wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Temat pracy Promotor Program studiów
1. Adaptacja emigrantów z Ukrainy do życia w Polsce dr hab. Mirosława Wawrzak-Chodaczek prof. nadzw. UWr Pedagogika, stacjonarne II stopnia
W wyniku zmian spowodowanych kryzysem gospodarczym, konfliktem zbrojnym z Rosją oraz niskimi płacami setki tysięcy osób opuściło Ukrainę i skierowało się na zachód Europy. Polska, jako kraj graniczący z Ukrainą stał się jednym z najbardziej popularnych wyborów dla naszych sąsiadów zza wschodniej granicy. Oprócz celów zarobkowych młodzi Ukraińcy decydują się studia w Polsce, gdzie mogą liczyć na tańsze zakwaterowanie oraz możliwość uzyskania stypendium. Poniższa praca ma na celu analizę adaptacji przybywających oraz mieszkających imigrantów do życia w Polsce.
2. Zagadnienie izolacji i asymilacji kulturowej w muzycznym tyglu narodów powojennego Wałbrzycha prof. dr hab. Zbigniew Przerembski prof. nadzw. UWr Muzykologia - stacjonarne II stopnia
3. Doświadczenia opiekuńcze i wychowawcze matek i ojców w rodzinach monoparentalnych dr hab. Andrzej Ładyżyński prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
Rodzina jest szczególną wspólnotą, której tematyką zajmuje się wielu badaczy. Zagadnienie rodziny monoparentalnej również odnajduje swą istotność w opracowaniach naukowych. Należy jednak podkreślić, że w związku z przemianami społecznymi sama definicja rodziny ulega zmianie, jak i wszelkie zagadnienia z nią związane. Tematem mojej pracy są : Doświadczenia opiekuńcze i wychowawcze matek i ojców w rodzinach monoparentalnych. Praca składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy z nich został poświęcony podstawowym zagadnieniom dotyczącym rodziny, zagłębiając się w definicje, funkcje oraz typy i modele rodzin. Drugi rozdział przedstawia rodzinę monoparentalną a funkcjonowanie dziecka w oparciu o literaturę naukową. Trzeci rozdział jest metodologią badań własnych, opisuje podstawowe zagadnienia niezbędne do przeprowadzenia badania. Ostatni rozdział to analiza badań własnych, który przedstawia doświadczenia badanych rodzin monoparentalnych z perspektywy postawionych wcześniej problemów badawczych.
4. Polityka rządu Margaret Thatcher wobec Polski w latach 1979-199025.10.2018 dr hab. Grzegorz Hryciuk prof. nadzw. UWr Historia - stacjonarne I stopnia
Celem niniejszej pracy było przedstawienie polityki zagranicznej Wielkiej Brytanii za rządów Premier Margaret Thatcher w latach 1979-1990, której centralnym punktem są stosunki brytyjsko-polskie. W literaturze polskiej występuje ograniczona ilość publikacji, które omawiają temat stosunków brytyjsko-polskich w latach 1979-1990, dlatego praca bazuje także na książkach i artykułach zagranicznych oraz nowo opublikowanych dokumentach archiwalnych brytyjskiego rządu oraz polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Praca porusza kilka zasadniczych dla tematu kwestii. Po pierwsze poszukuje odpowiedzi na pytanie o wpływ polityki wewnętrznej rządu Margaret Thatcher na prowadzoną przez nią politykę zagraniczną. Po drugie wskazuje główne kierunki polityki zagranicznej Wielkiej Brytanii. Po trzecie omawia oddziaływanie polityki prowadzonej przez Zjednoczone Królestwo wobec ZSRR na relacje brytyjsko-polskie. Po czwarte analizuje wpływ Wielkiej Brytanii na przemiany społeczno-polityczne zachodzące w Polsce.
5. Depiction of society in medical series on the example of "Na dobre i na złe" and "ER” dr hab. Witold Jakubowski prof. nadzw. UWr Cultural communication, stacjonarne II stopnia
The purpose of this M.A. was to show how medical series illustrate society and show its changing nature. Analysing two series, I showed how the depiction of men, women, children and families in the series has changed depending on the time and place of production. On the example of the series Na dobre i na złe and ER I showed how in the 1990s and at the beginning of the 21st century some social phenomena were shown and how the TV series tried to respond to the existing reality of the world in which they were created. Issues that were once considered immoral or taboo have changed over the years, which can also be seen in the example of production. I deliberately chose series that started broadcasting in similar years, but at the same time I wanted to show how the place of filming (USA, Poland) influenced the presentation of some threads.
6. Adaptacja dziecka trzyletniego do warunków przedszkolnych na podstawie projektu działań edukacyjnych dr Joanna Malinowska Pedagogika - edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, zaoczne I stopnia
Tematem mojej pracy była „Adaptacja dziecka trzyletniego do warunków przedszkolnych”. Przygotowując się do napisania pracy dokonałam przeglądu literatury z zakresu psychologii i pedagogiki. Pierwsza część pracy składa się z założeń głównie teoretycznych, w których szczególną uwagę poświęcam sylwetce emocjonalnej oraz społecznej dziecka. Opisuje wpływ środowiska na adaptacje dziecka, oraz role nauczyciela w procesie adaptacji dziecka do warunków przedszkolnych Moje cztery scenariusze zrealizowałam w grupie najmłodszej, które głównie składały się z zabaw, ale również pojawiła się w nich część teoretyczna oraz ćwiczenia, mające na celu integrację grupy przedszkolnej oraz budowanie pewności siebie . Częścią pracy jest również ewaluacja pracy dydaktycznej nauczyciela. Dokonałam w niej wyboru metod, oraz technik którymi posłużyłam się podczas przeprowadzenia zajęć. W ostatniej części mojej pracy prezentuje refleksje, oceniając moje mocne oraz słabsze strony.
7. Życie intymne młodzieży w świetle analizy wypowiedzi umieszczanych na forach internetowych. dr hab. Witold Jakubowski prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
Temat niniejszej pracy magisterskiej to: Życie intymne młodzieży w świetle analizy wypowiedzi umieszczanych na forach internetowych . Problematyka pracy jest więc związana z życiem intymnym młodzieży. Jej głównym założeniem było sprawdzenie w jaki sposób młodzież opisuje życie intymne na forach internetowych. Praca podzielona została na 3 rozdziały. W pierwszym rozdziale przedstawione są teoretyczne podstawy pracy. Ze względu na złożoność tematyki umieszczone w nim zostały trzy podrozdziały opisujące: młodzież jako kategorię społeczną, młodzież i sferę seksualną życia oraz media jako przestrzeń socjalizacji i edukacji. W drugiej części opisane zostały metodologiczne podstawy pracy, czyli cel i problemy badawcze pracy, paradygmaty w badaniach edukacyjnych, strategie ilościowe i jakościowe w badaniach pedagogicznych, metody zbierania danych w badaniach jakościowych oraz analiza treści jako technika badawcza. Ze względu na specyfikę badań przeprowadzanych na potrzeby niniejszej pracy jako metodę wybrałam przeszukiwanie archiwów, natomiast techniką badawczą jest tutaj analiza treści. Trzecia część pracy to analiza materiału badawczego.
8. Problemy Solidarności regionu dolnośląskiego w latach 1980-1981 prof. dr hab. Krzysztof Kawalec Historia - stacjonarne II stopnia
Niniejsza praca ma na celu przedstawienie funkcjonowania oraz problemów z jakimi musiała się zmierzyć NSZZ "Solidarność"w kraju oraz na Dolnym Śląsku w okresie swojej legalnej działalności w latach 1980 - 1981 na podstawie prasy wydawanej we Wrocławiu "Solidarności Dolnośląskiej". Praca obrazuje metody oporu społeczeństwa polskiego wobec działań władz PRL oraz stosunek rządu do obywateli i Związku.
9. Problem samobójstwa obrońców Masady w czasie pierwszego powstania żydowskiego. dr hab. Małgorzata Pawlak Militarioznawstwo, stacjonane I stopnia
Problem samobójstwa obrońców Masady w czasie pierwszego powstania żydowskiego, to temat bardzo wielu sprzeczek wśród naukowców zajmujących się tym tematem. Do niedawna nie mieliśmy zbyt wielu informacji na temat zdarzeń zaistniałych w Masadzie około 2000 lat temu w czasie powstania żydowskiego. Źródła były dość ubogie, jednak z pomocą przyszły nam wykopaliska, przeprowadzone dwukrotnie a to ze względu na mierne efekty pierwszych prac i pewne nieścisłości z tym związane. Odkrycia których dokonano i wnioski z nich wysnute rzuciły zupełnie inne światło na zdarzenia dziejące się w tej antycznej twierdzy pomiędzy Rzymianami a Żydami toczącymi w tym okresie wojnę. Wynika z nich, że bohaterska śmierć i cały dramatyzm oraz burzliwa historia obrońców Masady zarysowana piórem sławnego Józefa Flawiusza najprawdopodobniej jest nieprawdziwa. Istnieje zbyt dużo sprzeczności i faktów świadczących o tym, iż wersja dziejących się tam wydarzeń musiała być inna. Ocena bieżącego materiału badawczego jest dość trudna ze względu na dość skrajne poglądy osób prowadzących badania czy sporządzających spis tych zdarzeń z pierwszego powstania żydowskiego, jednak wszystko wskazuje na nieprawdziwość opisu Józefa Flawiusza i mocne koloryzowanie spisanej wersji zdarzeń. Powstało wiele artykułów i książek w różnych językach podważających wcześniejsze tezy badaczy świadczące o tym, że w Masadzie doszło do bohaterskiego samobójstwa obrońców z powstania Eleazara, Kości tam znalezione i pochowane z honorami przez Izraelski rząd należą najprawdopodobniej do ludzi z rzymskiego garnizonu zamordowanych tam przez powstańców. Mit mógł wyrosnąć dla pokrzepienia przegranych w tej wojnie czyli Żydów. W dzisiejszych czasach także jest on przydatny władzom państwa izraelskiego aby miały one podstawy do przedstawienia teorii o więzi narodu żydowskiego z tymi ziemiami a dzięki temu podstawy na arenie międzynarodowej do istnienia na tym terenie państwa Izrael, co podważali wszyscy sąsiedzi nowo powstałego państwa żydowskiego. Z tej przyczyny jest to także trudny temat przysparzający sporów pomiędzy naukowcami i nie tylko i budzący tak ogromne emocje, ponieważ niesnaski pozostały do dzisiaj.
10. Witkacy i narkotyki prof. dr hab. Mirosław Kocur Kulturoznawstwo - stacjonarne II stopnia
Przewodnim celem niniejszej pracy było prześledzenie motywu narkotyków przewijającego się zarówno w życiu jak i w twórczości Stanisława Ignacego Witkiewicza. W rysie biograficznym szczególnie uwypuklono tło epoki z której wywodzi się artysta oraz roli narkotyków w jego życiu. Badanie twórczości dotyczy wątków narkotycznych w prozie oraz dramatach, natomiast malarstwo zostało przeanalizowane pod kątem wpływu poszczególnych substancji odurzających na ostateczny efekt. Pomimo licznych prac na temat życia i artystycznej działalności Witkacego ten temat nie został nigdy bliżej zbadany.
11. Narcyzm i perfekcjonizm a rozbieżności w obrazie własnej osoby dr hab. Kinga Lachowicz-Tabaczek prof. nadzw. UWr Psychologia - wieczorowe jednolite magisterskie
Celem badań przedstawionych w tej pracy była analiza związków między narcyzmem i perfekcjonizmem a obrazem własnej osoby w rozumieniu rozbieżności Ja i postrzegania własnej sprawczości. Wyniki badań własnych wykazały między innymi, że narcyzm jest pozytywnie skorelowany z perfekcjonizmem, jednak zależności te wystąpiły z różną siłą dla różnych typów narcyzmu i perfekcjonizmu. Okazało się, że istnieje zależność między narcyzmem nadwrażliwym a perfekcjonizmem dezadaptacyjnym, polegająca na tym, że im większe nasilenie narcyzmu nadwrażliwego tym większy jest perfekcjonizm dezadaptacyjny. Stwierdzono także, że istnieje zależność pomiędzy narcyzmem wielkościowym a perfekcjonizmem adaptacyjnym i dezadaptacyjnym. Im większe natężenie podziwu, samowystarczalności i przywództwa (lider) tym wyższe okazało się natężenie perfekcjonizmu adaptacyjnego. Im wyższy był perfekcjonizm dezadaptacyjny tym niższe było natężenie samowystarczalności. Wyniki badań własnych dowodzą, że narcyzm wielkościowy i wrażliwy nie wykazują związku ani z poziomem rozbieżności Ja w zakresie samoregulacji, ani w zakresie samokontroli. Dowodzą również, że narcyzm wrażliwy jest pozytywnie skorelowany z ukierunkowaniem prewencyjnym. Jednak dla narcyzmu wielkościowego przeprowadzone badania wykazują brak związku z którymkolwiek z ukierunkowań regulacyjnych. Wyniki badań własnych wskazują na brak istotnej zależności pomiędzy perfekcjonizmem adaptacyjnym i dezadaptacyjnym a samoregulacją i samokontrolą. Okazało się także, iż perfekcjonizm dezadaptacyjny pozytywnie koreluje z ukierunkowaniem prewencyjnym.
12. Zgony w parafii św. Marii Magdaleny Łęcznej w latach 1737-1796 dr hab. Grażyna Pańko prof. nadzw. UWr Historia - nauczycielska, stacjonarne I stopnia
Praca składa się z trzech rozdziałów ma charakter statystyczny. W pierwszej części analiza źródła dotyczy rocznych liczby zgonów z podziałem na mieszkańców parafii i obcych oraz odsetek zgonów dzieci i dorosłych. W drugim rozdziale badana jest struktura zgonów według wieku i płci oraz jakie rozmieszczenie zgonów przypada na poszczególne miejscowości w parafii. Trzeci rozdział poświęcony jest sezonowości zgonów parafian. Z prezentowany podział dotyczy sezonowości zgonów ogólnych z podziałem na płeć i na wiek.
13. Poziom samooceny a wykonanie zadań w warunkach aktywizacji motywacji wewnętrznej dr hab. Kinga Lachowicz-Tabaczek prof. nadzw. UWr Psychologia - wieczorowe jednolite magisterskie
Pomimo, że samoocena uważana jest za jeden z kluczowych czynników kontrolujących zachowanie jednostki, nie można w oparciu o dotychczasowe badania jednoznacznie określić związku samooceny z poziomem wykonania zadań. Pozwala to sądzić, że relacji tej mogą towarzyszyć dodatkowe czynniki, które przyczyniają się do modyfikacji tego związku. Jednym z nich może być rodzaj wzbudzanej motywacji. Badania przeprowadzone w ramach tej pracy skoncentrowane były na efektach, jakie niesie za sobą wzbudzenie motywacji wewnętrznej. W tym celu wytypowano dwa motywy: zainteresowania zadaniem oraz rozwojowy . Badania przeprowadzone zostały w modelu eksperymentalnym, w trzech grupach (dwóch eksperymentalnych i jednej kontrolnej) na próbie 119 osób w wieku 18-32 lat. Celem badań było określenie związku samooceny z poziomem wykonywania zadań w warunkach aktywizacji motywacji wewnętrznej, związanej ze wzbudzaniem zainteresowania zadaniem lub podkreślaniem jego wartości rozwojowej. Uzyskane wyniki nie wykazały, aby samoocena była moderatorem wpływu aktywizacji poszczególnych motywów na poziom wykonania zadania.
14. Typy tożsamości narodowej a prawicowy autorytaryzm kolektywny narcyzm i orientacja na dominację u reprezentantów narodowości ukraińskiej dr hab. Kinga Lachowicz-Tabaczek prof. nadzw. UWr Psychologia - wieczorowe jednolite magisterskie
Niniejsza praca jest poświęcona tematyce związanej z tożsamością narodową i jej komponentami – przywiązaniem do rodaków i symboli narodowych a także związkom tych komponentów tożsamości narodowej z prawicowym autorytaryzmem, orientacją na dominację, narcyzmem kolektywnym oraz nacjonalizmem. W badaniu uczestniczyło 248 studentów Uniwersytetu Lwowskiego. Zakładano, że identyfikacja z symbolami jest dodatnio powiązana z wyżej wymienionymi zjawiskami, a identyfikacja z rodakami powinna być związana z nimi ujemnie. Wyniki badania pokazały, że zarówno identyfikacja z symbolami, jak i identyfikacja z rodakami jest powiązana pozytywnie z narcyzmem kolektywnym, nacjonalizmem oraz prawicowym autorytaryzmem. Orientacja na dominację natomiast nie ujawniała żadnego istotnego statystycznie związku z żadnym z komponentów tożsamości.
15. Minimalizm jako odpowiedź na współczesny konsumpcjonizm dr hab. Grzegorz Pełczyński Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne II stopnia
Kultura współczesna w różnych ujęciach. Minimalizm jako kultura umiaru. Konfrontacja z konsumpcją. Oblicza minimalizmu.
16. Folklor regionalny z dala od regionu. Przykład góralskiego zespołu studenckiego "Skalni". dr hab. Grzegorz Pełczyński Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne II stopnia
Praca dotyczy zespołu góralskiego działającego w Krakowie przy Uniwersytecie Rolniczym. W skład zespołu wchodzą w większości Górale podhalańscy. Zespół umożliwia uczestnikom uprawianie własnego folkloru w oddaleniu od regionu oraz jest przykładem organizacji, która znacząco wpływa na rozwój i przetrwanie folkloru góralskiego.
17. Strategie przetrwania w KL Auschwitz-Birkenau na podstawie relacji ocalałych więźniów prof. dr hab. Krzysztof Ruchniewicz Historia - stacjonarne I stopnia
Celem niniejszej pracy było przedstawienie strategii przetrwania w KL Auschwitz-Birkenau na podstawie wspomnień byłych więźniów tego obozu. Praca została podzielona na następujące części: wstęp, rozdział pierwszy – charakteryzujący niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady „Auschwitz-Birkenau”, rozdział drugi – zawierający biografię autorów oraz analizę ich wspomnień pod kątem wyłonienia sposobów na przetrwanie, zakończenie oraz bibliografię. W pracy umieszczone zostały także fotografie własnego autorstwa.
18. Obraz Dolnego Śląska w polskich filmach fabularnych z lat 1945-1989. dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. nadzw. UWr Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne II stopnia
W pracy porównano wybrane polskie filmy fabularne z lat 1945-1989, w których Dolny Śląsk jest tłem wydarzeń. Podejmując próbę wykazania dominant wizerunkowych regionu wyodrębniono i porównano powtarzające się motywy i sceny. We wczesnych powojennych produkcjach przyłączone do kraju regiony często nie są jasno sprecyzowane jako miejsce wydarzeń, będąc ogólnie określane jako Ziemie Odzyskane, o lokalizacji akcji świadczą szczegóły. Rozważania na temat antropologii filmu, wychodzące od teorii wykorzystywania filmów fabularnych jako źródła do badań, oparte są w dużej mierze na tekstach dotyczących historii wizualnej. Praca zawiera przykłady sposobów oceniania jakości źródła filmowego, omówienie społecznych funkcji filmu jako czynnika wpływającego na świadomość jednostki i pamięć zbiorową oraz jako świadectwo swoich czasów. Przybliżony został również kontekst historyczny wybranego okresu, wychodząc od definicji cenzury, przytoczone zostały przykłady jej użycia w wybranych filmach, zarysowano historię kształtowania się i funkcjonowania aparatu nadzoru w PRL. Analiza polega na wyodrębnieniu z filmów dominant wizerunkowych, które pojawiają się w obrazowaniu Dolnego Śląska. Następnie porównano podobne, powtarzające się sceny i wspólne elementy.
19. Poczucie koherencji a satysfakcja z pracy i radzenia sobie ze stresem dr Dorota Kanafa-Chmielewska Psychologia - wieczorowe jednolite magisterskie
Praca porusza tematykę stresu i radzenia sobie ze stresem, poczucia koherencji oraz satysfakcji z pracy. Skupia się ona na możliwych związkach pomiędzy tymi zmiennymi. Praca opiera się na podstawach teoretycznych najważniejszych teorii związanych ze stresem, poczuciem koherencji oraz satysfakcją z pracy. Przedstawiony model badawczy zakłada, że poczucie koherencji może mieć związek z odbiorem stresujących sytuacji oraz radzeniem sobie – co z kolei może wiązać się z odczuwaniem satysfakcji z pracy. Badanie zostało przeprowadzone na stu dziesięciu kierowcach firmy farmako-logistycznej przewożących leki i preparaty medyczne do aptek i szpitali na terenie całej Polski. Badani zostali poproszeni o wypełnienie metod kwestionariuszowych, w kolejności: Skala Spostrzeganego Stresu PSS-10, Inwentarz Radzenia Sobie ze Stresem Mini-COPE, Kwestionariusz Orientacji Życiowej SOC oraz Skala Satysfakcji z Pracy SSP. Część wyników potwierdziła założenia, iż istnieje związek pomiędzy odczuwanym stresem, sposobami radzenia sobie a poczuciem koherencji. Potwierdzono również związek pomiędzy satysfakcją z pracy, a poczuciem koherencji czy też satysfakcją z pracy a odczuwanym stresem i strategiami radzenia sobie. Nie wykazano związków pomiędzy poczuciem koherencji i satysfakcji z pracy, a stażem pracy, czy wiekiem.
20. Działalność Fundacji Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska w latach 2004-2018 dr hab. Elżbieta Kaszuba prof. nadzw. UWr Historia - stacjonarne I stopnia
Praca „Działalność Fundacji Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska w latach 2004 – 2018” jest próbą opisania działalności fundacji i jej poszczególnych oddziałów w Jaworzynie Śląskiej, Dzierżoniowie, Katowicach, Tułowicach oraz Piotrowicach Świdnickich. Praca opisuje rozwój fundacji od pierwszego oddziału – Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej aż po odziały, które są jeszcze na etapie realizacji. Praca opisuje każdy odział fundacji, jednak z powodu różnicy w ilości materiału źródłowego najwięcej miejsca poświęcono oddziałowi w Jaworzynie Śląskiej. Fundacja zajmuje się ochroną dziedzictwa przemysłowego na terenie historycznego Śląska, które obecnie stanowi obszar województw Dolnośląskiego, Opolskiego oraz Śląskiego.
21. Funkcjonowanie dziecka z autyzmem w przedszkolu w opinii nauczycieli dr hab. Edyta Zierkiewicz prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
Tematem niniejszej pracy jest funkcjonowanie dziecka z autyzmem w przedszkolu w opinii nauczycieli. Do podjęcia tematu skłoniła mnie moja praca, jako nauczyciel wspomagający dziecka z autyzmem. Praca składać się będzie z czterech rozdziałów. W pierwszym rozdziale opisane będą pojęcia związane z autyzmem. Przedstawieni zostaną twórcy zagadnienia oraz teorie naukowe opisujące zaburzenie. Opisane zostaną również symptomy autyzmu oraz główne obszary zaburzeń. Kolejnym punktem rozdziału pierwszego będzie pojęcie diagnozy oraz kryteriów diagnostycznych. Kolejny rozdział będzie skupiał się na przedstawieniu obrazu dziecka z autyzmem w środowisku przedszkolnym. Opisana zostanie też specyfika wsparcia rozwoju dzieci z niepełnosprawnością w przedszkolu oraz cele i zadania przedszkola oraz grupy rówieśniczej. Kolejny rozdział jest opisem założeń metodologicznych badań. W rozdziale opisane zostaną pojęcia badań ilościowych i badań jakościowych. Przedmiotem badania tej pracy są opinie nauczycieli na temat funkcjonowania w sferze społecznej, w sferze emocjonalnej oraz w sferze intelektualnej. Głównym celem tego badania jest poznanie opinii nauczycieli na temat funkcjonowania dziecka z autyzmem w przedszkolu w sferze społecznej, w sferze emocjonalnej oraz w sferze intelektualnej. Problemem głównym niniejszego badania jest pytanie: jakie są opinie nauczycieli na temat funkcjonowania dziecka z autyzmem w przedszkolu w sferze społecznej, w sferze emocjonalnej oraz w sferze intelektualnej? Aby dokonać analizy prezentowanego zagadnienia, wyróżnione zostały szczegółowe pytania badawcze: 1. Jak zdaniem nauczycieli funkcjonuje dziecko w odniesieniu do: sfery rozwoju społecznego? sfery rozwoju emocjonalnego? sfery rozwoju intelektualnego? 2. Jakie zdaniem badanych są najczęstsze problemy w funkcjonowaniu dzieci z autyzmem oraz jakie są różnice między nimi a dziećmi w normie rozwojowej? 3. Jakie są trudności w pracy z dziećmi z autyzmem? 4. Jak przebiega praca z dzieckiem z autyzmem w grupie? 5. Jaka zdaniem badanych jest ich gotowość do pracy z dziećmi z autyzmem i jakie jest ich samych przygotowanie do tej pracy? Jako ostatni punkt rozdziału przedstawione zostaną metody i techniki badawcze wykorzystywane w badaniach oraz szczegółowy opis metody wybranej do realizacji niniejszego badania, którą jest sondaż diagnostyczny. Rozdział czwarty jest przedstawieniem i analizą wyników badań własnych. Badania skupiają się głównie na przedstawieniu obrazu funkcjonowania dziecka z autyzmem w przedszkolu w sferze poznawczej, społecznej oraz emocjonalnej w opinii nauczycieli. Krótko podsumowując wyniki badań można stwierdzić, że dzieci z autyzmem są obojętne na obecność osób w ich otoczeniu. Nie nawiązują relacji z rówieśnikami lub ta relacja jest mało znacząca, dzieci wydają się być obojętne na rówieśników. Dzieci z autyzmem nie są odrzucone przez grupę. Największe trudności wykazują w sferze behawioralnej. Dzieci mają trudności w przestrzeganiu norm i zasad panującyc
22. Kultura popularna jako źródło wartości, wzorów i aspiracji młodych ludzi. Badanie nastawienia młodzieży do nowych trendów w m dr hab. Edyta Zierkiewicz prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
23. Postawy społeczne wobec seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną dr hab. Edyta Zierkiewicz prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
Każdy człowiek ma prawo do godności, szacunku i do jakości życia, która nie uwłacza jego człowieczeństwu. W dzisiejszym społeczeństwie, które jest coraz bardziej nieprzewidywalne i dla większości coraz mniej zrozumiałe, szansa na rzeczywiste uznanie godności i podmiotowości każdego człowieka staje się problematyczna. Do podjęcia się tego tematu skłoniła mnie refleksja nad tym, jakim prawem pozbawiamy ludzi niepełnosprawnych intelektualnie praw, gdyż nadal wielu nie-niepełnosprawnych wyraża się sceptycznie na temat ich prawa do współżycia seksualnego, szczególnie zaś osób ze znacznym i głębokim upośledzeniem - do zawierania małżeństwa, zakładania rodziny. W swojej pracy zamierzam poznać postawy internautów wobec seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz przyczyny takich, a nie innych poglądów na powyższy temat. W pierwszym rozdziale omówiona została problematyka niepełnosprawności intelektualnej, gdzie w pierwszej kolejności przedstawiono definicję pojęcia niepełnosprawność intelektualna oraz omówiono jej rodzaje. Następnie opisano charakterystykę wybranych grup osób z niepełnosprawnością intelektualną.. Na końcu tego rozdziału dokładnie opisano potrzeby osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ograniczenia w ich realizacji. Rozdział drugi z kolei zajmuje się istotą i znaczeniem postaw społecznych, gdzie omówione zostały wybrane zagadnienia. Na początku przedstawiona została definicja postawy oraz sposób badania postaw. Na końcu rozdziału przeanalizowano dotychczasowe wyniki badań dotyczące społecznych postaw wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną. Rozdział trzeci natomiast dotyczy podstaw metodologicznych niniejszej pracy. Na początku znajduje się opis problematyki podjętych badań, gdzie przedmiotem badań są opinie badanych i deklarowane przez nich postawy na temat seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną. Następnie przedstawiono cel główny badań, którym jest poznanie opinii i określenie deklarowanych postaw badanych internautów wobec seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną. W rozdziale tym przedstawiono także cele szczegółowe. Zawarte zostały tam również problemy badawcze, zmienne oraz ich wskaźniki. Badania przeprowadzone zostały za pomocą metody sondażu. Badani udzielali odpowiedzi wypełniając internetowy kwestionariusz ankiety. W ten sposób został zgromadzony materiał badawczy. Dokonano również charakterystyki badanej zbiorowości, którą stanowili internauci. Czwarty rozdział zawiera wyniki przeprowadzonych badań własnych, które dotyczyły postaw internautów wobec seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną. Za pomocą kwestionariusza ankiet badani byli internauci w przedziale wiekowym od 16 do 60 lat. Analiza wyników badań zawiera porównanie opinii internautów w zakresie seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną w zależności od ich wieku, wykształcenia, wykonywanego zawodu, częstotliwości kontaktów z osobami z niepełnosprawnością intelektualną czy też wartoś
24. Podbój Anglii przez Normanów w kulturze brytyjskiej od 1966 do 2016 r prof. dr hab. Przemysław Wiszewski Historia w przestrzeni publicznej, stacjonarne II stopnia
Podbój Anglii przez Normanów w 1066 roku był jednym, o ile nie najważniejszym wydarzeniem w historii wyspy. W przeciągu kilkunastu lat władza Anglosaska została zamieniana na rządy króla Wilhelma Zdobywcy. Reformy dotknęły niemal każdy aspekt życia ówczesnych mieszkańców terytorium Anglii, począwszy od redystrybucji ziemi poprzez reformy militarne kończąc na zmianie organizacji Kościoła. Praca ta ma za zadanie pokazać w jaki sposób ten niezwykły okres jest reprezentowany w kulturze brytyjskiej w przeciągu 1966 do 2016 roku. Wstęp zawiera krótki opis jak te wydarzenia są przedstawione przez obecnych historyków angielskich tak, by zaznajomić czytelnika z genezą, poszczególnymi etapami podboju oraz konsekwencjami inwazji Normanów. Przedstawiony jest także krótki opis użycia podboju przez różne siły polityczne na przełomie wieków oraz pokazanie jak całe wydarzenie wyglądało w historiografii. Dodatkowo przedstawione jest pojęcie mitu „normańskiego jarzma”. Rozdział pierwszy dotyczy podręczników szkolnych, ich rozwój oraz jak przedstawiają wydarzenia z okresu podboju. Zostały także porównane cztery podręczniki szkolne w celu pokazania w jaki sposób podbój Normanów może być użyty w nauce historii oraz czy widnieją w nich elementy mitu „normańskiego jarzma”. Kolejny rozdział definiuje pojęcie powieści historycznych i jak reprezentowana w sztuce pisanej jest inwazja Normanów. Dodatkowo porównanych jest pięć powieści ze źródłami historycznymi by pokazać w jaki sposób autorzy wykorzystują niedopowiedziane fakty oraz jak historycznie dokładne wspomniane książki są. Ostatni rozdział dotyczy multimediów, w jaki sposób mit jarzma jest używany w filmach fabularnych oraz dokumentalnych oraz jak podbój jest postrzegany przez komedie ze szczególnym naciskiem na mit dotyczący strzały w oku Harolda. Po pracy właściwiej czytelnik może zapoznać się z tabelka w której opisane są powieści dotyczące omawianego okresu. Całość zamyka bibliografia.
25. Logotypy heraldyczne w komunikacji wizerunkowej przykład miasta Wrocławia w latach 1945-2015 prof. dr hab. Przemysław Wiszewski Historia w przestrzeni publicznej, stacjonarne II stopnia
Praca magisterska opisuje zagadnienia związane z logotypami heraldycznymi, obecnymi we Wrocławiu, ze szczególnym uwzględnieniem okresu pomiędzy 1945, a 2015 rokiem. Praca została podzielona na cztery zasadnicze części: historię herbów, pieczęci i symboli heraldycznych, komunikację wizerunkową miasta na przestrzeni wieków, analizę autoidentyfikacji społecznej wybranej grupy społecznej, oraz badanie ankietowe, mające na celu poznanie opinii mieszkańców dotyczących miejskiej komunikacji wizerunkowej. Do logotypów heraldycznych Wrocławia zaliczyć można symbole, które w ciągu wieków pojawiły się na miejskich pieczęciach i herbach. Do najważniejszych elementów tego rodzaju należy zaliczyć wizerunek głowy św. Jana Chrzciciela, literę „W”, czarnego orła dynastii Piastów, białego czeskiego lwa oraz popiersie św. Jana Ewangelisty. Powyższe elementy zostały prawnie usankcjonowane w dyplomie herbowym z 1530 roku, dzięki któremu uformował się herb Wrocławia, nie pochodzący ze wcześniejszych wizerunków obecnych na pieczęciach i posiadający wymierną moc prawną. Herb ten przetrwał ponad cztery stulecia, ustępując miejsca nowemu, nadanym przez hitlerowską III Rzeszę w 1938 roku. Herb ten znajdował się w użyciu do końca II wojny światowej – po 1945 roku Wrocław stanął przed dylematem odzwierciedlenia w nowym herbie polskiej tożsamości. Zaaprobowanym projektem został dwugłowy orzeł, uosabiający połączenie śląskiego i polskiego, stanowiący pomost pomiędzy historią państwową a regionalną. Po transformacji ustrojowej, herbem Wrocławia na powrót został pięciopolowy herb z 1530 roku. Komunikacja wizerunkowa, będąca pojęciem względnie nowym, odcisnęła swe piętno przez wieki funkcjonowania wrocławskiego herbu. Znajdował się on m.in. na tarczach, monetach, strojach czy dokumentach – wszystkie te zabiegi miały na celu uformowanie pewnego rodzaju więzi pomiędzy mieszkańcem a miastem. W czasach współczesnych, urzędnicy miejscy nieustannie pracują nad rozwojem komunikacji wizerunkowej, która nawiązuje do coraz większej ilości aspektów codziennego życia w mieście. Wszystkie działania urzędników oparte są o podstawy prawne, regulujące kwestie użycia wizerunku herbu przez mieszkańców oraz związane z nimi restrykcje. W celu przybliżenia owych przypisów został wydany specjalny podręcznik. Najliczniejszą grupą mieszkańców miasta, odpowiedzialną za liczne działania zwiększające rozpoznawalność aktualnego i wariacji przeszłego herbu, są kibice Śląska Wrocław. Za pomocą tzw. „wlepek”, czyli małych, samoprzylepnych karteczek, na których umieszczają oni rozmaite grafiki i hasła związane z tym klubem sportowym, „importują” oni motywy WKS-u na różne obiekty przestrzeni miejskiej. Tematy poruszane na owych naklejkach należą do bardzo szerokiego spektrum historii lokalnej oraz Polski, lecz nie są pozbawione zagadnień kontrowersyjnych. Przeprowadzona ankieta stanowiła pomost pomiędzy zagadnieniami związanymi z historią oraz heraldyką, a opiniami mieszkańców na temat aktualnej po
26. Kompetencje nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie diagnostyki zdolności i uzdolnień, udzielania wsparcia uczniom zdolnym i uzdolnionym oraz projektowania przyszłych kierunków ich rozwoju dr hab. Beata Cytowska prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
Celem mojej pracy magisterskiej było zbadanie kompetencji nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie diagnostyki zdolności i uzdolnień, udzielania wsparcia uczniom zdolnym i uzdolnionym oraz projektowania przyszłych kierunków ich rozwoju. Tytułowe zagadnienie postanowiłam przedstawić w dwóch rozdziałach teoretycznych. W rozdziale pierwszym postanowiłam zaprezentować ujęcie kompetencji obecne w literaturze przedmiotu, dlatego też znalazły się tam wyjaśnienia terminologiczne, wymienione zostały typy oraz obszary kompetencji, a także wyszczególniłam w nim ogólne kompetencje, które powinien posiadać nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i te potrzebne mu i pełniące kluczową rolę w aspekcie pracy z uczniem zdolnym lub uzdolnionym. Rozdział drugi koncentrował się na uczniu zdolnym lub uzdolnionym postrzeganym jako podmiot oddziaływań pedagogicznych. Postanowiłam przedstawić w nim definicyjne ujęcie terminów takich jak: zdolności, uzdolnienia, talent, omówić uwarunkowania oraz podłoża zdolności, zaprezentować charakterystykę ucznia zdolnego skupiając się na kryteriach wyróżniających go spośród innych uczniów, opisać modele pracy z uzdolnionym wychowankiem oraz możliwe przyczyny jego niechęci wobec szkoły i nauczycieli. Rozdział trzeci w całości skupiał się na metodologii badań własnych. Określone w nim zostały założenia badawcze, przedmiot badań oraz cele badawcze, problem badawczy oraz sformułowane zostały wstępne hipotezy badawcze. Ponadto wyszczególniłam w nim zmienne i wskaźniki występujące w podjętym problemie badawczym, wyznaczyłam strategię badań, metody, techniki oraz narzędzia badawcze jakimi będę się posługiwać. Opisałam organizację badań oraz podjęłam temat etyki badawczej. Rozdział czwarty poświęcony został opracowaniu wyników badań kompetencji nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie diagnostyki udzielania wsparcia oraz projektowania przyszłych kierunków rozwoju dla uczniów zdolnych i uzdolnionych oraz sformułowaniu wniosków końcowych.
27. Postawy prospołeczne uczniów szkół tradycyjnych i alternatywnych- badania porównawcze dr hab. Beata Cytowska prof. nadzw. UWr Pedagogika, stacjonarne II stopnia
Celem pracy „Postawy prospołeczne uczniów szkół tradycyjnych i alternatywnych – badania porównawcze” jest zwrócenie uwagi na podobieństwa oraz różnice w postawach i zachowaniach prospołecznych uczniów z obu systemów edukacyjnych. Hipotezą jaką w niej przyjęłam jest to, że w systemie szkoły tradycyjnej uczniowie mają mniejszą świadomość prospołeczności, jednak więcej działają na rzecz społeczności natomiast uczniowie szkół alternatywnych rzadziej włączają się w działania prospołeczne, ale świadomość takich postaw jest większa. W pracy przedstawiłam teorię dotyczącą postaw prospołecznych, rolę edukacji w ich kształtowaniu, a także edukację w systemie tradycyjnym i alternatywnym. Wybrana przeze mnie metoda badawcza to sondaż diagnostyczny. Ankieta jest techniką, którą zastosowałam w moich badaniach. Badania przeprowadzałam bezpośrednio wśród uczniów wrocławskich szkół tradycyjnych i alternatywnych. Analiza wyników badań pokazuje, że postawiona przeze mnie hipoteza się nie sprawdziła. Wiedza na temat postaw jest porównywalny w obu typach szkół. Zdecydowanie częściej uczniowie szkoły tradycyjnej angażują się w działania prospołeczne. Szkoła tworzy przestrzeń dla takich działań oraz je wspiera. W szkole alternatywnej jest mniej działań prospołecznych, wartości postrzegane są za mniej ważne. Pracownicy mocniej pilnują wartości w tym typie szkoły, ale nie przekłada się to na działania ani większą wiedzę i świadomość uczniów. Emocje towarzyszące działaniom prospołecznym oraz motywacja do nich są na podobnym poziomie w obu typach szkół. Na zakończenie pracy przedstawiłam praktyczne wskazówki dotyczące zwrócenia uwagi na postawy i zachowania prospołeczne uczniów obu typów szkół, a przede wszystkim wyjścia z takimi aktywnościami poza środowisko rodzinne i szkolne. Problemem jaki wystąpił podczas pisania pracy było nawiązanie współpracy i przeprowadzenie ankiet wśród uczniów ze szkół alternatywnych, ponieważ w szkołach demokratycznym uczniowie mają oni wybór, czy chcą wziąć udział w badaniach, czy nie. I nie jest takie proste zachęcenie ich do wypełniania ankiety kiedy mają np. przyjemniejszą alternatywę spędzenia czasu.
28. Czas wolny studentów pedagogiki. dr hab. Wiktor Żłobicki prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
Tematem pracy jest czas wolny studentów pedagogiki. Celem było zbadanie jak studenci pedagogiki spędzają czas wolny. Teoretyczne założenia dotyczące realizacji celów w zakresie spędzania czasu wolnego w badanym obszarze były realizowane przez studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Przeprowadzone badania z wykorzystaniem ankiety pokazały wiele odmienności zależnych od tego czy jest się studentem studiów stacjonarnych czy niestacjonarnych. Badania potwierdziły również, że studenci studiów niestacjonarnych dysponują mniejszą ilością czasu wolnego. Analiza zebranego materiału pozwoliła na wyciągnięcie wniosków odnośnie upodobań spędzania wolnego czasu przez studentów jak i ograniczeń związanych z posiadanymi na te cele finansami. W badaniach widoczna jest również dominacja form biernych spędzania wolnego czasu oraz zadowolenie większości ankietowanych ze sposobów jego spędzania.
29. Postawy wychowawcze rodziców w narracji studentów pedagogiki dr hab. Wiktor Żłobicki prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
Tematem mojej pracy magisterskiej są postawy wychowawcze rodziców w narracji studentów pedagogiki. Pierwszy rozdział poświęcony został rodzinie jako podstawowemu środowisku wychowawczemu. W drugim rozdziale skupiono się na rodzicach. W trzecim rozdziale wyodrębnione zostały relacje. Czwarty rozdział dotyczy metodologicznych podstaw badań własnych. W ostatnim rozdziale skupiono się na analizie badań własnych na temat postaw wychowawczych rodziców w narracji studentów pedagogiki. Przeprowadzone zostały wywiady z czterema studentami pedagogiki, z rodzin o różnej wielkości i ilości rodzeństwa: z jedynaczką oraz osobami posiadającymi jedno, dwoje oraz troje rodzeństwa.
30. Promocja zdrowia psychicznego w pracy psychologa szkolnego dr hab. Wiktor Żłobicki prof. nadzw. UWr Pedagogika, stacjonarne II stopnia
Celem pracy było opisanie sposobu, w jaki psycholog szkolny realizuje zadania z obszaru promocji zdrowia psychicznego. W pierwszym i drugim rozdziale przedstawiono zagadnienia teoretyczne dotyczące zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, założenia koncepcji promocji zdrowia psychicznego oraz jej formalnych podstaw, a także zadania psychologa szkolnego w tym obszarze. W badaniach własnych obrano podejście jakościowe, metodę studium przypadku. W celu uzyskania odpowiedzi na pytania badawcze, w maju 2018 roku przeprowadzono wywiady z pięcioma psychologami szkolnymi o różnym doświadczeniu zawodowym. Rezultatem pracy jest opis sposobów realizacji promocji zdrowia psychicznego przez psychologa szkolnego, w którym podkreślono, w jak różnorodny sposób psycholodzy postrzegają swoją rolę we wzmacnianiu zdrowia psychicznego młodzieży, z kim współpracują w tym obszarze, w jaki sposób planują i oceniają efekty swojej pracy oraz jaka jest specyfika podejmowanych przez nich działań.