wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Temat pracy Promotor Program studiów
1. Stosunek studentów Politechniki Wrocławskiej do muzułmanów. dr Małgorzata Michalska Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
2. Cele, motywacje i problemy członków izerskich i żywieckich zespołów folklorystycznych. dr Małgorzata Michalska Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Celem pracy jest przedstawienie historii i doświadczeń ludzi związanych z zespołami folklorystycznymi, opis ich wspomnień oraz powodów, dla których w nich są. Zagadnienia, które zostały omówione, to: funkcje zespołów folklorystycznych, droga przekazu pieśni i tańców ludowych, repertuar i okoliczności jego wykonywania oraz pozycja ich członków w społeczności lokalnej. Praca składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym przedstawiono podział zespołów folklorystycznych na kategorie oraz historię badanych zespołów z Pogórza Izerskiego i Beskidu Żywieckiego. W rozdziale drugim zanalizowano cele oraz motywacje śpiewaków i tancerzy do rozwijania swoich pasji w zespołach folklorystycznych, a także ich relacje w środowisku lokalnym. Ostatni rozdział dotyczy repertuaru, z wyszczególnieniem takich jego elementów jak: pieśń, muzyka i instrumenty muzyczne, tańce i obrzędy.
3. Fortepiany z kolekcji Wojciecha Jachimowicza w Muzeum Instrumentów Muzycznych w Szybie. dr Agnieszka Drożdżewska Muzykologia - stacjonarne I stopnia
4. Muzykowanie dziecięce w przedwojennym Wrocławiu w świetle działalności braci Heriberta i Johannesa Grügerów. dr Agnieszka Drożdżewska Muzykologia - stacjonarne I stopnia
5. Sonaty na instrumenty klawiszowe z rękopisu Davida Tobiasa Knolla (PL-WRu 61472 Muz) dr Agnieszka Drożdżewska Muzykologia - stacjonarne I stopnia
6. Funkcje harfy w wybranych utworach z XVIII-wiecznej kolekcji ojca Piusa Hanckego OP z Nysy. dr Agnieszka Drożdżewska Muzykologia - stacjonarne I stopnia
7. Muzykalia dawnej Wałbrzyskiej Orkiestry Górniczej (Waldenburger Bergkapelle) ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. dr Agnieszka Drożdżewska Muzykologia - stacjonarne I stopnia
8. Działalność Feliksa Starczewskiego jako krytyka muzycznego w latach 1906-1939. dr hab. Joanna Miklaszewska Muzykologia - stacjonarne I stopnia
9. Wizerunek rodziny w polskich serialach telewizyjnych. dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. nadzw. UWr Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne II stopnia
Celem pracy jest zbadanie wizerunku rodziny jaki przedstawiany zostaje w polskich serialach telewizyjnych. Metoda jaka posłużyła do przeanalizowania seriali to ilościowa analiza zawartości obejmująca przekazy audiowizualne, czyli seriale obyczajowe nadawane na kanale telewizji polskiej TVP2. Badanie trwało od 2017 -2018 roku i obejmowało następujące etapy: określenie, wybranie i zbieranie materiału do badań oraz analiza, interpretacja zebranych danych w tym również wyciągniecie wniosków. Analiza zawartości treści audiowizualnych może pomóc zobaczyć czy polskie telesagi są odzwierciedleniem rzeczywistości społecznej oraz czy wizerunek kobiet i mężczyzn zmienia się i jak prezentowany jest model rodziny.
10. Przedstawienia psychopatów w kulturze masowej. Na podstawie wybranych postaci literatury i filmu. dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. nadzw. UWr Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne II stopnia
Praca poświęcona jest badaniom na temat wpływu kultury masowej na postrzeganie psychopatii. Zawiera opis psychopaty z punktu widzenia psychologii. Skupia się na trzech postaciach znanych z kultury popularnej: Hannibalu Lecterze, Franku Underwoodzie i Dexterze Morganie. Pokazuje jaki obraz osobowości dyssocjalnej kształtuje się w umyśle odbiorcy wybranych filmów, seriali i książek. Głównym celem pracy jest zwrócenie uwagi na różnice między fikcyjnymi postaciami a naukowym wzorcem psychopaty.
11. "Jaki pan taki pies". Kulturowe aspekty relacji między człowiekiem a jego zwierzęciem. dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. nadzw. UWr Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne II stopnia
Praca porusza kwestie relacji ludzi z psami w naszej kulturze. Głównym motywem jest ukazanie jak człowiek za pośrednictwem swojego pupila przemyca komunikaty społeczne. Praca zwraca uwagę na kwestie związane z wyborem rasy, wyglądu i imienia dla psa co odzwierciedla estetykę, poglądy i zainteresowania właściciela. Poprzez przyrównanie adaptacji psa w nowym środowisku do obrzędów przejścia, ale również barier stawianych psom do sfer sacrum i profanum ukazuje mechanizmy jakimi poddawane są zwierzęta. Całość ma na celu potwierdzenie tezy, że pies jest podobny do swojego właściciela a jednocześnie stanowi jego wizytówkę.
12. Fan Club The Beatles w Lublinie-Reaktywacja. Historia, działalność, znaczenie kulturowe. dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. nadzw. UWr Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne II stopnia
Praca mająca na celu zbadanie historii, działalności i wpływu na społeczeństwo i kulturę Fan Clubu The Beatles w Lublinie - Reaktywacja. Jako jedyny fan club w Polsce autoryzowany przez Beatles Story Museum w Liverpoolu, zdobywa sukcesy w Polsce i na świecie. Fan club The Beatles w Lublinie - Reaktywacja organizuje coroczne zloty fanowskie i bierze udział w wielu akcjach promocyjnych fan club. Fan club został reaktywowany przez Krzysztofa Stanisłąwa Wernera, syna prezesa pierwotnej wersji fan clubu działającej w latach 80. Praca zawiera przedstawienie poszczególnych stanowisk na temat kultury popularnej oraz wpływ serwisów społecznościowych na dzisiejsze społeczeństwo. Ponadto w pracy zawarta jest historia angielskiego zespołu The Beatles oraz Fan Clubu The Beatles w Lublinie. Na koniec zaprezentowane zostały wnioski z przeprowadzonych badań empirycznych, czyli ankiety internetowej wśród członków fan clubu i wywiadu z jego prezesem, Krzysztofem Stanisławem Wernerem. Wnioski z badań dotyczą wpływu Fan Clubu The Beatles w Lublinie - Reaktywacja na miasto Lublin, szeroko pojętą kulturę oraz życie społeczne.
13. Wizerunek kobiety kreowany w mediach na przykładzie czasopisma "Przyjaciółka" i "Zwierciadło" dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. nadzw. UWr Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne II stopnia
Niniejsza praca traktować będzie o wizerunku kobiet, jaki jest kreowany we współczesnaych czasopismach kobiecych. Na przykladzie dwóch popularnych pismach wyróżnione zostały cztery wzory kobiet: kobieta wykształcona, kobieta pracująca, gospodyni oraz matka. Poprzez analizę wybranych pokażę, jak czasopisma pokazują wyróżnione wzory kobiet oraz jaki obraz i stereotypy powielają, a także jakie wizerunki kobiet są przez nie powielane i propagowane.
14. Historia polskich gier fabularnych dr hab. Tomasz Przerwa prof. nadzw. UWr Historia - stacjonarne I stopnia
Praca przedstawia historię polskich gier fabularnych. Zjawisko kulturowe, jakimi są gry fabularne jest stosunkowe młode, a mimo to jest coraz częściej wybierane jako przedmiot badań. W tej pracy wykorzystano informacje z prasy lat 80/90 XX wieku, z wywiadów z osobami rozpoczynającymi swoją przygodę z RPG w latach 80/90 XX wieku oraz ze względu na specyfikację tematu, z wielu materiałów internetowych. W pierwszym rozdziale przedstawiono początki gier fabularnych w Stanach Zjednoczonych, ich historię oraz przeobrażenia jakim uległy do roku 2000. Drugi rozdział skupia się na pierwszych prasowych tekstach poświęconych temu zjawisku oraz na wspomnieniach graczy na przestrzeni lat 1984-1989. Trzeci rozdział koncentruje się na polskich grach fabularnych, tych pierwszych jak i tych bardziej współczesnych oraz na wydarzeniach towarzyszących ich powstawaniu między rokiem 1990 a 2010 .
15. Technotex -Historia ostatniego zakładu przemysłu włókienniczego na ziemi dzierżoniowskiej dr hab. Tomasz Przerwa prof. nadzw. UWr Historia - stacjonarne I stopnia
Praca pod tytułem „Technotex – historia ostatniego zakładu przemysłu włókienniczego na ziemi dzierżoniowskiej” to zarys historii ostatniego z wielu działających na ziemi dzierżoniowskiej przedsiębiorstw z branży włókienniczej. W mojej pracy starałam się prześledzić procesy, które doprowadziły do upadku tej gałęzi przemysłu w regionie i znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego „Technotex” przetrwał , działa i nadal się rozwija. Szybki rozwój tej gałęzi produkcji rozpoczął się na terenie Dzierżoniowa i w miejscowościach ościennych w XIII wieku wraz z osadnictwem na prawie niemieckim. Ludność napływowa, a często byli to wykwalifikowani rzemieślnicy sprowadzani przez właścicieli ziemskich przywozili ze sobą nowinki technologiczne, które znacząco przyspieszyły rozwój gospodarki w regionie. Rzemiosło tkackie rozwija się początkowo w Dzierżoniowie, by potem przenieść się na tereny przyległe, do Pieszyc i Bielawy. Pod koniec XVIII wieku dzięki nowemu właścicielowi Pieszyc Bernhardowi Mohrenthalowi to ta właśnie miejscowość przejęła wiodąca rolę w produkcji włókienniczej na tym terenie. Od wieku XIX, aż do końca II wojny światowej to Bielawa dzięki zakładami należącymi do rodziny Dierigów była głównym centrum produkcji włókienniczej na ziemi dzierżoniowskiej. Rozwojowi tej gałęzi produkcji towarzyszyły niestety bardzo złe warunki życia zarówno tkaczy jak i pracowników powstających manufaktur i fabryk. Nędza, jaką cierpieli doprowadziła ostatecznie do wybuchu w roku 1844 buntu tkaczy, którzy zniszczyli część zakładów z Pieszyc i Bielawy. Pierwsza połowa XX wieku to okres przeplatających się czasów kryzysów i dobrej koniunktury na rynku włókienniczym, związanych z I i II wojną światową. Po zakończonej w 1945 roku II wojnie światowej, Dolny Śląsk, w tym ziemia dzierżoniowska, zostały przyłączone do terytorium Polski. Wznowienie pracy przez przedsiębiorstwa przemysłu włókienniczego nastąpiło bardzo szybko, bo już w roku 1945 . W Pieszycach w roku 1946, nastąpiło połączenie 3 zakładów znajdujących się na ulicy Sanatoryjnej w jeden zakład ze wspólnym kierownictwem. Tak powstała Państwowa Wytwórnia Tkanina Technicznych nr 16 w Piotrolesiu, obecnie „Technotex”. Przedsiębiorstwo stopniowo rozwijało się zwiększając produkcję i zatrudnienie (ze 150 pracowników zatrudnianych przez zakłady w 1946 do 500 osób w roku 1963). W roku 1969 , by zwiększyć możliwości produkcyjne przedsiębiorstwa podjęto decyzję o budowie nowego zakładu. Budowa zakończyła się na początku 1973 roku. W nowym zakładzie pracowało w momencie kulminacyjnym ponad 800 osób wytwarzając prawie 10.000 m tkanin . W niedługim czasie od budowy nowego zakładu, nastąpiła również, kolejna zmiana nazwy, na Zakład Tkanin Technicznych (ZTT) „Technotex”. W zakładzie rozwijało się również życie społeczne. Funkcjonowało tam wiele organizacji, takich jak POP, Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej, Liga Obrony Kraju, czy Towarzystwo Kultury Fizycznej i Turystyki. Organizowane były również „Dni Włókniarza
16. Autonomiczny nacjonalizm w Polsce w XXI wieku dr hab. Tomasz Przerwa prof. nadzw. UWr Historia - stacjonarne I stopnia
Autonomiczny nacjonalizm (AN) zwany nacjonalizmem niezależnym jest skrajną doktryną polityczną powstałą w Europie pod koniec XX w., która z czasem pojawiła się na gruncie polskim. AN jest nowym ruchem, stąd ramy czasowe obejmują wiek XX i XXI. Celem opracowanie jest stworzenie definicji omawianego zjawiska oraz udzielenie odpowiedzi na pytania o ideologię AN i datę pojawienia się tej doktryny w Polsce. Praca podzielona jest na trzy rozdziały. W rozdziale pierwszym przedstawiona została geneza autonomicznego nacjonalizmu (w tym koncepcji "leadreless resistance" i protoplaści). Omówione zostały również definicje zjawiska. Ostatnim elementem jest określenie czasu i przyczyn powstania niezależnego nacjonalizmu. W drugim rozdziale określona została ideologia, taktyka i symbolika ruchu AN. Trzeci rozdział poświęcony jest zjawisku niezależnego nacjonalizmu w Polsce. Pierwsza część tego rozdziału koncentruje się na krajowych prekursorach ruchu AN oraz na próbie ustalenia czasu pojawienia się nowego ruchu w Polsce. Następnie zostały wymienione wszystkie polskie grupy AN wraz z omówieniem ich działalności.
17. Materializm w metodologii historii gospodarczej na przykładzie przyczyn rewolucji przemysłowej dr hab. Tomasz Głowiński prof. nadzw. UWr
Autor stara się zrekapitulować prace badawcze zajmujące się analizą tendencji materialistycznych w historii gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem analizy kliometrycznej. Porównuje problemy w tym obszarze badań z odpowiadającymi im metodami, a także próbuje ocenić dopasowanie do siebie nawzajem. W tym celu stara się zarysować fundamenty metodologiczne nauk społecznych, a także uchwycić różnicę między metodą dowodzenia ekonomicznego i historycznego. Autor stawia tezę o bezwzględnej rozdzielności badań nad tymi różnymi procesami. Ilustruje tezę poprzez przywołanie różnych interpretacji przyczyn rewolucji przemysłowej w Wielkiej Brytanii XVIII i XIX wieku. Na wybranym przykładzie handlu zagranicznego stara się wykazać bezcelowość i nieskuteczność metody kliometrycznej w dowodzeniu historycznym.
18. "Oblężenie Sarajewa w latach 1992-1996 w świetle wybranych tytułów polskiej prasy codziennej: "Gazety Wyborczej" i "Życia Warszawy" dr hab. Grzegorz Hryciuk prof. nadzw. UWr Historia - stacjonarne I stopnia
Poniższa praca podejmuje próbę oceny rzetelności polskiej prasy, na temat wojny w Bośni, na przykładzie relacji z oblężonej stolicy – Sarajewa. Składa się z trzech rozdziałów, wśród których drugi i trzeci zostały podzielone na podrozdziały. W pierwszym rozdziale zawarto genezę idei połączenia Słowian południowych w jedno państwo i powody dla których poszczególne republiki zdecydowały się na sformowanie federacji oraz streszczona historia Jugosławii od sformowania, do konstytucji z 1974r. znacznie zwiększającej autonomie poszczególnych republik. Drugi rozdział poświęcony został historii poszczególnych republik od momentu śmierci marszałka, oraz ich drodze do niepodległości. Trzeci rozdział dotyczy wydarzeń związanych z samym konfliktem Bośni w latach 1992-1996 oraz skupia się na oblężeniu jej stolicy – Sarajewa. W zakończeniu znajduje się analiza przyczyn zainteresowania konfliktem w polskiej prasie, oraz ocena rzetelności obrazu wojny jaki można było znaleźć w przekazie prasowym ( w sporej części znajdującego się w rozdziale III ). Pracę zwieńczają przemyślenia autora dotyczące wojny i jej obrazu, jaki można było znaleźć w artykułach prasowych.
19. Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Studium indywidualnego przypadku prof. dr hab. Stefania Walasek Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
Pojawienie się dziecka niepełnosprawnego w rodzinie to niewątpliwie ciężkie i przełomowe wydarzenie. Niniejsza praca oraz przeprowadzone w jej ramach badania mają na celu zbadanie zjawisk zachodzących w rodzinie dziecka niepełnosprawnego, poznanie w jakim stopniu wydarzenie to ma wpływ na poszczególnych jej członków. Codzienność rodziny dziecka niepełnosprawnego przepełniona jest wieloma wyzwaniami i zadaniami, które niejednokrotnie przekraczają siły, wymagają poświecenia czasu, oraz zmiany funkcjonowania całego systemu rodzinnego. Doświadczenia i emocje przedstawiane przez członków rodziny są różne ze względu na pełnione przez nich funkcje i role, dlatego ważna jest rozmowa nie tylko z rodzicami, ale także z rodzeństwem. Opisywane w literaturze zachowania, etapy przystosowania się do niepełnosprawności dziecka, czy postawy rodzicielskie, są teorią, która dopiero po skonfrontowaniu z relacjami konkretnych rodzin może pozwolić na lepsze zrozumienie tego zjawiska. Do zrealizowania celów pracy przeprowadziłam wywiady z poszczególnymi członkami rodziny, miałam okazję poznać ich refleksje, doświadczenia, oraz przeżywane przez nich emocje. Ze względu na fakt, że mam niepełnosprawnego brata, rodziną, którą wybrałam, jest moja własna. Dzięki temu miałam możliwość skonfrontować moje przeżycia i refleksje z tymi przedstawianymi przez najbliższe mi osoby. Chciałabym, aby niniejsza praca pozwoliła na lepsze zrozumienie potrzeb i problemów z jakimi zmaga się rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym. Dokładniejsze poznanie relacji każdego członka daje możliwość skuteczniejszej pomocy w codziennym funkcjonowaniu takiej rodziny.
20. Planowanie siebie : śluby i wesela niekonwencjonalne jako strategie tożsamościowe. dr Michał Mokrzan Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Praca poświęcona jest antropologicznej analizie ślubów i wesel o charakterze niekonwencjonalnym. Autorka pracy argumentuje, że wspólne organizowanie tego typu ślubów i wesel przez narzeczonych staje się praktyką autorefleksyjną, polegającą na podjęciu przez aktorów społecznych namysłu nad własną tożsamością. Planowaniu ślubu i wesela towarzyszy zatem praktyka planowania siebie. Celem pracy jest ukazanie tego, że śluby i wesela niekonwencjonalne, rozumiane tu w kategoriach performatywnych jako performensy, można postrzegać jako strategie tożsamościowe. W pierwszym rozdziale pracy przedstawiony został stan antropologicznych badań nad obrzędowością ślubną i weselną oraz koncepcje teoretyczne dotyczące performatywności i procesów konstruowania tożsamości. Drugi rozdział pracy prezentuje antropologiczną analizę ślubów i wesel niekonwencjonalnych opartą o wyniki przeprowadzonych przez autorkę badań etnograficznych. W rozdziale tym ukazano motywacje, którymi kierują się osoby organizujące śluby i wesela niekonwencjonalne oraz sposoby rozumienia przez nich własnej tożsamości przez pryzmat takich kategorii, jak tradycja i niekonwencjonalność.
21. Kara śmierci w rzymskim prawie karnym w świetle źródeł archeologicznych. dr hab. Mateusz Żmudziński Archeologia - stacjonarne I stopnie
Praca skupia się na omówieniu poszczególnych rodzajów kary śmierci w starożytnym Rzymie, które zostały poświadczone nie tylko źródłami pisanymi, ale przede wszystkim archeologicznymi. Zawarto w niej szczegółowe informacje na temat Skały Tarpejskiej, z której zrzucano skazańców w przepaść, wymierzania kar na arenie, ukrzyżowań, rzymskiego "potępienia pamięci" oraz Więzienia Mamertyńskiego. Zwrócono uwagę na ramy stosowania danych rodzajów kar, genezę, podmioty wobec których je orzekano czy sposób ich wykonywania.
22. Bolko II Mały i Księstwo Świdnicko - Jaworskie w świetle Regestów śląskich prof. dr hab. Rościsław Żerelik Historia - stacjonarne I stopnia
Praca koncentruje się na dziejach księstwa świdnicko - jaworskiego pod rządami Bolka II Małego. Analizując infomacje zawarte w Regestach śląskich stara się przybliżyć ich dzieje na tle średniowiecznego Śląska. Konfrontuje je także z dotychczasowymi ustaleniami historyków. Zwraca uwagę na sposób prowadzenia przez księcia polityki wewnętrznej i zewnętrznej, zestawiając je także z wydarzeniami w jego prywatnym życiu. Usiłuje poznać motywację podjętych przez niego decyzji - szczególnie tych, które od lat rozbudzają dyskusję wśród badaczy.
23. Importy rzymskie na terenie Dalekiego Wschodu. dr hab. Mateusz Żmudziński Archeologia - stacjonarne I stopnie
Praca porusza kwestię zabytków odnalezionych na terenie Chin, Korei oraz Japonii, które można identyfikować z importami z ternów Starożytnego Rzymu. Pierwszy rozdział wprowadza w problematykę Jedwabnego Szlaku, oraz opisuje dokładniej jego przebieg w II w. n.e. Kolejny rozdział traktuje o źródłach pisanych (chińskich, greckich i rzymskich), które mogą informować o handlu pomiędzy Cesarstwem Rzymskim a Cesarstwem Chińskim. Następny rozdział zawiera analizę źródeł archeologicznych, którym poświęcona jest praca. Praca kończy się katalogiem.
24. Wczesnochrześcijańskie symbole w świecie rzymskim . dr hab. Mateusz Żmudziński Archeologia - stacjonarne I stopnie
Praca dotyczy symboliki chrześcijańskiej w oparciu o źródła archeologiczne. Wykazuje jakie życie wiedli pierwsi chrześcijanie w Imperium Rzymskim.
25. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych przez rodziców i nauczycieli u dzieci w okresie wczesnoszkolnym. dr hab. Edyta Zierkiewicz prof. nadzw. UWr Pedagogika, zaoczne II stopnia
Praca skupia się na temacie dotyczącym zainteresowań czytelniczych dzieci w okresie edukacji wczesnoszkolnej. Celem pracy było poznanie opinii rodziców i nauczycieli na temat sposobów rozwijania przez nich zainteresowań czytelniczych u dzieci w okresie edukacji wczesnoszkolnej. W pracy przedstawiono kolejno: czytelnictwo w świetle literatury przedmiotu. Skupiono się na rysie historycznym czytelnictwa, podano definicje czytelnictwa, zainteresowania czytelnicze w różnych okresach rozwoju psychofizycznego. Praca zawiera także treści dotyczące czytelnictwa wśród dzieci w świetle rozwoju zainteresowań czytelniczych. Szczególną uwagę poświecono roli środowiska wychowującego w kształtowaniu zainteresowań czytelniczych. Kolejne treści dotyczyły metodologii badań własnych oraz ich organizacji. Przedstawiono w pracy metody, techniki oraz narzędzia badawcze. Praca zawiera również wyniki przeprowadzonych badań. Zakończenie stanowi podsumowanie pracy.
26. Pomiar eyetrackingowy jako wskaźnik płynności słownej dr Piotr Styrkowiec
Płynność słowna, jako jedna ze zdolności wchodzących w skład wytwarzania mowy, jest ważnym aspektem języka. Określana jest jako łatwość artykulacji oraz zdolność do tworzenia rozwiniętej, różnorodnej frazy. Nie jest ona jednak jednakowa u wszystkich. Płynność słowna jest także zdolnością angażującą wyobraźnię wzrokową, która wraz z całym systemem wzrokowym, jest niezbędna w procesie czytania. Ruchy gałek ocznych podczas tego procesu zależą od wielu czynników takich jak: poziom trudności tekstu, szybkość czytania czy trudności związanych z umiejętnością czytania. Przedstawione badania koncentrują się na związku pomiędzy płynnością słowną a ruchem gałek ocznych podczas czytania. Przeprowadzony eksperyment składał się z trzech zadań i obejmował grupę 51 osób. Skonstruowano metodę pomiarową opierającą się na danych eyetrackingowych, którą skorelowano z wynikami w Teście Fluencji Słownej (TFS). Użycie metody eyetrackingowej miało na celu wykorzystanie jej jako wskaźnika płynności słownej. W zadaniu pierwszym badani czytali na ekranie wyrazy oraz ich definicje zaczerpnięte z podskali Słownik z WAIS-R. W zadaniu drugim w zbiorze słów sensownych oraz bezsensownych brakowało pierwszej litery. Należało w myślach podstawić literę „P” i uważnie przeczytać serię wyrazów. W zadaniu trzecim uczestnicy mieli do przeczytania dwa teksty różniące się synonimami. Założono, że w każdym zadaniu, zależnie od poziomu TFS, na konkretnych obszarach tekstów zmienią się ruchy gałek ocznych badanych, a dokładnie - zmieni się czas fiksacji oka w danym obszarze u osób o różnym poziomie płynności słownej. Hipotezy przedstawione w badaniu nie zostały potwierdzone.
27. Przystosowanie osób ze spektrum autyzmu do życia społecznego dr hab. Dorota Rybczyńska-Abdel Kawy prof. nadzw. UWr Pedagogika, stacjonarne II stopnia
Niniejsza praca magisterska opisuje przystosowanie osób ze spektrum autyzmu w życiu społecznym. W pierwszym rozdziale pracy wyjaśnione zostało pojęcie autyzmu, przyczyny zaburzeń autystycznych, główne objawy autyzmu, a także relacje społeczne osób ze spektrum autyzmu. W kolejnym rozdziale opisane zostało pojęcie przystosowania społecznego, a także czynniki wpływające na przystosowanie społeczne. W rozdziale metodologicznym opisano metody, techniki i narzędzia badawcze oraz przedstawiono charakterystykę grupy badawczej zarówno osób ze spektrum autyzmu oraz terapeutów pracujących z osobami dotkniętymi autyzmem. W ostatnim rozdziale mojej pracy opisałam przebieg badań oraz wnioski, które uzyskałam podczas realizowania badań. Na końcu pracy został umieszczony aneks, w którym przedstawiłam pytania, które były zadawane badanym.
28. "Klan" Komnenów i jego wpływ na sytuację wewnętrzną Cesarstwa Bizantyjskiego w latach 1081-1185 dr hab. Wojciech Mrozowicz prof. nadzw. UWr Historia - stacjonarne II stopnia
Praca skupia się na "klanie" rodzinnym dynastii Komnenów, panującej w Cesarstwie Bizantyńskim w latach 1081-1185. Głównym celem jest przeanalizowanie polityki rodzinnej cesarzy od Aleksego I Komnena do Andronika I Komnena oraz wpływu ich szczególnego sposobu rządów na sytuację wewnętrzną Cesarstwa. Rządy przy wsparciu stronnictwa rodzinnego wprowadzone przez protoplastę nowej dynastii - Aleksego I Komnena, stanowiły początek nowej epoki w dziejach władzy i administracji Cesarstwa. Takie rozwiązanie pozwoliło na ustabilizowanie sytuacji w państwie przez większość XII wieku. Wraz ze śmiercią Manuela I Komnena, rodzinne stronnictwo - "klan" - uległo dekompozycji, dodatkowo przyspieszonej przez uzurpację Andronika I Komnena. Związany z tym upadek autorytetu władzy przyspieszył tendencje separatystyczne na prowincjach i stał się jedną z przyczyn poważnego osłabienia państwa w ostatnim ćwierćwieczu XII wieku. Przeprowadzona w pracy szeroka analiza różnych aspektów życia w Bizancjum za panowania Komnenów, pozwala zrozumieć wpływ postępującej arystokratyzacji państwa oraz przyczyny okresu politycznej niestabilności w latach 1180-1204.
29. ZETO we Wrocławiu przy ul. Ofiar Oświęcimskich autorstwa A i J Tarnowskich w kontekście modernizacji Ziem Zachodnich. dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos prof. nadzw. UWr Historia Sztuki - stacjonarne II stopnia
30. Wokół problematyki wzornictwa mebli użytkowych w Polsce międzywojennej w świetle czasopisma "Rzeczy Piękne". prof. dr hab. Jan Kęsik Dziedzictwo kultury materialnej, stacjonarne I stopnia
Ta praca jest o problemie wzornictwa w międzywojennej Polsce, zawężonym do kwestii mebli. Problem ten jest poruszony w oparciu o czasopismo "Rzeczy Piękne" i artykuły w nim zawarte. Przedstawiona została większość kwestii związanych z wzornictwem, ale i z produkcją mebli.