wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Temat pracy Promotor Program studiów
1. Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną w opiniach trenerów pracy dr hab. Edyta Zierkiewicz prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
2. Historyczne uwarunkowania zjawiska dyskryminacji kobiet na współczesnym rynku pracy. Analiza kulturowych uzasadnień dla utrzymania pośledniej roli społecznej kobiet na przestrzeni wieków dr hab. Edyta Zierkiewicz prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
3. Obraz Powstania Warszawskiego w wybranych dziennikach pisarzy. dr Hanna Jaxa-Rożen Kulturoznawstwo - stacjonarne I stopnia
4. Strój w kulturze hip-hopu. dr Hanna Jaxa-Rożen Kulturoznawstwo - stacjonarne I stopnia
5. Wątki emancypacyjne w wybranych filmach W. Disneya. dr Hanna Jaxa-Rożen Kulturoznawstwo - stacjonarne I stopnia
6. Od książki do rzeczywistości, czyli (o)powieść o długiej drodze wyzwolenia Piłata w "Mistrzu i Małgorzacie" Michaiła Bułhakowa. Kulturoznawcza analiza piłatyzmu jako sposobu życia. dr Magdalena Barbaruk Kulturoznawstwo - stacjonarne I stopnia
7. Postawy nauczycieli wobec roszczeniowych rodziców przedszkolaków. dr hab. Alicja Szerląg prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
8. Dziecięce doświadczanie kultury wysokiej. dr hab. Alicja Szerląg prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
9. Walory wykorzystywania technologii informacyjnych w edukacji zintegrowanej. dr hab. Alicja Szerląg prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
10. Niewygaszone odruchy pierwotne w procesie osiagania przez dziecko gotowosci szkolnej. dr hab. Alicja Szerląg prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
11. Pracoholik w przestrzeni dr hab. Alicja Szerląg prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
12. Trudności społeczne przedszkolaków w ich uwarunkowaniach. dr hab. Alicja Szerląg prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
13. Społeczny kontekst funkcjonowania dziecka z zespołem Downa w środowisku szkolnym -studium indywidualnego przypadku. dr hab. Alicja Szerląg prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
14. Walory edukacyjne funkcjonowania dziecka w grupie przedszkolnej zróżnicowanej wiekowo. dr hab. Alicja Szerląg prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
15. Kształtowanie kompetencji bezpiecznego korzystania z Internetu u uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej. dr Małgorzata Prokosz Pedagogika, zaoczne I stopnia
16. Rozwijanie umiejętności racjonalnego korzystania z Internetu przez dzieci w wieku szkolnym w świetlicy szkolnej dr Małgorzata Prokosz Pedagogika, zaoczne I stopnia
17. Wykorzystanie strategii szachowych do organizacji czasu wolnego adolescentów w świetlicy środowiskowej dr Małgorzata Prokosz Pedagogika, zaoczne I stopnia
18. Wzmacnianie zachowań asertywnych u uczniów w wieku gimnazjalnym dr Małgorzata Prokosz Pedagogika, zaoczne I stopnia
19. Wzmacnianie tożsamości kulturowej i patriotyzmu u młodzieży w wieku licealnym dr Małgorzata Prokosz Pedagogika, zaoczne I stopnia
20. Ilustracja wśród obrazów. O specyfice ilustracji w świetle koncepcji Hansa Beltinga. dr hab. Renata Tańczuk prof. nadzw. UWr Kulturoznawstwo - stacjonarne II stopnia
21. Kolekcjonerskie praktyki w internecie. Casus kolekcjonerów płyt winylowych. dr hab. Renata Tańczuk prof. nadzw. UWr Kulturoznawstwo - stacjonarne II stopnia
22. Lwowskie pomniki jako nośniki pamięci i atrakcje turystyczne. dr hab. Renata Tańczuk prof. nadzw. UWr Kulturoznawstwo - stacjonarne II stopnia
23. Wzmacnianie prawidłowej wymowy poprzez gry i zabawy logopedyczne u dzieci w młodszym wieku szkolnym w świetlicy środowiskowej dr Małgorzata Prokosz Pedagogika, zaoczne I stopnia
24. Kompensowanie deficytów w zakresie komunikacji językowej u dzieci w wieku 10-13 w świetlicy środowiskowej. dr Małgorzata Prokosz Pedagogika, stacjonarne I stopnia
25. Osłabianie zachowań agresywnych poprzez relaksacje u dzieci w wieku wczesnoszkolnym w świetlicy szkolnej. dr Małgorzata Prokosz Pedagogika, stacjonarne I stopnia
26. Wzmacnianie motoryki małej u dzieci wczesnoszkolnych w świetlicy szkolnej. dr Małgorzata Prokosz Pedagogika, stacjonarne I stopnia
27. Wspieranie wymowy dzieci z zaburzeniami artykulacyjnymi w wieku wczesnoszkolnym w świetlicy środowiskowej. dr Małgorzata Prokosz Pedagogika, stacjonarne I stopnia
28. Stymulowanie rozwoju emocjonalnego dziecka w młodszym wieku szkolnym w świetlicy szkolnej poprzez zajęcia plastyczne. dr Małgorzata Prokosz Pedagogika, stacjonarne I stopnia
29. Rozwijanie zachowań prospołecznych u uczniów klas liicealnych poprzez działalność samorządową. dr Małgorzata Prokosz Pedagogika, stacjonarne I stopnia
30. Współczesny polski teatr polityczny jako performans. dr Magdalena Barbaruk Kulturoznawstwo - stacjonarne I stopnia