wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Temat pracy Promotor Program studiów
1. Czas wolny studentów pedagogiki. dr hab. Wiktor Żłobicki prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
Tematem pracy jest czas wolny studentów pedagogiki. Celem było zbadanie jak studenci pedagogiki spędzają czas wolny. Teoretyczne założenia dotyczące realizacji celów w zakresie spędzania czasu wolnego w badanym obszarze były realizowane przez studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Przeprowadzone badania z wykorzystaniem ankiety pokazały wiele odmienności zależnych od tego czy jest się studentem studiów stacjonarnych czy niestacjonarnych. Badania potwierdziły również, że studenci studiów niestacjonarnych dysponują mniejszą ilością czasu wolnego. Analiza zebranego materiału pozwoliła na wyciągnięcie wniosków odnośnie upodobań spędzania wolnego czasu przez studentów jak i ograniczeń związanych z posiadanymi na te cele finansami. W badaniach widoczna jest również dominacja form biernych spędzania wolnego czasu oraz zadowolenie większości ankietowanych ze sposobów jego spędzania.
2. Postawy wychowawcze rodziców w narracji studentów pedagogiki dr hab. Wiktor Żłobicki prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
Tematem mojej pracy magisterskiej są postawy wychowawcze rodziców w narracji studentów pedagogiki. Pierwszy rozdział poświęcony został rodzinie jako podstawowemu środowisku wychowawczemu. W drugim rozdziale skupiono się na rodzicach. W trzecim rozdziale wyodrębnione zostały relacje. Czwarty rozdział dotyczy metodologicznych podstaw badań własnych. W ostatnim rozdziale skupiono się na analizie badań własnych na temat postaw wychowawczych rodziców w narracji studentów pedagogiki. Przeprowadzone zostały wywiady z czterema studentami pedagogiki, z rodzin o różnej wielkości i ilości rodzeństwa: z jedynaczką oraz osobami posiadającymi jedno, dwoje oraz troje rodzeństwa.
3. Promocja zdrowia psychicznego w pracy psychologa szkolnego dr hab. Wiktor Żłobicki prof. nadzw. UWr Pedagogika, stacjonarne II stopnia
Celem pracy było opisanie sposobu, w jaki psycholog szkolny realizuje zadania z obszaru promocji zdrowia psychicznego. W pierwszym i drugim rozdziale przedstawiono zagadnienia teoretyczne dotyczące zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, założenia koncepcji promocji zdrowia psychicznego oraz jej formalnych podstaw, a także zadania psychologa szkolnego w tym obszarze. W badaniach własnych obrano podejście jakościowe, metodę studium przypadku. W celu uzyskania odpowiedzi na pytania badawcze, w maju 2018 roku przeprowadzono wywiady z pięcioma psychologami szkolnymi o różnym doświadczeniu zawodowym. Rezultatem pracy jest opis sposobów realizacji promocji zdrowia psychicznego przez psychologa szkolnego, w którym podkreślono, w jak różnorodny sposób psycholodzy postrzegają swoją rolę we wzmacnianiu zdrowia psychicznego młodzieży, z kim współpracują w tym obszarze, w jaki sposób planują i oceniają efekty swojej pracy oraz jaka jest specyfika podejmowanych przez nich działań.
4. Twórczość plastyczna w pracy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. dr hab. Wiktor Żłobicki prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
W mojej pracy zbadam, w jakim stopniu twórczość plastyczna jest wykorzystywana w pracy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Aby móc odpowiedzieć na to pytanie należy przyjrzeć się bliżej samym nauczycielom i ich pracy w szkole, a także przybliżyć poglądy środowisk pedagogicznych, psychologicznych i socjologicznych na temat twórczości. W rozdziale pierwszym przedstawiono procesy i zmiany zachodzące w poglądach na edukację wczesnoszkolną z punktu widzenia historycznego. W kolejnej części rozdziału został poruszony temat współczesnych teorii edukacji wczesnoszkolnej. Przedstawiono szereg obecnie rozwijających się i funkcjonujących nurtów pedagogicznych z podziałem na przeciwstawne teorie pedagogiki autorytarnej i antyautorytarnej. W rozdziale drugim podjęty został temat dotyczący twórczości zawodu nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. Trzeci rozdział poświęcony jest zagadnieniu twórczości. Przedstawiono podstawowe pojęcia z dziedziny twórczości, to znaczy definicje i stwierdzenia dotyczące twórczości oraz elementy składające się na proces twórczy. W następnym, czwartym rozdziale odnoszącym się do metodologii badań własnych przedstawiono przedmiot i cel badań wraz z sformułowaniem problemu badawczego. Opisano metody, techniki i narzędzia badawcze z punktu widzenia różnych autorów literatury przedmiotu. W ostatnim, piątym rozdziale dokonana została próba analizy przeprowadzonych badań na bazie wywiadów z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej. Przeprowadzono pięć wywiadów z nauczycielkami, uczącymi zarówno w szkole publicznej jak i prywatnej. Dowodząc empirycznie znaczenia twórczości plastycznej w pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia jej roli oraz konieczności rozwijania twórczych form edukacji.
5. Uwarunkowania zachowań agresywnych dziecka w grupie przedszkolnej dr hab. Wiktor Żłobicki prof. nadzw. UWr Pedagogika, stacjonarne II stopnia
6. Współpraca pedagoga szkolnego z rodzinami zastępczymi dr hab. Wiktor Żłobicki prof. nadzw. UWr Pedagogika, stacjonarne II stopnia
Celem niniejszej pracy magisterskiej jest opisanie współpracy pedagoga szkolnego z rodzinami zastępczymi. Przeprowadzone wywiady miały za zadanie pokazać charakter oraz przebieg współpracy pedagoga szkolnego z rodzinami zastępczymi. Praca składa się z pięciu rozdziałów. W części teoretycznej skupiono się na opisaniu zagadnień związanych z rodziną, pieczą zastępczą oraz pedagogiem szkolnym. W części metodologicznej pracy dokonano przeglądu metodologii badań własnych. Część trzecią stanowi analiza badań własnych, w której dokonano opisu pięciu przypadków, na podstawie wywiadów przeprowadzonych z pedagogami szkolnymi.
7. Komunikowanie się starszych uczniów szkoły podstawowej w świecie realnym i cyberprzestrzeni dr hab. Wiktor Żłobicki prof. nadzw. UWr Pedagogika, stacjonarne II stopnia
Praca składa się z 6 rozdziałów dotyczących procesu komunikacji starszych uczniów szkoły podstawowej w świecie realnym i cyberprzestrzeni. Pierwszy rozdział omawia pojęcie oraz rodzaje komunikacji, kompetencje medialne uczniów oraz kwestie komunikacji w cyberprzestrzeni. W kolejnych rozdziałach nawiązano do zagrożeń i szans jakie niesie poruszanie się w sieci. Omówiono także narzędzia do komunikowania się w Internecie. Czwarty rozdział dotyczy zagadnienia starszych uczniów szkoły podstawowej, gwary uczniowskiej oraz kompetencji porozumiewania się. W pracy określono przedmiot, cel badań oraz problemy badawcze, a także zawarto wyniki badań własnych.
8. Rodzinne i szkolne uwarunkowania rozwijania uzdolnień dziecka na etapie edukacji wczesnoszkolnej dr hab. Wiktor Żłobicki prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
Praca magisterska porusza problem rodzinnych i szkolnych uwarunkowań rozwijania uzdolnień dziecka na etapie edukacji wczesnoszkolnej. Pierwszy rozdział opisuje teoretyczną część pracy. Został on podzielony na trzy podrozdziały. W pierwszym podrozdziale przedstawiono pojęcie zdolności i uzdolnień w literaturze przedmiotu. Drugi podrozdział opisuje specyfikę środowiska rodzinnego z uwzględnieniem rodziny jako grupy społecznej, jej funkcji oraz postaw rodzicielskich, a także przedstawia specyfikę środowiska szkolnego, ujmując szkołę jako instytucję społeczną, opisując jej cechy, funkcje i zachodzące w szkole procesy wychowania. W końcowej części podrozdziału przedstawiono współpracę rodziny i szkoły na etapie edukacji wczesnoszkolnej. W ostatnim podrozdziale scharakteryzowano sylwetkę dziecka w młodszym wieku szkolnym z uwzględnieniem zachodzących zmian w rozwoju fizycznym oraz poznawczym. Drugi rozdział przedstawia metodologiczne założenia badań pedagogicznych. Zawiera on charakterystykę metodologii jako nauki oraz opis celu badań, problematyki badawczej, wyboru podejścia badawczego, doboru próby badawczej, a także metody, techniki i narzędzia badawczego, zastosowanych w pracy. Trzeci rozdział przedstawia analizę przypadku dziecka uzdolnionego. Końcowa faza pracy podsumowuje przeprowadzone badania.
9. Rozwód rodziców w narracjach dorosłych dzieci dr hab. Wiktor Żłobicki prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
Tematem pracy magisterskiej jest rozwód rodziców w narracjach dorosłych dzieci. Rozwód jest wydarzeniem, które zmienia dotychczasowe funkcjonowanie rodziny. Zarówno dla dzieci jak i dorosłych, stanowi jedno z najbardziej znaczących doświadczeń. W efekcie może on przyczyniać się do tworzenia przez dzieci negatywnych poglądów dotyczących małżeństwa oraz rodziny. W związku z powyższym, celem podejmowanych badań jest ukazanie doświadczeń osób, które w dzieciństwie przeżyły rozwód swoich rodziców. Pierwsza część pracy składa się z rozdziałów o charakterze teoretycznym. Stanowią one rozważania podjętej problematyki na podstawie literatury przedmiotu: charakterystyki współczesnej rodziny, rozwodu i jego konsekwencji dla rodziny oraz funkcjonowania dzieci w sytuacji rozwodowej rodziców. Druga część to metodologiczne podstawy badań własnych, a trzecia to przedstawienie przeprowadzonych badań. W pierwszym rozdziale scharakteryzowano rodzinę jako pojęcie pedagogiki oraz jej typy i funkcje. Ponadto zaprezentowano style wychowania w rodzinie, postawy rodzicielskie oraz trudności związane z ich kształtowaniem. W tym rozdziale został także opisany systemowy model rodziny, mechanizmy warunkujące rozwój dziecka w rodzinie oraz modele środowiska rodzinnego wg U. Bronfenbrennera. Zwrócono również uwagę na zmiany i zagrożenia występujące we współczesnej rodzinie. Rozdział drugi stanowi opis pojęcia jakim jest rozwód. Zostały w nim przedstawione zagadnienia dotyczące jego przyczyn, a także poszczególne etapy, które towarzyszą temu zjawisku. Dużo uwagi zostało poświęconej skutkom rozwodu. W rozdziale tym ukazano także rozwód jako problem współczesnej rodziny. W rozdziale trzecim została przedstawiona sytuacja emocjonalna dziecka, jaka towarzyszy mu w czasie procesu rozwodowego i porozwodowego. Opisano również funkcjonowanie społeczne dzieci z rodzin rozwiedzionych oraz trudności, jakie mogą występować podczas ich wychowania. Zwrócono także uwagę na wsparcie, które jest niezbędne dla dzieci z rodzin rozwiedzionych. W drugiej części pracy przedstawiona została część metodologiczna pracy badawczej. Sprecyzowany został przedmiot i cel badań, problemy badawcze, podejście badawcze, metody, techniki i narzędzia badawcze, które zostały zastosowane przy realizacji badań, a także została scharakteryzowana organizacja oraz teren badań. Trzecia część pracy obejmuje wyniki badań własnych, które zostały przeprowadzone wśród respondentów. Dotyczyły one wypełniania poszczególnych funkcji rodziny na etapach: przed procesem rozwodowym, w trakcie trwania procesu rozwodowego oraz po zakończeniu procesu rozwodowego. Podczas przeprowadzania badań posłużono się kwestionariuszem wywiadu, który został przygotowany na podstawie wybranych wyznaczników poszczególnych funkcji rodziny. W ostatniej części pracy zostało przedstawione zakończenie, w którym zawarte zostało podsumowanie przeprowadzonych badań.
10. Reformy walutowo-skarbowe drugiego rządu Władysława Grabskiego w latach 1923-1925 dr hab. Tomasz Głowiński prof. nadzw. UWr Historia - stacjonarne II stopnia
Praca ma za zadanie w klarowny sposób ukazać rządy Władysława Grabskiego i szereg reform, jakie to zostały wprowadzone w powojennej Polsce w latach 1920 – 1925. Praca skupia się wokół postaci Władysława Grabskiego i reform jego drugiego rządu. Opisuje zjawisko hiperinflacji i wprowadzenia nowej waluty - Złoty. Praca skupia się na sytuacji panującej w II Rzeczpospolitej i opisuje kompleksowo proces wprowadzania reform walutowo-skarbowych. Opisuje zarówno przyczyny, proces i skutki wyżej wymienionej reformy jak i kontekst społeczny i polityczny panujący w ówczesnych czasach w II Rzeczpospolitej.
11. Znaczenie ciszy i milczenia w wybranych formach praktyk religijnych kościoła katolickiego dr Robert Losiak Muzykologia - stacjonarne I stopnia
W swojej pracy opisałam znaczenie ciszy i milczenia podczas wykonywania różnych praktyk podejmowanych przez ludzi należących do Kościoła Katolickiego. Są to: liturgia, medytacja chrześcijańska, adoracja, rekolekcje w ciszy, jak również prowadzony styl życia – praktykowanie życia zakonnego, zwłaszcza kontemplacyjnego. Zjawisko ciszy oraz zachowywanie milczenia są istotnymi elementami pejzażu dźwiękowego klasztorów, kościołów, i innych obiektów kultury: m. in. muzeów, bibliotek, teatrów. Z powodu pogłębiającego się coraz bardziej zanieczyszczenia pejzażu dźwiękowego świata hałasem i dźwiękami nowoczesnych technologii, pojawia się potrzeba ciszy i oddalenia od zgiełku codzienności. Bardzo ważne jest również czynienie ascezy dźwiękowej, polegającej na ograniczaniu dochodzących z zewnątrz bodźców akustycznych do minimum. W pracy starałam się przedstawić ciszę jako istotny element pejzażu dźwiękowego zarówno miejsc jak i okoliczności, w których wykonywane są praktyki religijne. Cisza jest w nich zjawiskiem pożądanym i razem z milczeniem stanowi kluczowy czynnik audiosfery. Starania o ciszę są nie tylko wyrazem troski o środowisko dźwiękowe, w którym znajduje się człowiek, lecz także wysiłkiem podejmowanym w celu rozwoju życia wewnętrznego.
12. Nauczanie katechetyczne w Kościele Zielonoświątkowym dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu dr Piotr Plichta Pedagogika specjalna, stacjonarne I stopnia
Praca składa się z trzech rozdziałów, w których staram się rozwinąć i poruszyć kwestię nauczania katechetycznego dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w Kościele Zielonoświątkowym. Uważam, że jest to przestrzeń, w której wiele obszarów powinno być rozwiniętych, a z pewnością niektóre z nich także ulepszonych, wszystko po to, aby polepszyć sytuację dzieci z zaburzeniami autystycznymi oraz by dać im możliwość korzystania z zajęć katechetycznych i korzyści płynących z uczestnictwa w nich, na takim samym poziomie jak ich „typowi” rówieśnicy. Pierwszy rozdział pracy dotyczy samych zaburzeń ze spektrum. Poruszane są kwestie takie jak historia autyzmu, główne objawy kliniczne czy kryteria diagnostyczne. W kolejnym skupiłam się na zagadnieniach katechezy zielonoświątkowej, jej specyfiki, a także historii ruchu zielonoświątkowego i głównych zasad tego odłamu chrześcijaństwa. Poruszona została także kwestia przesłanek do nauczania religijnego dzieci na podstawie Biblii. W rozdziale trzecim zawarty jest opis działań podjętych w projekcie zatytułowanym „Poradnik dla nauczycieli katechetów. Praca z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu na zajęciach szkółki niedzielnej”. Został on stworzony z myślą, aby był przydatnym narzędziem do pracy na zajęciach katechetycznych w zborze zielonoświątkowym w Nysie. Na tamtejsze zajęcia nie uczęszcza wiele dzieci z zaburzeniami, jednak zważając na stały wzrost ilości dzieci z orzeczeniami o potrzebie specjalnego kształcenia, bez wątpienia można przyjąć, że taki poradnik prędzej czy później będzie potrzebny. Kolejną kwestią, która zdecydowała o powstaniu tego dokumentu jest niski poziom wiedzy na temat pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w tym lokalnym zborze. Nauczyciele, który nie mieli w przeszłości doświadczeń z dziećmi z zaburzeniami, mogą nietrafnie ocenić daną sytuację lub nie wiedzieć jak zachować się względem dziecka, co może mieć wpływ na skuteczność nauczania i jakość przeprowadzanych zajęć. Dlatego głównymi celami projektu są zapoznanie z podstawową wiedzą na temat autyzmu, przedstawienie kadrze pedagogicznej specyfiki pracy z dzieckiem z zaburzeniami autystycznymi oraz wyposażenie w praktyczne porady i wskazówki, które zaprezentowane w jasny i klarowny sposób, będą pomocnym narzędziem i w jakimś stopniu ułatwią pracę na zajęciach. Miejscem realizacji projektu jest Kościół Zielonoświątkowy w Nysie, który jest także miejscem, w którym odbywają się zajęcia katechetyczne. Poradnik został skonstruowany tak, aby był użyteczny podczas zajęć katechetycznych oraz podczas niedzielnych zajęć dla dzieci, tzw. szkółki niedzielnej. Podczas działań przygotowawczych, prowadzone były rozmowy i konsultacje z nauczycielami katechezy, mające na celu sprecyzowanie treści poradnika. Na początku odbyła się rozmowa z panią dyrektor służy katechetycznej w nyskim zborze, która wyraziła swoje oczekiwania względem tego projektu. W trakcie realizacji i tworzenia dokumentu odbyły się konsultacje z nauczycielam
13. Polska muzyka tradycyjna i ludowa w badaniach Jadwigi Romany Bobrowskiej prof. dr hab. Zbigniew Przerembski prof. nadzw. UWr Muzykologia - stacjonarne II stopnia
Praca ta prezentuje pracę naukową śląskiej badaczki, Jadwigi Romany Bobrowskiej. Badaczka jest autorką pracy monograficznej prezentującej pieśni regionu żywieckiego oraz Zagłębia Dąbrowskiego. W swoich badaniach przedstawia również wzmianki dotyczące ludowej kultury muzycznej w twórczości Wacława Potockiego, Mikołaja Reja i Adama Gdacjusza.
14. Wykorzystanie metody terapii ręki w pracy z dzieckiem z zespołem Downa w wieku przedszkolnym dr hab. Bernadeta Szczupał prof. nadzw. UWr Pedagogika specjalna, stacjonarne I stopnia
Moja praca skupia się na zagadnieniu metody terapii ręki w kontekście pracy z dzieckiem z zespołem Downa w wieku przedszkolnym. W pierwszym rozdziale pracy przedstawiłam definicję zespołu Downa oraz przyczyny i mechanizm powstawania tego zespołu. Zawarłam w nim także informacje o cechach dysmorficznych i problemach medycznych występujących u osób z zespołem Downa oraz o rozwoju psychofizycznym. W drugim rozdziale znajduje się opis metod terapii dziecka z zespołem Downa, ze szczególnym uwzględnieniem terapii ręki - jej znaczenia w stymulowaniu rozwoju psychofizycznego dziecka, sposobów diagnozy, planowania terapii oraz przebiegu. Przedstawiłam przykładowe zabawy, schemat zajęć oraz zasady ich przeprowadzania. Przeprowadzony projekt edukacyjny dotyczy wykorzystania terapii ręki w pracy z dzieckiem z zespołem Downa w wieku przedszkolnym. Rozdział rozpoczęłam opisem dziecka i jego poziomu funkcjonowania w różnych sferach. Następnie przedstawiłam założenia projektu, scenariusze zajęć i opisałam ich przebieg. Projekt zakładał przeprowadzenie cyklu czterech zajęć z wykorzystaniem metody terapii ręki z chłopcem z zespołem Downa. Podczas zajęć starałam się zaobserwować, jakie są potrzeby, trudności i mocne strony chłopca oraz jak ta metoda może wspomagać jego rozwój psychofizyczny i ułatwić codzienne funkcjonowanie.
15. The Catholic Church's history in relation to the LGBT+ movement in the present: Cases of Spain and Poland dr hab. Monika Baer European Cultures, stacjonarne I stopnia
Both Spain and Poland are Catholic majority countries where the church has played a significant role in politics and society throughout history, and have helped shape the respective country to it’s modern day form. Today, Spain is considered one of the best and safest places to live for the LGBT+ community and there area number of anti-discrimination laws in place. Poland on the other hand is still fighting basic anti-discrimination laws and protection for LGBT+ people. While there are many different social, political and historical factors that play a role in this difference, this thesis will explore the ideas of historical events related to the Catholic Church and the rise of Euroscepticism’s use by the government in an attempt to explain why the two Catholic countries have such a contrast in progress of the LGBT+ movement in the country.
16. Poziom satysfakcji seksualnej osób starszych dr hab. Maria Straś-Romanowska prof. nadzw. UWr Psychologia - wieczorowe jednolite magisterskie
Praca magisterska podejmuje tematykę seksualności osób starszych, szczególnie satysfakcji seksualnej, która z niej płynie. Na początku przedstawione są teoretyczne podstawy pracy. Pierwsza część dotyczy ogólnych uwarunkowań okresu późnej dorosłości w zakresie: biologicznym, psychologicznym oraz społecznym. W drugiej części zostają wyjaśnione podstawowe dla pracy pojęcia, jak: seksualność oraz satysfakcja seksualna. W kolejnym podrozdziale części teoretycznej zostają omówione aspekty seksualności osób starszych w zakresie biologicznym, psychologicznym oraz społecznym. W ostatniej części przedstawione zostały wybrane zagadnienia oraz badania z zakresu seksualności osób starszych. W drugiej części pracy znajduje się opis metodologii badań własnych. Postawiono następujące pytania badawcze główne: 1. Jaki jest poziom satysfakcji seksualnej deklarowany przez kobiety w okresie późnej dorosłości? 2. Jakie czynniki kształtują satysfakcję seksualną starszych kobiet? oraz szczegółowe: Czy wiek ma związek z poziomem satysfakcji seksualnej starszych kobiet? Czy poziom wykształcenia ma związek z poziomem satysfakcji seksualnej starszych kobiet? Czy stan cywilny ma związek z poziomem satysfakcji seksualnej starszych kobiet? Czy wielkość miejsca zamieszkania ma związek z poziomem satysfakcji seksualnej starszych kobiet? Sformułowano również odpowiadające im hipotezy: Poziom satysfakcji seksualnej starszych kobiet jest wysoki; Poziom satysfakcji seksualnej kobiet wzrasta wraz z wiekiem; Poziom satysfakcji seksualnej starszych kobiet ma związek z poziomem wykształcenia; Poziom satysfakcji seksualnej starszych kobiet ma związek ze stanem cywilnym; Poziom satysfakcji seksualnej starszych kobiet ma związek z wielkością miejsca zamieszkania. Zmienną objaśnianą był poziom satysfakcji seksualnej, natomiast zmiennymi objaśniającymi: wiek, stan cywilny, wykształcenie, miejsce zamieszkanie. W badaniach wykorzystywano Kwestionariusz Satysfakcji Seksualnej autorstwa A. Nomejko oraz G. Dolińskiej-Zygmunt oraz metryczkę własnego autorstwa. Przeprowadzono badania korelacyjne, dzięki którym podjęto próbą odpowiedzi na postawione pytania badawcze. Zgodnie z wynikami badań poziom satysfakcji seksualnej starszych kobiet jest na średnim poziomie, natomiast jedynym istotnym statystycznie kryterium mającym związek z satysfakcją seksualną kobiet był ich wiek. Wykazano zależność odwrotną od założonej hipotezy – satysfakcja seksualna starszych kobiet była tym wyższa, im były one młodsze. Uzyskane wyniki badań można interpretować odwołując się do literatury i czynników biologicznych, społecznych, a także psychologicznych okresu późnej dorosłości. Istotna jest kwestia problemów zdrowotnych w okresie starości, które przekładają się na niską satysfakcję z życia seksualnego. Ważnym czynnikiem jest także nadumieralność mężczyzn, a więc zmniejszona możliwość znalezienia sobie partnera przez kobiety w późniejszym wieku. Warto zwrócić uwagę także na kwestię negatywnego odbioru społecznego w
17. Obraz kobiety w reklamie telewizyjnej dr Martyna Pryszmont-Ciesielska Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
Celem pracy było zaprezentowanie różnych obrazów kobiet, występujących w reklamach telewizyjnych. Temat jest bardzo aktualny, ponieważ współczesny świat jest światem mediów. Co oznacza, że nieustannie spotykamy się z różnego rodzaju reklamami, a szczególnie z reklamami telewizyjnymi, które mają wpływ na nasze życie. Skłaniają nas nie tylko do zakupów, ale również do naśladowania życia bohaterek, przedstawionych w reklamie. Media dają dużo możliwości, ale mimo tego stanowią również zagrożenia.
18. Spór o humanistykę w świetle kryzysu uniwersytetu. Między polityką wrażliwości a zaangażowaniem dr hab. Dorota Wolska prof. nadzw. UWr Kulturoznawstwo - stacjonarne I stopnia
W pracy podjęto namysł nad stanem współczesnej polskiej myśli humanistycznej. W rozdziale pierwszym przeanalizowano propozycję Michała Pawła Markowskiego na uprawianie humanistyki współcześnie, która została wyrażona w książce "Polityka wrażliwości. Wprowadzenie do humanistyki"; wykorzystano w tym rozdziale narzędzia teoretyczne Stanisława Pietraszki i Billa Readingsa. Rozdział drugi dotyczy recepcji omawianej publikacji Markowskiego, głos w dyskusji zabrali m.in. Adam Lipszyc i Jan Sowa, który jako krytyk "Polityki wrażliwości" postuluje badania w ramach humanistyki zaangażowanej. Rozdział trzeci to propozycja, w jaki sposób może humanistyka działać współcześnie, autor pracy korzystając z myśli Ryszarda Nycza, Ewy Domańskiej czy Agaty Skórzyńskiej, proponuje stworzenie programu dla posthumanistycznych badań angażujących.
19. Religia, kultura czy świadoma decyzja? Tożsamość Żydów wrocławskich dr hab. Robert Klementowski prof. nadzw. UWr Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne II stopnia
Tematem niniejszej pracy jest próba zbadania czynników budujących tożsamości Żydów wrocławskich. Grupę, którą opisuję stanowi zaledwie 300 osób, co w całym, kilkusettysięcznym mieście jest jedynie odsetkiem mieszkańców. Oczywiście osób o pochodzeniu żydowskim na pewno jest we Wrocławiu więcej, mowa jednak o tych skupionych w obrębie wrocławskiej Gminy Żydowskiej – o grupie, która utożsamia się z kulturą żydowską i chce kultywować odziedziczoną po przodkach tradycję. Wspominając o tradycji ciężko ominąć wagę, jaką stanowi tutaj historia, w tym wypadku historia Żydów w dzisiejszej stolicy Dolnego Śląska. Miasto od zarania dziejów było związane z ludźmi wyznania mojżeszowego. Byli nie tylko jego gośćmi, ale także prawowitymi mieszkańcami. Byli oni „lokatorami”, ale także fundatorami, założycielami mniejszych i większych przedsiębiorstw, mecenasami sztuki, artystami i pisarzami. Przyczynili się do ostatecznego kształtu miasta, po którego ulicach przechadzamy się do dziś, czasem nieświadomi tego, jak wielką rolę w jego budowę miała społeczność żydowska. Trzonem mojej pracy jest jednak próba zbadania zagadnienia tożsamości, jako jednego z kluczowych dla antropologii kultury. Balansowałam tu pomiędzy pojęciem tożsamości zbiorowej jak i tożsamości jednostek, bo choć oba rozpatrywane są przez badaczy oddzielnie, finalnie zazębiają się i uznałam je jako równie istotne. Tożsamość zbiorowa ma być w tym przypadku nadaną odgórnie wraz z momentem urodzenia. Rozpatrywana jest często na poziomie opozycji my – oni, a cechy wspólne mają wynikać z tych odróżniających daną grupę od sąsiadów. Starałam się wyodrębnić czynniki kształtujące samoświadomość, aby móc przyłożyć tę kalkę do wyników, które zebrałam podczas badań. Czy mowa tu identyfikacji narodowej, etnicznej, a może także kategorie stanowiące dziś o „byciu Żydem”, dodając do nich ważną współcześnie kategorię wyboru. Prowadząc badania jedno z pytań zahacza też o pojęcie antysemityzmu, stąd też niewielki rozdział poświęciłam zastanawianiu się nad skalą tego zjawiska w Polsce, a więc i we Wrocławiu. Biorąc pod uwagę wyniki moich badań ciężko było mi omawiać przejawy jawnej agresji kierowanej przez wrocławian w stronę Żydów, większość badanych nie spotkała się z antysemityzmem kierowanym w ich stronę. Wtedy też dotarło do mnie, jak bardzo pojęcie to ewoluowało na przestrzeni lat, wraz z momentem, w którym Żydzi z naszych sąsiadów z krwi i kości przemienili się w grupę mieszkającą hen, za oceanem. To bardzo delikatny temat, który ze względu na jego świeżą ewolucję można by było opisać w osobnej pracy. Moje przypuszczenia o przekierowaniu niechęci z Żyda, który był blisko, na Żyda, który „straszy” zza oceanu potwierdził niejako wywiad z Aleksandrą Wilczurą, prezeską stowarzyszenia Cukunft, która mówi o zjawisku „antysemityzmu bez Żydów”. Ma być skierowany e w tajemnicze „lobby żydowskie w Hollywood” czy żydowskich biznesmenów, którzy wedle pewnych teorii spiskowych rządzą światem. Ciężko jednak mówić tu o
20. "Ludzie i statki. Rozwój polskiej marynarki handlowej 1918-1939) prof. dr hab. Krzysztof Kawalec Militarioznawstwo, stacjonane I stopnia
Mo praca opisuje najważniejsze linie morskie statki i kapitanów związanych z marynarką II RP
21. Chrzest Olgi, regentki Rusi prof. dr hab. Rościsław Żerelik Historia - stacjonarne I stopnia
Postać księżnej kijowskiej Olgi jest po dziś dzień owiana tajemnicą. Niewiele wiadomo na temat jej pochodzenia. Powieść minionych lat informuje, że będąc dzieckiem została przywieziona do Kijowa z Pleskowa przez Olega, opiekuna małoletniego kniazia Igora. W literaturze przedmiotu przyjęło się uważać, że wspomnianym grodem jest Psków, lecz nie brak innych możliwości. Do takich zaliczają się m.in. hipotezy mówiące o pokrewieństwie Olgi i Olega, lub o wareskim pochodzeniu księżnej. Głównym tematem pracy jest czyn regentki Rusi, jakim był jej chrzest. Jednak, choć co do faktu jego przyjęcia przez Olgę nie ma wątpliwości to na pytanie, „Kiedy?” Można w literaturze przedmiotu natrafić na różne odpowiedzi. Kwestią dyskusyjną jest również miejsce, w którym Olga miała przyjąć chrzest. W pracy uporządkowałem na generalne grupy powstałe na przestrzeni lat hipotezy dotyczące daty, a następnie poddałem je krytyce i porównaniu w celu uzyskania najbardziej prawdopodobnej daty chrztu. Kwestię miejsca omówiłem osobno. Przy okazji przedstawiania hipotez pojawia się również problem misji biskupa Adalberta na Ruś. Według Kontynuacji Reginona z Prüm to Olga poprosiła Ottona I o przysłanie misjonarzy z Zachodu, lecz z różnych powodów, jednym z ważniejszych była śmierć pierwotnie wyznaczonego na misję biskupa Libucjusza, misja wyruszyła z dużym opóźnieniem i nie została życzliwie przyjęta w Kijowie. Adalbert musiał uciekać z Rusi, aby ratować życie swoje i towarzyszy. Jednym z nasuwających się pytań jest, dlaczego w Powieści minionych lat nie ma żadnej informacji o tych wydarzeniach? Ostatnie pytanie, nad którym można w zasadzie jedynie spekulować, dotyczy motywów księżnej. Jaki cel przyświecał jej podczas podróży do Konstantynopola i spotkania z cesarzem Konstantynem VII Porfirogenetą? Niestety ani źródła ruskie takie jak Pamięć i pochwała księcia Włodzimierza i Powieść minionych lat, ani greckie De cerimoniis, oraz Synopsis historiarum, lub łacińska Kontynuacja Reginona z Prüm nie są w stanie satysfakcjonująco odpowiedzieć na to pytanie. Nawet w literaturze przedmiotu stosunkowo niewiele miejsca poświęcono temu zagadnieniu.
22. Smartfonowy "savoir-vivre", czyli normy, wartości i relacje społeczne użytkowników urządzeń mobilnych dr hab. Robert Klementowski prof. nadzw. UWr Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne II stopnia
Wraz z nowymi technologiami pojawiają się nowe wyzwania i problemy. Komunikujemy się poprzez urządzenia mobilne, coraz częściej wysyłamy do siebie wiadomości tekstowe, niemal stale korzystamy z telefonu. Smartfony umożliwiają nam nie tylko komunikacje, ale zastępują wiele urządzeń, co przekłada się na nasze codzienne praktyki i zadania. Celem pracy jest próba przeanalizowania wpływu smartfonów na szeroko rozumiane relacje międzyludzkie. W przeprowadzonych badaniach autor chciał przede wszystkim zwrócić uwagę na kształtowanie się społecznych norm i wartości pod wpływem technologii oraz mediów. Jak bardzo różni się nasze zachowanie i etykieta od czasu, kiedy nie było jeszcze inteligentnych urządzeń. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, wskazać można pozytywne i niestety negatywne skutki korzystania ze smartfonów.
23. Praktyki religijne w starożytnym Rzymie w świetle źródeł archeologicznych dr hab. Mateusz Żmudziński Archeologia - stacjonarne II stopnia
Praca ma na celu ukazanie praktyk religijnych w starożytnym Rzymie od okresu królewskiego aż po czasy Cesarstwa. Na przykładzie zabytków archeologicznych takich jak ruiny świątyń, rzeźby, zachowane grobowce, inskrypcje, monety, mozaiki, ołtarze oraz inne przedmioty codziennego użytku, będące wyrazem wiary w liczne bóstwa. Opisane zostały miejsca kultu i misteriów. W pracy została zawarta również charakterystyka panteonu bogów i bogiń starożytnego Rzymu. Uwzględniono również kulty obce praktykowane w stolicy Imperium, oraz kult prywatny i cesarski. Na podstawie analizy kalendarza rzymskiego przedstawiono porządek najważniejszych świąt. Wykorzystano zarówno źródła archeologiczne, religioznawcze, historyczne oraz językoznawcze.
24. Wpływ mody na konstruowanie kobiecej tożsamości i kreowanie wzorcowych stylów życia. Analiza wizerunku kobiety w kulturze konsumeryzmu na przykładzie charakterystyki polskiego wydania magazynu Harper`s Bazaar oraz badań terenowych. dr hab. Robert Klementowski prof. nadzw. UWr Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne II stopnia
Praca bada wpływ mody na konstruowanie kobiecej tożsamości i kreowanie wzorcowych stylów życia poprzez analizę wizerunku kobiety w kulturze konsumeryzmu dokonanego na przykładzie charakterystyki polskiego wydania magazynu „Harper’s Bazaar” oraz badań terenowych. Celem pracy jest przybliżenie pojęcia tożsamości w ujęciu kulturowym oraz odpowiedź na pytanie, czy moda może mieć wpływ na kształtowanie społecznego podejścia do kobiecej cielesności oraz postrzegania jednostki. Ponadto analizuje zjawisko konsumeryzmu w kontekście kreowania przez media i reklamy „wzorcowych stylów życia” we współczesnych społeczeństwach kapitalistycznych. Praca składa się z czterech części i jest oparta jest na literaturze teoretycznej z zakresu antropologii mody, antropologii ciała, antropologii performatywnej, antropologii rzeczy oraz kultury konsumpcyjnej i kultury popularnej. Pierwsza część pracy poświęcona została problematyce kreowania tożsamości poprzez modę i opiera się na opisie relacji pomiędzy tożsamością a konsumpcją. Charakteryzuje też „wzorcowe style życia” – aprobowane kulturowo i funkcjonujące we współczesnych społeczeństwach kapitalistycznych oraz ich wpływ na postrzeganie jednostki, zwłaszcza w kontekście kobiecego wizerunku. Drugi rozdział przybliża cielesny wizerunek kobiety w kulturze ery konsumeryzmu oraz skupia się na rozumieniu współczesnych ideałów piękna. Przytoczone zostają hipotezy na temat aktualnego postrzegania cielesności, które mają na celu umiejscowienie teoretyczne prezentowanych w dalszej części pracy „wzorcowych wizerunków kobiecego ciała”, z którymi można zetknąć się podczas lektury magazynu „Harper’s Bazaar” – stanowiąc punkt wyjścia do dalszych rozważań. Trzecia część pracy charakteryzuje polski rynek czasopiśmienniczy skupiając się na magazynach dla kobiet poświęconych modzie i stylowi życia. Przybliżona zostaje 150-letnia historia czasopisma „Harper’s Bazaar” od początku jego powstania w Stanach Zjednoczonych oraz pięć pierwszych lat funkcjonowania magazynu w Polsce (w okresie od marca 2013 roku do marca 2018 roku). Zanalizowany zostaje wizerunek kobiety, kreowany na łamach polskiej edycji pisma. Czwarty rozdział opisuje cele, przebieg oraz analizę i interpretację wyników badań terenowych przeprowadzone na grupie polskich respondentek, mających na celu wyłonienie opinii badanych na temat ich „Wzorcowego wizerunku i stylu życia kobiet” w konfrontacji z efektami analizy treści czasopisma „Harper’s Bazaar”. Przedstawione zostają również wnioski płynące z wypowiedzi badanych oraz podsumowanie przeprowadzonych na potrzeby pracy analiz wizerunku kobiety w kulturze konsumeryzmu.
25. Imigranci w oczach Polaków dr hab. Robert Klementowski prof. nadzw. UWr Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne II stopnia
W ostatnich kilku latach temat imigrantów i kryzysu migracyjnego wywołał duże poruszenie na całym świecie. Uwaga opinii publicznej skierowana została na Syrię i Bliski Wschód, gdzie wciąż trwają walki o wpływy w państwach oraz na Ukrainę, w której rozgrywające się konflikty wewnętrzne przyczyniają się do exodusu wielu ludzi. Wszyscy bacznie śledzili coraz to nowsze doniesienia z frontów, informacje na temat ofiar i statystyki migracyjne. Zastanawiano się również nad konsekwencjami kryzysu migracyjnego. Media zaczęły pokazywać imigrantów jedynie w negatywnym świetle, co miało zły wpływ na ich wizerunek w społeczeństwie. Słowa „imigrant” i „uchodźca” nabrały pejoratywnych skojarzeń, upowszechniło się też wiele stereotypów mających wywołać niechęć do „obcych”. Głównym celem niniejszej pracy jest pokazanie wizerunku imigranta funkcjonującego w polskim dyskursie medialnym i społecznym. Badania w niej zawarte przedstawiają także, jaki jest stosunek Polaków do tematu kryzysu migracyjnego w Europie oraz do samych cudzoziemców pojawiających się w jej granicach.
26. FUNKCJONOWANIE NOCLEGOWNI TOWARZYSTWA POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA WE WROCŁAWIU JAKO SPOSÓB ROZWIĄZYWANIA PROBLEMU BEZDOMNOŚCI dr hab. Rafał Włodarczyk Pedagogika, stacjonarne II stopnia
Tematem niniejszej pracy jest sytuacja ludzi bezdomnych w Polsce. Zamierzałem opisać sposoby wykorzystywania przez osoby bezdomne placówki znajdującej się we Wrocławiu przy ulicy Małachowskiego, należącej do Towarzystwa Pomocy imienia świętego Brata Alberta. Chodziło głównie o to czy pomoc społeczna oferując klientom najrozmaitsze formy wsparcia, wychodzi naprzeciw ich oczekiwaniom. Aby uzyskać odpowiedź na to pytanie, należało się o to zapytać samych bezdomnych. W pierwszym rozdziale została przedstawiona dostępna w literaturze polskiej i obcej wiedza dotycząca zagadnienia. Omawiane są przyczyny tego zjawiska, zarówno te wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Rozdział drugi zawiera przede wszystkim omówienie metod zapobiegania bezdomności w różnych krajach świata. Przedstawione też zostały dwa sposoby podejścia do zagadnienia, to jest metoda drabinkowa oraz metoda housing first. Rozdział trzeci dotyczy przyjętej w pracy strategii badawczej oraz metod i technik badawczych. Zaś w rozdziale czwartym przedstawiłem raport z badań. Ku sporemu zaskoczeniu wykazane zostało w nim, że większość pensjonariuszy wykorzystuje badaną placówkę w sposób bardzo wielostronny i ze znajdywanej tam pomocy jest najczęściej zadowolona.
27. Dyskurs o muzyce liturgicznej u progu XXI wieku w świetle współczesnego piśmiennictwa polskiego. prof. dr hab. Remigiusz Pośpiech prof. nadzw. UWr Muzykologia - stacjonarne II stopnia
Praca jest analizą i przedstawieniem najważniejszej polskiej współczesnej literatury dotyczącej muzyki liturgicznej. Prezentacja dokumentów oraz szeregu publikacji pozwala dostrzec coraz większa troskę o ten rodzaj muzyki.
28. Przed i po talent show z perspektywy badacza i performera prof. dr hab. Bożena Muszkalska prof. nadzw. UWr Muzykologia - stacjonarne II stopnia
Praca poświęcona jest zespołowi Trzynasta w Samo Południe, wraz z którym autor uczestniczył w programach typu talent show. Przybliża historię zjawiska jakim jest znana na całym świecie od blisko stu lat rozrywka oraz zarysowuje sposoby jej działania. Ważnym punktem jest analiza występów zespołu i tego, w jaki sposób udział w programach wpłynął na przedstawiony rozwój wizerunkowo-gatunkowy grupy.
29. Galeriowce- powojenna zabudowa północnego odcinka ul. Powstańców Śląskich we Wrocławiu dr hab. Tomasz Przerwa prof. nadzw. UWr Historia - stacjonarne I stopnia
Niniejsza praca przedstawia trzy galeriowce znajdujące się przy ul. Powstańców Śląskich we Wrocławiu. Pierwszy rozdział opisuje zamożną dzielnicę, znajdującą się tu do 1945 roku, całkowicie zniszczoną w wyniku działań wojennych. Drugi rozdział dotyczy powojennych losów tego rejonu, procesu uprzątania, planów zabudowy i zmian, jakie w nich zachodziły, oraz realiów budownictwa doby PRL-u. Trzeci rozdział zawiera opisy powstałych galeriowców, ukazując założenia zrealizowane, jak również te, które pozostały tylko w fazie planów, odnosząc się do wcześniejszych projektów.
30. Narracja historyczna na przykładzie dziejów Legnicy lat 1945-1948 dr hab. Tomasz Przerwa prof. nadzw. UWr Historia - stacjonarne I stopnia
Poniższa praca poświęcona jest analizie zmian postrzegania przeszłości zaszłych pod wpływem politycznego przełomu, upadku rządów komunistycznych i przywrócenia w Polsce demokracji. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie różnych sposobów ujęcia historii. Wybór Legnicy ma wymiar pragmatyczny. Jako jedna z niewielu miejscowości Dolnego Śląska posiada ona dwie polskie syntezy historii miasta powstałe w dwóch odmiennych epokach, co sprzyja porównaniom. Wybrany przez autora okres lat 1945-1948 obejmuje zajęcie tego dolnośląskiego miasta przez Armię Czerwoną, trudne, powojenne relacje zdobywców z pokonanymi Niemcami i polskimi osadnikami, walkę polityczną o nowy ustrój państwa polskiego oraz występowanie Armii Czerwonej/Radzieckiej w roli gospodarza. Nagromadzenie wątków narodowych, politycznych i militarnych oraz towarzyszące im kontrowersje dają okazję do krytycznego spojrzenia na ich przedstawienie w pracach historycznych. W zestawieniu obu prac dochodzi do sprzeczności nie tylko w odniesieniu do sposobu opisywania pewnych zagadnień, lecz także selekcji tego o czym się pisze i w jaki sposób. Uzupełnienie zestawionej treści obu monografii z kolejnymi pracami, wykazało jak wiele jeszcze pracy należy wykonać by obiektywnie przedstawić dzieje Legnicy lat 1945-1948.