wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Temat pracy Promotor Program studiów
1. Kara śmierci w rzymskim prawie karnym w świetle źródeł archeologicznych. dr hab. Mateusz Żmudziński Archeologia - stacjonarne I stopnie
Praca skupia się na omówieniu poszczególnych rodzajów kary śmierci w starożytnym Rzymie, które zostały poświadczone nie tylko źródłami pisanymi, ale przede wszystkim archeologicznymi. Zawarto w niej szczegółowe informacje na temat Skały Tarpejskiej, z której zrzucano skazańców w przepaść, wymierzania kar na arenie, ukrzyżowań, rzymskiego "potępienia pamięci" oraz Więzienia Mamertyńskiego. Zwrócono uwagę na ramy stosowania danych rodzajów kar, genezę, podmioty wobec których je orzekano czy sposób ich wykonywania.
2. Importy rzymskie na terenie Dalekiego Wschodu. dr hab. Mateusz Żmudziński Archeologia - stacjonarne I stopnie
Praca porusza kwestię zabytków odnalezionych na terenie Chin, Korei oraz Japonii, które można identyfikować z importami z ternów Starożytnego Rzymu. Pierwszy rozdział wprowadza w problematykę Jedwabnego Szlaku, oraz opisuje dokładniej jego przebieg w II w. n.e. Kolejny rozdział traktuje o źródłach pisanych (chińskich, greckich i rzymskich), które mogą informować o handlu pomiędzy Cesarstwem Rzymskim a Cesarstwem Chińskim. Następny rozdział zawiera analizę źródeł archeologicznych, którym poświęcona jest praca. Praca kończy się katalogiem.
3. Wczesnochrześcijańskie symbole w świecie rzymskim . dr hab. Mateusz Żmudziński Archeologia - stacjonarne I stopnie
Praca dotyczy symboliki chrześcijańskiej w oparciu o źródła archeologiczne. Wykazuje jakie życie wiedli pierwsi chrześcijanie w Imperium Rzymskim.
4. Atrybuty bóstw kobiecych w świecie antycznym. dr hab. Mateusz Żmudziński Archeologia - stacjonarne I stopnie
Celem pracy jest próba przedstawienia niektórych, zdaniem autorki najistotniejszych aspektów związanych z atrybutami i związanych z nimi funkcjami bóstw kobiecych w świecie antycznym. Spośród licznych postaci kobiecych autorka wybrała dziewięć jej zdaniem z różnych przyczyn najbardziej charakterystycznych ale również pozwalających stworzyć pewnego rodzaju porównanie nie opierając się na całym wachlarzu bogiń będących bohaterkami greckich i rzymskich mitów. Głównym omawianym zagadnieniem w kontekście bóstw kobiecych będą towarzyszące im atrybuty i wiążąca się z nimi funkcja. Celem pracy będzie natomiast nie tyle sam opis cech charakterystycznych omawianych postaci, co raczej próba dostrzeżenia różnic bądź podobieństw zarówno pomiędzy omawianymi bóstwami jak i pomiędzy różnymi przedstawieniami dotyczących jednego bóstwa.
5. Przedstawienia zwycięstwa i triumfu na reliefie greckim i rzymskim. dr hab. Mateusz Żmudziński Archeologia - stacjonarne I stopnie
Praca miała na celu przeanalizowanie przedstawień zwycięstwa i triumfu na greckich i rzymskich reliefach. Na podstawie wybranych zabytków ustalono różnice i podobieństwa pomiędzy przedstawianiem ważnych wydarzeń za pomocą dekoracji reliefowej. W starożytnej Grecji za postaciami i wydarzeniami mitologicznymi często ukryte były te prawdziwe. Ukazywane osiągnięcia militarne były osiągnięciami całej polis, a nie tylko jednostki. W Rzymie natomiast przedstawiano rzeczywiste wydarzenia, a najważniejszą postacią był cesarz, wokół którego skupiona była cała narracja.
6. Kult muz w świetle źródeł archeologicznych. dr hab. Mateusz Żmudziński Archeologia - stacjonarne II stopnia
W pracy została zawarta charakterystyka kultu Muz w świecie starożytnym. Kult ten został opisany w głównej mierze na podstawie analizy zabytków archeologicznych takich jak posągi, ceramika, ozdoby, mozaiki, freski oraz sarkofagi. Ponadto w pracy nakreślono zarys mitologiczny postaci Muz, opisano ich miejsca kultu, a także niektóry źródła historyczne. Zakres chronologiczny pracy obejmuje czasy od IV w p.n.e. do II w p.n.e.
7. Lwy i koty w kulturze i religii starożytnego Egiptu. dr hab. Mateusz Żmudziński Archeologia - stacjonarne II stopnia
Praca ta ma na celu ukazanie w jaki sposób koty i lwy wpłynęły na egipską kulturę i religię. W Egipcie zwierzęta te były bardzo popularne, na co wskazuje użycie ich wizerunków w wyobrażeniu niektórych egipskich bóstw, których posągi i reliefy zdobią wiele starożytnych świątyń na terenie tego kraju. Istotną kwestią była też symbolika tych zwierząt - lew był ściśle wiązany z symboliką władzy. Koty natomiast były używane jako ofiara dla bogini Bastet, zwierzęta te zabijano, mumifikowano i składano na rozległych cmentarzyskach.
8. Archeologiczne wyznaczniki płci w grobach „książęcych” z okresu wpływów rzymskich w europejskim Barbaricum. dr hab. Artur Błażejewski prof. nadzw. UWr Archeologia - stacjonarne II stopnia
Powyższa praca dotyczy archeologicznych wyznaczników płci w grobach "książęcych" występujących przede wszystkim na terenach Europy Środkowej - w Niemczech, Polsce, Czechach, czy na Słowacji, a także w krajach skandynawskich. Kiedy na stanowiskach sepulkralnych zawodzą badania antropologiczne z pomocą przychodzi metoda archeologiczna wypracowana na podstawie porównań archeologicznego materiału grobowego z analizami antropologicznymi. Archeologiczne wyznaczniki płci są przedmiotami należącymi do grobowego inwentarza (m.in. są to przedmioty użytku codziennego, narzędzia, ozdoby), które służą do określania płci zmarłego osobnika, zwykle wtedy kiedy antropologia nie jest w stanie tego stwierdzić. Nigdy nie jest to jeden przedmiot, kryteria oznaczania płci na podstawie wyposażenia opiera się przede wszystkim na ujęciu statystycznym współwystępowania oraz wykluczania się poszczególnych przedmiotów w zespole grobowym oraz stale powtarzających się kombinacji takich przedmiotów. Pod uwagę bierze się także tradycyjne spojrzenie na ubiór, ozdoby i zajęcia kobiet i mężczyzn. Celem pracy jest pokazanie na przykładzie tzw. grobów książęcych - czyli pochówków należących do elit plemion germańskich, wyróżniających się bogactwem wyposażenia i często monumentalną budową komoy grobowej - jak wyglądają próby określenia płci za pomocą darów grobowych złożonych razem ze zmarłym. Metoda ta, jak każda inna, ma oczywiście swoje ograniczenia, stanowi jednak pewien rodzaj analizy, który archeolodzy wykorzystują do badań w szerszym kontekście, tj. badań na temat struktury populacji i stosunków społecznych danego społeczeństwa.
9. Vilcabamba. Ostatni bastion Inków. Charakterystyka osadnictwa na terenie stanowiska archeologicznego Espiritu Pampa w Peru. prof. dr hab. Józef Szykulski prof. nadzw. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnie
Vilcabamba (Wilkapampa w języku aymara i quechua) to, położone w górzystym rejonie Montani, miasto pełniące funkcje ostatniej stolicy imperium Inków w czasie hiszpańskiej konkwisty w latach 1536-1572. Jako ostatnia enklawa inkaskiego osadnictwa i miejsce związane z indiańską walką o niepodległość jest niezwykle cennym stanowiskiem archeologicznym, na dzień dzisiejszym przebadanym tylko częściowo. W niniejszej pracy autorka przedstawia wyniki ostatnich badań archeologicznych z 2015 roku, prowadzonych terenie Espiritu Pampa, analizując urbanistykę i architekturę miasta oraz przypuszczalną funkcje przebadanych budynków, bazując na szerszych analogiach z terenu Tawantinsuyu oraz charakterystyce zdeponowanych w poszczególnych obiektach zabytków ruchomych.
10. Kwartniki śląskie na rynku antykwarycznym. prof. dr hab. Borys Paszkiewicz Archeologia - stacjonarne I stopnie
Praca jest analizą danych zebranych na podstawie analizy materiału numizmatycznego w postaci kwartników śląskich które pojawiły się na rynku antykwarycznym- internetowym w latach 2004-2017.
11. Osadnictwo wczesnośredniowieczne na obszarze pomiędzy Bystrzycą a Ślęzą. dr hab. Krzysztof Jaworski prof. nadzw. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnie
12. Wczesnośredniowieczne chordofony i aerofony z Wrocławia i Opola. dr hab. Krzysztof Jaworski prof. nadzw. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnie
Autor w swojej pracy przedstawia instrumenty muzyczne z rodzaju chordofonów i aerofonów odnalezionych podczas badań archeologicznych. Stanowiskami które zostały przedstawione w pracy są wczesnośredniowieczne grody we Wrocławiu i Opolu. W pracy poruszona została problematyka badań nad instrumentami muzycznymi pochodzącymi z wykopalisk. Surowiec z którego instrument został wykonany oraz jego kontekst archeologiczny w znacznym stopniu wpływa na poznanie muzyki wczesnośredniowiecznych grodów. Kontekst pozwala na zweryfikowanie statusu społecznego posiadacza. W pracy zostanie zweryfikowane czy obiekt w którym zabytki te się znajdowały świadczyły o jego elitarności. Następnym problemem z który poruszy autor są chordofony z ziem sąsiednich. Głównym celem pracy jest zebranie chordofonów i aerofonów z Wrocławia i Opola oraz ich analiza. Dokonana przez autora rekonstrukcja jednego z opolskich chordofonów pozwoliła na zbadanie jego cech muzycznych oraz zweryfikowanie zbliżonego czasu produkcji.
13. Rozwój sieci grodowej we wczesnym średniowieczu w dorzeczu dolnej Parsęty. dr hab. Krzysztof Jaworski prof. nadzw. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnie
14. Rozwój sieci grodowej we wczesnym średniowieczu w dorzeczu dolnej Parsęty. dr hab. Krzysztof Jaworski prof. nadzw. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnie
15. Figurki antropomorficzne ze stanowiska paleolitycznego Mal`ta: analiza i interpretacja. dr hab. Tomasz Płonka Archeologia - stacjonarne I stopnie
Praca ta skupia się na interpretacji funkcji kulturowej i społecznej figurek antropomorficznych ze stanowiska Mal'ta na Syberii. Interpretacja ta była możliwa dzięki zastosowaniu analizy form, sylwetek, twarzy oraz odzieży osób przedstawionych w formie tych figurek.
16. Stanowisko archeologiczne Bobrowice B w świetle badań inwentarza krzemiennego. dr hab. Tomasz Płonka Archeologia - stacjonarne I stopnie
W ostatnim czasie w pracach naukowych podjęto dyskusję na temat cech charakterystycznych i podobieństw między schyłkowomezolitycznymi jednostkami kulturowymi, takimi jak grupa bobrzańska, przemysł kokrowski i inne. Z tego względu istnieje konieczność ponownej analizy inwentarzy datowanych na ten okres w celu ich krytycznej oceny i porównania z innymi zespołami o podobnej chronologii. Na obszarze Dolnego Śląska jednym z tego typu stanowisk jest zbiór wyrobów krzemiennych z Bobrowic, stanowisko B. W niniejszej pracy przedstawiona została analiza wcześniej wspomnianych zabytków pod względem morfometrycznym, technologicznym i typologicznym. Poruszono także zagadnienie homogeniczności zbioru, zasięgu grupy bobrzańskiej, jej relacji z innymi stanowiskami schyłkowomezolitycznymi, a także poddano krytyce zasadność wydzielania jej jako osobnej jednostki podziału kulturowego.
17. Wpływ średniowiecznego i wczesnonowożytnego górnictwa na formy krajobrazowe Sudetów i Przedgórza Sudeckiego. prof. dr hab. Jerzy Piekalski Archeologia - stacjonarne I stopnie
18. Uzbrojenie na kaflach w średniowieczu i wczesnej nowożytności. prof. dr hab. Jerzy Piekalski Archeologia - stacjonarne I stopnie
Praca ma na celu analizę uzbrojenia przedstawianego na kaflach płytowych z XIV - XVI w. na terenie Polski, Czech i Moraw. Została podjęta próba interpretacji zarówno symbolicznego aspektu użytkowanej broni jak i jej całkowicie świeckiego charakteru.
19. Topografia sakralna małych i średnich miast Dolnego Śląska w średniowieczu. prof. dr hab. Jerzy Piekalski Archeologia - stacjonarne I stopnie
20. Dzieciństwo w okresie średniowiecza w świetle znalezisk archeologicznych o charakterze militarnym z terenów dzisiejszych ziem polskich. prof. dr hab. Jerzy Piekalski Archeologia - stacjonarne II stopnia
Głównym celem pracy było ukazanie grupy zabytków archeologicznych, które służyły edukacji rycerskiej w średniowieczu na terenie dzisiejszej Polski. Autor zebrał publikowane znaleziska zabawek o charakterze militarnym, figurek koników i jeźdźców oraz strategiczne gry planszowe, które służyły grom i zabawom dziecięcym od wczesnego do końca późnego średniowiecza. Dodatkowo autor pragnął dowiedzieć się, czy były to popularne rekwizyty, jaki miały wpływ na proces wychowawczy, jakie rozwijały cechy oraz w jaki sposób odzwierciedlały wpływ kultury rycerskiej na świat najmłodszych. Swoim zakresem terytorialnym praca objęła ziemie dzisiejszej Polski z uwagi na postawione cele badawcze. Autor poświęcił uwagę okresowi dzieciństwa, pozycji społecznej dzieci w średniowieczu, ich wychowaniu oraz procesowi dorastania od narodzenia, aż do uzyskania pełnoletniości. Główna uwaga została poświęcona chłopcom oraz sposobowi ich wychowania, który w omawianym okresie miał uczynić z nich mężczyzn gotowych do dorosłego życia. Główna część pracy, to analiza dostępnych źródeł archeologicznych, które zostały zgromadzone w katalogu zabytków. W znacznej mierze pogrupowane przedmioty to zabawki służące zabawom ruchowym, rozwijającym cechy takie jak zwinność, siła, zręczność, celność, ale również wyobraźnia oraz myślenie strategiczne. Do głównych kategorii zostały zaliczone miniaturowe imitacje broni białej, drzewcowej, miotającej, uzbrojenia ochronnego, elementów oporządzenia jeździeckiego, a także figurki oraz gry planszowe. W sumie 155 znalezisk będących bogatym zestawem przedmiotów służących rozrywkom dziecięcym, poprzez które zaznajamiały się ze światem dorosłych i pośrednio przygotowywały do przyszłych ról życiowych. Dodatkowo analiza została poparta analogicznymi znaleziskami z terenów zagranicznych oraz ikonografią, które stanowią dodatkowe źródła pomocnicze.
21. Techniki polepszania jakości stali na przykładzie uzbrojenia z terenów Eurazji. prof. dr hab. Jerzy Piekalski Archeologia - stacjonarne II stopnia
22. Socjalne zróżnicowanie diety w średniowieczu i nowożytności w Europie na północ od Alp. prof. dr hab. Jerzy Piekalski Archeologia - stacjonarne II stopnia
Celem pracy było zrekonstruowanie diety mieszkańców miast, wsi, klasztorów i zamków w późnym średniowieczu i nowożytności oraz przedstawienie socjalnego zróżnicowania, które zostało zaobserwowane na podstawie produktów spożywanych przez omawiane społeczności. W celu przedstawienia pełnego obrazu konsumpcji wykorzystano badania różnych dyscyplin naukowych: badania archeobotaniczne, archeozoologiczne oraz analizy stabilnych izotopów 13C i 15N. Na ich podstawie stwierdzono: jakie produkty roślinne były najczęściej jedzone; jakie gatunki zwierząt hodowano w celu konsumpcyjnym oraz jaką część diety stanowiło białko zwierzęce i roślinne. Różnice w diecie zostały zaobserwowane w obrębie jednej społeczności, ale też pomiędzy różnymi rodzajami stanowisk. Oprócz tego, badania te przyczyniły się do wyodrębnienia tzw. produktów luksusowych, zarówno pochodzenia roślinnego jak zwierzęcego, świadczących o wysokiej pozycji społecznej ich konsumentów.
23. Przemiany technik górniczych na Śląsku w średniowieczu i w czasach nowożytnych. prof. dr hab. Jerzy Piekalski Archeologia - stacjonarne II stopnia
24. Rośliny lecznicze w Polsce od XIII do końca XVIII w. ze szczególnym uwzględnieniem zielnika Szymona Syreniusza. prof. dr hab. Jerzy Piekalski Archeologia - stacjonarne II stopnia
Praca podejmuje temat roślin leczniczych stosowanych od XIII do końca XVIII wieku na terenie ziem polskich w jej współczesnych granicach, ze szczególnym uwzględnieniem jednego z powstałych w tym okresie herbariów, a mianowicie zielnika Szymona Syreniusza z 1613 r. Praca pozwoliła na przybliżenie wielu zagadnień związanych z ziołolecznictwem, które rzadko poruszane są w archeologii. Głównym celem było sprawdzenie, jakie rośliny mogły być w tym czasie używane na tym terenie w celach medycznych, w jaki sposób i na jakie dolegliwości. Danych dotyczących gatunków, które były obecne na terenie ziem polskich dostarczyły przede wszystkim wyniki badań archeobotanicznych z sześciu miast – Elbląga, Gdańska, Kołobrzegu, Krakowa, Wolina i Wrocławia, a jako główne źródło wiedzy na temat sposobów ich wykorzystania oraz chorób, na które je stosowano posłużył mi wspomniany zielnik. Informacje te zostały porównane z pochodzącą z opracowań botanicznych wiedzą współczesną na temat konkretnych gatunków, odnośnie możliwości ich rzeczywistego działania na proponowane przez Syreniusza dolegliwości. Aby przedstawić szerszy i pełniejszy obraz ziołolecznictwa w późnym średniowieczu i wczesnej nowożytności w pracy opisane zostały również dzieje wykorzystywania roślinnych surowców leczniczych od pradziejów po czasy współczesne, a także niektóre z licznych źródeł pisanych związanych z roślinami leczniczymi oraz przykłady ikonograficzne. Oprócz tego przedstawione zostały informacje na temat miejsc pozyskiwania surowców roślinnych, w tym dotyczące zbieractwa ze stanu dzikiego i ogrodów – klasztornych, zamkowych, mieszczańskich i renesansowych oraz aptek – przyklasztornych, miejskich, zamkowych i dworskich – w których można było nabyć gotowe medykamenty.
25. Ceramika z okresu rzymskiego ze stanowiska 7 w Kietrzu, pow. głubczycki. dr hab. Artur Błażejewski prof. nadzw. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnie
Niniejsza praca zawiera opracowanie naczyń ceramicznych ze stanowiska 7 w Kietrzu, pow. Głubczyce, które było badane w latach 1933-1934. Zawarto w niej rozpoznanie technologii produkcji, stylów zdobniczych oraz odniesienie do analogicznych znalezisk. Z opracowania wynika, że stanowisko to jest wyjątkowe, gdyż jest nietypowe dla terenu kultury przeworskiej. Odnaleziono tam bardzo dużą ilość naczyń wykonanych na kole, które zapewne są importami. Ich jakość jest bardzo wysoka. Udało się stwierdzić na podstawie tych znalezisk, że jest to cmentarzysko warstwowe lub z grobami warstwowymi, o cechach charakterystycznych dla zachodniej części Barbaricum, w dorzeczu Renu i Wezery.
26. Wał Hadriana i jego zaplecze militarne. dr hab. Mateusz Żmudziński Archeologia - stacjonarne I stopnie
Praca licencjacka pt. "Wał Hadriana i jego zaplecze militarne", skupia się na Wale od strony technicznej, oraz jego funkcji obronnej, opisując przy tym należące do niego obozy oraz forty, nie uwzględniając wieżyczek, które również były częścią składową muru. Gromadzi informacje o najlepiej przebadanych obiektach, znajdujących się przy Wale, przedstawiając ich położenie geograficzne, chronologie, ogólne wymiary, oraz w skróconej wersji historię wybranego obiektu. W pracy został zawarty również krótki opis przedstawiający dzieje rzymskiej Brytanii, uwzględniając przy tym działalność Rzymian na omówionym terenie, również we wcześniejszych wiekach, aby w dalszej części pracy, móc się skupić na jednym (wybranym) odcinku chronologicznym, jakim był Wał Hadriana.
27. Zeus i Jowisz w sztuce antycznej dr hab. Mateusz Żmudziński Archeologia - stacjonarne II stopnia
W pracy przedstawiono 65 zabytków z wizerunkiem Zeusa i Jowisza w sztuce antycznej. Pierwszy rozdział pracy przedstawia mitologię grecką i rzymską, która silnie oddziaływała na sztukę. Dalsza część to przedstawienie poszczególnych typów zabytków greckich, a następnie rzymskich ukazujących Zeusa i Jowisza. Celem pracy było ukazanie różnorodności zabytków oraz przedstawienie zmian zachodzących w ukazywaniu mitycznego boga.
28. Kobiety w kulturze minojskiej, mykeńskiej i cykladzkiej. dr hab. Mateusz Żmudziński Archeologia - stacjonarne II stopnia
Praca związana jest kobietami żyjącymi w trzech kulturach: minojskiej, mykeńskiej i cykladzkiej. Opisana została rola kobiet w społeczeństwie, ich codzienna praca oraz wygląd. Wyszczególniony został wizerunek kobiet związanych z kapłaństwem, dworem królewskim oraz pracownicami fizycznymi. W pracy porównano również traktowanie kobiet w wybranych kulturach.
29. Biografie poniemieckich płyt nagrobnych w powojennym Wrocławiu dr hab. Maciej Trzciński prof. nadzw. UWr Archeologia - stacjonarne II stopnia
Celem pracy było zlokalizowanie i przedstawienie znajdujących się w wielu miejscach miasta Wrocławia fragmentów płyt nagrobnych, pochodzących z niemieckich cmentarzy, które po wojnie zostały wykorzystane jako materiał budowlany. Historie tych płyt rozpoczynające się jako płyty nagrobne, a kończące jako elementy budowlane miasta, a także próba poznania przebiegu ich losów wpisują się w teorię „biografii przedmiotów”, stąd też nawiązanie do niej w tytule pracy. Dziesięć największych skupisk wtórnie wykorzystanych płyt zostało opisanych pod kątem rodzaju utworzonej z nich konstrukcji, rodzajów wykorzystanych materiałów, sposobu ich obróbki czy wielkości. Dodatkowo opisane zostały fragmenty zasługujące na szczególną uwagę ze względu na oryginalną formę, zastosowany materiał, czy co najważniejsze, pojawiające się w kilku przypadkach napisy, umożliwiające identyfikację danych osoby pochowanej pod danym nagrobkiem. W miarę możliwości zostały również przedstawione sugestie dotyczące czasu powstania poszczególnych konstrukcji, a także wskazane cmentarze z których być może pochodził materiał. W pracy poza krótkim opisem stanu wrocławskich cmentarzy przed Drugą Wojną Światową, poruszony został również temat procesu likwidacji cmentarzy niemieckich po 1945 roku. Proces ten został skonfrontowany z obowiązującymi ówcześnie przepisami i zanalizowany pod kątem jego legalności. Problem wykorzystanych wtórnie niemieckich płyt nagrobnych pojawiających się w przestrzeni miejskiej został również przeanalizowany pod kątem stosunku do nich mieszkańców i władz Wrocławia teraz, jak i tych sprzed kilkudziesięciu lat kiedy oficjalna ideologia miała na celu zamazywanie niemieckiej historii za Ziemiach Odzyskanych. Wskazano już nieliczne istniejące przedsięwzięcia mające na celu rozwiązanie tego problemu, a także zasugerowano możliwe rozwiązania na przyszłość. Praktyka pokazała, że wskazanie z zupełną pewnością skąd pochodziły płyty nagrobne, użyte w danym miejscu, jest mało możliwe, głównie z powodu dokładnego rozbijania płyt oraz wmurowywania ich tak, aby nie były widoczne całe napisy. Wskazanie natomiast dokładnego czasu kiedy budowano dane konstrukcje przy użyciu tych płyt, osób bezpośrednio za to odpowiedzialnych czy konkretnych decyzji administracyjnych, wydaje się niemożliwe, gdyż wiele wskazuje na to, że działania te przeprowadzano na zasadzie „samowolki”. W pracy, poza głównym tematem, poruszony został również temat archeologii jako dziedziny i jej granic, czy to chronologicznych czy merytorycznych.
30. Kultury Chiribaya i Churajón. Obrządki pogrzebowe kultur post-Tiahuanaco na południowych krańcach Peru prof. dr hab. Józef Szykulski prof. nadzw. UWr Archeologia - stacjonarne II stopnia
Niniejsza praca zawiera opisy obrządków pogrzebowych kultury chiribaya i kultury churajón w późnym okresie przejściowym na terenie Costa Extremo Sur. Scharakteryzowano wyżej wymienione kultury, odnosząc się do ich terytorium, ram chronologicznych. Przeanalizowano obrządki pogrzebowe kultury chiribaya i churajón, wymieniając ich podobieństwa i różnice, a także odniesiono się do form pochówków i inwentarzy grobowych.