"Sztuka Polska na ziemiach zachodnich i północnych w latach 1945 - 1981 / 16-18 listopada 2015, Wrocław

Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego i Polski Instytut Studiów nad Sztuką
Świata w Warszawie
we współpracy
z Muzeum Architektury oraz Muzeum Narodowym we Wrocławiu
zapraszają do udziału w konferencji
Muzeum Architektury (architektura, dizajn)
Muzeum Narodowe (sztuki plastyczne)
w dniach 16-18 listopada 2015 roku we Wrocławiu

 

Historia Ziemi Zachodnich i Północnych była w PRL-u często instrumentalizowana i wykorzystana w propagandzie państwowej. Dziś możemy skonstatować, że badania historyków czy socjologów poprzedziły zdecydowanie badania, które na gruncie historii sztuki nigdy w gruntowny sposób się nie odbyły. Mamy dotąd cząstkowe badania, dlatego zaproponować chcemy kilkudniowe spotkanie, które konfrontowałoby problematykę w gruncie rzeczy dość różną, na różnych ziemiach - Warmii i Mazurach, Dolnym Śląsku, Śląsku Opolskim, Pomorzu Zachodnim i w Gdańsku (do programu konferencji został włączony Gdańsk, który jako dawne Wolne Miasto nie wchodził w skład Ziem Odzyskanych. Jednak powojenne procesy kulturotwórcze w Gdańsku bliskie są problematyce tych Ziem). Chcielibyśmy pomówić zarówno o architekturze i dizajnie, jak o sztukach plastycznych (malarstwo, rzeźba, grafika, fotografia, nowe media). Genius loci tzw. Ziem Odzyskanych nie sposób oddzielić od geografii historycznej i krytycznej aplikacji jej metodologii. Z jednej strony refleksji wymaga ukorzenianie się kultury polskiej i jej oswajanie, z drugiej – konstrukcja określonej wizji tych Ziem i kontrolowanie dyskursów historycznych. A przecież i tak – mimo dyscyplinowania – zdarzało się niejednokrotnie, jak to dowcipnie komentowano, iż duch germański przelatywał jak nietoperz przez jasne, zracjonalizowane i poddane procesom socjalistycznej modernizacji przestrzenie Ziem Obiecanych, zaludniane przez różnorodną ludność napływową. Czy dzisiaj ciągle możemy jeszcze mówić o specyfice Ziem Odzyskanych?
Jako górną granicę historyczną naszych dyskusji przyjęliśmy rok 1981 wychodząc z założenia, iż od stanu wojennego mówić można o runięciu konsensu z władzą komunistyczną; przeto historia po 1981 roku jest – jak się wydaje – nieco lepiej opisana. Niemniej, po wydaniu tomu materiałów obejmujących lata 1945-1981 planujemy organizację drugiej konferencji – od stanu wojennego do współczesności.
Na rozmowy o architekturze zapraszamy do przestronnych wnętrz Muzeum Architektury we Wrocławiu, na rozmowy o sztukach plastycznych – do pobliskiego Muzeum Narodowego.
Czekamy na zgłoszenia od historyków architektury, historyków sztuki i kulturoznawców. Prosimy o krótki abstrakt 20-minutowego wystąpienia. Oprócz możliwości ustnej prezentacji własnych badań oferujemy możliwość druku w serii wydawniczej Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata.
Wysokość wpisowego to 150 zł., dla doktorantów 75 zł.
Organizatorami konferencji są: dr hab. Anna Markowska, profesorka Uniwersytetu Wrocławskiego i przewodnicząca Rady Naukowej Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata, dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, profesorka Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. zw. dr hab. Jerzy Malinowski, prezes Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata i profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz mgr Zofia Reznik, doktorantka Uniwersytetu Wrocławskiego (sekretarz).

Zgłoszenia prosimy adresować na ziemie.odzyskane2015@gmail.com lub za
pośrednictwem strony internetowej PISnSŚ www.world-art.pl do 30 sierpnia 2015 roku.