Fundacja im. Profesora Mieczysława Zlata

Ogłoszenie konkursowe VI edycji Konkursu

Wrocław 4 października 2021 roku

Zarząd Fundacji im. Profesora Mieczysława Zlata wraz z Instytutem Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza z dniem 4 października 2021 r. konkurs na prace naukowe młodych historyków sztuki, poniżej 40. roku życia, dotyczące historii sztuki średniowiecza i renesansu europejskiego ze szczególnym uwzględnieniem Śląska. W edycji 2021 pula nagród wynosi 11 tysięcy zł brutto. Rozpatrywane będą prace naukowe (książki, artykuły) opublikowane w roku 2021 (także te z wydrukowaną datą wydania 2020) bądź prace na stopień (magisterskie, doktorskie) obronione w roku 2021. Prace można zgłaszać do końca roku 2021 na adres: Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Szewska 36, 50-139 Wrocław. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w maju 2022 r.

 

Konkurs im. Profesora Mieczysława Zlata na prace naukowe

REGULAMIN

§1

1. Do konkursu można zgłaszać publikacje z zakresu historii sztuki średniowiecza i renesansu europejskiego ze szczególnym uwzględnieniem Śląska, a także niepublikowane prace doktorskie oraz magisterskie.

2. Autorzy zgłoszonych prac nie mogą przekraczać czterdziestego roku życia.

§ 2

1. Konkurs ogłaszany jest corocznie (o ile nie postanowi inaczej Zarząd Fundacji) przez Zarząd Fundacji im. Profesora Mieczysława Zlata i Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego. Warunki szczegółowe poszczególnych edycji Konkursu określa Zarząd Fundacji w ogłoszeniu konkursowym.

2. Rozpatrywane będą wyłącznie prace opublikowane w roku ogłoszenia Konkursu (także te z wydrukowaną datą wydania roku poprzedzającego) lub obronione w roku ogłoszenia Konkursu.

3. Prace w formie elektronicznej i wydruku powinny być dostarczone wraz z podpisanym i zawierającym adres zamieszkania i adres mejlowy zgłoszeniem pracy do Konkursu do sekretariatu Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego do końca roku, w którym ogłoszono konkurs.

4. Warunkiem uruchomienia procedury konkursowej jest wpłynięcie na konkurs minimum trzech prac. Jeśli na konkurs wpłynie jedna lub dwie prace, to przechodzą one do procedury konkursowej w roku następnym, w której będą rozpatrywane łącznie z nowo zgłoszonymi.

5. Ogłoszenie wyników i przekazanie nagród odbywa się w maju następnego roku.

§ 3

Jury Konkursu w liczbie 3-5 osób każdorazowo powoływane jest przez Radę Fundacji.

§ 4

W konkursie przyznawana jest jedna nagroda. Może ona być podzielona na dwie równorzędne lub nagrodę i wyróżnienie. Nagroda obejmuje wszystkie zakwalifikowane do Konkursu prace. Jury może odstąpić od przyznania nagród. Pula i suma nagród nie ulega zmianie w przypadku rozciągnięcia trwania konkursu na kolejną edycję.

§ 5

1. Kwotę przyznaną na nagrody ustala każdorazowo Zarząd Fundacji.

2. Nagrody finansowane są z majątku własnego Fundacji lub pozyskanych środków zewnętrznych, przeznaczonych na ten cel.

3. Nagrody wypłaca Zarząd Fundacji.

4. Organizator Konkursu czyli Fundacja pobiera od przyznanej nagrody podatek zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

§ 6

Wszelkich zmian w Regulaminie dokonuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu.

 

Prezes Zarządu

Romuald Kaczmarek

 

 

Wyniki V edycji Konkursu im. Profesora Mieczysława Zlata

Wrocław 18 maja 2021 roku

 

Zakończyła się V edycja Konkursu im. prof. Mieczysława Zlata na prace naukowe młodych historyczek
i historyków sztuki, zorganizowanego przez Zarząd Fundacji im. prof. Mieczysława Zlata i Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego.

Jury konkursowe w składzie prof. dr hab. Jarosław Jarzewicz (przewodniczący), prof. UŁ dr hab. Piotr Gryglewski, prof. UG dr hab. Andrzej Woziński (członkowie) po uważnej lekturze i rozpatrzeniu zgłoszonych do konkursu prac postanowiło jak poniżej.

Poznań 10.05.2019

Werdykt Jury konkursu Fundacji im. Prof. Mieczysława Zlata w edycji 2020 r.

Jury w składzie: prof. dr hab. Jarosław Jarzewicz (przewodniczący), prof. UŁ dr hab. Piotr Gryglewski,
prof. UG dr hab. Andrzej Woziński (członkowie) obradowało w trybie on-line za pośrednictwem platformy teams dnia 10.05.2021.

Do konkursu zgłoszone zostały cztery prace – wszystkie niepublikowane – w tym dwie prace doktorskie:

1/ Zygmunt Łuniewicz, „Turris cupro tecta. Wczesnonowożytne hełmy wieżowe na Śląsku i ich pochodzenie na tle retrospektywnych tendencji w kulturze europejskiej około roku 1500”; PWr 2019, promotor prof. dr hab. Wojciech Brzezowski (praca obroniona w 2020)

2/ Adam Spodaryk, „Michał Lancz z Kitzingen – frankoński malarz w Krakowie (1507-1523)”; UJ 2020, promotor dr hab. Marek Walczak prof. UJ

oraz dwie prace magisterskie:

1/ Piotr Knapik, „Sklepienia gotyckie w Krakowie w latach ok. 1500-1570”; UJ 2020, promotor dr hab. Marek Walczak prof. UJ

2/ Natalia Rożek, „Kościół filialny p.w. św. Bartłomieja w Modliszowie. Architektura i wyposażenie”; UWr 2020, promotor dr hab. Romuald Kaczmarek prof. Uwr .

Wszystkie prace spełniają warunki formalne konkursu (§ 1-2 Regulaminu) i w opinii jury prezentują wysoki poziom merytoryczny.

Po uprzednim zapoznaniu się z tekstami prac i ich przedyskutowaniu, jury jednomyślnie postanowiło przyznać nagrodę w konkursie im. Profesora Mieczysława Zlata drowi Zygmuntowi Łuniewiczowi, za pracę „Turris cupro tecta. Wczesnonowożytne hełmy wieżowe na Śląsku i ich pochodzenie na tle retrospektywnych tendencji
w kulturze europejskiej około roku 1500”.

Rozprawa dotyczy śląskich hełmów wieżowych doby wczesnonowożytnej - problematyki dotychczas 
w niewielkim stopniu opracowanej a będącej – jak się okazuje w świetle rezultatów badań Autora - ważnym wyróżnikiem śląskiej architektury w skali europejskiej. Zasługą Autora jest dostrzeżenie wagi tego zjawiska i jego oryginalna interpretacja na szerokim tle porównawczym z zastosowaniem metodyki łączącej tradycję badawczą historii sztuki i badań architektonicznych. Według zgodnej opinii jurorów podkreślić należy zakres pracy obejmujący analizę i interpretację grupy kilkudziesięciu dzieł w świetle różnorodnych źródeł i perspektyw badawczych a także erudycję Autora, pozwalającej mu swobodnie poruszać się w skomplikowanej problematyce historycznoartystycznej.

Jury postanowiło również przyznać wyróżnienie mgr. Piotrowi Knapikowi za jego pracę magisterską Sklepienia gotyckie w Krakowie w latach ok. 1500-1570. W swojej pracy Autor podjął temat mający znaczną tradycję badawczą, jednak potrafił wydatnie poszerzyć dotychczasowe ustalenia. Wykazał przy tym umiejętność precyzyjnej analizy form architektury oraz znakomitą orientację w skomplikowanych relacjach artystycznych
w architekturze późnogotyckiej Europy Środkowej pozwalającą na formułowanie oryginalnych interpretacji.

Jarosław Jarzewicz

 

Serdecznie gratulujemy!

 

 

Wkrótce ogłoszona zostanie VI edycja konkursu https://www.facebook.com/InstytutHistoriiSztukiUniwersytetuWroclawskiego

Ogłoszenie konkursowe V edycji Konkursu

Wrocław 1 października 2020 roku

Zarząd Fundacji im. Profesora Mieczysława Zlata wraz z Instytutem Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza z dniem 1 października 2020 r. konkurs na prace naukowe młodych historyków sztuki, poniżej 40. roku życia, dotyczące historii sztuki średniowiecza i renesansu europejskiego ze szczególnym uwzględnieniem Śląska. W edycji 2020 pula nagród wynosi 11 tysięcy zł brutto. Rozpatrywane będą prace naukowe (książki, artykuły) opublikowane w roku 2020 (także te z wydrukowaną datą wydania 2019) bądź prace na stopień (magisterskie, doktorskie) obronione w roku 2020. Prace można zgłaszać do końca roku 2020 na adres: Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Szewska 36, 50-139 Wrocław. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w maju 2021 r.

 

Konkurs im. Profesora Mieczysława Zlata na prace naukowe

REGULAMIN

§1

1. Do konkursu można zgłaszać publikacje z zakresu historii sztuki średniowiecza i renesansu europejskiego ze szczególnym uwzględnieniem Śląska, a także niepublikowane prace doktorskie oraz magisterskie.

2. Autorzy zgłoszonych prac nie mogą przekraczać czterdziestego roku życia.

§ 2

1. Konkurs ogłaszany jest corocznie (o ile nie postanowi inaczej Zarząd Fundacji) przez Zarząd Fundacji im. Profesora Mieczysława Zlata i Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego. Warunki szczegółowe poszczególnych edycji Konkursu określa Zarząd Fundacji w ogłoszeniu konkursowym.

2. Rozpatrywane będą wyłącznie prace opublikowane w roku ogłoszenia Konkursu (także te z wydrukowaną datą wydania roku poprzedzającego) lub obronione w roku ogłoszenia Konkursu.

3. Prace w formie elektronicznej i wydruku powinny być dostarczone wraz z podpisanym i zawierającym adres zamieszkania i adres mejlowy zgłoszeniem pracy do Konkursu do sekretariatu Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego do końca roku, w którym ogłoszono konkurs.

4. Warunkiem uruchomienia procedury konkursowej jest wpłynięcie na konkurs minimum trzech prac. Jeśli na konkurs wpłynie jedna lub dwie prace, to przechodzą one do procedury konkursowej w roku następnym, w której będą rozpatrywane łącznie z nowo zgłoszonymi.

5. Ogłoszenie wyników i przekazanie nagród odbywa się w maju następnego roku.

§ 3

Jury Konkursu w liczbie 3-5 osób każdorazowo powoływane jest przez Radę Fundacji.

§ 4

W konkursie przyznawana jest jedna nagroda. Może ona być podzielona na dwie równorzędne lub nagrodę i wyróżnienie. Nagroda obejmuje wszystkie zakwalifikowane do Konkursu prace. Jury może odstąpić od przyznania nagród. Pula i suma nagród nie ulega zmianie w przypadku rozciągnięcia trwania konkursu na kolejną edycję.

§ 5

1. Kwotę przyznaną na nagrody ustala każdorazowo Zarząd Fundacji.

2. Nagrody finansowane są z majątku własnego Fundacji lub pozyskanych środków zewnętrznych, przeznaczonych na ten cel.

3. Nagrody wypłaca Zarząd Fundacji.

4. Organizator Konkursu czyli Fundacja pobiera od przyznanej nagrody podatek zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

§ 6

Wszelkich zmian w Regulaminie dokonuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu.

 

Prezes Zarządu

Romuald Kaczmarek

 

 

Wyniki IV edycji Konkursu im. Profesora Mieczysława Zlata

Wrocław 1 czerwca 2020 roku

 

Zakończyła się IV edycja Konkursu im. prof. Mieczysława Zlata na prace naukowe młodych historyczek i historyków sztuki, zorganizowanego przez Zarząd Fundacji im. prof. Mieczysława Zlata i Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego.

Na Konkurs wpłynęły cztery prace (trzy magisterskie i jeden publikowany artykuł), z których jedna dotyczyła sztuki średniowiecznej, a pozostałe renesansowej i manierystycznej.

Jury konkursowe w składzie dr Jacek Witkowski doc. UWr (przewodniczący), dr hab. Romuald Kaczmarek prof. UWr., dr hab. Piotr Oszczanowski prof. UWr (członkowie) po uważnej lekturze i rozpatrzeniu zgłoszonych do konkursu prac postanowiło jak poniżej.

  1. Nie przyznawać głównej nagrody.
  2. Przyznać jedno wyróżnienie pani mgr Joannie Kazubowskiej za pracę magisterską pt. Textilia picta. Znaczenie strojów i tkanin w twórczości portretowej Bartłomieja Strobla (1591- ok. 1647), napisaną pod kierunkiem dr. hab. Marka Walczaka na Uniwersytecie Jagiellońskim

i obronioną w 2019 r. Praca liczy 126 stron i 56 ilustracji.

Opracowanie podejmuje stosunkowo nowy temat na gruncie polskiej historii sztuki, a mianowicie kultury materialnej na przykładzie kostiumów ukazywanych w malarstwie. Wychodząc z dobrze opracowanej twórczości Bartłomieja Strobla Autorka dokonała próby rozszerzenia naszej wiedzy o strojach 1 połowy XVII w. i zweryfikowania autentyczność tychże, ukazywanych na portretach pędzla Strobla. Jury doceniło interdyscyplinarność pracy i przeprowadzenie kwerend w zbiorach kostiumologicznych w kraju i zagranicą, jak też szerokie konsultacje ze specjalistkami polskimi i zagranicznymi w tej dziedzinie.

Wkrótce ogłoszona zostanie V edycja konkursu https://www.facebook.com/InstytutHistoriiSztukiUniwersytetuWroclawskiego

Informacja o fundacji i o osobie jej patrona por. http://www.historiasztuki.uni.wroc.pl/fundacja_m_zlata.html

 

 

Ogłoszenie konkursowe IV edycji Konkursu im. Profesora Mieczysława Zlata 

Wrocław 25 maja 2019 roku

 

Zarząd Fundacji im. Profesora Mieczysława Zlata wraz z Instytutem Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza z dniem 25 maja 2019 r. konkurs na prace naukowe młodych historyków sztuki, poniżej 40. roku życia, dotyczące historii sztuki średniowiecza i renesansu europejskiego ze szczególnym uwzględnieniem Śląska. W edycji 2019 pula nagród wynosi 11 tysięcy zł brutto. Rozpatrywane będą prace naukowe (książki, artykuły) opublikowane bądź prace na stopień (magisterskie, doktorskie) obronione w roku 2019. Decyduje wydrukowana data wydania lub data obrony pracy. Prace można zgłaszać do końca roku 2019 na adres: Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Szewska 36, 50-139 Wrocław. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w maju 2020 r.

 

 

 

Wyniki III edycji Konkursu im. Profesora Mieczysława Zlata

 

W dniu 18 maja 2019 r. odbyło się w Muzeum Narodowym we Wrocławiu uroczyste ogłoszenie wyników III konkursu na prace naukowe młodych badaczy im. Prof. Mieczysława Zlata oraz wręczenie dyplomów i nagród.

Jury III Konkursu w składzie dr. hab. Rafał Eysymontt prof. UWr (przewodniczący), dr hab. Jarosław Jarzewicz prof. UAM i dr Jacek Witkowski doc. UWr przyznało nagrodę główną panu dr. hab. Jakubowi Adamskiemu z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego za książkę Gotycka architektura sakralna na Śląsku w latach 1200-1240. Główne kierunki rozwoju, Kraków 2017; wyróżnienie uzyskała pani mgr Elżbieta Musialik za pracę magisterską Gotyckie wyroby z kości słoniowej w zbiorach polskich, przygotowaną pod kierunkiem dr hab. Marka Walczaka w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Do III Konkursu zostało zgłoszonych łącznie siedem prac, publikowanych i niepublikowanych, których autorki i autorzy przygotowali je w ośrodkach takich jak: Warszawa, Kraków, Wrocław, Toruń. Ogólny poziom zgłoszonych prac był wysoki, co pozwala pokładać nadzieję w młodym pokoleniu mediewistów i mediewistek, historyków sztuki.

 

dr hab. Romuald Kaczmarek prof. UWr

Prezes Fundacji im. Prof. Mieczysława Zlata

 

 

 

Konkurs im. Profesora Mieczysława Zlata na prace naukowe

Regulamin konkursu

§1

1. Do konkursu można zgłaszać publikacje z zakresu historii sztuki średniowiecza i renesansu europejskiego ze szczególnym uwzględnieniem Śląska, a także niepublikowane prace doktorskie oraz magisterskie.

2. Autorzy zgłoszonych prac nie mogą przekraczać czterdziestego roku życia.

§ 2

1. Konkurs ogłaszany jest corocznie (o ile nie postanowi inaczej Zarząd Fundacji) na początku stycznia przez Zarząd Fundacji im. Profesora Mieczysława Zlata i Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego. Warunki szczegółowe poszczególnych edycji Konkursu określa Zarząd Fundacji w ogłoszeniu konkursowym.

2. Rozpatrywane będą wyłącznie prace opublikowane lub obronione w roku poprzedzającym ogłoszenie Konkursu i w roku jego ogłoszenia (decyduje wydrukowana data wydania lub data obrony pracy).

3. Prace w formie elektronicznej i wydruku powinny być dostarczone do sekretariatu Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego do końca roku, w którym ogłoszono konkurs.

4. Warunkiem uruchomienia procedury konkursowej jest wpłynięcie na konkurs minimum trzech prac. Jeśli na konkurs wpłynie jedna lub dwie prace, to przechodzą one do procedury konkursowej w roku następnym, w której będą rozpatrywane łącznie z nowo zgłoszonymi.

5. Ogłoszenie wyników następuje podczas specjalnie zorganizowanej uroczystości wręczenia nagród w maju następnego roku.

§ 3

Jury Konkursu w liczbie 3-5 osób każdorazowo powoływane jest przez Radę Fundacji.

§ 4

W konkursie przyznawana jest jedna nagroda. Może ona być podzielona na dwie równorzędne lub nagrodę i wyróżnienie. Nagroda obejmuje wszystkie zakwalifikowane do Konkursu prace. Jury może odstąpić od przyznania nagród. Pula i suma nagród nie ulega zmianie w przypadku rozciągnięcia trwania konkursu na kolejną edycję.

§ 5

1. Kwotę przyznaną na nagrody ustala każdorazowo Zarząd Fundacji.

2. Nagrody finansowane są z majątku własnego Fundacji lub pozyskanych środków zewnętrznych, przeznaczonych na ten cel.

3. Nagrody wypłaca Zarząd Fundacji.

4. Organizator Konkursu czyli Fundacja pobiera od przyznanej nagrody podatek zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

§ 6

Wszelkich zmian w Regulaminie dokonuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu.

 

Prezes Zarządu

Romuald Kaczmarek

 

 

 

Statut Fundacji im. Profesora Mieczysława Zlata

 

 

 

Profesor Mieczysław Zlat

Profesor Mieczyslaw Zlat - biogram