wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Temat pracy Promotor Program studiów
151. Józef Chierowski - projekty mebli. dr Łukasz Krzywka Historia Sztuki - wieczorowe I stopnia
152. Gmach dawnych Urzędów Pracy, Skarbowego i Celnego we Wrocławiu dr Łukasz Krzywka Historia Sztuki - wieczorowe I stopnia
153. Recepcja secesji wiedeńskiej na wybranych przykładach w Bielsku - Białej dr Łukasz Krzywka Historia Sztuki - wieczorowe I stopnia
154. Działalność architekta miejskiego Paula Oehlmanna dr Łukasz Krzywka Historia Sztuki - wieczorowe I stopnia
155. Motyw czaszki w sztuce XX i XXI wieku dr Łukasz Krzywka Historia Sztuki - wieczorowe I stopnia
156. Franz Simon.Analiza twórczości. dr Łukasz Krzywka Historia Sztuki - wieczorowe I stopnia
157. Charakterystyka wrocławskiego rynku sztuki dr Łukasz Krzywka Historia Sztuki - wieczorowe I stopnia
158. Nagie ciało kobiece w sztuce polskiej po 1945. dr Łukasz Krzywka Historia Sztuki - wieczorowe I stopnia
159. Przedstawienia Szatana w filmie i ich domniemane wzory ikonograficzne. dr Łukasz Krzywka Historia Sztuki - wieczorowe I stopnia
160. Wnętrza Pałacu w Bagnie dr Łukasz Krzywka Historia Sztuki - wieczorowe I stopnia
161. Fotografia inspirowana sztuką dr Łukasz Krzywka Historia Sztuki - wieczorowe I stopnia
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie fotografii inspirowanych dziełami sztuki. Inspiracje autorów fotografii miały różne podłoże i ujawniały się w mniej lub bardziej oczywisty sposób. Ponadto proceder ten dokonywał się na dwóch płaszczyznach. Po pierwsze, z dorobku historii fotografii można wydobyć prace jedynie nawiązujące swą konwencją, specyficzną tematyką, eksponowaną barwą, czy sposobem kadrowania do malarstwa konkretnego okresu, obszaru powstawania, z którym kojarzony jest odpowiedni styl lub artysta. Po drugie, powstało wiele fotografii, do wykonania których sceneria i postacie zostały specjalnie zaaranżowane, aby dosłownie odtworzyć przedstawienie z konkretnego dzieła malarskiego. Cel, jaki przyświecał fotografom lub ich zleceniodawcom przy realizacji takich przedsięwzięć bywał odmienny i o różnym zasięgu. Powstawały pojedyncze fotografie inspirowane wybranym obrazem lub całe serie odtwarzające większą liczbę dzieł jednego artysty. W niektórych przypadkach chodziło o zwykłą fascynację artysty innym twórcą i jego działalnością, w innych o zorganizowaną akcję mającą na celu w ciekawy, niekonwencjonalny sposób, spopularyzować sztukę i przybliżyć tę część kultury szerszemu gronu odbiorców. Temat pracy jest ciekawy nie tylko ze względu na interesujące wyniki tego typu prób oraz niekiedy wysokie walory artystyczne i estetyczne powstałych w takich okolicznościach fotografii. Interesująca jest także sama historia fotografii na tle innych gałęzi sztuki. Na przestrzeni około 170 lat fotografia i sztuka, a zwłaszcza malarstwo, nieustannie się przenikały, na przemian tolerowały, sympatyzowały i darzyły niechęcią, a co dla niniejszej pracy najistotniejsze – wzajemnie inspirowały. Na początku pracy przedstawiono rys historyczny tej stosunkowo młodej dyscypliny, jaką jest fotografia, co jest nieodzowne aby lepiej zrozumieć pewne procesy jakie zachodziły na polu fotografia – sztuka. Następny rozdział poświęcony jest wspomnianym zależnościom rysującym się na przestrzeni kolejnych dziesięcioleci. Jest to tym samym próba analizy tego, w których okresach fotografia inspirowała się sztuką, a w których odwrotnie i dlaczego. W tym samym rozdziale znajduje się omówienie słuszności nadania fotografii miana sztuki, co również na przestrzeni lat budziło wiele wątpliwości i kontrowersji. Kolejne części pracy dotykają stricte jej tematu. Przedstawiona w nich została twórczość tych artystów, u których zauważono inspiracje innymi dziełami sztuki. Dla lepszej przejrzystości część ta została speriodyzowana. W odniesieniu do minionego pierwszego wieku od momentu narodzin fotografii, omówiono ogólne trendy w inspiracjach fotografów sztuką, jakie po ich prześledzeniu wybijają się na plan pierwszy. Osobne miejsce w pracy poświęcono szerokiemu zagadnieniu fotografii piktorialnej, która narodziła się na początku XX wieku, a która jest typowym przykładem inspiracji głęboko zakorzenionej w sztukach plastycznych, w tym przypadku malarstwem impresjonistycznym. Pojedync
162. Dworzec w Kobierzycach -historia ,funkcja , architektura. dr Łukasz Krzywka Historia Sztuki - wieczorowe I stopnia
163. Epitafium Matheusa Kuchlera z kościoła św. Marii Magdaleny we Wrocławiu dr Łukasz Krzywka Historia Sztuki - wieczorowe I stopnia
164. Socrealizm w architekturze budynków przedszkolnych we Wrocławiu, na przykładzie przedszkola nr 74. dr Łukasz Krzywka Historia Sztuki - wieczorowe I stopnia
165. Pałac w Ciszycy. Próba rekonstrukcji. dr Łukasz Krzywka Historia Sztuki - wieczorowe I stopnia
166. ELFMANBAU. Kamienica dochodowa przy ul. Dziennikarskiej 9-11 dr Łukasz Krzywka Historia Sztuki - wieczorowe I stopnia
Architektura modernizmu rozwijała się w Polsce w latach 20. XX wieku i trwała aż do lat 80. XX wieku. Była ona odpowiedzią na napływ ludności oraz jej zapotrzebowania. Jego podstawowymi założeniami było zapewnienie ludziom przestrzeni, światła oraz dostęp do zieleni. Przez wpływ regionu oraz ciągły rozwój miast na Dolnym Śląsku w latach 30. XX wieku powstał nowy odłam modernizmu zwany Neues Bauen, który wyraźnie podkreślił znaczący wpływ regionu. Do podstawowych cech modernizmu zostały dołączone dodatkowe postulaty takie jak: dobre połączenie z centrum miasta, czy też niski koszt wykupu lub najmu. Problematyka pracy polega na wykazaniu różnic między modernizmem, a Neues Bauen. Są one subtelne, ale maja znaczący wpływ na rozwój architektury na Dolnym Śląsku. Tematem niniejszej pracy jest budynek Elfmannbau w Legnicy (1930-1931). Który jest odpowiedzią na niniejsze postulaty. Zapewniał dużą przestrzeń mieszkalną, dzięki dość sporych rozmiarów oknom - dostęp do światła dziennego itd. Wiele wątków zostało zaczerpniętych z wystaw takich jak WUWA oraz GUGALA, dwóch najbardziej znanych i znaczących wystaw dotyczących architektury modernistycznej lat 30. XX wieku. W niniejszej pracy została również poruszona tematyka ówczesnej sytuacji politycznej oraz terytorialnej Legnicy, która w latach 1720-1945 znajdowała się poza polskimi granicami. Ciągłość polityczna na stanowisku burmistrza Legnicy(Ottomar Oertel – sprawował urząd burmistrza, a następnie nadburmistrza przez 40 lat, a następnie Hans Arno Charbonnier przez kolejne 22 lata) zapewniła również stabilność w dziale architektury miasta. Dzięki ówczesnemu architektowi miejskiemu Paulowi Oehlmanowi miasto po I wojnie światowej zaczęło rozkwitać. Powstało wiele nowych budynków użyteczności publicznej i nie tylko. Miasto zaczęło się rozrastać i przyciągać uwagę. Dokładny opis kamienicy dochodowej Elfmannbau, pozwolił wykazać podstawowe cechy modernizmu oraz Neues Bauen. Niestety nie udało mi się dostać do wnętrza klatki schodowej przy ul. Dziennikarskiej 9 co znacznie utrudniło jeszcze dokładniejszy opis budynku. Niestety autor projektu jest nieznany przez co nie można sprecyzować dokładnie, która ówczesna szkoła architektury ukształtowała jego poglądy oraz styl. Jednak dzięki przytoczonym wrocławskim oraz legnickim przykładom modernistycznej architektury lat 1925-1931 dostrzegamy jak mocno budynek był inspirowany ówczesnymi projektami znanych niemieckich architektów.
167. Wizerunek św.Krzysztofa ze Świebodzic. dr Łukasz Krzywka Historia Sztuki - wieczorowe I stopnia
168. Odniesienia do estytki komiksu w malarstwie, malarskość w komiksie. dr Łukasz Krzywka Historia Sztuki - wieczorowe I stopnia
169. Kościół filialny p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Godzięcinie. dr Łukasz Krzywka Historia Sztuki - wieczorowe I stopnia
170. Twórczość malarska Grupy Janowskiej dr Łukasz Krzywka Historia Sztuki - wieczorowe I stopnia
171. Śląskie Muzeum Sztuk Pięknych. Wybrane wystawy w latach 1925 - 1934. dr Łukasz Krzywka Historia Sztuki - wieczorowe I stopnia
172. Dwie realizacje rzeźbiarskie Borysa Michałowskiego - kontekst powstania i charakterystyka dr Łukasz Krzywka Historia Sztuki - wieczorowe I stopnia
173. Nurt minimalistyczny we współczesnym plakacie filmowym. dr Łukasz Krzywka Historia Sztuki - wieczorowe I stopnia
174. Tematyka sportowa w malarstwie polskim od początku XX wieku do lat pięćdziesiatych. dr Łukasz Krzywka Historia Sztuki - wieczorowe I stopnia
175. Dom Towarowy Schullera w Jeleniej Górze i jego twórcy. dr Łukasz Krzywka Historia Sztuki - wieczorowe I stopnia
176. Kościół p.w św. Jadwigi w Zabrzu-Porębie. Przykład architektury okresu międzywojennego w województwie śląskim. dr Łukasz Krzywka Historia Sztuki - wieczorowe I stopnia
177. Wystrój barokowy pw. Św. Jana Chrzciciela w Szczytnej na tle sztuki XVIII wieku w Hrabstwie Kłodzkim. dr Łukasz Krzywka Historia Sztuki - wieczorowe I stopnia
178. Od wsi folwarczej do osiedla mieszkaniowego-o rozwoju urbanistycznym Kleciny. dr Łukasz Krzywka Historia Sztuki - wieczorowe I stopnia
179. Kaplica Najświętszego Sakramentu przy wrocławskiej katedrze. dr Łukasz Krzywka Historia Sztuki - wieczorowe I stopnia
180. Kaplica Świętego Józefa w klasztorze Zgromadzenia Sióstr Św. Elzbiety we Wrocławiu ul Św.Józefa 1/3 dr Łukasz Krzywka Historia Sztuki - wieczorowe I stopnia