praktyki zawodowe na studiach magisterskich

Praktyka zawodowa jest obowiązkowym przedmiotem na studiach magisterskich, którego celem jest zapoznanie studentów/studentek historii sztuki z działaniem instytucji kultury i sztuki, stanowiących w przyszłości miejsce pracy absolwentów naszego kierunku.

 

Czas trwania praktyki

 

1. Praktyka zawodowa trwa 100 godzin, które realizować należy w okresie nie krótszym niż 20 dni roboczych.

 

2. Praktyka zawodowa odbywa się w semestrze letnim I roku studiów magisterskich. Praktyka może być realizowana w trakcie trwania semestru i sesji egzaminacyjnej (pod warunkiem, że godziny praktyki nie kolidują z zajęciami na studiach i egzaminami) lub w okresie letniej przerwy semestralnej. Praktykę należy ukończyć przed końcem wrześniowej sesji poprawkowej.

 

3. W uzasadnionych przypadkach student/tka może odbyć praktykę zawodową w innym terminie, o ile nie będzie to kolidowało z wypełnieniem przez niego obowiązków wynikających z toku studiów. Zgody na odbycie praktyki w innym terminie udziela Prodziekan ds. dydaktyki stacjonarnej i infrastruktury dydaktycznej, po zasięgnięciu opinii Koordynatora praktyk.

 

Miejsce odbywania praktyki

 

4. Miejscem odbywania praktyk zawodowych są instytucje, których charakter działania związany jest
z kierunkiem odbywanych studiów, w tym zwłaszcza:

- muzea,

- galerie sztuki,

- antykwariaty,

- salony aukcyjne,

- urzędy konserwatorskie,

- oddziały Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

 

5. Student/tka samodzielnie wybiera instytucję, w której chce odbyć praktykę. Wybór ten zatwierdza opiekunka praktyk.

 

Dokumentacja praktyki i kolejność jej przygotowania

 

6. Na czas praktyki student/tka musi wykupić sobie ubezpieczenie OC i NW w dowolnej firmie ubezpieczeniowej.

 

7. Przed praktyką należy wypełnić i dostarczyć opiekunce praktyk następujące dokumenty:

- kopię wykupionego ubezpieczenia OC i NW

- 2 egzemplarze Umowy o Organizacji Praktyki (w umowie należy wpisać, że Uniwersytet reprezentowany jest przez Jakuba Zarzyckiego, Koordynatora praktyk)

- 2 egzemplarze Programu Praktyk Zawodowych (program przygotowuje student/tka w porozumieniu
z instytucją przyjmującą na praktykę; ma on zawierać wykaz uzgodnionych w instytucji czynności przewidzianych do wykonania podczas praktyki; następnie program jest akceptowany przez opiekunkę praktyk)

- 1 egzemplarz Skierowania na Praktykę

- 1 egzemplarz podpisanej przez studenta/tkę Deklaracji

 

8. Po podpisaniu przez opiekunkę praktyk student/tka otrzymuje z powrotem i zanosi do instytucji, gdzie będzie odbywać praktykę, następujące dokumenty:

 

- 2 egzemplarze Umowy o Organizacji Praktyki

 

- 2 egzemplarze Programu Praktyk Zawodowych

 

- 1 egzemplarz Skierowania na Praktykę

 

9. Po praktyce student/tka dostarcza opiekunce praktyk następujące dokumenty:

 

- 1 egzemplarz Umowy o Organizacji Praktyki (podpisanej przez instytucję przyjmującą)

 

- 1 egzemplarz Programu Praktyk Zawodowych (podpisanego przez instytucję przyjmującą)

 

- zaświadczenie o odbyciu praktyki wypełnione w Instytucji przyjmującej (koniecznie z OCENĄ ­– w skali od 2 do 5).

 

 

Zaliczanie praktyki na podstawie pracy zawodowej lub udziału w pracach / programach badawczych.

 

10. Student/tka może ubiegać się o zaliczenie praktyki na podstawie pracy zawodowej, o ile jej charakter jest zgodny z kierunkiem studiów, a okres zatrudnienia jest nie krótszy od wymaganego czasu trwania praktyki.

11. Praca zawodowa musi być udokumentowana poprzez: umowę o pracę, umowę zlecenie, umowę o dzieło, umowę o wolontariacie lub własną działalność gospodarczą.

12. W celu zaliczenia praktyki na podstawie pracy zawodowej student/tka składa podanie – wraz
z dokumentacją (umowa, zakres zadań etc.) – do opiekuna praktyk, który sprawdza, czy zakres obowiązków realizowanych w pracy poza uczelnią jest zgodny ze specyfiką studiowanego kierunku oraz czy okres realizacji pracy zawodowej jest nie krótszy niż okres realizacji praktyki.

13. Decyzję o zaliczeniu praktyki objętej planem studiów na podstawie pracy zawodowej studenta podejmuje Prodziekan ds. dydaktycznych na podstawie opinii koordynatora praktyk w Instytucie Historii Sztuki
o osiągnięciu zakładanych efektów uczenia się przypisanych dla praktyki.

14. Student/tka może ubiegać się o zaliczenie praktyki przewidzianej programem kształcenia na podstawie udziału w pracach/programach badawczych, które zostały udokumentowane i wiążą się z tematyką realizowaną w ramach praktyk.

15. W celu zaliczenia praktyki na podstawie udziału w pracach/programach badawczych, student składa podanie – wraz z dokumentacją (umowa, zakres zadań etc.) – do opiekuna praktyk, który sprawdza, czy zakres realizowanych obowiązków jest zgodny ze specyfiką danego kierunku.

16. Decyzję o zaliczeniu praktyki objętej planem studiów na podstawie udziału studenta w pracach/programach badawczych podejmuje Dziekan lub upoważniony Prodziekan, na podstawie opinii koordynatora praktyk
w Instytucie Historii Sztuki o osiągnięciu zakładanych efektów uczenia się przypisanych dla praktyki.

 

Dalsze szczegółowe informacje dotyczące praktyki zawarte są w sylabusie przedmiotu (https://usosweb.uni.wroc.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&kod=22-HS-S2-PraMz) oraz w Regulaminie odbywania praktyk zawodowych na studiach dziennych drugiego stopnia na kierunku Historia sztuki na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.