Informacje dla autorów

Informacje dla autorów:

1.    Wszystkie artykuły publikowane w czasopiśmie są recenzowane.
2.    O przyjęciu tekstu do recenzji Autorzy zostaną poinformowani w ciągu 14 dni za pośred¬nictwem poczty elektronicznej na wskazany przez nich adres.
3.    O pozytywnej recenzji i przyjęciu tekstu do wydania Autorzy zostaną poinformowani w ciągu 60 dni
4.    Recenzje zostaną przesłane Autorom, którzy zobowiązują się do dokonania zasugerowa-nych w nich poprawek i korekt.
5.    Przyjęty do druku tekst ukaże się nie później niż w ciągu 180 od momentu zakwalifikowa¬nia go do druku.
6.    Teksty należy nadsyłać w formacie dokumentów programu Word lub tekstu sformatowane¬go RTF. Maksymalna objętość tekstu:
a) artykuł — 40 tys. znaków ze spacjami,
b) recenzja — 20 tys. znaków ze spacjami.
7.    Szczegółowe informacje dotyczące formatowania tekstów oraz sporządzania przypisów znajdują się na stronie www.wuwr.com.pl w zakładce „Dla Autorów”.
8.    Teksty odbiegające od podanych standardów będą odsyłane do Autorów z prośbą o dosto¬sowanie ich do wymogów pisma.
9.    Do tekstu należy dołączyć streszczenie w języku angielskim (do 1500 znaków ze spacjami) oraz biogram (do 600 znaków ze spacjami)..
10.    Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do dokonywania poprawek redakcyjnych tekstów.
11.    Przesłanie przez Autora tekstu do Redakcji czasopisma jest równoznaczne z  jego oświad¬czeniem, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do tego tekstu, że tekst jest wolny od wad prawnych oraz że nie był wcześniej publikowany w całości lub części ani nie został złożony w redakcji innego czasopisma, a także z udzieleniem nieodpłatnej zgody na wyda¬nie tekstu w czasopiśmie „Prace Kulturoznawcze” oraz jego nieograniczone co do czasu i terytorium rozpowszechnianie, w tym wprowadzenie do obrotu egzemplarzy czasopisma i nieodpłatne udostępnianie jego egzemplarzy archiwalnych w internecie.
12.    Autorzy są zobowiązani do wykonania korekty autorskiej w ciągu 7 dni od daty jej otrzy¬mania. Niewykonanie korekty w tym terminie oznacza zgodę autora na wydanie tekstu w postaci przesłanej do korekty.
13.    Po opublikowaniu artykułu Autor otrzymuje nieodpłatnie jeden egzemplarz czasopisma „Prace Kulturoznawcze”.
14.    Autorzy nie otrzymują honorarium autorskiego za przekazane artykuły.

Teksty w wersji elektronicznej (drogą mailową lub tradycyjną na nośnikach cyfrowych) prosimy nadsyłać na adres:

lukas@uni.wroc.pl

Wskazówki techniczne dla autorów:

http://www.wuwr.com.pl/index.php/pl/wskazowki-techniczne

Zasady sporządzania bibliografii i przypisów:

http://www.wuwr.com.pl/index.php/pl/bibliografia-i-przypisy