Pomysł serii

Seria Prace Kulturoznawcze

Pierwszy numer Prac Kulturoznawczych ukazał się w roku 1987. Pomysłodawcą utworzenia tego wydawnictwa ciągłego i jego pierwszym redaktorem był profesor Stanisław Pietraszko. W ten sposób w obrębie Acta Universitatis Wratislaviensis wydzielona została osobna seria związana instytucjonalnie, merytorycznie i personalnie z Instytutem Kulturoznawstwa tego uniwersytetu. Za jej programowe zadanie uznane zostało przedstawianie dorobku wrocławskiego środowiska kulturoznawczego, jego kierunków badawczych i inicjatyw. Jednak już w drugim tomie Prac Kulturoznawczych pojawiły się tam teksty autorów spoza niego (m. in. M. Czerwińskiego, A. Półtawskiego i A. Sicińskiego), z tym że powstały one jako wynik zaproszenia do dyskusji nad tak istotnym dla koncepcji kulturoznawczej zagadnieniem relacji kultury i wartości. Rezultaty prac nad innymi wiodącymi dla wrocławskiego Instytutu polami badawczymi wypełniły kolejne tomy – trzeci, dotyczący aksjosemiotyki karty pocztowej, i czwarty, skupiony na kulturach artystycznych. Ich redaktorami byli – odpowiednio – prof. Paweł Banaś i dr Ewa Kofin. Na tom piąty, już w odmiennej szacie graficznej, złożyły głównie się referaty jednej z konferencji naukowych, które organizowane były przez Instytut Kulturoznawstwa i łączyły się z aktualnie realizowanymi projektami badawczymi. Tak było już w przypadku tomów – drugiego i trzeciego, a także piątego, siódmego, ósmego, dziewiątego, jedynastego i dwunastego.   Przyjęta od tomu drugiego praktyka opatrywania każdego kolejnego oddzielnym tytułem wskazywała, jakiej dziedziny zagadnień on dotyczy, i stanowiła wyraz dbałości o jego wewnętrzną spójność. Chodziło zatem o Kulturę i jednostkę ludzką, Kulturę i świadomość, Aksjosemiotykę karty pocztowej II, Aksjotyczne przestrzenie kultury, Nowy idiografizm? i Kulturę jako culturę. Tomy Współczesna myśl o kulturze. Studia metateoretyczne oraz Kultura i tragiczność zawierają z kolei prace specjalnie dla tych publikacji zamawiane. Rozszerzył się również krąg redaktorów poszczególnych numerów i – oprócz już wymienionych – tę rolę pełnili dr Krzysztof Łukasiewicz, dr Renata Tańczuk, dr Izolda Topp-Wójtowicz, dr Dorota Wolska. W międzyczasie odpowiedzialność za całą serię przejął prof. Stefan Bednarek, z którego inicjatywy powołana została Rada Redakcyjna, a w jej skład weszli prof. Anna Grzegorczyk (Poznań), prof. Andrzej Gwóźdź (Katowice), prof. Roch Sulima (Warszawa), prof. David Worthington (Aberdeen).

Kilkanaście już lat istnienia pozwoliło Pracom Kulturoznawczym uzyskać trwałą i mocną pozycję wśród rodzimych publikacji naukowych poświęconych poznawaniu kultury, o czym świadczą nazwiska najbardziej cenionych i znanych przedstawicieli polskiej myśli kulturoznawczej, którzy zamieścili tam swe teksty. Łamy Prac Kulturoznawczych, którego to wydawnictwa zadaniem głównym w dalszym ciągu pozostaje prezentowanie osiągnięć poznawczych ośrodka wrocławskiego, stały się dzięki temu miejscem wielogłosowych dyskusji o zasadniczych problemach kultury i o niej refleksji.

Prace Kulturoznawcze począwszy od numeru XI, wydanego w 2010 roku, przekształciły się w regularnie ukazujący się rocznik, zaś od tomu XIX ukazują się jako kwartalnik.

Sekretarz Redakcji: Krzysztof Łukasiewicz, email: krzysztof.lukasiewicz@uwr.edu.pl