Zasady przeciwdziałania praktykom określanym jako „ghostwriting” i „guest authorship” w „Pracach Kulturoznawczych”

Redakcja „Prac Kulturoznawczych” oczekuje od Autorów respektowania zasad rzetelności naukowej oraz jawności informacji o wszystkich podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.) oraz okoliczności (finansowania, organizacji badań etc) towarzyszących,  co oznacza, iż oczekujemy, iż Autorzy:

1. Wraz z nadesłanym tekstem ujawnią wkład poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), odpowiedzialność za podanie wszystkich informacji związanych z przygotowaniem materiału ponosi autor zgłaszający manuskrypt.
Szczególnie naganne są praktyki określane jako „ghostwriting” i „guest authorship”, czyli nieujawnianie nazwisk autorów, którzy wnieśli istotny wkład w powstanie publikacji albo w inny sposób przyczynili się do jej powstania (ghostwriting) lub przypisanie autorstwa osobie, która nie przyczyniła się do powstania publikacji (guest authorship).

2. Przesłany do publikacji  materiał powinien zawierać też informację o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”).

Wszelkie wykryte przypadki nierzetelności naukowej będą dokumentowane i ujawniane opinii publicznej, a informacje o nich będą przekazywane do odpowiednich instytucji (uczelni zatrudniających autorów, towarzystwa naukowe, wydawnictwa etc.).