Procedury i działania na rzecz jakości kształcenia

  1. Ewaluacja zajęć dydaktycznych przez studentów.
  2. Hospitacje zajęć dydaktycznych.
  3. Monitorowanie przebiegu egzaminów kursowych i dyplomowych.
  4. Procedura egzaminu dyplomowego
  5. Monitorowanie poziomu prac dyplomowych oraz rzetelności ich oceniania.
  6. Kontakty z interesariuszami zewnętrznymi z otoczenia społeczno-gospodarczego.