Charakterystyka

KULTUROZNAWSTWO – STUDIA DLA MYŚLĄCYCH I KREATYWNYCH

Kulturoznawstwo jest kierunkiem humanistycznym koncentrującym się na poznawaniu kultury i jej przejawów. Nie są to studia zawodowe, lecz wyniesione z nich: ogólna wiedza o kulturze i jej przejawach oraz intelektualne sprawności w stawianiu i rozwiązywaniu problemów wyposażają absolwentów w zdolność szybkiego przygotowania się do pełnienia różnych ról zawodowych w szeroko pojętych instytucjach życia kulturalnego. Zdolność tę wykazali absolwenci z lat ubiegłych, znajdujący atrakcyjną pracę w instytucjach kulturalnych, artystycznych, naukowo-badawczych, prasie, radiu i telewizji, wydawnictwach, agencjach reklamowych, stowarzyszeniach społeczno-kulturalnych, instytucjach edukacyjnych (po uzyskaniu dodatkowych kwalifikacji pedagogicznych) i innych.

Od kandydatów na studia oczekuje się:

 • dobrego opanowania programu szkoły średniej w zakresie przedmiotów humanistycznych; propedeutycznej wiedzy z zakresu filozofii, logiki, nauki o społeczeństwie;
 • umiejętności abstrakcyjnego myślenia, precyzji i poprawności wysławiania się;
 • umiejętności czytania tekstów naukowych;
 • zainteresowania zjawiskami życia kulturalnego i społecznego;
 • gotowości do poświęcenia czasu na samodzielną pracę.

Studenci kulturoznawstwa mogą oczekiwać:

 • ciekawego, nowoczesnego programu studiów, uwzględniającego najnowsze osiągnięcia nauki o kulturze;
 • atrakcyjnych, żywych i niekonwencjonalnych zajęć, prowadzonych przez wysokokwalifikowanych nauczycieli akademickich;
 • możliwości uczestniczenia w pracach studenckich kół naukowych oraz w projektach badawczych Instytutu Kulturoznawstwa;
 • dobrej atmosfery, wyzwalającej wyobraźnię i wspomagającej rozwój, a także zindywidualizowanego, życzliwego podejścia do spraw studenckich.

STRUKTURA I PROGRAM STUDIÓW

Kulturoznawstwo to studia dwustopniowe: 3 lata studiów licencjackich + 2 lata studiów magisterskich, a najzdolniejsi magistrowie mogą ubiegać się o przyjęcie na Studium Doktoranckie Nauk o Kulturze działające na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych.

Rekrutacja na studia licencjackie odbywa się drogą konkursu świadectw maturalnych, przyjęcie na studia magisterskie oraz doktorskie poprzedzone jest rozmową kwalifikacyjną.

Na program studiów składają się przedmioty kierunkowe, uzupełniające przedmioty ogólnokształcące, przedmioty z zakresu poszczególnych dziedzin kultury oraz przedmioty specjalizacyjne. Na II roku studiów licencjackich oraz na I roku magisterskich studenci mają do wyboru jedną z sześciu specjalności praktycznych (trzy na studiach licencjackich i trzy na studiach magisterskich). Absolwenci kulturoznawstwa dysponują więc wiedzą i umiejętnościami z zakresu ogólnej wiedzy o kulturze i jej dziedzinach oraz dwóch wybranych specjalności.

W skład podstawowych przedmiotów kierunkowych wchodzą:

 • wstęp do kulturoznawstwa (podstawy teoretyczne kierunku studiów, główne pojęcia i terminy, znaczenie nazwy „kulturoznawstwo”, miejsce kulturoznawstwa w humanistyce);
 • antropologiczne podstawy kulturoznawstwa (pojęcie „świata człowieka”, „natury ludzkiej”, antropologiczne – szerokie – pojmowanie kultury);
 • historia myśli o kulturze (historyczny zarys kształtowania się koncepcji kultury, ze szczególnym uwzględnieniem prób uprawiania tzw.naukowego poznawania kultury);
 • teoria kultury (najważniejsze współczesne koncepcje teoretyczne kultury oraz sposoby jej rozumienia i poznawania).

Ponadto:

 • historia kultury i cywilizacji, psychosocjologia kultury;
 • metodologia badań kulturoznawczych.

Przedmioty ogólnokształcące:

 • historia filozofii, filozofia kultury;
 • aksjologia, podstawy językoznawstwa, wiedza o komunikacji i mediach;
 • lektoraty.

Przedmioty uzupełniające:

 • sztuki wizualne, kultura muzyczna, literatura współczesna, kultura literacka, wiedza o teatrze;
 • wiedza o filmie, wiedza o religii i duchowości.

Na poziomie magisterskim, oprócz seminarium dyplomowego oraz przedmiotów specjalnościowych, wykładane są:

 • estetyka;
 • antropologia kultury, filozofia kultury, metody badań kulturoznawczych.