wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Temat pracy Promotor Program studiów
1. Wybrane aspiracje wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 we Wrocławiu. dr hab. Wiktor Żłobicki prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
2. Obraz mężczyzny w narracjach studentek pedagogiki dr hab. Wiktor Żłobicki prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
3. Rozwój emocjonalno-społeczny osoby z zespołem Aspergera - studium przypadku dr hab. Dorota Rybczyńska-Abdel Kawy prof. nadzw. UWr Pedagogika, stacjonarne II stopnia
Praca stanowi studium indywidualnego przypadku osoby z zespołem Aspergera - całościowym zaburzeniem rozwojowym mieszczącym się w spektrum autyzmu. Przedmiotem badawczym jest rozwój emocjonalno-społeczny, a przeprowadzona analiza ma na celu określenie kluczowych czynników warunkujących tempo i sposób przebiegu zmian w sferze emocjonalności i kompetencji społecznych osoby dwudziestoletniej, będącej w fazie rozwojowej wcześnej dorosłości. Do przeprowadzenia badań zastosowano technikę obserwacji, wywiadu i analizy dokumentacji.
4. Wykorzystanie gier zespołowych w kształtowaniu umiejętności społecznych dzieci w wieku przedszkolnym dr Joanna Malinowska Pedagogika - edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, stacjonarne I stopnia
5. Kształtowanie nawyków zdrowego żywienia na przykładzie projektu działań edukacyjnych w grupie pięciolatków dr Joanna Malinowska Pedagogika - edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, stacjonarne I stopnia
6. Działania wspomagające rozwój emocjonalny dziecka na zajęciach edukacji przyrodniczej w przedszkolu dr Joanna Malinowska Pedagogika - edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, stacjonarne I stopnia
7. Wykorzystanie gier i zabaw do rozbudzania zainteresowań matematycznych dzieci na podstawie projektu działań edukacyjnych w klasie I dr Joanna Malinowska Pedagogika - edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, stacjonarne I stopnia
Tematem niniejszej pracy jest możliwość rozbudzania zainteresowań matematycznych poprzez wykorzystanie gier i zabaw. Działania na podstawie projektu działań edukacyjnych skierowane są do uczniów klasy I szkoły podstawowej. Praca ma charakter projektowy. Składa się ze wstępu, trzech rozdziałów i zakończenia. We wstępie uzasadniłam wybór tematu oraz przedstawiłam strukturę pracy. W części wyjaśniającej problematykę pracy w świetle literatury zaczęłam od opisania sylwetki rozwojowej dziecka w wieku szkolnym. Uwzględniłam w niej rozwój poznawczy, społeczno-emocjonalny oraz moralny. Wyjaśniłam, jak w tym wieku przebiega ten proces, oraz opisałam najważniejsze zmiany zachodzące w psychice dziecka, które mają znaczenie w kontekście tematu pracy. Opisałam również, z jakich cech powinno się składać zainteresowanie, a także jak przebiega ono u dzieci. Jednocześnie skupiłam uwagę na działaniach nauczyciela, które przyczyniają się do rozbudzania zainteresowań u dzieci, co było kluczowe dla projektowania działań. Następnie przeszłam do roli gier i zabaw w procesie uczenia się. Omówiłam różnice pomiędzy tymi aktywnościami, a także ich użyteczność podczas nauczania matematyki. Ponadto określiłam, jakie znaczenie mają zabawy, zwłaszcza dla dzieci w I klasie szkoły podstawowej. Dalej opisałam istotę edukacji matematycznej na pierwszym etapie kształcenia – jej cele i założenia, a także umiejętności, które powinien posiadać uczeń po ukończeniu tego etapu nauczania. Odniosłam się też do teorii konstruktywistycznej podczas działań w tym obszarze. Wskazałam potrzebę wykorzystywania tego podejścia w czasie prowadzenia zajęć tego typu. Wszystkie zagadnienia rozpatrzyłam w kontekście rozbudzania zainteresowań matematycznych u dzieci. W drugim rozdziale przedstawiłam swój projekt działań edukacyjnych „Matematyka to nie tylko 2+2”. Głównym celem i zakładanym efektem tego projektu było rozbudzenie zainteresowań matematycznych u dzieci z wykorzystaniem gier i zabaw. Uzasadniłam dobór wybranych strategii oraz metod wykorzystanych do zrealizowania postawionego celu. Opisałam także dwa modele zajęć: konstruktywistyczny oraz dzień aktywności, na których opierają się opracowane przeze mnie scenariusze. Projekt składa się z trzech scenariuszy, które zawarłam w drugim podrozdziale. Każdy z nich dotyczy zainteresowania dzieci matematyką poprzez wykorzystanie jej w działaniach obecnych w codziennym życiu. Z tego względu pierwszy z nich opiera się na ważeniu, kolejny na dokonywaniu pomiarów, natomiast ostatni skupia uwagę na figurach geometrycznych i ich zastosowaniu w otaczającej rzeczywistości. Opisałam także kontekst sytuacyjny, placówkę i grupę wiekową, z którą współpracowałam podczas realizacji działań. Trzecią część mojej pracy rozpoczyna podrozdział dotyczący teoretycznych podstaw ewaluacji pracy nauczyciela. Opisałam ją jako proces, który powinien być obecny w działaniach nauczyciela, aby poprawić jakość i efektywność wykonywanych czynności. Krótko przedstawiłam kryteria własn
8. Kształtowanie poczucia wartości przyjaźni poprzez wykorzystanie baśni na zajęciach w przedszkolu dr Joanna Malinowska Pedagogika - edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, stacjonarne I stopnia
Tematem mojej pracy jest kształtowanie poczucia wartości przyjaźni poprzez wykorzystanie baśni. Problematyka pracy dotyczy dzieci w wieku przedszkolnym, a konkretnie dzieci 5-letnich. W niniejszej pracy wspomagam się obszarami z zakresu edukacji polonistycznej oraz obszaru emocjonalnego wyodrębnionego w podstawie programowej. Obszary te uważam za pomocne w rozwinięciu problematyki mojej pracy, ponieważ baśnie przeze mnie wykorzystane poruszają problematykę relacji z innymi ludźmi, oraz pobudzają ciekawość literacką u dzieci.
9. Wykorzystanie gier planszowych w procesie wspierania rozwoju poznawczego dziecka na przykładzie projektu działań edukacyjnych dr Joanna Malinowska Pedagogika - edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, stacjonarne I stopnia
10. Wykorzystanie zabaw w procesie budowania prawidłowych relacji rówieśniczych na zajęciach w klasie I dr Joanna Malinowska Pedagogika - edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, stacjonarne I stopnia
11. Kształtowanie umiejętności pracy zespołowej podczas zabaw sportowych na zajęciach w klasie III dr Joanna Malinowska Pedagogika - edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, stacjonarne I stopnia
Tematem mojej pracy jest kształtowanie umiejętności pracy zespołowej podczas zabaw sportowych na zajęciach w klasie III. Obszar pracy lokuje się w edukacji społecznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym, ale również odnosi się do rozwoju dziecka w obszarze społecznym i fizycznym, gdyż kształtowane będą umiejętności społeczne wychowanka za pomocą zabaw ruchowych.W pierwszej części pracy, analizując literaturę przedmiotu, dokonałam analizy terminu „zespół” i zwróciłam uwagę na jego różnorodność. Kontynuując ten wątek, opisałam uwarunkowania zespołu rówieśniczego, zestawiając ze sobą pojęcie grupy i zespołu, jak również zwróciłam uwagę na konieczność występowania interakcji miedzy dziećmi, które są nieodzownym elementem funkcjonowania w placówce szkolnej. W oparciu o literaturę przedmiotu ukazuję, jaką rolę odgrywa w tym procesie nauczyciel, jaka jest różnica między grupą a zespołem i jakie korzyści płyną ze zgranego zespołu klasowego. Rozdział pierwszy kończy się ukazaniem znaczenia zabaw ruchowych dla rozwoju dzieci w wieku wczesnoszkolnym.W drugim rozdziale mojej pracy dokonuję prezentacji projektu działań edukacyjnych „Zespół Marzeń”. Celem projektu jest kształtowanie pracy zespołowej oraz stworzenie tytułowego „Zespołu Marzeń”. Zaplanowane zajęcia ujęłam w sześciu scenariuszach zajęć, jest to rozbudowana forma, ponieważ analizując literaturę, wybrałam do pracy z dziećmi metodę projektów. Trzeci rozdział opiera się na dokonaniu ewaluacji własnych działań. Ewaluacja jest procesem służącym podnoszeniu jakości działań edukacyjnych. W pierwszej części tego rozdziału, dokonałam analizy teoretycznej tego procesu, następnie opisałam i scharakteryzowałam proces ewaluacji. Przytoczyłam różnorodne definicje przywołanego procesu, następnie wyodrębniłam metody, techniki oraz etapy przeprowadzania ewaluacji. Przygotowanie teoretyczne ułatwiło mi wykonanie rzetelnego podsumowania własnych działań edukacyjnych.Dokonałam oceny i analizy przeprowadzonych działań, ale również przeprowadziłam analizę aktywności dzieci. Zakończenie pracy zawiera wnioski oraz refleksje dotyczące działań edukacyjnych, jak i analizę przeprowadzonych działań i ocenę nabytych umiejętności kluczowych w pracy nauczyciela.
12. Uwarunkowania zawodowego spełniania się absolwentów kierunku pedagogika. dr hab. Alicja Szerląg prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
13. Rozwiązywanie problemów jako sposób przygotowania dzieci 5-letnich do zdrowego stylu życia. dr Joanna Malinowska Pedagogika - edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, zaoczne I stopnia
Celem mojej pracy licencjackiej "Rozwiązywanie problemów jako sposób przygotowania dzieci 5-letnich do zdrowego stylu życia." jest wyposażenie dzieci pięcioletnich w wiedzę dotyczącą zdrowego stylu życia oraz w umiejętności, które wspomogą ich w dokonywaniu adekwatnych doń wyborów w przyszłości. We wstępie streszczam moją pracę oraz określam jej problematykę, a także przedstawiam inspiracje, które towarzyszyły mi w trakcie jej pisania. W pierwszym rozdziale dokonuję szczegółowej analizy literatury przedmiotu, dotyczącej tematu mojej pracy. Opisuję więc szczegółowo cele oraz zadania edukacji zdrowotnej, a także jej obszar jako dyscypliny naukowej. Poruszam również temat podziału jej praktykowania, w zależności od koncepcji. Pod koniec tego rozdziału zagłębiam się w psychologię rozwoju człowieka, wyszczególniając cechy adekwatne dla pięciolatka. W drugim rozdziale mojej pracy licencjackiej prezentuję teoretyczny aspekt teorii konstruktywistycznej, a w szczególności modeli nauczania, na których wzorowałam opracowane przeze mnie scenariusze. W dalszej części prezentuję projekt edukacyjny "Zawsze zdrowy" oraz opisuję kontekst sytuacyjny własnej działalności pedagogicznej, w trakcie jego realizowania. W ostatnim rozdziale zagłębiam się w teoretyczny aspekt ewaluacji pracy nauczyciela. Następnie przyjmuję rolę refleksyjnego praktyka i dokonuję ewaluacji własnej pracy, jako pedagoga. W zakończeniu podsumowuję całość pracy, a także swoich kompetencji, jako nauczyciela.
14. Rozwijanie samodzielności dzieci na podstawie projektu działań edukacyjnych w przedszkolu. dr Joanna Malinowska Pedagogika - edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, zaoczne I stopnia
Tematem mojej pracy jest "Rozwijanie samodzielności dzieci na podstawie projektu działań edukacyjnych w przedszkolu". Problematyka ulokowana jest w obszarze poznawczym, społecznym, fizycznym oraz emocjonalnym rozwoju dziecka. Po rozpoznaniu i analizie zebranych materiałów przygotowałam projekt działań edukacyjnych „ Z samodzielnością nam do twarzy” przewidziany do realizacji w grupie 4- latków. Projekt w całości bazuje na założeniach i celach edukacji przedszkolnej, a także na współczesnych odkryciach naukowych, został on zrealizowany podczas praktyki dyplomowej.Praca ma formę projektową, złożona jest ze spisu treści, wstępu, trzech rozdziałów oraz zakończenia i bibliografii. W pierwszym rozdziale w oparciu o literaturę przedmiotu definiuję istotne dla tej tematyki pojęcia. Charakteryzuje rozwój dziecka w wieku przedszkolnym, rozważając aspekt emocjonalny, fizyczny oraz społeczny. Podjęłam próbę wyjaśnienia takich pojęć jak rozwój człowieka oraz wiek przedszkolny. W rozdziale tym poruszyłam kwestię rozwoju mowy dziecka we wspomnianym okresie. Skoncentrowałam się również na terminach dotyczących samodzielności oraz różnych jej rodzajów. Dokonałam przeglądu teorii, w której wymienione zostały obszary samodzielności oraz etapy jej uzyskiwania przez najmłodszych. W pracy opisuję także działania osób dorosłych, które mogą wspierać, bądź demobilizować dzieci w procesie nabywania przez nich samodzielności. Planując założenia projektu przyjęłam perspektywę konstruktywistyczną. Skonstruowane zajęcia zapisałam w trzech scenariuszach, które oparte są na modelu dnia aktywności w ujęciu G. Trelińskiego. Wszystkie założone przeze mnie efekty kształcenia przedstawione są w formie uszczegółowionych celów zgodnie z przyjętą w tym projekcie taksonomią Blooma. W ostatniej części mojej pracy przeprowadzam ewaluację własnych działań pedagogicznych. Odwołując się do teorii wymieniam i charakteryzuje różne podziały ewaluacji. Zwracam również uwagę na kompetencje nauczyciela, które pozwolą na profesjonalne zebranie danych oraz ich interpretacje. Na podstawie literatury przedmiotu przedstawiam podstawowe zalety procesu ewaluacji.
15. Zabawy dowolne dziecka 3-letniego z Zespołem Downa w placówce przedszkolnej. dr hab. Barbara Jędrychowska prof. nadzw. UWr Pedagogika, zaoczne II stopnia
W pracy została opisana zabawa dowolna dziecka trzyletniego z Zespołem Downa w placówce przedszkolnej. Pierwszy rozdział zawiera najważniejsze pojęcia, które są niezbędne dla poruszonego problemu. Następny rozdział jest oparty na analizie literatury przedmiotu i wprowadza w problematykę badawczą. Przedstawia on rozwój dziecka z Zespołem Downa, rolę rodziny i przedszkola w procesie kształtowania zainteresowań dziecka. Opisana jest też historia zabawy i zabawek oraz jaki wpływ wywierają w rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym. W pracy przedstawiono także obserwacje badanych osób oraz wnioski z przeprowadzonych badań.
16. Postawy trzech pokoleń uczniów szkoły średniej wobec nauki szkolnej i wiedzy. dr hab. Barbara Jędrychowska prof. nadzw. UWr Pedagogika, zaoczne II stopnia
Praca magisterska przedstawia poglądy badanych na temat postaw i wiedzy szkolnej z perspektywy ucznia szkoły średniej. W pierwszym rozdziale objaśniono najważniejsze pojęcia, które są konieczne dla zrozumienia poruszanego problemu. Drugi rozdział, został poświęcony na analizę literatury przedmiotu. Stanowi wprowadzenie w problematykę badawczą Kolejny rozdział przedstawia metodologie badań. W badaniu wzięły udział trzy osoby w wieku 20 lat, 50 lat i 80 lat. Wykorzystaną metodą do badania postaw względem nauki szkolnej i wiedzy uczniów szkoły średniej jest wywiad. W ostatnim rozdziale pracy przedstawiono wyniki i analizę badań własnych
17. Praca pedagoga szkolnego z uczniami przejawiającymi zaburzenia w zachowaniu dr hab. Wiktor Żłobicki prof. nadzw. UWr Pedagogika, stacjonarne II stopnia
Celem niniejszej pracy naukowej jest ukazanie działań pedagoga szkolnego z uczniami przejawiającymi zaburzenia w zachowaniu. Praca składa się z pięciu rozdziałów, z których pierwsze trzy stanowią część teoretyczną. Zawarte w nich informacje dotyczą szkoły jako środowiska funkcjonowania uczniów, zawodu pedagoga szkolnego oraz zaburzeń w zachowaniu, z uwzględnieniem ich specyfiki, klasyfikacji oraz uwarunkowań związanych z ich powstawaniem – biologicznych i środowiskowych. Część metodologiczna – czyli rozdział czwarty – to opis strategii badawczych, metod, technik i narzędzi. W rozdziale piątym pojawiają się wyniki badań własnych, które dotyczą opisu przypadków pedagogów szkolnych w oparciu o wywiady jakościowe.
18. Doświadczenia nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w pracy z uczniami przejawiającymi specyficzne trudności w uczeniu się dr hab. Wiktor Żłobicki prof. nadzw. UWr Pedagogika, stacjonarne II stopnia
Celem niniejszej pracy jest opis doświadczeń nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w pracy z uczniami przejawiającymi specyficzne trudności w uczeniu się. Praca składa się z pięciu rozdziałów. W pierwszym z nich zostały opisane zagadnienia związane z osobą nauczyciela, jego kompetencjami i zadaniami oraz ze specyfiką edukacji wczesnoszkolnej. Rozdział drugi zawiera kwestie związane z tematyką specyficznych trudności w uczeniu się, a dokładniej z ich definiowaniem w literaturze przedmiotu, uwarunkowaniami, typologią i symptomatyką. W rozdziale trzecim skupiono się na pracy nauczyciela z dziećmi przejawiającymi specyficzne trudności w uczeniu się, dotyczącej diagnozy, pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz profilaktyki. W rozdziale czwartym opisano podstawy metodologiczne badań własnych, których wnioski zawarte zostały w rozdziale piątym.
19. Opinie studentek pedagogiki i medycyny na temat aborcji dr hab. Wiktor Żłobicki prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
Celem niniejszej pracy było zbadanie opinii studentek pedagogiki oraz medycyny na temat aborcji oraz ustalenie, czy występują jakieś istotne różnice w opiniach między nimi. Grupy te zostały ze sobą zestawione ze względu na różny sposób patrzenia na człowieka w medycynie i pedagogice. Wstęp do tych badań stanowią rozważania teoretyczne, przegląd badań opinii społecznej na temat aborcji oraz rozstrzygnięcia metodologiczne. Badania prowadzone były za pomocą autorskiej ankiety. Respondenci odpowiadali na pytania za pośrednictwem ankiety umieszczonej w Internecie. W badaniu wzięły udział 402 osoby: 195 studentek medycyny i 207 studentek pedagogiki. Wyniki przeprowadzonych badań wykazują, że studentki medycyny przejawiają bardziej liberalną postawę względem aborcji niż studentki pedagogiki oraz ogół społeczeństwa (biorąc pod uwagę wyniki badań przeprowadzonych przez CBOS). Z kolei studentki pedagogiki wykazują mniej liberalną postawę wobec aborcji niż studentki medycyny, ale bardziej liberalną niż ogół społeczeństwa. Tendencja ta nie sprawdziła się tylko w przypadku, gdy powodem aborcji miałoby być urodzenie się dziecka z poważną niepełnosprawnością fizyczną jak np. brak nóg lub gdy dziecko miałoby się urodzić z poważnym obciążeniem genetycznym, takim jak np. zespół Downa. W tych przypadkach studentki pedagogiki wykazują się bardziej konserwatywną postawą niż ogół społeczeństwa.
20. Praca wychowawcy klasy z uczniami przejawiającymi zaburzenia w zachowaniu dr hab. Wiktor Żłobicki prof. nadzw. UWr Pedagogika, stacjonarne II stopnia
Celem pracy magisterskiej jest opisanie pracy wychowawcy klasy z uczniami przejawiającymi zaburzenia w zachowaniu. Przeprowadzone wywiady miały za zadanie, ukazać sposoby pracy nauczycieli z uczniami przejawiającymi zaburzenia w zachowaniu. Ukazać jak złożona jest praca nauczyciela wychowawcy, z iloma osobami musi on współpracować, a także jak istotna jest współpraca z rodzicami ucznia. Praca składa się z siedmiu rozdziałów. W części teoretycznej skupiono się na przestudiowaniu literatury dotyczącej zaburzeń w zachowaniu. W pracy umieszczono opis najpowszechniejszych zaburzeń takich jak: ADHD – zespół nadpobudliwości psychoruchowej, zespół Aspergera i fobia szkolna. W części metodologicznej pracy, dokonano przeglądu metodologii badań własnych. Część trzecią stanowi analiza badan własnych, dokonano w niej opisu przypadków, na podstawie przeprowadzonych wywiadów.
21. Nauczyciel i jego autorytet w opiniach emerytowanych nauczycieli. dr hab. Barbara Jędrychowska prof. nadzw. UWr Pedagogika, zaoczne II stopnia
22. Funkcjonowanie rodziny po narodzinach pierwszego dziecka dr hab. Wiktor Żłobicki prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
Rodzina jest najważniejszym elementem w życiu każdego człowieka. W niej się rodzimy, dorastamy, przeżywamy osobiste wzloty i upadki, po czym ze zdobytym doświadczeniem, wzorcami oraz wartościami, które zostały nam przekazane w domach rodzinnych, zakładamy własną oddzielnie funkcjonującą podstawową jednostkę społeczną. To, w jaki sposób nasza rodzina będzie funkcjonowała, zależy od tego, jakie wartości zostały nam przekazane przez rodziców, jakimi postawami charakteryzowali się nasi opiekunowie oraz jakie style wychowania stosowane były w naszych domach rodzinnych. Funkcje rodziny są nieodłącznym elementem jej istnienia. Każda faza cyklu życia rodziny wyróżnia się innymi zmianami. Rodzina w ciągu swojego istnienia narażona jest na wiele wydarzeń, które mogą zmienić jej funkcjonowanie, ponieważ jest to grupa poddawana dynamicznym procesom przemian. Za jedno ze znaczących wydarzeń w cyklu życia rodziny uznaje się narodziny pierwszego dziecka. Niniejsza praca magisterska poświęcona jest zagadnieniu funkcjonowania rodziny po narodzinach pierwszego dziecka. Przeprowadzone badania miały na celu wskazanie zmian, jakie zachodzą w funkcjonowaniu rodziny po pojawieniu się na świecie pierwszego dziecka. Moje badania ukazują, jak rodzina pełniła poszczególne funkcje przed narodzinami dziecka oraz w jaki sposób te same funkcje pełnione są po przyjściu dziecka na świat. Przeprowadzając badania posłużyłam się techniką wywiadu oraz stworzyłam własne dyspozycje do wywiadu. Zaprezentowane w pracy dane stanowią analizę odpowiedzi uzyskanych od czterech różnych rodzin. Badane przeze mnie rodziny to: dwa małżeństwa z wieloletnim stażem, jedno młode małżeństwo oraz para planująca zawarcie związku małżeńskiego. Wszystkie rodziny posiadają jedno dziecko i pochodzą z powiatu wołowskiego, a ich dane zostały zmienione. Praca składa się z pięciu rozdziałów. W pierwszym rozdziale podjęłam próbę zdefiniowania kluczowych dla pracy pojęć, są to między innymi: „rodzina”, „funkcje rodziny”, „typy rodzin”. W rozdziale tym skupiłam się szczególnie na najistotniejszym dla mnie elemencie, jakim są funkcje rodziny. Wymieniłam ich typologie prezentowane przez różnych badaczy. Opisałam także ich specyfikę oraz wskazałam na różnice w funkcjonowaniu rodziny dawniej i współcześnie. W drugim rozdziale natomiast skupiłam się na pojęciach: „role społeczne”, „rodzicielstwo”, „macierzyństwo” i „ojcostwo”. Podejmowane tematy dotyczą między innymi postaw rodzicielskich, roli rodzicielskiej, a także stylów wychowania. Trzeci rozdział zawiera opis badań Karoliny Kuryś, które ukazują rodzinę wobec przyjścia na świat pierwszego dziecka. Czwarty rozdział został poświęcony metodologicznym podstawom pracy. Zostały w nim sformułowane następujące elementy: cel pracy, przedmiot badań, problemy badawcze, podejście badawcze, metoda, technika oraz narzędzie badawcze. Analiza moich badań została zamieszczona w rozdziale piątym. Zawarłam w nim fragmenty wypowiedzi rozmówców oraz rozmówczyń wraz z
23. Postawy rodzicielskie samotnych matek w relacjach ich dorosłych dzieci dr hab. Wiktor Żłobicki prof. nadzw. UWr Pedagogika, stacjonarne II stopnia
Celem niniejszej pracy magisterskiej jest opis występowania poszczególnych postaw rodzicielskich u samotnych matek w relacjach ich dorosłych dzieci. Rodziny niepełne stanowią coraz większą część wszystkich rodzin w naszym społeczeństwie. Postawy rodzicielskie mają znaczenie w rozwoju i funkcjonowaniu dziecka, dlatego jest to ważny i warty zbadania wątek. Poznawanie problemów rodzin niepełnych jest istotne, aby móc lepiej planować dla nich pomoc. Praca składa się z czterech części. Pierwszy rozdział został poświęcony analizie dostępnej literatury na temat rodziny, jej struktury, typów oraz funkcji. Dalsza część pracy dotyczy opisu postaw rodzicielskich. W trzeciej części pracy opisano podstawy metodologiczne badań własnych. W części empirycznej dokonano opisu badanych przypadków i analizy wyników badań własnych.
24. Zagrożenie wypaleniem zawodowym wśród nauczycieli szkół podstawowych dr hab. Wiktor Żłobicki prof. nadzw. UWr Pedagogika, stacjonarne II stopnia
Praca dotyczy zagrożenia wypaleniem zawodowym nauczycieli szkół podstawowych i porusza wiele zagadnień związanych z nim. Można w niej odnaleźć zarówno informacje na temat samego syndromu wypalenia zawodowego, jak również te, które wiążą się z zawodem nauczyciela i placówką, jaką jest szkoła podstawowa. Wypalenie zawodowe to zagadnienie o dużej wartości poznawczej. Ludzie po długim okresie nadmiernego angażowania się w wykonywanie obowiązków zawodowych, nie widząc oczekiwanych efektów swoich działań, a także z wielu innych przyczyn, odczuwają rezygnację i frustrację. Wszystko to może prowadzić do wypalenia zawodowego. Praca składa się z pięciu części. Pierwsza z nich dotyczy zawodu nauczycielskiego i jego specyfiki oraz zagadnień takich jak: społeczna rola nauczycieli, istota ich kompetencji, czy etyka nauczycielska. Kolejny rozdział wiąże się ze zjawiskiem wypalenia zawodowego. Znajdują się w nim takie zagadnienia jak przyczyny, symptomy, etapy rozwoju tego syndromu, jak również pojęcie nadmiernego stresu w zawodzie nauczycielskim, a także kwestia profilaktyki wypalenia zawodowego. Następna część pracy traktuje o szkole podstawowej jako środowisku edukacyjnym. Została w niej przybliżona specyfika tej instytucji, ale także jej zadania i funkcje. Kolejny rozdział pracy dotyczy metodologii badań własnych. Zawiera on określenie przedmiotu i celu badań, jak również problemów badawczych oraz podejścia badawczego. Zostały tam opisane metody i techniki badawcze, które zostały wykorzystane podczas badań, a także dobór próby badawczej. Końcowa część pracy dotyczy fazy badań własnych, gdzie przedstawione oraz przeanalizowane zostały ich wyniki.
25. Kreowanie wizerunku "Kobiety idealnej" przez media społecznościowe wśród młodzieży w okresie adolescencji. prof. dr hab. Stefania Walasek Pedagogika, zaoczne II stopnia
Dynamiczny rozwój technologii oraz ogólny dostęp do Internetu, w którym dostrzec można szeroką ofertę stron dla najmłodszych, sprawiły, iż dziecko korzysta z nich już od najwcześniejszych lat. Z początku, przede wszystkim za sprawą rodziców, którzy uczą go funkcjonowania w Internecie, jednak w miarę rozwoju, ciekawość świata dorastającego człowieka sprawia, iż szybko przyjmuje on nowe technologie, które stają się dla niego naturalnym środowiskiem. Faktem jest, iż współczesny nastolatek nie zna życia bez Internetu, stale dorasta w świecie mediów. Są one dla niego nie tylko “oknem na świat” pozwalającym na poznanie rzeczywistości, ale przede wszystkim środkiem do nieprzerwanego kontaktu z rówieśnikami, będącym niezwykle istotną kwestią w okresie dorastania. Młodzi ludzie poszukują swoich ideałów, pragnąc znaleźć autorytet w drugim człowieku oraz cel, do którego będą dążyć. Media społecznościowe, z których korzystają codziennie, przepełnione są z kolei obrazami kreującymi współcześnie postrzegane piękno. Dotyczy to przede wszystkim wizerunku kobiet. W internecie dostrzec można kilka grup, czy “typów” kobiet promowanych w mediach społecznościowych, których opis znajduje się w niniejszej pracy magisterskiej. Składa się ona z 4 rozdziałów oraz ze wstępu i zakończenia. Rozdział pierwszy jest poświęcony teorii z zakresu mediów społecznościowych, ich defnicji oraz podziału. Umieszczony został w nim również opis okresu adolescencji oraz roli mediów społecznościowych w życiu adolescentów. Rozdział drugi dotyczy wizerunku kobiety w mediach społecznościowych oraz wartości, które w nich prezentuje. Rozdział trzeci to metodologia badań własnych, w której umieszczony został cel badań, przedmiot, metody, a także charakterystyka badanej młodzieży. Rozdział czwarty traktuje o wynikach badań własnych. Tu mieszczono odpowiedzi respondentów.
26. czynniki wpływające na poczucie zadowolenia osób żyjących w związkach formalnych i nieformalnych. dr hab. Dorota Rybczyńska-Abdel Kawy prof. nadzw. UWr Pedagogika, zaoczne II stopnia
Na przestrzeni lat związki międzyludzkie ulegają nieustannym przemianom. Wraz z nimi pojawiają się problemy, które nie pozwalają partnerom odnaleźć satysfakcji z tworzonej relacji. Jakość związku wpływa na to, jakie związki budujemy. Motywacją do napisania pracy była ciekawość, czy związki, które obecnie tworzą ludzie przynoszą im poczucie satysfakcji. Tematem mojej pracy były „czynniki wpływające na poczucie zadowolenia z jakości związku partnerów formalnych i nieformalnych. Głównym celem pracy było poznanie determinantów, które mają wpływ na budowanie satysfakcjonującej relacji z partnerem. Niniejsza praca jest złożona z trzech części. Pierwsza z nich zawiera część teoretyczną, w której opisane zostały definicje związków, teorie przedstawiające sposób tworzenia się związków oraz kryteria, które wpływają na budowanie szczęśliwego bądź nieszczęśliwego związku. Druga część zawiera rozdział metodologiczny. Opisane zostały problemy i hipotezy badawcze, zmienne i wskaźniki, zastosowane metody, techniki i narzędzia badawcze. Trzecia część przedstawia opis statystycznego opracowania zebranych danych, wnioski oraz zakończenie.
27. Rozwijanie wyobraźni dzieci w młodszym wieku szkolnym na podstawie wybranej literatury dziecięcej. dr Elżbieta Jezierska-Wiejak Pedagogika - edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, zaoczne I stopnia
28. Dogoterapia. Kształtowanie wrażliwości emocjonalnej dzieci w wieku przedszkolnym. dr Elżbieta Jezierska-Wiejak Pedagogika - edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, zaoczne I stopnia
Tytuł mojej pracy licencjackiej nosi nazwę: „Dogoterapia. Kształtowanie wrażliwości emocjonalnej dziecka w wieku przedszkolnym”. Wybrałam go dlatego, że zwierzęta, są bardzo bliskie mojemu sercu. W szczególności są to psy, które są niesamowicie wiernymi zwierzętami, wnoszą do życia ludzi wiele radości i potrafią być ich bliskimi przyjaciółmi. Oprócz tego są też niezwykle inteligentne, dlatego zajmują wyjątkowe miejsce w animaloterapii, zaraz obok felinoterapii, czy hipoterapii. Celem mojej pracy licencjackiej jest rozbudzenie w dzieciach wrażliwości na piękno przyrody. W erze Internetu i elektroniki coraz ciężej jest zachęcić dzieci do korzystania z uroków natury. Dlatego też dogoterapia jest idealnym sposobem na to, aby młode pokolenie dostrzegło piękno przyrody i wykazywało samoczynną chęć przebywania wśród niej. Ponadto nauka opieki nad psami pomoże w ukształtowaniu się samodzielności dzieci oraz prawidłowych zachowań w stosunku do zwierząt. W pierwszym podrozdziale pierwszego rozdziału mojej pracy opisuję sylwetkę psychofizyczną dziecka. Wyjaśniam, czego uczy się ono na poszczególnych etapach nauki w przedszkolu, co powinno umieć oraz jak nauczyciele i rodzice przygotowują je do pójścia do szkoły. Drugi podrozdział skupia się na opisaniu tematu mojej pracy. Wyjaśniam w nim dlaczego dogoterapia jest tak ważnym zagadnieniem dla dzieci, nie tylko tych z niepełnosprawnościami fizycznymi i cierpiących na zaburzenia psychiczne. Jak wskazuje temat mojej pracy, terapia kontaktowa z udziałem psa, może korzystnie wpływać również na dzieci całkowicie zdrowe, które przez natłok codziennych zajęć mogą mieć ograniczony kontakt z przyrodą. W tym przypadku chcę, aby naturalna, wrodzona wrażliwość dziecka została pobudzona i aby umiało ono ją okazywać w stosunku do natury i jej darów. W trzecim podrozdziale zajmuję się sylwetką nauczyciela. Wyjaśniam jaką pełni rolę, jaki powinien być dla dzieci oraz jak ważna jest jego postać w wychowaniu przedszkolnym. Nauczyciel, zaraz po rodzicach jest kolejną osobą, która uczy dziecko świata. Ten mały człowiek powierza mu w całości swoje zaufanie, na które oczywiście nauczyciel musi najpierw zapracować, więc jest to niezwykle odpowiedzialna rola. W literaturze nauczyciel jest bardzo szeroko opisywany, w tym rozdziale przedstawiam więc jak widzą i opisują jego sylwetkę różni autorzy. Drugi rozdział pracy skupia się na projekcie edukacyjnym. W pierwszym podrozdziale opisuję jego pojęcie, wyjaśniam czego dotyczy, skąd się wywodzi oraz co to za metoda. Wymieniam jego cele i etapy. Opisuję również na czym polega mój autorski projekt edukacyjny, który nosi nazwę „W psim świecie”. W kolejnej części podrozdziału znajdują się opracowane przeze mnie scenariusze zajęć. Jest ich pięć, w każdym z nich stosuję metody aktywizujące uczniów, dobieram ciekawe dla dzieci formy pracy i interesujące środki. Wszystkie scenariusze łączą się w jedną całość i mają na celu kształtowanie wrażliwości na piękno przyrody dzieci. W o
29. Nowoczesne pomoce naukowe w systemie edukacji jako element sprzyjający rozwojowi dzieci. dr Elżbieta Jezierska-Wiejak Pedagogika - edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, zaoczne I stopnia
Celem niniejsza praca licencjacka pod tytułem Nowoczesne pomoce naukowe w systemie edukacji jako elementy sprzyjające rozwojowi dzieci, jest przedstawienie możliwości jakie dają nam zdobycze technologiczne, przy umiejętnym ich wykorzystaniu już w trakcie nauczania przedszkolnego. Składa się ona z trzech rozdziałów, obejmujących zagadnienia tak teoretyczne jak i praktyczne. Rozpoczyna ją wstęp zawierający kilka słów odnośnie aktualnego stanu wykorzystywania nowoczesnych technologii w systemie nauczania, a także cele projektu. Przedstawiona została sylwetka psychofizyczna dziecka w wieku późnoprzedszkolnym, z wyodrębnieniem rozwoju fizycznego, poznawczego, moralnego i emocjonalno-społecznego. Omówiona została także neurodydaktyka, jako nauka przyjazna mózgowi, doskonale wpisująca się w omawiane zagadnienie. Następnie przedstawione zostały różne stanowiska, odnoszące się do stosowania wysokich technologii w nauczaniu przedszkolnym, związane z tym szanse i zagrożenia, a także wybrane programy i pomoce naukowe służące do realizacji projektu. Poruszony został również temat nauczyciela i jego roli w zmieniającej się szkole, z uwzględnieniem, potencjału jaki za sobą niesie odpowiednie wykształceni z zakresu wykorzystywania nowoczesnych pomocy naukowych w systemie nauczania. Następnie zaprezentowany został projekt edukacyjny z uwzględnieniem teoretycznych rozważań na początku, a następnie przedstawieniem autorskich scenariuszy zajęć zbudowanych w oparciu o omawianą tematykę. Zwrócono uwagę na definicyjne ujęcie ewaluacji, a w dalszej części omówiony został przebieg i warunki realizacji zajęć przeprowadzonych w ramach projektu edukacyjnego. Pod koniec wykonana została autoewaluacja, stanowiąca relację założonych celów w stosunku do uzyskanych efektów kształcenia. Pracę podsumowuje zakończenie zawierające podsumowanie całego projektu. Załączona została bibliografia, netografia a także aneksy.
30. Literatura dziecięca sposobem kształtowania i rozwijania wyobraźni dziecka w wieku przedszkolnym. dr Elżbieta Jezierska-Wiejak Pedagogika - edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, zaoczne I stopnia