wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Temat pracy Promotor Program studiów
1. Postrzeganie przemocy w szkole przez nauczycieli dr hab. Rafał Włodarczyk Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
2. Postrzeganie wchodzenia na rynek pracy przez absolwentki studiów pedagogicznych dr hab. Rafał Włodarczyk Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
W niniejszej pracy podejmuję próbę analizy współczesnego rynku pracy oraz miejsca jakie zajmują na nim absolwentki studiów pedagogicznych. Szczególną uwagę poświęcam stereotypom dotyczącym kobiet, uprzedzeniom pracodawców oraz zagadnieniom takim jak szklany sufit czy lepka podłoga. Omówię teraz konstrukcję swojej pracy i przybliżę zagadnienia, których analizy dokonuję w kolejnych rozdziałach. Tematykę mojej pracy stanowią przede wszystkim współczesne kobiety poszukujące swojego miejsca na rynku pracy. Pierwszy rozdział poświęciłam w całości sylwetce kobiety, przede wszystkim współczesnej, zmagającej się jednak z pojęciem płci kulturowej oraz pozostałościami po stereotypach, aktualnych na przestrzeni wielu wieków. Rozdział ten służy też przybliżeniu znamiennego znaczenia edukacji w kontekście płci kulturowej. W walce z dyskryminacją oraz licznymi stereotypami to właśnie edukacja i równy dostęp do niej stanowił jeden z najważniejszych postulatów kobiet. Dokonam również analizy pozycji kobiet na współczesnym rynku pracy, a także zwrócę uwagę na przeszkody, z którymi do dnia dzisiejszego kobiety muszą mierzyć się wspinając się na kolejne szczeble kariery zawodowej. Ostatni podrozdział poświęciłam sylwetce absolwentki studiów pedagogicznych. Drugi rozdział mojej pracy poświęcony jest rynkowi pracy, jego strukturze i konstrukcji, a także prawom, które nim rządzą. Zawarłam w nim również podrozdział dotyczący wartości, jaką stanowi dla człowieka praca. Ponadto omówiłam różne strategie radzenia sobie na rynku pracy oraz modele karier, które możemy obserwować. Trzeci rozdział jest rozdziałem metodologicznym, zawiera zatem przede wszystkim próby odpowiedzi na pytania, czym są badania naukowe, w jakim celu są przeprowadzane, oraz problemy, z jakimi badacz musi się zmierzyć zanim przystąpi do właściwych badań. Rozdział zawiera również wyjaśnienia, czym są przedmiot oraz cele badań pedagogicznych. Przedstawiłam w nim problem badawczy oraz problemy szczegółowe, którym poświęcona jest niniejsza praca. Osobny podrozdział poświęciłam schematowi badawczemu oraz paradygmatowi, w którym przeprowadziłam swoje badania. W rozdziale metodologicznym omawiam również, czym dla badacza są metody, techniki oraz narzędzia badawcze, a także prezentuję użytą przeze mnie metodę biograficzną, wywiad ustrukturyzowany oraz kwestionariusz wywiadu, za pomocą których zrealizowałam swoje badania. Ostatni rozdział pracy poświęcony został w całości analizie badań oraz prezentacji wyników i odniesieniu ich do treści teoretycznych, poruszanych przeze mnie w dwóch pierwszych rozdziałach.
3. Aktywność w Internecie osób z niepełnosprawnością fizyczną dr hab. Rafał Włodarczyk Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
Praca magisterska przedstawia obraz funkcjonowania osób z niepełnosprawnością fizyczną w Internecie. Rozpoczyna ją ukazanie najważniejszych kwestii dotyczących zagadnienia niepełnej sprawności. Prezentuje m.in. przegląd różnych modeli niepełnosprawności, jej kryteria, typologie, etapy przystosowania się jednostki do swojej niepełnosprawności, jej konsekwencje oraz wciąż obecne w społeczeństwie, możliwe mity i stereotypy dotyczące osób z niepełnosprawnością. Drugi rozdział prezentuje możliwości jakie daje Internet osobom z niepełnosprawnością fizyczną. Wspomniane i krótko opisane zostają tak ważne zagadnienia jak telepraca, e-learning i e-medycyna, jednak praca magisterska skupia się na ukazaniu aktywności internetowej, która dotyczy twórczości publikowanej pod postacią blogów, czyli internetowych pamiętników. Praca skupia się więc na Internecie jako przestrzeni, która umożliwia komunikację ze światem oraz swobodne wyrażanie siebie, czyli szeroko pojętą autokreację osób chorych. Z tego powodu opisuje również przyrządy umożliwiające (ułatwiające) korzystanie z komputera osobom z ograniczoną sprawnością ruchową. Przedstawione zostają typologie blogów oraz ich cechy. Oba rozdziały zawierają podstawowe informacje, ważne z perspektywy podjętego badania, którego celem było znalezienie odpowiedzi na pytanie "jak wygląda obraz aktywności w Internecie osób z niepełnosprawnością fizyczną?". Cztery osoby z różną niepełnosprawnością fizyczną, których blogi poddane zostały analizie treściowej, udzieliły informacji na bazie, których można było zbadać cztery następujące aspekty: 1) w jaki sposób dana osoba jest aktywna w Internecie?, 2) jakie tematy porusza na prowadzonym przez siebie blogu?, 3) w jaki sposób postrzega ona swoją niepełnosprawność? oraz 4) w jaki sposób postrzega ona swoją aktywność w Internecie? Całość pozwoliła na budowę szkicu obrazu aktywności w Internecie osób z niepełnosprawnością fizyczną.
4. Adaptacja dzieci 3-letnich w grupie przedszkolnej dr hab. Wiktor Żłobicki prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
W mojej pracy podjęłam próbę zbadania przebiegu adaptacji dzieci trzyletnich w grupie przedszkolnej. Praca zawiera analizę teoretycznych zagadnień z dziedziny adaptacji. Przedstawione zostały w niej definicje adaptacji w ujęciu przedstawicieli pedagogiki, psychologii oraz socjologii. Dokonany został także przegląd literatury z zakresu właściwości rozwojowych dzieci trzyletnich. Poruszone są w nim kwestie rozwoju fizycznego, motorycznego oraz psychicznego i umysłowego. Znajduje się w nim również charakterystyka rozwoju mowy dzieci w wieku trzech lat oraz przedstawione są dane dotyczące ich rozwoju emocjonalno-społecznego. Opisane są rozważania na temat roli rodziny w procesie adaptacji. Zawierają one pojęcia związane z rodziną i funkcjami jakie pełni wobec swoich członków. W pracy podkreślona została rola rodziny w przystosowaniu się dziecka do przedszkola. Zaprezentowana jest analiza literatury, w której autorzy odnoszą się do roli przedszkola w procesie adaptacji. W szczególności eksponuje ona rolę nauczyciela, a także kładzie nacisk na istotę przystosowania otoczenia i organizację czasu w przedszkolu. Wyróżnione zostało pojęcie zabawy, która jest uważana za główny czynnik adaptacji, a także podstawową i najważniejszą aktywność dzieci w przedszkolu. Ujęta jest również istota współpracy rodziny ze środowiskiem przedszkolnym, a także czynniki ułatwiające i utrudniające przystosowanie się dzieci do przedszkola. W pracy znajdują się definicje terminów metodologicznych, takich jak: przedmiot badań, cel badań, problem badawczy. Dokonana jest w także analiza i porównanie podejścia jakościowego i ilościowego w badaniach społecznych. Wyjaśnione są także poszczególne metody badawcze, a w szczególności metoda indywidualnych przypadków. Rozdział metodologiczny pracy zawiera podrozdział poświęcony technikom i narzędziom badawczym. W końcowej części pracy znajduje się analiza wyników badań, która jest szczegółowym opisem i interpretacją przeprowadzonych przeze mnie wywiadów z rodzicami i nauczycielami. Badania te przedstawiają uwarunkowania procesu prawidłowej oraz zakłóconej adaptacji. Ostatnią częścią pracy magisterskiej jest podsumowanie, które podkreśla praktyczne zastosowanie zagadnień poruszonych w niniejszej pracy.
5. Przemoc międzyrówieśnicza w opinii uczniów technikum w Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu dr hab. Wiktor Żłobicki prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
Praca przedstawia opis zjawiska i charakterystykę przemocy, która od dawnych czasów, aż po obecne, stanowi poważny problem niezależnie od kręgu kulturowego. Dotyczy ona osób w różnym wieku i każdy może się z nią spotkać. Jej przyczyn można doszukiwać się w uwarunkowaniach społecznych jak i ewolucyjnych. Celem napisania niniejszej pracy było zbadanie z jaką częstotliwością z przemocą międzyrówieśniczą spotykają się adolescenci, w tym przypadku uczniowie technikum w Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu. Dokonana została próba diagnozy zjawiska bycia świadkiem oraz ofiarą przemocy między rówieśnikami. Zbadana została również kwestia reagowania na przemocowe zachowania ze strony innych.
6. Edukacja kierowców w opinii uczestników ruchu drogowego dr hab. Wiktor Żłobicki prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
Praca składa się z ośmiu rozdziałów. Pierwszy z nich zawiera informację dotyczące edukacji, jej definicje oraz strukturę. Opisane zostały także modele pracy w edukacji, czynniki, które mają wpływ na edukację oraz cztery podstawowe filary edukacji. Jest to część teoretyczna oparta na literaturze naukowej. W drugim rozdziale zostało wyjaśnione pojęcie kształcenia. Można odnaleźć tutaj informacje dotyczące procesu kształcenia, celów, zasad i metod. W dalszej kolejności przedstawione zostało także zagadnienie procesu nauczania i uczenia się. Dokonano także analizy definicji samokształcenia. W pracy zostały również wyjaśnione pojęcia dotyczące infrastruktury oraz środków dydaktycznych. Duża uwaga została poświęcona również problemowi dotyczącemu edukacji kierowców oraz wyjaśnieniu definicji, które bezpośrednio mają związek z ruchem drogowym. Kolejny rozdział ukazuje problemy badawcze, metody, techniki i narzędzia badawcze, określa przedmiot i cel badań. W jego zakończeniu zostały zawarte informacje dotyczące organizacji badań oraz krótkiej charakterystyki środowiska badanego. Ostatni rozdział stanowi analizę wyników badań własnych. Zostały w nim ukazane zarówno dane procentowe, jak i szczegółowe opisy pod każdym zestawieniem, które szczegółowo opisują przedstawione w pracy problemy badawcze, z których zostały wysnute wnioski.
7. Formy działania wybranych akcji charytatywnych w ramach facebooka dr hab. Mirosława Wawrzak-Chodaczek prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
Niniejsza praca prezentuje formy działania akcji charytatywnych działających w ramach Facebooka. Powodem, dla którego zdecydowałam się napisać niniejszą pracę jest fakt, iż współczesne społeczeństwo można określić mianem społeczeństwa informacyjnego. Internet nie jest ani dobrem ani złem. Wszystko zależy od tego do czego posłuży on człowiekowi. Umiejętnie wykorzystany może przynieść dużo dobrego dla ludzkości. Dlatego uważam, iż warto zwrócić baczniejszą uwagę na sferę możliwości pomocy za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook. W tym celu przeanalizowałam pięć akcji charytatywnych pod kątem wykonywanych działań, ilości osób zaangażowanych w ich działalność oraz na co skierowana jest akcja (do czego dąży).
8. Miejsce i rola tańca w życiu członków wrocławskich grup tanecznych dr hab. Barbara Jędrychowska prof. nadzw. UWr Pedagogika, stacjonarne II stopnia
Celem pracy magisterskiej jest przedstawienie roli i znaczenia tańca w życiu członków wrocławskich grup tanecznych. Przedmiotem badań są opinie respondentów na temat miejsca i roli tańca w ich życiu. Dziedzina związana z tematem jest mi bliska i wpisuje się w obszar moich zainteresowań. Ponadto uważam, iż jest to ciekawa tematyka, słabo rozpowszechniona. W pracy magisterskiej posłużyłam strategią badań jakościowych, wykorzystana technika to wywiad niekategoryzowany.
9. Kohabitacja. Szanse i zagrożenia płynące z życia w nieformalnym związku w narracjach młodych dorosłych dr hab. Andrzej Ładyżyński prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
Niniejsza praca magisterska jest analizą podejścia wybranych par kohabitujących do związku, który tworzą.
10. Mieczysław Kowalcze - kłodzki nauczyciel, wychowawca i społecznik dr hab. Barbara Jędrychowska prof. nadzw. UWr Pedagogika, stacjonarne II stopnia
Przedstawiona praca magisterska przybliża życie i działalność Mieczysława Kowalcze: kłodzkiego nauczyciela, wychowawcy, społecznika, animatora kultury, regionalisty, wydawcy, dziennikarza. Celem pracy jest poznanie i przedstawienie działalności dydaktyczno – wychowawczej oraz społecznikowskiej Mieczysława Kowalcze na Ziemi Kłodzkiej. Praca składa się z części teoretycznej, metodologicznej i badawczej. Część teoretyczna dzieli się na dwa rozdziały (I, II). Pierwszy wyjaśnia podstawowe pojęcia, a kolejny analizuje literaturę przedmiotu związaną z podjętym tematem. Rozdział II wprowadza w problematykę badawczą i przedstawia: wartości i potrzeby w życiu człowieka, kształtowanie się postaw społecznych, znaczenie autorytetu w pracy nauczyciela i wychowawcy oraz rolę animacji i animatora kultury w kształtowaniu społeczności lokalnej. Rozdział III to Metodologia i organizacja badań. Rozdział IV jest analizą wyników badań własnych i prezentuje: dzieciństwo i lata edukacji Mieczysława Kowalcze, jego działalność dydaktyczno-wychowawczą, działalność społecznikowską oraz sukcesy i porażki w pracy dydaktycznej i społecznikowskiej.
11. Realizacja zadań szkoły specjalnej w zakresie uspołecznienia dziecka ze spektrum autyzmu dr hab. Barbara Jędrychowska prof. nadzw. UWr Pedagogika, stacjonarne II stopnia
Tematem niniejszej pracy są zadania szkoły specjalnej, które mają służyć w uspołecznieniu dziecka ze spektrum autyzmu. Praca skupia na konkretnych zadaniach mające sprawić, że dziecko autystyczne uspołeczni się ze społeczeństwem. Praca zawiera nie tylko bogatą wiedzę teoretyczną pochodząca z literatury, ale także badanie monograficzne szkoły specjalnej, specjalizującej się w edukacji dzieci autystycznych. Badania obejmowały analizę dokumentów oraz wywiady z trzema członkami kadry pedagogicznej. Praca ma na celu poznanie oraz ocena realizacji tych zadań szkoły specjalnej, które mają uspołeczniać dzieci ze spektrum autyzmu.
12. Sport jako forma wychowania dziecka młodszego prof. dr hab. Stefania Walasek Pedagogika, zaoczne II stopnia
W pierwszym rozdziale pracy skupiono się na istocie wychowania. Wyjaśniono definicję co to jest wychowanie, opisano cele wychowania oraz formy wychowania. Całość tego rozdziału stanowi podstawę do zrozumienia głównego pytania zadanego przez autorkę dotyczącego wychowania. W drugim rozdziale rozwinięto pojęcie wychowania fizycznego oraz sportu. Czym jest wychowanie fizyczne, jak jest rozumiane i czego dotyczy, jakie różnice występują pomiędzy wychowaniem fizycznym a sportem. Następnie poszerzono wiedzę na temat definicji sportu z różnych perspektyw, wymieniono i opisano jego rodzaje. Szeroko wyjaśniono co to jest gra fair play, opisano skąd się wywodziło oraz od kiedy zaczęto je stosować nawiązując do historii. Przedstawiono reguły postępowania w grze fair play. W trzecim rozdziale skupiono się na roli rodziców i nauczycieli, jaką pełnią w życiu dziecka i jaki mają wpływ na ich aktywność ruchową. Ten rozdział na ma celu wyjaśnienie jaką rolę przyjmuje rodzic w procesie wychowania dziecka. Następnie opisano jaki wpływ mają rodzice na aktywność ruchową dziecka. W kolejnych podrozdziałach wyjaśniono jaki wpływ mają nauczyciele wychowania fizycznego na rozwój aktywności ruchowej dziecka oraz jej wpływ na jego ewolucję. Czwartym rozdziałem jest metodologia badań własnych, tutaj autorka opisała problem i cel badawczy, przedstawiła metody i techniki badań, następnie wymieniła narzędzia badawcze. Dalej przeanalizowano pytania zawarte w ankiecie. Przedstawiono je za pomocą wykresów i przeanalizowano odpowiedzi ankietowanych. Na zakończenie autorka odpowiedziała na zadane pytania badawcze. Podsumowała i wyciągnęła wnioski z wyników.
13. Działalność ekologiczna SP nr 38 im. Jerzego Kukuczki we Wrocławiu prof. dr hab. Stefania Walasek Pedagogika, zaoczne II stopnia
W centrum zainteresowania niniejszej pracy magisterskiej jest działalność ekologiczna konkretnej placówki, a mianowicie Szkoły Podstawowej nr 38 im. Jerzego Kukuczki we Wrocławiu. Jest to placówka publiczna, która promuje ekologię już od wielu lat. Ponadto jej działania w roku szkolnym 2015/2016 zostały uwieńczone sukcesem – szkoła uzyskała prestiżowy certyfikat „Zielonej flagi”. W centrum moich badań znalazła się ocena zaangażowania poszczególnych komponentów społeczności szkolnej: dyrekcji, grona pedagogicznego i uczniów. Bardzo interesował mnie też aspekt współpracy z Fundacją Partnerstwo dla Środowiska, która w Polsce jest odpowiedzialna za aplikację, i analizę sprawozdań placówek, które starają się o włączenie do tego prestiżowego grona. Aby moje badania były wiarygodne z pomocą przyszła mi metoda jakościowych badań, a narzędziem stał się konspekt wywiadu. Swoje badania oparłam na odpowiedziach koordynatora odpowiedzialnego za działania na rzecz uzyskania certyfikatu. Moje zainteresowanie tą tematyką wynika z faktu, iż sama przez dwa lata realizowałam treści i hasła zawarte w tezach edukacji ekologicznej. Jako nauczycielka widziałam z jaką pasją i zaangażowaniem uczniowie włączali się w proponowane im działania, jak wiele wynosili z realizacji zadań metodą projektu oraz jak rozwinęła się ich wiedza na temat ekologii. Warto nadmienić, że Eco-schools to projekt globalny, obejmuje swoim zasięgiem 53 państwa. Potrzebę powstawania szkół o takich zainteresowaniach można uważać za modę, jednak z wypowiedzi współautorów książki "W dziką stronę. Rozmowy o edukacji w przyrodzie" wynika, że jest to coś, co interesuje dzieci i rodziców. Nasze życie w ciągłym pędzie bez poszanowania dla natury, może być tragiczne w skutkach, stąd taką dużą wagę należy przyłożyć do edukacji ekologicznej, bez której ciężko mówić o świadomości, a co dopiero kulturze ekologicznej. Jedyne badania, jakie opublikowano dotyczące funkcjonowania placówek wchodzących w skład Eco-schools, powstały w 2004 roku i obejmowały tylko kilka państw Europy (bez Polski) i Koreę – stąd też, moim zdaniem, jest to zdecydowanie ważne do zgłębienia zagadnienie.
14. Jakość życia aktywnych seniorów dr Martyna Pryszmont-Ciesielska Pedagogika, zaoczne II stopnia
Przedmiotem pracy jest przedstawienie jakości życia aktywnych seniorów. Zagadnienie jakości życia jest podejmowane przez badaczy różnych dyscyplin naukowych, natomiast badania przedstawione w niniejszej pracy skupiają się tylko na osobach, które przez całe życie były aktywne i nadal podejmują różne działania w okresie swojej starości, co przekłada się na satysfakcjonującą jakość życia. Badania zostały przeprowadzone jako wywiady narracyjne wśród małej próby aktywnych seniorów. Określając cel badań wyróżniono problemy badawcze skupiające się na wcześniejszych doświadczeniach podejmowanych przez seniorów oraz czynnikach określających jakość życia w starości. Podjęte zostały również próby określenia szczęśliwej starości oraz sposobu przygotowania się do kolejnego etapu życia na emeryturze.
15. Facebook jako miejsce konstruowania tożsamości młodzieży dr hab. Witold Jakubowski prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
Współcześnie zachodząca rewolucja technologiczna wyrażająca się poprzez upowszechnienie komputerów, telewizji satelitarnej, telefonów komórkowych oraz Internetu przeobraża otaczający nas świat. Rzeczywistość przesycona nowoczesnymi urządzeniami przyczynia się do powstania społeczeństwa, w którym to kontakt zapośredniczony i przestrzeń wirtualna, nie zaś kontakt twarzą twarz i przestrzeń realna stają się podstawową formą komunikacji międzyludzkiej. Przepowiednia Marshalla McLuhana odnośnie globalnej wioski urzeczywistnia się w XXI wieku, kiedy to elektroniczne środki przekazu umożliwiają jednostce żyjącej w Pekinie, w przeciągu chwili skontaktowanie się z osobą żyjącą w Ameryce, zaś jednostce zamieszkującej Warszawę nawiązanie relacji z osobą przebywającą w Australii. Internet – tak samo jak wcześniej inne media – współcześnie zrewolucjonizował oblicze świata, zredefiniował sposób myślenia na temat przestrzeni, skompresował czas i odległość, a w końcu stał się specyficznym miejscem, w którym to jednostki „żyją” i mogą realizować większość swoich potrzeb. Pojawienie się Internetu wywołało zawrotne perturbacje społeczne i zmiany w organizowaniu się ludzi. Zaczęły pojawiać się wirtualne serwisy społecznościowe i w szybkim czasie stały się one najpopularniejszymi narzędziami komunikacyjnymi Internetu. Współcześnie nie ma osoby, która nie znałaby nazw takich nazw jak: Facebook, Instagram, YouTube lub Twitter. Serwis Facebook jest prawdziwym fenomenem w grupie portali społecznościowych. Został nazwany trzecim pod względem wielkości państwem świata. Tuż po Chinach i Indiach, gdyż liczy ponad 450 mln użytkowników . Każdy może założyć profil na serwisie, nie ma znaczenia jego wiek, kraj pochodzenia, płeć, język czy pozycja społeczna. To miejsce, w którym codziennie zachodzi komunikacja pomiędzy milionami ludzi, ale i również przestrzeń konstruowania własnego wirtualnego „ja”, własnego profilu Facebook. W niniejszej pracy badacz skupia się na znalezieniu odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób ludzie, a konkretnie młodzież, która to jak wiadomo jest „nośnikiem” zmian ogarniających świat, konstruuje własną tożsamość na portalu społecznościowym Facebook. Badaczowi zależało na poznaniu istoty budowania swojego obrazu w świecie wirtualnym przez szczególną grupą jaką jest młodzież – grupę tak podatną na wszelkie przeobrażenia zachodzące na świecie, a równocześnie borykającą się z ogromnymi trudnościami wynikającymi ze znajdowania się w wymagający okresu swojego życia. Niniejsza praca składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy rozdział został poświęcony rozważaniom teoretycznym i zgłębia takie zagadnienia jak definicja tożsamości, jej typy, rodzaje, uwarunkowania konturowania tożsamości w ponowoczesnym świecie, prezentuje definicje młodzieży, wybrane koncepcje oraz teorie młodzieży, współczesną kulturę młodzieżową oraz omawia zmiany społeczne zachodzące w XXI wieku. Drugi rozdział przybliża cel i problematykę pracy, paradygmaty i strategie wykorzystywane w badani
16. Efektywne zarządzanie wolnym czasem-projekt warsztatów dla gimnazjalistów. dr Violetta Drabik-Podgórna Pedagogika, stacjonarne I stopnia
17. Funkcjonowanie w rodzinie niepełnej w narracjach osób dorosłych prof. dr hab. Stefania Walasek Pedagogika, stacjonarne II stopnia
Praca dyplomowa poruszająca problem funkcjonowania w rodzinie niepełnej opowiedziana z perspektywy osób dorosłych. Rodziny niepełne w niniejszej pracy charakteryzuje nieobecność rodzica lub rodziców spowodowana rozwodem, śmiercią lub czasową nieobecnością np. wyjazdem zarobkowym. Obraz rodziny ukazany został we wspomnieniach osób dorosłych, ich relacjach wewnątrzrodzinnych i koleżeńskich.
18. Oferta kursów językowych dla dorosłych prof. dr hab. Stefania Walasek Pedagogika, stacjonarne II stopnia
19. Rola warsztatów terapii zajęciowej w przygotowaniu dziecka do samodzielności prof. dr hab. Stefania Walasek Pedagogika, stacjonarne II stopnia
Tematyka pracy dotyczy terapii zajęciowej. Celem pracy jest poznanie na podstawie podstawie literatury, czym jest terapia zajęciowa oraz jakie są jej cele. Ideą podjęcia tego tematu jest wykazanie związku pomiędzy uczestnictwem w warsztatach terapii zajęciowej a zwiększeniem produktywności, samodzielności oraz poprawności wykonywania czynności samoobsługowych dziecka. Prezentowane treści opisują proces terapii zajęciowej chłopca z zespołem Downa w warsztacie terapii zajęciowej w Miejskim Ośrodku Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych przy ul. Norwida w Głogowie – od oceny funkcjonalnej przez zaplanowanie terapii aż po jej pierwsze efekty. Praca składa się z trzech rozdziałów. Pierwsza część obejmuje analizę dostępnej literatury oraz ujęcie terapii zajęciowej w polskim systemie rehabilitacji. Szczególną uwagę autor poświęca metodom wykorzystywanym przez terapeutów zajęciowych. Znajdują się tu również informację, czym jest terapia zajęciowa oraz do kogo jest skierowana. W treści rozdziału teoretycznego dowiadujemy się również o historii tej dziedziny rehabilitacji. W rozdziale drugim autor skupia się na metodologii badań. Praca opiera się na metodzie studium indywidualnego przypadku, gdzie informacje pozyskiwane są za pomocą analizy dokumentów oraz wywiadu. Trzeci rozdział dotyczy wyników przeprowadzonych badań, gdzie autor przedstawia rezultaty swojej wnikliwej analizy dokumentów oraz pozyskanych w wywiadzie informacji. Następnie opisane są kolejne etapu procesu terapii zajęciowej, gdzie dowiadujemy się o przebiegu zajęć, metodach i technikach stosowanych w warsztacie. Poznajemy również sylwetkę dziecka, które brało udział w moich badaniach, a także kontekst rodzinny życia chłopca. Rozważania autora skupiają się także na współpracy specjalistów terapii zajęciowej z rodzicami chłopca. W treści pracy odnajdujemy również porównanie dokumentacji chłopca sprzed rozpoczęcia terapii oraz po 5 miesiącach uczestniczenia. Dzięki tym informacją autor wysnuwa wnioski o wpływie metody na rozwój chłopca a więc dowiadujemy się za pomocą, jakich sposobów i w jakim stopniu chłopieć nauczył się czynności samoobsługowych. Dzięki wnikliwiej analizie tematu poznajemy odpowiedź czy ma ona swoją rolę w przygotowaniu dziecka do samodzielnych działań i funkcjonowania w życiu społecznym.
20. Mowa spontaniczna dziecka 4 i 5-letniego prof. dr hab. Stefania Walasek Pedagogika, stacjonarne II stopnia
Celem pracy było uzyskanie obrazu spontanicznej mowy dziecka cztero- i pięcioletniego oraz sprawdzenie aktualności analiz przeprowadzanych przez innych badaczy w tych obszarach, które zostały szczegółowo opisane w literaturze, a należą do nich: piagetowska koncepcja stadiów rozmów dziecięcych, udział poszczególnych części mowy w tworzonych zdaniach oraz warstwa dźwiękowa wypowiedzi charakteryzująca dzieci w tym wieku. Analizie zostały poddane także tematy rozmów dziecięcych i leksyka, którą się w nich posługują. Nagrania zostały zebrane w dwóch wrocławskich przedszkolach i pochodzą zarówno z rozmów między dziećmi, jak i z rozmów, w których badacz był jedną ze stron dialogu. Łącznie udział w nich wzięło dwadzieścioro dzieci. Pierwszą część nagrań przygotowano w grupie pięciolatków, w marcu 2016 roku. Grupa ta mieściła także kilkoro czterolatków. Druga część została nagrana wśród dzieci pięcio- i czteroletnich, które do grupy pięciolatków zaczęły uczęszczać dwa tygodnie po zebraniu materiału. Miało to miejsce w sierpniu 2017 roku. Metodą jakościową wykorzystaną w pracy jest analiza tekstu. Do badań zostały wykorzystane zarówno techniki jakościowe, które za cel stawiają sobie przede wszystkim odkrycie motywów i treści mogących wnieść istotne informacje o osobie nadanej, jak i techniki ilościowe, w których wykorzystywane są tylko policzalne dane. Drugi rodzaj technik pełni jedynie rolę służebną dla przeprowadzanych badań, przyczyniając się do całościowego obrazu mowy dziecięcej. Analiza nagrań wykazała, że już dzieci czteroletnie porzucają formę monologu, a ich mowę można nazwać mową uspołecznioną. Ich wypowiedzi koncentrują się głównie wokół tematu rodziny oraz sposobów spędzania wolnego czasu. Bardzo licznie reprezentowaną grupę stanowiły rozmowy, których centralnym tematem były umiejętności, plany i osobiste doświadczenia dziecka. Analiza wymowy dziecięcej wykazała, że problem wad wymowy pogłębił się w znacznym stopniu w stosunku do badań przywołanych w pracy. Udział procentowy poszczególnych części mowy okazał się bardzo zbliżony do tego, który podaje Maria Przetacznikowa w Psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży. Odnotowano nieliczne gramatyczne wyznaczniki swoistej mowy dziecięcej: błędną odmianę przez przypadki, rodzaje, hiperregulację dotyczącą form końcówek fleksyjnych i form czasowników oraz dwa neologizmy.
21. Metody aktywizujące w edukacji wczesnoszkolnej prof. dr hab. Stefania Walasek Pedagogika, stacjonarne II stopnia
22. Obraz własnej rodziny w narracjach studentów szkół wyższych prof. dr hab. Stefania Walasek Pedagogika, stacjonarne II stopnia
Praca została poświęcona współczesnej rodzinie. Celem opracowania było poznanie opinii badanych studentów na temat własnej rodziny. Zaprezentowano różne definicje terminu rodzina oraz zwrócono uwagę na pełnione przez nią funkcje. Zarysowano zmiany zachodzące w funkcjonowaniu rodziny na przestrzeni dziejów. Podjęto próbę charakterystyki współczesnej rodziny polskiej. Obok małżeństwa przedstawiono alternatywne formy życia rodzinnego, a także zasygnalizowano zmiany zachodzące w rolach pełnionych przez członków rodziny. Podkreślono pozytywny i negatywny wpływ mediów na życie rodzinne. Dodatkowo zwrócono uwagę na problemy, z którymi zmagają się niektóre rodziny. Opisano również metodologię badań własnych. W badaniach wzięło udział 5 studentów szkół wyższych, z którymi przeprowadzono wywiad narracyjny. Dokonano analizy zebranego materiału oraz wyciągnięto wnioski.
23. Przekaz tradycji bośniackich w polskich rodzinach na Dolnym Śląsku prof. dr hab. Stefania Walasek Pedagogika, stacjonarne II stopnia
Reemigranci z Jugosławii należą do jednej z grup, które zasiedliły tereny Dolnego Śląska po zakończeniu II wojny światowej. Praca opisuje historię emigracji i życia Polaków w Bośni, którzy na przełomie XIX i XX wieku opuścili granice swojej ojczyzny i powędrowali na tereny Europy Południowej w poszukiwaniu lepszego bytu dla siebie i swoich rodzin, a po pięćdziesięciu latach gospodarowania na ziemi bośniackiej powrócili do Polski i zasiedlili tereny powiatu bolesławieckiego. Pięćdziesięcioletni pobyt emigrantów polskich na bośniackiej ziemi skutkował przejęciem przez nich wielu elementów kultury i tradycji południowosłowiańskiej. Stanowią je przede wszystkim elementy niematerialnego dziedzictwa, pamięć o losach przodków, opowieści, pieśni przekazywane z pokolenia na pokolenie, tradycje przygotowywania potraw, ale również przedmioty materialne, pamiątki i fotografie. Potomkowie reemigrantów, którzy obecnie zamieszkują tereny powiatu bolesławieckiego nie zapomnieli o swoich korzeniach. Historia i losy ich przodków nadal zajmują bardzo ważne miejsce w ich życiu. Pieczołowicie przekazują dorobek ich kultury i tradycje przywiezione przez nich z Bałkanów. Praca opiera się na literaturze przedmiotu związanej z osadnictwem polskim w Bośni, dokumentach i wspomnieniach reemigrantów dotyczących życia ich przodków na Bałkanach, a także jest wynikiem własnych badań, obserwacji i rozmów z przedstawicielami społeczności reemigrantów, którzy zajmują tereny powiatu bolesławieckiego. Jej celem jest ukazanie wszelkich śladów, jakie pozostawiła po sobie emigracja Polaków do Bośni, tradycji i wzorów kultury przejętych podczas pięćdziesięciu lat życia w sąsiedztwie Serbów, Chorwatów i Bośniaków, które dzięki transmisji międzypokoleniowej w rodzinach reemigrantów zachowały się do dziś.
24. Obraz dziecka, rodziny szlacheckiej i chłopskiej na podstawie zbiorów opowiadań Marii Dąbrowskiej. prof. dr hab. Stefania Walasek Pedagogika, stacjonarne II stopnia
Tematem niniejszej pracy jest obraz dziecka oraz rodziny szlacheckiej i chłopskiej we wczesnych opowiadaniach Marii Dąbrowskiej - "Uśmiech dzieciństwa" i "Ludzie stamtąd." Pierwszy z wymienionych tomików jest sentymentalnym obrazem domu rodzinnego i beztroskiego dzieciństwa. Drugi z nich, wykracza poza mury ziemiańskiego dworku i skupia się na życiu pracowników folwarku . Ze względu na autobiograficzny charakter wymienione powyżej tomy opowiadań są cennym „dokumentem”, ukazującym ówczesne realia życia w środowisku ziemiańskim i chłopskim. W kontekście prowadzonych przeze mnie badań niezwykle istotna okazała się być biografia autorki, ze względu na wspomnieniowy charakter jej dzieł. Analiza utworów na zaprezentowanym tle biograficznym, wykazała dużo podobieństw i inspiracji, które nowelistka zaczerpnęła bezpośrednio ze swojego życia. Na podstawie analizy wybranych tomików, zaprezentowałam zarówno obraz szczęśliwego dzieciństwa w ziemiańskim dworze, a także sytuację dziecka zaniedbywanego z rodziny chłopskiej. Poruszyłam również takie kwestie jak: niechciane ciąże ze związków pozamałżeńskich, czy śmiertelność dzieci w środowisku wiejskim. Należy podkreślić, iż Maria Dąbrowska była nie tylko wybitną prozaiczką , ale przede wszystkim myślicielką, wrażliwą na wszelkie problemy społeczno- narodowe. Jej zainteresowania psychologiczno – pedagogiczne i umiejętność ukazania dziecięcej perspektywy, przełożyły się na stworzenie dzieł niewątpliwie intrygujących z punktu widzenia historii wychowania.
25. Doświadczanie cyber przemocy przez gimnazjalistów na przykładzie Gimnazjum nr 1 we Wrocławiu prof. dr hab. Stefania Walasek Pedagogika, stacjonarne II stopnia
Rozwój mediów elektronicznych, oprócz pozytywnych stron, przyniósł również wiele zagrożeń. Jednym z nich jest możliwość doświadczania przemocy elektronicznej, określana przez autorów literatury przedmiotu cyberprzemocą. Postanowiłam skupić się na takim zagadnieniu w mojej pracy, ponieważ w dobie rozwoju Internetu oraz innych mediów elektronicznych, zagrożenie przemocą elektroniczną staje się bardzo realne i może dotknąć każdą osobę, która ma dostęp i korzysta z Internetu lub telefonu komórkowego. Uważam, że jest to problem dotyczący przede wszystkim młodych ludzi, adolescentów, ponieważ ich pokolenie nie tylko funkcjonuje, ale urodziło się już w skomputeryzowanym świecie, gdzie dostęp do mediów elektronicznych posiadają od wczesnych lat dzieciństwa. Ze względu na burzliwy wiek dorastania, najbardziej interesują mnie młodzi ludzie uczęszczający do drugiej klasy gimnazjum, a więc znajdujący się w wieku 15/16 lat. Prezentowana przeze mnie praca jest złożona z czterech rozdziałów teoretycznych. Pierwszy z nich: „Wybrane teorie uzasadniające agresję i przemoc wśród uczniów” dotyczy problematyki teoretycznej, opisane w nim zostały definicje dotyczące podstawowych form przemocy, jej przyczyny oraz wybrane teorie, które tę przemoc uzasadniają. W drugim rozdziale, zatytułowanym „Znaczenie nowych mediów w komunikacji”, skupiłam się na opisie pojęcia nowych mediów, ich charakterystycznych cech a także na przedstawieniu pojęcia komunikacji, ponieważ jest ono nierozerwalnie związane z nowymi mediami. Dwa pierwsze rozdziały stanowią wstęp do trzeciego rozdziału, zatytułowanego: „Cyberprzemoc jako jedno z zagrożeń w cyberprzestrzeni”. W rozdziale tym także pojawiają się zagadnienia terminologiczne, tym razem dotyczące zjawiska cyberprzemocy. Opisałam tu także powiazania oraz różnice pomiędzy tradycyjną szkolną przemocą, a przemocą elektroniczną, ponieważ badana przeze mnie grupa adolescentów znajduje się w wieku szkolnym. Ostatni rozdział w części teoretycznej nosi nazwę: „Charakterystyka okresu rozwojowego ucznia drugiej klasy gimnazjum” i dotyczy opisu wybranych aspektów rozwojowych adolescentów w tym wieku. Rozdział ten jest bardzo ważny, ponieważ charakteryzuje docelową grupę młodych ludzi prezentowanych przeze mnie w części metodologicznej badań. Dwa ostatnie rozdziały dotyczą metodologii. W piątym, zatytułowanym „Metodologia”, znajduje się przedmiot badań, ich cel, problemy badawcze, hipotezy, zmienne, wskaźniki oraz potrzebne metody badawcze, dopasowane do nich techniki i narzędzia a także organizacja obszaru badań. W tym rozdziale pragnę zaznaczyć, iż analizując literaturę przedmiotu, interesującą wydała mi się praca badawcza Jacka Pyżalskiego dotycząca tego zagadnienia. W korespondencji e-mailowej uzyskałam zgodę od autora badań na wykorzystanie sporządzonego przez niego narzędzia (kwestionariusza) oraz na posiłkowanie się wybranymi wskaźnikami w części metodologicznej, które zostały zaprezentowane przez pana Pyżalskiego. Wszystkie pytania z ankiety a
26. Relacja córek z ojcami w narracjach dorosłych kobiet prof. dr hab. Stefania Walasek Pedagogika, stacjonarne II stopnia
27. Znaczenie zabawy w rozwoju dziecka trzyletniego. dr Halina Dmochowska Pedagogika - edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, zaoczne I stopnia
Praca licencjacka składa się ze wstępu, trzech rozdziałów, zakończenia oraz bibliografii. Pierwszy rozdział zawiera charakterystykę rozwoju psychoruchowego dziecka, definiuje pojęcie zabawy, dokonując jej charakterystyki i opisując jej znaczenie dla dziecka trzyletniego. Ostatni podrozdział pierwszego rozdziału koncentruje się także na sylwetce nauczyciela i jego funkcjach, które spełnia w edukacji. Rozdział drugi opisuje cele i założenia projektu, a także prezentuje scenariusze zajęć, zawarte we własnych projekcie edukacyjnym. Ostatni rozdział zawiera teoretyczne ujęcie procesu ewaluacji, autoewaluację oraz szczegółowy opis działań projektowych.
28. „Druga miłość w trzecim wieku” – kohabitacja osób w późnej dorosłości dr hab. Andrzej Ładyżyński prof. nadzw. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
Przedmiotem niniejszej pracy są osoby w późnej dorosłości i ich funkcjonowanie w związkach kohabitacyjnych. Jest to temat, który w wielu kręgach pozostaje tematem tabu, ponieważ starsi ludzie boją się przyznać, że mają partnera. Na takie postrzeganie kohabitacji ma wpływ między innymi środowisko, które stygmatyzuje osoby starsze. Istnieje przekonanie społeczne, które jest podparte teorią naukową (teoria wyłączania), które twierdzi, że ludzie w późnej dorosłości ograniczają swoją aktywność do minimum. Dotyczy to wszystkich sfer życia, także sfery uczuciowej i emocjonalnej. W niniejszej pracy została przedstawiona przeciwstawna teoria aktywności, według której seniorzy podejmują się różnych działań do późnego wieku starczego.
29. Wspomaganie nauki czytania dzieci w wieku wczesnoszkolnym dr Halina Dmochowska Pedagogika - edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, zaoczne I stopnia
Praca składa się ze wstępu, trzech rozdziałów, zakończenia i bibliografii. W rozdziale pierwszym dokonałam analizy literatury przedmiotu. Przedstawiona została sylwetka psychofizycznego rozwoju dziecka, umiejętność czytania, stanowisko jakie zajmuje rodzic, nauczyciel i jaki wpływ na przyswajanie nauki czytania mają mass media. W drugim rozdziale zawarłam projekt własnych działań edukacyjnych oraz przedstawiłam scenariusze. Trzeci rozdział zawiera ewaluację w pojęciu teoretycznym, ukazałam jego realizację oraz autoewaluacje.
30. Rola grupy rówieśniczej w stosowaniu używek przez młodzież gimnazjalną dr hab. Mirosława Wawrzak-Chodaczek prof. nadzw. UWr Pedagogika, zaoczne II stopnia
Tematem mojej pracy magisterskiej jest „Rola grupy rówieśniczej w stosowaniu używek przez młodzież gimnazjalną”, która jest w obecnych czasach kwestią bardzo powszechną. Grupa rówieśnicza to grupa, z którą jednostka posiada najbliższy kontakt, ma ona istotne znaczenie na jej rozwój jak i również na kształtowanie się osobowości, charakteru, stylu bycia a więc odgrywa ona niezmiernie ważną rolę w okresie, jakim jest wiek gimnazjalny. Młodzież będąca w okresie dorastania, poznawania siebie a także poszukiwania własnego „ja” bardzo często zbacza na złą drogę, co dzieje się za pomocą grupy rówieśniczej funkcjonującej w najbliższym dla nich środowisku. Poprzez różnego rodzaju naciski i namowy z ich strony a także chęci zaimponowania danej grupie bądź jednostce, bycia kimś doroślejszym od reszty, niestety wielu uczniów uczęszczających do gimnazjum sięga po używki, co doprowadzić może do różnego rodzaju problemów. Wiązać się one mogą ze stanem zdrowia, szkołą, domem, kontaktami zarówno z rodzicami jaki i rówieśnikami. W związku z tym, głównym celem moich badań jest zbadanie wzajemnych powiązań pomiędzy rolą grupy rówieśniczej a stosowaniem używek przez młodzież w wieku gimnazjalnym. Niniejsza praca składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy rozdział składa się z informacji dotyczących funkcjonowania młodzieży gimnazjalnej wśród grupy rówieśniczej, zawiera on takie zagadnienia jak charakterystyka psychologiczną młodzieży gimnazjalnej, jej rozwoju emocjonalnego, społecznego a także grupy rówieśniczej i jej funkcji. Rozdział drugi poświęcony jest analizie używek występujących w środowisku uczniów. Rozdział trzeci prezentuje metodologiczne podstawy pracy badawczej zaś rozdział ostatni, czwarty stanowi prezentację i interpretację wyników badań własnych. Moje badania przeprowadziłam w gimnazjum nr 9 we Wrocławiu na 191 uczniach do niego uczęszczających, będących między 13 a 17 rokiem życia. Poznając bliżej charakterystykę psychologiczną młodzieży gimnazjalnej, grupy rówieśniczej a także analizując rodzaje używek występujących w środowisku uczniów, powody, dla których młodzież po nie sięga, w swoich badaniach posłużyłam się metodą sondażu diagnostycznego, do której przypisaną techniką badawczą jest ankieta, zaś narzędziem badawczym kwestionariusz ankiety. Uzyskane wyniki badań pozwoliły mi na stwierdzenie, iż oddziaływanie grupy rówieśniczej może mieć istotne znaczenie na stosowanie używek przez młodzież gimnazjalną.