wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Temat pracy Promotor Program studiów
1. Wzmacnianie umiejętności manualnych u młodziezy w wieku wczesnej adolescencji w rodzinnym domu dziecka. dr Małgorzata Prokosz Pedagogika, stacjonarne I stopnia
2. Rozwijanie aktywności fizycznej przez taniec u dzieci w wieku wczesnoszkolnym w świetlicy szkolnej. dr Małgorzata Prokosz Pedagogika, stacjonarne I stopnia
3. Rozwijanie wyobraźni przez doświadczenia wielozmysłowe u dzieci w wieku wczesnoszkolnym w świetlicy szkolnej dr Małgorzata Prokosz Pedagogika, stacjonarne I stopnia
4. Funkcjonalność środowiska rodzinnego w retrospekcji dorosłych dzieci rozwiedzionych rodziców i ich matek dr hab. Alicja Szerląg prof. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
5. Kobiety z syndromem poaborcyjnym w środowisku rodzinnym. dr hab. Alicja Szerląg prof. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
6. Formy aktywności seniorów w środowisku wiejskim. dr hab. Alicja Szerląg prof. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
7. Wymiary aplikacji doświadczania dziecka w rodzinie skonfliktowanej dr hab. Alicja Szerląg prof. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
8. Edukacyjne programy komputerowe w procesie uczenia się dzieci dyslektycznych dr hab. Alicja Szerląg prof. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
9. Małe ojczyzna we wspomieniach Kresowiaków. Agnieszka Szerląg Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
10. Pedagogiczny kontekst marzeń dzieci wywodzących się ze zróżnicowanych środowisk dr hab. Alicja Szerląg prof. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
11. Opieka nad zwierzęciem w sytuacji osamotnienia seniorów dr hab. Alicja Szerląg prof. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
12. Rodzinne uwarunkowania trudności 3-latków w środowisku przedszkolnym dr hab. Alicja Szerląg prof. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
13. Nauczyciel w roli zawodowej w jej uwarunkowaniach dr hab. Alicja Szerląg prof. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
14. Radzenie sobie przez wychowanków rodzinnego pogotowia opiekunczego z sytuacją braku rodziny własnej dr hab. Alicja Szerląg prof. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
15. Starsze rodzeństwo osób z niepełnosprawnością w procesie autokreacji dr hab. Alicja Szerląg prof. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
16. Dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej w edukacji przedszkolnej dr hab. Alicja Szerląg prof. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
17. Doświadczenie odmienności kulturowej przez dzieci imigrantów w edukacji przedszkolnej dr hab. Alicja Szerląg prof. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
18. Funkcjonalność środowiska rodzinnego dorosłego dziecka alkoholika dr hab. Alicja Szerląg prof. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
19. Walory przedszkolnej edukacji integracyjnej w opinii rodziców dzieci dr hab. Alicja Szerląg prof. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
20. Codzienność seniora w komercyjnych domach opieki dr hab. Alicja Szerląg prof. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
21. Wychowanie bezstresowe dzieci w wieku przedszkolnym w opinii rodziców dr hab. Beata Cytowska prof. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
22. Znaczenie terapii pedagogicznej w funkcjonowaniu szkolnym dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się dr hab. Beata Cytowska prof. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
23. Opinia nauczycieli na temat sytuacji szkolnej uczniów klas VII i VIII zagrożonych niedostosowaniem społecznym dr hab. Beata Cytowska prof. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
24. Zjawisko wypalenia zawodowego wśród opiekunek pracujących w żłobkach publicznych i niepublicznych dr hab. Beata Cytowska prof. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
25. Zaburzenia zachowania dzieci w wieku przedszkolnym wychowujących się w rodzinach niepełnych dr hab. Beata Cytowska prof. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
26. Funkcje gier i zabaw w przedszkolu. prof. dr hab. Stefania Walasek Pedagogika, stacjonarne II stopnia
27. Szanse i bariery w edukacji z dysfunkcją sluchu. prof. dr hab. Stefania Walasek Pedagogika, stacjonarne II stopnia
28. Funkcjonowanie dziecka z autyzmem w przedszkolu ogólnodostępnym .Studium przypadku. prof. dr hab. Stefania Walasek Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
Niniejsza praca magisterska została napisana w oparciu o dostępną literaturę dotyczącą dziecka z autyzmem. Celem pracy było przedstawienie funkcjonowania dziecka z autyzmem w przedszkolu ogólnodostępnym. Praca ta zawiera pięć rozdziałów, wstęp oraz zakończenie. Wstęp stanowi wprowadzenie do pracy magisterskiej, zawiera w sobie krótki opis każdego z rozdziałów. We wstępie wymieniono także literaturę oraz artykułu, które okazały się szczególnie pomocne podczas pisania niniejszej pracy. W rozdziale pierwszym wyjaśnione zostało pojęcie autyzmu oraz przedstawiono jego genezę w oparciu o rys historyczny. Zaprezentowano również możliwe przyczyny i objawy autyzmu. Zamieszczono także kryteria diagnostyczne oraz klasyfikację spektrum autyzmu w oparciu o aktualnie obowiązującą klasyfikację DSM – 5.Rozdział drugi zawiera w sobie koncepcje dotyczące autyzmu według Leo Kannera, Bowlby’ego oraz Nikolaasa Tinbergena. Przedstawiono także teorię autyzmu w nurcie psychoanalitycznym. W rozdziale trzecim skupiono się na formach pomocy pedagogicznej i psychologicznopedagogicznej dla dzieci z autyzmem. Przedstawiono szczegółowy opis metod wykorzystywanych w pracy z dziećmi cierpiącymi na autyzm. Rozdział czwarty jest to rozdział metodologiczny, w którym zaprezentowano teoretyczne spojrzenie na wszelkie kroki badawcze podjęte w celu przeprowadzenia badań do niniejszej pracy. W rozdziale tym znaleźć również można cel, przedmiot oraz problem badawczy. Przedstawiono także opis metod, technik i narzędzi badawczych wykorzystanych do przeprowadzenia badań. W rozdziale piątym przedstawiono wyniki przeprowadzonych badań. Badaniem zostało objęte dziecko z autyzmem uczęszczające do przedszkola ogólnodostępnego, jego matka oraz nauczyciel wspomagający pracujący z chłopcem na co dzień. Każdy element badań poddany został szczegółowej analizie. Na końcu pracy zamieszczono zakończenie, które stanowi podsumowanie całej pracy magisterskiej oraz zawiera końcowe wnioski wynikające z przeprowadzonych badań.
29. Work-life balance -koncepcja osiągania równowagi w życiu osobistym i zawodowym .Projekt warsztatów efektywnego zarządzania czasem. dr Violetta Drabik-Podgórna Pedagogika, stacjonarne I stopnia
30. Strategia radzenia sobie z wypaleniem zawodowym -projekt warsztatów dla przyszlych doradców. dr Violetta Drabik-Podgórna Pedagogika, stacjonarne I stopnia