wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Temat pracy Promotor Program studiów
1. Egocentryzm w młodszym wieku szkolnym a relacje rówieśnicze. dr hab. Alicja Szerląg prof. UWr Pedagogika, zaoczne II stopnia
Streszczenie pracy magisterskiej pt. „Egocentryzm w młodszym wieku szkolnym a relacje rówieśnicze” Głównym celem pracy magisterskiej było zaprezentowanie relacji rówieśniczych dzieci egocentrycznych w klasie szkolnej. W mojej pracy magisterskiej chciałam poruszyć problem relacji rówieśniczych dzieci egocentrycznych w młodszym wieku szkolnym. Moja praca magisterska składa się z czerech części. W pierwszej części swojej pracy opisałam specyfikę rozwoju dziecka w młodszym wieku szkolnym. W tej części opisałam fazy rozwoju dziecka w młodszym wieku szkolnym, emocjonalność, świat społeczny dziecka oraz powodzenia i niepowodzenia szkolne. W drugiej części prac opisałam relacje rówieśnicze dziecka egocentrycznego. W trzeciej części pracy metodologicznych podstawach badań własnych opisałam przedmiot badań, metody i techniki badawcze oraz zaprezentowałam populacje badaną. W ostatnim rozdziale przybliżyłam relacje rówieśnicze dzieci egocentrycznych w klasie szkolnej w świetle badań własnych. Badania przeprowadziłam w Szkole Podstawowej w klasach I-III oraz z wychowawcami uczniów. Do przeprowadzenia badań użyłam kwestionariusza socjometrycznego oraz kwestionariusz wywiadu.
2. Dorosły z MPD (mózgowym porażeniem dziecięcym) w perspektywie rodziny dr Martyna Pryszmont Pedagogika, zaoczne II stopnia
Praca magisterska dotyczy tematyki związanej z z sytuacją niepełnosprawnej osoby dorosłej cierpiącej na mózgowe porażenie dziecięce w perspektywie rodziny. Pierwszy rozdział dotyczy etapu dorosłości w życiu człowieka, a także opisuje, w jaki sposób kształtowany jest rozwój psychiczny na etapie dorosłości. Ponadto zwraca uwagę na problem dorosłych osób niepełnosprawnych oraz ich pozycji na rynku pracy, możliwości znalezienia zatrudnienia oraz ich praw. Drugi rozdział przedstawia obraz rodziny w dzisiejszym świecie tzn. wyjaśnia, czym jest rodzina, jakie są funkcje rodziny oraz jak klasyfikuje się rodzinę. Ponadto omówione są dwa modele rodziny: model zdrowy i zaburzony wraz z charakterystyką każdego z nich. Trzeci rozdział dotyczy klinicznego obrazu mózgowego porażenia dziecięcego. Przedstawia definicje wyjaśniające, czym jest mózgowe porażenie dziecięce oraz różne klasyfikacje tego schorzenia, a także przedstawia objawy kliniczne mózgowego porażenia dziecięcego. Rozdział czwarty przedstawia metodologiczne podstawy badań, przebieg badań oraz analizę danych. W następnym rozdziale zostały zawarte wnioski wypływające z przeprowadzonych badań, mające na celu podsumowanie badanej rzeczywistości.
3. Stereotypy na temat kobiet w opinii społecznej dr Martyna Pryszmont Pedagogika, zaoczne II stopnia
Niniejsza praca podejmuje problematyke stereotypow na temat kobiet w opini spolecznej.Wydawac by sie moglo,ze w dobie nowoczesnosci,temat ten stracil na wartosci.Otoz ,nic bardziej mylnego,problem stereotypow funkcjonuje nadal,aco gorsze ma sie calkiem dobrze Wspolczesne kobiety ,sa bardzo dobrymi matkami ,ale takze pracuja zawodowo,ucza sie,sa ambitne i wyksztalcone. Niestety mezczyzni czesciej anizeli kobiety oceniaja plec zenska przez pryzmat stereotypu matki i zony.Uwazaja oni,ze kobiety powinny zajmowac sie domem ,rodzina i dziecmi,ale nie neguja oni aspiracji i autorytetu kobiet.
4. Edukacyjna rola Rajdu "Piechotka" organizowanego w pow. jeleniogórskim prof. dr hab. Stefania Walasek Pedagogika, zaoczne II stopnia
Celem mojej pracy było zbadanie edukacyjnej roli rajdu „Piechotka". Chciałam zaobserwować w jaki sposób organizatorzy edukują uczestników. W pracy zawarłam rozdział poświęcony terminologii związanej z tematem pracy, metodologię, krótką historię trwania Rajdu "Piechotka", wywiady z uczestnikami oraz organizatorami rajdu.
5. Obraz rodziny własnej Dorosłych Dzieci Alkoholików dr hab. Dorota Rybczyńska-Abdel Kawy prof. UWr Pedagogika, zaoczne II stopnia
W niniejszej pracy przedmiotem podjętych przeze mnie badań jest wpływ wychowywania się Dorosłych Dzieci Alkoholików w rodzinie pierwotnej na tworzenie i życie własnej rodziny. Praca została podzielona na trzy rozdziały, a każdy z nich składa się z poszczególnych podrozdziałów niezbędnych do opracowania podjętego przez badacza problemu. Rozdział pierwszy zawiera literacki obraz dysfunkcjonalności rodzin alkoholowych, wyjaśnienie terminu syndromu Dorosłego Dziecka Alkoholików oraz ukazuje, w jaki sposób można pomóc osobom dotkniętym tym problemem. Drugi rozdział poświęcony jest metodzie, technice i narzędziu badawczym wybranym do przeprowadzenia badań w poniższej pracy. Niniejszy rozdział zawiera także opis organizacji badań i przebiegu realizacji wywiadu z indywidualnym przypadkiem. W trzecim rozdziale opisane zostały doświadczenia osób z syndromem DDA, które mają trudności w życiu dorosłym, w tworzeniu i funkcjonowaniu rodziny własnej. W tym rozdziale podjęto próby analizy obrazu rodzin badanych. Problemy, z jakimi zmagają się dzieci alkoholików są często niedostrzegalne dla społeczeństwa, a ich wewnętrzne cierpienie i brak perspektywy na zmiany są przytłaczające. Zjawisko alkoholizmu jest znane całemu społeczeństwu. Jest wiele pozycji, w których omawia się sposoby pomocy alkoholikom, jednak rzadko zauważa się dzieci alkoholików. To one bardzo często są najbardziej zagrożone nieodpowiedzialnością uzależnionych rodziców. Niniejsza praca przedstawia zagrożenia i konsekwencje jakie niesie nadużywanie alkoholu. Pokazuje dokładny sposób degradacji rodziny i dzieci. Ukazuje konsekwencje, które ponoszą dzieci za picie rodziców. Celem niniejszej pracy jest ukazanie złożoności zjawiska alkoholizmu i negatywnego wpływu uzależnienia rodziców na dzieci. W pracy postawiono następujące problemy badawcze: W jakim stopniu wychowywanie się w rodzinie z problemem alkoholowym wpływa na życie osób z syndromem DDA? Jak wygląda życie małżeńsko - rodzinne dorosłych dzieci alkoholików? Jak wygląda życie zawodowe dorosłych dzieci alkoholików? Czy osoby z syndromem DDA same nadużywają alkoholu? W jaki sposób DDA oceniają swoje dotychczasowe życie? Na postawie analizy przeprowadzonych badań można wysnuć kilka zasadniczych wniosków: większość DDA definiuje swoje dzieciństwo jako pozbawione poczucia bezpieczeństwa. DDA w obecnym życiu dostrzegają problem polegający na tendencji do sięgania po substancje uzależniające, są lub byli uzależnieni. Większość DDA ocenia swoje obecne życie osobiste jako przeciętne. Często dzieje się tak przez traumę z dzieciństwa, której nie można zapomnieć. Życie prywatne i zawodowe jest uwarunkowane stanem emocjonalnym i trzeźwością badanych. Dorosły posiadający syndrom DDA, niejednokrotnie nie wie, jak prawidłowo zbudować szczęśliwy związek. Obawia się wchodzenia w bliższe relacje, boi się miłości, oraz odczuwa strach przed zaangażowaniem, które w jego mniemaniu może odebrać racjonalność w podejmowanych działaniach i przywróci dawny n
6. Monografia Przedszkola "Kropeczka" we Wrocławiu prof. dr hab. Elżbieta Kościk Pedagogika, zaoczne II stopnia
Tematem niniejszej pracy jest monografia przedszkola "Kropeczka" we Wrocławiu. Jej celem było ukazanie funkcjonowania tejże placówki. Praca składa się z trzech części. Pierwsza z nich jest rozdziałem teoretycznym. W oparciu o literaturę, ukazano rozwój placówek przedszkolnych na przestrzenni wieków oraz porównano działalność tych publicznych i niepublicznych funkcjonujących obecnie. Przedstawiono również zasady, na podstawie których dyrektorzy mogą ubiegać się o dofinansowanie tego typu placówek z gminnych środków publicznych. Druga część pracy poświęcona jest metodologicznym podstawom badań własnych. W tym rozdziale skupiono się na przybliżeniu czytelnikowi fachowej terminologii związanej z prowadzeniem badań. Dzięki temu łatwiej zrozumieć znaczenie opisywanych w dalszej części zjawisk. Pojawiły się takie pojęcia, jak przedmiot i cel badawczy, główny problem oraz pytania szczegółowe, hipotezy, zmienne oraz wskaźniki, metody, narzędzia i techniki badawcze, a także organizacja badań oraz kryteria doboru grupy objętej badaniem. Trzeci rozdział jest rozdziałem badawczym i zawiera analizę wyników uzyskanych na podstawie wywiadu z dyrekcją przedszkola, nauczycielką, a także kilkoma rodzicami. Opiera się również na rzetelnej obserwacji funkcjonowania placówki oraz analizie dokumentów takich jak: dziennik pracy dydaktyczno- wychowawczej, ramowy plan dnia w Kropeczce oraz miesięczne i tygodniowe plany pracy w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego. Szczegółowo opisane zostały wszystkie czynniki, które wpływają na prawidłowe funkcjonowanie placówki. Uwzględniono jej położenie, charakterystykę, zajęcia dydaktyczne w oparciu o palny pracy dydaktyczno- wychowawczej, zajęcia dodatkowe płatne i bezpłatne oraz liczbę i grupy wiekowe przedszkolaków. Pokrótce przedstawiono kadrę pedagogiczną oraz zakres jej obowiązków. Ostatnia część została bogato zilustrowana fotografiami z życia codziennego przedszkola. Miało to na celu bliższe zapoznanie czytelnika z badaną placówką oraz ukazanie zaangażowania grona nauczycielskiego i trudu, który wkładają w pełnienie swych obowiązków. Ponadto, zdjęcia odzwierciedlają także rzeczywisty wygląd przedszkola. Wszystkie założone hipotezy zostały pozytywnie zweryfikowane na podstawie przeprowadzonych badań.
7. Kształtowanie zainteresowań i zamiłowań muzycznych dzieci w wieku 10-11 lat. prof. dr hab. Krystyna Ferenz Pedagogika, zaoczne II stopnia
Niniejsza praca zajmuje się rozważaniem zagadnienia związanego z pojawianiem się zainteresowań i zamiłowań muzycznych u dzieci w określonym wieku. W tym przypadku wybrany przedział wiekowy to dziesięć i jedenaście lat, czyli okres późnego dzieciństwa bądź młodszego wieku szkolnego. Wybór podanej grupy wiekowej jest niezmiernie ciekawy, gdyż jest to okres wielu intensywnych zmian w życiu dziecka. Podejmuje ono naukę w szkole, zmieniają się jego obowiązki i wiele innych sfer takich jak: emocjonalna, poznawcza, intelektualna, językowa, społeczna i moralna. Ponadto interesujące jest poznanie motywów dążenia dziecka do uczestnictwa w muzycznych zajęciach i poglądów rodziców na powstałe u dzieci pasje. Z powyższym zagadnieniem związany jest cel niniejszej pracy, którym jest ukazanie czynników wywołujących u konkretnych osób zainteresowanie bądź zamiłowanie do muzyki. Kwestie te rozpatrywanie będą w oparciu o dwa problemy badawcze. Pierwszy z nich dotyczy tego co dokładnie zadecydowało i w jakim momencie, że ukierunkowane zostały one w stronę muzyki. Drugi dotyczy czynników, które powodują utrzymanie zainteresowań osób badanych, a spośród nich ukazanie tych, które wskazują na rozwój. Wszystkie wspomniane powyżej aspekty dotyczą konkretnego środowiska, jakim jest miasteczko o nazwie Sobótka. W mieście tym w parafii pod wezwaniem świętego Jakuba działa schola o nazwie „Agape”. Składa się na nią pięć osób i od ponad dwóch lat prowadzi pod swoim kierunkiem młody zespół, wprowadzając je w tajniki śpiewu kościelnego. Jako autorka niniejszej pracy i uczestniczka wspomnianego powyżej zespołu od ponad dziesięciu lat, mam możliwość przybliżyć spostrzeżenia dotyczące rozwoju badanych dziewczyn z młodszego zespołu. W pracy zaprezentowane zostały informacje o pięciu dziewczynach. Zebrane zostały za pomocą wywiadu swobodnego, nazywanego również pogłębionym wywiadem etnograficznym oraz na podstawie moich obserwacji dokonywanych podczas zajęć. W przypadku tej ostatniej przeprowadzono obserwację bezpośrednią uczestniczącą z racje tego, że jako autor przeprowadzonych badań równocześnie jestem uczestnikiem grupy. Praca ta rozpoczyna się od zaprezentowania rozwoju dzieci w okresie późnego dzieciństwa. Rozwój ten ukazany został w formie zmian zachodzących w organizmie dziecka w sferze: fizycznej, motorycznej, poznawczej, społeczno- moralnym. Opisane zostało również znaczenie grupy rówieśniczej tak istotnej na każdym etapie rozwoju dziecka. W rozdziale tym opisane zostały sposoby kształtowania się zainteresowań, a także jej typy. Dzięki temu rozdziałowi czytelnik może zapoznać się ze źródłami wyzwalania i stymulowania zainteresowania wśród których opisane zostały dziedziczność, środowisko, dany genotyp, warunki ekonomiczne i społeczno- kulturowe, aktywność jednostki, uwarunkowanie płci, a także analiza znaczenia rodziny. Czytając drugi rozdział niniejszej pracy odbiorca wprowadzony zostanie w świat muzyki jako obszaru specyficznych zainteresowań. Tutaj zaprezentowane zo
8. Realizacja funkcji opiekuńczych i wychowawczych w żłobku. dr hab. Barbara Jędrychowska prof. UWr Pedagogika, zaoczne II stopnia
Praca dotyczy realizacji funkcji opiekuńczych i wychowawczych w żłobku. Składa się z dwóch części: teoretycznej i empirycznej. Część teoretyczna powstała w oparciu o literaturę przedmiotu. Jest wprowadzeniem w problematykę badawczą. Rozdział metodologiczny zawiera założenia metodologiczne na bazie, których były przeprowadzone badania w rozdziale IV. Część empiryczna omawia wyniki badań nad funkcjami opiekuńczymi i wychowawczymi żłobka. Pracę kończą wnioski.
9. Świetlica szkolna jako placówka opiekuńczo-wychowawcza na przykładzie Świetlicy przy SP w Bierutowie prof. dr hab. Stefania Walasek Pedagogika, zaoczne II stopnia
Poniższa praca prezentuje rozważania teoretyczne dotyczące świetlicy szkolnej. Omówiona została w niej geneza ich powstania. Opisane zostały funkcje i zadania świetlicy szkolnej, jako miejsca będącego integralną częścią szkoły, a także sposob planowania pracy, obejmujący założone cele i funkcje wynikające ze statutu szkoły. Praca zawiera charakterystykę regulacji prawnych określających zasady funkcjonowania świetlic, wyznaczające im określone reguły funkcjonowania. W pracy ujęte zostały metody i formy pracy z dziećmi podczas codziennych aktywności. Dokonano także charakterystyki kompetencji i kwalifikacji grona pedagogicznego. Jako, że autor pracy wykorzystał monografię placówki, jako jedną z metod badawczych pokrótce opisano miasto Bierutów oraz historię szkoły, w której funkcjonuje świetlica szkolna. Podczas charakterystyki tego miejsca skupiono się na: organizacji pracy tej placówki, dokonano charakterystyki kadry pedagogicznej, zatrudnionej w świetlicy oraz dzieci do niej uczęszczających. Przedstawione zostały zasady przyjmowania dzieci do świetlicy na podstawie analizy regulaminu. Rozdział metodologiczny objął opis podstawowych pojęć, używanych w pracy: przedmiot, cel badań, metody, techniki, narzędzia badawcze. Określony został przedmiot badań, którym była świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej w Bierutowie oraz cel, którym było rozpoznanie jej funkcjonowania w celu uzyskania wiedzy na temat tego, w jakim stopniu spełnia ona funkcje opiekuńczo-wychowawcze i w jaki sposób realizuje je w codziennej pracy z dziećmi. Procedura badawcza miała na celu zbadania poniżej zapisanego problemu badawczego: W jakim stopniu świetlica funkcjonująca przy Szkole Podstawowej w Bierutowie realizuje funkcje opiekuńczo-wychowawcze? W pracy wykorzystano następujące techniki badawcze: wywiad, obserwacja uczestnicząca, analiza dokumentów. W częsci końcowej autor dokonał szczegółowej analizy i interpretacji wyników przeprowadzonych badań.
10. Oczekiwania rodziców wobec żłobka jako placówki opiekunczo-wychowawczej dr hab. Barbara Jędrychowska prof. UWr Pedagogika, zaoczne II stopnia
Praca magisterska została podzielona na dwie części: teoretyczną i empiryczną. Część teoretyczna porusza tematy związane z historią powstawania żłobków, ich obecnymi celami i realizowanymi funkcjami, Wskazuje na aspekty rozwojowe dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa oraz opisuje kestie związane z adaptacją. Część badawcza skoncentrowana jest na oczekiwaniach rodziców wobec żłobka, do którego posyłają dziecko. Prezentuje wiedzę rodziców dotyczącą funkcjonowania żłobka oraz ich świadomość odnośnie procesu adaptacji dziecka do warunków żłobkowych.
11. Obraz współczesnej rodziny w perspektywie uczniów klas 4-6 dr Martyna Pryszmont Pedagogika, zaoczne II stopnia
Praca składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy z nich to rodzina w literaturze. Opisane zostało pojęcie rodziny, typy rodzin i ich funkcje, a także postawy rodzicielskie. Drugi rozdział to sylwetka psychofizyczna dziecka w okresie adolescencji, w którym został opisany rozwój fizyczny, poznawczy, emocjonalny, moralny i społeczny. Trzeci rozdział to metodologia badań własnych, w którym został przedstawiony cel i problem badawczy, paradygmat i typ badań jakościowych i również model badań- action research, przedstawiający badanie w działaniu w szkolnej codzienności. Opisane zostały również metody badawcze – obserwacja i metoda dialogowa (rozmowa). Czwarty rozdział poświęcony został analizie i interpretacji badań własnych, w którym zawarte zostały scenariusze zajęć dla klas Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Radwanicach. Opisane zostały zadania i funkcje, problemy współczesnej rodziny w perspektywie dzieci, a także problemy rodziny w perspektywie rodziców i opiekunów.
12. Rodzina w ujęciu współczesnych kobiet dr Martyna Pryszmont Pedagogika, zaoczne II stopnia
Celem niniejszej pracy dyplomowej „Rodzina w ujęciu współczesnych kobiet” jest zwrócenie uwagi na fakt, że pojmowanie rodziny i same jej definiowanie uległo zmianom. Na podstawie analizy wywiadów zauważam, że kobiety stały się samowystarczalne, niezależne oraz odpowiedzialne za swoją rodzinę. Mają świadomość swojego życia i to jak nim kierują. Poprzez wywiad z respondentkami stwierdzam, że różne kobiety, różnie ujmują rodzinę a związane jest to ze zmianami, jakie przeszły w swoim życiu, oraz z tym, jakimi kobietami się stały.
13. Przyjaźń w relacjach kibiców wrogich sobie klubów piłkarskich dr hab. Alicja Szerląg prof. UWr Pedagogika, zaoczne II stopnia
Przedmiotem pracy jest zbadanie przyjaźni między kibicami wrogich sobie klubów piłkarskich. Zainteresowałam się tym tematem, ponieważ ważne jest ukazanie całokształtu relacji występujących pomiędzy sympatykami klubów piłkarskich, tym w szczególności ich pozytywnych stron. W tym celu przeanalizowałam genezę sportu oraz historię kibicowania. Dokonałam analizy funkcjonowania kibiców w grupie społecznej skupiając się w szczególności na aktywnym kibicowaniu i kulturze kibiców. Opisałam także najważniejsze podziały kibiców ze względu ich roli w grupie oraz powszechnie uznawany przez kibiców układ zgód i kos odpowiadający za istniejące w społeczeństwie kibiców relacje. Badane osoby zwróciły uwagę przede wszystkim na znaczenie przyjaźni w życiu człowieka oraz wskazały powody zawiązywania się pozytywnych relacji w środowisku kibiców piłki nożnej. W badaniach przeprowadzonych na przełomie kwietnia i maja 2017 r. zastosowałam wywiad otwarty pogłębiony oraz elementy autobiografii. W rezultacie po przeprowadzeniu badań, mogę stwierdzić, iż przyjaźń między kibicami występuje nie tylko pomiędzy sympatykami tego samego klubu, bądź w układzie zgód, ale również pomiędzy kibicami wrogich sobie klubów piłkarskich. Badania te wskazały również mocne i słabe strony owych przyjaźni, a także sposoby podtrzymywania pozytywnych więzi pomiędzy sympatykami niesprzyjających sobie klubów piłkarskich. Podczas realizacji badań nie zauważyłam niepokojących okoliczności utrudniających przebieg badań, jednak w niektórych momentach zauważalne było napięcie między badanymi osobami, w związku z wydarzeniami boiskowymi klubów, które kibice wspierali. Jednakże główne cele badań zostały w pełni zrealizowane, a rezultaty i wnioski otrzymane w ich toku, pozwalają na dalszą eksplorację badawczą.
14. Drogi życiowe Dorosłych Dzieci Alkoholików dr hab. Barbara Jędrychowska prof. UWr Pedagogika, zaoczne II stopnia
Praca na temat dróg życiowych dorosłych dzieci alkoholików (DDA) porusza zagadnienia związane z patologią społeczną. Osoby wywodzące się ze środowisk dysfunkcyjnych, nie znając prawidłowych wzorców zachowań, muszą sprostać otaczającej je rzeczywistości. Pragnąc normalnego życia, potykają się o własne złe wybory. Nie dostrzegają, że podświadomie poszukują partnerów ze skłonnościami do nałogów, czyli osób, którymi mogłyby się zaopiekować,często stając się bezsilnymi wobec własnych wyborów.
15. Wychowanie chrześcijańskie bł. Marceliny Darowskiej prof. dr hab. Stefania Walasek Pedagogika, zaoczne II stopnia
Moja praca magisterska składa się z pięciu rozdziałów. W pierwszym z nich opisuję biografię Marceliny Darowskiej, która w swoim życiu była żoną, matką, a gdy została wdową wybrała życie zakonne. Drugi rozdział poświęcony jest sytuacji społeczno-gospodarczo-politycznej w Galicji oraz rozwoju polskiego szkolnictwa w dobie autonomii. Trzeci rozdział dotyczy autonomii Galicji dla zgromadzeń zakonnych. W następnym rozdziale przybliżyłam tematykę domów niepokalańskich, które Marcelina zakładała od podstaw. Ostatni rozdział ukazuje system pedagogiczny bł. Marceliny Darowskiej, jej stosunek do dziewcząt oraz program nauczania.
16. Problem braku pracy wśród bezrobotnych absolwentów wrocławskich szkół wyższych. prof. dr hab. Mirosława Wawrzak-Chodaczek prof. UWr Pedagogika, zaoczne II stopnia
Problem bezrobocia absolwentów szkół wyższych staje się jednym z głównych współczesnych problemów w Polsce. Posiadanie wyższego wykształcenia w powszechnym przekonaniu daje szanse, na łatwiejsze zdobycie pracy oraz większe zarobki. Rzeczywistość wygląda jednak inaczej, ponieważ coraz większa liczba młodych osób kończąca uczelnie wyższe zasila grono bezrobotnych. Temat mojej pracy to: Problem bezrobocia wśród bezrobotnych absolwentów wrocławskich szkół wyższych. Praca składa się z dwóch części: teoretycznej i badawczej. Pierwsza zawiera takie rozdziały jak: I – Teoretyczne aspekty pracy (wyjaśnienie podstawowych pojęć oraz krytyczna analiza wykorzystanej literatury), II – Wprowadzenie w problematykę badawczą (młodzi na polskim rynku pracy po 1989 roku, przyczyny i skutki bezrobocia, prawne aspekty bezrobocia, instytucje wspierające młodych bezrobotnych), III – Metodologia i organizacja badań własnych (przedmiot i cel badań, problemy główne oraz szczegółowe, metoda oraz technika badawcza, opis organizacji badań), a druga: IV – Analiza wyników badań własnych (charakterystyka osób badanych, świadomość wyboru kierunku studiów w kontekście zatrudnienia, możliwości i działania absolwenta w zakresie zwiększania swojej atrakcyjności na rynku pracy, obraz przyszłego życia zawodowego i rodzinnego w opiniach badanych). Na końcu znajdują się wnioski oraz zakończenie, które zawierają refleksje płynące z badań oraz podsumowanie. Za pomocą wywiadu swobodnego zbadałam czterech absolwentów wrocławskich szkół wyższych. Każdy z nich ukończył inną uczelnię. Wszyscy od dłuższego czasu pozostają bez zatrudnienia. Podejmowali oni różne działania, które miały na celu zwiększenie ich atrakcyjności na rynku pracy. Pomimo dotychczasowych wysiłków ich sytuacja pozostaje bez mian. Powszechność studiów sprawia, iż konkurencja na rynku pracy jest coraz większa. Także wielość i różnorodność kierunków proponowanych przez uczelnie powoduje, że młodzi ludzie nie zawsze podejmują trafne wybory. To wszystko sprowadza się do tego, że bezrobocie staje się powszechnym problemem młodych osób, które są absolwentami szkół wyższych.
17. Rozwód w perspektywie ludzi dorosłych w kontekście edukacji nieformalnej dr Martyna Pryszmont Pedagogika, zaoczne II stopnia
Podjęty temat rozwodu jest ciekawy i obszerny; ściśle związany z życiem rodzinnym, zawodowym, osobistym. Z punktu widzenia celów badań andragogicznych, chodzi o wskazanie „drogowskazów” tym których dotyczy ten problem, ale także osobom z nimi przebywającym. Rozwód jest poważnym problemem osobistym, ale także społecznym. Podjęłam się napisania pracy na temat „Rozwód w perspektywie doświadczeń dorosłych w kontekście edukacji nieformalnej” również po to, aby pogłębić wiedzę o rozwodzie, porównać z doświadczeniami innych osób. Każda sytuacja rozwodowa jest inna. Odgrywa ogromną rolę w życiu, a osoby które tego doświadczyły, muszą podporządkować swoje życie temu wydarzeniu. Celem badań było poznanie doświadczeń rozwodowych dorosłych oraz roli rozwodu w nieformalnej edukacji dorosłych. Praca podzielona została na cztery rozdziały. W pierwszym wyjaśniono znaczenia m. in. terminów: dorosłość, aktywność człowieka dorosłego, edukacja osób dorosłych oraz opisana istota problemów dorosłych. W rozdziale drugim wskazano: istotę rozwodu i jego wpływ na funkcjonowanie rodziny, a także charakterystykę, definicję, funkcje rodziny, jej przemiany oraz zagrożenia. Rozdział trzeci opisuje metodologię badań własnych. Czwarty rozdział to wnioski z przeprowadzonych badań wśród dorosłych osób po rozwodzie. Wywiadów udzieliły trzy kobiety i trzech mężczyzn. Z roku na rok jest coraz więcej rozwodów. Rozpad małżeństwa to nie tylko sprawa dorosłych, ale także dzieci, rodziny, bliskich. To kryzys małżeństwa, porażka dwojga ludzi, przeżycie dla dziecka. Dzieci zawsze potrzebują obecności obojga rodziców. Przeprowadzone badania, potwierdzają większość tendencji i problemów związanych z doświadczeniem rozwodów przez ludzi dorosłych. Narratorki podkreślały trud pierwszych lat po rozwodzie, problemy finansowe, kłopoty wychowawcze. Poradziły sobie. Mężczyźni nie narzekali na brak finansów, raczej martwili się o kontakty z dziećmi. Mężczyzna często opuszcza rodzinę z dnia dzień. To naprawdę trudne wspomnienia. Związane z towarzyszącymi emocjami. Po rozwodzie mężczyznom jest łatwiej ułożyć sobie życie. Mają mniej problemów finansowych i zostają tak jakby sami, bez dzieci, bez obowiązków. Na kobiecie spoczywa obowiązek wychowania dzieci, zostaje ze wszystkim sama. Przeprowadzone badania ukazały wiedzę i doświadczenie Narratorów; odkrywając odpowiedzi na nurtujące mnie pytania badawcze. Mam nadzieję, że udało mi się opisać i pokazać jak trudnym przeżyciem jest rozwód, różne jego przyczyny, ale także skutki, problemy. Badania uświadomiły mi również, jakim złożonym problemem jest rozwód. To trudny temat. Wracają wspomnienia, zapomniane chwile. Bycie kobietą samotnie wychowującą dzieci jest trudnym wyzwaniem. Narratorki wskazały, że najważniejsze są dzieci oraz dbanie o swoje zdrowie. Dla Narratorów ważna jest praca, oraz własna samorealizacja, ale wszystko z myślą o dzieciach. Udało mi się zrealizować osobisty cel i pogłębić posiadaną wiedzę o rozwodzie porównując z doświadczeniami inn
18. Aktywność kulturalna samotnych matek dr Martyna Pryszmont Pedagogika, zaoczne II stopnia
Tematem pracy jest aktywność kulturalna samotnych matek. Praca składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy z nich dotyczy aktywności kulturalnej i jej uwarunkowań w oparciu o różne definicje tego pojęcia. Kolejny rozdział przedstawia sytuację rodzin ze szczególnym uwzględnieniem rodzin niepełnych, jakim jest samotne macierzyństwo. Z kolei trzeci rozdział opiera się na metodologii badań. Przedstawia założenia badawcze, wyłania przedmiot i cele badań. Przedmiotem jest rzeczywiste uczestniczenie samotnych matek w wydarzeniach kulturalnych, natomiast celem pracy jest poznanie aktywności kulturalnej samotnych matek. Ostatni rozdział to analiza i interpretacja wyników badań, które są oparte na problemie badawczym. Rozdział ten przedstawia, w jaki sposób, samotne matki spędzają czas wolny, jakie są formy aktywności kulturalnej samotnych matek, w jaki sposób samotne matki spostrzegają siebie w roli odbiorców kultury, jaką rolę odgrywa aktywność kulturalna w ich codziennym życiu oraz z jakimi ograniczeniami uczestnictwa w kulturze się borykają. Cały rozdział jest oparty na wywiadzie, który został opisany w rozdziale metodologii badań. Praca powstała w oparciu o literaturę i jest poprzedzona wstępem i zakończeniem, który opisuje cały przebieg pracy, wykazuje rezultaty oraz wnioski prowadzonych badań.
19. Wsparcie rodzin dysfunkcyjnych w polskim systemie opiekuńczo-pomocowym a rzeczywisty obraz proponowanych rozwiązań na przykładzie wybranych rodzin powiatu lubińskiego dr hab. Beata Cytowska prof. UWr Pedagogika, zaoczne II stopnia
W rodzinie dysfunkcyjnej zaburzona jest komunikacja między bliskimi, co wpływa na nieprawidłowe kształtowanie się obrazu własnej osoby i poczucia wartości jej członków, zwłaszcza dzieci. Rodzina ta nie ma zaspokojonej potrzeby bezpieczeństwa, miłości, akceptacji czy też szacunku. W takich właśnie rodzinach nie przekazuje się spójnego systemu wartości, a także często łamie się jej poczucie godności. Wszystko to, co wyzwala świadomość wstydu, złości i strachu przekłada się na sposób funkcjonowania rodziny w środowisku. W rodzinie dysfunkcyjnej zaburzona jest jej struktura. Uwaga krewnych skupia się na problemie, który jest przyczyną występującej dysfunkcji, są to m. in.: alkoholizm, narkomania, przemoc w rodzinie, ubóstwo, bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych czy prowadzenia gospodarstwa domowego. Pomoc udzielana rodzinom doświadczającym rozmaitych problemów związana jest na ogół ze wsparciem instytucjonalnym w celu przezwyciężenia występujących przyczyn i skutków dysfunkcji. Wsparcie udzielane rodzinie z niepoprawnym funkcjonowaniem w pokonywaniu ich trudności jest bardzo ważne, ponieważ rodzina ta nie potrafi sama sobie poradzić z dotykającym ją problemem. Celem niniejszej pracy jest porównanie rzeczywistego obrazu wsparcia udzielanego wybranym rodzinom dysfunkcyjnym z powiatu lubińskiego w odniesieniu do rozwiązań proponowanych w polskim systemie opiekuńczo-pomocowym. Tezą pracy jest ukazanie obrazu obecnej sytuacji wybranych rodzin dysfunkcyjnych z powiatu lubińskiego, które zmagają się z wieloma trudnościami w życiu codziennym, zarówno finansowymi, wychowawczymi, a także emocjonalnymi. Struktura formalna pracy składa się z czterech rozdziałów, poprzedzonych wstępem oraz zakończeniem. Rozdział pierwszy jest wprowadzeniem do ogólnego pojęcia rodziny, przedstawiono w nim jej modele, a także pełniące przez nią role, funkcje oraz to, jakie ma ona znaczenie w społeczeństwie. Zostały również ukazane przyczyny dysfunkcyjności rodzin, a także problemy, z którymi w głównej mierze borykają się rodziny dysfunkcyjne. Drugi rozdział przedstawia wsparcie i pomoc jaką zapewnia ustawodawca, czyli państwo polskie. Opisane zostały zadania obligatoryjne i fakultatywne instytucji wsparcia na terenie gmin i powiatów. Z kolei rozdział trzeci skupia się na metodologii badań. Określono w nim założenia badawcze, przedmiot i cel badań oraz problemy badawcze. Dodatkowo ujęto strategię badań oraz metodę, która umożliwiła szczegółowo przeprowadzić badanie z wybranymi rodzinami dysfunkcyjnymi z terenu powiatu lubińskiego. Ostatni, czwarty rozdział pracy dotyczy analizy i interpretacji badań. Ukazuje on obecną sytuację wybranych rodzin dysfunkcyjnych z powiatu lubińskiego, a także przyczyny ich dysfunkcji. Również przedstawiono ich relacje w środowiskiem lokalnym oraz rodzinnym. W końcowej fazie analizy ukazano oceny uzyskanego wsparcia przez badane rodziny. Rozdział zakończony został podsumowaniem badań, w którym przytoczono odpowiedzi na postawione prob
20. Sytuacja szkolna dzieci z rodzin dysfunkcjonalnych w ocenie nauczycieli dr Adam Szecówka Pedagogika, zaoczne II stopnia
21. Rola komputera i Internetu w życiu dziecka w klasach I-III szkoły podstawowej w środowisku wiejskim prof. dr hab. Mirosława Wawrzak-Chodaczek prof. UWr Pedagogika, zaoczne II stopnia
Celem niniejszej pracy jest analiza wykorzystywania komputera i Internetu przez dzieci klas I-III szkoły podstawowej pochodzących ze środowiska wiejskiego. Struktura mojej pracy zawiera trzy rozdziały. W pierwszym rozdziale omówiłam jaką rolę pełni w życiu człowieka komputer i Internet. Opisałam również edukację medialną, jako ważny współcześnie element kształtowania człowieka już od wczesnych lat. Przybliżyłam jakie są funkcje mediów w dzisiejszym świecie oraz przedstawiłam korzyści i zagrożenia wynikające z korzystania z mediów oraz scharakteryzowałam rozwój dziecka w młodszym wieku szkolnym. W rozdziale drugim przybliżyłam metodologiczne podstawy badań. Przedstawiłam przedmiot badań oraz problem badawczy. Opisałam metody, techniki i narzędzia badawcze, jakimi posłużyłam się przeprowadzając badania. Scharakteryzowałam również teren badań oraz badaną grupę. Na koniec przedstawiłam paradygmaty naukowe, szczegółowiej opisując paradygmat interpretatywny. Szczegółowe wyniki badań własnych przedstawiłam w rozdziale trzecim. Znalazły się w nim wyniki dotyczące charakterystyki badanej grupy, zostały zaprezentowane wypowiedzi dzieci na pytania zawarte w kwestionariuszu wywiadu. W rozdziale tym przedstawiłam również wnioski płynące z przeprowadzonych badań własnych.
22. Przejawy zachowań agresywnych u dzieci w wieku przedszkolnym dr Martyna Pryszmont Pedagogika, zaoczne II stopnia
Moja praca magisterska dotyczy przejawów zachowań agresywnych u dzieci w wieku przedszkolnym. Zdecydowałam się poszerzyć moją wiedzę w zakresie funkcjonowania dziecka agresywnego w grupie przedszkolnej. Obserwacja środowiska przedszkolnego zachęciła mnie do przeprowadzenia badań jakościowych, opierających się wywiadach z nauczycielkami prowadzącymi grupę oraz obserwacji dzieci w grupie przedszkolnej. Przedmiotem moje pracy są przejawy zachowań agresywnych u dzieci w wieku przedszkolnym - sposób funkcjonowania tych dzieci, pozycja w grupie, relacje z rówieśnikami, przyczyny zachowań agresywnych. Zajmują mnie także formy agresji, rozwój reakcji agresywnych oraz formy terapii (i sposoby zapobiegania). Celem mojej pracy jest diagnoza zachowań agresywnych dzieci w grupie przedszkolnej. Problemem głównym, który postawiłam w mojej pracy jest: Jak funkcjonują dzieci agresywne w grupie przedszkolnej? Problemy szczegółowe odnoszą się ściśle do przedmiotu moich badań. Zdecydowałam się przeprowadzić badania jakościowe, ponieważ w literaturze przedmiotu wciąż niewiele jest publikacji dotyczących agresji wśród dzieci, większość z nich to badania ilościowe. Moim zdaniem badania jakościowe w odniesieniu do tego problemu sprawdzają się znacznie lepiej, ponieważ można wniknąć w strukturę problemu, poznać przyczyny, dowiedzieć się jak rzeczywiście radzi sobie dziecko agresywne w grupie rówieśniczej. Tak jak wcześniej wspomniałam podczas badań wykorzystywałam dwie metody badawcze: obserwację oraz wywiady. Obserwacja miała formę grupową, była systematyczna - obserwowałam dzieci przez tydzień, mając określony cel. Wybrałam formę jawną - uczestnicy badania, dzieci wiedziały o tym, że są obserwowane, lecz nie znali dokładnego celu mojej wizyty. Drugą metodą, którą wykorzystałam były wywiady z nauczycielkami. Wywiady przeprowadziłam z dwiema nauczycielkami z grupy. Badania przybrały formę nieskategoryzowaną, miałam ze sobą przewodnik do wywiadu, wstępne propozycje pytań, lecz służyły mi one tylko jako pomoc, pytania i odpowiedzi były swobodne, nie trzymałam się sztywno planu. Wyniki jakie otrzymałam po przeprowadzeniu badań nieco mnie zaskoczyły. W większości przypadków agresja w przedszkolu przybiera formę agresji fizycznej. Relacje dzieci agresywnych w grupie, którą badałam odbiegają od szeroko pojętych standardów. Dzieci, które przejawiają najwięcej zachowań agresywnych są akceptowane w grupie z uwagi na swoją atrakcyjność w sferze dydaktycznej. Pozycja dziecka agresywnego w grupie uzależniona jest od jego zachowania. Niestety, sposoby rekacji nauczycieli w przypadku tej grupy są nieprawidłowe. Przyczyny zachowań agresywnych, to złożony aspekt, dlatego mogłam zauważyć, tylko nieliczne z nich. Formy zapobiegania agresji w badanej grupie przynosiły niewielkie efekty, z powodu nieodpowiedniego dobrania metod oraz ich nieprawidłowego zastosowania. Moim zdaniem problem agresji w grupie przedszkolnej jest bardzo złożony. Biorąc pod uwagę czasy w jakich żyjemy pozycja dzieck
23. Jakość życia dorosłych z syndromem DDA dr Martyna Pryszmont Pedagogika, zaoczne II stopnia
Tematem mojej pracy magisterskiej jest jakość życia osób z syndromem DDA. Zainteresowałam się tym zagadnieniem, ponieważ w dzisiejszych czasach coraz częściej słyszy się o problemie alkoholizmu oraz o następstwach jakie za sobą niesie. Coraz częściej zaczęto wiązać alkoholizm i problem osoby uzależnionej z członkami jej najbliższej rodziny. Zaczęto mówić o współuzależnieniu i to nie tylko współmałżonka, ale również dziecka. W pracy znajdują się trzy rozdziały teoretyczne, które opisują obszernie zagadnienia związane z jakością życia, alkoholizmem oraz samym syndromem dorosłych dzieci alkoholików. Mają one na celu ukazanie złożoności podjętej problematyki i ukazują wzajemne powiązania pomiędzy jakością życia a współuzależnieniem osoby. Ostatni rozdział zawiera w sobie materiał metodologiczny, poświęcony prowadzonym przeze mnie badaniom dotyczącym tego zagadnienia. Pierwszy rozdział został przeznaczony na omówienie problematyki dotyczącej samego pojęcia jakości i zadowolenia z życia oraz czynników jakie na nie wpływają. W rozdziale tym opisane zostało również powiązanie uzależnienia i współuzależnienia osoby z jakością jego życia. Rozdział ten prezentuje różnorodność sposobów definiowania satysfakcji z życia oraz jakości życia w kontekście uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu. W drugim rozdziale podejmuje się tematyki związanej z alkoholizmem. Przedstawiłam w nim bogactwo koncepcji oraz ujęć tego zjawiska na tle historycznym. Omówiony został w nim rozwój oraz pojawianie się uzależnienia w życiu człowieka – jego objawy oraz charakterystyczne fazy. Ostatni rozdział teoretyczny dotyczy syndromu dorosłego dziecka alkoholika. Przedstawione zostały w nim specyficzne cechy DDA, role jakie pełnią i przyjmują dzieci wychowujące się w rodzinach dysfunkcyjnych oraz następstwa jakie z nich wynikają w życiu dorosłym. Na samym końcu tego rozdziału znajdują się wyodrębnione w dzisiejszych czasach formy pomocy przeznaczone dla DDA oraz geneza ich powstawania. Rozdział czwarty ukazuje cele badań, problemy badawcze, charakterystykę osób badanych, zastosowane narzędzia, metodę badawczą oraz sposób opracowania wyników. W piątym rozdziale zostały przedstawione wyniki badań własnych oraz ich interpretacja. Pracę wieńczy zakończenie będące podsumowaniem całości omówionych w niniejszej pracy zagadnień oraz wyników badań własnych. W przeprowadzonych badaniach chciałam sprawdzić czy faktycznie, to w jakiej rodzinie się wychowujemy i dorastamy wpływa w późniejszy czasie na jakość i zadowolenie z życia. Czy osoby wychowujące się w rodzinach dysfunkcyjnych czerpią jakąkolwiek radość z życia czy może te wszystkie przykre doświadczenia i wspomnienia odcisnęły za silne piętno i rysę na ich dorosłym życiu, że nie są w stanie funkcjonować w normalnym społeczeństwie. Chciałam zbadać czy problem z jakim zmagają się rodzice – czyli alkoholizm ma jakikolwiek wpływ na życie ich dzieci po wielu latach.
24. Mniejszość muzułmańska w sytuacji doświadczenia postaw rasistowskich w środowisku wielkomiejskim dr hab. Alicja Szerląg prof. UWr Pedagogika, zaoczne II stopnia
W XXI wieku zjawisko wielokulturowości intensywnie funkcjonuje na całym świecie oraz w Europie. W skutek tego pojawia się problem doświadczania rasizmu przez jednostki odmienne kulturowo, naznaczony brakiem tolerancji i zrozumienia ze strony kultury zachodniej. Utrudnia to budowanie prawidłowych relacji w społeczeństwie międzykulturowym. W tematyce pracy został podjęty problem rasizmu oraz jego przejawy. Zostały wyszczególnione atrybuty przynależności do mniejszości muzłumańskiej, a także omówiono relacje w środowisku zróżnicowanym kulturowo. W pracy magisterskiej wykorzystano podejście jakościowe w celu przeprowadzenia badań metodą wywiadu pogłębionego. Osoby biorące udział w badaniach posługiwały się językiem angielskim.
25. Przenikanie się kultur w wielopokoleniowych rodzinach Kresowiaków dr hab. Alicja Szerląg prof. UWr Pedagogika, zaoczne II stopnia
Przedmiotem pracy jest zbadanie zakresu przenikania się kultur w wielopokoleniowych rodzinach Kresowiaków. Przed przystąpieniem do badań własnych, w pierwszej kolejności, przeanalizowałam pojęcie rodziny jako środowiska wychowawczego oraz kulturowy model funkcjonowania rodziny. Następnie opisałam historię rodzin pochodzących z Kresów Wschodnich, nawiązując przede wszystkim do przesiedlenia i adaptacji w nowym miejscu osiedlenia. Opisałam również zagadnienie odmienności kulturowej w procesie kreowania się tożsamości społeczno- kulturowej, gdzie analizie zostały poddane pojęcia kultury, pogranicza kulturowego, transkulturowości, tożsamości oraz przekazu kulturowego w ujęciu międzygeneracyjnym. W części metodologicznej opisałam przedmiot oraz problematykę badań własnych oraz procedurę badawczą. W badaniach zastosowałam wywiad pogłębiony. Badane osoby przede wszystkich opowiadały o dziedzictwie kulturowym w obrębie rodziny oraz jej międzygeneracyjnym przekazie. Przeprowadzone badania ukazały bogatą kulturę Kresowiaków, silne więzi rodzinne i potrzebę przekazywania owej kultury następnym pokoleniom. W trakcie wywiadów, respondenci byli bardzo otwarci, sympatyczni i chętni do rozmowy. Dzięki owocnej współpracy, wszystkie cele badań zostały zrealizowane, a uzyskane wnioski oraz informacje mogą stanowić podstawę dalszej eksploracji badawczej.
26. Rola grupy rówieśniczej w stosowaniu używek przez młodzież gimnazjalną prof. dr hab. Mirosława Wawrzak-Chodaczek prof. UWr Pedagogika, zaoczne II stopnia
Tematem mojej pracy magisterskiej jest „Rola grupy rówieśniczej w stosowaniu używek przez młodzież gimnazjalną”, która jest w obecnych czasach kwestią bardzo powszechną. Grupa rówieśnicza to grupa, z którą jednostka posiada najbliższy kontakt, ma ona istotne znaczenie na jej rozwój jak i również na kształtowanie się osobowości, charakteru, stylu bycia a więc odgrywa ona niezmiernie ważną rolę w okresie, jakim jest wiek gimnazjalny. Młodzież będąca w okresie dorastania, poznawania siebie a także poszukiwania własnego „ja” bardzo często zbacza na złą drogę, co dzieje się za pomocą grupy rówieśniczej funkcjonującej w najbliższym dla nich środowisku. Poprzez różnego rodzaju naciski i namowy z ich strony a także chęci zaimponowania danej grupie bądź jednostce, bycia kimś doroślejszym od reszty, niestety wielu uczniów uczęszczających do gimnazjum sięga po używki, co doprowadzić może do różnego rodzaju problemów. Wiązać się one mogą ze stanem zdrowia, szkołą, domem, kontaktami zarówno z rodzicami jaki i rówieśnikami. W związku z tym, głównym celem moich badań jest zbadanie wzajemnych powiązań pomiędzy rolą grupy rówieśniczej a stosowaniem używek przez młodzież w wieku gimnazjalnym. Niniejsza praca składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy rozdział składa się z informacji dotyczących funkcjonowania młodzieży gimnazjalnej wśród grupy rówieśniczej, zawiera on takie zagadnienia jak charakterystyka psychologiczną młodzieży gimnazjalnej, jej rozwoju emocjonalnego, społecznego a także grupy rówieśniczej i jej funkcji. Rozdział drugi poświęcony jest analizie używek występujących w środowisku uczniów. Rozdział trzeci prezentuje metodologiczne podstawy pracy badawczej zaś rozdział ostatni, czwarty stanowi prezentację i interpretację wyników badań własnych. Moje badania przeprowadziłam w gimnazjum nr 9 we Wrocławiu na 191 uczniach do niego uczęszczających, będących między 13 a 17 rokiem życia. Poznając bliżej charakterystykę psychologiczną młodzieży gimnazjalnej, grupy rówieśniczej a także analizując rodzaje używek występujących w środowisku uczniów, powody, dla których młodzież po nie sięga, w swoich badaniach posłużyłam się metodą sondażu diagnostycznego, do której przypisaną techniką badawczą jest ankieta, zaś narzędziem badawczym kwestionariusz ankiety. Uzyskane wyniki badań pozwoliły mi na stwierdzenie, iż oddziaływanie grupy rówieśniczej może mieć istotne znaczenie na stosowanie używek przez młodzież gimnazjalną.
27. Osiągnięcia szkolne uczniów z niepełnosprawnością ruchową uczęszczających do szkół ogólnodostępnych dr hab. Beata Cytowska prof. UWr Pedagogika, zaoczne II stopnia
Głównym tematem pracy magisterskiej było zaprezentowanie efektów w nauce oraz umiejętności i możliwości, jakie uzyskują uczniowie z dysfunkcjami ruchu uczący się w szkołach podstawowych ogólnodostępnych. Praca została podzielona na 4 rozdziały. W pierwszej części przedstawione zostały przyczyny niepełnosprawności ruchowej, opis najczęściej spotykanych dysfunkcji ruchu oraz formy rehabilitacji. Drugi rozdział został poświęcony możliwościom ucznia z niepełnosprawnością ruchową, dojrzałości do podjęcia nauki, relacji z koleżankami i kolegami oraz pomocy jaką uzyskują ci uczniowie od władz szkoły i gminy lub powiatu. W trzecim rozdziale pracy przybliżyłam metodologiczne podstawy pracy badawczej. Ostatnia część poświęcona jest ukazaniu wyników pracy badawczej, przeprowadzonej wśród uczniów z niepełnosprawnością ruchową uczęszczających do szkoły podstawowej ogólnodostępnej. Zostały opisane osoby z dysfunkcjami ruchu w roli uczniów, ich wyniki w nauce oraz inne osiągnięcia, relacje, jakie utrzymują z koleżankami i kolegami z klasy i szkoły oraz z nauczycielami, a także trudności, z jakimi muszą zmierzyć się rodziny tych dzieci z perspektywy badanych.
28. Monografia Żłobka przy ul. Kowalskiej we Wrocławiu prof. dr hab. Elżbieta Kościk Pedagogika, zaoczne II stopnia
Niniejsza praca magisterska przedstawia działalność żłobka przy ulicy Kowalskiej we Wrocławiu. Celem mojej pracy jest pokazanie działalności placówki na przestrzeni dwóch lat, czyli od początku jej istnienia. Praca w placówce, wywiad z innymi pracownikami oraz solidna dokumentacja pozwoliły na wiarygodne przedstawienie faktów z życia żłobka. Praca składa się ze wstępu, trzech rozdziałów oraz zakończenia. W rozdziale pierwszym zdefiniowałam pojęcie żłobka w świetle literatury oraz zaprezentowałam jego rozwój na przestrzeni lat uwzględniając podstawy prawne odnoszące się do placówek tego typu. Drugi rozdział poświęciłam metodologicznym podstawom pracy. Przedstawiłam problem badawczy, hipotezy, zmienne i ich wskaźniki. Opisałam również metody, techniki i narzędzia badawcze wykorzystane podczas badań. W trzecim rozdziale przedstawiłam przedmiot moich rozważań, którym jest Familijny Żłobek przy ulicy Kowalskiej 60 we Wrocławiu uwzględniając organ prowadzący, lokalizacje, wyposażenie, zatrudnioną kadrę, a także zasady rekrutacji oraz źródła finansowania placówki. W zakończeniu zawarłam podsumowanie całości badań.
29. Obraz dzieciństwa i młodości na kresach I połowy XX wieku w literaturze wspomnieniowej dr hab. Barbara Jędrychowska prof. UWr Pedagogika, zaoczne II stopnia
Celem niniejszej pracy badawczej jest poznanie i przedstawienie dzieciństwa i młodości na Kresach w literaturze wspomnieniowej. Praca składa się z części teoretycznej i empirycznej. Cześć teoretyczna zawiera wyjaśnienie podstawowych pojęć, wprowadzenie w problematykę badawczą oraz metodologię i organizację badań własnych. W części empirycznej scharakteryzowałam literaturę przedmiotową i jej bohaterów, ukazałam obraz dzieciństwa, młodości, obraz szkoły i działań wojennych na Kresach oraz jak przebiegały przesiedlenia i adaptację do nowych warunków życia Kresowian.
30. Obraz rodziny tradycyjnej i współczesnej w wybranych serialach telewizyjnych dr Martyna Pryszmont Pedagogika, zaoczne II stopnia
Temat niniejszej pracy to: Obraz rodziny tradycyjnej i współczesnej w wybranych serialach telewizyjnych. Celem pracy jest przyjrzenie się pojęciu rodziny, powołując się na wybrane seriale telewizyjne. W pracy podjęto próbę charakterystyki serialowych rodzin, uwzględniając funkcje, jakie pełnią ich poszczególni członkowie, modele i typy jakie reprezentują, a także role i wizerunki serialowych bohaterów w rodzinie. W niniejszej pracy, podjęto również próbę scharakteryzowania problemów, z jakimi zmagają się serialowe rodziny. Rodzina oraz seriale są w badaniach niezwykle interesujące, biorąc pod uwagę fakt, że ludzie w dzisiejszym świecie czerpią wiele wzorców z telewizji, a swój wolny czas poświęcają właśnie serialom. Praca składa się z następujących rozdziałów: 1. Rodzina w literaturze przedmiotu, 2. Serial jako przejaw kultury popularnej, 3. Metodologia badań własnych, 4. Prezentacja wniosków i wyników badań.