Psychologia zarządzania

 

Kierownik: dr Jagoda Stompór-Świderska

jagoda.stompor-swiderska@uwr.edu.pl

Sekretarz: mgr Izabela Bal

izabela.bal@uwr.edu.pl

telefon: +48 71 367-20-01 wew.147

 

czas trwania: 2 semestry

czas rozpoczęcia: listopad 2018
odpłatność:  2 100 zł za semestr od r.a. 2017/2018  (edycja XXIV)

 

TRWA REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2018/2019
 

Zasady rekrutacji Wymagane dokumenty:

1. Obowiązuje rekrutacja elektroniczna

Kandydat/kandydatka ma obowiązek zarejestrować się najpierw w systemie IRK i wypełnić kwestionaiusz rekrutacyjny. Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia, należy wydrukować kwestionariusz i dostarczyć do sekretariatu Instytutu Psychologii wraz z pozostałymi dokumentami:

  1. Podanie wydrukowane z systemu IRK (konieczność rejestracji internetowej)
  2. Odpis dyplomu ukończenia studiów lub kserokopię dyplomu poświadczone przez jednostkę przyjmującą dokumenty
  3. Kserokopia dowodu osobistego

Wymagane wykształcenie:
- ukończone studia wyższe licencjackie/magisterskie

Zasady naboru:
Po uzyskaniu informacji w systemie IRK o zakwalifikowaniu do przyjęcia, kandydat/ka dostarcza dokumenty, co jest warunkiem przyjęcia na studia. Po otrzymaniu informacji o przyjęciu na studia, kandydat/ka zostaje zarejestrowany/a w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studenta, tzw. USOS i otrzymuje indywidualny numer wirtualnego indeksu, który stanowi login do USOS.  Dziekanat generuje umowy z indywidualnym kontem słuchacza (jest uwidoczniony w systemie USOS w zakładce Płatności). Wpłaty (całości lub pierwszej raty) należy dokonac w ciagu siedmiu (7) dni po podpisaniu umowy.

Termin składania podań: na edycję XXV  wrzesień - I połowa października 2018

Zasady naboru:
weryfikacja podań przez komisję

TERMINY ZJAZDÓW XXIV EDYCJI:

Semestr zimowy 

2018/2019

w przygotowaniu

 

CHARAKTERYSTYKA STUDIUM

Podyplomowe Studium „Psychologia Zarządzania” zostało uruchomione po raz pierwszy w semestrze letnim roku akademickiego 1993/1994 na podstawie zarządzenia Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 16/94.

Podyplomowe studia „Psychologia Zarządzania” są studiami typu doskonalącego. Przeznaczone są dla osób pragnących pogłębić wiedzę i umiejętności w zakresie psychologii zarządzania, również dla specjalistów z dziedzin pozapsychologicznych (pracowników działów personalnych, członków rad nadzorczych, oświaty, kadry menedżerskiej, pracowników firm zajmujących się promocją, badaniami marketingowymi i zarządzaniem kadrami). Podczas zajeć słuchacze zapoznaja sie z zastosowaniem psychologii w rozwiązywaniu problemów pojawiajacych się podczas zarządzania firmą.

Formy zajęć: warsztaty, treningi i wykłady, obejmują 220 godzin. Zajęcia prowadzone są w systemie zaocznym (sobota-niedziela w godz.9 - 18). 

Zajęcia prowadzone są przez pracowników Instytutu Psychologii oraz Uniwersytetu Ekonomicznego - nauczycieli akademickich z doświadczeniem praktycznym.

Uzyskane umiejętności  

Studia dostarczają psychologiczną wiedzę przydatną m.in. w opracowywaniu systemów celów, planowaniu, podejmowaniu decyzji personalnych, kierowaniu ludźmi, ocenie efektywności pracowników, diagnozowaniu i analizie nieformalnej struktury organizacji i zarządzaniu sobą w czasie. Podczas zajęć słuchacze zapoznają się z zastosowaniem psychologii w rozwiązywaniu problemów pojawiających się podczas zarządzania firmą, m.in. poznają kulturowe uwarunkowania zarządzania ludźmi w firmach międzynarodowych, zdobywają najnowszą wiedzę psychologiczną z problematyki zachowań organizacyjnych i psychologii zarządzania.

Słuchacze zdobywają wiedzę nt. doboru pracowników z wykorzystaniem metod jakościowych i ilościowych. Uczestniczą w symulacji Assessment Center, co ma na celu nabycie umiejętności formułowania wymagań, opracowywania zadań adekwatnie do wymagań stanowiska, sztuki obserwacji (arkusze obserwacyjne, skale szacunkowe), syntezy wyników uzyskanych różnymi metodami przez zespół obserwatorów. Zapoznają się z możliwościami i ograniczeniami oceny efektywności różnych form doskonalenia pracowników (rozmowa oceniająca, coaching). Nabywają umiejętności w diagnozie stylów kierowania na podstawie wskaźników obserwacyjnych i danych kwestionariuszowych. Uczą się konstrukcji systemów motywowania oraz stosowania konkretnych technik motywowania pracowników. Zdobywają wiedzę z zakresu analizy konfliktów, stylów ich rozwiązywania wraz z aktualną wiedzą naukową z psychologii stresu i radzenia sobie z nim. Poprzez możliwość czynnego udziału w symulowanych sytuacjach negocjacyjnych, poznają własny styl działania, indywidualne predyspozycje i cechy. Poznają techniki asertywnego radzenia sobie w pracy zawodowej, doskonalą umiejętność pozytywnej i elastycznej autoprezentacji w sposób adekwatny do problemu i sytuacji oraz umiejętność podejmowania decyzji.

Udział w autorskiej grze kierowniczej „Promar” (wypracowanej przez nauczycieli akademickich i osoby prowadzące biznes) dostarcza kompleksowej wiedzy menedżerskiej, kształtuje umiejętności potrzebne w biznesie oraz umożliwia rozpoznanie potencjału menedżerskiego uczestników. Gra weryfikuje zrozumienie i praktyczne wykorzystanie wiedzy z następujących obszarów: zarządzanie strategiczne, marketing, podstawy zarządzania, analiza finansowa, zarządzanie kadrami, psychologia kierowania. Uczestnictwo w symulacji konkursowej procedury doboru menedżerów ma na celu nabycie umiejętności formułowania wymagań, opracowywania zadań adekwatnie do wymagań stanowiska, sztuki obserwacji (arkusze obserwacyjne, skale szacunkowe), syntezy wyników uzyskanych różnymi metodami przez zespół obserwatorów.
  

Załącznik: 

Kadra naukowa SP Psychologia Zarzadzania.pdf

Bloki tematyczne na SP Psychologia Zarządzania 2016-2017.pdf