Psychologia zarządzania

Kierownik: dr Magdalena Ślazyk-Sobol
magdalena.slazyk-sobol@uwr.edu.pl

Sekretarz: mgr Katarzyna Piątek
katarzyna.piątek@uwr.edu.pl

telefon: +48 (71) 367 20 01 wew. 126

czas trwania: 2 semestry
czas rozpoczęcia: marzec 2019
odpłatność: 2 100 zł za semestr (edycja XXV)

 

TRWA REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2018/2019

Zasady rekrutacji Wymagane dokumenty:

1. Obowiązuje rekrutacja elektroniczna

Kandydat/kandydatka ma obowiązek zarejestrować się najpierw w systemie IRK i wypełnić kwestionariusz rekrutacyjny. Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia, należy wydrukować kwestionariusz i dostarczyć komplet dokumentów do Sekretariatu Instytutu Psychologii (ul. Dawida 1 we Wrocławiu, pokój 36, pierwsze piętro) wraz z pozostałymi dokumentami:

  1. Podanie wydrukowane z systemu IRK (konieczność rejestracji internetowej).
  2. Odpis dyplomu ukończenia studiów lub kserokopię dyplomu poświadczone przez jednostkę przyjmującą dokumenty.
  3. Kserokopia dowodu osobistego.

Wymagane wykształcenie:
- ukończone studia wyższe licencjackie/magisterskie

Zasady naboru:
Po uzyskaniu informacji w systemie IRK o zakwalifikowaniu do przyjęcia, kandydat/ka dostarcza dokumenty, co jest warunkiem przyjęcia na studia. Po otrzymaniu informacji o przyjęciu na studia, kandydat/ka zostaje zarejestrowany/a w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studenta, tzw. USOS i otrzymuje indywidualny numer wirtualnego indeksu, który stanowi login do USOS.  Dziekanat generuje umowy z indywidualnym kontem słuchacza (jest uwidoczniony w systemie USOS w zakładce Płatności). Wpłaty (całości lub pierwszej raty) należy dokonać w ciągu siedmiu (7) dni po podpisaniu umowy.

Termin składania podań: na edycję XXV  03.01.2019-20.02.2019

Zasady naboru: weryfikacja podań przez komisję

Terminy zjazdów XXV edycji - Semestr letni 2018/2019:

  • 23-24.02.2019
  • 09-10.03.2019
  • 23-24.03.2019
  • 13-14.04.2019
  • 18-19.05.2019
  • 01-02.06.2019
  • 15-16.06.2019

Charakterystyka Studium:

Podyplomowe Studium „Psychologia Zarządzania” zostało uruchomione po raz pierwszy w semestrze letnim roku akademickiego 1993/1994 na podstawie zarządzenia Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 16/94.

Podyplomowe studia „Psychologia Zarządzania” są studiami typu doskonalącego. Przeznaczone są dla osób pragnących pogłębić wiedzę i umiejętności skutecznego zarządzania zespołem, poznawania własnych mocnych stron liderskich a także obszarów kompetencji wymagających dalszego rozwoju.  Studium podyplomowe przeznaczone jest dla kadry kierowniczej, ale także specjalistów HR,  członków rad nadzorczych, pracowników oświaty oraz organizacji  zajmujących się promocją, badaniami marketingowymi oraz zarządzaniem kadrami.

Podczas zajęć słuchacze poznają koncepcje psychologiczne a także liczne metody i narzędzia służące rozwiązywaniu problemów organizacyjnych oraz zarządczych w organizacjach.

Formy zajęć: warsztaty, treningi i wykłady, obejmują 220 godzin. Zajęcia prowadzone są w systemie zaocznym (sobota-niedziela w godz. 9 - 18). 

Zajęcia prowadzone są przede wszystkim przez pracowników Instytutu Psychologii  - nauczycieli akademickich z wieloletnim doświadczeniem praktycznym a także współpracowników zewnętrznych – trenerów, diagnostów, coachów.

Uzyskane umiejętności                                                                                                      

Studia dostarczają psychologiczną wiedzę przydatną m.in. w planowaniu oraz podejmowaniu decyzji personalnych, ocenie efektywności pracowników, diagnozowaniu i analizie nieformalnej struktury organizacji i zarządzaniu sobą w czasie. Podczas zajęć słuchacze zapoznają się z zastosowaniem psychologii w rozwiązywaniu problemów pojawiających się podczas zarządzania firmą, m.in. poznają kulturowe uwarunkowania zarządzania ludźmi w firmach międzynarodowych, zdobywają najnowszą wiedzę psychologiczną z problematyki zachowań organizacyjnych oraz psychologii zarządzania.

Słuchacze zdobywają wiedzę na temat doboru pracowników z wykorzystaniem metod jakościowych i ilościowych. Uczestniczą w opracowywaniu oraz prowadzeniu symulacji sesji Assessment/ Deveploment Center, dzięki czemu rozwijają umiejętności formułowania wymagań, opracowywania zadań adekwatnie do wymagań stanowiska, sztuki obserwacji zachowań oraz ich interpretacji (arkusze obserwacyjne, skale szacunkowe) a także syntezy wyników uzyskanych różnymi metodami przez zespół obserwatorów.

Zapoznają się z możliwościami i ograniczeniami oceny efektywności różnych form doskonalenia pracowników (rozmowa oceniająca, coaching). Trenują umiejętność przekazywania skutecznych informacji zwrotnych – zarówno pozytywnych, jak i tych mających charakter korygujący.

Nabywają umiejętności w diagnozie stylów kierowania na podstawie wskaźników obserwacyjnych i danych kwestionariuszowych. Uczą się konstrukcji systemów motywowania oraz stosowania konkretnych technik motywowania pracowników. Zdobywają wiedzę z zakresu analizy konfliktów, stylów ich rozwiązywania wraz z aktualną wiedzą naukową z psychologii stresu i radzenia sobie z nim. Poprzez możliwość czynnego udziału w symulowanych sytuacjach negocjacyjnych, poznają własny styl działania, indywidualne predyspozycje oraz zasoby. Poznają techniki asertywnego radzenia sobie w pracy zawodowej, doskonalą umiejętność pozytywnej i elastycznej autoprezentacji w sposób adekwatny do problemu i sytuacji oraz umiejętność efektywnej pracy grupowej. Poznają przyczyny oraz uwarunkowania patologicznych zjawisk i zachowań organizacyjnych a także możliwe działania prewencyjne i zapobiegawcze.

Ponadto Studenci planują i praktycznie realizują  empiryczne projekty badawcze w zakresie interesujących ich zagadnień psychologii pracy oraz organizacji.

Szczególnie istotnym elementem kształcenia realizowanym w Podyplomowym Studium „Psychologia Zarządzania” jest rozwój osobisty Studentów  - pogłębianie autorefleksji w obszarze własnych zasobów i mocnych stron a także obszarów wymagających wzmocnienia, co realizowanie jest podczas  treningów umiejętności interpersonalnych a także warsztatów rozwijających inteligencję emocjonalną oraz umiejętności społeczne.