Dla doktorantów

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH I PEDAGOGICZNYCH DZIEKANAT STUDIÓW DOKTORANCKICH ul. Szewska 48 50-139 Wrocław tel. 071 375 25 57

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018 NA STUDIACH DOKTORANCKICH

W nawiązaniu do komunikatów Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia: 20.02.2017 r. i 10.01.2018 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2017/2018 w Uniwersytecie Wrocławskim, w oparciu o Uchwałę Nr 61/2017 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim z dnia 26 kwietnia 2017 r. oraz Uchwałę nr 231/2015 Rady Wydziału z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie dokumentowania przebiegu studiów III stopnia przewiduje się następujące szczegóły organizacji roku akademickiego 2017/2018 dla STUDIÓW DOKTORANCKICH na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych:

  • Na studiach doktoranckich obowiązuje roczny system zaliczania
  • Dokumentowanie osiągnięć doktoranta realizowane jest poprzez:

1. Zapisy na indywidualnym koncie doktoranta przy wykorzystaniu Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS).
Doktorant zobowiązany jest:
- do uzyskania bezpośrednio po zakończeniu zajęć zapisów (ocen) w systemie USOS dokonanych przez prowadzącego zajęcia
oraz - do bieżącego monitorowania (poprzez system USOS WEB) poprawności tych zapisów

W przypadku stwierdzenia braku lub niezgodności oceny doktorant zobowiązany jest do bezzwłocznego wyjaśnienia rozbieżności z prowadzącym zajęcia.

2. Złożenie kierownikowi studiów doktoranckich, w określonym terminie, rocznej karty przebiegu studiów.

Doktorant zobowiązany jest do złożenia kompletnej rocznej karty oceny przebiegu studiów doktoranckich, tj. zawierającej zwłaszcza: oceny zgodne z zapisami w systemie USOS, daty uzyskania zaliczenia, liczbę godzin, liczbę punktów ECTS, imię i nazwisko prowadzącego zajęcia, informację o realizacji praktyki zawodowej, sprawozdanie z przebiegu pracy naukowej i opinię opiekuna/promotora) oraz wymagane podpisy. Obowiązek złożenia rocznej karty przebiegu studiów doktoranckich dotyczy również osób, które uzyskały zgodę kierownika na ich przedłużenie.

  • Doktoranci podlegają semestralnej ocenie promotora (opiekuna naukowego) i rocznej ocenie kierownika studiów doktoranckich w zakresie realizacji programu studiów doktoranckich oraz prowadzenia badań naukowych. Na podstawie tej oceny kierownik studiów dokonuje zaliczenia kolejnych lat studiów doktoranckich.
  • Doktorant nie ma prawa do powtarzania roku. W przypadku niezaliczenia zajęć wynikających z programu studiów doktoranckich, doktorant może raz powtórzyć za zgodą kierownika studiów doktoranckich niezaliczone zajęcia pod warunkiem, że nie przedłuży to okresu trwania studiów doktoranckich.

Doktorant jest zobowiązany w szczególności do:
- postępowania zgodnie z treścią ślubowania i regulaminem studiów doktoranckich oraz w zgodzie z dobrymi obyczajami akademickimi;
- realizacji obowiązującego programu studiów, prowadzenia badań naukowych i składania kierownikowi studiów doktoranckich w ustalonym terminie rocznej karty przebiegu studiów doktoranckich, złożenia rozprawy doktorskiej i zdania egzaminów doktorskich w ustalonym terminie;
- udziału w zajęciach obowiązkowych ustalonych przez władze uczelni, w tym: w zakresie szkolenia bezpieczeństwa higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej;
- wystąpienia o wszczęcie przewodu doktorskiego nie później niż do końca szóstego semestru studiów doktoranckich; (brak wystąpienia w tym terminie jest traktowany jako nieterminowa realizacja programu studiów doktoranckich);
- zdania egzaminów doktorskich przed przyjęciem rozprawy doktorskiej i złożenia rozprawy doktorskiej nie później niż 2 lata po upływie studiów doktoranckich;
- odbywania praktyk zawodowych w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach – za zgodą kierownika studiów doktoranckich – w formie czynnego uczestniczenia w ich prowadzeniu (potwierdzonego w postaci karty hospitacji);
- informowania opiekuna naukowego (promotora), a także kierownika studiów doktoranckich o planowanych wyjazdach na okres powyżej jednego miesiąca;
- niezwłocznego (nie później niż w ciągu 7 dni od wystąpienia okoliczności) powiadamiania o zmianie nazwiska, stanu cywilnego, adresu oraz o innych okolicznościach faktycznych i prawnych mających znaczenie dla praw i obowiązków doktoranta; - składania oświadczeń lub innych dokumentów wymaganych przez ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym oraz inne przepisy prawa; - zapoznawania się z uchwałami i decyzjami (rozstrzygnięciami), a także komunikatami (wiadomościami, informacjami itp.) władz Uczelni i wydziału dotyczącymi toku studiów doktoranckich, w tym umieszczanymi w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów (USOS), na stronie internetowej Wydziału oraz dostarczonymi na indywidualne konto pocztowe doktoranta z wykorzystaniem uczelnianej poczty elektronicznej;
- niepodejmowania czynności (działań) mogących prowadzić do przypisania sobie autorstwa fragmentu lub innych elementów cudzego utworu lub ustalenia naukowego.
Doktoranci na przedłużonym okresie studiów doktoranckich:
Zgodnie z obowiązującym regulaminem studiów doktoranckich (§ 6 ust. 7) w okresie wystąpienia przyczyny przedłużenia studiów doktoranckich w przypadkach, o których mowa w ust. 4 i 5, doktorant zachowuje status doktoranta roku studiów doktoranckich, na którym wystąpił o przedłużenie studiów doktoranckich, a w przypadku przedłużenia, o którym mowa w ust. 3, doktorant zachowuje status doktoranta czwartego roku (ostatniego roku). Doktoranci, którzy uzyskali zgodę kierownika na przedłużenie okresu studiów, również podlegają ocenie promotora i kierownika studiów w zakresie realizacji programu i prowadzenia badań naukowych. W związku z tym są zobowiązani do złożenia rocznej karty oceny przebiegu studiów, zawierającej co najmniej sprawozdanie z przebiegu pracy naukowej w danym roku akademickim (jeśli zrealizowali czteroletni program studiów w całości) oraz zawierającej opinię promotora. Jeżeli doktoranci na przedłużonym okresie studiów (wyjątkowo, za wcześniejszą zgodą kierownika) nie zrealizowali w całości czteroletniego programu studiów, wówczas karta oceny przebiegu studiów powinna zawierać również oceny z wymaganych programem przedmiotów.
Szczegóły dotyczące organizacji roku akademickiego 2017/2018:
Uroczysta inauguracja: 02.10.2017 r.
Semestr zimowy:
Okres zajęć dydaktycznych: 03.10.2017 r. – 31.01.2018 r.
Przerwa świąteczna: 23.12.2017 r. – 2.01.2018 r.
Dni rektorskie: 31.10.2017 r., 2.11.2017 r., 15.11.2017 r. (Święto Uniwersytetu), 24.11.2017 (Giełda Kół Naukowych)
Sesja egzaminacyjna: 1.02.2018 r. – 12.02.2018 r.
Sesja poprawkowa: 13.02.2018 r.-18.02.2018 r. (dotyczy tylko osób, które uzyskały ocenę niedostateczną z egzaminu wymaganego programem studiów w danym semestrze !) 
Semestr letni:
Okres zajęć dydaktycznych: 19.02.2018 r. – 15.06.2018r.
Przerwa świąteczna: 30.03.2018 r. – 03.04.2018 r. 
Dni rektorskie: 30.04.2018 r., 2.05.2018 r., 04.05.2018 r., 10.05.2018 r. (Juwenalia)
Sesja egzaminacyjna: 16.06. 2018 r. – 01.07.2018 r.
Sesja poprawkowa: 1.09.2018 r. – 10.09.2018 r. (dotyczy tylko osób, które uzyskały ocenę niedostateczną z egzaminu wymaganego programem studiów w danym semestrze)

Wymagany termin przedłożenia kierownikowi studiów doktoranckich rocznej karty przebiegu studiów, niezbędnej do zaliczenia roku akademickiego 2017/2018 do 4.07.2018 r. włącznie.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek doktoranta, kierownik studiów doktoranckich może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu zaliczenia, jednak nie dalej niż do 30 września 2018 r.

Niewywiązywanie się doktoranta z obowiązków określonych w regulaminie studiów doktoranckich, tj. m.in. niezłożenie przez doktoranta kierownikowi studiów doktoranckich w wymaganym terminie karty oceny przebiegu studiów, niewywiązanie się z wymogów regulaminowych dotyczących realizacji programu, prowadzenia badań naukowych, odbywania praktyk zawodowych, wystąpienia w określonym terminie o wszczęcie przewodu doktorskiego będzie skutkować skreśleniem z listy słuchaczy studiów doktoranckich oraz wstrzymaniem pobieranych stypendiów i wyrejestrowaniem z ubezpieczenia zdrowotnego