Doktoranci

Doktoranci ubiegający się o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018 zobowiązani są złożyć w dziekanacie (pok.102-studia doktoranckie) w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2017 r.

1. Pisemne zgłoszenie kandydatury do stypendium z krótkim uzasadnieniem i podpisem kandydata

2. Oświadczenie dotyczące spełnienia przesłanek do pobierania stypendium ministra za wybitne osiągnięcia (wzór do pobrania)

3. Oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na zamieszczenie swojego imienia i nazwiska na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wzór do pobrania)

oraz przesłać w formie elektronicznej (przed złożeniem dokumentów w dziekanacie)
na adres: malgorzata.wicik@uwr.edu.pl

dwa załączniki:

1. Skan wszystkich dokumentów potwierdzających uzyskanie wybitnych osiągnięć opisanych we wniosku. Wszystkie dokumenty muszą być ułożone w kolejności odpowiadającej kolejności wymieniania we wniosku i tworzyć jeden plik w formacie PDF.

2. Wypełniony wniosek o przyznanie stypendium ministra (w formacie WORD)
(wzór do pobrania)
Opis prezentowanych we wniosku osiągnięć powinien być zgodny z wytycznymi zawartymi we wniosku.

!!! Oryginały wszystkich dokumentów potwierdzających uzyskanie wybitnych osiągnięć opisanych we wniosku należy przedłożyć do wglądu w dziekanacie podczas składania swojej kandydatury do stypendium.

Obowiązujące rozporządzenie, druki oświadczeń i dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej:
https://uni.wroc.pl/4764-2/wsparcie-dla-doktorantow/ 

Szczegółowe informacje oraz wniosek można pobrać również ze strony internetowej:
www.nauka.gov.pl/stypendia-ministra

UWAGA:

W związku ze zmianą Zarządzeń Rektora UWr dotyczących zasad przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich oraz Regulaminu przyznawania zwiększeń stypendiów doktoranckich, doktoranci ubiegający się o w/w stypendia na rok akademicki 2017/2018 zobowiązani są do złożenia:

1. Stypendia doktoranckie:

doktoranci I roku studiów – zał. nr 1 do Zarz. nr 70/2017 z 20.06.2017 r.

doktoranci kolejnych lat studiów - zał. nr 2 do Zarz. nr 70/2017 z 20.06.2017 r oraz formularz oceny osiągnięć doktoranta

2. Zwiększenia stypendiów doktoranckich:

doktoranci I roku studiów - zał. do Zarz. nr 73/2017 z 21.06.2017 r. oraz formularz oceny osiągnięć doktoranta

doktoranci kolejnych lat studiów - zał. do Zarz. nr 73/2017 z 21.06.2017 r. oraz formularz oceny osiągnięć doktoranta