Uniwersytet WrocławskiInstytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego
aktualności  I o nas  I archiwum  I dzieła i interpretacje


studia historia sztuki stacjonarne, niestacjonarne, podyplomowe


Wrocławska Fundacja Studentów Historii Sztuki

DZIEŁA I INTERPRETACJE

Dzieła i Interpretacje

Rocznik jest redagowany od 1993 r. przez Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego. Prezentuje prace studentów, doktorantów Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz autorów z innych ośrodków akademickich, również zagranicznych. Zawiera działy: Rozprawy, Studia i komunikaty oraz Recenzje i omówienia. Do artykułów dołączane są streszczenia w języku angielskim oraz czarno-białe ilustracje.

Dzieła i interpretacje

REDAKCJA: Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki
ul. Szewska 36, 50-139 Wrocław
tel: (071) 375 25 10, 375 26 69

WYDAWCA: Wrocławska Fundacja Studentów Historii Sztuki
ul. Rybnicka 16b/9
52-016 Wrocław
e-mail: dziela.i.interpretacje@gmail.com

top

DZIEŁA I INTERPRETACJE - SPISY TREŚCI

Dzieła i Interpretacje Tom I

Spis treści

Rozprawy
MARCIN WISŁOCKI
XIV-wieczne krucyfiksy na Śląsku

PIOTR OSZCZANOWSKI
Ikonografia cesarza Rudolfa II (1576-1612) w nowożytnej sztuce Śląska

BOGNA ŁABA
Renesansowy dom "Pod Złota Koroną" we Wrocławiu

Tłumaczenia
MICHAEL VIKTOR SCHWARZ
Piękna Madonna jako kompleksowa forma obrazowa. Zarys problematyki

KEITH MOXEY
Melancholia Panofsky'ego

Recenzje
AGNIESZKA ZABŁOCKA-KOS
Kościoły saksońskie w XIX wieku (książka Hartmuta Maia, Kirchen in Sachsen. Vom Klassizismus bis zum Jugendstil, Berlin 1992)

ARKADIUSZ DOBRZYNIECKI
Oblicze "oblicza" (wystawa Oblicze sztuki protestanckiej na Górnym Śląsku, Muzeum Śląskie w Katowicach, luty -maj 1993)

Dzieła i Interpretacje Tom II

Spis treści

Rozprawy
ANDRZEJ KOZIEŁ
Ołtarz Pięciu Boleści Marii z wrocławskiej katedry

JOANNA LUBOS-KOZIEŁ
"Nowa Jerozolima" czasów historyzmu. O programie, kompozycji i architekturze Kalwarii w Piekarach Śląskich

Komunikaty
BOGUSŁAW CZECHOWICZ, ARKADIUSZ DOBRZYNIECKI
Nagrobek Thommendorfów w Bolesławicach koło Świdnicy. Przyczynek do dziejów śląskiej rzeźby sepulkralnej XVI wieku

ANNA JAROSZEWSKA
Siedemnastowieczne ołtarze w kościele w Łozinie koło Wrocławia. Przyczynek do dziejów kontrreformacji na Śląsku


ANDRZEJ JAROSZ
Niezależna narracja figuralna w sztuce "fantastycznej" - galeria "Nowej Fantastyki"

Tłumaczenia
PAUL CROSSLEY
Powrót do lasu: architektura naturalna i niemiecka przeszłość w czasach Dürera

Recenzje - polemiki - omówienia
PIOTR OSZCZANOWSKI
Sztuka śląska późnego renesansu. Przy okazji otwarcia stałej wystawy sztuki Śląska XVI-XIX wieku w Muzeum Narodowym we Wrocławiu

ANDRZEJ KOZIEŁ
Barbara Stępniewska, Rezydencje na Śląsku w XVIII wieku. Pałace, ogrody i parki krajobrazowe, Wrocław 1993

AGNIESZKA ZABŁOCKA-KOS
Omówienie książek Th. Nipperdeya Deutsche Geschichte i H. U. Wehlera Deutsche Gesellschaftgeschichte

Dzieła i Interpretacje Tom III

Spis treści

Rozprawy
JOANNA FILIPCZYK-TOPOLNICKA
"Wrócić do Słowian Koryta". O ideach słowianofilskich w malarstwie polskim XIX i 1 poł. XX wieku

MAGDALENA LEWOC
Program ikonograficzny fresków Hermanna Prella w gmachu Śląskiego Muzeum Sztuk Pięknych we Wrocławiu

WOJCIECH BAŁUS
Zjawisko historyzmu w architekturze wieku XIX. Próba opisu

Komunikaty
PIOTR OSZCZANOWSKI
Pierwsza protestancka ambona kościoła św. Barbary we Wrocławiu

JOLANTA DUCZMAŃSKA
Treści i funkcje górskiej kaplicy Najświętszej Marii Panny w Bardzie na tle programu artystyczno-ideowego sztuki śląskiej kontrreformacji

Recenzje - omówienia
MAREK PIERZCHAŁA
"Michael Willmann - malarz baroku". Muzeum Narodowe we Wrocławiu, 21 października - 31 grudnia 1994

ANDRZEJ KOZIEŁ
Hubertus Lossow, Michael Willmann (1630-1706) - Meister der Barockmalerei, Bergstadtverlag Wilhelm Gottlieb Korn GmbH, Würzburg 1994, s. 143, il. 88

JOANNA LUBOS-KOZIEŁ, ANDRZEJ KOZIEŁ Nineteenth Century Art. A Critical History, red. S. F. Eisenman, Thames and Hudson, London 1994, s. 376, il. 368

Dzieła i Interpretacje Tom IV

Spis treści

Rozprawy
ANDRZEJ POCHODAJ
Śmierć "polskiego Bayarda" - z legendy księcia Józefa Poniatowskiego

AGATA LEM
Wizja Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej w malarstwie polskim 2 poł. XIX i 1 poł. XX wieku. Wybrane wątki i zagadnienia

JUSTYNA BAJDA
Młodopolska myśl artystyczna o kolorze

Komunikaty
MATEUSZ KAPUSTKA
MATER OMNIUM VIVENTIUM. Symbolika obrazu Wniebowzięcia Marii ze zbiorów Wrocławskiego Muzeum

ALEKSANDRA LIPIŃSKA
Ołtarz dawnego kościoła joannitów w Słońsku

PIOTR OSZCZANOWSKI
Przygoda pewnych emblematów czyli rzecz o dekonstrukcji wzorca

Recenzje
Andrzej KOZIEŁ
Mariusz Bryl, Cykle Artura Grottgera. Poetyka i recepcja, Poznań 1994, Wydawnictwo Naukowe im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, s. 393, il. 185

Dzieła i Interpretacje Tom V

Spis treści

Rozprawy
MATEUSZ KAPUSTKA
Briccius Gauske i naturalizm późnogotyckiej rzeźby architektonicznej

ANITA WINCENCJUSZ
Legenda arturiańska w twórczości prerafaelitów. Wybrane zagadnienia ikonograficzne

MICHAŁ AMBROŻ
Androgyne Jacka Malczewskiego. Przyczynek do rozważań o symbolu

ANDRZEJ JAROSZ
"Hommage a Klee" - modus liryczny w rysunkach Alfonsa Mazurkiewicza (1922-1975)

Studia
JAN GROMADZKI
Kolekcja portretu renesansowego ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu a śląskie malarstwo drugiej tercji XVI w.

ANDRZEJ POCHODAJ
"Urzędnik Słowa przed Słowem" - przyczynek do mesjanistycznej legendy Napoleona I

Recenzje i omówienia
ROMUALD KACZMAREK
Gotika v Sloveniji. Nastajanje kulturnega prostora med Alpami, Panonijo in Jadranom. Akti mednarodnega simpozija, Ljubljana, Narodna Galerija, 20.-22. oktober 1994, Ljubljana 1995; Gotik in Slovenien (katalog wystawy), Ljubljana 1995

Waldemar DELUGA, Piotr KOPSZAK
Śląska grafika, rysunek i malarstwo książkowe - uwagi na marginesie wystawy wrocławskiej

Dzieła i Interpretacje Tom VI

Spis treści

Rozprawy
MAŁGORZATA WYRZYKOWSKA
Escorial jako wzorzec ideowy i architektoniczny założeń klasztornych na terenie monarchii habsburskiej

MAŁGORZATA DASTEK
Fasady szczytowe w architekturze handlowej wrocławskiego Starego Miasta na początku XX wieku - fundatorzy, architekci, geneza typu

KSENIA STANICKA
Christian Schad i jego twórczość w latach 1916-1945

Studia
MATEUSZ KAPUSTKA
Hans Pleydenwurff i wzorce czyli mitologia wpływowego artysty

ANDRZEJ KOZIEŁ
Cztery anegdoty o życiu i twórczości Michaela Willmanna

KLARA KACZMAREK-PATRALSKA
Hans Poelzig i jego przebudowa ratusza w Lwówku Śląskim. Między historyzmem a Heimatschutzbewegung

Recenzje
ROMUALD KACZMAREK
Ewa Lużyniecka, Gotyckie świątynie Wrocławia. Kościół Bożego Ciała. Kościół świętych Wacława, Stanisława i Doroty, Wrocław 1999, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 151 stron, 97 il. cz.-b., 12 il. kol.

ROMULAD KACZMAREK
Baldachim i tralka. Uwagi polemiczne do artykułu M. Kapustki Briccius Gauske i naturalizm późnogotyckiej rzeźby architektonicznej, Dzieła i Interpretacje V, 1998

MICHAŁ AMBROŻ
Muzea sztuki w dawnym Wrocławiu / Kunstmuseen im alten Breslau pod redakcją Piotra Łukaszewicza / Herausgegeben von Piotr Łukaszewicz, Wrocław 1998. Muzeum Narodowe we Wrocławiu, 250 stron, 134 il.

Dzieła i Interpretacje Tom VII

Spis treści

Rozprawy
ANTONINA ŁAWNICZAK
Życie i twórczość Wenzla Böhma na terenie Wielkopolski

ARKADIUSZ MUŁA
Johann Claessens z Antwerpii. Nadworny malarz biskupa Franciszka Ludwik a von Neuburg

SYLWIA ŚWISŁOCKA-KARWOT
"Z krytyką w tle". O dekoncepcyjnym wpływie krytyki na twórczość artystyczną

Studia i komunikaty
ROMUALD KACZMAREK, MATEUSZ KAPUSTKA
Fryzy odnalezione. Oryginalne fragmenty późnogotyckiej dekoracji fasady Kamiennego Domu w Kutnej Horze

JULIA WYSOCKA
Późnorenesansowy wystrój i wyposażenie kościoła p. w. Podwyższenia Krzyża Św. w Strzeszowie koło Trzebnicy

MARIA NITKA
Program ikonograficzny letniego refektarza przy klasztorze oo. Dominikanów we Wrocławiu

ALEKSANDRA SZEWCZYK
Akwaforty Georga Wilhelma Neunhertza

ADAM FYDA
Sensybilizm, czyli najzabawniejszy kierunek w sztuce

Lektury obowiązkowe
Paul CROSSLEY, The Man from the Inner Space: Architecture and Meditation in the Choir of St Laurence in Nuremberg

Recenzje i omówienia
MATEUSZ KAPUSTKA
Odwrócony porządek, czyli jeszcze o ratuszowej balustradzie. Odpowiedź na głos polemiczny R. Kaczmarka

RAINER SACHS
Marcin Dziedzic, Jerzy Organiściak, Ząbkowickie opowieści, cz. II: Zabytki Ząbkowic Śląskich, Ząbkowice Śląskie 2000

Dzieła i Interpretacje Tom VIII

Spis treści

Rozprawy
DIANA CODOGNI-LAŃCUCKA
Okno na świat, okno przeciw światu. Motyw okna w malarstwie polskim XIX i początków XX wieku

MAŁGORZATA STOLARSKA
Żydowskie symbole i motywy w sztuce Efraima Mojżesza Liliena. Początki ikonografii syjonistycznej

Studia i komunikaty
BARTŁOMIEJ BARTELMUS
Mistrz Brzeskich Pokłonów Trzech Króli - malarz burgundzki na Śląsku.

MAGDALENA MIERNIK
Cosimo de Medici jako Mojżesz i Herkules, czyli o ikonografii malarskiego cyklu Giovanniego Pinottiego

CRISTIANO GIOMETTI
Per Domenico Guidi Scultore (1628-1701): Nuovi contributi / Rzeźbiarz Domenico Guidi (1628-1701): przyczynek do biografii

URSZULA BOŃCZUK
Ukryte znaczenia w Martwej naturze z karczochami Osiasa Beerta Starszego

TOMASZ MIKOŁAJCZAK
"Sub Mariae tutela Carmelus quiescit". Historia dwóch barokowych ołtarzy z Wizją św. Szymona Stocka z dawnego kościoła karmelitów w Strzegomiu

Recenzje i omówienia
JERZY GORZELIK
Marie Schenková, Jaromír Olšovský, Barokní malířství a sochařství v západní části českého Slezska, Opava 2001, Slezské zemské muzeum, 274 strony, 159 ilustracji czarno-białych, 16 ilustracji kolorowych

ALEKSANDRA LIPIŃSKA
Hans Vredeman de Vries und die Renaissance im Norden. Wystawa w Weserrenaissance-Museum Schloss Brake w Lemgo (26 maja - 25 sierpnia 2002) oraz Koninklijk Museum voor Schone Kunsten (Tussen stadpaleizen en luchtkastelen) i Rubenshuis (De wereld is een tuin) w Antwerpii (15 września - 8 grudnia 2003)

Oblicze "oblicza" (wystawa Oblicze sztuki protestanckiej na Górnym Śląsku, Muzeum Śląskie w Katowicach, luty -maj 1993)

Dzieła i Interpretacje Tom IX

Spis treści

Rozprawy
ALDONA KUCZKOWSKA-KRÜGER
Opus punctorium - dekoracje figuralne złotego tła w malarstwie tablicowym na przykładzie obrazu Madonna z Dzieciątkiem z Katedry Wrocławskiej

KSENIA STANICKA-BRZEZICKA
Nieistniejący pałac hrabiego Henckel von Donnersmarck we Wrocławiu - dzieło Juliusa Schultza (1780 - ok. 1850)

Studia i komunikaty
JOLANTA RODZIK
Twórczość scenograficzna Leona Baksta

ANNA MITUŚ
Termin "neorenesans niemiecki" a wrocławskie budownictwo rezydencjonalne ostatniej ćwierci XIX wieku

Recenzje i omówienia
MARIA NITKA
Michael Fried, Menzel's realism: art and embodiment in nineteenth-century Berlin, New Haven-London 2002, 320 stron, 100 czarno-białych i 70 kolorowych ilustracji

ADAM KISIEL
Maria Anna Potocka, Rzeźba. Dzieje teoretyczne, Kraków 2002, 303 strony

Dzieła i Interpretacje Tom X

Spis treści

Rozprawy
Monika SZUMIGALSKA
Ikonografia motywów roślinnych w sztuce średniowiecznego Śląska

Grzegorz PODRUCZNY
Pruskie koszary na Śląsku w XVIII wieku

Studia i komunikaty
Andrea ČEPLÁ
Obraz Trunu Milosti ze Świerzawy (dnes v Muzeum Narodovem ve Vratislavi)

Júlia PAPP
Daten zu der ungarischen Geschichte des Rumy-Bechers

Aleksandra SZEWCZYK
Korespondencja biskupa Andreasa Jerina (1585-1596) z Paulem Nietschem, złotnikiem wrocławskim

Małgorzata DROZDOWSKA
Geneza i rozwój wrocławskiej architektury secesyjnej na tle wybranych zjawisk architektonicznych przełomu XIX i XX wieku

Recenzje i omówienia
Magdalena MUSIK
Aneta Kramiszewska, Visio religiosa w polskiej sztuce baroku, Lublin 2003, 359 stron, 88 ilustracji czarno-białych

Magdalena PALICA
La natura morta italiana da Caravaggio al Settecento. Wystawa w Palazzo Strozzi we Florencji (26 czerwca - 12 października 2003)

Dzieła i Interpretacje Tom XI

Dzieła i Interpretacje Tom XII

Spis treści

Rozprawy
Hanna KUŚ
Stabat Mater Dolorosa... Ikonograficzne przejawy kultu Matki Boskiej Bolesnej na Śląsku i Ziemi kłodzkiej w dobie baroku

Magdalena SĄDEL
Neohistoryzm w architekturze polskiej lat 1990-2005. Próba uchwycenia zjawiska

Studia i komunikaty
Artur KOLBIARZ
Problem istnienia rzeźbiarskiego warsztatu henrykowskiego w 4. ćw. XVII wieku

Anna SZACHNOWSKA
Od stylu tektonicznego do dynamicznego. O przekształceniach formy kazalnic barokowych na Śląsku i Ziemi kłodzkiej

Katarzyna WIECZOREK
Barokowy pałac w Pieszycach i jego rewitalizacja

Recenzje i omówienia
Magdalena PORADISZ
Portret trumienny XVII -XVIII wieku ze zbiorów Muzeum w Międzyrzeczu. Wystawa w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze (6 września 2006 - 27 stycznia 2007)

Agata GABIŚ
Wyjaśnianie miasta, czyli rozwój architektury i urbanistyki Poznania w XX wieku.Architektura i urbanistyka Poznania w XX wieku

Dzieła i Interpretacje Tom XII

Dzieła i Interpretacje Tom XII

Spis treści

Rozprawy
Emilia DZIEWIECKA
Architektura i urbanistyka pl. Ludwika Hirszfelda we Wrocławiu w XIX i XX wieku

Studia i komunikaty
Agata KOZIOŁ
Dziewiętnastowieczna architektura synagogalna na Dolnym Śląsku

Luiza KOSZAŁKA
Przestrzeń sacrum w architekturze historyzmu na przykładzie kaplic różańcowych w Bardzie Śląskim

Filip Maria MUSZYŃSKI
Epitafium dla Cesarstwa Niemieckiego. Ewangelicki kościół św. Pawła we Wrocławiu

Joanna JASZCZAK
Konflikt wyznań - dialog wyznań. Kościół ewangelicki im. króla Gustawa Adolfa i kościół katolicki Św. Rodziny na wrocławskim Sępolnie

Helena Augustyna POSTAWKA
Kościół pod Wezwaniem Matki Boskiej Zwycięskiej na Górze Borkowskiej w Krakowie projektu Tadeusza Ruttié

Rafał OCHĘDUSZKO
Nowy kościół krakowskich "dzielnic przyszłości". Kilka uwag o modernistycznym kościele św. Stanisława Kostki w Krakowie-Dębnikach projektu Wacława Krzyżanowskiego

Recenzje i omówienia
Marta KOWALSKA
Agnieszka Krzyżanowska, Dzielnica Czterech Świątyń we Wrocławiu. Wystawa plenerowa na pl. Solnym (13-31 października 2008)

Natalia BURSIEWICZ
Expo Saragossa 2008

top