Uniwersytet WrocławskiInstytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego
konferencje  I archiwum konferencji 


studia historia sztuki stacjonarne, niestacjonarne, podyplomowe


Archiwum - Konferencje 2005

NYSA. SZTUKA W DAWNEJ STOLICY BISKUPIEGO KSIĘSTWA

Konferencja naukowa
NYSA. SZTUKA W DAWNEJ STOLICY BISKUPIEGO KSIĘSTWA

Nysa, 5-7 październik 2005

Nysa. Sztuka w dawnej stolicy biskupiego księstwa; materiały promocyjne Europejską sławę i historyczne znaczenie Nysy uwieczniono już na kartach pierwszej drukowanej "Kroniki Świata" Hartmana Schedla z 1493 r., gdzie wsród trzech miast w dzisiejszych granicach Polski odnajdujemy ją obok Wrocławia i Krakowa.

Gospodarcze i kulturalne centrum przygranicznych ziem średniowiecznej kasztelanii Piastów rozwijało się od połowy XIV w. jako stolica udzielnego księstwa biskupów wrocławskich. W epoce nowożytnej rezydencjonalna Nysa przeżywała ponowny rozkwit na początku XVII w. oraz w okresie kontrreformacji pod opieką możnych duchownych mecenasów, w tym książąt biskupów z dynastii Habsburgów, Wazów i Wittelsbachów. Światłym fundatorom zawdzięczać należy m.in. rozwój humanizmu oraz nowożytnego szkolnictwa zakonu jezuitów. Rządy kościelne ustały tu po wcieleniu Śląska wraz z większością terytorium księstwa biskupiego do Prus po 1741 r. Od tego czasu świecka administracja państwowa dbała o wzrost militarnego znaczenia Nysy jako twierdzy, a następnie jako nowoczesnego miasta. Lata świetności upamiętniła sztuka - monumentalna architektura, rzeźba i malarstwo oraz słynne nyskie złotnictwo, powstające od doby gotyku do czasów baroku i od 1741 r. aż po XX w. Wysoką rangę nyskiego ośrodka artystycznego ukazują gromadzone od końca XIX w. zbiory muzeum, mieszczącego się dziś w gmachu dawnego pałacu biskupiego.

Opracowania Nysy w publikacjach autorów przedwojennych oraz zasłużonych polskich historyków sztuki stworzyły niezastąpioną do dziś merytoryczną podstawę dla monografistów miasta, jak również dla badaczy kultury artystycznej całego Śląska. Ostatnie odkrycia i nowe atrybucje dzieł sztuki, restauracja zabytków oraz opracowania znanych nyskich arcydzieł, zachęcają do wyeksponowania najnowszych osiągnięć badawczych i konserwatorskich. Planowane otwarcie Skarbca Św. Jakuba w Nysie, jednego z najbogatszych kościelnych zbiorów na Śląsku, stanowi dodatkowy impuls do organizacji forum wymiany myśli dla historyków sztuki i badaczy kultury.

Konferencja naukowa, organizowana przez Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego przy współpracy z Muzeum w Nysie oraz Parafią Rzymsko-Katolicką p.w. św. Jakuba w Nysie, poświęcona będzie sztuce Nysy od średniowiecza do XX w. z uwzględnieniem fundacji biskupów w dawnym księstwie nyskim. Oczekiwane są zarówno syntetyczne opracowania zagadnień związanych ze sztuką w Nysie na tle europejskim - np. w aspekcie stylu, typologii, biografii artystów, mecenatu - jak i monograficzne studia poszczególnych zabytków sakralnych i świeckich, ukazujące walory ich formy, oryginalną ikonografię i pierwotne funkcje.

Przewidziane są wystąpienia w formie referatów (20 min.) i komunikatów (10 min.). Propozycje tematów, wraz z krótkim, jednostronicowym streszczeniem, prosimy nadsyłać najpóźniej do 28.02.2005 na adres:

Instytut Historii Sztuki
Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. Szewska 36, 50-139 Wrocław
z dopiskiem: "Nysa - konferencja"
lub e-mail: mateuszk@uni.wroc.pl

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru nadesłanych tematów.

Przewidziana jest publikacja zaprezentowanych materiałów w tomie pokonferencyjnym.

Serdecznie zapraszamy w imieniu organizatorów
mgr Ryszard Hołownia, dr Mateusz Kapustka