Uniwersytet WrocławskiInstytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego
konferencje  I archiwum konferencji 


studia historia sztuki stacjonarne, niestacjonarne, podyplomowe


Archiwum - Konferencje 2006

SZLACHTA NA ŚLĄSKU: WŁADZA - KULTURA - WIZERUNEK WŁASNY
ADEL IN SCHLESIEN: HERRSCHAFT - KULTUR - SELBSTDARSTELLUNG

Konferencja Międzynarodowa / Internationale Fachtagung
SZLACHTA NA ŚLĄSKU: WŁADZA - KULTURA - WIZERUNEK WŁASNY
ADEL IN SCHLESIEN: HERRSCHAFT - KULTUR - SELBSTDARSTELLUNG

www.szlachta-adel.hist.uni.wroc.pl

Ratusz wrocławski / Rathaus in Breslau
26-28 października 2006 / 26.-28. Oktober 2006

Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego
Institut für Kunstgeschichte der Universität Breslau

Federalny Instytut ds. Kultury i Historii Niemców w Europie Wschodniej
Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa

Patronat honorowy / Schirmherrschaft

Bernd Neumann
Pełnomocnik Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów
Beauftragter der Bundesregierung für Kultur und Medien

Kazimierz Michał Ujazdowski
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej
Minister für Kultur und Nationales Erbe der Republik Polen

Kierownictwo naukowe / Wissenschaftliche Leitung
Jan Harasimowicz (Wrocław / Breslau), Matthias Weber (Oldenburg)

Szlachta na Śląsku: Władza - kultura - wizerunek własny; materiały promocyjne

PROGRAM KONFERENCJI:

Pierwszy dzień / 1. Tag: 26. 10. 2006

9.00-10.30 godz.
Uroczyste otwarcie konferencji / Feierliche Eröffnung der Tagung
Sala Wielka / Großer Saal

Powitanie / Begrüßung

 • Prof. dr hab. Jan Harasimowicz
 • Rafał Dutkiewicz, Prezydent Miasta Wrocławia / Stadtpräsident von Breslau
 • Dr. Helmut Schöps, Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec / Generalkonsul der Bundesrepublik Deutschland
 • Prof. dr hab. Leszek Pacholski, Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego / Rektor der Universität Breslau

Prof. dr hab. Matthias Weber: Wprowadzenie w problematykę konferencji / Einführung in das Thema der Tagung

10.00-10.30 godz. Przerywnik muzyczny / Musik
Sala Wielka / Großer Saal

10.30-11.00 godz. Przerwa na kawę / Kaffeepause

11.00-13.00 godz.
Sekcja 1 / Sektion 1:
Pochodzenie, tradycja, upamiętnianie i samoświadomość szlachty / Herkommen, Tradition, Memoria und Selbstverständnis des Adels ( Moderator sekcji / Sektionsleitung Vormittag: Winfried Irgang; Marburg)
Sala Wójtowska / Vogtei

11.00-12.30 godz.

 • Tomasz Jurek(Poznań / Posen): Od rycerstwa do szlachty. Śląskie rycerstwo w średniowieczu / Vom Rittertum zum Adel. Das schlesische Rittertum im Mittelalter
 • Eckart Conze (Marburg): Szlachta Europy Środkowo-Wschodniej wobec procesów modernizacyjnych / Adel und Moderne in Ostmitteleuropa
 • Jan Harasimowicz (Wrocław / Breslau): Reprezentacja szlachty w śląskiej sztuce późnego średniowiecza i czasów nowożytnych / Die Repräsentation des Adels in der schlesischen Kunst des Spätmittelalters und der Frühen Neuzeit

12.30-13.00 godz. Dyskusja / Diskussion

13.00-15.00 godz. Obiad / Mittagessen

15.00-17.30 godz.
(Moderator sekcji / Sektionsleitung: Ewa Chojecka, Katowice / Kattowitz) Sala Wójtowska / Vogtei

15.30-17.00 godz.

 • Jerzy Gorzelik (Katowice / Kattowitz): Fundacje dzieł architektury i sztuki przez katolicką szlachtę Górnego Śląska / Die Architektur- und Kunststiftungen des katholischen Adels in Oberschlesien
 • Maciej Kulisz (Wrocław / Breslau): Ewangelicka szlachta Dolnego Śląska w świetle pomników i napisów nagrobnych / Der evangelische Adel Niederschlesiens im Spiegel der Grabdenkmäler und Grabinschriften
 • Antje Kempe (Berlin): Etos wojownika i upamiętnianie. Reprezentacja szlacheckiego korpusu oficerskiego w śląskiej sztuce sepulkralnej doby baroku (1648-1742) / Kriegerethos und Memoria. Die Repräsentation des adeligen Offizierskorps in der schlesischen Sepulkralkunst des Barocks (1648-1742)

17.00-17.30 godz. Dyskusja / Diskussion

18.00-19.30 godz. Kolacja / Abendessen

20.00 godz.
Wykład uroczysty / Festvortrag (Wprowadzenie / Einführung: Matthias Weber)
Sala Wójtowska / Vogtei

Werner Paravicini (Paryż / Paris): Zachód i Wschód: o rozpowszechnianiu się szlacheckiego sposobu bycia w późnym średniowieczu / Westen und Osten: Über die Ausbreitung adliger Verhaltensweisen im späten Mittelalter


Drugi dzień / 2. Tag: 27. 10. 2006

9.00-12.30 godz.
Sekcja 2 / Sektion 2:
Związki z krajami sąsiednimi / Beziehungsgeschichte
(Moderator sekcji / Sektionsleitung: Rościsław Żerelik, Wrocław / Breslau)

Sala Wójtowska / Vogtei

9.00-10.00 godz.

 • Petr Mat`a (Praha / Prag): Szlachta w Czechach i na Śląsku w okresie nowożytnym. Historyczne związki i historiograficzne porównania / Der Adel in Böhmen und Schlesien in der frühen Neuzeit. Historische Beziehungen und historiographischer Vergleich
 • Tomaš Knoz (Brno / Brünn): Integracja szlachty pochodzenia śląskiego ze społeczeństwem Moraw w dobie nowożytnej / Die Integration des Adels schlesischer Herkunft mit der Gesellschaft Mährens in der frühen Neuzeit

10.00-10.30 godz. Dyskusja / Diskussion

10.30-11.00 godz. Przerwa na kawę / Kaffeepause
Jiři Brnovjak, Tomaš Krejcik (Ostrawa): Prezentacja posteru / Postervorstellung

11.00-12.00 godz.

 • Ulrich Schmilewski (Würzburg): Związki śląskiej szlachty ze Świętym Cesarstwem Rzymskim Narodu Niemieckiego / Beziehungen des schlesischen Adels ins Heilige Römische Reich
 • Marek Cetwiński (Częstochowa / Tschenstochau): Związki szlachty śląskiej z Polską / Adelsbeziehungen Schlesien-Polen

12.00-12.30 godz. Dyskusja / Diskussion

12.30-14.00 godz. Obiad / Mittagessen

14.00-17.30 godz.
Sekcja 3 / Sektion 3:
Polityka, gospodarka i zarządzanie dobrami / Politik, Wirtschaft und Verwaltung
(Moderator sekcji / Sektionsleitung: Thomas Wünsch, Pasawa / Passau)

Sala Wójtowska / Vogtei

14.00-15.30

 • Marian Ptak (Wrocław / Breslau): Polityczne znaczenie szlachty śląskiej / Die politische Bedeutung des schlesischen Adels
 • Joachim Bahlcke (Stuttgart): Biskupie tradycje śląskiej szlachty w dobie nowożytnej / Bischöfliche Traditionen des schlesischen Adels in der frühen Neuzeit
 • Krzysztof Szelong (Cieszyn / Teschen): Andrzej Kochcicki st. jako polityk, żołnierz i mecenas / Andreas Kochtitzki d. Ä. als Politiker, Soldat und Mäzen

15.30-16.00 godz. Dyskusja / Diskussion

16.00-16.30 godz. Przerwa na kawę / Kaffeepause
Jarosław Kuczer (Zielona Góra / Grünberg): Prezentacja posteru / Postervorstellung

16.30-17.30 godz.

 • Roland Gehrke: Stanowa autoinscenizacja a polityka społeczno-ekonomicznych interesów: szlachta w śląskim sejmie prowincjonalnym 1825-1845 / Ständische Selbstinszenierung und sozioökonomische Interessenpolitik: Der Adel auf den schlesischen Provinziallandtagen 1825-1845
 • Jürgen Joachimsthaler (Heidelberg): Szlachta górnośląska i industrializacja - podejście historyczno-literackie / Oberschlesischer Adel und Industrialisierung - ein literaturgeschichtlicher Zugang

17.30-18.00 godz. Dyskusja / Diskussion

19.00 godz.
Koncert: "Dawna muzyka śląska" / Konzert: "Alte schlesische Musik"
Sala Wielka / Großer Saal

20.30 godz.
Kolacja / Abendessen


Trzeci dzień / 3. Tag: 28. 10. 2006

9.00-13.30 godz.
Sekcja 4 / Sektion 4:
Wykształcenie i mecenat kulturalny / Bildung und Mäzenatentum
(Moderator sekcji / Sektionsleitung: Marek Hałub, Wrocław / Breslau)

Sala Wójtowska / Vogtei

9.00-10.30 godz.

 • Mirosława Czarnecka (Wrocław / Breslau): Śląskie szlachcianki-poetki w XVII wieku / Adelige Dichterinnen in Schlesien im 17. Jahrhundert
 • Klaus Garber (Osnabrück): Biblioteki rodów von Schaffgotsch, von Hochberg i von Nostitz / Die Bibliotheken der Schaffgotsch, Hochberg und Nostitz
 • Detlef Haberland (Kolonia / Köln): Szlachta i "uczeni poeci" na Śląsku - reprezentacje literackie między "erudycją" i krytyką "stanu rycerskiego" / Adel und poetae docti in Schlesien - literarische Repräsentationen zwischen eruditio und Adelskritik

10.30-11.00 godz. Dyskusja / Diskussion

11.00-11.30 godz. Przerwa na kawę / Kaffepause
Urszula Bończuk-Dawidziuk (Wrocław / Breslau): Prezentacja posteru / Postervorstellung

11.30-13.00 godz.

 • Jörg Deventer (Leipzig): Szlacheckie drogi edukacyjne w dobie nowożytnej / Adelige Bildungswege und Kavalierstouren in der frühen Neuzeit
 • Jerzy Kos (Wrocław / Breslau): Szlacheckie rezydencje na Śląsku w XVIII i XIX wieku / Adelige Residenzen in Schlesien im 18. und 19. Jahrhundert
 • Magdalena Palica (Wrocław / Breslau): Zbiory sztuki dolnośląskiej szlachty w czasach pruskich / Die Kunstsammlungen des niederschlesischen Adels in preußischer Zeit

13.00-13.30 godz. Dyskusja / Diskussion

13.30-14.30 godz. Dyskusja końcowa / Schlussdiskussion

14.30 godz.
Wspólny obiad / Gemeinsames Mittagessen
Zakończenie konferencji / Ende der Tagung