Uniwersytet WrocławskiInstytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego
konferencje  I archiwum konferencji 


studia historia sztuki stacjonarne, niestacjonarne, podyplomowe


Archiwum - Konferencje 2007

CYFROWE SPOTKANIA Z ZABYTKAMI
- nowoczesne metody gromadzenia i udostępniania wiedzy o zabytkach

Konferencja naukowa
CYFROWE SPOTKANIA Z ZABYTKAMI
- nowoczesne metody gromadzenia i udostępniania wiedzy o zabytkach

Wrocław, 15-16 października 2007

Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. Szewska 36, 50-139 Wrocław

Cyfrowe spotkania z zabytkami - nowoczesne metody gromadzenia i udostępniania wiedzy o zabytkach; materiały promocyjne
plakat: Barbara Kaczmarek
O konferencji
Lista instytucji
Zespół organizatorów
Program konferencji
Głosy, omówienia...
Galeria zdjęć

Zaproszenie na konferencję (*.doc)
Plakat (*.pdf)
Program / streszczenia referatów (*.doc)

O KONFERENCJI:

W 1973 r. Kazimierz Malinowski pisał: "Wobec (...) ogromnej liczby placówek, które zgromadziły astronomiczne wręcz liczby dóbr kultury, staje się aktualny postulat wprowadzenia pełnej automatyzacji, z użyciem maszyn liczących, w celu umożliwienia pełnej informacji o stanie zasobów tych wszystkich dyscyplin naukowych, dla których muzea są zbiornicami źródeł" (K. Malinowski, Dzieło sztuki w muzeum i kolekcji, [w:] Wstęp do historii sztuki, Warszawa 1973, s. 131).

W dniach 16-17 października w Instytucie Historii Sztuki UWr odbyła się konferencja zatytułowana "Cyfrowe spotkania z zabytkami - nowoczesne metody gromadzenia i udostępniania wiedzy o zabytkach". Jej głównym celem był przegląd i wymiana doświadczeń w zakresie elektronicznego przetwarzania danych dotyczących dziedzictwa kulturowego. Na spotkanie przybyli pracownicy instytucji muzealnych, urzędów konserwatorskich, instytutów badawczych oraz jednostek samorządowych z całej Polski oraz kilku znaczących ośrodków europejskich. Oprócz przedstawicieli środowiska (muzealników, konserwatorów, naukowców) w obradach uczestniczyły osoby związane z turystyką (www.nocleg.info.pl) i edukacją oraz biblioteoznawcy i informatycy (Infogenia Kraków, Arch-Info Wrocław, SSoft Warszawa). W sumie w konferencji udział wzięło ponad 150 osób z 50 instytucji. Ze względu na bardzo bogaty program (link do programu sesji) obrady podzielone zostały na siedem sekcji dotyczących:

1. standardów metadanych dla dokumentacji dziedzictwa kulturowego
2. technologii cyfrowych w administrowaniu i dokumentacji zabytków architektury
3. zastosowania systemów komputerowych dla wsparcia funkcji muzeum
4. projektów badawczych realizowanych przy wykorzystaniu technologii cyfrowych
5. wykorzystania grafiki cyfrowej do dokumentacji, badań i ochrony zabytków
Inne zagadnienia podejmowane w referatach to nowe możliwości promocji i popularyzacji dziedzictwa kulturowego oraz kwestie etyczne i prawne (link do zakładki) wyokrzystania narzędzi cyfrowych w dokumentowaniu, badaniach i upowszechnianiu wiedzy o zabytkach.


1. Standard metadanych


Na obecnym etapie rozwoju technologicznego jednym z kluczowych zagadnień związanych z tworzeniem dokumentacji cyfrowej dzieła sztuki pozostaje uporządkowanie języka jego opisu. Problem ten związany jest z wciąż istniejąca koniecznością strukturyzowania informacji w celu ich automatycznego przetwarzania. Również wrocławską konferencję rozpoczęły wystąpienia dotyczące kwestii metodologicznych. Zagadnieniom słownikowym swoje teksty poświęciły Alicja Kłoczko oraz Ksenia Stanicka-Brzezicka. Pierwszy z referatów nosił wymowny tytuł: "Uporządkować nieuporządkowane. Zasady, metoda i problemy tworzenia słowników dla bazy danych rejestru zabytków nieruchomych". Wypowiedź ta była szczególnie godna uwagi, ponieważ dotyczyła inicjatywy podejmowanej w centralnej dla dokumentacji zabytków instytucji w Polsce - Krajowym Ośrodku Badań i Dokumentacji Zabytków.
O formułowaniu i wykorzystaniu międzynarodowych standardów w dokumentacji treści dzieła sztuki traktował referat Kseni Stanickiej-Brzezickiej dotyczący standardu klasyfikacji ikonograficznej ICONCLASS (www.iconclass.nl) opracowany w latach 40-stych XX w. w celu ułatwienie międzynarodowych badań ikonograficznych. Obecnie narzędzie to stosowane jest w wielu bazach danych (www.iconclass.nl) w samej Holandii, ale także w Niemczech czy we Włoszech. Jednym z istotnych aspektów przeprowadzonych przez autorkę rozważań była przydatność systemu w badaniach prowadzonych nad sztuka polską i w języku polskim.
Pozostałe trzy wygłoszone w ramach sekcji referaty - autorstwa Anetty Kępczyńskiej-Walczak, Thomasa Brandta oraz autorki niniejszego omówienia - dotyczyły standardów strukturyzowania informacji o zabytkach. Niezwykle istotna była wypowiedź Anetty Kępczyńskiej-Walczak, która - w oparciu o badania przeprowadzone w ramach swojej pracy doktorskiej - przedstawiła wciąż mało znane i spopularyzowanym w Polsce "modele opracowania danych o zabytkach architektury" oraz zagadnienia związane z ich wdrażaniem, tzn. obowiązujące standardy, metody digitalizacji, metadane, słowniki i wielojęzyczność, dostępność i trwałość danych cyfrowych oraz uwarunkowania prawne. W referacie "Światowe standardy klasyfikacyjne i przykłady ich zastosowań w polskiej praktyce dokumentacji zabytków" zaprezentowany został krótki przegląd stosowanych w tej dziedzinie rozwiązań i możliwości ich aplikacji w praktyce polskiej, a Thomas Brandt scharakteryzował najnowsze tendencje w rozwoju jednego z najbardziej rozbudowanych i uniwersalnych standardów strukturyzacji danych w Europie - standardu MIDAS.


2. Technologie cyfrowe w administrowaniu i dokumentacji zabytków architektury

Osobna sekcja poświęcona została zagadnieniom cyfrowej dokumentacji i prezentacji zabytków pozamuzelnych. W jej ramach przedstawione zostały różnorodne rozwiązania, stosowane w instytucjach badawczych i urzędach ochrony zabytków. W problematykę inwentaryzowania i prezentacji konserwatorskiej dokumentacji ikonograficznej wprowadził uczestników spotkania Jan Przypkowski, który omówił projekt digitalizacji dawnych zbiorów fotograficznych Urzędów Konserwatorskich Prus Wschodnich i Dolnego Śląska (www.ispan.pl). Natomiast Piotr Jędrzejewski przedstawił proste i tanie, bo oparte na standardowym arkuszu kalkulacyjnym, rozwiązanie, ułatwiające szybki dostęp do informacji o zasobach archiwum wojewódzkiego urzędu ochrony zabytków.
Współczesną gminną ewidencję zabytków Warszawy - pierwszą w Polsce tak obszerną, aktualną bazę danych, obejmującą istniejące zabytki architektury - zaprezentował Karol Guttmejer. O technologicznych aspektach tego projektu - jego trójwarstwowej architekturze - informował referat Jakuba Ławniczaka. Baza w założeniu powinna być dostępna on-line i słuzyć także innym wydziałom urzędu miejskiego.


3. Zastosowania systemów komputerowych dla wsparcia funkcji muzeum

Dwie sekcje konferencji zostały poświęcone tematyce administrowania zabytkiem w kolekcji. Niezwykle interesujące okazały się doświadczenia Muzeum Narodowego w Warszawie, zawarte w referacie Lidii Kareckiej oraz Zamku Królewskiego na Wawelu, przedstawione przez Ojcumiłę Sieradzką-Malec i Janusza Kanieckiego Prezentacje te wskazały możliwości twórczego wykorzystywania standardowego systemu muzealnego - w tym przypadku aplikacji MONA i MUSNET - do realizacji indywidualnych potrzeb muzeum. Natomiast o doświadczeniach związanych z wdrażaniem systemów informatycznych w muzeach zgodnie z wytycznymi rządowymi opowiedziała Elżbieta Oficjalska z Muzeum Wsi Opolskiej. Ten blok tematyczny uzupełniły referaty Haliny Słomki (Biuro Usług Infromatycznych S Soft, Warszawa) oraz Marka Żabickiego i Jarosława Borelowskiego (Infogenia sp. zoo, Kraków), projektantów oprogramowania, którzy przedstawili metodykę tworzenia programów muzealnych, a także Marcina Kamińskiego (Politechnika Opolska) i Romana Ciasochy (Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu), którzy zaprezentowali niezwykle interesujący program współpracy placówki muzealnej z uczelnią w zakresie opracowywania materiałów promocyjnych muzeum.


4. Projekty badawcze realizowane przy wykorzystaniu technologii cyfrowych

W kolejnych sekcjach zaprezentowane zostały projekty, których celem było opracowaniu materiału cyfrowego służącego badaniom lub popularyzacji i promocji sztuki. Wieloletnie doświadczenia londyńskiego Courtland Institute of Art schakteryzowała Anna Bentkowska-Kafel, omawiając realizowany od 1988 roku projekt "Korpus rzeźby romańskiej w Wielkiej Brytanii i Irlandii" (CRSBI - The Corpus of Romanesque Sculpture in Britain and Ireland - www.crsbi.ac.uk). Sławomir Brzezicki (Herder Institut Marburg) i Adam Żurek (Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu) przedstawili dwie koncepcje tworzenia obszernych repertoriów ikonograficznych dla regionalnego dziedzictwa kulturowego. Wystąpienie Sławomira Brzezickiego dotyczyło metod współpracy różnych instytucji, których uwaga koncentruje się na tym samym obszarze kulturowym, gdy tymczasem Adam Żurek przedstawił propozycję stworzenia centralnego zasobu danych dla regionu historycznego - "Śląskiego Archiwum Ikonograficznego". Niejako na drugim biegunie tego typu przedsięwzięć znalazł się projekt Diany Codogni-Łańcuckiej (Uniwersytet Wrocławski), którego celem była cyfrowa dokumentacja wybranego zespołu dzieł - kolekcji grafik pejzażowych i wedut Albrechta Haselbacha - w celu udostępniena go badaczom różnych dziedzin nauki: historykom sztuki, historykom, geografom.


5. Wykorzystanie grafiki cyfrowej w dokumentacji, badaniach i ochronie zabytków

Kolejne sekcje zostały poświęcone grafice cyfrowej. Swoistym wprowadzenie w tematykę stał się referat Anny Kuśmidrowicz-Król oferujący szeroki przegląd inicjatyw podejmowanych dotychczas w tym zakresie w muzeach europejskich. Różnorodne zastosowania najnowszych technologii grafiki cyfrowej zaprezentowali natomiast prelegenci z Muzeum Pałacu w Wilanowie: Eryk Bunsch na przykładzie kamei omówił "praktyczne wykorzystanie skanerów z oświetleniem strukturalnym" w dokumentacji dzieł sztuki, a Elżbieta Modzelewska - możliwości "odwzorowanie struktury powierzchni obiektu zabytkowego za pomocą skanu 3D". Oba opracowania powstały przy współpracy Roberta Sitnika. O tym, że skanowanie 2D może być równie problematyczne, opowiedział tymczasem Maciej Pawlikowski w oparciu o doświadczenia międzynarodoweg projektu "Parker on the Web", którego celm było stworzenie "kompletnych, wysokiej jakości cyfrowych kopii 538 średniowiecznych manuskryptow z kolekcji Parkera", zgromadznych w bibliotece Corpus Christi College w Cambridge (parkerweb.stanford.edu). Nietypowy sposób wykorzystania aplikacji typu GIS zaprezentował natomiast Rafał Szambelan, który przy jej pomocy wykonał dokumentację konserwatorską powierzchni architektonicznej.


6. Promocja i popularyzacja dziedzictwa kulturowego

Różne możliwosci wykorzystanie technologii digitalnych dla popularyzacji i promocji wiedzy o sztuce przedstawił Piotr Kuroczyński, omawiając "problemy i potencjały" cyfrowej rekonstrukcji architektury na przykładzie niezwykle interesującego projektu rekonstrukcji 2000-letniej historii Bazyliki św. Piotra w Watykanie i 850-letniego rozwoju Kremla w Moskwie oraz prezentując nowe i chyba jeszcze mało znane w Polsce zjawisko z dziedziny turystyki i rekreacji - geocaching (www.geocaching.com).
Obrady zamknął referat poświęcony publikacji zasobów polskiego dziedzictwa kulturowego w Internecie na przykładzie portalu Polska.pl, autorstwa Marka Marca i Huberta Wajsa.


7. Prawo i etyka

Dla uczestników konferencji bardzo istotne okazały również się wątki prawne i etyczne, stanowiące konsekwencje stosowania nowoczesnych technologii cyfrowych, zwłaszcza w dziedzinie dokumentacji obrazu. W tym kontekście należy przede wszystkim zwrócić uwagę na referat Ewy Święckiej, dotyczący wykorzystania fotografii cyfrowej w konserwacji malarstwa ściennego oraz wystąpienie Anny Bentkowskiej-Kafel, poświęcone postulatom tzw. Karty Londyńskiej, czyli teksty koncentrującym się wokół kwestii "historycznej wiarygodności zabytku wirtualnego". Dyskusja, chwilami bardzo burzliwa, dowodziła znaczenia podnoszonych zagadnień dla badaczy i inwentaryzatorów, jednocześnie nasuwając skojarzenia z wątpliwościami, jakie pod koniec XIX w. budziło w historykach sztuki zastosowanie w dokumentacji zabytków fotografii analogowej. Obraz cyfrowy jako forma rzetelnej dokumentacji wciąż budzi szereg zastrzeżeń. Nie do końca rozpoznane są także możliwości jego długoterminową archiwizacji.

Zarówno tematyka wystąpień, jak i towarzyszących im głosów w dyskusji, świadczyła tym, że sięganie przez badaczy sztuki po nowoczesne technologie cyfrowe odbywa w oparciu o coraz gruntowniejszą wiedzę o ich możliwościach, ale i przy świadomości zagrożeń, jakie technologie te ze sobą niosą. W rozmowach uczestników powracały takie zagadnienia jak ekonomiczność przygotowywania i administrowania dokumentacją digitalną, jej trwałość i sposoby archiwizacji, wiarygodność dokumentu cyfrowego i faktyczny wpływ narzędzi cyfrowych na poprawę efektywności badań i ochrony dziedzictwa kulturowego. Obecnie organizatorzy odbierają szereg sygnałów, świadczących o tym, że dyskusja ta jest kontynuowana i że oczekiwane są kolejne spotkania, poświęcone podjętej w ramach konferencji problematyce.

LISTA INSTYTUCJI:

Instytucje, których przedstawicieli wzięli udział w obradach konferencji "Cyfrowe spotkania z zabytkami - nowoczesne metody gromadzenia i udostępniania wiedzy o zabytkach":

Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
Archiwum Budowlane we Wrocławiu
Archiwum Główne Akt Dawnych
Biblioteka Narodowa
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu
Bildarchiv Foto Marburg
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków
Centralne Muzeum Jeńców Wojennych Łambinowice-Opole
Courtland Institute o Art - London
Dolnośląski Urząd Ochrony Zabytków
Herder Institut Marburg
Instytut Sztuki PAN Warszawa
Katolicki Uniwersytet Lubelski
King's Collage London
Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków
Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie
Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki w Warszawie
Muzeum Architektury we Wrocławiu
Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu
Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie
Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze
Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku
Muzeum Narodowe w Gdańsku
Muzeum Narodowe w Krakowie
Muzeum Narodowe w Poznaniu
Muzeum Narodowe w Warszawie
Muzeum Pałac w Wilanowie
Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu
Muzeum w Chorzowie
Muzeum Wojska Polskiego
Muzeum Wsi Opolskiej
Muzeum Zespół Pałacowo-Parkowy w Dobrzycy
Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa
Politechnika Łódzka
Politechnika Warszawska
Polska Akademia Nauk, Wrocław
Politechnika Opolska
Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Opolu
Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków we Wrocławiu
Technische Universitaet Darmstadt
University of Cambridge
Uniwersytet Wrocławski
Urząd Miejski Wrocławia - Biuro Rozwoju Wrocławia
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków Katowice
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu - Delegatura w Bydgoszczy
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
Wrocławski Park Technologiczny
Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Zamek Królewski na Wawelu
Zamek Królewski w Warszawie

ZESPÓŁ ORGANIZATORÓW:

Dr Wojciech M. Gańcza,
Dr Elżbieta Kołaczkiewicz
Dr Joanna Lubos-Kozieł
Dr Piotr Oszczanowski
Dr Agnieszka Seidel-Grzesińska
Dr Ksenia Stanicka-Brzezicka

PROGRAM KONFERENCJI:

15 października 2007 (poniedziałek)

godz. 9.00-9.15
Powitanie uczestników konferencji (Waldemar Okoń, Dyrektor Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego)

godz. 9.15-11.15 sekcja I (moderacja: Jan Harasimowicz, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego)
1. Agata Kłoczko (Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków), Uporządkować nieuporządkowane. Zasady, metoda i problemy tworzenia słowników dla bazy danych rejestru zabytków nieruchomych.
2. Anetta Kępczyńska-Walczak (Politechnika Łódzka), Technologie cyfrowe dla dziedzictwa kulturowego - model opracowania danych o zabytkach architektury
3. Agnieszka Seidel-Grzesińska (Uniwersytet Wrocławski), Światowe standardy klasyfikacyjne i przykłady ich zastosowań w polskiej praktyce dokumentacji zabytków.
4. Angela Kailus (Bildarchiv Foto Marburg), MIDAS - New Developments in an Established Standard
5. Ksenia Stanicka-Brzezicka (Uniwersytet Wrocławski), System klasyfikacji ikonograficznej Iconclass: charakterystyka, przykłady zastosowania, problemy.
Dyskusja

godz. 11.15-11.45 przerwa na kawę

godz. 11.45-13.25 sekcja II (moderacja: Artur Zbiegieni, Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków)
1. Jan Przypkowski (Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk), Wykorzystanie baz danych Sezam przy opracowywaniu archiwalnych zespołów fotografii. Na podstawie doświadczeń przy projektach digitalizacji dawnych zbiorów Urzędów Konserwatorskich Prus Wschodnich i Dolnego Śląska
2. Karol Guttmejer (Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków), Ewidencja zabytków Warszawy w systemie SEZAM
3. Jakub Ławniczak (Arch-Info Wrocław), System Ewidencji Zabytków w architekturze trójwarstwowej na przykładzie rozwiązania dla Stołecznego Konserwatora Zabytków
4. Piotr Jędrzejewski (Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu), Komputerowa Graficzna Baza dokumentacji (KGBd - czyli jak szybko i tanio udostępnić dużą ilość danych
Dyskusja

godz. 13.25-14.45 przerwa obiadowa

godz. 14.45-16.30 sekcja III (moderacja: Grzegorz Grajewski, Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków)
1. Maciej Pawlikowski (University Of Cambridge), Dialog pomiędzy techniką a sztuką: znaczenie zagadnień technicznych związanych z tworzeniem cyfrowych kolekcji on-line
2. Sławomir Brzezicki (Instytut Herdera Marburg), Projekt internetowego portalu tematycznego o pomnikach sztuki w Europie Środkowowschodniej - problemy i perspektywy konsolidacji systemów bazodanowych
3. Adam Żurek (Bibliotek Uniwersytecka, Uniwersytet Wrocławski), Śląskie Archiwum Ikonograficzne - nowa koncepcja opracowania i publicznego udostępnienia materiałów dotyczących regionu historycznego
4. Anna Bentkowska-Kafel (Courtauld Institute of Art, Londyn), Korpus rzeźby romańskiej w Wielkiej Brytanii i Irlandii
Dyskusja

godz. 16.30-17.00 przerwa na kawę

godz. 17.00- 18.30 sekcja IV (moderacja: Elżbieta Kołaczkiewicz, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego)
1. Diana Codogni-Łańcucka (Uniwersytet Wrocławski), Dokumentacja kolekcji grafik Albrechta Haselbacha
2. Piotr Kuroczyński (Technische Universität Darmstadt), Geocaching z Breslau do Wrocławia. Promocja przestrzeni kulturowej miasta Wrocławia
Dyskusja

godz. 20.00 kolacja w hotelu Campanille


16 października 2007 (wtorek)

godz. 9.15-11.15 sekcja V (moderacja: Łukasz Koniarek, Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
1. Anna Kuśmidrowicz-Król (Zamek Królewski w Warszawie), Reprezentacja cyfrowa dzieła sztuki i jej znaczenie dla współczesnego muzealnictwa - techniki multimedialne - perspektywa rozwojowa czy konkurencja
2. Lidia Karecka (Muzeum Narodowe w Warszawie), Inwentarz elektroniczny zastosowany w MNW w świetle istniejących przepisów o inwentaryzacji zbiorów w muzeach
3. Marcin Kamiński (Politechnika Opolska), Roman Ciasnocha (Centralne Muzeum Jeńców Wojennych, Łambinowice-Opole), Nowoczesne techniki informatyczne w działalności muzeum
4. Halina Słomka (Biuro Usług Informatycznych S Soft Warszawa), Opis zabytku na podstawie systemu muzealnego MONA
5. Marek Żabicki (Infogenia Sp. z.o.o., Kraków), MUSNET NG - Kompleksowy system obsługi muzeum opracowany dla konsorcjum VIDEOMUSEUM i Centre Pompidou
Dyskusja

godz. 11.15-11.45 przerwa na kawę

godz. 11.45-13.45 sekcja VI (moderacja: Agnieszka Seidel-Grzesińska, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego)
1. Janusz Kaniecki, Ojcumiła Sieradzka-Malec (Zamek Królewski na Wawelu), Działania organizacyjne związane z wdrożeniem i korzystaniem z systemu Musnet
2. Janusz Kaniecki, Ojcumiła Sieradzka-Malec (Zamek Królewski na Wawelu), Prezentacja programu Musnet, stosowanego do inwentaryzowania zbiorów artystycznych w Zamku Królewskim na Wawelu, ze szczególnym uwzględnieniem modułów systemu wpływających na zmianę jakości pracy muzealnika
3. Elżbieta Oficjalska (Muzeum Wsi Opolskiej), Doświadczenia Muzeum Wsi Opolskiej w inwentaryzacji muzealiów przy użyciu technologii cyfrowych
4. Piotr Kuroczyński (Technische Universität Darmstadt), Cyfrowa Rekonstrukcja Architektury [problemy i potencjały cyfrowej rekonstrukcji architektury na przykładzie projektu rekonstrukcji 2000-letniej historii Bazyliki św. Piotra w Watykanie i 850-letniego rozwoju Kremla w Moskwie
5. Anna Bentkowska-Kafel (King's College London), Na marginesie postulatów Karty londyńskiej: Historyczna wiarygodność zabytku wirtualnego
Dyskusja

godz. 13.45-14.45 przerwa obiadowa

godz. 14.45-17.00 sekcja VII (moderacja: Grzegorz Gromada, Wrocławski Park Technologiczny)
1. Robert Sitnik (Wydział Mechatroniki Politechniki Warszawskiej), Eryk Bunsch (Muzeum Pałac w Wilanowie), W stronę obiektywnej dokumentacji dzieła sztuki - praktyczne wykorzystanie skanerów z oświetleniem strukturalnym
2. Robert Sitnik (Wydział Mechatroniki Politechniki Warszawskiej), Elżbieta Modzelewska (Muzeum Pałac w Wilanowie), Odwzorowanie struktury powierzchni obiektu zabytkowego za pomocą skanu 3D
3. Ewa Święcka (Muzeum Narodowe w Warszawie), Zastosowanie technik cyfrowych w konserwacji malarstwa ściennego: dokumentacja, aranżacja, badania
4. Rafał Szambelan (Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Warszawa), Wykorzystanie oprogramowania GIS do celów graficznej dokumentacji konserwatorskiej powierzchni architektonicznej na przykładzie elewacji pałacu w Wilanowie
5. Marek Marzec, Hubert Wajs (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa, Archiwum Główne Akt Dawnych), Publikacja zasobów polskiego dziedzictwa kulturowego w Internecie na przykładzie portalu Polska.pl

Dyskusja podsumowującą i zakończenie obrad.

GŁOSY, OMÓWIENIA...:

Marcin Kamiński, Politechnika Opolska "Współpraca muzeum i uczelni - spotkanie dwóch światów sposobem na pokonanie problemów związanych z wdrażaniem rozwiązań informatycznych w działalności placówek muzealnych

Ewa Świecka, Muzeum Narodowe w Warszawie "Dotyczy fotografowania zbioru średniowiecznych manuskryptów"

GALERIA ZDJĘĆ: