Uniwersytet WrocławskiInstytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego
konferencje  I archiwum konferencji 


studia historia sztuki stacjonarne, niestacjonarne, podyplomowe


Archiwum - Konferencje 2009

Historia sztuki w dobie globalizacji

Doktoranci Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego
wraz ze współorganizatorami Instytutem Historii Sztuki UWr
oraz Radą Doktorantów UWr mają zaszczyt zaprosić do udziału w:
IV Środkowoeuropejskim Forum Doktorantów Historii Sztuki
"Historia sztuki w dobie globalizacji"

Konferencja odbędzie się w dniach 5-8 listopada 2009 we Wrocławiu.

Pliki do pobrania:

IV Środkowoeuropejskim Forum Doktorantów Historii Sztuki "Historia 
       sztuki w dobie globalizacji" Środkowoeuropejskie Forum Doktorantów Historii Sztuki jest cykliczną międzynarodową konferencją naukową organizowaną przez główne ośrodki uniwersyteckie w Polsce. Dotychczasowe edycje Forum Doktorantów Historii Sztuki odbyły się w Krakowie (UJ 2003), Poznaniu (UAM 2005) i w Toruniu (UMK 2007). Nawiązując do tradycji tych spotkań pragniemy, aby Forum Doktorantów stało się miejscem integracji młodych badaczy z Europy Środkowej i nawiązania kontaktów międzynarodowych. Przede wszystkim jednak konferencja będzie służyć zaprezentowaniu szerokiego spektrum problemów badawczych opracowywanych w poszczególnych ośrodkach uniwersyteckich w ramach tematów prac doktoranckich z dziedziny historii sztuki.

Temat wiodący forum to "Historia sztuki w dobie globalizacji". Chcemy zwrócić szczególną uwagę na adekwatność dotychczas stosowanej metodologii badań i używanej terminologii historii sztuki w perspektywie globalizacji i informatyzacji. Stąd w programie znajdą się wystąpienia i dyskusje podsumowujące miejsce historii sztuki jako dyscypliny naukowej w Polsce i za granicą oraz prezentacje informatycznych metod dokumentacji dzieł sztuki i propozycje uporządkowania używanej terminologii naukowej.

W związku z tym prosimy referentów, aby prezentując tematy badawcze swoich prac doktorskich oraz ich wyniki zwrócili szczególną uwagę i wyjaśnili na forum: zastosowaną terminologię i metodologię pracy, potencjalne znaczenie prowadzonych przez siebie badań dla rozwoju historii sztuki jako dziedziny naukowej oraz przedstawili ewentualne paralele z tego typu badaniami prowadzonymi w światowej historii sztuki.

Tematyka forum obejmuje wszelkie zagadnienia historii sztuki. Mogą one zatem dotyczyć wszystkich epok i kręgów kulturowych, wszystkich dziedzin twórczości (malarstwo, rzeźba, architektura, rzemiosło artystyczne, projektowanie, nowe media itd.), a także różnych zagadnień związanych z historią sztuki i zabytkami, takich jak: mecenat artystyczny, kolekcjonerstwo, muzealnictwo, wystawiennictwo, ochrona zabytków, krytyka artystyczna itp.

Organizatorzy wstępnie zaplanowali przydzielenie referatów do następujących bloków tematyczno - chronologicznych:

 1. Historia sztuki starożytnej i kultur pozaeuropejskich,
 2. Historia sztuki średniowiecznej,
 3. Historia sztuki nowożytnej,
 4. Historia sztuki nowoczesnej,
 5. Historia sztuki współczesnej i najnowszej,
 6. Problemy aktualnej krytyki artystycznej.

Po otrzymaniu zgłoszeń referentów rodzaj i układ bloków może ulec zmianie.

REFERATY

 • Referaty (20 min.) wygłoszone na konferencji muszą dotyczyć zagadnień opracowywanych w ramach dysertacji doktorskiej.
 • Referaty mogą być wygłoszone w jednym z języków obrad - tj. j. polskim lub j. angielskim (do wyboru przez uczestnika), referaty mogą być również opatrzone prezentacją multimedialną (zalecane).
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru referatów spośród nadesłanych zgłoszeń

OBJAZD
Obrady konferencji trwać będą w dniach 5-7 listopada 2009, w dniu 8 listopada 2009 dla referentów zaplanowany jest objazd autokarowy po zabytkach Dolnego Śląska (okolice Wrocławia, Lubiąża i Trzebnicy).

PUBLIKACJA
Organizatorzy planują wydanie drukiem wygłoszonych referatów w postaci tomu artykułów z ilustracjami.

ZGŁOSZENIA
Udział w Forum mogą wziąć studenci studiów doktoranckich z zakresu historii sztuki oraz, w ramach wolnych miejsc dla referentów, także osoby piszące doktorat eksternistycznie, które mają otwarty przewód doktorski. Szczegółowe informacje w formularzu zgłoszeniowym.
W związku z licznymi prośbami uczestników forum przedłużamy czas przyjmowania zgłoszeń do 15 maja 2009. Zgłoszenia są przyjmowane w postaci listu lub e-maila na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (wzór w załączniku). Dotarcie zgłoszenia oraz decyzja o przyjęciu uczestnika Forum zostanie każdorazowo potwierdzona drogą mailową.

KONTAKT:

ADRESY DO KORESPONDENCJI:

Uniwersytet Wrocławski
Instytut Historii Sztuki
ul. Szewska 36
50-139 Wrocław
Poland
z dopiskiem: "FORUM DOKTORANTÓW"

W sprawie zgłoszenia: e-mail: forumdoktorantow@gmail.com
w tytule maila/ listu: "FORUM DOKTORANTOW - ZGLOSZENIE"

W sprawach dodatkowych informacji: e-mail: forumdoktorantow@gmail.com
w tytule maila/ listu: "FORUM DOKTORANTOW - INFORMACJE"