Uniwersytet WrocławskiInstytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego
konferencje  I archiwum konferencji 


studia historia sztuki stacjonarne, niestacjonarne, podyplomowe


Konferencje 2010

Dobra kultury w Sieci. Dostępność i wymiana informacji.
/ Cultural Heritage on the Web: Access and Exchange of Information. /
Cyfrowe spotkania z zabytkami 4

Wrocław 7-8 grudnia 2010 / Wroclaw, December 7th - 8th 2010

Miejsce obrad: Uniwersytet Wrocławski, Instytut Historii Sztuki, ul. Szewska 36, sala 309

ZAPROSZENIE

W różnego rodzaju instytucjach gromadzone są od dawna takie same i podobne dobra kultury. Sytuacja, w której tradycyjne metody ich opisu i dokumentowania w każdej z nich pozostają odmienne, poważnie utrudnia zarówno kompleksowe badania, jak i efektywne oraz przyjazne dla odbiorcy udostępnianie informacji o dziedzictwie kulturowym.

Rozwój technologii sieciowych oraz inicjatywy mające na celu kompleksowe upowszechnianie wiedzy o kulturze w systemach cyfrowych, takie jak Europeana czy European Library, czynią potrzebę harmonizacji standardów metadanych i języka opisu zabytków i dokumentów tym bardziej pilną. Powszechnie oczekuje się, że wprowadzanie, wymiana i publikacja danych przy zastosowaniu systemów funkcjonujących w Sieci pozwoli na wykorzystaniu efektu synergii, integrując działania podejmowane w tym zakresie w różnego rodzaju instytucjach, takich jak biblioteki, muzea i archiwa. Jednocześnie powinny one stanowić poważne ułatwienie w dostępie do informacji dla różnych grup użytkowników - osób profesjonalnie zainteresowanych specyficznymi zagadnieniami, ale także - co należy podkreślić - szerokiej rzeszy odbiorców, korzystających w swej działalności z wyników badań nad kulturą w takich dziedzinach jak oświata, wychowanie, rekreacja czy turystyka.

W tym kontekście organizatorzy konferencji pragnęliby podjąć dyskusję na temat możliwości wypracowania wspólnych założeń metodologicznych, standardów metadanych, narzędzi słownikowych oraz rozwiązań technologicznych, stosowanych w wyżej wymienionych instytucjach i rozważyć szanse podejmowania międzyśrodowiskowych inicjatyw w zakresie udostępniania informacji o zawartości posiadanych kolekcji. Uzupełnieniem proponowanej tematyki rozważań powinny stać się zagadnienia z zakresu Semantic Web, co pozwoliłoby na osadzenie podejmowanej problematyki w szerszym kontekście zjawisk zachodzących w Sieci.

ZAGADNIENIA

 1. Harmonizacja terminologii opisu dóbr kultury przez specjalistów różnych dyscyplin humanistycznych.
 2. Problem wymiany danych w kontekście formatów metadanych, stosowanych do opisu dóbr kultury w różnych instytucjach (Marc21, Dublin Core, Object ID, CDWA, Conceptual Reference Model ICOM) a tradycyjne zasady opisu dóbr kultury (opis bibliograficzny, instrukcja inwentaryzowania inskrypcji, opis katalogowy dzieła sztuk plastycznych).
 3. Klasyfikacje, języki haseł przedmiotowych, dziedzinowe słowniki hierarchiczne - ich sytuacja, możliwości, ograniczenia.
 4. Ontologie dziedzinowe w naukach humanistycznych.
 5. Opis i katalogowanie dóbr kultury w kontekście rozwoju i ewolucji sieciowych narzędzi softwarowych, komputerowych katalogów bibliotecznych, bibliotek cyfrowych, specjalistycznych baz danych.
 6. Problematyka tworzenia, administrowania i przeszukiwania zasobów rozproszonych dotyczących dóbr kultury (w tym zabytków materialnych i niematerialnych).
 7. Tradycyjne i nowoczesne standardy dokumentacji dóbr kultury w kontekście rozwoju Semantic Web.
 8. Wzajemne udostępnianie danych - aspekty merytoryczne, techniczne, prawne.
 9. Sytuacja końcowego odbiorcy informacji i możliwości angażowania go do tworzenia zasobów wiedzy o kulturze (adresat informacji, strategie przeszukiwania oparte na analizie zachowań użytkowników, udział użytkowników w opisie zasobu - możliwości i ograniczenia).

PROGRAM

I dzień

9.00-9.30 Otwarcie konferencji

9.30-11.00 Sekcja 1: Język - możliwości i ograniczenia
1.
Małgorzata Wyrzykowska
Uniwersytet Wrocławski, Instytut Historii Sztuki
Problem definiowania pojęcia dziedzictwa kulturowego w wybranych językach europejskich
2.
Ksenia Stanicka-Brzezicka
Uniwersytet Wrocławski, Instytut Historyczny
Tradycyjny a bazodanowy opis zabytku. Próba porównania i artykulacji problemów
3.
Leszek Śnieżko
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, Centrum NUKAT
Perspektywy współpracy kartotek haseł wzorcowych w Polsce
4.
Paweł Rygiel
Biblioteka Narodowa
Opis rzeczowy dokumentów ikonograficznych. Narzędzia indeksowania i ich zastosowanie w katalogach bibliotecznych i bibliotekach cyfrowych
5.
Dawid Cichocki
Uniwersytet Jagielloński, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Język informacyjno-wyszukiwawczy do opisu i wyszukiwania informacji o wydarzeniach i imprezach kulturalnych
6.
Katarzyna Zielonka / Marcin Kłos
Główny Inwentaryzator Zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku / Centralne Muzeum Morskie, Dział Historii Budownictwa Okrętowego
Strukturyzacja języka opisu. Doświadczenia Międzymuzealnej Grupy ds. Digitalizacji DigiMuz

11.00-11.30 dyskusja

11.30-12.00 przerwa na kawę

12.00-14.00 Sekcja 2: Standard - możliwy i potrzebny?
1.
Agnieszka Seidel-Grzesińska
Uniwersytet Wrocławski, Instytut Historii Sztuki
CIDOC Conceptual Reference Model - wreszcie uniwersalna norma opisu dziedzictwa kulturowego?
2.
Stefan Du Chateau
Université de Lyon - Jean Moulin, Institut d'Administration des Entreprises, Centre de Recherche en Gestion Magellan (Zespół projektowy MODEME)
Systeme hybride pour l'acquisition et gestion des connaissances dans le domaine du patrimoine culturel
3.
Angela Kailus
Bildarchiv Foto Marburg
LIDO - the harvesting format for heritage collection data
4.
Anna Wałek
BGiOINT Politechniki Wrocławskiej; Uniwersytet Wrocławski, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Standardy metadanych w polskich bibliotekach cyfrowych i wybranych projektach międzynarodowych (Europeana)
5.
Anetta Kępczyńska-Walczak
Politechnika Łódzka, Instytut Architektury i Urbanistyki
W dżungli danych - poszukiwanie rozproszonych zasobów wiedzy o dziedzictwie kulturowym
6 .
Wanda Klenczon
Biblioteka Narodowa, Instytut Bibliograficzny
Od katalogów drukowanych do bibliotek cyfrowych - standardy opisu bibliograficznego dokumentów ikonograficznych

14.15-14.30 dyskusja

14.30-15.30 przerwa obiadowa

15.30-17.00 Sekcja 3: Narzędzia - uniwersalne czy zindywidualizowane?
1.
Zbigniew Major
Awangardowe technologie informatyczne postrzegane przez pryzmat wymiernych korzyści dla użytkownika oprogramowania, czyli dlaczego współczesne oprogramowanie nas denerwuje i jak temu zaradzić
2.
Cezary Mazurek / Tomasz Parkoła / Marcin Werla
Poznańskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe PAN
dMuseion - oprogramowanie do budowy muzeów cyfrowych
3.
Albina Mościcka / Marek Marzec
Instytut Geodezji i Kartografii / NASK, Redakcja Polska.pl
Rola informacji geograficznej zawartej w opisach dóbr kultury w ułatwianiu dostępu do zasobów dziedzictwa
4.
Anna Osowska,Dariusz Przybytek
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, Oddział Zbiorów Kartograficznych
Georeferencyjna aplikacja inwentarzowo-katalogowa i digitalizacja kartografików w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu

5.
Iwona Bińkowska
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, Oddział Zbiorów Graficznych
Dwa w jednym: narzędzie dla badacza i przewodnik dla turysty
6.
Rafał Magryś
Narodowe Archiwum Cyfrowe, Oddział Archiwistyki Zasobów Cyfrowych
"Niech żyje wolność, wolność i swoboda" - budowa systemów informatycznych w NAC

17.00-17.15 przerwa

17.15-18.15 Sekcja 4: Zasoby cyfrowe wsparciem dla zabezpieczenia dóbr kultury
1.
Piotr Jędrzejewski, Jacek Herold
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu
Sieciowa baza danych zabytków ruchomych
2.
Monika Barwik, Robert Pasieczny
Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych, Narodowa Instytucja Kultury
Krajowy wykaz zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem

18.15- 18.30 dyskusja


II dzień

9.00-10.45 Sekcja 5: Zasoby cyfrowe - nowa jakość w nauce i edukacji?
1.
Teresa Święćkowska
Uniwersytet Warszawski, Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych
Prawa własności intelektualnej a dostęp do dóbr kultury w sieci
2.
Maria Pietruszka / Rafał Szrajber / Jarosław Andrzejczak
Politechnika Łódzka, Instytut Informatyki
Wirtualne muzeum na wyciągnięcie ręki - interaktywna infografika czy cyfrowa forma zabytku dostępna online
3.
Rafał Szrajber
Politechnika Łódzka, Instytut Informatyki
Cyfrowe modele zabytków architektury dostępne online a ich wiarygodność historyczna
4.
Adam Żurek
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu
Interdyscyplinarny system interaktywnej, humanistycznej informacji naukowej. Koncepcja, próby realizacji, bariery, perspektywy
5.
Diana Łańcucka-Codogny
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, Oddział Zbiorów Graficznych
Obrazowa baza znaków własnościowych w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu
6.
Ewa Chuchro
Uniwersytet Warszawski, Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych
Nauka 2.0: ustalenia terminologiczne

10.45-11.15 dyskusja

11.15-11.45 przerwa na kawę

11.45-13.00 Sekcja 6: Kolekcje w Sieci - razem czy osobno?
1 .
Leszek Wetesko / Adam Żurek
Instytut Kultury Europejskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Collegium Europaeum Gnesnense w Gnieźnie / Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu
Ornamenta Poloniae Mediaevalia. Sztuka średniowieczna na ziemiach polskich: katalog form i detalu na tle europejskim. (Projekt badawczy-rozwojowy realizowany w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu w okresie 01 08 2009 - 21 07 2012.)
2 .
Piotr Kopszak
Muzeum Narodowe w Warszawie
Między fiszką a monografią - uwagi o doświadczeniach w opracowywaniu informacji o dziełach sztuki na potrzeby muzeum cyfrowego MNW
3 .
Filip Kwiatek
Narodowe Archiwum Cyfrowe, Oddział Fotografii
Opis archiwalny i prezentacja on-line zdigitalizowanych fotografii w Narodowym Archiwum Cyfrowym
4.
Dorota Sidorowicz
Zakład Narodowy im. Ossolińskich,
Ossolińskie stare druki w sieci. Opracowanie i udostępnianie
5 .
Emilia Słomianowska-Kamińska
Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, Gabinet Dokumentów Życia Społecznego
Dokumenty życia społecznego w sieci

13.00-13.30 dyskusja

13.30-14.30 przerwa obiadowa

14.30-15.50 Sekcja 7: Użytkownik - jego miejsce i rola w Sieci
1.
Rafał Zapłata
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Instytut Archeologii
Dziedzictwo archeologiczne w Sieci
2.
Małgorzata Janiak
Uniwersytet Jagielloński, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Blogi jako niekonwencjonalne źródło informacji o sztuce
3.
Maria Próchnicka / Małgorzata Janiak / Monika Krakowska
Uniwersytet Jagielloński, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Modele mentalne użytkowników bibliotek cyfrowych tworzone przez studentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa
4.
Agnieszka Długosz
Uniwersytet Jagielloński, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Nowe formy prezentacji inwentarzy archiwalnych w środowisku Internetu

15.50-16.05 przerwa

16.05-16.45 Sekcja 8: Społeczność - wspólne działanie, wspólne korzyści
1 .
Agata Zysiak
Uniwersytet Łódzki, Instytutu Socjologii
Historia 2.0 - użytkownicy i historycy w cyfrowym archiwum
2 .
Magdalena Wójcik
Uniwersytet Jagielloński, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Wspólne tworzenie zasobów wiedzy o literaturze na przykładzie polskich serwisów społecznościowych dla miłośników książek

16.45-17.30 Dyskusja podsumowująca i zakończenie konferencji

RADA PROGRAMOWA

Barbara Sosińska-Kalata - Uniwersytet Warszawski
Grażyna Piotrowicz - Biblioteka Uniwersytecka
Elżbieta Herden - Uniwersytet Wrocławski
Małgorzata Komza - Uniwersytet Wrocławski
Piotr Oszczanowski
- Uniwersytet Wrocławski
Agnieszka Seidel-Grzesińska - Uniwersytet Wrocławski
Ksenia Stanicka-Brzezicka - Uniwersytet Wrocławski

PATRONI

Digital Document Professionals
DDP Sp. z o. o.
ul. Srebrna 16
00-810 Warszawa
tel: +48 22 622-91-44/45/46
fax: +48 22 622-91-46
www.ddp.pl

ONTIA

Scanning 3d

Digital-Center

TERMINARZ

30.06.2010 - termin zgłaszania propozycji referatów z krótkim streszczeniem (150 słów); prosimy o nadsyłanie tytułów i streszczeń referatów w formie elektronicznej na adres sekretariatu konferencji: cyfrowespotkania@o2.pl

5.07.2010 - ogłoszenie programu konferencji

30.09.2010 - termin zgłaszania udziału w konferencji (formularze zgłoszeniowe dostepne będą wkrótce w serwisie konferencji)

do dnia 30.10.2010 - należy wnieśc opłatę konferencyjną; opłata nie obejmuje kosztów podróży, zakwaterowania i wyżywienia)

Szczegółowe informacje o kosztach uczestnictwa oraz formularz zgłoszeniowy zostaną wkrótce udostępnione w serwisach internetowych konferencji:
www.historiasztuki.uni.wroc.pl
www.ibi.uni.wroc.pl (menu: Badania naukowe - Konferencje)

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

Wypełniony formularz prosimy przesłać pocztą do skarbnika konferencji:

mgr Emilia Ilska (Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego,
pl. Uniwersytecki 9/13, 50-137 Wrocław) lub faksem: (071) 375 24 12.

Formularz w wersji PDF                Formularz w wersji DOC

INFORMACJE FINANSOWE

Wysokość opłaty konferencyjnej wynosi 150 zł (nie obejmuje kosztów podróży, zakwaterowania i wyżywienia). Opłata nie dotyczy referentów. Wpłaty należy dokonać najpóźniej do dnia 15 października 2010 r. na konto:

Uniwersytet Wrocławski
pl. Uniwersytecki 1
50-137 Wrocław
BZ WBK S.A. 4 O/Wrocław
Nr rachunku: 68 1090 2503 0000 0001 1131 0115

koniecznie z dopiskiem: Konf. 66 N "Dobra kultury w Sieci." i nazwiskami uczestników. Ze względu na procedury związane z wystawianiem faktur prosimy o niezawodne przestrzeganie podanego terminu dokonywania wpłat.

INFORMACJE O HOTELACH

Organizatorzy nie zapewniają pokrycia kosztów noclegu. Istnieje natomiast możliwość
rezerwacji pokoju na promocyjnych warunkach w wymienionych poniżej hotelach:

Campanile Wrocław,
ul. Jagiełły 7,
50-201 Wrocław;
tel.: (071) 326 78 00,
fax.: (071) 326 78 01,
email: wroclaw@campanile.com.pl

Hotel Tumski,
Wyspa Słodowa 10,
50-266 Wrocław;
tel.: (071) 322 60 99,
fax.: (071) 322 61 13,
email: rezerwacje@hotel-tumski.com.pl

Hotel Tumski - formularz rezerwacji (*.doc)
Hotel Tumski - reservation request (*.doc)

Hotel DUET,
ul. św. Mikołaja 47-48,
50-127 Wrocław;
tel.: (071) 78 55 100,
fax.: (071) 78 55 105,
email: hotel@hotelduet.pl

W ofercie są pokoje jedno- i dwuosobowe. Ceny promocyjne obowiązują pod warunkiem zarezerwowania pokoju do 31 października 2010 r. Hasło dla rezerwacji : bibliotekoznawstwo.

Osoby,które pragnełyby uzyskać inną pomoc w znalezieniu noclegu, prosimy o kontakt pocztą elektroniczna (cyfrowespotkania@o2.pl)

ORGANIZATORZY

Do udziału w konferencji serdecznie zapraszają organizatorzy:

Instytut Historii Sztuki
Uniwersytet Wrocławski
Ul. Szewska 36
50-139 Wrocław
tel. 71 3752669
tel./fax 71 3752510
www.historiasztuki.uni.wroc.pl
(osoby do kontaktu: Piotr Oszczanowski, Agnieszka Seidel-Grzesińska - tel. 71 3752669, Aleksandra Kijaczko - tel. 71 3752626; email: cyfrowespotkania@o2.pl)

 Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego
www.ibi.uni.wroc.pl
(osoby do kontaktu: dr Elżbieta Herden - tel. (71) 3752861, e-mail: cyfrowespotkania@o2.pl; Skarbnik konferencji: mgr Emilia Ilska - tel. (71) 3752544, e-mail: emilia.ilska@ibi.uni.wroc)

Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów
Kotliny Jeleniogórskiej
ul. Świdnicka 31
50-066 Wrocław
www.dolinapalacow.pl
(osoba do kontaktu: Krzysztof Korzeń)

MATERIAŁY I i II KONFERENCJI Z CYKLU "CYFROWE SPOTKANIA Z ZABYTKAMI"

Nowoczesne metody gromadzenia i udostępniania wiedzy o zabytkach

Materiały I konferencji pt. "Nowoczesne metody gromadzenia i udostępniania wiedzy o zabytkach" można jeszcze znaleźć w księgarniach lub nabyć w wydawnictwie Via Nova we Wrocławiu (www.vianova.com.pl; istnieje możliwość ich przesłania)

» więcej o książce...


Informatyka 
          w historii sztuki. Stan i perspektywy rozwoju współczesnych metodologii

Materiały II konferencji pt. "Informatyka w historii sztuki. Stan i perspektywy rozwoju współczesnych metodologii" są dostępne nieodpłatnie dla instytucji; w celu ich uzyskania prosimy o kontakt z Instytutem Historii Sztuki UWr (tel. 71 3752669 lub 71 3752510, lub pocztą elektroniczną: cyfrowespotkania@o2.pl)

» więcej o książce...