Uniwersytet WrocławskiInstytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego
konferencje  I archiwum konferencji 


studia historia sztuki stacjonarne, niestacjonarne, podyplomowe


Konferencje 2012

Reprodukcja cyfrowa zabytku – metody, wiarygodność, trwałość.
5. konferencja z cyklu "Cyfrowe spotkania z zabytkami"

Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego
Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego
Instytut Informatyki Politechniki Łódzkiej
Wrocławskie Centrum Transferu Technologii, Politechnika Wrocławska

zapraszają

na 5. konferencję z cyklu "Cyfrowe spotkania z zabytkami"
pt. Reprodukcja cyfrowa zabytku – metody, wiarygodność, trwałość

Wrocław, 19-20 listopada 2012Patronat honorowy:

Marszałka Województwa Dolnośląskiego Rafała Jurkowlańca
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Marka Bojarskiego

Patronat medialny:
DOJAZD (mapa Google): Centrum Transferu Technologii, ul. Mariana Smoluchowskiego 48
Dojazd do miejsca obrad: tramwajami: "2" od dworca PKP, "1" od dworca Wrocław Nadodrze oraz "4" i "10" z ulicy Świdnickiej i od Galerii Dominikańskiej w stronę Biskupina; z lotniska - autobusem 406 do dworca PKP; osoby, które zamierzają dojechać na miejsce konferencji samochodem informujemy, że w najbliższej okolicy występują utrudnienia w parkowanieu samochodów; istnieje możliwość pozostawienia samochodu na parkingu Galerii Grunwaldzkiej (parking płatny)].

ZAPROSZENIE

W różnego rodzaju instytucjach gromadzone są od dawna takie same i podobne dobra kultury. Metody cyfrowej reprodukcji i dokumentacji zabytków są obecnie powszechnie stosowane
w badaniach, ochronie i promocji dziedzictwa kulturowego. "Digitalizacja zabytków i muzealiów
oraz ich bezpieczne i długotrwałe udostępnianie w postaci cyfrowej, a także upowszechnianie
nowoczesnych cyfrowych metod dokumentacji zabytków i muzealiów"* należą do strategicznych
celów wskazywanych przez instytucje państwowe i znajdują ważne miejsce w programach
służących finansowemu wsparciu kultury. W kontekście tych zagadnień coraz częściej pojawiają się
pojęcia "digitalizacji", “cyfryzacji” i "wizualizacji", a także "wirtualnego dziedzictwa" czy
"wirtualnego zabytku". Lektura dokumentów programowych rządu oraz literatury przedmiotu
wydaje się jednak świadczyć, że wciąż nie są one precyzyjnie zdefiniowane i pozostają
niejednoznaczne.
Ponownie stają się zatem aktualne pytania o relacje dzieło – reprodukcja, w tym stopień
odwzorowania oryginału za pomocą obrazu, w szeroko pojmowanym tego słowa znaczeniu, oraz
problemy kopii czy falsyfikatu. Wysoka jakość obrazu cyfrowego prowokuje rozważania nad
sytuacją uzyskanej przy pomocy technologii digitalnych reprodukcji jako materiału
wspomagającego, uzupełniającego czy wręcz zastępującego poddawany analizie oryginał.
Zjawiskiem blisko powiązanym z reprodukcją cyfrową są coraz popularniejsze wizualizacje,
które – często posiadając wszelkie znamiona reprodukcji – stanowią w rzeczywistości kreacje
autorskie. Zawierają one z reguły elementy o charakterze hipotetycznym, będące wynikiem
przyjętej metody badawczej i określonej interpretacji. Jednocześnie atrakcyjność tego typu ilustracji
wywodu naukowego, także w dziedzinie nauk humanistycznych, pozostaje bezsporna i w coraz
szerszym zakresie staje się elementem dyskusji badawczej, działań edukacyjnych i
popularyzatorskich. Związana z tym rosnąca potrzeba weryfikacji zawartości merytorycznej i
wiarygodności obrazu cyfrowego oraz wątpliwości dotyczące trwałości tej formy dokumentacji
spowodowały konieczność "sformułowania zasad, które przyczyniłyby się – tak w aspekcie
intelektualnym, jak i technicznym – do podniesienia naukowej rangi cyfrowych wizualizacji
zabytków, aby były one traktowane tak samo jak tradycyjne metody badań i formy prezentacji ich
wyników"**. Próbę sformułowania takich zasad podjęto w Karcie Londyńskiej***– dokumencie
opracowanym w 2009 r. przez międzynarodowy zespół specjalistów związanych z takimi
instytucjami, jak Department of Digital Humanities przy King's College w Londynie czy Science
and Technology in Archaeology Research Center (STARC) przy The Cyprus Institute.
Popularyzacja postulatów zawartych w Karcie będzie jednym z celów konferencji.

W ramach wystąpień konferencyjnych zapraszamy do podejmowania następujących zagadnień:

 • funkcje komunikacyjne obrazu w kontekście rozwoju technologii informatycznych
 • cyfrowa reprodukcja muzealiów w świetle przepisów prawa
 • cyfrowe technologie reprodukcji dzieła sztuki
 • metadane i paradane* reprodukcji cyfrowej
 • kwerendy w cyfrowych kolekcjach ikonograficznych, w tym wyszukiwanie obrazem
 • sytuacja kopii i falsyfikatu w kontekście upowszechnienia reprodukcji cyfrowej i modelowania komputerowego 2D i 3D
 • reprodukcja cyfrowego oryginału
 • wiarygodność i metody weryfikacji reprodukcji cyfrowych oraz modeli wirtualnych
 • cyfrowa reprodukcja i modelowanie w procesie konserwacji i rekonstrukcji zabytku
 • trójwymiarowa grafika w przeglądarkach internetowych
 • problemy digitalizacji tradycyjnej dokumentacji zabytku
 • długoterminowa archiwizacja cyfrowej reprodukcji zabytku

Przewidziany czas wystąpienia: 20 minut.

* Programy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2010, Digitalizacja zabytków i muzealiów, http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2010/zasobycyfrowe/digitalizacja-zabytkow-i-muzealiow.php (dostęp: 29.02.2012)
** Karta Londyńska. Zasady dotyczące komputerowych metod wizualizacji dziedzictwa kulturowego, s. 2, http://www.londoncharter.org/fileadmin/templates/main/docs/london_charter_2_1_pl.pdf
*** http://www.londoncharter.org/
**** Paradane - "informacja objaśniająca naukowe procesy poznawcze i interpretację danych. Paradane to między innymi sformalizowany zapis sposobu, w jaki materiały źródłowe zostały wykorzystane w procesie interpretacji dzieła sztuki, a także opis metodologicznych podstaw opracowania naukowego", [w:] Karta Londyńska. Zasady dotyczące komputerowych metod wizualizacji dziedzictwa kulturowego, s. 8,
http://www.londoncharter.org/fileadmin/templates/main/docs/london_charter_2_1_pl.pdf

Terminarz

11.06.2012 - termin zgłaszania propozycji referatów z krótkim streszczeniem (150 słów); prosimy o
nadsyłanie tytułów i streszczeń referatów w formie elektronicznej na adres sekretariatu konferencji:
cyfrowespotkania@o2.pl
29.06.2012 - ogłoszenie programu konferencji
28.09.2012 - termin zgłaszania udziału w konferencji (formularze zgłoszeniowe dostępne będą
wkrótce w serwisie konferencji); do dnia 5.10.2012 - należy wnieść opłatę konferencyjną;
formularze zgłoszeniowe zostaną wkrótce udostępnione w serwisach internetowych konferencji.

PROGRAM

Poniedziałek,
19 listopada 20128.45 - 9.00 Otwarcie konferencji


9.15-9.30 Sekcja 1. Zagadnienia wprowadzające

Joanna Lubos-Kozieł, Agnieszka Seidel-Grzesińska, Ksenia Stanicka-Brzezicka
Instytut Historii Sztuki i Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego
Reprodukcja - problem definicji (komunikat) / Reproduction of Artworks – the Question of the Definition (short paper)

9.30-11.30
Izabela Żak
Muzeum Narodowe we Wrocławiu
Interpretacja, tożsamość, kreacja. Kilka refleksji na temat grafiki reprodukcyjnej. / Interpretation, Identity, Creation. Some Reflections On Reproductive Graphic

Gunther Reisinger
Museumsakademie Joanneum Graz
Work, Likeness and Source. Terms of Artistic Originals in analogue and digital archives

Marcin Mondzelewski
Muzeum Narodwe w Gdańsku
Cyfrowa dokumentacja wizualna muzealiów w świetle istniejących standardów / Digital visual documentation of museum objects in the light of existing standards

Elke Bauer
Herder-Institut für historische Ostmitteleuropaforschung - Institut der Leibniz-Gemeinschaft
Visual History: Der Quellenwert historischer Fotografien im Zeitalter der Digitalisierung

Monika Jankowska
Uniwersytet Wrocławski
Wokół prawnych problemów cyfrowych reprodukcji muzealiów / The legal issues surrounding digital reproductions of museum exhibits

Dyskusja

11.30-12.00 Przerwa na kawę


12.00-14.00 Sekcja 2. Obraz jako nośnik informacji

Krzysztof Koszewski
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
Cyfrowy obraz jako nośnik informacji o dziedzictwie architektonicznym - szanse i zagrożenia / Digital Image as Information Carrier of Architectural Heritage - Opportunities and Threats

Michał Pawleta, dr Rafał Zapłata
Instytut Prahistorii, UAM w Poznaniu, Instytut Nauk Historycznych UKSW w Warszawie
Przeszłość zobrazowana - technologiczne kreacje odbioru przeszłości / The Illustrated Past - Technological Creations of Past Reception

Rafał Szrajber
Politechnika Łódzka
Wirtualna rekonstrukcja architektoniczna jako próba odtworzenia miejsca / Virtual reconstruction of architecture as attempt to recreate the place.

Olivier Hauck, Piotr Kuroczyński
Institut für Raumdarstellung, Frankfurt am Main
Cyfrowa rekonstrukcja architektury jako interdyscyplinarne narzędzie pracy - problematyka zastosowania, integracji i gwarancji naukowych standardów / Digital building reconstruction as an interdisciplinary tool. Viability and application in research

Prezentacje innowacyjnych technologii i dyskusja

14.20-15.50 Przerwa obiadowa


15.50- 17.30 Sekcja 3. Technologie

Paweł Klak
Stowarzyszenie Rozwoju Digitalizacji Dóbr Kultury, Poznań
Problemy cyfrowych technologii reprodukcji dzieła sztuki / Problems connected with using digital technologies in reproducing works of art

Edyta Kotyńska
eTEKA
OCR materiałów historycznych - potrzeby i problemy / OCR of Historical Materials - Needs and Problems

Michał Kędzierski, Rafał Zapłata, Anna Fryśkowska, Michalina Wilińska, Paulina Deliś
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, Instytut Nauk Historycznych UKSW w Warszawie, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Cyfrowa reprodukcja i dokumentacja zabytków - technologie fotogrametryczne w ochronie dziedzictwa kulturowego / Digital Reproduction and Documentation of Monuments - Photogrammetric Technology in the field of cultural heritage protection

Prezentacje innowacyjnych technologii i dyskusja

17.30-17.50 Przerwa na kawę

17.50 - 19.15 Sekcja 4. Technologie

Leszek Bednorz , Karol Czajkowski
Narodowy Instytut Dziedzictwa
Udział Narodowego Instytutu Dziedzictwa w projekcie CARARE (Connecting Archaeology & Architecture in EUROPEANA). Pozyskanie danych cyfrowych, ich modelowanie oraz sposoby udostępniania w internecie / The Participation Of The National Heritage Board Of Poland In The Carare Project (Connecting Archaeology & Architecture In Europeana). Obtaining Digital Data, Its Modelling, And Ways Of Making It Available On The Internet

Jarosław Andrzejczak, Rafał Szrajber
Politechnika Łódzka
ARchive - system prezentacji dziedzictwa kulturowego z wykorzystaniem technologii augmented reality / ARchive - system prezentacji dziedzictwa kulturowego z wykorzystaniem technologii augmented reality.

Konrad Maj, Jarosław Maj
TOP COOP Konrad Maj
Innowacyjna metoda tworzenia koherentnych cyfrowych reprodukcji 3D zabytków i ich prezentacja w technologii MVR (Mixed Virtual Reality) / Innovative methods in creating coherent digital 3D reproductions of monuments and their presentation in MVR technology (Mixed Virtual Reality)

Prezentacje innowacyjnych technologii i dyskusja

Wtorek, 20 listopada 2012


9.00-11.00 Sekcja 5. Wokół Karty Londyńskiej

Anetta Kępczyńska-Walczak
Politechnika Łódzka
Cyfrowe obrazowanie zabytków - sztuka kompromisu? / Digital imaging of historical monuments - the art of compromise?

Anna Bentkowska-Kafel
Department of Digital Humanities, King's College London
Muzeum wirtualne - muzeum bez granic? / Virtual Museum – Museum without Limit

Daniel Pletinckx, Eva Pietroni, Wim Hupperetz
Visual Dimension bvba Belgium
Digital restoration and recontextualisation of museum objects

Sorin Hermon, Franco Niccolucci, Paola Ronzino, Nicola Amico, Giancarlo Iannone
Science and Technology for Archaeological Research Center, The Cyprus Institute
The London Charter in action: documenting the digital creation of an archaeological 3D model

Prezentacje innowacyjnych technologii i dyskusja

11.00 -11.30 Przerwa na kawę


11.30-13.30 Sekcja 6. Obraz cyfrowy w archeologii i konserwacji

Michal Tryml, Jan Havrda, Tomasz Cymbalak, Matouš Semerád
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze
Metody dokumentacji zabytków archeologicznych w historycznym centrum Pragi (Czechy) (Metody dokumentace archeologických památek v historickém centru Prahy (ČR) / Recording Methods of Archaeological Sites in Historical Centre of Prague (Czech Rep.)

Małgorzata Markiewicz
Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Archeologia wirtualna - zagrożenie czy przyszłość? Rekonstrukcje 3D w archeologii / Virtual Archaeology - threat or the future? 3D reconstructions in archaeology

Elisabeth Sobieczky
Institut für Kunstgeschichte Karl-Franzens-Universitaet Graz
Visualization techniques in restoration and reconstruction of medieval wooden sculpture polychromy: some remarks from an art historical point of view

Karolina Rajna
Instytut Historii Sztuki Uniwersytet Wrocławski
Wydruk cyfrowy obrazu - proteza dla wyobraźni czy pełnoprawne dzieło sztuki wspólczesnej? Problem wiarygodności obrazu na przykładzie simulacrów Krzysztofa Izdebskiego w Dworze Artusa w Gdańsku / Digital Image Printing – a imagination surrogate or a rightful work of modern art? Image Credibility Problem Using the Example of Simuclacra of Krzysztof Izdebski in The Artus Court, Gdańsk

Prezentacje innowacyjnych technologii i dyskusja

13.30-14.45 Przerwa obiadowa


14.45-16.45 Sekcja 7. Obraz cyfrowy w muzeach i bibliotekach

Karolina Tabak, Mikołaj Machowski
Muzeum Narodowe Warszawa, Muzeum Narodowe w Warszawie
Digitalizacja kolekcji szklanych negatywów w Muzeum Narodowym w Warszawie jako przykład digitalizacji historycznej dokumentacji zbioru / Digitization of Glass Plates Collection in National Museum Warsaw as an Exemple of Digitization of Former Documentation of Collection

Maciej Gugała, Małgorzata Stolarska-Fronia
Muzeum Historii Żydów Polskich, Instytut Sztuki PAN
Reprodukcja dzieł sztuki w muzeum narracyjnym na przykładzie projektu Wystawy Głównej w Muzeum Historii Żydów Polskich / Reproduction of works of art in a narration museum in the project of the Core Exhibition of the Museum of the History of Polish Jews.

Adam Żurek
Biblioteka Uniwersytecka, Uniwersytet Wrocławski
Doświadczenia Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu w zakresie dygitalizacji zasobów dziedzictwa kulturowego - założenia i problemy / Wroclaw University Library’s Experience in the Field of Digitization of Cultural Heritage Resources - Objectives and Difficulties

Sabine Neumann
Jacobs University Bremen
Differences of contextual perception: Facing the original vs. facing the artwork online

Cezary Mazurek, Tomasz Parkoła, Marcin Werla
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
Digitalizacja oraz długoterminowe przechowywanie danych w kontekście muzealnych zasobów dziedzictwa kulturowego. / Digitisation and long-term preservation in the context of museum cultural heritage resources

Anna Kuśmidrowicz-Król
Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
Komunikat na temat przebiegu prac prowadzonych przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w zakresie przygotowania Dobrych Praktyk dotyczących pozyskiwania cyfrowych odwzorowań obiektów muzealnych / Brief update on developing best practices while creating digital imagery of museum objects, prepared by the National Institute of Museology and Collections Protection

16.45 Dyskusja podsumowująca i zakończenie konferencji

RADA PROGRAMOWA

Jarosław Andrzejczak Instytut Informatyki Politechniki Łódzkiej
Lucyna Harc, Instytut Historyczny Uniwersytet Wrocławski
Waldemar Okoń, Instytut Historii Sztuki Uniwersytet Wrocławski
Piotr Oszczanowski, Instytut Historii Sztuki Uniwersytet Wrocławski
Maria Pietruszka Instytut Informatyki Politechniki Łódzkiej
Anna Pytel, Wrocławskie Centrum Transferu Technologii, Politechnika Wrocławska
Agnieszka Seidel-Grzesińska, Instytut Historii Sztuki Uniwersytet Wrocławski
Ksenia Stanicka-Brzezicka, Instytut Historyczny Uniwersytet Wrocławski
Rafał Szrajber Instytut Informatyki Politechniki Łódzkiej
Przemysław Wiszewski, Instytut Historyczny Uniwersytet Wrocławski

Organizatorzy konferencji

Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. Szewska 36, 50-139 Wrocław, www.historiasztuki.uni.wroc.pl
Kontakt: cyfrowespotkania@o2.pl; aseidel@uni.wroc.pl; tel. 71 3752669, 71 3752510

Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. Szewska 49, 50-139 Wrocław, www.hist.uni.wroc.pl

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii
ul. Mariana Smoluchowskiego 48, 50-001 Wrocław, www.wctt.pl

Instytut Informatyki Politechniki Łódzkiej,
ul. Wólczańska 215, 90-924 Łódź, it.p.lodz.pl


WSPÓŁPRACA

Koło Naukowe Studentów Informatyki Politechniki Łódzkiej
Wrocławska Fundacja Studentów Historii Sztuki

opŁata konferencyjna

Opłata konferencyjna wynosi 130 zł. Referenci są zwolnieni z opłaty. Podczas konferencji istnieje możliwość prezentacji komercyjnych rozwiązań technologicznych (szczegółowe informacje na temat warunków i kosztów udziału firm w konferencji można uzyskać we Wrocławskim Centrum Transferu Technologii).

Opłatę konferencyjna prosimy wpłacać przelewem na konto:
Bank Zachodni WBK SA, 4 Oddział we Wrocławiu, ul. Kuźnicza 17/19, 50-950 Wrocław, 97 1090 2503 0000 0001 1093 9538

Opłata obejmuje materialy konferencyjne i przerwy kawowe.

hotele

HOTEL OLIMPIA*** (na terenie Stadionu Olimpijskiego)
al. I.J. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław
tel./fax +48 71 372 83 32, tel. kom. +48 603 218 080

Do dyspozycji Gości są pokoje jedno- i dwuosobowe, przyhotelowy parking i bezprzewodowy Internet.

Koszt pobytu w pokoju jednoosobowym wynosi 150 zł (ze śniadaniem).
Koszt pobytu w pokoju dwuosobowym wynosi 200zł (ze śniadaniem).

Od poniedziałku do piątku w godzinach 12.30-16.00 w hotelu serwowany jest lunch w cenie 14.99zł +3 zł zupa.

W celu dokonania rezerwacji prosimy o bezpośredni kontakt z hotelem (hasło: Cyfrowe spotkania).
Oferta ważna do dnia 19.11.2012


Quality System – Hotel Wrocław
al. M. Kromera 16
51-163 Wrocław, Polska
kontakt z Recepcją
tel.: + 48 664 033 711
tel.: + 48 71 364-97-00
fax: + 48 71 364-97-01

Do dyspozycji Gości są pokoje jedno- i dwuosobowe, podziemny garaż i parking strzeżony (20 zł brutto/doba).

Koszt pokoju jednoosobowego wynosi 129 zł (ze śniadaniem).
Koszt pokoju dwuosobowego wynosi 149 zł (ze śniadaniem).

W celu dokonania rezerwacji prosimy o bezpośredni kontakt z hotelem (hasło: Cyfrowe spotkania).


Tumski Hotel
Wyspa Słodowa 10, Śródmieście, 50-266 Wrocław
tel.: +48 71 322 60 88 / 99
tel.: +48 606 716 420
fax: +48 71 322 61 13
email: hotel@hotel-tumski.com.pl
www: hotel-tumski.com.pl

Hotel oferuje:
Pokój jednoosobowy lub dwuosobowy do pojedynczego wykorzystania - 230 PLN (cena za pokój, za dobę).
Pokój dwuosobowy - 320 PLN (cena za pokój, za dobę).

Powyższe ceny zawierają śniadanie w formie bufetu i podatek VAT. Zarówno wszystkie pokoje jak i pomieszczenia ogólnodostępne (sale konferencyjne, restauracja, lobby), objęte są zasięgiem bezprzewodowej sieci HOT SPOT, zapewniającym dostęp do internetu - usługa ta jest bezpłatna. W lobby znajduje się także komputer, z którego goście mogą korzystać (również bezpłatnie). Do dyspozycji naszych gości jest bezpłatny, monitorowany parking hotelowy, dostępny w miarę wolnych miejsc.

W celu dokonania rezerwacji prosimy o bezpośredni kontakt z hotelem (hasło: Cyfrowe spotkania).
Oferta ważna do dnia 30.09.2012.

Formularz rezerwacjiDojazd do Hoteli
– mapa hoteli i centrum konferencyjnego http://goo.gl/maps/32PKU:

Quality System – Hotel Wrocław (al. M. Kromera 16):

Z Dworca PKP: tramwaj 11 lub autobusy 145, N (przystanek KROMERA)
Z Dworca Nadodrze: tramwajami 0P, 8 lub 1 do przystanku NOWOWIEJSKA, następnie tramwajami 11, 6 lub 23 do przystanku KROMERA
Z Galerii Dominikańskiej: tramwajami 11, 23 lub autobusem N (przystanek KROMERA)
Z ul. Świdnickiej: tramwaj 23 (przystanek KROMERA)
Z hotelu do Centrum Konferencyjnego: autobus 116 (przystanek PLAC GRUNWALDZKI), następnie tramwajami 1, 2, 4 lub 10 do przystanku KLINIKI

HOTEL OLIMPIA*** (al. I.J. Paderewskiego 35):

Z Dworca PKP: tramwajem 9 (przystanek STADION OLIMPIJSKI)
Z Dworca Nadodrze: tramwajem 0P lub 1 do przystanku PIASTOWSKA, następnie tramwajem 17 lub 9 do przystanku STADION OLIMPIJSKI
Z Galerii Dominikańskiej i ul. Świdnickiej: tramwaj 33+ (przystanek STADION OLIMPIJSKI)
Z hotelu do Centrum Konferencyjnego: tramwaj 33+ (przystanek PLAC GRUNWALDZKI), następnie tramwajami 1, 2, 4 lub 10 do przystanku KLINIKI

Tumski Hotel (Wyspa Słodowa 10, Śródmieście):

Z Dworca PKP I Galerii Dominikańskiej: tramwajem 8 lub 11 (przystanek PL. BEMA)
Z Dworca Nadodrze: tramwajem 8 (przystanek PL. BEMA)
Z ul. Świdnickiej: tramwajem 23 (przystanek PL. BEMA)
Z hotelu do Centrum Konferencyjnego: tramwaj 17 do przystanku PIASTOWSKA lub autobus C do przystanku PLAC GRUNWALDZKI), następnie tramwajami 1, 2, 4 lub 10 do przystanku KLINIKI

Rozkład jazdy miejskiej komunikacji publicznej:
http://www.wroclaw.pl/rozklady_jazdy.dhtml

Wyszukiwarka połączeń miejskiej komunikacji publicznej:
http://wroclaw.jakdojade.pl/

Taxi Wrocław:
+48 71 363 37 37
+48 607 96 29 00
+48 71 373 40 30
+48 509 99 88 55
+48 503 07 56 83

Gastronomia w okolicy Ronda Regana:
Mapa restauracji http://goo.gl/maps/VPWiO

Karta Open Wrocław:
Miejska karta oferująca zniżki na kulturę i rozrywkę. Więcej informacji na stronie: http://openwroclaw.pl/.