Uniwersytet WrocławskiInstytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego
konferencje  I archiwum konferencji 


studia historia sztuki stacjonarne, niestacjonarne, podyplomowe


Konferencje 2014

"Niewidzialne dziedzictwo"
6. konferencja z cyklu "Cyfrowe spotkania z zabytkami"
Łódź, 26-27 września 2014

Herder-Institut für historische Ostmitteleuropaforschung -Institut der Leibniz-Gemeinschaft
Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego
Instytut Informatyki Politechniki Łódzkiej
Komisja Archeologiczna Oddziału PAN we Wrocławiu
Muzeum Miasta Łodzi

mają przyjemność zaprosić
na szóstą konferencję z cyklu "Cyfrowe spotkania z zabytkami"

pt. „Niewidzialne dziedzictwo”

Łódź, 26-27 września 2014

 
 


PATRONAT HONOROWY

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego


PATRONAT MEDIALNY
:

"Kluczem do sukcesu w ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego jest [...] zapewnienie trwania przekazu międzypokoleniowego w odniesieniu do treści stanowiących to dziedzictwo"
(zobacz dokument).
 
            Systemy bazodanowe, grafika cyfrowa i technologie internetowe stały się już standardem w uzyskiwaniu obrazów i pomiarów zabytków kultury materialnej. Zarówno na świecie, jak i  w Polsce formułowane jest ustawodawstwo, opracowywane wytyczne i normy oraz uruchamiane centra kompetencji o funkcjach doradczych, które w tym zakresie służyć mają instytucjom powołanym do dokumentacji i badań dziedzictwa kulturowego. Uwagę kieruje się jednak przede wszystkim ku zabytkom materialnym, nieco na marginesie pozostawiając inne obszary spuścizny kulturowej.
            W 2003 r. UNESCO przyjęło Konwencję o ochronnie niematerialnego dziedzictwa kulturowego (Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage), którą Polska ratyfikowała w 2010. Rząd RP zalecił także powołanie w województwach pełnomocników ds. dziedzictwa niematerialnego. W rozumieniu konwencji " 'niematerialne dziedzictwo kulturowe' oznacza praktyki, wyobrażenia, przekazy, wiedzę i umiejętności – jak również związane z nimi instrumenty, przedmioty, artefakty i przestrzeń kulturową – które wspólnoty, grupy czy nawet jednostki uznają za część własnego dziedzictwa kulturowego. " (zobacz dokument) . Jednocześnie jako istotny element spuścizny kulturowej UNESCO wskazuje dobra powstające i funkcjonujące w środowisku wirtualnym, formułując postulaty ich ochrony w dokumencie Charter on the Preservation of Digital Heritage z15 października 2003 r. (zobacz dokument)
            W kontekście przesłania powyższych konwencji organizatorzy planowanej na wrzesień 2014 szóstej konferencji w cyklu "Cyfrowe spotkania z zabytkami" zapraszają do podjęcia rozważań nad dziedzictwem, które całkowicie lub częściowo utraciło czy też – z różnych względów – nigdy nie uzyskało postaci materialnej, a także kwestią ochrony i promocji najnowszego dziedzictwa tworzonego w formie naturalnych dokumentów cyfrowych  (ang. born digital object). W zakresie tym pozostają liczne, niezwykle różnorodne i interesujące zjawiska, które niejednokrotnie umykają uwadze badaczy i świadomości szerokiego odbiorcy. Jest to jednak obszar niezwykle ważny, z jednej strony bowiem znaczna część dziedzictwa kulturowego i spuścizny dziejowej ma z natury charakter niematerialny, z drugiej – niezrealizowane, a jedynie wyartykułowany przez ich autorów pomysły lub obiekty stosunkowo krótko istniejące inicjowały zjawiska o ogromnym znaczeniu dla kultury i historii.
           Do pierwszej grupy wypadnie zaliczyć dawne technologie, tradycje i zwyczaje, spektakularnymi przykładami drugiego rodzaju "dóbr" będą natomiast niezrealizowane projekty Leonarda da Vinci lub tzw. francuskich architektów rewolucyjnych - Claude-Nicolasa Ledoux czy Étienne-Louisa Boullée. Należy zwrócić uwagę także na prace archeologiczne, gdzie proces odkrywczy obejmuje zazwyczaj metody niszczące, w wyniku których świadectwo przeszłości jest bezpowrotnie tracone i przekształcane w dokumentację, a jednocześnie celem działań jest odczytanie i rekonstrukcja niewidzialnego dziedzictwa na podstawie drobnych, pochodzących sprzed tysiącleci śladów. Ostatecznie w tematykę dziedzictwa niematerialnego wpisuje się również coraz obszerniejsze "dziedzictwo cyfrowe"– w tym wirtualne rekonstrukcje –  dla ochrony którego brak wciąż odpowiednich, powszechnie akceptowanych metod, standardów i strategii.
            Podejmowane w ramach obrad rozważania powinny objąć zarówno dotychczasowa praktykę badań i dokumentacji tego typu przejawów działalności ludzkiej, jak i metody wykorzystujące technologiach cyfrowych.

Oczekiwane są wystąpienia o tematyce dotyczącej:

 • badania i wizualizacji zabytków niezachowanych, w tym – problemów wirtualnej rekonstrukcji (udostępnienia informacji o stosowanej metodologii i utrzymanie standardów naukowych), jak również digitalizacji dokumentacji obiektów niezachowanych
 • badania i wizualizacji dzieł niezrealizowanych lub dzieł o charakterze tymczasowym, (takich jak bramy triumfalne, dekoracje okolicznościowe, castra doloris), dla których koncepcji zachowały się przekazy ikonograficzne, w tym – kwestii ich cyfrowego modelowania
 • dokumentacji, badań i prezentacji przejawów kultury niematerialnej - technologii, tradycji, zwyczajów, w tym – wykorzystania w tym celu współczesnych mediów
 • edycji i cyfrowej publikacji źródeł (dawnych podręczników, wzorników, szkicowników)
 • problemów długoterminowej archiwizacji i zapewnienia odpowiedniego dostępu do materiałów cyfrowych o charakterze dokumentacyjnym, badawczym lub prezentacyjnym, traktowanych jako istotna cześć najnowszego dziedzictwa kultury; cennym kontekstem rozważań w tym zakresie byłyby zagadnienia standardów ontologicznych (np. CIDOC CRM) i perspektywy  rozwoju sieci semantycznych (Web 3.0)

Interesujące będą zarówno rozważania podsumowujące dotychczasowe metodologie badawcze i dokumentacyjne, jak i analiza metod wykorzystujących technologie cyfrowe - kwestie poświęcone wizualizacjom cyfrowym jako formie wsparcia dyskusji naukowej, a zwłaszcza warunkom, jakie muszą być spełnione, aby mogły one stanowić element dyskursu naukowego.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o przesyłanie zgłoszenia pocztą elektroniczną na adres: cyfrowespotkania@o2.pl lub o pozostawienie informacji w sekretariacie Instytutu Historii Sztuki pod numerem telefonu 71 3752510.

Szczegółowe informacje organizacyjne dotyczące konferencji będą na bieżąco udostępniane w:

Przewidziany czas wystapienia: 15 min.

 
 


TERMINARZ
:
6 lipca 2014  – termin zgłaszania propozycji referatów z krótkim streszczeniem (150 słów); prosimy o nadsyłanie tytułów i streszczeń referatów w formie elektronicznej na adres sekretariatu konferencji: cyfrowespotkania@o2.pl;
21 lipca 2014– ogłoszenie programu konferencji
21 września 2014 – termin zgłaszaniu udziału w konferencji
26-27 września 2014 – obrady
27 września 2014 –  wycieczka tematyczna


 
 
MIEJSCE OBRAD:
Muzeum Miasta Łodzi, ul. Ogrodowa 15, 91-065 Łódź,

 
 


PROGRAM

Program konferencji (wyświetl lub pobierz formacie pdf)  
 

26 Września


Sekcja 1. Różne oblicza niematerialności

8.45-11.30 Otwarcie konferencji

Materialność dziedzictwa niematerialnego
Małgorzata Wyrzykowska
Uniwersytet Wrocławski, Instytut Historii Sztuki

Zdigitalizowana pamięć świadków zdarzenia. Archiwum historii mówionej jako metoda dokumentacji i badania sztuki efemerycznej
Zofia Reznik
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Z problematyki cyfrowej publikacji źródeł dokumentujących folklor słowny i muzyczny w Instytucie im. Oskara Kolberga w Poznaniu
Ewa Antyborzec / Maciej Prochaska
Instytut im. Oskara Kolberga w Poznaniu

Usłyszeć obraz - koncepcja audiodeskrypcji "Sali Neoplastycznej" w Muzeum Sztuki w Łodzi
Aneta Pawłowska
Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Katedra Historii Sztuki

Makieta i model – istota i funkcja
Rafał Eysymontt / Agnieszka Wolak
Uniwersytet Wrocławski, Instytut Historii Sztuki

Dyskusja

PRZERWA NA KAWĘ 11.30-12.00


Sekcja 2. Repozytoria cyfrowe - strategie i wyzwania

12.00-14.30

Akcja Europeana 1989 jako przykład działań dokumentacyjnych widzialnego i niewidzialnego dziedzictwa lat osiemdziesiątych XX wieku
Marcin Werla
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

Projekt e-muzeum i niematerialne dziedzictwo kulturowe
Magdalena Laine-Zamojska
Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w Warszawie, Dział digitalizacji - Centrum kompetencji ds. digitalizacji w muzeach

Główne wyzwania związane z koncepcją Repozytorium Cyfrowych Zasobów Muzealnych
Marcin Werla
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

Długoterminowe przechowywanie danych dziedzictwa kulturowego w środowisku skalowalnych technologii ICT - doświadczenia projektu SCAPE
Tomasz Parkoła
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

Wzorzec do testowania parametrów pomiarów przestrzennych jako element metodologii tworzenia dokumentacji trójwymiarowej
Eryk Bunsch / Anna Kuśmidrowicz – Król / Robert Sitnik
Pracownia Dokumentacji Trójwymiarowej, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie / Centrum Kompetencji ds. Digitalizacji w Muzeach, NIMOZ / Wydział Mechatroniki, Politechnika Warszawska

Metadane plików graficznych w zarządzaniu archiwum cyfrowym
Mikołaj Machowski
Muzeum Narodowe w Warszawie, Dział Digitalizacji i Dokumentacji Wizualnej

Dyskusja

PRZERWA OBIADOWA 14.30-16.00


Sekcja 3. Dokumentacja - ślad dóbr niezachowanych

16.00-17.00

Utracone źródła
Justyna Kolenda / Agnieszka Seidel-Grzesińska
Instytut Archeologii i Etnologii PAN / Uniwersytet Wrocławski, Instytut Historii Sztuki

Na nowo odkryty... Analiza z wykorzystaniem systemów CAD/GIS kurhanu 18 z cmentarzyska w Smoszewie, pow. Krotoszyn.
Mateusz Stróżyk
Muzeum Archeologiczne w Poznaniu

Rekonstrukcja i wizualizacja 3D obiektów zabytkowych na podstawie danych archiwalnych
Dorota Zawieska
Zakład Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej, Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska

Digitalizacja archiwalnej dokumentacji grodu z wczesnej epoki żelaza na stan. 4 w Biskupinie
Jarosław Kopiasz
Muzeum Archeologiczne w Biskupinie

Cyfrowe Archiwum im. Józefa Burszty – reprezentacja kultur lokalnych
Anna Brzezińska / Agata Stanisz
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dyskusja i prezentacje promocyjne w kawiarni muzealnej Retro Cafe


27 września

Sekcja 4. Cyfrowe rekonstrukcje i wizualizacje - elementy metodologii

9.00-11.15

Pomiędzy wiedzą a wyobraźnią. Wirtualne rekonstrukcje tekstylnych znalezisk archeologicznych i obiektów muzealnych dla potrzeb nauki i wystawiennictwa.
Maria Cybulska
Instytut Architektury Tekstyliów, Politechnika Łódzka

Porządek i miara - czyli o możliwościach rekonstrukcji rozplanowania budynków pradziejowych
Tomasz Gralak
Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Wykorzystanie nowoczesnych technik fotogrametrycznych w inwentaryzacji zabytkowych obiektów architektonicznych - studium przypadków
Jakub Markiewicz / Dorota Zawieska
Zakład Fotogrametrii Teledetekcji i Systemów informacji Przestrzennej, Wydział Geodezji Kartografii, Politechnika Warszawska

Badania i wizualizacja niezachowanych zabytków architektury
Rafał Zapłata
Zakład Konserwacji Zabytków, Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Cultural Heritage Markup Language – How to record and preserve 3D assets of digital reconstruction
Piotr Kuroczyński / Oliver B. Hauck
Herder Institute for Historical Research on East Central Europe, Marburg, Germany
Institute for Space Representation, Frankfurt am Main, Germany
Faculty of Architecture, Technical University of Darmstadt, Germany

Dyskusja

PRZERWA NA KAWĘ 11.15-11.45


Sekcja 5. Cyfrowe rekonstrukcje i wizualizacje - studia przypadków

11.45-14.00

Grób książęcy bez księcia. Wirtualna rekonstrukcja symbolicznego grobu książęcego kultury ceramiki sznurowej z Wilczyc w powiecie sandomierskim
Tomasz Boroń / Maciej Krawczyk
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa / Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego

Możliwości rekonstrukcji obiektów archeologicznych na przykładzie średniowiecznego budynku mieszkalnego odkrytego na stan. 6 w Siecieborowicach, gm. Oława
Małgorzata Markiewicz
Instytut Archeologii i Etnologii PAN we Wrocławiu, Zespół Archeologicznych Badań Ratowniczych przy Ośrodku Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego średniowiecza

Cyfrowe przywracanie utraconego dziedzictwa kulturowego na przykładzie XVII-wiecznych elementów architektonicznych wydobytych z dna Wisły
Hubert Kowalski
Instytut Archeologii Uniwersytet Warszawski

Wirtualne rekonstrukcje jako narzędzie w przywracaniu tożsamości kulturowej. XIX wieczna Sala Kolumnowa Budynku Pomuzealnego, na terenie zabytkowego kampusu Uniwersytetu Warszawskiego
Hubert Kowalski / Maciej Tarkowski
Instytut Archeologii Uniwersytet Warszawski

Rekonstrukcja dziedzictwa techniki - zobaczyć nie zawsze znaczy zrozumieć
Aleksandra Brandeburg / Rafał Szrajber
Politechnika Łódzka

Interpretacja dziedzictwa jako źródło inspiracji do opowiadania historii i budowania nowych wartości
Anna Preiss / Rafał Szrajber
Politechnika Łódzka

Dyskusja podsumowująca


Podczas konferencji planowane są również:

  - prezentacja projektu studentów Politechniki Łodzkiej Synagoga Alte Szil (interaktywny film z elementami gry jako sposób opowiadania o utraconym dziedzictwie)
  - prezentacja projektu Cyfrowe Archiwum Łodzian Miastograf.pl, stworzonego przez Muzeum Miasta Łodzi i Stowarzyszenie „Topografie”
  - wycieczka tematyczna
 
 


RADA NAUKOWA KONFERENCJI:

prof. Bogusław Gediga
Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Zespół Archeologicznych Badań Ratowniczych
przy Ośrodku Badań nad Kulturą Późnego Antyku
i Wczesnego Średniowiecza we Wrocławiu

dr inż. arch. Piotr Kuroczyński,
Instytut Herdera do Badań Historycznych
nad Europą Środkowo-Wschodnią –
Instytut Wspólnoty Leibniza
Gisonenweg 5-7
35037 Marburg
piotr.kuroczynski@herder-institut.de

Małgorzata Laurentowicz-Granas, 
Muzeum Miasta Łodzi

Małgorzata Markiewicz
Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Zespół Archeologicznych Badań Ratowniczych
przy Ośrodku Badań nad Kulturą Późnego Antyku
i Wczesnego Średniowiecza we Wrocławiu
mma@arch.pan.wroc.pl

dr hab. Piotr Oszczanowski
Instytut Historii Sztuki,
Uniwersytet Wrocławski

dr hab. inż. Maria Pietruszka, prof. PŁ
Instytut Informatyki, Politechnika Łódzka
maria.pietruszka@p.lodz.pl

dr Agnieszka Seidel-Grzesińska,
Instytut Historii Sztuki
Uniwersytet Wrocławski
aseidel@uni.wroc.pl

dr Ksenia Stanicka-Brzezicka
historyk sztuki,
specjalista w zakresie XIX i poł. XX w. oraz dokumentacji zabytków

dr inż. arch. Rafał Szrajber
Instytut Informatyki,
Politechnika Łódzka
rafal.szrajber@p.lodz.pl


KONSULTACJE W ZAKRESIE TECHNOLOGII

mgr inż. Jarosław Andrzejczak, Politechnika Łódzka (Polska)


ORGANIZATORZY KONFERENCJI

Instytut Herdera do Badań Historycznych
nad Europą Środkowo-Wschodnią –
Instytut Wspólnoty Leibniza
Gisonenweg 5-7
35037 Marburg
www.herder-institut.de
(osoba do kontaktu:Piotr Kuroczyński)

Instytut Historii Sztuki
Uniwersytet Wrocławski
Ul. Szewska 36
50-139 Wrocław
tel. 71 3752669
tel./fax 71 3752510
www.historiasztuki.uni.wroc.pl
(osoby do kontaktu: Piotr Oszczanowski, Agnieszka Seidel-Grzesińska)

Komisja Archeologiczna Oddziału PAN we Wrocławiu
ul. Podwale 75
50-449 Wrocław

(osoba do kontaktu: Małgorzata Markiewicz)

Instytut Informatyki Politechniki Łódzkiej,
ul. Wólczańska 215, 90-924 Łódź,
(osoba do kontaktu:Rafał Szrajber)

Muzeum Miasta Łodzi
ul. Ogrodowa 15
91-065 Łódź

 
 

OPŁATA KONFERENCYJNA

Opłata konferencyjna wynosi 150 zł. Referenci są zwolnieni z opłaty.
Wniesienie opłaty konferencyjnej następuje przelewem. Numer konta podany został na formularzach zgłoszeniowych.

W wybranych wykładach mozna uczestniczyc w formule wolnego słuchacza.

 
 


HOTELE


Boutique Hotel’s II, Rewolucji 1905 r. 8, 90-273 Łódź

Grand Hotel, Piotrkowska 72, Œródmieœcie, 90-102 Łódź

Stare Kino - Cinema Residence , Piotrkowska 120, 90-006 Łódź

andel’s Hotel ŁódŸ, ul.Ogrodowa 17, 19-065 Łódź

 
 


ZGŁOSZENIE WYSTĄPIENIA

Zgłoszenie wystąpienia powinno zawierać:

 • imię i nazwisko referenta
 • stopień naukowy
 • afiliację
 • dane adresowe (e-mail, telefon, adres korespondencyjny)
 • propozycja tematu wystąpienia ze streszczeniem  (do 900 znaków)
 
 


SEKRETARIAT KONFERENCJI

mail: cyfrowespotkania@o2.pl

W dniach 22.09.-25.09.2014 prosimy telefonicznie kontaktować się z Panią Małgorzatą Markiewicz

tel. 71 3441608 wew. 32
Małgorzata Markiewicz

tel. 71 3752669
Agnieszka Seidel-Grzesińska

Informacja dla Referentów:
kontakt w pilnych sprawach organizacyjnych podczas trwania konferencji - tel. 42 254 90 11, 42 254 90 00 (Muzeum Miasta Łodzi)