Tu jesteś: Numery Archiwalne

4(06)/2007 Numer 4(06)/2007

Od Redakcji

Szósty numer "Quartu", pomimo swej obrazoburczej okładki, przynosi treści bliskie każdemu, również bardziej tradycyjnie nastawionemu, miłośnikowi sztuki. Rozpoczynamy od artykułu będącego kontynuacją tekstu zamieszczonego w numerze czwartym naszego pisma, omawiającego sarmackie pamiętniki i diariusze szlacheckie, by następnie przejść do prezentacji jakże charakterystycznej dla protestanckiego pietyzmu idei "ponownego narodzenia", która znalazła swój artystyczny wyraz, między innymi, w dekoracji pomorskich konfesjonałów na przełomie XVII i XVIII wieku. Czasy nam bliższe reprezentowane są przez artykuły poświęcone zarówno śląskiej urbanistyce - myślę tu o tekście autorstwa Bogny Ludwig - jak i bliskim kulturze masowej ogrodowym krasnalom i "Wenusom", które pod piórem Joanny Lubos-Kozieł nabierają właściwego im, urokliwego blasku. Całość dopełniają omówienia dwóch konferencji naukowych oraz dzialalności jednego z najsłynniejszych kuratorów sztuki ostatnich lat - Haralda Szeemanna. Pragnę też zwrócić uwagę Państwa na fotografie prezentowane w tym numerze, będące efektem działań seminaryjnych prowadzonych pod kierunkiem Marka Śniecińskiego, który wraz z naszymi studentami pozwolił sobie sparafrazować słynne, będące "ikonami"; sztuki europejskiej, obrazy wielkich mistrzów.

W imieniu Redakcji
dr hab. Waldemar Okoń


SPIS TREŚCI:

2
Od Redakcji
3
/Małgorzata Wyrzykowska/
XVI-, XVII- i XVIII-wieczne pamiętniki i diariusze polskiej szlachty jako świadectwo mentalności i stanu świadomości artystycznej. Cz. 2: O materiałach
20
/Marcin Wisłocki/
Swą starą skórę zrzuć i stań się znowu młody. Idea "ponownego narodzenia" w programach ideowych protestanckich konfesjonałów na Pomorzu u schyłku XVII i w XVIII w.
40
/Bogna Ludwig/
Działalność spółki Schlesisches Heim pod kierunkiem Ernsta Maya na terenie Wałbrzyskiego Okręgu Przemysłowego
62
/Joanna Lubos-Kozieł/
Wenus wśród krasnali, czyli o antykizujących rzeźbach ogrodowych


KOMUNIKATY

81
/Agnieszka Seidel-Grzesińska/
Międzynarodowa Konferencja Naukowa Cyfrowe spotkania z zabytkami - nowoczesne metody gromadzenia i udostępniania wiedzy o zabytkach
85
/Anita Wincencjusz-Patyna/
Awarding Pictures: The Art of Children`s Book Illustration
88
/Krzysztof Kościuczuk/
Archiwum Obsesji

Czasopismo indeksowane w Bazie Czasopism Humanistycznych i Społecznych BazHum.
BazHum
Czasopismo indeksowane w CEJSH: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities.
BazHum
ISSN 1896 – 4133 (dla wydania drukowanego)
ISSN 2449-9285 (dla wydania elektronicznego)
www ® Aga Jarząb
UWR
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Pismo współfinansowane przez Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego