Tu jesteś: Numery Archiwalne

2(28)/2013 Numer 2(28)/2013

Od Redakcji

Oddajemy w Państwa ręce wyjątkowy numer naszego kwartalnika, stanowiący pokłosie sesji naukowej, jaka odbyła się w Instytucie Historii Sztuki oraz w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego w dniach 26-27.III.2013, poświęconej twórczości malarskiej i pisarstwu zmarłego 20 lat temu Józefa Czapskiego. W "Quarcie" znajdziecie Państwo referaty omawiające głównie plastyczną część oeuvre tego myśliciela, pisarza, malarza i - przede wszystkim - świadka swojej epoki. Część analizująca literacką stronę dorobku autora książki Na nieludzkiej ziemi zostanie opublikowana osobno. Zdecydowawszy się po raz pierwszy po ponad 6 latach istnienia naszego periodyku na numer monograficzny, jesteśmy pewni, że był to krok właściwy, wynikający z rangi prezentowanych tekstów, układających się w niezwykle interesującą mozaikę interpretacyjnych sugestii i nawiązań. Ukazują one spuściznę plastyczną Czapskiego - śmiem nieskromnie twierdzić - w nowym i nieznanym dotąd świetle. Wielka to zasługa autorów kolejnych wystąpień, którzy odważyli się w sposób niezwykle śmiały i twórczy odnieść się do dotychczasowych ustaleń, prezentując zarazem przyszłym badaczom sztuki polskiej XX w. nowe możliwości odczytywania dzieła stojącego na pograniczu sztuki słowa i obrazu. Pozostaje mi tylko zachęcić Państwa do wnikliwej lektury wszystkich drukowanych przez nas tekstów, odsłaniających jakże bogaty świat myśli estetycznej Czapskiego, połączonej ze specyficznym pojmowaniem przez niego autonomii malarstwa. Wierzę, że czas poświęcony tej lekturze będzie prowadził nas ku istocie sztuki, i to nie tylko tej z minionej już epoki.

W imieniu Redakcji
prof. dr hab. Waldemar Okoń


SPIS TREŚCI:

3
Od Redakcji
5
/Waldemar Okoń/
Czapski - wprowadzenie
Czapski – an introduction (Summary)
9
/Anna Baranowa/
Józef Czapski - o dyletantyzmie i żarliwości
Józef Czapski - on dilettantism and ardency (Summary)
17
/Tomasz Gryglewicz/
Czy Czapski był dobrym kolorystą? Malarstwo Józefa Czapskiego wobec doktryny estetycznej K. P.
Was Czapski a good Colourist? Józef Czapski’s painting in view of aesthetic doctrines of the K. P. group (Summary)
25
/Zbigniew Mańkowski/
Czapskiego refleksyjność estetyczna
Czapski’s aesthetic reflectiveness (Summary)
39
/Piotr Majewski/
Czapski wobec abstrakcji
Czapski regarding abstraction (Summary)
47
/Małgorzata Geron/
Działalność krytyczna Józefa Czapskiego na łamach "Głosu Plastyków"
Critical activity of Józef Czapski on the pages of "Głos Plastyków" (Summary)
55
/Diana Wasilewska/
Wpływy i sztuka narodowa Józefa Czapskiego wobec sporów o pryncypia epoki
Józef Czapski’s "Influences and national art" in view of the argues about principles of the epoch (Summary)
63
/Dorota Sieroń-Galusek/
Fakty czy fenomen? Filomaci i kapiści
Fact or phenomenon? The Filomats and the Kapists (Summary)
71
/Łukasz Kiepuszewski/
Czapski wobec Cézanne'a. Znaczenia autorytetu
Czapski towards Cézanne. Significance of authority (Summary)
81
/Martyna Rabajczyk/
Józef Czapski w Hiszpanii
Józef Czapski in Spain (Summary)
89
/Andrzej Jarosz/
Czapskiego czytanie André Malraux
Czapski reads André Malraux (Summary)
105
/Anna Markowska/
"Epoka się skończyła" - Józef Czapski wobec nowego malarstwa polskiego lat 80. XX wieku
"The epoch has ended" – Czapski regarding new Polish painting in the 1980s (Summary)
115
/Janusz Antos/
Dzienniki Józefa Czapskiego, szkicowniki Stanisława Rodzińskiego, szkicowniki Bogusława Bachorczyka
Józef Czapski’s diaries, Stanisław Rodziński and Bogusław Bachorczyk’s sketchbooks (Summary)
127
/Adam Organisty/
Martwa natura w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie dzisiaj
Still-life at the Academy of Fine Arts in Krakow today (Summary)
143
/Sabina Frankowicz / współpraca: Katarzyna Zdanek/
Księgozbiór Józefa i Marii Czapskich w Bibliotece Muzeum Narodowego w Krakowie. Komunikat
Józef and Maria Czapskis’ book collection in the Library of the National Museum in Krakow. Communiqué (Summary)

Czasopismo indeksowane w Bazie Czasopism Humanistycznych i Społecznych BazHum.
BazHum
Czasopismo indeksowane w CEJSH: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities.
BazHum
ISSN 1896 – 4133 (dla wydania drukowanego)
ISSN 2449-9285 (dla wydania elektronicznego)
www ® Aga Jarząb
UWR
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Pismo współfinansowane przez Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego