Tu jesteś: Numery Archiwalne

1(35)/2015 Numer 1(35)/2015

Od Redakcji

Mały jubileusz naszego kwartalnika, związany z opublikowaniem numeru 35, postanowiliśmy uczcić szeregiem artykułów dedykowanych sztuce śląskiej i polskiej – od średniowiecza do czasów najnowszych. W tekście Agaty Chmielowskiej średniowieczna Świdnica jawi się jako „swoiste dzieło sztuki o wielowymiarowej i wieloznacznej strukturze”, a malarstwo i biografia zmarłego w r. 1879 Maurycego Gottlieba zyskują nowy wymiar interpretacyjny w artykule Michała Haakego. Kolejny etap przemian polskiej twórczości artystycznej to wypełnione rozlicznymi ideologiami i niewolne od akcji propagandowych Dwudziestolecie międzywojenne, którego sztuka oficjalna w sferze idei przesycona była duchem mocarstwowości, a po stronie formy – duchem odradzającej się patriotycznej alegorii (o czym informuje tekst Anny Myślińskiej). Z kolei mało znany epizod włosko-polskich kontaktów artystycznych ukazuje nam Grażyna Ryba, omawiając działalność polskich beneficjentek stypendium im. Stelli Sas-Korczyńskiej, ufundowanego przez jej męża, architekta Piero Bottoniego, pod koniec lat 50. w. XX. Pomni na to, że we współczesnym świecie, oprócz popularnych seriali i aktywności feministek, dominuje sztuka dizajnu, postanowiliśmy przybliżyć tę problematykę, ukazując „dizajnowe” podobieństwa i różnice pomiędzy tak szacownymi uczelniami jak Royal College of Art w Londynie i wrocławska Akademia Sztuk Pięknych (Beata Ludwiczak). Całości dopełniają omówienia ostatnio opublikowanych książek (Agnieszka Zabłocka-Kos, Jakub Zarzycki), znakomitej wystawy Alessandro Mendiniego we Wrocławiu (Cezary Wąs) i 22. Konferencji Grupy Roboczej Polskich i Niemieckich Hi- storyków Sztuki i Konserwatorów w Berlinie w 2014 r. (Julika Ramlow). Pozostaje mi zatem życzyć Państwu miłej i ożywczej intelektualnie lektury, a sobie – co najmniej kolejnych ośmiu lat publikowania pisma, które ma na celu uczyć i wychowywać, nie zapominając, jak mniemam, o dyskretnej umysłowej zabawie.

W imieniu Redakcji
prof. dr hab. Waldemar Okoń


SPIS TREŚCI:

2
Od Redakcji
3
/Agata Chmielowska/
On political-aesthetic aspects of the space in mediaeval Świdnica. The 14th-century sources and postmodern research approaches (Summary)
O polityczno-estetycznych aspektach przestrzeni średniowiecznej Świdnicy. XIV-wieczne źródła a ponowoczesne ujęcia badawcze
20
/Michał Haake/
Shylock and Jessica – Maurycy Gottlieb as a painter (Summary)
Shylock i Jessica – Maurycy Gottlieb jako malarz
35
/Anna Myślińska/
Competition for the paintings to the hall of the Sejm in Warsaw (1929) in the light of the artistic policy and propaganda of the Second Republic of Poland (Summary)
Konkurs na malowidła do sali Sejmu w Warszawie (1929) w świetle polityki artystycznej i propagandowej II Rzeczypospolitej
48
/Grażyna Ryba/
From intimate reflection to expressive contestation. Anna Praxmayer, Zofia Mital, Zofia Kulik. Polish artists-scholarship holders in Italy (Summary)
Od intymnej refleksji po ekspresywną kontestację. Anna Praxmayer, Zofia Mitał, Zofia Kulik – polskie artystki-stypendystki we Włoszech
61
/Beata Ludwiczak/
Designing by designers (Summary)
Projektowanie dizajnerów


RECENZJE I SPRAWOZDANIA

75
/Agnieszka Zabłocka-Kos/
Foreign power. On Russians in the Kingdom of Poland (Summary)
Obca władza. O Rosjanach w Królestwie Polskim
79
/Jakub Zarzycki/
On (intellectual) benefits from excursions on foreign (research and methodological) territories. A few words about Dariusz Skórczewski’s book Teoria – literatura – dyskurs. Pejzaż postkolonialny [Theory, Literature, and Discourse. A Postcolonial Landscape] (Summary)
O (intelektualnych) pożytkach z wyprawy na cudze terytorium (badawcze i metodologiczne). Kilka słów o ksiżce Dariusza Skórczewskiego Teoria – literatura – dyskurs. Pejzaż postkolonialny
83
/Cezary Wąs/
A museum or a shop? Remarks concerning the exhibition “Mendini. Maestro del Design” at The Museum of Architecture in Wrocław (Summary)
Muzeum czy sklep? Uwagi na temat wystawy „Mendini. Maestro del Design” w Muzeum Architektury we Wrocławiu
91
/Julika Ramlow/
22. Conference of Polish and German art Historians and Conservators working Group “art in the times of political caesuras and social transformations. arena, agens, projection space” (Berlin, 24–27 September 2014) (Summary)
Tagungsbericht. 22. Tagung des Arbeitskreises deutscher und polnischer Kunsthistorikerinnen und Denkmalpflegerinnen „Die Kunste in Zeiten politischer Zasuren und gesellschaftlicher Transformation. Arena, Agens, Projektionsraum”

Czasopismo indeksowane w Bazie Czasopism Humanistycznych i Społecznych BazHum.
BazHum
Czasopismo indeksowane w CEJSH: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities.
BazHum
ISSN 1896 – 4133 (dla wydania drukowanego)
ISSN 2449-9285 (dla wydania elektronicznego)
www ® Aga Jarząb
UWR
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Pismo współfinansowane przez Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego