Uniwersytet Wroc³awskiInstytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wroc³awskiego
dr hab. ANDRZEJ KOZIE£, profesor w Uniwersytecie Wroc³awskim

Kontakt:

adres:
Instytut Historii Sztuki
Uniwersytetu Wroc³awskiego
ul. Szewska 36, 50-139 Wroc³aw
pokój 411

tel.: 071 375 22 26

tel./fax: 071 375 25 10 (sekretariat)

e-mail: andrzej.koziel@uwr.edu.pl