Uniwersytet Wroc³awskiInstytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wroc³awskiego

dr £UKASZ KRZYWKA

adiunkt w Zak³adzie Historii Nowoczesnej
Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wroc³awskiego

Kontakt:

adres:
Instytut Historii Sztuki
Uniwersytetu Wroc³awskiego
ul. Szewska 36, 50-139 Wroc³aw

tel./fax: (071) 375 25 10 (sekretariat)
tel. 071 375 25 35

e-mail: krzywka.ihs@gmail.com