Uniwersytet WrocławskiHistoria sztuki Wrocław, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego
studia  I kanon lektur  I słownik terminologiczny zajęć 


Historia sztuki Wrocław, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego


REKRUTACJA 2015/2016

STUDIA STACJONARNE HISTORII SZTUKI (dzienne) - Informacja dotycząca ogólnych zasad rekrutacji w roku akademickim 2015/2016

Struktura studiów

 1. Struktura studiów:

  Studia I stopnia (3-letnie, licencjackie)
  Limit przyjęć: 65 osób (w tym: 5 miejsc dla kandydatów ze "starą maturą" ; 5 dla kandydatów w ramach "drugiego kierunku"; 5 dla kandydatów z maturą zagraniczną )

  Studia II stopnia (2-letnie, magisterskie)
  limit przyjęć: 44 osoby
top

Zasady przyjęć na studia I stopnia (3-letnie, licencjackie)

NOWA MATURA

 • w postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli
 • wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli
 • jeżeli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy
 • lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów
Przedmiot współczynnik
dla poziomu podstawowego
współczynnik
dla poziomu rozszerzonego
Język polski (pisemny) 0,5 1
Język obcy nowożytny
(pisemny)
0,5 1
dowolny przedmiot
(inny, niż wymienione w tabeli)
0,25 0,5


STARA MATURA

Kandydaci ze "starą maturą" oraz maturą zagraniczną przystępują do egzaminu w postaci rozmowy kwalifikacyjnej (wymagana jest podstawowa orientacja w zagadnieniach sztuki dawnej i nowszej, w tym sztuki współczesnej). Rozmowa oceniana jest w skali 0-30. Do zaliczenia potrzebne jest uzyskanie min. 2 punktów. Podstawą przyjęcia będzie lista rankingowa wg uzyskanych punktów w ustalonym limicie przyjęć.
Miejsce rozmowy: Instytut Historii Sztuki, ul. Szewska 36, sala 105, I piętro

top

Zasady przyjęć na studia II stopnia (2-letnie, magisterskie)

O przyjęcie na studia II stopnia mogą się ubiegać posiadacze dyplomu ukończenia studiów licencjackich (lub magisterskich) dowolnego kierunku. Kandydaci przystępują do egzaminu w postaci rozmowy kwalifikacyjnej (wymagana jest podstawowa orientacja w zagadnieniach sztuki dawnej i nowszej, w tym sztuki współczesnej). Rozmowa oceniana jest w skali 0-30. Do zaliczenia potrzebne jest uzyskanie min. 2 punktów. Podstawą przyjęcia będzie lista rankingowa wg uzyskanych punktów w ramach ustalonych limitów przyjęć.

top

Informacja dotycząca przyjmowania na studia cudzoziemców w roku akademickim 2015/2016

Studia I stopnia – rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje kandydatów do studiowania historii sztuki (wymagana jest podstawowa orientacja w zagadnieniach sztuki dawnej i nowszej, w tym sztuki współczesnej). Rozmowa oceniana jest w skali 1-5. Do zaliczenia potrzebne jest uzyskanie min. 2 punktów. Podstawą przyjęcia będzie lista rankingowa wg uzyskanych punktów w ustalonym limicie przyjęć. Termin rozmowy kwalifikacyjnej ustalany jest po złożeniu dokumentów w postępowaniu rekrutacyjnym.

Studia II stopnia – rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje kandydatów do studiowania historii sztuki (wymagana jest podstawowa orientacja w zagadnieniach sztuki dawnej i nowszej, w tym sztuki współczesnej). Rozmowa oceniana jest w skali 1-5. Do zaliczenia potrzebne jest uzyskanie min. 2 punktów. Podstawą przyjęcia będzie lista rankingowa wg uzyskanych punktów w ustalonym limicie przyjęć. Termin rozmowy kwalifikacyjnej ustalany jest po złożeniu dokumentów w postępowaniu rekrutacyjnym. Konieczne jest przedstawienie dyplomu licencjackiego (lub magisterskiego) dowolnego kierunku humanistycznego.

top

Informacja dotycząca przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego od roku akademickiego 2015/2016

Na studia historii sztuki laureaci olimpiad centralnych przyjmowani są bez postępowania kwalifikacyjnego po Olimpiadzie Artystycznej (sekcja plastyki).

top

Terminy egzaminów i rozmów kwalifikacyjnych na studia I i II stopnia w roku akademickim 2015/2016

Pobierz plik PDF


Informacje w serwisie "Rekrutacja" Uniwersytetu Wrocławskiego


Historia sztuki, studia I stopnia, stacjonarne

Historia sztuki, studia II stopnia, stacjonarneSkład Komisji Rekrutacyjnych


Studia: pierwszego stopnia (licencjackie)

Skład komisji:
Przewodniczący: prof UWr. dr hab. Rafał Eysymontt
Sekretarz: dr Agata Kubala

  tel. w miejscu pracy e-mail
Przewodniczący 71 375 2525 eysymont@uni.wroc.pl
Sekretarz
71 375 2832 agata.kubala@uwr.edu.pl; agatak0@op.pl


Studia: drugiego stopnia (magisterskie)
Forma: Stacjonarna

Skład komisji:
Przewodniczący: prof. UWr. dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos
Sekretarz: dr Łukasz Krzywka

  tel. w miejscu pracy e-mail
Przewodniczący 71 375 2883 zablocka-kos@uni.wroc.pl
Sekretarz
71 375 2535 krzywka.ihs@gmail.com
top