Uniwersytet WrocławskiHistoria sztuki Wrocław, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego
studia  I kanon lektur  I słownik terminologiczny zajęć 


Historia sztuki Wrocław, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego


STUDIA NIESTACJONARNE (WIECZOROWE)

Instytut Historii Sztuki
ul. Szewska 36, 50-139 Wrocław
tel. 071 375 25 35, fax 071 375 25 10
e-mail: sekret@uni.wroc.pl

Kierownik studiów wieczorowych: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr.


Organizacja zajęć w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018:

Plany zajęć na studiach wieczorowych w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018

Plan A semestr zimowy 2017-2018
Plan B semestr zimowy 2017-2018
Plan A-B semestr zimowy 2017-2018

Ogłoszenia dla studentów

SYSTEM PUNKTACJI ECTS:

 

Informujemy, że począwszy od roku akademickiego 2007/2008 (I rok studiów licencjackich oraz I rok studiów magisterskich (IVr.)) następuje objęcie Studiów Wieczorowych Historii Sztuki systemem punktacji ECTS.
Obowiązująca punktacja uwzględnia poziomy minimalne liczby punktów określane w projekcie ustawy o ramowych treściach kształcenia na kierunku historia sztuki oraz ilość godzin i wszystkie zajęcia realizowane na Studiach Wieczorowych Historii Sztuki.

Podział punktów:

 • studia licencjackie (I-III rok) - 180 p. ECTS
 • studia magisterskie (I-II rok) - 120 p. ECTS

Razem:  300 p. ECTS

  Systemem punktacji ECTS - nabór do roku akademickiego 2011/2012

  Systemem punktacji ECTS - nowy program

UWAGA:
Przedmioty - wykłady kursowe (I rok studiów licencjackich) i monograficzne (I rok studiów magisterskich (IVr.) - jako formę zaliczenia przyjmują oceny semestralne.

W ramach dotąd przyjętych i kształconych roczników będzie nadal stosowana indywidualna pomoc koordynatora w przeliczaniu wyników wg punktacji ECTS uzyskanych na stypendiach zagranicznych.

top

ORGANIZACJA STUDIÓW

Na studiach wieczorowych obowiązuje system 3-letnich studiów licencjackich, a następnie istnieje możliwość kontynuowania nauki w ramach 2-letnich uzupełniających studiów magisterskich.
Od roku akademickiego 2007/2008 studia objęte są punktacją ECTS.

Istnieje możliwość przeniesienia się po I roku na studia dzienne, pod warunkiem uzyskania do ostatniego dnia sesji letniej wszystkich zaliczeń - wymagana średnia 4,6 - rocznej sumy punktów ECTS oraz tego samego trybu kwalifikacji.

top

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

 • wstęp do historii sztuki
 • historia sztuki starożytnej
 • historia sztuki średniowiecznej powszechnej i polskiej
 • historia sztuki nowożytnej powszechnej i polskiej
 • historia sztuki nowoczesnej powszechnej i polskiej
 • historia sztuki współczesnej powszechnej i polskiej
 • wybrane zagadnienia współczesnej kultury artystycznej
 • dzieje doktryn artystycznych
 • techniki sztuk plastycznych
 • muzealnictwo
 • konserwatorstwo i ochrona zabytków
 • wystawiennictwo, marketing sztuki
 • wykłady monograficzne
 • proseminaria
 • seminaria pomocnicze i licencjackie
 • seminaria magisterskie

Program uzupełnia historia filozofii oraz praktyki i ćwiczenia terenowe (letni obóz inwentaryzacyjny).

top

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA PO UKOŃCZENIU STUDIÓW

 • muzea
 • galerie
 • urzędy konserwatorskie
 • antykwariaty
 • domy aukcyjne
 • media
 • instytucje badawcze
top

Zajęcia związane z problematyką konserwatorską

Prowadzone na I i II roku studiów magisterskich zajęcia z konserwatorstwa i ochrony zabytków mają na celu przygotowanie absolwentów studiów magisterskich historii sztuki do:

 • przygotowywania programów konserwatorskich w ramach współpracy z konserwatorami technologami
 • nadzorowania prac konserwatorskich pod kątem ich zgodności ze standardami właściwymi dla tych prac w zakresie aspektów naukowych, estetycznych i zgodności z doktryną konserwatorską
 • współpracy i konsultowania prac konserwatorskich z konserwatorami dzieł sztuki w zakresie zgodności z historycznymi i estetycznymi wartościami dzieła sztuki
 • przygotowywania materiałów wstępnych dla programów konserwatorskich (studia historyczno- stylistyczne dzieł malarstwa, rzeźby i architektury, założeń urbanistycznych i założeń parkowo- ogrodowych)
 • przygotowywania wytycznych urbanistyczno- konserwatorskich dla planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego
 • samodzielnego opracowania kart inwentaryzacyjnych zabytków ruchomych i zabytków architektury i budownictwa
 • prowadzenia badań architektonicznych

Wykładowcy, wybitni specjaliści w poszczególnych dziedzinach legitymują się wielkim dorobkiem w zakresie wykładanych przez siebie dyscyplin i pozwolą studentom na poszerzenie zakresu wiedzy z zakresu historii sztuki o dziedziny związane z rozpoznaniem technologicznym dzieła sztuki, również pod kątem poszczególnych etapów jego powstawania i przemian. Zajęcia te pozwolą absolwentom na bardziej kompetentne działania zarówno w obszarze badań podstawowych dzieła sztuki, jak również w obszarze administracji konserwatorskiej i muzealnictwa. Część z absolwentów będzie także lepiej przygotowana do zajęcia miejsca na rynku pracy jako indywidualnie funkcjonujący eksperci. Będą też mogli kompetentniej brać udział w działalności promocyjnej związanej z ochroną zabytków i dyskusji na temat metod i przedmiotu działań konserwatorskich, co zwiększy ich szanse na zatrudnienie w administracji rządowej i samorządowej a także w różnych instytucjach kultury i w redakcjach wydawnictw, rozgłośni radiowych i stacji telewizyjnych.

top