Metody przeszukiwania tezaurusa

W ramach interfejsu służącego przeszukiwaniu zasobów przewidziano trzy warianty definiowania kwerend oraz możliwość przeglądania list, łączących w sobie cechy zestawienia alfabetycznego i hierarchicznego.

Podstawową metodą korzystania ze słownika jest przeszukiwanie tekstowe, podczas którego kwerenda sformułowana na podstawie jednego hasła wyszukiwawczego prowadzona jest we wszystkich polach (kategoriach) formularza definiującego pojęcia.

Druga możliwość - wyszukiwanie proste - pozwala na prowadzenie kwerendy w ramach wspólnego indeksu, stworzonego z haseł zawartych w kategoriach 'pojęcie zalecane' (kategoria 0101) i 'pojęcie niezalecane' (0701), oraz wyświetlanie haseł jedynie z wybranego działu tezaurusa (na przykład techniki, materiału lub klasyfikacji rzeczowej).

Kolejnym wariantem jest przeszukiwanie zaawansowane, w którym użytkownik ma możliwość wskazania dowolnych kategorii wyszukiwania spośród wszystkich pól zawartych w formularzu definiującym pojęcie i łączenia ich w zapytanie złożone za pomocą operatorów logicznych.

Możliwe jest także przeszukiwnie zasobu bazy poprzez przeglądanie list alfabetycznych, które jednoczesnie wizualizują "pozycję" pojęcia w strukturze słownika. Pojęcia przyporządkowane wielu pojęciom szerszym są uwzględnione na listach odpowiednio w kilku miejscach hierarchii.

We wszystkich sytuacjach wyniki wyszukiwania są prezentowane w formie listy rekordów spełniających kryteria określone w kwerendzie. Na liście znalezionych rekordów znajduje się jeden termin lub - w wypadku pojęć wieloznacznych lub złożonych z kilku słów - więcej terminów do wyboru.

Dokonanie wyboru z listy znalezionych rekordów lub z listy alfabetycznej powoduje otwarcie okna dokumentu definiującego wybrane hasło. Z tego poziomu jest także możliwe przejście do listy dyskusyjnej poświęconej pojęciu, zawierającej przegląd opinii na temat jego zakresu semantycznego i zastosowania.

Copyright © 2009-2010 Słownik Hierarchiczny Pojęć dla Dziedzistwa Kulturowego