Uniwersytet WrocławskiInstytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego
quart  I nowości wydawnicze  I dzieła i interpretacje  I acta universitatis wratislaviensis 


Historia sztuki Wrocław, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego


Nowości wydawnicze

Materiał rzeźby
Między techniką a semantyką

Materiał rzeźby. Między techniką a semantyką

Materiał rzeźby
Między techniką a semantyką

Material of Sculpture
Between Technique and Semantics

Acta Universitatis Wratislaviensis No 3156
Historia Sztuki XXIX

Redakcja / Edited by Aleksandra Lipińska

Wrocław 2009
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego


» więcej na stronie wydawnictwaINFORMACJE O PUBLIKACJI

Redaktor Serii
Waldemar Okoń

Recenzenci
Juliusz A. Chrościcki
Jakub Pokora

Redaktor Wydawnictwa
Paweł Klint
Projekt okładki
Hanna Parylak

Opracowanie typografi czne
Iwona Sinicka

© Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o., Wrocław 2009
ISSN 0239-6661
ISSN 0860-4746
ISBN 978-83-229-3068-7

SPIS TREŚCI

Wstęp

Wstęp (Aleksandra Lipińska)
Introduction (Aleksandra Lipińska)

Różne perspektywy / Various Perspectives

TADEUSZ J. ŻUCHOWSKI
Sculpture material research. Ordering the problems
Badania nad materiałem rzeźby. Uporządkowanie problemów (streszczenie)

ZYGMUNT WAŹBIŃSKI
La Galleria Giustiniana del marchese Vincenzo Giustiniani (1564-1637): esperimento museale
del collezionista romano di antichita
Galleria Giustiniana markiza Vincenza Giustinianiego (1564-1637): muzealniczy eksperyment rzymskiego
kolekcjonera starożytności (streszczenie)

BEATA LEJMAN
"Sztuka, która zakrywa sztukę"-kilka uwag na temat zasłaniania materiału rzeźby sztafi -
runkiem
"Die Kunst, welche die Kunst verdect& - Einige Anmerkungen zum Thema der Verhüllung des Materials
der Skulptur durch die Fassung (Zusammenfassung)

RYSZARD KRYZA
Kamień w Katedrze Wrocławskiej - jak to widzi petrograf
Stone in Wrocław Cathedral - through the eyes of a petrographer (summary)

DARIUSZ PNIEWSKI
Ideal, matter and material. Classical Greek sculpture in the writings of Cyprian Norwid, Józef
Kremer and Karol Libelt
Ideał, materia i surowiec. Grecka rzeźba klasyczna w pismach Cypriana Norwida, Józefa Kremera i Karola
Libelta (streszczenie)

Warsztat / Workshop

MAGDALENA JAKUBEK
Terakotowa statuetka Izydy karmiącej Harpokratesa ze zbiorów Muzeum Egipskiego Uniwersytetu
w Lipsku. Technika wykonania oraz problematyka opracowania malarskiego
Isis den Harpokrates säugend. Eine Terrakottafigur aus der Sammlung des Ägyptischen Museums der
Universität Leipzig. Über den Herstellungsprozess und die Farbigkeit einer antiken Skulptur (Zusammenfassung)

JULIUSZ RACZKOWSKI
Technika wykonania XIV-wiecznego zespołu rzeźbiarskiego w kościele NMP na Zamku Wysokim
w Malborku i jej artystyczne konsekwencje
Technique of execution of the set of 14th-century sculptures in the Church of Our Lady in Malbork
Upper Castle, and its artistic consequences (summary)

KAMIL KOPANIA
"The idolle that stode there, in myne opynyon a very monstrous sight". On a number of
late-medieval animated fi gures of Crucifi ed Christ
"The idolle that stode there, in myne opynyon a very monstrous sight". O kilku późnośredniowiecznych
animowanych rzeźbach Chrystusa Ukrzyżowanego (streszczenie)

JUSTYNA ŚWITALSKA
Les méthodes de restauration de la statuaire médiévale en pierre pratiquées par Nicolas
Bulloz
Metody restauracji średniowiecznej rzeźby kamiennej stosowane przez Nicolasa Bulloza (streszczenie)

ARKADIUSZ WAGNER
Vom Holzklotz der Linde bis zur schönen Personifikation. Die Technik der Anfertigung hölzerner
Figuren in der Werkstatt von Christian Bernhardt Schmidt
Od lipowego kloca do pięknej personifikacji. Technika wykonania rzeźb drewnianych w warsztacie
Chrystiana Bernarda Schmidta (streszczenie)

ANTONI ROMUALD CHODYŃSKI
Kość słoniowa w warsztatach mistrzów z Erbach im Odenwald w XVIII-XIX w.
Elfenbein in den Werkstätte der Meister von Erbach im Odenwald im 18. bis zum 19. Jahrhundert
(Zusammenfassung)

KSENIA STANICKA-BRZEZICKA
Rzeźby czy bibeloty? Porcelana jako tworzywo plastyczne (ze szczególnym uwzględnieniem
plastyki figuralnej w Niemczech pierwszej połowy XX w.)
Sculptures or bibelots? Porcelain as sculpture material. On fi gural sculpture in Germany in the fi rst half
of the 20th century (summary)

Hierarchie i znaczenia / Hierarchies and Meanings

THOMAS RAFF
Überlegungen zur Methode der Materialikonologie
Rozważania na temat metody ikonologii materiału (streszczenie)

MONIKA WAGNER
"Reinheit und Gefährdung". Weißer Marmor als ästhetische und ethnische Norm
"Czystość i zagrożenie". Biały marmur jako norma estetyczna i etniczna (streszczenie)

WOJCIECH BRILLOWSKI
The use of bronze in Greek sculpture in the sixth and fi fth centuries BC: aesthetics and the
hierarchy of materials
Zastosowanie brązu w greckiej plastyce VI i V w. p.n.e. jako przyczynek do rozważań nad estetyką oraz
hierarchią materiałów rzeźbiarskich (streszczenie)

TOMASZ MIKOŁAJCZAK
Ciało z marmuru, ciało z brązu, ciało z krwi i kości... O różnych sposobach (re)prezentowania
ciała ludzkiego w średniowiecznej rzeźbie sepulkralnej
Body of marble, body of bronze, body of blood and bones... Re-presentation of the human body in the
medieval sepulchral sculpture (summary)

MATEUSZ KAPUSTKA
Die verlorene carnosita oder Skulptur und Fossilien im Zeitalter des Paragone. Versuch
einer vergleichenden Bildanalyse
Utracona carnosita albo rzeźba i skamielina w dobie paragone. Próba porównawczej analizy obrazów
(streszczenie)

ALEKSANDRA LIPIŃSKA
"Polished alabaster of Carrara". Written sources and the meaning of sculpture material
"Polerowny alabastr z Karrary". Źródła pisane a znaczenie materiału rzeźby (streszczenie)

CEZARY WĄS
Wymowa materiałów w pomnikach wrocławskich XIX w.
The meaning of materials used in 19th-century Wrocław monuments (summary)

JOANNA LUBOS-KOZIEŁ
"Z terakoty, gipsu oraz sławnej i niezawodnej masy kamiennej". Seryjna wytwórczość
rzeźb kościelnych w drugiej połowie XIX i początkach XX w. oraz jej oceny w tekstach niemieckich
autorów katolickich
"...in Terra cotta, Gyps und der bekannten und bewährten Steinmasse". Zur seriellen Herstellung kirchlicher
Plastik in der 2. Hälfte des 19. und im frühen 20. Jahrhundert sowie ihrer Bewertung in den
Texten deutschen katholischen Autoren (Zusammenfassung)

Barokowa wielość materiałów / Baroque Multiplicity of Materials

CRISTIANO GIOMETTI
"Li stucchi sono bellissimi, e ricchissimi d´oro". La fortuna della decorazione in stucco a Roma
in epoca tardo-barocca
"Stiuki są przepiękne i bogato złocone". Losy dekoracji stiukowej w Rzymie okresu późnego baroku
(streszczenie)

ARKADIUSZ WOJTYŁA
Marble all`italiana and the 17th-century interiors of Central and Eastern Europe
Marmury all`italiana a siedemnastowieczne wnętrza w Europie Środkowo-Wschodniej (streszczenie)

MAŁGORZATA WYRZYKOWSKA, PIOTR WANAT
Barokowa iluzja. O roli materiału w aranżacji reprezentacyjnych barokowych wnętrz (na
wybranych przykładach)
Baroque illusion. The role of the material in the design of representative Baroque interiors (on selected
examples) (summary)

JAKUB SITO
Firmitas, venustas i magnifi centia. O użyciu kamienia w architekturze i rzeźbie warszawskiej
doby saskiej
Firmitas, venustas et magnifi centia. Use of stone in architecture and sculpture in Warsaw under the
Polish-Saxon Union (summary)

Wędrówki materiałów / Routes of Materials

MICHAŁ WARDZYŃSKI
Między Italią i Niderlandami. Środkowoeuropejskie ośrodki kamieniarsko-rzeźbiarskie wobec
tradycji nowożytnej. Uwagi z dziedziny materiałoznawstwa
Between Italy and the Low Countries. Centres of stonemasonry and sculpture in Central Europe and
the early modern tradition. Some remarks on material and technology (summary)

RACHEL KING
The shining example of "Prussian Gold": amber and cross-cultural connections between
Italy and the Baltic in the early modern period
Świetlany przykład "pruskiego złota": bursztyn a międzykulturowe związki między Włochami a regionem
bałtyckim w epoce nowożytnej (streszczenie)

FABRIZIO FEDERICI
"Conducon monti in mar": percorsi di marmi e scultori tra le Apuane e Roma nel Seicento
"Góry w morze wiodą": wędrówki marmuru i rzeźbiarzy między Alpami Apuańskimi a Rzymem
w XVII w. (streszczenie)

KATARZYNA MIKOCKA-RACHUBOWA
Marmur w rzeźbie epoki Grand Tour
Marble in sculpture of the Grand Tour period (summary)

Granice / Borders

ANDRZEJ PIEŃKOS
"Zapomnieć o materii". Przewrotny Medardo Rosso
"Forget about the matter". The paradoxical Medardo Rosso (summary)

MAGDALENA WRÓBLEWSKA
Fotografi a rzeźby, fotografi a jako materiał rzeźby. O niektórych aspektach twórczości
Auguste´a Rodina
Photography of sculpture and photography as a sculpture material. On some of the aspects of the
oeuvre of Auguste Rodin (summary)

WITOLD KANICKI
August Zamoyski. Materiał w poglądach rzeźbiarza "powrotu do porządku"
August Zamoyski. Material from the perspective of a sculptor of the "return to order" movement
(summary)

Spis ilustracji / List of fi gures
Ilustracje kolorowe