Uniwersytet WrocławskiInstytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego
quart  I nowości wydawnicze  I dzieła i interpretacje  I acta universitatis wratislaviensis 


Historia sztuki Wrocław, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego


Nowości wydawnicze

Marcin Ciba, Andrzej Kozieł, Barbara Łydżba-Kopczyńska
Obrazy Michaela Willmana pod lupą

Marcin Ciba, Andrzej Kozieł, Barbara Łydżba-Kopczyńska, Obrazy Michaela Willmana pod lupą

Marcin Ciba, Andrzej Kozieł, Barbara Łydżba-Kopczyńska

Obrazy Michaela Willmana pod lupą

redakcja Andrzej Kozieł

Jawor 2010

ISBN 978-83-918604-9-6

112 stron, 99 kolorowych ilustracji, twarda okładkaKsiążka Obrazy Michaela Willmanna pod lupą powstała jako publikacja towarzysząca wystawie Barokowy warsztat Michaela Willmanna pod lupą, którą zorganizowało Regionalne Muzuem w Jaworze (komisarz wystawy: mgr Arkadiusz Muła). Dzieło to jest pierwszym kompleksowym opracowaniem poświęconym technologicznej stronie malarskiej twórczości Michaela Willmanna. W publikacji tej podjęto próbę zebrania całej dotychczasowej wiedzy na temat techniki malarstwa olejnego Willmanna, wiedzy, która była formułowana na obszarze różnych dyscyplin nauki i praktyki konserwatorskiej. Dlatego też książka Obrazy Michaela Willmanna pod lupą została napisana przez troje badaczy reprezentujących trzy różne spojrzenia na technologiczny aspekt malarskiej twórczości Willmanna: chemiczkę - dr Barbarę Lydżbę-Kopczyńską, kierownika Pracowni Badań Dziedzictwa Kulturowego na Wydzial Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, konserwatora i artystę - mgr. Marcina Cibę, absolwenta Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz historyka sztuki - dr. hab. Andrzeja Kozieła, kierownika Zakładu Historii Sztuki i Kultury Baroku w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego. Tylko bowiem takie łączne i interdyscyplinarne podejście do tej problematyki mogło dać pełny obraz tego, jak Willmann tworzył swoje obrazy olejne.
Książka składa się z dwóch zasadniczych części, które poprzedza prezentacja sylwetki artystycznej Willmanna oraz historycznych wiadomości na temat jego lubiąskiej pracowni i jej wyposażenia (A. Kozieł). W pierwszej części przedstawione zostały badania nad technologicznym aspektem malarstwa Willmanna na podstawie różnych źródeł: samych obrazów, informacji archiwalnych oraz rysunków i szkiców olejnych związanych z procesem tworzenia obrazów. Stąd też zaprezentowane zostały metody prowadzonych ostatnio badań fizykochemicznych obrazów "śląskiego Apellesa" oraz palety malarskiej pochodzącej z lubiąskiego domu artysty (M. Ciba, B. Łydżba-Kopczyńska), przedstawione zostały analizy zachowanych w Strachovskiej knihovnie w Pradze malarskich receptur Willmanna łącznie z próbą ponownego ich wykorzystania (M. Ciba) oraz ukazany został proces powstawania obrazu w lubiąskiej pracowni artysty widziany w kontekście jego zachowanych rysunków i szkiców olejnych (A. Kozieł).
Druga część książki, która opiera się na wnioskach z zaprezentowanych powyżej badań, została w całości poświęcona próbie ukazania możliwie najwierniejszej rekonstrukcji procesu tworzenia obrazów olejnych przez Willmanna (M. Ciba, współpraca A. Kozieł). W kolejnych podrozdziałach przedstawiono jak artysta przygotowywał płócienne i drewniane podobrazia swoich dzieł, jak przeklejał je i nakładał warstwę gruntu, jak nanosił na zagruntowane podobrazie kompozycję planowanego przedstawienia, jak wykonywał podmalówki i następnie kolorystycznie opracowywał obraz, a także jak na końcu nakładał werniks na gotowe malarskie przedstawienie. W części tej starano się nie tylko odtworzyć typowe dla Willmanna sposoby postępowania, lecz także uchwycić wszelkie od nich odstępstwa, jak pomyłki artysty, wprowadzane przez niego już w trakcie wykonywania obrazu zmiany wcześniejszej kompozycji dzieła, czy też różnego rodzaju technologiczne niekonsekwencje. Tajemnica tworzenia dzieła sztuki zawiera się bowiem nie tylko w tym, co jest stałe i powtarzalne, lecz także w tym, co jest jednostkowe i nieprzewidywalne.


SPIS TREŚCI

Teresa Chołubek-Spyt, Przedmowa

Andrzej Kozieł, Wstęp

Andrzej Kozieł, Michael Willmann i jego lubiąska pracownia ? wprowadzenie

Marcin Ciba, Barbara Łydżba-Kopczyńska, Badania fizyko-chemiczne wybranych obrazów Michaela Willmanna oraz palety pochodzącej z jego pracowni

Marcin Ciba, Receptury malarskie Michaela Willmanna

Andrzej Kozieł, Proces tworzenia obrazów olejnych przez Michaela Willmanna w świetle jego rysunków i olejnych szkiców

Macin Ciba, współpraca Andrzej Kozieł, Michael Willmann przy pracy, czyli jak powstawały obrazy olejne artysty

Marcin Ciba, Andrzej Kozieł, Barbara Łydżba-Kopczyńska, Zakończenie

Bibliografia

Lista ilustracji

Książkę tę można nabyć w Regionalnym Muzeum w Jaworze
e-mail: muzeum@muzeumjawor.pl