Uniwersytet WrocławskiInstytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego
quart  I nowości wydawnicze  I dzieła i interpretacje  I acta universitatis wratislaviensis 


Historia sztuki Wrocław, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego


Nowości wydawnicze

Po obu stronach Bałtyku
WZAJEMNE RELACJE MIĘDZY SKANDYNAWIĄ A EUROPĄ ŚRODKOWĄ

Po obu stronach Bałtyku

Po obu stronach Bałtyku.
Wzajemne relacje między Skandynawią i Europą Środkową

» od redakcji
» spis treści - tom I
» spis treści - tom II

» zobacz okładkę

okładka (*.pdf)
spis treści - tom I-II (*.pdf)


Książka pod redakcją J. Harasimowicza, P. Oszczanowskiego i M. Wisłockiego jest pierwszą współczesną publikacją o charakterze interdyscyplinarnym, przedstawiającą aktualny stan badań nad kulturą obszaru nadbałtyckiego we wczesnej nowożytności. Nowoczesna metodologia zastosowana przez badaczy z różnych dziedzin humanistyki oraz europejska perspektywa tych badań stanowią o wyjątkowym znaczeniu tej publikacji.

PROF. DR HAB. MIROSŁAWA CZARNECKA
Uniwersytet Wrocławski


Der Sammelband Po obu stronach Bałtyku bietet ein außerordentlich breites Panorama der politischen, ökonomischen und vor allem der kulturellen Beziehungen im Ostseegebiet von der Schwelle der Neuzeit bis zum neunzehnten Jahrhundert. Was aber besonders wichtig ist: der Blick auf den Norden geht diesmal von Mitteleuropa aus, damit werden also die mitteleuropäisch-skandinavischen Kontakte stark fokussiert. Und Wrocław/Breslau/Vratislav scheint ein guter geographischer Ausgangspunkt für solche Fragestellungen zu sein, denn Schlesien spielte immer die Rolle einer natürlichen Brücke zwischen den Ländern der Böhmischen Krone und dem Süden des Reiches einerseits und dem deutschen sowie dem skandinavischen Norden andererseits.

PHDR. ZDENĚK HOJDA, CSC.
Univerzita Karlova v Praze


O REDAKCJI:

Do zjawisk historyczno-kulturowych, które określają dzisiejszą tożsamość Europy, należy niewątpliwie trwała obecność wzajemnych relacji między Skandynawią a krajami środkowej i wschodniej części kontynentu. Znajdujący się pomiędzy nimi Bałtyk, o który wielokrotnie toczono boje, nie był wyłącznie granicą, lecz także pomostem łączącym narody drogą przenikania ich dorobku duchowego i materialnego. Intensywność tych relacji, obecnych już w okresie wczesnego średniowiecza, potwierdzały konkretne przejawy powiązań dynastycznych, dialogu wyznań i współpracy w dziedzinie sztuki. Wostatnich latach podjęte zostały na nowo próby odtworzenia wspomnianych relacji, rozszerzyły się i pogłębiły badania nad dawnymi i współczesnymi powiązaniami w dziedzinie polityki, gospodarki i kultury. Płaszczyzną wymiany doświadczeń naukowych stało się kilka spotkań, na których zaprezentowano wyniki dotychczasowych badań oraz wskazano kierunki ich dalszego rozwoju.

Jednym z takich spotkań była międzynarodowa konferencja "Po obu stronach Bałtyku. Wzajemne relacje między Skandynawią i Europą Środkową w epoce nowożytnej", która odbyła się w dniach 2530 XI 2003 r. we Wrocławiu, Jeleniej Górze i Karpaczu z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Badań Reformacji i Uniwersytetu Wrocławskiego, przy współpracy z Komitetem Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk oraz Towarzystwem Polsko-Szwedzkim. Do udziału w tym przedsięwzięciu zaproszeni zostali wybitni specjaliści ze wszystkich ośrodków akademickich w kraju, podejmujących badania nad problematyką skandynawską, a także ze Szwecji, Norwegii, Danii, Finlandii, Estonii, Łotwy, Czech, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji i Stanów Zjednoczonych Ameryki. Patronat honorowy nad konferencją objęli: Aleksander Kwaśniewski Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, Sten Lundbo Ambasador Królestwa Norwegii w Polsce, Laurids Mikaelsen Ambasador Królestwa Danii w Polsce, Mats Staffansson Ambasador Szwecji w Polsce, Jerzy Szmajdziński Minister Obrony Narodowej Rzeczpospolitej Polskiej, Tadeusz Iwiński Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej, Stanisław Łopatowski Wojewoda Dolnośląski, Henryk Gołębiewski Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Sławoj Leszek Głódź Biskup Polowy Wojska Polskiego, Ryszard Bogusz Biskup Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, Rafał Dutkiewicz Prezydent Miasta Wrocławia, Józef Kusiak Prezydent Miasta Jeleniej Góry i Bogdan Malinowski Burmistrz Miasta i Gminy Karpacz. Niektóre z wymienionych osób zaszczyciły konferencję swym osobistym udziałem, inne wystosowały do jej uczestników posłania, odczytane podczas uroczystej inauguracji w Auli Leopoldyńskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wybór Wrocławia, Jeleniej Góry i Karpacza na miejsce obrad konferencji nie był dziełem przypadku. To właśnie na Dolnym Śląsku ślady "pozytywnych" związków z krajami skandynawskimi w epoce nowożytnej zauważalne są w sposób wyraźny i różnorodny do dziś. Okres wojny trzydziestoletniej nie był tu, jak dwadzieścia lat później w Polsce, wyłącznie czasem prześladowań, rabunków i zniszczeń, dokonywanych przez okupacyjne wojska szwedzkie, lecz także czasem nadziei na zachowanie ewangelickiej wiary za sprawą jej bohaterskiego obrońcy króla Gustawa II Adolfa. Inny szwedzki władca, Karol XII, zyskał uznanie Ślązaków dzięki wymuszonej w 1707 r. na cesarzu Józefie I konwencji w Altranstädt, dzięki której powstać mogło sześć tzw. kościołów Łaski, w tym najsłynniejszy z nich jeleniogórski kościół Podwyższenia Krzyża Świętego, pełniący obecnie funkcję rzymskokatolickiego kościoła garnizonowego, który wzniesiony został na wzór kościoła św. Katarzyny w Sztokholmie. O dalszej fascynacji kulturą i sztuką skandynawską na Dolnym Śląsku świadczy dobitnie przeniesienie w 1851 r. do Karpacza Górnego, za sprawą hrabiny Johanne Juliane Friederike von Reden z Bukowca, drewnianego kościółka romańskiego znad jeziora Wang w Norwegii, a o trwałości wzajemnych relacji duchowych działalność Fundacji Bratniej Pomocy imienia Króla Gustawa Adolfa, podtrzymywana we Wrocławiu do dziś.

Konferencji "Po obu stronach Bałtyku" towarzyszyła wystawa we wrocławskim Ratuszu, zatytułowana "Agresorzy Obrońcy. Obecność szwedzka w Europie Środkowej XVIIXVIII wieku", poświęcona kontaktom między Śląskiem i Polską a krajami skandynawskimi w epoce nowożytnej. Czynna była od 27 XI 2003 r. do 11 I 2004 r., a jej podstawę stanowiły zbiory wrocławskie (Oddział Starych Druków Biblioteki Uniwersyteckiej, Gabinet Grafiki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich) i jeleniogórskie (Muzeum Karkonoskie). Autorami scenariusza wystawy byli Arkadiusz Dobrzyniecki, Piotr Oszczanowski i Agnieszka Seidel- -Grzesińska, autorką koncepcji plastycznej Agnieszka Kasperska. Bogato ilustrowany katalog pod redakcją Arkadiusza Dobrzynieckiego i Agnieszki Seidel-Grzesińskiej wydał Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Badań Reformacji.

Otwarcie wystawy w dniu 26 XI uświetniło wrocławską część konferencji, jej sesję wyjazdową do Karpacza i Jeleniej Góry w dniu 28 XI zwiedzanie kościoła Wang oraz koncert muzyki skandynawskiej i środkowoeuropejskiej XVIIXVIII w. w kościele garnizonowym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeleniej Górze, którego wykonawcami byli organista Andrzej Chorosiński z Warszawy oraz zespół muzyki dawnej Ars Cantus z Wrocławia, kierowany przez Tomasza Dobrzańskiego. Koncert odbył się w podniosłej atmosferze, z udziałem wielu mieszkańców Jeleniej Góry i okolic.

Cała konferencja upłynęła pod znakiem licznych interesujących referatów i komunikatów, których treść docierała do wszystkich uczestników dzięki tłumaczeniom symultanicznym. Wiele wystąpień wywołało ożywioną dyskusję, która przenosiła się często w kuluary i przeciągała do późnych godzin wieczornych. Zapewnienie odpowiednich warunków obrad i wypoczynku nie byłoby możliwe, gdyby nie hojność licznych sponsorów. Byli nimi: Ambasada Szwecji w Warszawie, Ambasada Królestwa Danii w Warszawie, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Królestwa Norwegii, Nordisk Rad & Ministerrad, Komitet Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Urzędy Miejskie we Wrocławiu, Jeleniej Górze i Karpaczu, Uniwersytet Wrocławski, Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu, Miasto i Gmina Karpacz, Nordea Bank Polska Oddział we Wrocławiu, NCC Industri Polska Sp. z o.o., NCC Dominikańska Sp. z o.o., Autoliv Poland Sp. z o.o., KGHM Polska Miedź S.A. i Volvo Polska Sp. z o.o. Wszystkie wymienione instytucje i firmy zechcą przyjąć wyrazy głębokiej wdzięczności. Słowa podziękowania należą się także doktorantom i studentom Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, w tym członkom Koła Naukowego, którzy włączyli się aktywnie w prace komitetu organizacyjnego sesji.

Wydanie drukiem wszystkich wygłoszonych na konferencji referatów, opatrzonych często bardzo bogatym materiałem ilustracyjnym, a także uzupełnienie ich kilkoma tekstami autorów, którzy z różnych względów nie mogli do Wrocławia przybyć, wymagało zgromadzenia znacznych środków finansowych i przezwyciężenia wielu trudności proceduralnych. Pomocy w tym względzie nie odmówił Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, wsparcia udzieliła także Ambasada Szwecji w Warszawie. Dużą część kosztów opracowania i druku, dzięki życzliwości władz rektorskich, Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych oraz Instytutu Historii Sztuki, pokrył Uniwersytet Wrocławski, współorganizator konferencji. Roli wydawcy podjęła się wrocławska oficyna VIA NOVA, wyspecjalizowana w publikacjach z zakresu historii architektury i sztuk plastycznych. Dołożyła ona wszelkich starań, by zebrane w dwóch tomach materiały konferencji "Po obu stronach Bałtyku" zyskały uznanie czytelników w kraju i za granicą.

SPIS TREŚCI:

Contens
TOM 1.
VOLUME 1.


Od Redakcji
From the Editors


I.
Bałtyk i państwa nadbałtyckie w nowożytnej Europie
The Baltic Sea and Baltic States in Early Modern Europe


Jan Harasimowicz [Wrocław]
TRZY KORONY, TRZY ORŁY, TRZY DROGI DO NIEBA.
TOŻSAMOŚĆ KULTUROWA "MŁODSZEJ EUROPY" W DOBIE NOWOŻYTNEJ
Three Crowns, Three Eagles, Three Paths to Heaven.
The Cultural Identity of the "Younger" Europe in the Early Modern Age


Henryk Samsonowicz [Warszawa]
HAT ES EINST EINE EINHEITLICHE ZONE ZU BEIDEN SEITEN DER OSTSEE GEGEBEN?
Strefa bałtycka: jedność czy zróżnicowanie?

Sven Lilja [Sztokholm/Stockholm]
PEOPLES, TOWNS AND STATES. STRUCTURAL POWER RESOURCES
AND STATE POWER IN THE SCANDO-BALTIC REGION C. 15001800
Narody, miasta i państwa. Strukturalne źródła siły i siła państw
w rejonie skandynawsko-bałtyckim około 15001800


Thomas DaCosta Kaufmann [Princeton, NJ]
THE BALTIC AREA AS AN ARTISTIC REGION. HISTORIOGRAPHY,
STATE OF RESEARCH, PERSPECTIVES FOR FURTHER STUDY
Obszar Bałtyku jako region artystyczny. Historiografia, stan i perspektywy badań

Walter Schmitz [Drezno/Dresden]
UM DIE OSTSEE KONSTITUENTEN EINER GROßREGION.
EINE KULTURWISSENSCHAFTLICHE ANNÄHERUNG
Wokół Morza Bałtyckiego czynniki konstytuujące wielki region.
Perspektywa kulturoznawcza


Angelika Marsch [Hamburg]
DER OSTSEERAUM IN DEN ILLUSTRIERTEN WERKEN DES 17. JAHRHUNDERTS
Obszar Morza Bałtyckiego w grafice ilustracyjnej XVII wiekuII.
Okupanci czy obrońcy? Szwedzi na Śląsku w XVII i XVIII wieku
Occupants or Defenders? Swedes in Silesia in the 17th and 18th Century


Arno Herzig [Hamburg]
DIE REZEPTION GUSTAV ADOLFS IN SCHLESIEN
Recepcja osoby króla Gustawa Adolfa na Śląsku.

Piotr Oszczanowski [Wrocław]
" SZWEDZKA SIEŃ" WE WROCŁAWIU, CZYLI "DYSKRETNA" APOTEOZA GUSTAWA II ADOLFA
"The Swedish Hall" in Wrocław: "Discreet" Apotheosis of Gustav Adolph


Agnieszka Seidel-Grzesińska [Wrocław]
ŚLĄSKIE DRUKI ULOTNE POCZĄTKU XVIII WIEKU
O KONWENCJI ALTRANSZTADZKIEJ I KRÓLU SZWEDZKIM, KAROLU XII
Silesian Early 18th Century Occasional Publications
on the Convention of Altranstädt and King Charles XII of Sweden


Lucyna Harc [Wrocław]
SZWEDZI W OCZACH ŚLĄZAKÓW W OKRESIE NOWOŻYTNYM
Swedes in the Eyes of Silesian Population in the Early Modern Age

Wacław Gojniczek [Katowice]
OKUPACJA SZWEDZKA KSIĘSTWA CIESZYŃSKIEGO W CZASIE
WOJNY TRZYDZIESTOLETNIEJ I STOSUNEK DO NIEJ MIEJSCOWEGO SPOŁECZEŃSTWA
The Swedish Occupation of the Duchy of Cieszyn during
the Thirty Years`War in the Eyes of the Local Population


Agnieszka Lenczewska [Wrocław]
JOHANN GUNN SZKOT W SŁUŻBIE SZWECJI
Johann Gunn, a Scot in Swedish Service

Jörg Deventer [Lipsk/Leipzig]
PROTESTANT SELF-ASSERTION IN SILESIA AFTER THE PEACE OF WESTPHALIA:
THE JOURNEY OF CHRISTIAN CZEPKO FROM ŚWIDNICA TO STOCKHOLM (1654/1655)
Obrona protestanckich praw na Śląsku po pokoju westfalskim:
podróż Christiana Czepki ze Świdnicy do Sztokholmu (1654/1655)


Heiko Droste [Hamburg]
SCHWEDISCHE KORRESPONDENZ ÜBER POLEN AM BEISPIEL HEINRICH VON SCHÖLLENS,
KOMMISSAR IN BRESLAU VON 16641666
Szwedzka korespondencja na temat Polski. Przykład Heinricha von Schöellen,
szwedzkiego komisarza we Wrocławiu (16641666)


Szymon Kazusek [Kielce]
HANDEL KRAKOWA ZE ŚLĄSKIEM W DOBIE POTOPU SZWEDZKIEGO (16551660)
Silesian Trade with Cracow in the Time of the Swedish Deluge (16551660)

III.
Związki artystyczne Śląska z krajami skandynawskimi
Silesia`s Artistic Connections with the Scandinavian States


Tomasz Torbus [Lipsk/Leipzig]
OD BRZEGU PRZEZ GÜSTROW DO SZWECJI. KOMASKOWIE Z RODZINY PARRÓW
I ICH WPŁYW NA ROZWÓJ ARCHITEKTURY RENESANSOWEJ W ŚRODKOWEJ I PÓŁNOCNEJ EUROPIE
From Brzeg through Güstrow to Sweden. The Comasque Parr Family and Their Influence
on the Development of Renaissance Architecture in Central and Northern Europe


Klara Kaczmarek [Wrocław]
WĘDRÓWKA FORM RENESANSOWYCH DO POBRZEŻY BAŁTYKU.
ARCHITEKTURA I RZEŹBA ARCHITEKTONICZNA PARRÓW NA ŚLĄSKU I W MEKLEMBURGII
Spread of the Renaissance to the Baltic Sea Region.
Architecture and Architectural Sculpture of the Parrs in Silesia and Mecklenburg


Tine Fröysaker [Oslo]
THE 17TH-CENTURY SILESIAN ARTIST GOTTFRIED HENDTZSCHEL AND HIS CHURCH PAINTINGS IN NORWAY
Siedemnastowieczny śląski artysta Gottfried Hendtzschel i jego malowidła w kościołach Norwegii

Jan Wrabec [Wrocław]
" NATIONE SVECUS, SED INCOLATU LIGNICENSIS" CZYLI O STANIE I PERSPEKTYWACH BADAŃ
NAD DZIAŁALNOŚCIĄ MARTINA I KARLA MARTINA FRANTZÓW NA ŚLĄSKU ORAZ W POLSCE
"Natione Svecus, sed incolatu Ligniscensis". On the Current State of Research and Perspectives
for Further Study of the Activity of Martin and Karl Martin Frantz in Silesia and Poland


Andrea Langer [Lipsk/Leipzig]
DIE HIRSCHBERGER GNADENKIRCHE "ZUM KREUZE CHRISTI" IM KÜNSTLERISCHEN SPANNUNGSFELD
VON NORDEUROPÄISCH GEPRÄGTEM PROTOKLASSIZISMUS UND RÖMISCH GEPRÄGTEM BAROCK
Jeleniogórski Kościół Łaski imienia Krzyża Św.
między północnoeuropejskim protoklasycyzmem i rzymskim barokiem


Romuald Nowak [Wrocław]
DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA NORWESKIEGO RZEŹBIARZA THOMASAWEISSFELDTA NA ŚLĄSKU W 1. POŁOWIE XVIII WIEKU
Artistic Activity of the Norwegian Sculptor Thomas Weissfeldt in Silesia in the 1st Half of the 18th Century

Adam Organisty [Kraków]
Z NORWEGII NA ŚLĄSK. PROBLEM GENEZY ARTYSTYCZNEJ THOMASAWEISSFELDTA (16711721)
From Norway to Silesia. Problem of the Artistic Background of Thomas Weissfeldt (16711721)

Bogusław Czechowicz [Wrocław]
WROCŁAWSKIE PRZESŁANIE DO SZWEDÓW. BAROKOWY OŁTARZ GŁÓWNY
KOLEGIATY ŚW. KRZYŻA WE WROCŁAWIU I JEGO POLITYCZNO-IDEOWY KONTEKST
Wrocław Message to the Swedes. The Baroque High Altarpiece
of the Collegiate Church of the Holy Cross in Wrocław and its Politico-Ideological Context


Mariusz Karpowicz [Warszawa]
ŚW. BARTŁOMIEJ THOMASAWEISSFELDTA. POCHODZENIE NIEZWYKŁEJ FORMUŁY IKONOGRAFICZNEJ
Thomas Weissfeldt`s St Bartholomew. The Origins of a Unique Iconographical Formula

Andrzej Kozieł [Wrocław]
SZWED I JEZUICI. KARL DANKWART I JEGO NIEZNANE PRACE MALARSKIE DLA NYSKICH I KŁODZKICH JEZUITÓW
A Swede and the Jesuits. Karl Dankwart and His Unknown Commissions for the Jesuits in Nysa and Kłodzko

Arkadiusz Muła [Wrocław]
KARL DANKWART SZWEDZKI MALARZ I JEGO ZWIĄZKI Z DWOREM BISKUPA FRANCISZKA LUDWIKA VON PFALZ-NEUBURG
Karl Dankwart: the Swedish Artist and His Relationship with the Court of Bishop Franz Ludwig von Pfalz-Neuburg

Anna Ptak-Gusin [Wrocław]
KILKA UWAG O SZWEDZKIM MALARZU KARLU DANKWARCIE I JEGO SYGNOWANYM
OBRAZIE ZE SCENĄ ŚMIERCI ŚW. BARBARY W KOŚCIELE ŚW. MICHAŁA W ZNOJMIE
Remarks on the Swedish Painter Karl Dankwart and his Signed Picture
with the Scene of the Death of St Barbara at St Michael`s Church at Znojmo


Rainer Sachs [Wrocław]
SKANDINAVISCHE KÜNSTLER UND KUNSTHANDWERKER IN SCHLESISCHEN QUELLEN UND ZEITSCHRIFTEN
Skandynawscy artyści i twórcy rzemiosła artystycznego w śląskich źródłach i gazetach

Urszula Bończuk-Dawidziuk [Wrocław]
KOŚCIÓŁ WANG W KARPACZU GÓRNYM PERŁA NORWESKIEJ ARCHITEKTURY
WCZESNEGO ŚREDNIOWIECZA W KARKONOSZACH W OCZACH MALARZY I GRAFIKÓW POŁOWY XIX WIEKU
The Vang Church in Karpacz Górny. The Pearl of Norwegian Early Mediaeval Architecture
in the Great Mountains in the Eyes of Painters and Printmakers of the Middle of the 19th Century

TOM 2.
VOLUME 2.


IV.
Region bałtycki w sztuce europejskiej czasów nowożytnych
The Baltic Region in the Art of Early Modern Europe


Kristoffer Neville [Princeton, NJ]
TOWARDS AN INTERNATIONAL GOTHICISM IN EARLY-MODERN EUROPE
W stronę międzynarodowego gotycyzmu w nowożytnej Europie

Michael North [Greifswald]
CULTURAL RELATIONS BETWEEN THE NETHERLANDS AND THE BALTIC REGION
Związki kulturalne między Niderlandami a obszarem bałtyckim

Aleksandra Lipińska [Wrocław]
ADAPTATIONS OF IMPORTED SOUTHERN NETHERLANDISH ALABASTER SCULPTURE
IN THE BALTIC AREA IN THE 2ND HALF OF THE 16TH CENTURY
Adaptacje południowoniderlandzkiej plastyki alabastrowej na obszarze bałtyckim w 2. połowie XVI wieku

Uwe Albrecht [Kilonia/Kiel]
DAS ZWERCHHAUS. ZUR GENESE, ENTWICKLUNG UND VERBREITUNG
EINES ARCHITEKTONISCHEN LEITMOTIVS IM MITTELDEUTSCHEN PROFANBAU DER FRÜHEN NEUZEIT
Lukarna szczycikowa. O genezie, rozwoju i rozpowszechnieniu się architektonicznego
motywu przewodniego w środkowoniemieckim budownictwie świeckim okresu nowożytnego


Hugo Johannsen [Kopenhaga/Kobenhavn]
THE SAXON CONNECTION. ON THE ARCHITECTURAL GENESIS
OF CHRISTIAN IV`S PALACE CHAPEL (16061617) AT FREDERIKSBORG CASTLE
Saskie koneksje o genezie architektury kaplicy Chrystiana IV na zamku Frederiksborg (16061617)

Krista Kodres [Tallinn]
" LUTHERAN INTERNATIONALIS" OF ESTONIAN RELIGIOUS ART PRODUCTION IN THE 16TH18TH CENTURIES: THE PULPIT
"Luterański internacjonalizm" estońskiej sztuki religijnej XVIXVIII wieku: ambona

Sabine Mödersheim [Madison, WI]
DIE AUGSBURGER KUNSTSCHRÄNKE FÜR KÖNIG GUSTAV ADOLF VON SCHWEDEN
UND CARL GUSTAV WRANGEL. ZUR ROLLE DES KUNSTAGENTEN PHILIPP HAINHOFER
IM KULTURELLEN AUSTAUSCH ZWISCHEN DEUTSCHLAND UND SCHWEDEN
Augsburskie kabinety dla króla szwedzkiego Gustawa Adolfa i Carla Gustava Wrangla.
O roli agenta sztuki Philippa Hainhofera w kulturalnej wymianie pomiędzy Niemcami i Szwecją

Zygmunt Waźbiński [Toruń]
UDZIAŁ KRYSTYNY SZWEDZKIEJ W EDITIO PRINCEPS TRAKTATU O MALARSTWIE LEONARDA DA VINCI (1651)
Involvement of Christine of Sweden in the editio princeps of Leonardo da Vinci`s Treaty on Painting (1651)

V.
Szwecja i Polska w XVIXVIII wieku: sojusze i konflikty
Sweden and Poland in the 16th18th Century: Alliances and Conflicts


Maria Bogucka [Warszawa]
SOME ASPECTS OF THE POLISH-SWEDISH RELATIONS IN THE 2ND HALF OF THE 16TH1ST HALF OF THE 17TH CENTURIES
Niektóre aspekty relacji Polska-Szwecja (2. połowa XVI1. połowa XVII wieku)

Urszula Borkowska OSU [Lublin]
THE SWEDISH MARRIAGE OF CATHERINE JAGIELLON
Szwedzkie małżeństwo Katarzyny Jagiellonki

Jacek Wijaczka [Toruń]
PRUSY KSIĄŻĘCE A DANIA I SZWECJA W OKRESIE PANOWANIA KSIĘCIA ALBRECHTA PRUSKIEGO (15251568)
Ducal Prussia`s Relations with Denmark and Sweden during the Reign of Albert of Hohenzollern (15251568)

Bogusław Dybaś [Toruń]
INFLANTY POLSKIE, INFLANTY SZWEDZKIE, INFLANTY ROSYJSKIE.
UWAGI O DZIEJACH INFLANT W EPOCE NOWOŻYTNEJ
Polish Livonia, Swedish Livonia, Russian Livonia.
On the History of Livonia in Early Modern Times


Jerzy Trzoska [Gdańsk]
Z PROBLEMATYKI KONTAKTÓW ŻEGLUGOWYCH POMIĘDZY SZTOKHOLMEM A GDAŃSKIEM W 2. POŁOWIE XVII WIEKU
On the Baltic Trade between Stockholm and Gdańsk in the 2nd Half of the 17th Century

Edmund Kizik [Gdańsk]
ZAOPATRZENIE GDAŃSKIEJ TWIERDZYWISŁOUJŚCIE W OKRESIE WOJEN SZWEDZKICH 16251629 (1635) I 16551660
Logistics of the Wisłoujście Fortress in Gdańsk during the Swedish Wars of 16251629 (1635) and 16551660

Stanisław Horoszko [Szczecin]
SZWEDZKA OBECNOŚĆ WOJSKOWA W EUROPIE ŚRODKOWEJ A ARSENAŁY NA POMORZU ZACHODNIM. 16301715
Swedish Military Presence in Central Europe and Armouries in the Duchy of Pomerania, 16301715

Robert Bartczak [Tybinga/Tübingen]
DIE SINTFLUT AUS DER NÄHE. KRIEGSERFAHRUNGEN DER JAHRE 16561667
IN DEN TAGEBÜCHERN VON JAN ANTONI CHRAPOWICKI UND BAZYLI RUDOMICZ
Potop z bliska. Doświadczenia wojenne lat 16561667 w diariuszach
Jana Antoniego Chrapowickiego i Bazylego Rudomicza


VI.
Szwecja i Polska w XVIXVIII wieku: sztuka i religia
Sweden and Poland in the 16th18th Century: Art and Religion


Inga Lena Angström Grandien [Falun]
IN THE NAME OF GOD. RELIGIOUS WORKS OF ART TAKEN
AS WAR BOOTY BY SWEDISH TROOPS IN THE THIRTY YEARS`WAR
W imię Boga. Dzieła sztuki religijnej jako łupy wojsk szwedzkich podczas wojny trzydziestoletniej

Mateusz Kapustka [Wrocław]
SZWED-HERETYK I ŚWIĘTE OBRAZY. Z HISTORII RECEPCJI NOWOŻYTNEGO MITU
The Heretic Swede and Holy Images. From the History of the Reception of an Early Modern Myth

Jakub Sito [Warszawa]
DAHLBERG I INNI. O SZWEDZKICH RYSOWNIKACH-WEDUCISTACH DOBY WOJENNEJ W POLSCE I ICH DZIELE
Dahlberg and Others. On Swedish Vedute Artists in Wartime Poland and Their Works

Stefan Samerski [Lipsk/Leipzig]
SCHWEDEN IN DANZIG DER ERFOLGLOSE KULTURTRANSFER IN DAS DANZIGER BRIGITTENKLOSTER (15961625)
Szwedzi w Gdańsku nieudany transfer kulturowy w gdańskim klasztorze Brygidek (15961625)

Lidia Kwiatkowska-Frejlich [Lublin]
ŚWIĘTA BRYGIDA SZWEDZKA W SZTUCE POLSKIEJ
St. Brigitte of Sweden in Polish Art

Gabriela Majewska [Gdańsk]
OŚWIECENIOWY WIZERUNEK SZWEDA W POLSCE 2. POŁOWY XVIII WIEKU
Image of a Swede in Poland in the Age of Enlightenment ( 2nd Half of the 18th Century)

VII.
Śmierć i pochówek nad Bałtykiem w XVI i XVII wieku
Death and Burial in the Baltic Region in the 16th and 17th Century


Birgitte Boggild Johannsen [Kopenhaga/Kobenhavn]
POLISH PARADIGM. ON THE HERALDIC FUNERAL OF KING FREDERICK II OF DENMARK AND ITS EUROPEAN CONTEXT
Polski paradygmat. O "pogrzebie heraldycznym" króla duńskiego Fryderyka II i jego europejskim kontekście

Alicja Saar-Kozłowska [Toruń]
POMNIKI GROBOWE RODZINY KRÓLA JANA III WAZY W SZWECJI I W POLSCE
Funerary Monuments of the Family of John III Vasa in Sweden and Poland

Marcin Wisłocki [Wrocław]
SZWEDZKI PUŁKOWNIK JACOB MACK DUWAL I JEGO KAPLICA GROBOWA W KOŚCIELE ŚW. MIKOŁAJA W STRALSUNDZIE
Swedish Colonel Jacob Mack Duwal and His Burial Chapel at St Nicolaus Church in Stralsund

VIII.
Wymiana naukowa, wędrówki edukacyjne i przenikanie idei
Scholarly Exchange, Educational Trips and Circulation of Ideas


Simone Giese [Tybinga/Tübingen]
SWEDISH STUDENTS IN EUROPE IN THE DECADES LEADING UP THE SWEDISH STORMAKTSTID
Szwedzcy studenci w Europie w dekadach poprzedzających wielkie wojny XVII wieku

Krzysztof Migoń [Wrocław]
LEKARZ-ARABISTA PETRUS KIRSTENIUS (15771640) MIĘDZYWROCŁAWIEM A UPPSALĄ
Petrus Kirstenius (15771640), Physician and Arabist, between Wrocław and Uppsala

Janusz Małłek [Toruń]
Z DZIEJÓW STOSUNKÓW NAUKOWYCH POLSKO-SZWEDZKICH W XVIIXX WIEKU
From the History of Scholarly Exchange between Poland and Sweden in 17th20th Century

Zbigniew Pasek [Kraków]
BRACIA NORWESCY W WIŚLE NA ŚLĄSKU CIESZYŃSKIM
Norwegian Brothers in Wisła, Cieszyn Silesia

INDEKS OSOBOWY
Index of names

INDEKS NAZW GEOGRAFICZNYCH
Index of places

ŹRÓDŁA ILUSTRACJI
Sources of illustrations