Uniwersytet WrocławskiInstytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego
quart  I nowości wydawnicze  I dzieła i interpretacje  I acta universitatis wratislaviensis 


Historia sztuki Wrocław, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego


Nowości wydawnicze

NOWOCZESNE METODY GROMADZENIA I UDOSTĘPNIANIA WIEDZY O ZABYTKACH
Cyfrowe spotkania z zabytkami 1

Nowoczesne metody gromadzenia
i udostępniania wiedzy o zabytkach. Cyfrowe spotkania z zabytkami 1

NOWOCZESNE METODY GROMADZENIA I UDOSTĘPNIANIA WIEDZY O ZABYTKACH
Cyfrowe spotkania z zabytkami 1

Pod redakcją: Agnieszki Seidel-Grzesińskiej i Kseni Stanickiej-Brzezickiej

Wydawnictwo Via Nova
Wrocław 2008

» wstęp
» spis treści

» zobacz okładkę

spis treści (*.doc)


WSTĘP:

Wykorzystanie technologii cyfrowych w badaniach, ochronie i promocji sztuki rozważano już w latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia, wiążąc z tym nadzieję na poprawę efektywności podejmowanych w tym zakresie działań. W 1973 roku Kazimierz Malinowski pisał: "Wobec (...) ogromnej liczby placówek, które zgromadziły astronomiczne wręcz liczby dóbr kultury, staje się aktualny postulat wprowadzenia pełnej automatyzacji, z użyciem maszyn liczących w celu umożliwienia pełnej informacji o stanie zasobów tych wszystkich dyscyplin naukowych, dla których muzea są zbiornicami źródeł" (K. Malinowski, Dzieło sztuki w muzeum i kolekcji, [w:] Wstęp do Historii Sztuki, Warszawa 1973, s. 131). Od końca XX wieku narzędzia informatyczne wspomagają badaczy i administratorów zabytków przede wszystkim na etapie gromadzenia i porządkowania materiału, a obecnie są podejmowane coraz liczniejsze próby prowadzenia przy ich pomocy analiz porównawczych, dotyczących zarówno treści, jak i formy dzieła sztuki. Istotne staje się także wykorzystanie systemów komputerowych w zarządzaniu dziedzictwem kulturowym, w tym aplikacji służących administrowaniu zabytkami w kolekcji i poza nią, czy też służących ich ochronie przed kradzieżą lub zniszczeniem. Pełne wykorzystanie możliwości oferowanych przez nowoczesne technologie cyfrowe następuje jednak dopiero po właściwym określeniu celów podejmowanych przedsięwzięć oraz metod, które dla osiągnięcia tych celów powinny być zastosowane.
Wokół tych właśnie zagadnień koncentrowały się obrady konferencji "Cyfrowe spotkania z zabytkami - nowoczesne metody gromadzenia i udostępniania wiedzy o zabytkach", która odbyła się w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego w dniach 15-16 października 2007 roku, a której pokłosiem jest oddawana dzisiaj w Państwa ręce publikacja. Składają się na nią: tom zawierający teksty wystąpień oraz prezentacje multimedialne załączone na płycie CD.
W części tekstowej wystąpienia konferencyjne zostały podzielone na cztery grupy tematyczne, odpowiadające głównym obszarom problemowym związanym z określonymi narzędziami cyfrowymi i ich praktycznym wykorzystaniem przez historyków sztuki i kultury. Na obecnym etapie rozwoju technologicznego jednym z kluczowych problemów pozostaje uporządkowanie struktury i języka opisu sztuki. Część pierwsza - zatytułowana Teoria i metoda - zawiera zatem teksty poświęcone kwestiom rudymentarnym, takim jak standardy dokumentacyjne, tezaurusy i systemy klasyfikacyjne. Artykuły zawarte w dziale następnym - Przestrzeń kulturowa - dotyczą kwestii cyfrowej dokumentacji i propagowania zabytków znajdujących się poza kolekcjami i prezentują różnorodne rozwiązania w tym zakresie. Stosowane są one m.in. w instytucjach badawczych i urzędach ochrony zabytków, których celem jest wsparcie realizacji trudnego i złożonego zadania, jakim jest administrowanie informacją o dziełach sztuki "w terenie". W ramach kolejnej grupy tematycznej - opatrzonej tytułem Muzea i kolekcje - podjęto problematykę zarządzania obiektem muzealnym i informacją o nim. Zaprezentowane zostały tu przede wszystkim doświadczenia polskich muzeów, związane z zastosowaniem standardowych systemów muzealnych do realizacji indywidualnych zadań różnorodnych instytucji. Tom zamykają Technologie w praktyce - teksty dotyczące wykorzystania w badaniach i popularyzacji sztuki uniwersalnych technologii, takich jak GIS, programy typu CAD czy skanowanie 2D i 3D. W kontekście niemal wszystkich wyżej wymienionych zagadnień, a zwłaszcza w dziedzinie cyfrowej dokumentacji obrazu, podejmowane były wątki prawne i etyczne. Wśród badaczy, kustoszy i dokumentalistów wciąż wiele zastrzeżeń budzi bowiem wiarygodność nowych mediów i pytania związane z ich długotrwałą archiwizacją.
Prezentacje multimedialne na dołączonej płycie CD stanowią ilustrację i uzupełnienie treści referatów. Zawarte w tekstach odniesienia do materiału ilustracyjnego dotyczą kolejnych slajdów w poszczególnych prezentacjach. Oprogramowaniem niezbędnym do ich przeglądania jest dowolna przeglądarka internetowa. W komputerach obsługiwanych przez system Windows płyta uruchomi się automatycznie po umieszczeniu jej w czytniku; w wypadku innych systemów operacyjnych, w celu skorzystania z multimediów konieczne może być wywołanie pliku autorun.inf. Zarówno konferencja, jak i niniejsza publikacja nie doszłyby do skutku, gdyby nie życzliwe wsparcie licznych osób i instytucji. Organizatorzy spotkania pragną gorąco podziękować zwłaszcza honorowym patronom konferencji - Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego i Rektorowi Uniwersytetu Wrocławskiego - oraz sponsorom obu przedsięwzięć: Zarządowi Województwa Dolnośląskiego, Urzędowi Miejskiemu we Wrocławiu, Uniwersytetowi Wrocławskiemu, a także firmom: Przedsiębiorstwu Projektowo-Wdrożeniowemu Energoster Sp. z o.o, .Arch-Info, Best Value oraz Biuru Usług Informatycznych S Soft. Wszystkim powyższym instytucjom i firmom składamy serdeczne podziękowania.

Agnieszka Seidel-Grzesińska i Ksenia Stanicka-Brzezicka

SPIS TREŚCI:

Teoria i metoda

Agnieszka Seidel-Grzesińska, Światowe standardy klasyfikacyjne i przykłady ich zastosowań w polskiej praktyce dokumentacji zabytków

Anetta Kępczyńska-Walczak, Technologie cyfrowe dla dziedzictwa kulturowego - model opracowania danych o zabytkach architektury [prezentacja na CD]

Angela Kailus, Thomas Brandt, MIDAS - New Developments in an Established Standard [prezentacja na CD]

Ksenia Stanicka-Brzezicka, System klasyfikacji ikonograficznej Iconclass: charakterystyka, przykłady zastosowania, problemy.

Anna Bentkowska-Kafel, Historyczna wiarygodność zabytku wirtualnego. Uwagi na marginesie postulatów Karty londyńskiej [prezentacja na CD]

Przestrzeń kulturowa

Agata Kłoczko (Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków), Uporządkować niemożliwe do uporządkowanie. Zasady, metoda i problemy tworzenia słowników dla bazy danych rejestru zabytków nieruchomych [prezentacja na CD].

Jakub Ławniczak, Midas Browser - system ewidencji zabytków w architekturze trójwarstwowej na przykładzie rozwiązania dla Stołecznego Konserwatora Zabytków [prezentacja na CD]

Anna Bentkowska-Kafel, "Korpus rzeźby romańskiej w Wielkiej Brytanii i Irlandii" [prezentacja na CD]

Piotr Kuroczyński, Z Breslau do Wrocławia - geocaching w promocji przestrzeni kulturowej miasta [prezentacja na CD]

Muzea i kolekcje

Elżbieta Oficjalska, Doświadczenia Muzeum Wsi Opolskiej w inwentaryzacji muzealiów przy użyciu technologii cyfrowych

Ojcumiła Sieradzka-Malec, Janusz Kaniecki , Działania organizacyjne związane z wdrożeniem i korzystaniem z systemu Musnet [prezentacja na CD]

Ojcumiła Sieradzka-Malec, Musnet - moduły systemu wpływające na zmianę jakości pracy muzealnika [prezentacja na CD]

Halina Słomka, Opis zabytku na podstawie systemu muzealnego [prezentacja na CD]

Jan Przypkowski, Wykorzystanie bazy danych SEZAM przy opracowywaniu archiwalnych zespołów fotografii. Na podstawie doświadczeń przy projekcie digitalizacji zbiorów dawnego Urzędu Konserwatorskiego Prus Wschodnich

Marcin Kamiński, Roman Ciasnocha, Nowoczesne techniki informatyczne w działalności muzeum (prezentacja na CD)

Technologie

Anna Kuśmidrowicz-Król, Odwzorowanie cyfrowe dzieła sztuki i techniki multimedialne - perspektywa rozwojowa czy konkurencja dla współczesnego muzealnictwa? [prezentacja na CD]

Ewa Święcka, Zastosowanie technik cyfrowych w konserwacji malarstwa ściennego: dokumentacja, aranżacja, badania

Maciej Pawlikowski, Dialog pomiędzy techniką a sztuką: znaczenie zagadnień technicznych związanych z tworzeniem cyfrowych kolekcji on-line [prezentacja na CD]

Elżbieta Modzelewska, Robert Sitnik, Odwzorowanie struktury powierzchni obiektu zabytkowego za pomocą skanu 3D [prezentacja na CD]

Eryk Bunsch, Robert Sitnik, W stronę obiektywnej dokumentacji dzieła sztuki - praktyczne wykorzystanie skanerów z oświetleniem strukturalnym [prezentacja na CD]

Piotr Kuroczyński, Problemy i potencjały cyfrowej rekonstrukcji architektury na przykładzie projektu rekonstrukcji dwutysiącletniej historii Bazyliki św. Piotra w Watykanie i osiemsetpięcdziesięcioletniego rozwoju Kremla w Moskwie [prezentacja na CD]