Międzynarodowa konferencja naukowa, Świdnica – Jawor, 21–23 października 2022 roku

Dziedzictwo kulturowe księstwa świdnicko-jaworskiego

Międzynarodowa konferencja naukowa, Świdnica – Jawor, 21–23 października 2022 roku

Księstwo świdnicko-jaworskie to fenomen historyczny i kulturowy na mapie Europy Środkowej. W okresie jego trwania od końca XIII wieku (najpierw jako dwa odrębne księstwa, złączone następnie w 1346 roku) aż po likwidację w obrębie państwa pruskiego w 1807 roku zaistniał na tym terytorium szereg unikatowych zjawisk kulturowych determinowanych przez transgraniczne położenie, wieloetniczny i wielowyznaniowy charakter księstwa oraz zróżnicowany mecenat książęcy, mieszczański, szlachecki i kościelny. Dość wspomnieć, że to właśnie tutaj kwitła sztuka na książęcych dworach Piastów, w królewskich miastach oraz męskich i żeńskich klasztorach, powstały protestanckie kościoły Pokoju w Świdnicy i Jaworze, rozwijała się kontrreformacyjna sztuka Kościoła katolickiego. Ogromne znaczenie dawnej kultury tego regionu nie szło jednak w parze
z naukowymi badaniami nad nią. Mimo obserwowanego w ostatnim czasie wzrostu zainteresowania tą problematyką, wciąż brakuje opracowań, które ujmowałyby dziedzictwo kulturowe księstwa świdnicko-jaworskiego w całej jego różnorodności oraz wielowyznaniowej i wielokulturowej specyfice.

Dlatego też Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy i Muzeum Regionalne w Jaworze razem z Instytutem Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego przy udziale partnerskim Gminy Miasto Świdnica i Gminy Miasto Jawor planują organizację konferencji naukowej, która odbędzie się w Świdnicy i Jaworze w dniach 21–23 października 2022 roku. Będzie ona miała na celu przedstawienie, podsumowanie oraz wspólne dyskusyjne omówienie najnowszych badań prowadzonych w polskich i zagranicznych ośrodkach przez: historyków, historyków sztuki, historyków architektury, archeologów, literaturoznawców, muzykologów, muzealników oraz przedstawicieli innych dyscyplin humanistycznych. Tematyka konferencji obejmować będzie różnorodne zagadnienia związane z szeroko rozumianą dawną kulturą księstw świdnickiego i jaworskiego (architektura, sztuka, literatura, muzyka, kultura materialna) oraz jej „długim trwaniem” i recepcją od średniowiecza aż po czasy współczesne. Akcent zostanie położony m.in. na mecenat książęcy Piastów świdnicko-jaworskich, sztukę miast Świdnicy i Jawora, kulturotwórcze aspekty obecności na tym terenie różnego rodzaju instytucji Kościoła katolickiego oraz wyznań protestanckich, a także różnego rodzaju dzieła sztuki i materialne świadectwa z czasów istnienia księstwa obecne w muzealnych kolekcjach. Uwaga zostanie zwrócona także na transgraniczną specyfikę tego regionu leżącego na styku Śląska, Czech i Łużyc.

Językami konferencyjnymi będą polski, czeski, niemiecki i angielski. Organizatorzy zapewniają zakwaterowanie
i wyżywienie zamiejscowym uczestnikom konferencji. Jako ostateczny efekt naukowego spotkania planowane jest wydanie materiałów z konferencji w formie książkowej. Informujemy, że organizatorzy konferencji rezerwują sobie prawo wyboru referatów na podstawie merytorycznej oceny nadesłanych propozycji pod względem ich zgodności z założeniami i całościowym programem konferencji. Prosimy o przesyłanie propozycji referatów wraz ze streszczeniem (do 1 strony maszynopisu, nie więcej niż 1800 znaków) w terminie do 31 lipca 2022 roku na adres: ihsz@uwr.edu.pl.

Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy

Dr Dobiesław Karst

 

Muzeum Regionalne w Jaworze

Mgr Arkadiusz Muła

 

Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego

Dr hab. Romuald Kaczmarek, prof. UWr