Kierunki studiów

 

Historia sztuki - studia stacjonarne

Studia Podyplomowe Wiedzy o Sztuce i Kulturze

 

Historia sztuki - studia stacjonarne

 

I. Studia licencjackie (I stopnia)

 

Czas trwania

3 lata (6 semestrów)

 

Stopień

Licencjat z zakresu historii sztuki

 

Opis

Program obejmuje pełny kurs z zakresu historii sztuki od starożytności po współczesność ze szczególnym uwzględnieniem sztuki europejskiej, w tym polskiej. Równolegle studenci są przygotowani do samodzielnej analizy i interpretacji dzieła sztuki w ramach przedmiotów warsztatowych. Swoje indywidualne zainteresowania mogą rozwijać poprzez wybór specjalistycznych fakultetów, proseminariów i seminariów pomocniczych oraz licencjackich. Praktyczne umiejętności dokumentacji dzieła sztuki są doskonalone podczas corocznych objazdów zabytkoznawczych (5 dni) oraz letniego obozu inwentaryzacyjnego (14 dni). Wiele przedmiotów pozwala na prowadzenie wybranych zajęć w obiektach zabytkowych, muzeach i galeriach, jak i w terenie. Studenci przechodzą również wszechstronny kurs wykorzystywania technik cyfrowych w pracy historyka sztuki. Program uwzględnia także przedmioty ogólnouniwersyteckie, w tym historię filozofii, język łaciński, wybrany język nowożytny oraz wychowanie fizyczne. Przewidziana jest możliwość wyjazdu stypendialnego za granicę (studia uniwersyteckie, praktyka) w ramach programu LLP ERASMUS.

 

Struktura

W programie studiów wyodrębniony jest blok przedmiotów obowiązkowych, pozostałe zaś (fakultety, proseminaria, seminaria pomocnicze, seminaria licencjackie) są wybierane przez studentów z oferty aktualizowanej każdego roku. Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem na ocenę, wiodące zaś egzaminem. W każdym semestrze student jest zobligowany do uzyskania 30 punktów ECTS. Studia kończą się napisaniem pracy licencjackiej oraz egzaminem licencjackim.

 

Przedmioty

Wprowadzenie do historii sztuki, Historia sztuki starożytnej, Historia sztuki wczesnochrześcijańskiej, Historia sztuki średniowiecznej powszechnej, Historia sztuki średniowiecznej w Polsce, Historia sztuki nowożytnej powszechnej, Historia sztuki nowożytnej w Polsce, Historia sztuki nowoczesnej – malarstwo i rzeźba, Historia sztuki nowoczesnej - architektura, Przedmioty fakultatywne, Techniki sztuk plastycznych, Ikonografia i ikonologia, Teoria i metodologia nauk o sztuce, Muzealnictwo i ochrona zabytków, Rynek dzieł sztuki, Cyfrowe techniki komunikacji i informacji w humanistyce, Komputerowe techniki dokumentacji zabytków, Nauki pomocnicze historii sztuki, Proseminaria, Seminarium pomocnicze, Seminarium licencjackie, Objazd zabytkoznawczy (na każdym roku), Obóz inwentaryzatorski, Lektorat języka łacińskiego, Lektorat języka obcego nowożytnego (poziom B2 1), Historia filozofii, Wychowanie fizyczne

 

Możliwości pracy

Absolwenci są przygotowani do pracy w muzeach, galeriach sztuki, urzędach konserwatorskich. Uzyskują wiedzę pozwalającą na pracę w instytucjach kultury i mediach z nią związanych oraz w domach aukcyjnych i handlu antykwarycznym.

 

II. Studia magisterskie (II stopnia)

 

Czas trwania

2 lata (4 semestry)

 

Stopień:

magister historii sztuki

 

Opis

Program studiów magisterskich ma na celu doskonalenie warsztatu naukowego historyka sztuki (seminaria magisterskie, metodologia), jak i praktycznych umiejętności (np. dokumentalistyka konserwatorska). Blok przedmiotów do wyboru (fakultety, wykłady monograficzne, seminaria magisterskie) pozwala na modelowanie specjalności w zależności od indywidualnych zainteresowań studentów. W programie studiów jest uwzględniona jako obowiązkowa 26-dniowa praktyka zawodowa w wybranych przez studentów instytucjach związanych ze sztuką (np. muzea, galerie, domy aukcyjne). Przewidziana jest możliwość wyjazdu stypendialnego za granicę (studia uniwersyteckie, praktyka) w ramach programu LLP ERASMUS.

 

Struktura

 

W programie studiów wyodrębniony jest blok przedmiotów obowiązkowych, pozostałe zaś (wykłady monograficzne, fakultety, seminaria magisterskie) są wybierane przez studentów z oferty aktualizowanej każdego roku. Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem na ocenę, niektóre zaś egzaminem. W każdym semestrze student jest zobligowany do uzyskania 30 punktów ECTS. Studia kończą się napisaniem pracy magisterskiej oraz egzaminem magisterskim.

 

Przedmioty

Metodologia historii sztuki i badań nad sztuką, Warsztat badawczy historyka sztuki, Dzieje myśli o sztuce, Muzealnictwo, Wybrane zagadnienia współczesnej kultury artystycznej, przedmioty fakultatywne, wykłady monograficzne, Seminarium magisterskie, Język obcy nowożytny (poziom B2+), Praktyka muzealna.

 

Możliwości zatrudnienia

Absolwenci studiów magisterskich mają uprawnienia do pracy w muzeach, galeriach sztuki, urzędach konserwatorskich, placówkach dokumentacji zabytków sztuki, wydziałach kultury administracji państwowej oraz samorządowej. Dysponują również wiedzą pozwalającą na pracę w mediach związanych z kulturą, w domach aukcyjnych i handlu antykwarycznym. Absolwenci studiów magisterskich mogą kontynuować naukę na czteroletnich studiach doktoranckich.

 

 

Studia Podyplomowe Wiedzy o Sztuce i Kulturze

 

Czas trwania

1)      2 semestry (studia doskonalące)

2)      3 semestry (studia kwalifikacyjne)

 

Opis

Program studiów doskonalących obejmuje wybrane zagadnienia historii sztuki od okresu pradziejowego po współczesność. Równolegle studenci są przygotowani do samodzielnej analizy i interpretacji dzieła sztuki w ramach przedmiotów warsztatowych. Praktyczne umiejętności dokumentacji dzieła sztuki są doskonalone podczas obozu inwentaryzacyjnego i objazdu zabytkoznawczego. Wiele przedmiotów pozwala na prowadzenie poszczególnych zajęć w obiektach zabytkowych, muzeach i galeriach, jak i w terenie. Program studiów kwalifikacyjnych uwzględnia dodatkowo blok przedmiotów metodycznych przygotowujących do nauki przedmiotu Wiedzy o Kulturze oraz wybrane zagadnienia z zakresu muzykologii i teatrologii.

 

Struktura

Program realizowany jest w dwóch trybach:

1)      studia doskonalące, dwusemestralne (220 godz.) adresowane są do absolwentów wszystkich kierunków studiów zainteresowanych historią sztuki

2)      studia kwalifikacyjne, trzysemestralne, składające się z bloku przedmiotów dydaktycznych (230 godz.) i metodycznych (120 godz.) adresowane są do absolwentów studiów humanistycznych, społecznych lub artystycznych, posiadających uprawnienia nauczycielskie.

Studenci uzyskują zaliczenia według zasad określonych przez wykładowców danych przedmiotów. Podczas ostatniego semestru studenci przygotowują pracę dyplomową pod kierunkiem wybranego promotora.

 

Przedmioty

Wykłady (1 i 2 sem): Sztuka pradziejowa, Sztuka średniowieczna powszechna i polska, Sztuka renesansowa, Sztuka barokowa, Sztuka nowoczesna, Sztuka współczesna, Ochrona dziedzictwa kulturowego

Wykłady (3 sem.): Wybrane zagadnienia historii muzyki, Wybrane zagadnienia wiedzy o teatrze

Konwersatoria (1 i 2 sem.): Analiza dzieła malarskiego, Analiza dzieła rzeźby, Analiza dzieła architektury, Analiza dzieła sztuki współczesnej, Analiza treści dzieła sztuki, Nauki Pomocnicze Historii Sztuki, Techniki sztuk plastycznych, Dzieje myśli o sztuce, Wybrane zagadnienia krytyki artystycznej, Polska sztuka użytkowa XX i XXI w.

Konwersatoria (3 sem.): Podstawy analizy dzieła muzycznego

Seminarium

Zajęcia metodyczne (3 sem.): Metodyka nauczania sztuki, Programowania zajęć edukacji wiedzy o kulturze, Wybrane zagadnienia pedagogiki twórczości, Działania artystyczne w nauczaniu „Wiedzy o kulturze”, Aktywne metody nauczania „Wiedzy o kulturze” w muzeum, Projekt kulturalny w edukacji, Praktyka szkolna

 

Zajęcia terenowe (po 2 sem.): Obóz inwentaryzatorski, Objazd zabytkoznawczy

 

Możliwości zatrudnienia

Świadectwo ukończenia SPWSK daje uprawnienia do nauczania dodatkowego przedmiotu Wiedza o Kulturze.