Sylabusy

HISTORIA SZTUKI

 

Studia licencjackie

1 semestr

Rok akademicki 2020/21

 

I rok

 

                       

 

1.

Nazwa przedmiotu/modułu
- w języku polskim

Wprowadzenie do historii sztuki – wykład

Prof. dr hab. Waldemar Okoń

 

- w języku angielskim

Introduction to Art History - lecture

2.

Dyscyplina

nauki o sztuce

3.

Język wykładowy

polski

4.

Jednostka prowadząca przedmiot

Instytut Historii Sztuki

5.

Kod przedmiotu/modułu

 

6.

Rodzaj przedmiotu/modułu

obowiązkowy

7.

Kierunek studiów / specjalność*

Historia sztuki

8.

Poziom studiów

I stopień

9.

Rok studiów (jeśli obowiązuje)

I

10.

Semestr

zimowy

11.

Forma zajęć i liczba godzin

30 h

12.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla przedmiotu/modułu

brak

13.

Cele kształcenia dla przedmiotu

Wykład poświęcono głównie aspektom natury metodologicznej, a jego celem jest zapoznanie słuchaczy z różnorodnymi publikacjami z dziedziny historii sztuki, zarówno w odniesieniu do historii dyscypliny, jak przede wszystkim do różnych form rozumienia dzieła sztuki oraz wskazań na wielowiekową, retoryczną tradycję ich krytycznej i badawczej analizy

14.

Treści programowe

Historia sztuki jako dziedzina nauki znajdująca się na przecięciu znaczeń słowa i obrazu, w trakcie wykładu poddawana jest rozlicznym metodologicznym i tekstowym transformacjom, sterując w kierunku modnych ostatnio badań na przykład  nad historią  muzealnictwa i kolekcji, nowymi mediami czy, najogólniej mówiąc, sztukami wizualnymi i wizualnością zawłaszczającymi tradycyjną przestrzeń  zajmowaną dotychczas przez tą dyscyplinę. Relacje historii sztuki z socjologią, psychologią, filozofią i antropologią, to kolejny nurt tematyczny wykładu, sytuujący ją na szeroko pojmowanym  tle współczesnej humanistyki.

15.

Zakładane efekty uczenia się

K W01 Zna podstawową terminologię używaną w historii sztuki i zasady analiz dzieł sztuki

K W02 Zna różne rodzaje badań z zakresu historii sztuk i specyfikę stosowanych w nich metod

K U01 Swobodnie posługuje się terminologią historii sztuki, potrafi dokonać analizy dzieła sztuki

K U02 Potrafi stosować podstawowe metody badawcze właściwe dla specyficznych przedmiotów badań

16.

Literatura obowiązkowa i zalecana

1  J. Białostocki, Historia sztuki wśród nauk humanistycznych, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1980.

2.  J. Białostocki, Refleksje i syntezy ze świata sztuki, Warszawa 1978 /część III i IV/.

3.  C. Korsmeyer, Gender w estetyce, Kraków 2004.

4 .  A. F. Jones, Wstęp do historii sztuki, Poznań 1999.

5.   Myśl, oko i ręka artysty. Studia nad genezą tworzenia, pod redakcją R. Kasperowicza i E. Wolickiej, Lublin 2003.

6.   M. Golka, Socjologiczny obraz sztuki, Poznań 1996.

7. E. Basara-Lipiec, Arcydzieło. Teoria i rzeczywistość, Warszawa 1997.

8.  M. Poprzęcka, Impas. Opór, utrata, niemoc, sztuka, Gdańsk 2019.

9.  Sacrum i sztuka, opracowanie N. Cieślińska, Kraków 1989.

10.  A. D` Alleva, Jak studiować historię sztuki, Kraków 2008.

11. E. Panofsky, Studia z historii sztuki, Warszawa 1971 /artykuły: „Ikonografia i ikonologia”, „Architektura gotycka i scholastyka”, „Rzeczywistość i symbol w malarstwie niderlandzkim”, „W obronie wieży z kości słoniowej”/.

12.   Wstęp do historii sztuki. T. I. Przedmiot metodologia zawód, Warszawa 1973.

13. G. Bandmann, Przemiany w ocenie tworzywa w teorii sztuki XIX wieku /w:/ Pojęcia, problemy, metody współczesnej nauki o sztuce. Dwadzieścia sześć artykułów uczonych europejskich i amerykańskich. Wybrał J. Białostocki, Warszawa 1976.

14. Nacjonalizm w sztuce i historii sztuki 1789-1950, redakcja D. Konstatntynowa, R. Pasiecznego, Warszawa 1998.

15. Słowo i obraz. Materiały Sympozjum Komitetu Nauk o Sztuce PAN, pod red. .A. Morawińskiej, Warszawa 1982.

16. J. Gage, Kolor i znaczenie, Kraków 2010.

17. H. Wölfflin, Podstawowe pojęcia historii sztuki. Problem rozwoju stylu w sztuce nowożytnej, Wrocław-Warszawa-Kraków 1962.

18. E. W. Gombrich, Sztuka i złudzenie. O psychologii przedstawienia obrazowego, Warszawa 1981, część I, II i III.

19.  Rzeczywistość – realizm-reprezentacja, pod redakcją M. Poprzęckiej, Warszawa 2001,

20.  Wiek awangardy, redakcja L .Bieszczad, Kraków 2008.

21.  W. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć, Warszawa 1976.

22.H. Belting, Antropologia obrazu. Szkice do nauki o obrazie, Kraków 2007.

23. Kolekcjonerstwo polskie XX i XXI wieku. Szkice, red. T. de Rossseta, A. Kluczewskiej-Wójcik, A. Tołysz, Warszawa 2015.

24. R. Tańczuk, Kolekcja-pamięć-tożsamość. Studia o kolekcjonowaniu, Wrocław 2018.

25.  Fotografia i filozofia. Szkice o pędzlu natury, redakcja S. Walden, Kraków 2018.

26. K. Trzeciak, Posągi i utopie. Rzeźba jako metafora nowoczesnej formy artystycznej podmiotowości i politycznej wspólnoty, Kraków 2018.

27. Pogranicza audiowizualności, redakcja A. Gwóździa, Kraków 2010.

17.

Metody weryfikacji zakładanych efektów uczenia się: 

Sprawdzenie pracy pisemnej

18.

Warunki i forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu:  

Ocena obejmuje uczestnictwo w zajęciach – sprawdzanie listy obecności oraz znajomość literatury omawianej na wykładzie. Ze względu na tryb on-line będzie konieczne przedstawienie pisemnej pracy zaliczeniowej związanej z omawianą problematyką

 

19.

Nakład pracy studenta/doktoranta

 

 

Forma realizacji zajęć przez studenta*/doktoranta*

Liczba godzin przeznaczona na zrealizowanie
danego rodzaju zajęć

 

zajęcia (wg planu studiów) z prowadzącym:

30

 

-

 

 

praca własna studenta/doktoranta

30

 

-

 

 

Łączna liczba godzin 

60

 

Liczba punktów ECTS

2

                       

 

 

 

 

1.

Nazwa przedmiotu/modułu
- w języku polskim

Wprowadzenie do historii sztuki – architektura (ćwiczenia)

Mgr Paulina Korneluk

 

- w języku angielskim

Introduction to Art History - Architecture

2.

Dyscyplina

Nauki o sztuce

3.

Język wykładowy

język polski

4.

Jednostka prowadząca przedmiot

Instytut Historii Sztuki

5.

Kod przedmiotu/modułu

22-HS-S1-WprArchit1

6.

Rodzaj przedmiotu/modułu

obowiązkowy

7.

Kierunek studiów / specjalność*

historia sztuki

8.

Poziom studiów

I stopień

9.

Rok studiów (jeśli obowiązuje)

I

10.

Semestr

zimowy

11.

Forma zajęć i liczba godzin

ćwiczenia 30

 

12.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla przedmiotu/modułu

brak

13.

Cele kształcenia dla przedmiotu

Zapoznanie studentów z terminologią z zakresu historii architektury oraz z techniką sporządzania opisu inwentaryzatorskiego dzieła architektury.

14.

Treści programowe

 1. Architektura jako dziedzina sztuki, narodziny architektury, traktaty architektoniczne, architektura, a budownictwo. (T)
 2. Rzut i układ przestrzenny, typy rzutów, układy przestrzenne świątyń i budynków świeckich. (T)
 3. Wybrane zagadnienia z konstrukcji budowli, klasyczny i gotycki system konstrukcyjny, typy łuków, sklepień, stropów, kopuł, dachów.  (O)
 4. Porządki architektoniczne, typy kolumn i podpór, proporcje, sposoby rozczłonkowania bryły i wieńczenia budowli. (O)
 5. Budownictwo świeckie, wnętrza, układy, systemy komunikacyjne, typy okien, schodów, drzwi. (O)
 6. Artykulacja i dekoracja budowli świeckiej i sakralnej, perspektywa, korekty optyczne w architekturze. (O)
 7. Inne typy budowli: zamek, fortyfikacje, zagadnienia współczesnej architektury, typy założeń ogrodowych i cmentarnych, wybrane świątynie niechrześcijańskie. (O)
 8. Podstawowe elementy urbanistyki. (O)
 9. Analiza planów architektonicznych, rysunek przekroju poziomego budowli.
 10. Zasady sporządzania opisu inwentaryzatorskiego budowli świeckiej i sakralnej.

15.

Zakładane efekty uczenia się

K_W01 Zna podstawową terminologię używaną w historii architektury i zasady opisu inwentaryzatorskiego dzieła architektury

K_U01 Swobodnie posługuje się terminologią historii architektury, potrafi dokonać opisu inwentaryzatorskiego dzieła architektury

16.

Literatura obowiązkowa i zalecana

1. Słownik terminologiczny sztuk pięknych, red. Krystyna Kubalska-Sulkiewicz (koordynator), Monika Bielska-Łach, Anna Manteuffel-Szarota ; współpraca Margarita Kardasz, Bożena Kędzierzawska, Ewa Borowska, Magdalena Witwińska, Warszawa 2018.

2. Koch Wilfried, Style w architekturze. Arcydzieła budownictwa europejskiego od antyku po czasy współczesne, Warszawa 2017.

3. Mączeński Zdzisław, Elementy i detale architektoniczne w rozwoju historycznym, Warszawa 2008.

4. Watkin David, Historia architektury zachodniej, Warszawa 2006.

5. Witruwiusz, O architekturze ksiąg dziesięć, Warszawa 2004.

17.

Metody weryfikacji zakładanych efektów uczenia się:

- uczestnictwo w zajęciach (dopuszczalne dwie nieobecności)

-aktywność na zajęciach

18.

Warunki i forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu: 

-ocena opisu inwentaryzatorskiego

-zaliczenie rysunku przekroju poziomego budowli

- ocena z kolokwium

 

19.

Nakład pracy studenta/doktoranta

 

 

Forma realizacji zajęć przez studenta*/doktoranta*

Liczba godzin przeznaczona na zrealizowanie
danego rodzaju zajęć

 

zajęcia (wg planu studiów) z prowadzącym:

30

 

-

Ćwiczenia online

 

praca własna studenta/doktoranta

30

 

-

- czytanie wskazanej literatury (5h)

- przygotowanie prac pisemnych (15h)

- przygotowanie do sprawdzianów i egzaminu (10h)

 

Łączna liczba godzin 

60

 

Liczba punktów ECTS

2

                       

 

 

 

1.

Nazwa przedmiotu/modułu
- w języku polskim

Wstęp do historii sztuki – malarstwo

Dr Jakub Zarzycki

 

- w języku angielskim

Introduction to Art History - Painting 1

2.

Dyscyplina

Nauki o sztuce

3.

Język wykładowy

Język polski

4.

Jednostka prowadząca przedmiot

Instytut Historii Sztuki UWr

5.

Kod przedmiotu

22-HS-S1-WprMalar1

6.

Rodzaj przedmiotu

obowiązkowy

7.

Kierunek studiów

Historia sztuki

8.

Poziom studiów

I stopień

9.

Rok studiów (jeśli obowiązuje)

I

10.

Semestr

zimowy

11.

Forma zajęć i liczba godzin

Zajęcia zdalne, 30 h

12.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla przedmiotu/modułu

brak

13.

Cele kształcenia dla przedmiotu

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z terminologią z zakresu historii malarstwa, metodami opisu, analizy i klasyfikacji malarskich dzieł sztuki oraz podstawową literaturą na ten temat. Od uświadomienia ogólnych prawideł decydujących o powstaniu obrazu, poprzez wykształcenie zdolności widzenia i nazywania zasadniczych elementów dzieła (formy, kompozycji, warstwy kolorystycznej), aż do umiejętności werbalnego uporządkowania wrażeń w postaci prawidłowego opisu strukturalnego oraz opisu uwzględniającego ikonografię, warstwy ikonologiczne i symboliczne dzieła.

14.

Treści programowe

1. Obraz i jego kategorie – problem gatunku, motywu i tematu w malarstwie (O)

2. Obraz jako obiekt (1) – badanie i opisywanie materialnej struktury obrazu (O)

3. Obraz jako obiekt (2) – datowanie oraz określanie pochodzenia i autorstwa dzieł malarskich. Zasady uzupełniania karty inwentaryzatorskiej dzieła malarskiego (O)

4. Elementy dzieła malarskiego (1) – punkt, linia a płaszczyzna (O)

5. Elementy dzieła malarskiego (2) – kształt i forma (O)

6. Elementy dzieła malarskiego (3) – przestrzeń, ruch, dynamika (O)

7. Elementy dzieła malarskiego (4) – kolor (O)

8. Elementy dzieła malarskiego (5) – światłocień i problem ekspresji (O)

9. Jak analizować i opisywać dzieło malarskie? (1) – wprowadzenie (O)

10. Jak analizować i opisywać dzieło malarskie? (2) – ćwiczenia (O)

11. Jak analizować i opisywać dzieło malarskie? (3) – ćwiczenia (O)

12. Terminologia historii sztuki związana z malarstwem (1) (O)

13. Terminologia historii sztuki związana z malarstwem (2) (O)

15.

Zakładane efekty uczenia się

K_W01, K_W02, K_U01, K_U02:

- Zna podstawową terminologię używaną w historii sztuki i zasady opisów i analiz dzieł malarskich z różnych dziedzin i epok w języku polskim

- Zna różne rodzaje badań z zakresu historii sztuk i specyfikę stosowanych w nich metod

- Swobodnie posługuje się terminologią historii sztuki w języku polskim, potrafi dokonać opisu i analizy dzieła malarskiego

- Potrafi stosować podstawowe metody badawcze właściwe dla specyficznych przedmiotów badań

16.

Literatura obowiązkowa i zalecana

Obowiązkowa

- Arnheim R., Sztuka i percepcja wzrokowa, Warszawa 1978 (i późniejsze wydania).

- Kandynski W., Punkt i linia a płaszczyzna. Przyczynek do analizy elementów malarskich, Warszawa 1986 (i późniejsze wydania).

- Rejniak-Majewska A., Chaosmos, czyli o gramatyce i fizjonomice form, Posłowie w: Kandyński, Punkt…, Łódź 2019.

- Rzepińska M., Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego, Warszawa 1989 (i inne wydania).

- Słownik terminologiczny sztuk pięknych, red. K. Kubalska-Sulkiewicz, M. Bielska-Łach, A. Manteuffel-Szarota, Warszawa 2005

Zalecana

- Gombrich E. H., O sztuce, Warszawa 2010 (i inne wydania).

- Rzepińska M., Siedem wieków malarstwa europejskiego, Wrocław 1986 (i inne wydania).

17.

Metody weryfikacji zakładanych efektów uczenia się: 

- końcowa praca kontrolna (O)*,

18.

Warunki i forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu  

- ciągła kontrola obecności i postępów w zakresie tematyki zajęć (O)

 - praca kontrolna (końcowa) (O)*

19.

Nakład pracy studenta/doktoranta

 

 

Forma realizacji zajęć przez studenta

Liczba godzin przeznaczona na zrealizowanie
danego rodzaju zajęć

 

zajęcia (wg planu studiów) z prowadzącym:

 

 

- Ćwiczenia online

30

 

praca własna studenta/doktoranta

 

 

- przygotowanie do zajęć

- czytanie wskazanej literatur

 - przygotowanie prac

30

 

Łączna liczba godzin 

60

 

Liczba punktów ECTS

2

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Nazwa przedmiotu/modułu
- w języku polskim

Historia sztuki starożytnej

Dr Agata Kubala

 

- w języku angielskim

History of Ancient Art

2.

Dyscyplina

Nauki o sztuce

3.

Język wykładowy

Polski

4.

Jednostka prowadząca przedmiot

Instytut Historii Sztuki

5.

Kod przedmiotu

22-HS-S1-HISzSt1

6.

Rodzaj przedmiotu

obowiązkowy

7.

Kierunek studiów

Historia sztuki

8.

Poziom studiów

I stopień

9.

Rok studiów (jeśli obowiązuje)

I

10.

Semestr

letni

11.

Forma zajęć i liczba godzin

Wykład prowadzony zdalnie, 30 godz.

12.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla przedmiotu/modułu

Brak

13.

Cele kształcenia dla przedmiotu

Omówienie kultury materialnej starożytnego Egiptu oraz Grecji w epoce brązu i okresie archaicznym.

 

14.

Treści programowe

 1. Sztuka egipska okresu Starego Państwa (O)
 2.  Sztuka egipska okresu Średniego Państwa (O)
 3. Sztuka egipska okresu Nowego Państwa (O)
 4. Sztuka egipska Epoki Późnej (O)
 5. Sztuka okresu ptolemejskiego
 6. Sztuka starożytnej Grecji w epoce brązu (sztuka egejska)
 7. Sztuka grecka od epoki archaicznej

 

15.

Zakładane efekty uczenia się

KW_01, KW_03, KW_05, KW_07, KU_01, KU_03, KU_05, KU_07

 

K_W01 Zna podstawową terminologię używaną w historii sztuki i zasady opisów i analiz dzieł sztuki starożytnej w języku polskim.

K_W03 Ma uporządkowaną chronologicznie i tematycznie wiedzę z historii sztuki starożytnej.

K_W05 Ma podstawową wiedzę dotyczącą technik wykonywania dzieł różnych dziedzin sztuki starożytnej (malarstwa, rzeźby, architektury).

K_W07 Zna zagadnienia specyfiki wizualnej dzieł sztuki starożytnej, ich typologii, ikonografii i ikonologii.

K_U01 Swobodnie posługuje się terminologią historii sztuki starożytnej w języku polskim, potrafi dokonać opisu i analizy dzieła sztuki.

K_U03 Potrafi posługiwać się nabytą wiedzą ogólną z zakresu historii sztuki starożytnej do charakteryzowania konkretnego dzieła sztuki.

K_U05 Rozróżnia w praktyce techniki wykonania dzieł sztuki starożytnej i zastosowane w nich materiały.

K_U07  Potrafi w przypadku podjęcia analizy dzieła sztuki wskazać na jego przynależność do określonego typu, odczytać temat dzieła i wskazać na pochodzenie danego tematu (również ze wskazaniem jego źródeł pozaartystycznych: ideowych, religijnych, politycznych, społecznych czy literackich).

16.

Literatura obowiązkowa i zalecana

J. Baines, J. Malek, Egipt starożytny, Warszawa 1995.

J. Lipińska, Sztuka starożytnego Egiptu, Warszawa 2008.

K. Myśliwiec, Pan Obydwu Krajów. Egipt w I tysiącleciu p.n.e., Warszawa 1993.

K. Lewartowski, A. Ulanowska, Archeologia egejska. Grecja od epoki paleolitu po wczesną epokę żelaza, Warszawa 1999.

B. Rutkowski, Sztuka egejska, Warszawa 1987

J. Boardman, Sztuka grecka, Warszawa 1999.

E. Papuci-Władyka, Sztuka starożytnej Grecji, Warszawa-Kraków 2001.

E. Makowiecka, Sztuka grecka, Warszawa 2008.

 

17.

Metody weryfikacji zakładanych efektów uczenia się: 

Egzamin pisemny realizowany w sposób tradycyjny, lub, jeśli nie będzie takiej możliwości - online

18.

Warunki i forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu:  

Pisemny egzamin semestralny

19.

Nakład pracy studenta/doktoranta

90 godz.

 

Forma realizacji zajęć przez studenta

Wykład online – 30 godz.

 

zajęcia (wg planu studiów) z prowadzącym:

 

 

- uczestnictwo w  wykładzie online

30 godz.

 

praca własna studenta

 

 

- przygotowanie do egzaminu

90 godz.

 

Łączna liczba godzin 

120 godz.

 

Liczba punktów ECTS

5

                       

 

1.

Nazwa przedmiotu/modułu
- w języku polskim

Historia sztuki wczesnochrześcijańskiej

Dr hab. Romuald Kaczmarek, prof. UWr

 

- w języku angielskim

History of Early Christian Art

2.

Dyscyplina

Nauki o sztuce

3.

Język wykładowy

Polski

4.

Jednostka prowadząca przedmiot

Instytut Historii Sztuki

5.

Kod przedmiotu/modułu

22-HS-S1-HiSzWc1

6.

Rodzaj przedmiotu/modułu

obowiązkowy

7.

Kierunek studiów

Historia sztuki

8.

Poziom studiów

I stopień

9.

Rok studiów (jeśli obowiązuje)

I

10.

Semestr

zimowy

11.

Forma zajęć i liczba godzin

wykład, 30 (O)

12.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla przedmiotu/modułu

brak

13.

Cele kształcenia dla przedmiotu

Przybliżenie problematyki dziejów sztuki od końca II w. ne. do końca IX w. na obszarze imperium rzymskiego, ze szczególnym uwzględnieniem terytoriów europejskich i okresu wczesnochrześcijańskiego i wczesnobizantyńskiego.

 

14.

Treści programowe

(O) Treści merytoryczne: na wstępie wykładu podane są granice chronologiczne omawianego okresu sztuki oraz główne podziały w jego obrębie wraz z ich uzasadnieniem; omawiane są też główne problemy odnoszące się do formowania się wczesnej sztuki chrześcijańskiej (geneza, rozprzestrzenienie geograficzne, relacje kulturowe pomiędzy światem pogańskim a chrześcijańskim, stosunek greckich i rzymskich pisarzy chrześcijańskich do sztuki); następnie omówione zostają najważniejsze przykłady sztuki z okresu przedkonstantyńskiego (domy Kościoła, sztuka w katakumbach, sarkofagi i rzeźba III w. Okres przełomu konstantyńskiego: przykłady sztuki okresu tetrarchii i wczesnokonstantyńskiego; działalność Konstantyna Wielkiego na rzecz Kościoła w Italii, Ziemi Świętej i na Wschodzie; główne fundacje Konstantyna. Problem genezy bazyliki chrześcijańskiej; architektura sakralna IV-V w. w Italii (kościoły, kościoły podwójne, bazyliki cmentarne, baptysteria, mauzolea i memorie). Rzeźba IV i V w. (sarkofagi, rzeźba w kości słoniowej). Dekoracje ścian budowli sakralnych, a szczególnie mozaiki (Rzym, Neapol, Mediolan, Rawenna). Dzieje powstania, etapy historyczne sztuki bizantyńskiej (do końca ikonoklazmu, dynastie macedońska i Komnenów; dynastia Paleologów). Konstantynopol: powstanie miasta i charakterystyka architektury i sztuki IV-V w. (urbanistyka, pałac cesarski, kościoły, obiekty hydrotechniczne). Architektura i sztuka sakralna doby Justyniana Wielkiego (architektura, rzeźba, malarstwo monumentalne i miniaturowe). Problem ikonoklazmu (726-843) i konsekwencje dla sztuki.

15.

Zakładane efekty uczenia się

 

K_W01, K_W03, K_W05, K_W07,; K_U01, K_U03, K_U05, K_U7;

 

Zna podstawową terminologię używaną w historii sztuki i zasady opisów i analiz dzieł sztuki z zakresu sztuki wczesnochrześcijańskiej w języku polskim i w wyborze w języku obcym (nowożytnym).

- Ma uporządkowaną chronologicznie i tematycznie wiedzę z historii sztuki wczesnochrześcijańskiej (II-VI w).

- Ma podstawową wiedzę dotyczącą technik wykonywania dzieł sztuki wczesnochrześcijańskiej różnych dziedzin (malarstwa, grafiki, rzeźby, architektury).

- Zna zagadnienia specyfiki wizualnej dzieł sztuki wczesnochrześcijańskiej, ich typologii, ikonografii i ikonologii.

- Swobodnie posługuje się terminologią historii sztuki w języku polskim, potrafi dokonać opisu i analizy dzieła sztuki wczesnochrześcijańskiej.

- Potrafi posługiwać się nabytą wiedzą ogólną z zakresu historii sztuki wczesnochrześcijańskiej do charakteryzowania konkretnego dzieła sztuki.

- Rozróżnia w praktyce techniki wykonania dzieł sztuki wczesnochrześcijańskiej i zastosowane w nich materiały.

- Potrafi w przypadku podjęcia analizy dzieła sztuki wczesnochrześcijańskiej wskazać na jego przynależność do określonego typu, odczytać temat dzieła i wskazać na pochodzenie danego tematu (również ze wskazaniem jego źródeł pozaartystycznych: ideowych, religijnych, politycznych, społecznych czy literackich).

16.

Literatura obowiązkowa i zalecana

Literatura obowiązkowa i zalecana:

Zalecana literatura (podręczniki)

- B. Filarska, Początki architektury chrześcijańskiej, Lublin 1983

- B. Filarska, Początki sztuki chrześcijańskiej, Lublin 1986

- H. Stern, Sztuka bizantyńska, Warszawa 1975

- E. Jastrzębowska, Sztuka wczesnochrześcijańska, Warszawa 1988 i 2009

- F.W. Deichmann, Archeologia chrześcijańska, Warszawa 1994

17.

Metody weryfikacji zakładanych efektów uczenia się: 

 Zaliczenie pisemne w formie testu (O)

18.

Warunki i forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu:  

 -

19.

Nakład pracy studenta/doktoranta

 

 

Forma realizacji zajęć przez studenta

Liczba godzin przeznaczona na zrealizowanie
danego rodzaju zajęć

 

zajęcia (wg planu studiów) z prowadzącym:

 

 

- wykład

30

 

praca własna studenta/doktoranta

 

 

- czytanie wskazanej literatury, kwerendy, przygotowanie wystąpień i pracy pisemnej

90

 

Łączna liczba godzin 

120

 

Liczba punktów ECTS

4

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Nazwa przedmiotu/modułu
- w języku polskim

Historia sztuki średniowiecznej powszechnej (sem. I i II) Dr hab. Romuald Kaczmarek, prof. UWr

 

- w języku angielskim

History of Medieval Art

2.

Dyscyplina

Nauki o sztuce

3.

Język wykładowy

Polski

4.

Jednostka prowadząca przedmiot

Instytut Historii Sztuki

5.

Kod przedmiotu/modułu

22-HS-S1-HiSzSP1

6.

Rodzaj przedmiotu/modułu

Obowiązkowy

7.

Kierunek studiów

Historia sztuki

8.

Poziom studiów

I stopień

9.

Rok studiów (jeśli obowiązuje)

I

10.

Semestr

zimowy, letni

11.

Forma zajęć i liczba godzin

wykład, 30 (w sem. zimowym 30h online) + 30h (sem. letni)

12.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla przedmiotu/modułu

Brak

13.

Cele kształcenia dla przedmiotu

Przybliżenie problematyki historii sztuki średniowiecznej od VI do 1 ćw. XVI w. ze szczególnym uwzględnieniem Europy Zachodniej i Środkowej (bez Polski)

14.

Treści programowe

(O) Treści merytoryczne: materiał prezentowany jest w układzie chronologicznym, a w jego ramach podzielony jest na gatunki (architektura, sztuki plastyczne); na wstępie wykładu podane są granice chronologiczne omawianego okresu sztuki oraz główne podziały w jego obrębie wraz z ich uzasadnieniem, wyjaśnieniem etymologii nazwy. Omawiane są następujące główne zagadnienia: sztuka okresu wędrówki ludów; sztuka wizygocka, merowińska i longobardzka; sztuka iryjska i anglosaska VI-X w.; sztuka epoki karolińskiej (3 tercja IX – kon. IX w.); sztuka X w. ze szczególnym uwzględnieniem Niemiec ottońskich. Epoka sztuki romańskiej: jej geneza, kolebka, zasięg terytorialny, chronologia; charakterystyka stylu; architektura i sztuki plastyczne XI-XII w. – główne dzieła, zróżnicowania regionalne.

Epoka sztuki gotyckiej: dzieje terminu, poglądów i badań (teorie). Początki i rozkwit architektury gotyckiej we Francji (poł. XII-XIII w.) i jej wpływ na kraje ościenne. Nowe zakony i ich architektura. Rzeźba i malarstwo 2 poł. XII- XIII w. Sztuka wieku XIV: nowe tendencje w architekturze, mistycyzm i jego odzwierciedlenia w sztuce, najważniejsze regiony i centra artystyczne Europy Zachodniej. Sztuka na przełomie XIV i XV w.: tzw. styl międzynarodowy – tzw. styl piękny. Główne tendencje sztuki XV-pocz. XVI w. w Europie północnej.

15.

Zakładane efekty uczenia się

 

K_W01, K_W03, K_W05, K_W07,; K_U01, K_U03, K_U05, K_U7;

- Zna podstawową terminologię używaną w historii sztuki i zasady opisów i analiz dzieł sztuki z zakresu sztuki średniowiecznej w języku polskim i w wyborze w języku obcym (nowożytnym).

- Ma uporządkowaną chronologicznie i tematycznie wiedzę z historii sztuki średniowiecznej (VI-pocz. XVI w.).

- Ma podstawową wiedzę dotyczącą technik wykonywania dzieł sztuki średniowiecznej różnych dziedzin (malarstwa, grafiki, rzeźby, architektury).

- Zna zagadnienia specyfiki wizualnej dzieł sztuki średniowiecznej, ich typologii, ikonografii i ikonologii.

- Swobodnie posługuje się terminologią historii sztuki w języku polskim, potrafi dokonać opisu i analizy dzieła sztuki średniowiecznej

- Potrafi posługiwać się nabytą wiedzą ogólną z zakresu historii sztuki średniowiecznej do charakteryzowania konkretnego dzieła sztuki.

- Rozróżnia w praktyce techniki wykonania dzieł sztuki średniowiecznej i zastosowane w nich materiały.

- Potrafi w przypadku podjęcia analizy dzieła sztuki średniowiecznej wskazać na jego przynależność do określonego typu, odczytać temat dzieła i wskazać na pochodzenie danego tematu (również ze wskazaniem jego źródeł pozaartystycznych: ideowych, religijnych, politycznych, społecznych czy literackich)

16.

Literatura obowiązkowa i zalecana

Literatura obowiązkowa i zalecana:

Zalecana literatura (podręczniki)

opracowania dziejów sztuki średniowiecznej

- Sztuka świata (oprac. zbior.), t. II-V (tu odpowiednie fragmenty o sztuce europejskiej), Warszawa 1990-1993

-  N. Pevsner, Historia architektury europejskiej, t. 1, Warszawa 1979 i in.

-W. Sauerländer, Rzeźba średniowieczna, Warszawa 1978 i in.

- P. Skubiszewski, Sztuka Europy łacińskiej od VI do IX wieku, Lublin 2001

- Z. Świechowski, B. Gumińska, L. Nowak, Sztuka romańska, Warszawa 1976

- J. Białostocki, Sztuka XV wieku. Od Parlerów do Dürera, Warszawa 2011

Proponowana literatura dodatkowa

historia i kultura (do wyboru):

- G. Duby, Czasy katedr: sztuka i społeczeństwo 980-1420, Warszawa 1986 i in.

- J. Huizinga, Jesień średniowiecza, Warszawa 1974 i in.

- J. Le Goff, Kultura średniowiecznej Europy, Warszawa 1970

dzieje sztuki średniowiecznej

- R. Toman (red.), Sztuka romańska. Architektura-rzeźba-malarstwo, Köln 2000

- R. Toman (red.), Sztuka gotyku. Architektura – rzeźba – malarstwo, Köln 2000

- A. Ziemba, Sztuka Burgundii i Niderlandów 1380-1500, t. 1, Sztuka dworu burgundzkiego oraz miast niderlandzkich, Warszawa 2008; t. 2, Niderlandzkie malarstwo tablicowe 1430-1500, Warszawa 2011

- E. Panofsky, Architektura gotycka i scholastyka, (w:) Studia z historii sztuki, Warszawa 1971, s. 33-65

- O. von Simson, Katedra gotycka, Warszawa 1989

- J. Jarzewicz, O dwóch niewielkich książkach i jednej wielkiej teorii [omówienie książek M. Büchsela i Chr. Markschiesa], „Artium Questiones” 13(2002), s. 359-371

uzupełniające:

- P. Williamson, Gothic Sculpture 1140-1300, New Haven-London 1995

- M.J. Liebmann, Die deutsche Plastik 1350-1550, Leipzig 1982

- R. Krüger, Dawne niemieckie malarstwo tablicowe, Berlin-Warszawa 1974

- M. Skubiszewska, Malarstwo Italii w latach 1250-1400, Warszawa 1981

- K. Secomska, Mistrzowie i książęta. Malarstwo francuskie XV i XVI w., Warszawa 1989

- L. Kalinowski, Sztuka około roku 1400, (w) Sztuka około 1400. Materiały Sesji SHS, Warszawa 1996, s. 15-24

- J. Białostocki, Spory o późny gotyk, (w) Późny gotyk. Materiały Sesji SHS, Warszawa 1965, s. 18-82

- W. Marcinkowski, Przedstawienia dewocyjne jako kategoria sztuki gotyckiej, Kraków 1994

17.

Metody weryfikacji zakładanych efektów uczenia się: 

 egzamin pisemny w formie testu (O)

18.

Warunki i forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu:  

 Praca pisemna w formie testu (O)

19.

Nakład pracy studenta/doktoranta

 

 

Forma realizacji zajęć przez studenta

Liczba godzin przeznaczona na zrealizowanie
danego rodzaju zajęć

 

zajęcia (wg planu studiów) z prowadzącym:

 

 

- wykład

30

 

praca własna studenta/doktoranta

 

 

- czytanie wskazanej literatury, kwerendy, przygotowanie wystąpień i pracy pisemnej

60

 

Łączna liczba godzin 

90

 

Liczba punktów ECTS

3

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim

 

Historia sztuki średniowiecznej powszechnej

Doc. dr Jacek Witkowski

 

 

- w języku angielskim

General History of Medieval Art

 

2.

 

 

Dyscyplina

Nauki o sztuce

3.

Język wykładowy

polski

4.

Jednostka prowadząca przedmiot

 

Instytut Historii Sztuki

 

5.

Kod przedmiotu/modułu

22-HS-S1-HiSzSP1

6.

Rodzaj przedmiotu

Do wyboru

 

7.

Kierunek studiów

 

Historia sztuki

 

8.

Poziom studiów (I lub II stopień lub jednolite studia magisterskie)

 

I stopnia

 

9.

Rok studiów (jeśli obowiązuje)

 

I

 

10.

Semestr (zimowy lub letni)

 

Zimowy

 

11.

Forma zajęć i liczba godzin

ćwiczenia, 15 h

 

12.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów

 

Znajomość historii oraz religii i kultury średniowiecznej Europy

13.

Cele kształcenia dla przedmiotu

zapoznanie studentów z węzłowymi problemami polskiej sztuki ottońskiej i romańskiej; wybranych, głównych dzieł sztuki europejskiej

14.

Treści programowe:

materiał prezentowany jest w układzie chronologicznym, a w jego ramach podzielony jest na gatunki (architektura, sztuki plastyczne); sztuka X w. ze szczególnym uwzględnieniem Niemiec ottońskich. Epoka sztuki romańskiej: jej geneza, kolebka, zasięg terytorialny, chronologia; charakterystyka stylu; architektura i sztuki plastyczne XI-XII w. – główne dzieła, zróżnicowania regionalne.

Tematy referatów:

Tematy referatów (do wyboru):

Św. Bernward z Hildesheim a sztuka.

Romańskie drzwi brązowe w Europie.

Św, Hildegarda z Bingen a sztuka.

Bazylika Św. Marka w Wenecji.

Mozaiki sycylijskie (Palermo, Monreale, Cefalû).

Opat Dezyderiusz z Monte Cassino i jego fundacje artystyczne.

Opactwo w Cluny (architektura i rzeźba architektoniczna).

Gislebertus – rzeźbiarza z Autun.

Dekoracje rzeźbiarskie kościołów opackich z Moissac i Souillac.

Katedra św. Jakuba w Santiago de Compostella (architektura i rzeźba).

Rzeźba romańska we Włoszech (Wiligelmo da Modena, Niccolo da Ferrara, Benedetto Antelami).

Malarstwo romańskie w Hiszpanii.

Początki architektury cysterskiej (XII-XIII w.) w Europie.

 

 

15.

Zakładane efekty uczenia się

 

- Zna podstawową terminologię używaną w historii sztuki i zasady opisów i analiz dzieł sztuki z zakresu sztuki średniowiecznej w języku polskim i w wyborze w języku obcym (nowożytnym).

- Ma uporządkowaną chronologicznie i tematycznie wiedzę z historii sztuki średniowiecznej (VI-pocz. XVI w.).

- Ma podstawową wiedzę dotyczącą technik wykonywania dzieł sztuki średniowiecznej różnych dziedzin (malarstwa, grafiki, rzeźby, architektury).

- Zna zagadnienia specyfiki wizualnej dzieł sztuki średniowiecznej, ich typologii, ikonografii i ikonologii.

- Swobodnie posługuje się terminologią historii sztuki w języku polskim, potrafi dokonać opisu i analizy dzieła sztuki średniowiecznej

- Potrafi posługiwać się nabytą wiedzą ogólną z zakresu historii sztuki średniowiecznej do charakteryzowania konkretnego dzieła sztuki.

- Rozróżnia w praktyce techniki wykonania dzieł sztuki średniowiecznej i zastosowane w nich materiały.

- Potrafi w przypadku podjęcia analizy dzieła sztuki średniowiecznej wskazać na jego przynależność do określonego typu, odczytać temat dzieła i wskazać na pochodzenie danego tematu (również ze wskazaniem jego źródeł pozaartystycznych: ideowych, religijnych, politycznych, społecznych czy literackich)

 

Symbole kierunkowych

efektów uczenia się np.:

K_W01 

K_W03

K_W05

K_W07

K_U01 

K_U03

K_U05

K_U07

16.

Literatura obowiązkowa i zalecana

opracowania dziejów sztuki średniowiecznej

- Sztuka świata (oprac. zbior.), t. II-V (tu odpowiednie fragmenty o sztuce europejskiej), Warszawa 1990-1993

-W. Sauerländer, Rzeźba średniowieczna, Warszawa 1978 i in.

- P. Skubiszewski, Sztuka Europy łacińskiej od VI do IX wieku, Lublin 2001

- Z. Świechowski, B. Gumińska, L. Nowak, Sztuka romańska, Warszawa 1976

historia i kultura:

- G. Duby, Czasy katedr: sztuka i społeczeństwo 980-1420, Warszawa 1986 i in.

- J. Le Goff, Kultura średniowiecznej Europy, Warszawa 1970

dzieje sztuki średniowiecznej

- R. Toman (red.), Sztuka romańska. Architektura-rzeźba-malarstwo, Köln 2000

17.

Metody weryfikacji zakładanych efektów uczenia się:

Sprawdzenie referatu przez prowadzacego

 

18.

Warunki i forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu: 

wygłoszone referaty, aktywność na zajęciach

 

19.

Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin na

zrealizowanie aktywności

 

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem:

- wykład:

- ćwiczenia:

- laboratorium:

- konwersatorium:

 

 

 

15 h

 

Praca własna studenta np.:

- przygotowanie do zajęć:

- opracowanie wyników:

- czytanie wskazanej literatury (opanowanie definicji):

- napisanie pracy:

- przygotowanie do egzaminu:

 

 

 

 

45 h

 

 

 

Suma

60 h

Liczba punktów ECTS

 

2

       

 

 

 

1.

Nazwa przedmiotu/modułu
- w języku polskim

Techniki sztuk plastycznych

Dr Agnieszka Patała

 

- w języku angielskim

Artistic Techniques

2.

Dyscyplina

nauki o sztuce

3.

Język wykładowy

polski

4.

Jednostka prowadząca przedmiot

Instytut Historii Sztuki

5.

Kod przedmiotu/modułu

22-HS-S1-TeSzPl

6.

Rodzaj przedmiotu/modułu

obowiązkowy, do wyboru*

7.

Kierunek studiów / specjalność*

historia sztuki

8.

Poziom studiów

I stopień

9.

Rok studiów (jeśli obowiązuje)

I

10.

Semestr

zimowy, letni*

11.

Forma zajęć i liczba godzin

Ćwiczenia, 30 h online

12.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla przedmiotu/modułu

Student posiada podstawową wiedzę z zakresu historii sztuki, potrafi rozróżniać i nazywać (w najbardziej podstawowym zakresie) techniki sztuk plastycznych, potrafi brać udział w dyskusji.

13.

Cele kształcenia dla przedmiotu

Przedmiot ma na celu zaznajomienie studentów z najważniejszymi technikami sztuk plastycznych, przekazanie wiedzy z zakresu ochrony zabytków i konserwacji dzieł stuki.

14.

Treści programowe

Wszystkie treści programowe są realizowane online, w tym:
Techniki rysunkowe (rysunek węglem, ołówkiem metalowym i grafitowym, sangwiną, kredą, pędzlem, piórkiem)

Technika pastelu

Techniki graficzne: drzeworyt, linoryt, gipsoryt, miedzioryt, staloryt, suchoryt, kamienioryt, mezzotinta, akwaforta, akwatinta, miękki werniks, odprysk, fluoroforta, litografia, algrafia, cynkotypia, monotypia, sitodruk

Techniki malarskie (akwarela, gwasz, tempera, malarstwo olejne, akrylowe, fresk mokry, suchy, pakułowo-wapienny, sgraffito, mozaika)

Inne: witraż, stiuk, intarsja, sztukateria, chryzelefantyna

Techniki rzeźbiarskie: w drewnie, kamieniu , metalu (odlewane i kute rzeźby)

Techniki pozłotnicze: złocenie i srebrzenie na pulment, mikstion

15.

Zakładane efekty uczenia się

Zna podstawową terminologię używaną w historii sztuki i zasady opisów i analiz dzieł sztuki z różnych dziedzin i epok w języku polskim i obcym (nowożytnym) (K_W01)

Ma podstawową wiedzę dotyczącą technik wykonywania dzieł sztuki różnych dziedzin (malarstwa, grafiki, rzeźby, architektury) (K_W05)

Swobodnie posługuje się terminologią historii sztuki w języku polskim i obcym (nowożytnym), potrafi dokonać opisu i analizy dzieła sztuki (K_U01)

Rozróżnia w praktyce techniki wykonania dzieł sztuki i zastosowane w nich materiały (K_U05)

16.

Literatura obowiązkowa i zalecana

Ślesiński W., Techniki malarskie spoiwa mineralne, Warszawa 1983.

Ślesiński W., Techniki malarskie spoiwa organiczne, Warszawa 1984.

Werner J., Podstawy technologii malarstwa i grafiki, Warszawa 1989.

Gradowski M., Dawne złotnictwo. Technika i terminologia, Warszawa 1984.

Hopliński J., Farby i spoiwa malarskie, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź 1990.

Catafal J., Oliva C., Techniki graficzne, Warszawa 2005.

Fuga A., Techniki i materiały, Warszawa 2008.

Jurkiewicz A., Podręcznik metod grafiki artystycznej, cz. 2, Kraków 1939.

Losos L., Techniki malarskie, tłum. Dębska A., Warszawa 1991.

Siedlecka W., Techniki zdobnicze metali, Wrocław 1964

17.

Metody weryfikacji zakładanych efektów uczenia się: 

Końcowa praca kontrolna (O)

18.

Warunki i forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu:  

Ciągła kontrola obecności (O), końcowa praca kontrolna (O)

19.

Nakład pracy studenta/doktoranta

 

 

Forma realizacji zajęć przez studenta*/doktoranta*

Liczba godzin przeznaczona na zrealizowanie
danego rodzaju zajęć

 

zajęcia (wg planu studiów) z prowadzącym:

 

 

- ćwiczenia

30 h

 

praca własna studenta/doktoranta

 

 

- przygotowanie do zajęć

 - czytanie zadanej literatury

 - przygotowanie do sprawdzianów

15 h

15 h

30 h

 

Łączna liczba godzin 

90 h

 

Liczba punktów ECTS

3

                       

 

 

 

1.

Nazwa przedmiotu/modułu
- w języku polskim

Przedmiot fakultatywny sprofilowany- Podstawy fotografii dokumentalnej dla historyka sztuki

Dr hab. Jerzy Kos

 

- w języku angielskim

 

2.

Dyscyplina

Nauki o sztuce

3.

Język wykładowy

polski

4.

Jednostka prowadząca przedmiot

Instytut Historii Sztuki

 

5.

Kod przedmiotu/modułu

22-HS-S1-PF1PFotDok

6.

Rodzaj przedmiotu/modułu

fakultatywny

7.

Kierunek studiów / specjalność*

Historia sztuki

8.

Poziom studiów

I stopień

9.

Rok studiów (jeśli obowiązuje)

I

10.

Semestr

zimowy

11.

Forma zajęć i liczba godzin

Laboratorium 30 godz. (o)

12.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla przedmiotu/modułu

 Nie ma wymagań

13.

Cele kształcenia dla przedmiotu

Celem zajęć jest zapoznanie studentów historii sztuki z praktyczną i teoretyczno-historyczną stroną fotografii. Przedmiotem zajęć są różne aspekty  fotografii dokumentalnej i portretowej

14.

Treści programowe

Zajęcia mają charakter ćwiczeń praktycznych skoncentrowanych na następujących zagadnieniach:

1/ rodzaje sprzętu fotograficznego : epoka fotografii cyfrowej i dygitalnej

2/ obiektywy fotograficzne- rodzaje i zastosowanie

3/ omówienie technik pomiaru światła

4/ omówienie systemu strefowego Ansela Adamsa

5/ zajęcia plenerowe - fotografowanie architektury i dzieł sztuki w muzeum (gdy będzie to możliwe)

6./ podstawowe informacje na temat systemów obróbki zdjęć

7./ wykład z historii fotografii – wybrane zagadnienia

 

15.

Zakładane efekty uczenia się

 1. Zna podstawową terminologię używaną w historii sztuki i zasady opisów i analiz dzieł architektury w XIX w. K-W01
 2. Zna różne rodzaje badań z zakresu historii sztuk i specyfikę stosowanych w nich metod. K-W02
 3. Zna komputerowe techniki dokumentacji dzieł sztuki dawnej i nowej, K-W06
 4. Swobodnie posługuje się terminologią historii sztuki w języku polskim i obcym (nowożytnym), potrafi dokonać opisu i analizy dzieła sztuki K_U01
 5. Potrafi stosować podstawowe metody badawcze właściwe dla specyficznych przedmiotów badań K_U02
 6. Potrafi katalogować dzieła sztuki w powszechnie stosowanych modelach gromadzenia danych z zakresu sztuki dawnej i nowej. Potrafi wykorzystywać dostępne bazy danych z zakresu historii sztuki (zbiory muzealne, fotograficzne, zbiory źródeł pisanych, kolekcje, repozytoria internetowe). K U06
 7. Potrafi aktywnie uczestniczyć w działaniach społecznych związanych z zabytkami i życiem artystycznym K_K01
 8. Potrafi działać w zespołach, organizować pracę zespołową, planować i przeprowadzać przedsięwzięcia z zakresu historii sztuki. K_K02
 9. Dąży do gromadzenia i szerokiego upowszechniania informacji i dokumentacji dotyczących sztuki za pomocą nowych technik medialnych. Stara się współdziałać w tworzeniu bądź działaniu internetowych witryn, czasopism i publikacji dotyczących sztuki K_K03.

16.

Literatura obowiązkowa i zalecana

Zalecana literatura

Różne podręczniki fotografii dostosowane do profilu zajęć.

 

17.

Metody weryfikacji zakładanych efektów uczenia się: 

ciągła kontrola obecności i postępów w zakresie tematyki zajęć

18.

Warunki i forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu:  

Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób

sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia:

1.uczestnictwo  na zajęciach,

2. Podstawą oceny jest wykonanie zadanych tematów z dziedziny fotografii dokumentalnej.

19.

Nakład pracy studenta/doktoranta

 

 

Forma realizacji zajęć przez studenta*/doktoranta*

Liczba godzin przeznaczona na zrealizowanie
danego rodzaju zajęć

 

zajęcia (wg planu studiów) z prowadzącym:

30

 

-

 

 

praca własna studenta/doktoranta

30

 

 

 

 

Łączna liczba godzin 

60

 

Liczba punktów ECTS

2

           

1.

Nazwa przedmiotu/modułu
- w języku polskim

Przedmiot fakultatywny sprofilowany - Akademicy, realiści, impresjoniści.

Dr Joanna Lubos-Kozieł

 

- w języku angielskim

Specialized optional subject - Academics, realists, impressionists. Painting of the 19th century in the age of digital technologies

2.

Dyscyplina

Nauki o sztuce

3.

Język wykładowy

Polski

4.

Jednostka prowadząca przedmiot

Instytut Historii Sztuki

5.

Kod przedmiotu/modułu

22-HS-S1-PF1ARI

6.

Rodzaj przedmiotu/modułu

do wyboru

7.

Kierunek studiów

historia sztuki

8.

Poziom studiów

I stopień

9.

Rok studiów (jeśli obowiązuje)

I

10.

Semestr

zimowy

11.

Forma zajęć i liczba godzin

laboratorium, 30 h (wszystkie 30 godzin online)

12.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla przedmiotu/modułu

-

13.

Cele kształcenia dla przedmiotu

Przedmiot "Akademicy, realiści i impresjoniści. Malarstwo iXIX wieku w dobie technologii cyfrowych" to fakultet-laboratorium, mający formę zajęć interaktywnych w pracowni komputerowej (a w bieżącym semestrze – zajęć prowadzonych zdalnie przy wykorzystaniu platformy e-learningowej https://e-edu.cko.uni.wroc.pl ).

Przedmiot ma uświadomić studentom, jakimi nowymi możliwościami poznawania i badania malarstwa i rzeźby XIX wieku dysponujemy w dobie rozwoju technologii cyfrowych i internetu.

14.

Treści programowe

Malarstwo XIX wieku, w tym zwłaszcza twórczość francuskich impresjonistów, należy do najwyżej cenionych zjawisk w dziejach sztuki. Planowany fakultet pokazać ma, jakimi nowymi możliwościami poznawania i badania malarstwa XIX wieku dysponujemy w dobie rozwoju technologii cyfrowych i internetu. Na przykładzie dzieł akademików, realistów, impresjonistów i innych malarzy, a czasem także rzeźbiarzy XIX wieku, ćwiczyć będziemy wykorzystywanie zasobów internetowych w poznawaniu i badaniu dawnej sztuki.

Zajęcia dotyczyć będą m.in. korzystania z takich zasobów, jak: biblioteki cyfrowe, bazy czasopism i inne zasoby pełnotekstowe, portale muzealne, dziedzinowe bazy danych, fototeki, zbiory filmów dokumentalnych, portale tematyczne poświęcone spóściznie artystycznej określonych wybitnych twórców. Ćwiczenia obejmować będą zaawansowane przeszukiwanie zasobów w oparciu o tekst i obraz, przygotowywanie tekstów na wybrany temat w oparciu o owe zasoby, a także ocenę ich wiarygodności.

Zwrócimy uwagę na możliwość wirtualnego zwiedzania, oglądania dzieł malarstwa w dużym powiększeniu, powadzenia analiz porównawczych. Poznamy przykłady wspieranych komputerowo badań technologicznych.

W czasie zajęć oraz do kontaktu ze studentami i udostępniana im materiałów związanych z fakultetem będzie wykorzystywana platforma e-learningowa https://e-edu.cko.uni.wroc.pl , a także programy z pakietu Office 365, w zwłaszcza Outlook, OneDrive i MSTeams.

Wszystkie treści realizowane online (O).

 

Tematy kolejnych zajęć:

1. Zajęcia wprowadzające (O).

 

2.-3. William Blake (O).

Wykorzystane zasoby to m.in. http://www.bl.uk/turning-the-pages/ http://www.blakearchive.org/ ;

https://www.youtube.com/watch?v=96LUAaaPqRc ;

https://www.youtube.com/watch?v=_RAhjaAGjTw

 

4.-5. William Turner oraz John Martin i Francis Danby (O). 

Wykorzystane zasoby to m.in.

https://www.tate.org.uk/art/artists/joseph-mallord-william-turner-558

https://www.tate.org.uk/whats-on/tate-britain/exhibition/turners-modern-world

https://www.nationalgallery.org.uk/artists/joseph-mallord-william-turner

https://www.facebook.com/watch/live/?v=190579171823306&ref=watch_permalink

 

6. Zbiory malarstwa XIX wieku w muzeach Paryża i Londynu (O).

Wykorzystane zasoby to strony internetowe muzeów, ze szczególnym uwzględnieniem cyfrowych katalogów zbiorów i wirtualnego zwiedzania.

 

7. E. Delacroix (O).

Wykorzystane zasoby to m.in.:

https://pl.forvo.com/

Atlas: Database of exhibits / Base de données des œuvres exposées Atlas (http://cartelfr.louvre.fr/cartelfr/visite?srv=crt_frm_rs&langue=fr&initCritere=true)
Inventory of the Department of Prints and Drawings / Inventaire informatisé du département des Arts graphiques (http://arts-graphiques.louvre.fr/ )
Base Joconde (http://www2.culture.gouv.fr/documentation/joconde/fr/pres.htm  )

http://www.musee-delacroix.fr/en

https://www.pop.culture.gouv.fr/search/list?resPage=3&mainSearch=%22delacroix%20album%20de%20voyage%22

http://www.musee-conde.fr/

https://www.nyarc.org/content/delacroix-morocco

 

8. J.A.D. Ingres (O).

Wykorzystane zasoby to m.in.

https://pl.forvo.com/

https://www.gettyimages.com/

Atlas: Database of exhibits / Base de données des œuvres exposées Atlas (http://cartelfr.louvre.fr/cartelfr/visite?srv=crt_frm_rs&langue=fr&initCritere=true)
Inventory of the Department of Prints and Drawings / Inventaire informatisé du département des Arts graphiques (http://arts-graphiques.louvre.fr/)
Base Joconde (http://www2.culture.gouv.fr/documentation/joconde/fr/pres.htm)

 

9. Akademizm ; William-Adolphe Bouguereau (O).

Wykorzystane zasoby to m.in.

https://pl.forvo.com/

https://bon.edu.pl/

http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/artdok/

https://culture.pl/pl/wydarzenie/swiat-namalowany-sztuka-akademicka-w-xix-wieku

https://www.artrenewal.org/

https://www.rbkc.gov.uk/subsites/museums/leightonhousemuseum/aboutthehouse.aspx

 

10-12.

Eduard Manet; Claude Monet, Eduard Degas i impresjoniści (O).

Wykorzystane zasoby to m.in.:

http://www.gettyimages.com

https://www.nga.gov/

https://www.youtube.com/watch?v=BJE4QUNgaeg

https://www.youtube.com/watch?time_continue=44&v=DWHJx0kFQCo

https://www.youtube.com/watch?v=U9ykMJPu7FY

liczne strony muzeów, np.  Musée Marmottan Monet, Paris, Musée d'Orsay, Paris, Musée de l'Orangerie, Paris

https://projectmirador.org/

www.jstor.org

https://www.ub.uni-heidelberg.de/helios/Welcome.html

 

 

13. William Turner i jego współcześni (m.in. John Canstable, Charles Robert Leslie, John Ruskin, Prerafaelici); wystawy Królewskiej Akademii Sztuki w Londynie. (O).

Wykorzystane zasoby to m.in.:

Film „Mr. Turner” ;

https://www.youtube.com/watch?v=MgT535AhtLo ;

 

14.-15. Prerafaelici ; Fotografie Julia Margaret Cameron (O).

Wykorzystane zasoby to m.in.

https://www.ashmolean.org/

https://www.tate.org.uk/

http://www.guildhall.cityoflondon.gov.uk/art-gallery

collections.vam.ac.uk/

 

15.

Zakładane efekty uczenia się

Zna podstawową terminologię używaną w historii sztuki (K_W01)

Zna przykłady różnych rodzajów badań z zakresu historii sztuk i specyfikę stosowanych w nich metod (K_W02)

Zna w podstawowym zakresie komputerowe techniki dokumentacji dzieł sztuki dawnej i nowej (K_W06)

Posługuje się w podstawowym zakresie terminologią historii sztuki w języku polskim. (K_U01)

Potrafi stosować podstawowe metody badawcze właściwe dla specyficznych przedmiotów badań (K_U02)

Potrafi w podstawowym zakresie katalogować dzieła sztuki w powszechnie stosowanych modelach gromadzenia danych z zakresu sztuki dawnej i nowej. (K_U06)

Potrafi aktywnie uczestniczyć w działaniach społecznych związanych z zabytkami (K_K01)

Potrafi działać w zespołach, organizować pracę zespołową, planować przedsięwzięcia z zakresu historii sztuki. (K_K02)

Dąży do gromadzenia i szerokiego upowszechniania informacji i dokumentacji dotyczących sztuki za pomocą nowych technik medialnych. (K_K03)

16.

Literatura obowiązkowa i zalecana

Koncepcja zajęć zakłada, że korzystać będziemy jedynie z zasobów internetowych.

17.

Metody weryfikacji zakładanych efektów uczenia się: 

Ćwiczenia wykonywane na zajęciach (O).

Testy (O).

Wypowiedzi na forum (O).

Przygotowanie projektów indywidualnych (O).

18.

Warunki i forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu:  

Ciągła kontrola obecności i postępów w zakresie tematyki zajęć (O).

19.

Nakład pracy studenta

 

 

Forma realizacji zajęć przez studenta

Liczba godzin przeznaczona na zrealizowanie
danego rodzaju zajęć

 

zajęcia (wg planu studiów) z prowadzącym:

 

 

- laboratorium online

30

 

praca własna studenta

 

 

- przygotowanie do zajęć

30

 

Łączna liczba godzin 

60

 

Liczba punktów ECTS

2

                       

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Nazwa przedmiotu/modułu
- w języku polskim

Przedmiot fakultatywny sprofilowany - zbytek jako źródło

Dr Agnieszka Seidel-Grzesińska

 

- w języku angielskim

Specialized optional subject - Monument as a Material Source of Knowledge

2.

Dyscyplina

nauki o sztuce

3.

Język wykładowy

polski

4.

Jednostka prowadząca przedmiot

Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego

5.

Kod przedmiotu

22-HS-S1-PF1ZJZ

6.

Rodzaj przedmiotu

fakultatywny

7.

Kierunek studiów

historia sztuki

8.

Poziom studiów

I stopień

9.

Rok studiów

I

10.

Semestr

zimowy

11.

Forma zajęć i liczba godzin

Laboratorium, 30 godzin (O)

12.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla przedmiotu/modułu

brak

13.

Cele kształcenia dla przedmiotu

Zapoznanie studentów z metodami analizy semantycznej dzieł  sztuki dawnej, rozumianej jako badanie intencjonalnie i nieintencjonalnie komunikowanych przez nie treści.

Doskonalenie umiejętności:
- analizy formy zabytku architektury, malarstwa, rzeźby czy grafik pod kątem jej semantyki
- rozpoznawania i interpretacji powiązanych z zabytkiem znaków (motywów obrazowych i symbolicznych, tekstów, cyfr, nut itp.)
- powiązania metod historii sztuki z metodami badawczymi innych dyscyplin - takich jak epigrafika, heraldyka, kostiumologia, bronioznawstwo - w ramach kompleksowej interpretacji ideowej  obiektu
- krytyki i oceny wartości źródłowej dzieł sztuki dawnej

14.

Treści programowe

1. Wprowadzenie w tematykę zajęć (O)
2. Analiza wybranych obiektów architektury w ich kontekście ich sytuacji urbanistycznej (O)
3. Komunikat zawarty w obrazie (O)
4. Podstawowe pojęcia  komunikacji (O)
5. Znaki a symbole (O)
6. Semantyka architektury - architektura sakralna (O)
7. Semantyka architektury - architektura świecka (O)
8. Malarstwo - składnia i semantyka obrazu (O)
9. Językowy obraz świata (O)
10. Przesłanie i funkcje druków okolicznościowych   (O)
11. Dzieła sztuki sepulkralnej jako nośnik treści historycznych i ideowych(O)
12. Motywy heraldyczne w obrębie dzieł sztuki - rola i znaczenie (O)
13. Kartografia nowożytna jako źródło dla historyka sztuki(O)
14. Dzieło sztuki dawnej jako wyraz świadomości i przekonań społecznych i indywidualnych(O)
15. Historia sztuki czy historia idei? (O)

 

15.

Zakładane efekty uczenia się

K_W01, K_W07, K_W08, K_W11
K_U01, K_U06, K_U07, K_U08, K_U11

- zna podstawową terminologię używaną w historii sztuki i zasady opisów i analiz dzieł sztuki z różnych dziedzin i epok w języku polskim i obcym (nowożytnym)

opracowanie raportów z zajęć
- zna zagadnienia specyfiki wizualnej dzieł sztuki, ich typologii, ikonografii i ikonologii
- ma podstawową wiedzę dotyczącą dziedzin pomocniczych w uprawianiu historii sztuki (archeologii, archiwistyki, historii)
- zna metody badań z zakresu historii sztuki w terenie- swobodnie posługuje się terminologią historii sztuki w języku polskim i obcym (nowożytnym), potrafi dokonać opisu i analizy dzieła sztuki
- potrafi wykorzystywać dostępne bazy danych z zakresu historii sztuki (zbiory muzealne, fotograficzne, zbiory źródeł pisanych, kolekcje, repozytoria internetowe).
- potrafi w przypadku podjęcia analizy dzieła sztuki wskazać na jego przynależność do określonego typu, odczytać temat dzieła i wskazać na pochodzenie danego tematu (również ze wskazaniem jego źródeł pozaartystycznych: ideowych, religijnych, politycznych, społecznych czy literackich)
- potrafi wykorzystać do analizy dzieła sztuki informacje czerpane z prac i badań archeologicznych, źródeł archiwalnych i opracowań historycznych
- potrafi realizować wybrane aspekty badań dzieł sztuki w terenie

16.

Literatura obowiązkowa i zalecana

 - R. Arnheim, Symbole w architekturze, [w:] Symbole i symbolika, wybrał i wstępem opatrzył Michał Głowiński ; przeł. Grażyna Borkowska [et al.], Warszawa 1991
- J. Białostocki, Historia sztuki czy historia idej, [w:] Refleksje i syntezy ze sztuki. Cykl drugi, Warszawa 1987
- J. Białostocki, Symbole i obrazy, [w:] Symbole i obrazy w świecie sztuki, Warszawa 1982
- E. Gombrich, Obraz wizualny [w:] Symbole i symbolika, wybrał i wstępem opatrzył Michał Głowiński ; przeł. Grażyna Borkowska [et al.], Warszawa 1991
- J. Harasimowicz, Sztuka jako medium nowożytnych konfesjonalizacji, [w:] Sztuka i dialog wyznań w XVI i XVII wieku, Warszawa 2000
-  M. Imdahl, Składnia i semantyka obrazu. - O „Karcie Setnika” z Kodeksu Egberta, przeł. Michał Haake, „Quart” 5/2 (16), 2010
- L. Kalinowski, Treści ideowe sztuki przedromańskiej i romańskiej w Polsce, [w:] Speculum artis. Treści dziełą sztuki średniowiecza i renesansu, Warszawa 1989
- J. M. Massing,  Casting flowers to swine: from the proverbial to the emblematic pig, [w:] Polyvalenz und Multifunktionalität der Emblematik / Multivalence and Multifunctionality of the Emblem, ed. W. Harms, D. Peil, 2 vols, Frankfurt am Main 2002
- A. Miłobędzki, Architektoniczna tradycja średniowiecza w Polsce XVI-XVIII w. [w:] Symbole historiae artium. Studia z historii sztuki Lechowi Kalinowskimu dedykowane, Warszawa 1986
- M. Pastoureau, Średniowieczna gra symboli, Warszawa 2006 (wybrane fragmenty)
- J. Pelc, Słowo i obraz. Na pograniczu literatury i sztuk plastycznych, Kraków 2002 (wybrane fragmenty)
- Z. Piech, Obraz Królestwa Polskiego w drzeworytach Quincunxa Stanisława Orzechowskiego, [w:]  Sztuka i dialog wyznań w XVI i XVII w., Warszawa 2000
- M. Porębski, Sztuka i informacja, Warszawa 1991 (wybrane fragmenty)
- K. Renger, Alte Liebe gleich und ungleich. Zu einem satyrischen Bildthema bei Jan Massys, [in:] Netherlandisch Manniersm: Papers Given at Stockholm, September 21-22, 1984, 1985
- A. Seidel-Grzesinska, Epitafium Pana Strumienia - wybrane aspekty symboiki tekstu i  obrazu w nowożytnych epitafiach emblematycznych na Śląsku, „Studia epigraficzne” 4, 2011
- A. Seidel-Grzesińska, Sztuka jako płaszczyzna polemiki ideowej w siedemnastowiecznej Świdnicy, [w:] Sztuka i dialog wyznań w XVI i XVII wieku, Warszawa 2000
- M. Wisłocki, Treści polemiczne w ewangelickiej sztuce Pomorza XVI i XVII wieku, Sztuka i dialog wyznań w XVI i XVII wieku, Warszawa 2000

17.

Metody weryfikacji zakładanych efektów uczenia się:

-  bieżąca kontrola obecności i postępów w nauce w zakresie tematyki zajęć (O)
- ocena aktywności podczas zajęć
- wykonywanie bieżących ćwiczeń i zadań

W wypowiedziach pisemnych przy ocenie będzie brana pod uwagę ich poprawność językowa. 

18.

Warunki i forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu  

- bieżąca kontrola obecności i ocena postępów w nauce w zakresie tematyki zajęć (O)
- ocena raportów z zajęć (O)
- ocena realizacji zadań i ćwiczeń wykonywanych na zajęciach i w ramach prac domowych

19.

Nakład pracy studenta/doktoranta

 

 

Forma realizacji zajęć przez studenta

Liczba godzin przeznaczona na zrealizowanie
danego rodzaju zajęć

 

zajęcia (wg planu studiów) z prowadzącym:

 

 

- laboratorium online

30 h

 

praca własna studenta/doktoranta

 

 

- lektura wskazanej literatury
- opracowanie raportów z zajęć

15 h
15 h

 

Łączna liczba godzin 

60 h

 

Liczba punktów ECTS

2 h

                       

 

1.

Nazwa przedmiotu/modułu
- w języku polskim

Współczesne zjawiska w kulturze i problemy ich archiwizacji

Dr Sylwia Świsłocka-Karwot

 

- w języku angielskim

Contemporary Phenomena in Culture and Problems of their Archivization

2.

Dyscyplina

Nauki o Sztuce

3.

Język wykładowy

polski

4.

Jednostka prowadząca przedmiot

Instytut Historii Sztuki

5.

Kod przedmiotu/modułu

22-HS-S1-PF1WspZjaw

 

6.

Rodzaj przedmiotu/modułu

obowiązkowy, do wyboru*

7.

Kierunek studiów / specjalność*

historia sztuki

8.

Poziom studiów

I stopień*, II stopień*, jednolite studia magisterskie*, nazwa Kolegium Doktorskiego*

9.

Rok studiów (jeśli obowiązuje)

I

10.

Semestr

zimowy, letni*

11.

Forma zajęć i liczba godzin

Konwersatorium 30 h w tym 30 h online (O)

12.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla przedmiotu/modułu

Znajomość podstawowych pojęć z historii sztuki. Umiejętność obsługi sieci IT, zdolność do ustrukturyzowanego modelu myślenia w procesie percypowania oraz opisywania dzieł.

13.

Cele kształcenia dla przedmiotu

Zaznajomienie z problematyką i metodami archiwizacji dzieł sztuki współczesnej. Nauka opisu dzieła na potrzeby archiwizacji z wykorzystaniem wiedzy oraz sieci IT. Nabycie umiejętności strukturyzowania wiedzy o dziele sztuki na potrzeby archiwizacji.

14.

Treści programowe

 1. Wstęp. Wykład „Współczesne zjawiska w kulturze i problemy analizy i archiwizacji dzieła sztuki współczesnej”. Opis, analiza, intrerpretacja, ocena dziela sztuki. Narzędzia digitalne, zasoby IT /2 zajęcia/.
 2. Terminologia przydatna w archiwizacji dzieła sztuki. Zasady opisu oraz archiwizacji. Problematyka opisu i archiwizacji dzieła sztuki o formie materialnej i niematerialnej, trwałej i nietrwałej, temporalnej, wirtualnej, konceptualnej /2 zajęcia/.
 3. Archiwizacja dzieła sztuki w praktyce – widzenie, percepcja, myśl, strukturyzacja wiedzy na potrzeby archiwizacji. Elektroniczna karta ewidencyjna dzieła /10 zajęć – 2 cykle po 5 zajęć: po 2 zajęcia laboratoryjne studentów – opracowywanie kart, 2 zajęcia laboratoryjne – wspólne omawianie kart, wspólne zastanawianie się nad błędami, wadami, sugestie poprawy, 1 zajęcie laboratoryjne – poprawa kart przez studentów, wzajemne sprawdzanie kart poprawionych, akceptacja/.
 4. Podsumowanie.

 

15.

Zakładane efekty uczenia się

K_W01- zna podstawową terminologię z zakresu współczesnych zjawisk w kulturze i problemów ich archiwizacji

K_W02 – zna różne rodzaje badań współczesnych zjawisk w kulturze problematykę ich archiwizacji i specyfikę stosowanych na jej potrzeby metod,

K_W06 – zna komputerowe techniki dokumentacji współczesnych zjawisk w kulturze,

K_U01 – swobodnie posługuje się terminologią z zakresu kultury współczesnej, potrafi dokonać ich opisu i analizy na potrzeby archiwizacji,

K_U02 – potrafi stosować podstawowe metody badawcze właściwe dla archiwizacji,

K_U06 – potrafi katalogować dzieła sztuki współczesnej w powszechnie stosowanych modelach gromadzenia danych, potrafi wykorzystać dostępne bazy danych z zakresu sztuki,

K_U07 – potrafi w przypadku podjęcia analizy zjawisk kultury współczesnej wskazać na jego przynależność do określonego nurtu, odczytać temat dzieła

K_U09 – posiada umiejętności pozwalające na pracę w urzędzie konserwatora zabytków, muzeum, galerii sztuki, K_K01 – potrafi aktywnie uczestniczyć w działaniach społecznych związanych z kulturą współczesną i życiem artystycznym,

K_K02 – potrafi działać w zespole w zakresie tworzenia dokumentów archiwizacyjnych

K_K03 – dąży do gromadzenia i szerokiego upowszechniania informacji i dokumentacji dot. współczesnych zjawisk w kulturze za pomocą nowych technik medialnych.

 

16.

Literatura obowiązkowa i zalecana

 1. Nowoczesne metody gromadzenia i udostępniania wiedzy o zabytkach,
  pod red. Agnieszki Seidel-Grzesińskiej i Kseni Stanickiej-Brzezickiej, Wrocław 2008.
 2. Informatyka w historii sztuki: stan i perspektywy rozwoju współczesnych metodologii, pod red. Agnieszki Seidel-Grzesińskiej i Kseni Stanickiej-Brzezickiej Wrocław 2009.
 3. Dobra kultury w Sieci, pod red. Elżbiety Herden, Agnieszki Seidel-Grzesińskiej, Kseni Stanickiej-Brzezickiej, Wrocław 2012.
 4. Sztuka i dokumentacja. Sztuka w kontekście rzeczywistości, red. Ł. Guzek, 2009-2019 - http://www.journal.doc.art.pl/archiwalne.html

Tu miedzy innymi:

 1. Iwona Szmelter, Wprowadzenie. Sztuka W Procesie O Nieznośnej Lekkości Bytu? Ochrona, Konserwacja I Restauracja Dzieł Sztuki Współczesnej / Introduction. Art In Process On The Unbearable Lightness Of Being? Preservation, Conservation And Restoration Of Works Of Contemporary Art.
 2. Łukasz Guzek, Dokumentacja, Czyli Jak Zobaczyć Niewidoczne. Podstawy Metodologiczne Analizy I Interpretacji Dzieł Efemerycznych/Documentation, Or How To See The Invisible. Methodological Basis For Analysis And Interpratation
 3. Monika Jadzińska, Nieznośna Zmienność Materii. Tworzywa Sztuczne W Sztuce / Unbearable Variability Of Matter. Plastics In Art.
 4. Monika Supruniuk, Czy Sztuka Może Podlegać Tym Samym Prawom Rynku Co Smartfon? Kontekstualizm W Konserwacji I Restauracji Nowych Mediów / Can Art Be Subject To The Same Market Rules As A Smartphone? Contextualism In The Preservation And Restoration Of New Media
 5. Maja Klimza-Pęksyk, Jan Tarasin – Obrazy Trójprzestrzenne. Niezwykłe Eksperymenty Technologiczne / Jan Tarasin – Pictures Of Three-Spaces. Unusual Technological Experiments
 6. Anna Kowalik, Roślina Jako Medium. Problematyka Ochrony Sztuki Współczesnej Z Elementami Roślinnymi / The Plant As The Medium. An Issue Of The Care On Contemporary Art With The Elements Of Plants

 

17.

Metody weryfikacji zakładanych efektów uczenia się: 

(O) – realizowane online, przygotowanie i zrealizowanie projektów (indywidualnych (T)* i (O)*, - ciągła kontrola postępów w zakresie tematyki zajęć

18.

Warunki i forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu:  

Ciągła kontrola obecności i postępów w zakresie tematyki zajęć (T)* i (O)*, praca nad stworzeniem dwóch poprawnie wypełnionych kart ewidencyjnych dzieła

19.

Nakład pracy studenta/doktoranta

 

 

Forma realizacji zajęć przez studenta*/doktoranta*

Liczba godzin przeznaczona na zrealizowanie
danego rodzaju zajęć

 

zajęcia (wg planu studiów) z prowadzącym:

 

 

- wykład + konwersatorium

3 h + 27  h = 30 h

 

praca własna studenta/doktoranta

 

 

- przygotowanie kart, czytanie lektur

30  h

 

Łączna liczba godzin 

60 h

 

Liczba punktów ECTS

2

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.

Nazwa przedmiotu w języku polskim oraz angielskim: język łaciński 120h / Latin language course

 2.

Dyscyplina: nauki o sztuce

 3.

Język wykładowy: polski

 4.

Jednostka prowadząca przedmiot: Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego

 5.

Kod przedmiotu

 6.

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

 7.

Kierunek studiów: historia sztuki

 8.

Poziom studiów: I

 9.

Rok studiów: I-II

10.

Semestr: zimowy i letni

11.

Forma zajęć i liczba godzin: lektorat 120 h

Metody kształcenia: wykład konwersatoryjny, tłumaczenie i analiza tekstów, ćwiczenia, praca

w grupach, dyskusja

12.

Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej lektorat:

koordynator przedmiotu: mgr Beata Machalska

prowadzący lektorat:      mgr Beata Machalska

13.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla przedmiotu:

- znajomość podstawowych zasad gramatyki języka polskiego

- gotowość do pracy w zespole

- przestrzeganie zasad dyscypliny (terminowość, punktualność, samodzielność działań)

14.

Cele przedmiotu:

- zapoznanie z  zasadami gramatyki opisowej języka łacińskiego w stopniu umożliwiającym        

 tłumaczenie i analizę tekstów oryginalnych

 -zaznajomienie z podstawami łaciny średniowiecznej w stopniu umożliwiającym tłumaczenie, 

  analizę i interpretację tekstów źródłowych

  - wprowadzenie podstawowych pojęć z epigrafiki i paleografii oraz pochodzących z łaciny terminów

   historii  sztuki

- uświadomienie znaczenia łaciny w nauce języków nowożytnych oraz wpływu antyku na kulturę

  Europy

15.

Treści programowe:

- gramatyka oraz słownictwo  przewidziane dla  lektoratu 120 godzinnego (vide: program nauczania)

- realia historyczne i kulturowe związane z tłumaczonymi tekstami

- elementy wiedzy o kulturze antycznej i jej recepcji w kulturze polskiej

16.

Zakładane efekty uczenia się:

Po ukończeniu lektoratu 120- godzinnego student:

- zna zasady gramatyki opisowej języka łacińskiego

- ma opanowane słownictwo z zakresu 

 tłumaczonych tekstów

- ma wiedzę o kulturze antycznej i jej recepcji

  w Europie

- tłumaczy i analizuje oryginalne teksty łacińskie

 (starożytne, średniowieczne, nowożytne) oraz

  inskrypcje

- rozumie i potrafi zacytować najczęściej

  spotykane skróty, zwroty i sentencje łacińskie

 oraz pochodzące z łaciny terminy historii sztuki

- potrafi pracować w zespole

- przestrzega podstawowych norm etycznych

 (punktualność, terminowość, uczciwość

 intelektualna)

Symbole odpowiednich kierunkowych efektów uczenia się

Kody PRK: P6S_WG,

                   P6S_UW, P6S_UK, P6S_UO,

                   P6S_KK, P6S_KR,

 

17.

Literatura obowiązkowa i zalecana (źródła, opracowania, podręczniki, itp.):

    - A. Krajczyk, D. Kubica, Prima via (Teksty, Gramatyka, Słownik, Ćwiczenia)

    - materiały własne lektora

    - słownik łacińsko-polski(dowolny autor)

    - gramatyka języka łacińskiego(dowolny autor)

    - ks. A. Jougan, Słownik kościelny łacińsko-polski

   - J. Sondel, Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków

18.

Metody weryfikacji zakładanych efektów uczenia się:

- sprawdziany gramatyczno-leksykalne

- sprawdziany z tłumaczenia

- dyskusje i wypowiedzi indywidualne podczas zajęć

- obserwacja postępów wiedzy i umiejętności studenta

- obserwacja uczestnictwa studenta w pracy grupowej

- obserwacja punktualności studenta, terminowości i samodzielności wykonywania zadań

- egzamin pisemny/ustny

19.

Warunki i forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu:

- obecność i aktywność na zajęciach,

- pozytywne oceny w zakresie trzech sprawności językowych: czytania, tłumaczenia i analizy tekstów

- pozytywna ocena z egzaminu końcowego

20.

Nakład pracy studenta: 240 godzin

Forma działań studenta

liczba godzin na realizację działań

zajęcia (wg planu studiów) z prowadzącym:

- lektorat

 

120

praca własna studenta:

- przygotowanie do lektoratu:

- przygotowanie do egzaminu:

 

 90

30

Łączna liczba godzin

240

Liczba punktów ECTS

  5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Nazwa przedmiotu
- w języku polskim

Historia filozofii

dr hab. Cezary Wąs

 

- w języku angielskim

History of Philosophy

2.

Dyscyplina

Nauki o Sztuce

3.

Język wykładowy

polski

4.

Jednostka prowadząca przedmiot

Instytut Historii Sztuki

5.

Kod przedmiotu

22-HS-S1-HisFil1 (I semestr)

22-HS-S1-HisFil2 (II semestrr)

6.

Rodzaj przedmiotu

obowiązkowy

7.

Kierunek studiów

Historia sztuki

8.

Poziom studiów

I stopień

9.

Rok studiów

I rok

10.

Semestr

zimowy i letni

11.

Forma zajęć i liczba godzin

Wykład online (I semestr) + wykład stacjonarny (II semestr)

30 h semestr zimowy + 30 h semestr letni

12.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla przedmiotu/modułu

Brak wstępnych wymagań.

13.

Cele kształcenia dla przedmiotu

Celem wykładów jest prezentacja poglądów najważniejszych filozofów od czasów antyku po współczesność oraz ich wpływu na sztukę, koncepcje sztuki i badanie sztuki.

Wykłady odbywają się przez dwa semestry. Tematyka poszczególnych wykładów i literatura do nich przedstawiona jest w osobnym dokumencie przekazywanym pocztą USOS na adresy mejlowe wszystkich zarejestrowanych w systemie uczestników zajęć.

14.

Treści programowe

Wykłady w I semestrze:

1. Platon i Gorgiasz

2. Plotyn. Pseudo-Dionizy Areopagita

3. Augustyn

4. Tomasz z Akwinu

5. Scholastyka a architektura gotycka

6. Ockham

7. Mikołaj z Kuzy

8. Erazm z Rotterdamu

9. Astrologia w czasach renesansu

10. Neoplatonizm florencki

11. Kartezjusz

Wykłady w II semestrze:

1. Spinoza

2. Leibniz

3. Pascal

4. Wolter. Rousseau. Diderot.

5. Kant

6. Hegel

7. Schopenhauer

8. Nietzsche

9. Bergson

10. Husserl

11. Heidegger

12. Derrida

15.

Zakładane efekty uczenia się

Student zna poglądy najważniejszych filozofów od czasów antycznych aż do współczesności. Uczestnik wykładów rozumie związki między ważnymi poglądami filozoficznymi a sztuką. W efekcie wykładów student zna ważne problemy filozoficzne i próby ich rozwiązania w różnych epokach. Uczestnik wykładów dostrzega wpływ konkretnych poglądów filozoficznych na formy i treści dzieł sztuki w okresach, kiedy występowały określone idee. Student zna specyficzne terminy filozoficzne i potrafi je wykorzystywać do interpretacji dzieł sztuki. Uczestnik wykładów rozumie rangę poglądów filozoficznych w dziejach kultury europejskiej.

K_W06,

K_U06,

K_K06

16.

Literatura obowiązkowa i zalecana

Wykłady w I semestrze:

1. Platon i Gorgiasz

1a. Lektura podstawowa: W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. I, s. 82-104

1b. Z punktu widzenia historii sztuki: Zbigniew Nerczuk, Sztuka a prawda. Problem sztuki w dyskusji między Gorgiaszem a Platonem, Wrocław 2002 (II wyd. Toruń 2013)

 

2. Plotyn. Pseudo-Dionizy Areopagita

2a. Lektura podstawowa: Dobrochna Dembińska-Siury, Plotyn, Warszawa 1995

2b. Z punktu widzenia historii sztuki: Erwin Panofsky, Suger, opat St. Denis, [w:] tegoż, Studia z historii sztuki, Warszawa 1971

 

3. Augustyn

3a. Lektura podstawowa: Agnieszka Kijewska, Święty Augustyn, Warszawa 2007

3b. Z punktu widzenia historii sztuki: Emmanuel Chapman, Some Aspects of St. Augustine's Philosophy of Beauty, „The Journal of Aesthetics and Art Criticism” 1941, nr 1, s. 46-51

 

4. Tomasz z Akwinu

4a. Lektura podstawowa: W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. I, s. 270-282

 

5. Scholastyka a architektura gotycka

5a. Z punktu widzenia historii sztuki: Erwin Panofsky, Architektura gotycka i scholastyka, [w:] tegoż, Studia z historii sztuki, Warszawa 1971

 

6. Ocham

6a. Lektura podstawowa: Ryszard Palacz, Ockham, Warszawa 1982

 

7. Mikołaj z Kuzy

7a. Lektura podstawowa: Agnieszka Kijewska, Mikołaj Kuzańczyk, Kraków 2009

7b. Z punktu widzenia historii sztuki: Jacek Widomski, Metafizyczne uzasadnienie koncepcji piękna Mikołaja z Kuzy, „Estetyka i Krytyka” 2003, nr 5, s. 140-145

 

8. Erazm z Rotterdamu

8a. Lektura podstawowa: Juliusz Domański, Od tłumacza, [w:] Erazm z Rotterdamu. Trzy rozprawy, Warszawa 1990, s. 9-36

8b. Z punktu widzenia historii sztuki: Erwin Panofsky, Erasmus and the Visual Arts, „Journal of the Warburg and Courtauld Institutes” 1969, nr 32, s. 200-227

 

9. Astrologia w czasach renesansu

9a. Lektura podstawowa: S. Swieżawski, Dzieje filozofii europejskiej w XV wieku, t VI Człowiek, Warszawa 1983, Rozdział V, s. 251-294

9b. Aby Warburg, Sztuka Italii i astrologia międzynarodowa w Palazzo Schifanoia w Ferrarze, [w:] idem, Narodziny Wenus i inne szkice renesansowe, Gdańsk 2010, s. 191-213

 

10. Neoplatonizm florencki

10a. Lektura podstawowa: Z. Kuderowicz, Filozofia nowożytnej Europy, Warszawa 1989, część I, rozdz. III Platonizm renesansowy, s. 42-59

10b. Z punktu widzenia historii sztuki: Erwin Panofsky, Neoplatoński ruch we Florencji i w północnych Włoszech. Bandinelli i Tycjan oraz idem, Ruch neoplatoński i Michał Anioł, [w:] tegoż, Studia z historii sztuki, wybór, Warszawa 1971

 

11. Kartezjusz

11a. Lektura podstawowa: Ferdynand Alquié, Kartezjusz, przeł. Stanisław Cichowicz, Warszawa 1989

11b. Z punktu widzenia historii sztuki: L. Sosnowski, Sztuka z ducha natury. Kartezjusz wobec estetyki, http://www.iphils.uj.edu.pl/~ls/articles/ls_kartezjusz.pdf

 

Wykłady w II semestrze:

1. Spinoza

1a. Lektura podstawowa: Etienne Balibar, Spinoza i polityka, Warszawa 2009

1b. Z punktu widzenia historii sztuki: Carl Gebhardt, Rembrandt i Spinoza. Rozważania o dziejach stylu – odnośnie problemu baroku, „Studia z Historii Filozofii” 2011, nr 2, s. 47-68

 

2. Leibniz

2a. Lektura podstawowa: Przemysław Gut, Leibniz. Myśl filozoficzna w XVII wieku, Wrocław 2004

2b. Z punktu widzenia historii sztuki: Gilles Deleuze, Fałda. Leibniz a barok, Warszawa 2014

 

3. Pascal

3a. Lektura podstawowa: W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. II, s. 57-61

 

4. Wolter. Rousseau. Diderot.

4a. Lektura podstawowa: W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. II, s. 127-133; 150-154

4b. Z punktu widzenia historii sztuki: Gabriela Świtek, Boullée, Wolter, Newton. Architektura i newtonianizm w dobie Oświecenia, „Rocznik Historii Sztuki” 2014, nr 39, s. 73-96.

 

5. Kant

5a. Lektura podstawowa: W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. II, s. 161-185

 

6. Hegel

6a. Lektura podstawowa: F. Coplestone, Historia filozofii, t. VII, rozdz. IX, X, XI

6b. Z punktu widzenia historii sztuki: Zofia Ostrowska-Kębłowska, O poglądach Hegla na sztukę jemu współczesną, w: Ikonografia romantyczna, Warszawa 1977, s. 91-106

 

7. Schopenhauer

7a. Lektura podstawowa: F. Coplestone, Historia filozofii, t. VII, rozdz. XIII, XIV

7b. Z punktu widzenia historii sztuki: Bohdan Dziemidok, Kult piękna w filozofii Schopenhauera, „Euhemer. Zeszyty Filozoficzne” 1960, nr 1

 

8. Nietzsche

8a. Lektura podstawowa: F. Coplestone, Historia filozofii, t. VII, rozdz. XXI i XXII (s. 391-421)

8b. Z punktu widzenia historii sztuki: Łukasz Kiepuszewski, Niewczesne obrazy. Nietzsche i sztuki wizualne, Poznań 2013

 

9. Bergson

9a. Lektura podstawowa: F. Coplestone, Historia filozofii, t. IX, rozdz. IX, X

9b. Z punktu widzenia historii sztuki: Ruth Lorand, Bergson’s Concept of Art, „British Journal of Aesthetics” 1999, nr 4, s. 400-415 ;

 

10. Husserl

10a. Lektura podstawowa: Dan Zahavi, Fenomenologia Husserla, przeł. Marek Święch, Kraków 2012

10b. Z punktu widzenia historii sztuki: Iwona Lorenc, Husserl i estetyka współczesna, w: eadem, Minima aesthetica. Szkice o estetyce późnej nowoczesności, Warszawa 2010, s. 97-117

 

11. Heidegger

11a. Lektura podstawowa: Heidegger, O źródle dzieła sztuki, przeł. Lucyna Falkiewicz, „Sztuka i Filozofia” 1992, nr 5, s. 9-67

11b. Z punktu widzenia historii sztuki: Jolanta Żelazna, Prawda dzieła sztuki. Na marginesie „Źródła dzieła sztuki” M. Heideggera, „Acta Universitatis Nicolai Copernici”, Filozofia 1993, nr 15 (264), s. 107-122

 

12. Derrida

12a. Lektura podstawowa: B. Banasiak, Filozofia „końca filozofii”. Dekonstrukcja Jacques’a Derridy, 1995, 1997, 2007

12b. Z punktu widzenia historii sztuki: Wojciech Suchocki, W miejscu sumienia. Śladem myśli o sztuce Martina Heideggera, Poznań 1996, s. 152-177

17.

Metody weryfikacji zakładanych efektów uczenia się: 

(O) Online I semestr

Pytania podczas segmentów każdego wykładu.

(T) Wykład stacjonarny II semestr

Pytania podczas wykładu.

18.

Warunki i forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu

(O) Online I semestr

Kolokwium pisemne po I semestrze

(T) stacjonarny II semestr

egzamin pisemny po II semestrze

19.

Nakład pracy studenta

 

 

Forma realizacji zajęć przez studenta

Liczba godzin przeznaczona na zrealizowanie
danego rodzaju zajęć

 

zajęcia (wg planu studiów) z prowadzącym:

 

 

 

 

 

- wykład online I semestr

- wykład stacjonarny II semestr

30 h (I semestr)

30 h (II semester)

 

 

praca własna studenta/

 

 

- czytanie wskazanej literatury:

- przygotowanie do egzaminu:

10 h (I semestr) + 10 h (II semestr)

10 h (I semester) + 10 h (II semester)

 

Łączna liczba godzin 

50 h (I semestr)

50 h (II semestr)

 

Liczba punktów ECTS

2 (I semestr) +2 (II semestr) = 4

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II rok

Semestr 3

 

 

 

 

1.

Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim

Historia sztuki średniowiecznej w Polsce

Doc. dr Jacek Witkowski

 

w języku angielskim

History of Medieval Art in Poland

2.

Dyscyplina

Nauki o sztuce

3.

Język

polski

4.

Jednostka prowadząca przedmiot

Instytut Historii Sztuki

5.

Kod przedmiotu/modułu

22-HS-S1-HiSzSrePol3

6.

Rodzaj przedmiotu/modułu (obowiązkowy lub fakultatywny)

Obowiązkowy

7.

Kierunek studiów

Historia sztuki

8.

Poziom studiów (I lub II stopień lub jednolite studia magisterskie)

I stopnia

9.

Rok studiów (jeśli obowiązuje)

II

10.

Semestr (zimowy lub letni)

Zimowy

11.

Forma zajęć i liczba godzin

Wykład, 30 h

12.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów

 

Znajomość historii średniowiecznej Polski; znajomość terminologii z zakresu historii sztuki średniowiecznej oraz podstawowa wiedza faktograficzna z zakresu historii sztuki wczesnochrześcijańskiej i średniowiecznej powszechnej

13.

Cele kształcenia dla przedmiotu

wykład kursowy dotyczący najważniejszych zagadnień polskiej sztuki gotyckiej, mający przygotować studentów egzaminu.

14.

 

 

Treści programowe:

Wykład poświęcony dziejom sztuki epoki gotyku (ok. 1230-ok 1530), architekturze, rzeźbie, malarstwu i rzemiosłu artystycznemu. Periodyzacja sztuki gotyckiej w Polsce, jej zakres terytorialny, główne ośrodki artystyczne, warsztaty i twórcy, problematyka fundacji artystycznych i mecenatu; gotyk polski na tle sztuki europejskiej

 

15.

Zakładane efekty uczenia się

 

Zna podstawową terminologię używaną w historii sztuki gotyckiej w Polsce i zasady opisów i analiz dzieł sztuki z zakresu sztuki średniowiecznej w języku polskim i w wyborze w języku obcym (nowożytnym).

- Ma uporządkowaną chronologicznie i tematycznie wiedzę z historii sztuki gotyckiej w Polsce

- Ma podstawową wiedzę dotyczącą technik wykonywania dzieł sztuki gotyckiej w Polsce różnych dziedzin (malarstwa, grafiki, rzeźby, architektury).

- Zna zagadnienia specyfiki wizualnej dzieł sztuki gotyckiej w Polsce, ich typologii, ikonografii i ikonologii.

- Swobodnie posługuje się terminologią historii sztuki w języku polskim, potrafi dokonać opisu i analizy dzieła sztuki gotyckiej w Polsce

- Potrafi posługiwać się nabytą wiedzą ogólną z zakresu historii sztuki gotyckiej w Polsce do charakteryzowania konkretnego dzieła sztuki.

- Rozróżnia w praktyce techniki wykonania dzieł sztuki gotyckiej w Polsce i zastosowane w nich materiały.

- Potrafi w przypadku podjęcia analizy dzieła sztuki gotyckiej w Polsce wskazać na jego przynależność do określonego typu, odczytać temat dzieła i wskazać na pochodzenie danego tematu (również ze wskazaniem jego źródeł pozaartystycznych: ideowych, religijnych, politycznych, społecznych czy literackich)

Symbole kierunkowych

efektów uczenia się np.:

K_W01 

K_W03

K_W05

K_W07

K_U01 

K_U03

K_U05

K_U07

16.

Literatura obowiązkowa i zalecana

Historia sztuki polskiej. Red. T. Dobrowolski. T. 1, Sztuka średniowieczna, Kraków 1965. J. Kębłowski, Dzieje sztuki polskiej. Panorama zjawisk od zarania do współczesności, Warszawa 1987. J. Kębłowski, Polska sztuka gotycka, Warszawa 1976. T. Chrzanowski, Sztuka w Polsce Piastów i Jagiellonów, Warszawa 1993. S. Skibiński, K. Zalewska-Lorkiewicz, Sztuka polska. Gotyk, Warszawa 2010

17.

Metody weryfikacji zakładanych efektów uczenia się:

 Egzamin sprawdzony przez wykładowcę

18.

Warunki i forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu:

egzamin z uwzględnieniem frekwencji na wykładzie.

19.

Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin na

zrealizowanie aktywności

 

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem:

- wykład:

- ćwiczenia:

- laboratorium:

- konwersatorium:

 

 

30 h

 

Praca własna studenta np.:

- przygotowanie do zajęć:

- opracowanie wyników:

- czytanie wskazanej literatury (opanowanie definicji):

- napisanie pracy:

- przygotowanie do egzaminu:

 

 

 

 

30 h

 

 

30 h

 

Suma

90 h

Liczba punktów ECTS

 

3

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim

 

Historia sztuki średniowiecznej w Polsce

Doc. dr Jacek Witkowski

 

 

w języku angielskim

History of Medieval Art in Poland

 

2.

Dyscyplina

Nauki o sztuce

3.

Język

polski

4.

Jednostka prowadząca przedmiot

 

Instytut Historii Sztuki

 

5.

Kod przedmiotu/modułu

22-HS-S1-HiSzSrePol3

6.

Rodzaj przedmiotu/modułu (obowiązkowy lub fakultatywny)

 

Obowiązkowy

7.

Kierunek studiów

 

Historia sztuki

 

8.

Poziom studiów (I lub II stopień lub jednolite studia magisterskie)

 

I stopnia

 

9.

Rok studiów (jeśli obowiązuje)

 

II

 

10.

Semestr (zimowy lub letni)

 

Zimowy

 

11.

Forma zajęć i liczba godzin

ćwiczenia, 15 h

 

12.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów

 

Znajomość historii średniowiecznej Polski; znajomość terminologii z zakresu historii sztuki średniowiecznej oraz podstawowa wiedza faktograficzna z zakresu historii sztuki średniowiecznej powszechnej

 

13.

Cele kształcenia dla przedmiotu

zapoznanie studentów z węzłowymi problemami polskiej sztuki gotyckiej (ok. 1230-ok. 1530), a zarazem z klasycznymi w polskiej historii sztuki opracowaniami autorstwa znanych, wybitnych mediewistów.

14.

Treści programowe:

Początki architektury gotyckiej w Polsce (XIII - pocz. XIV w.) a budownictwo zakonne (cystersi, franciszkanie, dominikanie), b) Katedry gotyckie w Polsce, architektura, wystrój i wymowa ideowa, c) Nagrobki królów polskich (XIV - pocz. XVI w.). Typologia, kompozycja, ikonografia, przemiany stylu, d) Fundacje artystyczne króla Kazimierza III Wielkiego (architektura, rzeźba, malarstwo, rzemiosło artystyczne), e) Styl piękny w rzeźbie i malarstwie na ziemiach polskich (ok. 1390 - ok. 1450), f) Wit Stwosz i rzeźba późnogotycka w Małopolsce, Wielkopolsce i na Śląsku, g) Kultura rycersko-dworska a sztuki plastyczne w Polsce XIII-XVI w.

 

15.

Zakładane efekty uczenia się

 

Zna podstawową terminologię używaną w historii sztuki gotyckiej w Polsce i zasady opisów i analiz dzieł sztuki z zakresu sztuki średniowiecznej w języku polskim i w wyborze w języku obcym (nowożytnym).

- Ma uporządkowaną chronologicznie i tematycznie wiedzę z historii sztuki gotyckiej w Polsce

- Ma podstawową wiedzę dotyczącą technik wykonywania dzieł sztuki gotyckiej w Polsce różnych dziedzin (malarstwa, grafiki, rzeźby, architektury).

- Zna zagadnienia specyfiki wizualnej dzieł sztuki gotyckiej w Polsce, ich typologii, ikonografii i ikonologii.

- Swobodnie posługuje się terminologią historii sztuki w języku polskim, potrafi dokonać opisu i analizy dzieła sztuki gotyckiej w Polsce

- Potrafi posługiwać się nabytą wiedzą ogólną z zakresu historii sztuki gotyckiej w Polsce do charakteryzowania konkretnego dzieła sztuki.

- Rozróżnia w praktyce techniki wykonania dzieł sztuki gotyckiej w Polsce i zastosowane w nich materiały.

- Potrafi w przypadku podjęcia analizy dzieła sztuki gotyckiej w Polsce wskazać na jego przynależność do określonego typu, odczytać temat dzieła i wskazać na pochodzenie danego tematu (również ze wskazaniem jego źródeł pozaartystycznych: ideowych, religijnych, politycznych, społecznych czy literackich)

Symbole kierunkowych

efektów uczenia się np.:

K_W01 

K_W03

K_W05

K_W07

K_U01 

K_U03

K_U05

K_U07

16.

Zalecana literatura:

Historia sztuki polskiej. Red. T. Dobrowolski. T. 1, Sztuka średniowieczna, Kraków 1965.

J. Kębłowski, Dzieje sztuki polskiej. Panorama zjawisk od zarania do współczesności, Warszawa 1987.

Tenże, Polska sztuka gotycka, Warszawa 1976. T. Chrzanowski, Sztuka w Polsce Piastów i Jagiellonów, Warszawa 1993.

S. Skibiński, K. Zalewska-Lorkiewicz, Sztuka polska. Gotyk, Warszawa 2010.

B. Guerquin, Zamki w Polsce, Warszawa 1984. Architektura gotycka w Polsce. Red. T. Mroczko, M. Arszyński, Warszawa 1995.

S. Skibiński, Polskie katedry gotyckie, Poznań 1996. P. Crossley, Gothic architecture on the raign of Kasimir the Great. Church, achitecture in Little Poland 1320-1380, Kraków 1985.

P. Mrozowski, Polskie nagrobki gotyckie, Warszawa 1994.

S. Dettloff, Wit Stosz, Wrocław 1961.

K. H. Clasen, Der Meister der Schönen Madonnen, Berlin – New York 1974.

A. M. Olszewski, Niektóre zagadnienia stylu międzynarodowego w Polsce. W: Sztuka i ideologia XV w., Warszawa 1978.

M. Zlat, Sztuki śląskiej drogi od gotyku. W: Późny gotyk, Warszawa 1965. Malarstwo gotyckie w Polsce. Red. A. S. Labuda i K. Secomska, Warszawa 2004

17.

Metody weryfikacji zakładanych efektów uczenia się:

Ocena aktywności studentów przez wykładowcę 

18.

 

Warunki i forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu:

 aktywność na zajęciach

19.

Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin na

zrealizowanie aktywności

 

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem:

- wykład:

- ćwiczenia:

- laboratorium:

- konwersatorium:

 

 

 

15 h

 

Praca własna studenta np.:

- przygotowanie do zajęć:

- opracowanie wyników:

- czytanie wskazanej literatury (opanowanie definicji):

- napisanie pracy:

- przygotowanie do egzaminu:

 

 

 

 

60

 

15

 

Suma

90 h

Liczba punktów ECTS

 

3

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Nazwa przedmiotu/modułu
- w języku polskim

Historia sztuki nowożytnej powszechnej – renesans

Dr Marcin Wisłocki

 

- w języku angielskim

History of Early Modern Art in Europe – Renaissance

2.

Dyscyplina

nauki o sztuce

3.

Język wykładowy

Polski

4.

Jednostka prowadząca przedmiot

Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego

5.

Kod przedmiotu/modułu

22-HS-S1-HiSzNz3R

6.

Rodzaj przedmiotu/modułu

obowiązkowy

7.

Kierunek studiów

historia sztuki

8.

Poziom studiów

I stopień

9.

Rok studiów (jeśli obowiązuje)

II

10.

Semestr

Zimowy

11.

Forma zajęć i liczba godzin

wykład, 30 godzin (O)

12.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla przedmiotu/modułu

Brak

13.

Cele kształcenia dla przedmiotu

Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami sztuki renesansowej i manierystycznej w Europie. Zaznajomienie z politycznymi, społecznymi, kulturowymi, religijnymi i filozoficznymi uwarunkowaniami przemian sztuki w Italii oraz na północ od Alp. Prezentacja najważniejszych zjawisk stylistyczno-formalnych, osobowości twórczych oraz wybranych przykładów architektury i sztuk plastycznych.

Doskonalenie umiejętności:
- rozpoznawania formy dzieł oraz analizy stylistycznej przykładów powstałych w różnych ośrodkach artystycznych
- określania i analizy kontekstu historycznego, kulturowego, wyznaniowego i pobożnościowego tych dzieł
- interpretacji programów ideowych dzieł

14.

Treści programowe

 1. Renesans europejski: tło polityczne, społeczne, kulturowe, religijne i filozoficzne.
 2. Drogi do renesansu włoskiego oraz jego początki. Teoretyczne podstawy i założenia. Ars nuova we Florencji.
 3. Ośrodki, artyści, mecenasi. Socjotopografia renesansu europejskiego (główne centra w Italii i na północ od Alp).
 4. Architektura doby Quattrocenta. Pałac, willa, kościół, kaplica – I. Florencja i Toskania.
 5. Architektura doby Quattrocenta – II. Urbino, Neapol, Rzym, Wenecja i Veneto, Mediolan i Lombardia.
 6. Malarstwo doby Quattrocenta – wybrane zagadnienia: I. Florencja  i inne ośrodki w Toskanii.
 7. Malarstwo doby Quattrocenta – wybrane zagadnienia: II. Umbria, Wenecja  i inne ośrodki północnowłoskie.
 8. Rzeźba doby Quattrocenta: Figura, relief, nagrobek, ołtarz. Florencja, Wenecja, rzeźba w innych ośrodkach północnowłoskich.
 9. Trzej „giganci” renesansu: Leonardo da Vinci, Michał Anioł i Rafael. Twórczość i oddziaływanie.
 10. Architektura Cinquecenta – wybrane zagadnienia: Rzym i Toskania. Wenecja i Veneto, Lombardia.
 11. Zagadnienie manieryzmu w sztuce włoskiej. Manieryści włoscy i ich oddziaływanie na sztukę krajów na północ od Alp.
 12. Malarstwo doby Cinquecenta – wybrane zagadnienia. Szkoła wenecka. Inne ośrodki północnowłoskie.
 13. Rzeźba doby Cinquecenta – wybrane zagadnienia.
 14. Renesans na peryferiach.  I: Północ (Anglia i Szkocja, Królestwo Danii z Norwegią, Królestwo Szwecji z Finlandią).
 15. Renesans na peryferiach. II: Wschód i zachód (Hiszpania i Portugalia, Ameryka Łacińska, Rzeczpospolita Obojga Narodów, Rosja, Chanat Krymski).

15.

Zakładane efekty uczenia się

K_W03, K_W07
K_U03, K_U07

- ma uporządkowaną chronologicznie i tematycznie wiedzę o historii sztuki w zakresie renesansu w Europie
- zna wybrane zagadnienia z zakresu ikonografii i ikonologii dzieł renesansu europejskiego

-potrafi posługiwać się nabytą wiedzą  z zakresu historii sztuki renesansu do charakteryzowania konkretnego dzieła sztuki  
- potrafi w przypadku podjęcia analizy dzieła sztuki, wskazać na jego przynależność do określonego typu, odczytać temat dzieła i wskazać na pochodzenie danego tematu (również ze wskazaniem jego źródeł pozaartystycznych: ideowych, religijnych, politycznych, społecznych czy literackich)

16.

Literatura obowiązkowa i zalecana

Białostocki J., The Art of the Renaissance in Eastern Europe, London 1976

Blunt A., Art and Architecture in France, Harmondsworth, Middlesex 1973

Blunt A., Art and Architecture in France: 1500-1700, (="The Pelican History of Art"), Harmondsworth, Middlesex 1977

Chastel A., Sztuka włoska, t. I-II, Warszawa 1978

Couchard J.P., Sztuka francuska, Warszawa 1981

Dejiny českého vytvarného umení, t. II: Od počatku renesance do zaveřů baroka, cz. I-II, Praha 1989

Freedberg S.J., Painting in Italy: 1500-1600, (="The Pelican History of Art"), Harmondsworth, Middlesex 1975

Genaille R., Sztuka flamandzka i belgijska, Warszawa 1976

Hartt F., Wilkins D.G., History of Italian Renaissance Art – Painting – Sculpture – Architecture, Upper Saddle River-London 2011

Heydenreich L.H., Lotz W., Architecture in Italy: 1400-1600, (="The Pelican History of Art"), Harmondsworth, Middlesex 1974

Hütt W., Niemieckie malarstwo i grafika późnego gotyku i renesansu, Warszawa 1983

Kauffmann G., Die Kunst des 16. Jhts, (="Propyläen Kunstgeschichte", t. 8), Berlin 1970

Kubler G., Art and Architecture in Spain 1500-1900, (="The Pelican History of Art") Harmondsworth, Middlesex 1974

Levey M., Wczesny renesans, Warszawa 1972

Levey M., Dojrzały renesans, Warszawa 1980

Murray L.,Murray P., Sztuka renesansu, Toruń 1999

Murray P., Architektura włoskiego renesansu, Toruń 1999

Osten G. von der, Vey H., Painting and Sculpture in Germany and the Netherlands 1500-1600, (="The Pelican History of Art"), Harmondsworth, Middlesex 1973

Pavel J., Sztuka Czechosłowacji, Warszawa 1986

Pevsner N., Historia architektury europejskiej, Warszawa 1976

Poesche J., Die Skulptur der Renaissance in Italien, München 1990-92

Pope-Henessy J., An Introduction to Italian Sculpture, London 1963

Pope-Henessy J., Italian Renaissance Sculpture, London 1958

Rzepińska M., Malarstwo Cinquecenta, Warszawa 1976

Rzepińska M., Siedem wieków malarstwa europejskiego (kilka wydań)

Seymour jr. C., Sculpture in Italy: 1400-1500, (="The Pelican History of Art"), Harmondsworth, Middlesex 1966

Shearman J., Manieryzm, Warszawa 1970

Vanickova M., Die Kunst der Renaissance und des Manierismus in Böhmen, Praha 1982

Waźbiński Z., Malarstwo Quattrocenta, Warszawa 1972

17.

Metody weryfikacji zakładanych efektów uczenia się:

- bieżąca kontrola obecności (O)

- egzamin ustny (O)

18.

Warunki i forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu:

- egzamin ustny (O)

19.

Nakład pracy studenta

 

 

Forma realizacji zajęć przez studenta

Liczba godzin przeznaczona na zrealizowanie
danego rodzaju zajęć

 

zajęcia (wg planu studiów) z prowadzącym:

 

 

wykłady online

30 h

 

lektura wskazanej literatury

 

 

 

60 h

 

Łączna liczba godzin 

90 h

 

Liczba punktów ECTS

3

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Nazwa przedmiotu/modułu
- w języku polskim

Ikonografia i ikonologia

Dr Marcin Wisłocki

 

- w języku angielskim

Iconography and iconology

2.

Dyscyplina

nauki o sztuce

3.

Język wykładowy

polski

4.

Jednostka prowadząca przedmiot

Instytut Historii Sztuki

5.

Kod przedmiotu/modułu

22-HS-S1-IkonIkonol

6.

Rodzaj przedmiotu/modułu

obowiązkowy

7.

Kierunek studiów

historia sztuki

8.

Poziom studiów

I stopień

9.

Rok studiów (jeśli obowiązuje)

II

10.

Semestr

zimowy

11.

Forma zajęć i liczba godzin

wykład, 15 godzin (O)

12.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla przedmiotu/modułu

brak

13.

Cele kształcenia dla przedmiotu

Zapoznanie studentów z terminologią i metodologią badań ikonograficznych i ikonologicznych.

Opanowanie następujących umiejętności

 • rozpoznawanie typów ikonograficznych w sztuce świeckiej oraz kościelnej
 • odnajdywanie literackich źródeł dla dzieł sztuk plastycznych
 • znajomość sposobów kodowania treści w sztuce (symbol, alegoria, personifikacja, emblemat itp.) ora umiejętność ich interpretacji
 • interpretacja treści ideowych dzieła sztuki

14.

Treści programowe

 1. Teoria znaku. Metodologia badań ikonograficznych i ikonologicznych (zagadnienia historyczne i współczesne). Uwarunkowania kulturowe (specyfika ikonografii ze względu na wyznanie).
 2. Biblia, Apokryfy, Hagiografia (beatyfikacja, kanonizacja, przykłady świętych współczesnych). Angelologia. Traktaty mistyczne.
 3. Mitologia – Homer, Hezjod, Wergiliusz, Owidiusz. Historia antyczna – Pliniusz Starszy, Plutarch. Literatura antyczna: Ezop, wybrane dramaty antyczne. Natura: bestiariusze, fizjologusy. Literatura piękna (przykłady – Dante, Boska Komedia).
 4. Natura jako źródło symboliki (kosmos, zwierzęta, rośliny, kamienie, kolory, figury geometryczne, liczby, symbolika architektury i innych dzieł człowieka)
 5. Symbol, alegoria, personifikacja, animizacja, emblemat, stemmat itp.; atrybut jako forma identyfikacji ikonograficznej.
 6. Kompendia ikonograficzne (Andrea Alciati, Caesare Ripa, Filippo Picinelli).
 7. Obrazowanie pojęć abstrakcyjnych (Cnoty, Występki, Nauki, Sztuki).

15.

Zakładane efekty uczenia się

K_W01, K_W02, K_W07, K_W08

K_U01 , K_U02, K_U07, K_U08

- zna podstawową terminologię używaną w historii sztuki i zasady opisów i analiz dzieł sztuki z różnych dziedzin i epok w języku polskim i obcym (nowożytnym)
- zna różne rodzaje badań z zakresu historii sztuk i specyfikę stosowanych w nich metod
- zna zagadnienia specyfiki wizualnej dzieł sztuki, ich typologii, ikonografii i ikonologii
- ma podstawową wiedzę dotyczącą dziedzin pomocniczych w uprawianiu historii sztuki (archeologii, archiwistyki, historii)

- swobodnie posługuje się terminologią historii sztuki w języku polskim i obcym (nowożytnym), potrafi dokonać opisu i analizy dzieła sztuki
- potrafi stosować podstawowe metody badawcze właściwe dla specyficznych przedmiotów badań
- potrafi w przypadku podjęcia analizy dzieła sztuki wskazać na jego przynależność do określonego typu, odczytać temat dzieła i wskazać na pochodzenie danego tematu (również ze wskazaniem jego źródeł pozaartystycznych: ideowych, religijnych, politycznych, społecznych czy literackich
- potrafi wykorzystać do analizy dzieła sztuki informacje czerpane z prac i badań archeologicznych, źródeł archiwalnych i opracowań historycznych.

16.

Literatura obowiązkowa i zalecana

Atlas biblijnych kamieni szlachetnych i ozdobnych. Pochodzenie miejsce w Biblii i symbolika, 2003

Cirlot, Juan Eduardo: Słownik symboli, Kraków 2006.

Dittrich, Sigrid; Dittrich, Lothar: Lexikon der Tiergestalten. Tiere als Sinnbilder in der Malerei des 14.-17. Jhs., Petersberg 2004.

Ferguson, Symbols and signs in Christian art, New York 1961.

Henkel, Arthur; Schöne, Albrecht (hg.): Emblemata: Handbuch zur Sinnbildkunst des 16. und 17. Jhs., (2. Aufl.), Stuttgart 1976.

Kopaliński, Słownik symboli, Warszawa 1995.

Lexikon der christlichen Ikonographie, hg. v. Engelbrecht Kirschbaum, Bd. 1-8, Rom-Freiburg-Basel-Wien 1968-1976.

Lurker Manfred, Słownik obrazów i symboli biblijnych, Poznań 1989.

Marecki Józef, Rotter Lucyna, Jak czytać wizerunki świętych. Leksykon atrybutów i symboli hagiograficznych, Kraków 2009.

Pigler, Andor: Barockthemen: eine Auswahl von Verzeichnissen zur Ikonographie des 17. und 18. Jahrhunderts, Bd. 1-2, Budapest 1974.

Réau, Louis: Iconographie l’art chretien, vol 1-3, Paris 1955-1969.

Sachs, Hannelore; Badstübner, Ernst; Neumann, Helga: Christliche Ikonographie in Stichworten, Leipzig 1973.

Schiller, Gertrud: Ikonographie der christlichen Kunst, Bd. 1-5, Gütersloh 1966-1991.

Słownik kultury antycznej: Grecja, Rzym, red. Lidia Winniczuk, Warszawa 1988.

Barbara Szczepanowicz, Atlas Roślin Biblijnych. Pochodzenie. Symbolika, 2003

Tervarent, Guy de: Attributs et symboles  dans l'art profane 1450-1600. Dictionnaire d'un langage perdu, vol. 1-2, Genève 1958-1959.

17.

Metody weryfikacji zakładanych efektów uczenia się:

- bieżąca kontrola obecności (O)

- egzamin pisemny (O)

18.

Warunki i forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu:

- egzamin pisemny (O)

19.

Nakład pracy studenta/doktoranta

 

 

Forma realizacji zajęć przez studenta

Liczba godzin przeznaczona na zrealizowanie
danego rodzaju zajęć

 

zajęcia (wg planu studiów) z prowadzącym:

 

 

wykłady online

15 h

 

praca własna studenta

 

 

- lektura wskazanej literatury

75 h

 

Łączna liczba godzin 

90 h

 

Liczba punktów ECTS

3

           

 

1.

Nazwa przedmiotu/modułu
- w języku polskim

Ikonografia i ikonologia

Dr Agnieszka Seidel-Grzesińska

 

- w języku angielskim

Iconography and iconology

2.

Dyscyplina

nauki o sztuce

3.

Język wykładowy

polski

4.

Jednostka prowadząca przedmiot

Instytut Historii Sztuki

5.

Kod przedmiotu

22-HS-S1-IkonIkonol

6.

Rodzaj przedmiotu

obowiązkowy

7.

Kierunek studiów

historia sztuki

8.

Poziom studiów

I stopień

9.

Rok studiów (jeśli obowiązuje)

II

10.

Semestr

zimowy

11.

Forma zajęć i liczba godzin

ćwiczenia, 15 godzin (O)

12.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla przedmiotu/modułu

brak

13.

Cele kształcenia dla przedmiotu

Zapoznanie uczestników zajęć z terminologią i metodologią badań ikonograficznych i ikonologicznych.

Doskonalenie umiejętności:
- rozpoznawanie typów ikonograficznych w sztuce świeckiej i  sakralnej
- odnajdywanie literackich źródeł dla dzieł sztuk plastycznych -  znajomość sposobów kodowania treści w sztuce (symbol, alegoria, personifikacja, emblemat itp.) oraz umiejętność ich interpretacji
- interpretacja treści ideowych dzieła sztuki

14.

Treści programowe

1. Wprowadzenie w problematykę zajęć - propedeutyka semantyki obrazu (O)
2. Metoda ikonologiczna  ćwiczenia (opis preikonograficzny, ikonograficzny, elementy ikonologii) (O)
3. Kompleksowa analiza ikonograficzna i ikonologiczna dzieła sztuk plastycznych na przykładzie badań ołtarza św. Jana Jałmużnika z kościoła augustianów w Krakowie (O) 
4. Ewolucji znaczenia motywu obrazowego - wybrane przykłady (O)
5. Literackie źródła antyczne w ikonografii sztuki europejskiej. Relacja między źródłem literackim a dziełem sztuk plastycznych - wybrane przykłady (O)
6. Natura jako źródło symboliki – kamienie, rośliny, zwierzęta kolor  (O)
7. Alegoria (satyra), personifikacja, symbol, emblemat, stemmat - rozpoznawanie  i analiza typów przedstawień (O)

 

15.

Zakładane efekty uczenia się

K_W01, K_W02, K_W07, K_W08

K_U01 , K_U02, K_U07, K_U08

- zna podstawową terminologię używaną w historii sztuki i zasady opisów i analiz dzieł sztuki z różnych dziedzin i epok w języku polskim i obcym (nowożytnym)
- zna różne rodzaje badań z zakresu historii sztuk i specyfikę stosowanych w nich metod
- zna zagadnienia specyfiki wizualnej dzieł sztuki, ich typologii, ikonografii i ikonologii
- ma podstawową wiedzę dotyczącą dziedzin pomocniczych w uprawianiu historii sztuki (archeologii, archiwistyki, historii)

- swobodnie posługuje się terminologią historii sztuki w języku polskim i obcym (nowożytnym), potrafi dokonać opisu i analizy dzieła sztuki
- potrafi stosować podstawowe metody badawcze właściwe dla specyficznych przedmiotów badań
- potrafi w przypadku podjęcia analizy dzieła sztuki wskazać na jego przynależność do określonego typu, odczytać temat dzieła i wskazać na pochodzenie danego tematu (również ze wskazaniem jego źródeł pozaartystycznych: ideowych, religijnych, politycznych, społecznych czy literackich
- potrafi wykorzystać do analizy dzieła sztuki informacje czerpane z prac i badań archeologicznych, źródeł archiwalnych i opracowań historycznych.

16.

Literatura obowiązkowa i zalecana

- Białostocki J., Metoda ikonologiczna w badaniach nad sztuką, "Przegląd Humanistyczny", 1 (1972), nr 3, 9–18, lub (w): tegoż, Studia i rozprawy z dziejów teorii i historii sztuki, Warszawa: PWN 1959, s. 271-296.
- Białostocki, J., Zagadka Rembrandta uśmiechniętego. Perypetie interpretacji, (w:) tegoż: Symbole i obrazy w świecie sztuki, Warszawa 1982, s. 315-326.
- Białostocki J., Polski jeździec i jego interpretacje (w:) tegoż: Symbole i obrazy w świecie sztuki, Warszawa 1982, s. 315-326.
- Fizjolog, przeł. i opr. K. Jażdżewska, Warszawa 2003.
- Markowska R. K.: Ikonografia cnót i przywar na kolumnach w Strzelnie, „Studia Źródłoznawcze”, 26 (1981), s. 79-111.
- Owidiusz, Przemiany (liczne wyd.)
- Panofsky E: Ikonografia i ikonologia, (w:) tegoż: Studia z historii sztuki, wybór, oprac. i posł. J. Białostocki, Warszawa 1971, s. 11-32.
- Paszkiewicz, P.: Mądrości ptak nocny. Symboliczne funkcje sowy w emblematyce, (w:) Ars emblematica: ukryte znaczenia w malarstwie holenderskim XVII w. Katalog wystawy, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 1981, s. 41-60.
- Porębski, M.: Ikonosfera, Warszawa 1972.
- Pelc J., Słowo i obraz, Warszawa 2002 (wybrane fragmenty)
- Ripa, Caesare: Ikonologia, Kraków 1992, (wstępy Andrzeja Borowskiego i Mario Praza)
- Secomska, K: Ołtarz Św. Jana Jałmużnika, „Studia renesansowe” 4 (1964), s. 244-330.
- Sokolski J., Słownik barokowej symboliki natury, Tom wstępny: Barokowa księga natury, Wrocław 2000 (rozdział I: Dawne koncepcje symbolu , s. 7-32; rozdział II: Język dawnej symboliki, s. 33-79)
- de Voragine, J.: Złota legenda (wybór), tłum. Janina Pleziowa, opr. Marian Plezia,

Wydawnictwa leksykalne:
- Ferguson, Symbols and signs in Christian art, New York 1961.
- Forstner D., Świat symboliki chrześcijańskiej, Warszawa 1990.
- Henkel A. Schöne A. (hg.): Emblemata: Handbuch zur Sinnbildkunst des 16. und 17. Jhs., (2. Aufl.), Stuttgart 1976.
- Lexikon der christlichen Ikonographie, hg. v. Engelbrecht Kirschbaum, Bd. 1-8, Rom-Freiburg-Basel-Wien 1968-1976.
- Lurker M., Słownik obrazów i symboli biblijnych, Poznań 1989.
- Réau L.: Iconographie l’art chretien, vol 1-3, Paris 1955-1969 
- Schiller G.: Ikonographie der christlichen Kunst, Bd. 1-5, Gütersloh 1966-1991.  

17.

Metody weryfikacji zakładanych efektów uczenia się:

- aktywność na zajęciach (O)
- przygotowywanie raportów z zajęć (O)
- praca końcowa - analiza ikonograficzna dzieła o tematyce mitologicznej lub alegorycznej (O)

W wypowiedziach pisemnych przy ocenie będzie barana pod uwagę ich poprawność językowa. 

18.

Warunki i forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu  

- bieżąca kontrola obecności i ocena postępów w nauce zakresie tematyki zajęć (O)
- ocena raportów z zajęć (O) (O)
- ocena indywidualnej semestralnej pracy pisemnej (O)

19.

Nakład pracy studenta/doktoranta

 

 

Forma realizacji zajęć przez studenta

Liczba godzin przeznaczona na zrealizowanie
danego rodzaju zajęć

 

zajęcia (wg planu studiów) z prowadzącym:

 

 

- ćwiczenia online

15  h

 

praca własna studenta/doktoranta

 

 

- lektura wskazanej literatury
- przygotowanie prac pisemnych i rozwiązywanie zadań

15 h
30 h

 

Łączna liczba godzin 

60  h

 

Liczba punktów ECTS

2

                       

 

 

 

 

1.

Nazwa przedmiotu/modułu
- w języku polskim

Nauki pomocnicze historii sztuki

Dr Łukasz Krzywka

Mgr Emilia Jeziorowska

 

- w języku angielskim

Auxiliary sciences of art history

2.

Dyscyplina

Nauki o sztuce

3.

Język wykładowy

polski

4.

Jednostka prowadząca przedmiot

Instytut Historii Sztuki

5.

Kod przedmiotu/modułu

22-HS-S1-NaPoHS3

6.

Rodzaj przedmiotu/modułu

obowiązkowy

7.

Kierunek studiów

Historia sztuki

8.

Poziom studiów

I stopień

9.

Rok studiów (jeśli obowiązuje)

II

10.

Semestr

zimowy

11.

Forma zajęć i liczba godzin

Ćwiczenia, 30 godzin, w tym online 24

12.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla przedmiotu/modułu

Znajomość podstawowych pojęć z zakresu historii sztuki oraz technik wykonywania dzieł sztuki w różnych okresach historycznych. Podstawowa wiedza dotycząca historii powszechnej.

13.

Cele kształcenia dla przedmiotu

Studenci znają najistotniejsze dla historii i historii sztuki nauki pomocnicze, potrafią analizować źródła historyczne i mają do nich krytyczny stosunek. Posiadają praktyczne umiejętności z zakresu badań genealogicznych, blazonowania oraz odczytywania źródeł pisanych.

14.

Treści programowe

 1. Wprowadzenie do nauk pomocniczych historii sztuki (T)
 2. Genealogia (T)
 3. Heraldyka i weksylologia (T)
 4. Heraldyka – ćwiczenia (O)
 5. Sfragistyka (O)
 6. Numizmatuka (O)
 7. Bibliologia i kodykologia (O)
 8. Dyplomatyka (O)
 9. Paleografia i neografia (O)
 10. Paleografia i neografia – ćwiczenia (O)
 11. Epigrafika (O)
 12. Kostiumologia, bronioznawstwo, falerystyka (O)
 13. Nauka o znakach władzy (O)
 14. Nauki pomocnicze historii sztuki najnowszej. Prasoznawstwo i medioznawstwo (O)
 15. Nauki „posiłkujące” historię sztuki (O)

15.

Zakładane efekty uczenia się

K_W08: Ma podstawową wiedzę dotyczącą dziedzin pomocniczych w uprawianiu historii sztuki (archeologii, archiwistyki, historii).

 

 K_W02: Zna różne rodzaje badań z zakresu historii sztuk i specyfikę stosowanych w nich metod.

K_U08: Potrafi wykorzystać do analizy dzieła sztuki informacje czerpane z prac i badań archeologicznych, źródeł archiwalnych i opracowań historycznych.

16.

Literatura obowiązkowa i zalecana

Literatura obowiązkowa:

Szymański J., „Nauki pomocnicze historii”, Warszawa 2011.

Semkowicz W., „Encyklopedia nauk pomocniczych historii”, Kraków 2011.

Dettloff Sz., „Przyczynki do genealogii rodziny Wita Stwosza”, [w:] „Rocznik Krakowski” t. 26 (1935), s. 72-87.

Kaganiec M., „Ze studiów nad heraldyką Piastów Śląskich – Piastowie oleśniccy”, [w:] „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka”, t. 36 (1981), nr 2, s. 197-218.

Wiszewski P., „Średniowieczna śląska pieczęć klasztorna jako środek przekazu informacji (XIII-1 połowa XVI w.)”, [w:] „Pieczęć w Polsce średniowiecznej i nowożytnej: zbiór studiów”,  red. Piotr Dymmel, s. 11-29.

Kiersnowski R., „Legenda a wyobrażenie na monetach”, [w:] „Res Historica”, t. 34 (1998), z. 3, s. 131-140.

Adamska A., „Średniowiecze na nowo odczytanie: o badaniach nad kulturą pisma”, [w:] „Roczniki Historyczne”, t. 65 (1999), s. 129-154.

Bartoszewicz A., „Piśmienność mieszczańska w późnośredniowiecznej Polsce”, s. 240-280.

Bobowski K., „O metodach identyfikacji rąk pisarskich w rękopisach średniowiecznych”, [w:] „Studia Źródłoznawcze”, t. XXIX, 1985, s. 1-7.

Seidel-Grzesińska A., „Epitafium Pana Strumienia – wybrane aspekty symboliki tekstu i obrazu w nowożytnych epitafiach emblematycznych na Śląsku” [w:] „ Studia epigraficzne”, t. 4 (2011), s. 63-72.

Główczewska I., „Ubiory w obrazach Canaletta”, [w:] „Biuletyn Historii Sztuki”, XVII, 1955, nr 2, s. 208–233.

Chróścicki J., „Pompa funebris. Z dziejów kultury staropolskiej”, Warszawa 1974, s. 141-183.

Bomba R., Narzędzia cyfrowe jako wyznacznik nowego paradygmatu badań humanistycznych”, [w:] „Zwrot cyfrowy w humanistyce. Internet, nowe media, kultura 2.0”, red. A. Radomski, R. Bomba, Lublin 2013, s. 57-71 lub: Durys E., „Film jako źródło wiedzy historycznej, Warszawa 2019, s. 15-29.

Golka M., „Socjologiczny obraz sztuki”, Poznań 1996, s. 17-40.

 

Literatura zalecana:

Bartoszewicz Agnieszka, „Piśmienność mieszczańska w późnośredniowiecznej Polsce”, Warszawa 2012.

Bobowski K., Burski K., Turoń B., „Encyklopedia nauk pomocniczych historii nowożytnej i najnowszej”, Wrocław 1976.

Burke P., „Naoczność”, przeł. J. Hunia, Kraków 2012.

Dudziński P., „Alfabet heraldyczny”, Warszawa 1998.

Górski K, „Neografia gotycka”, cz. 1-2, Toruń 1960.

Gumowski K., Haisig M., Mikucki S., „Sfragistyka”, Warszawa 1960.

Gutkowska-Rychlewska M., „Historia ubiorów”, Wrocław-Warszawa-Kraków 1968.

Kiersnowski R., „Moneta w kulturze wieków średnich”, Warszawa 1988.

Potkowski E., „Książka rękopiśmienna w kulturze Polski średniowiecznej”, Warszawa 1984.

 

17.

Metody weryfikacji zakładanych efektów uczenia się:

Dyskusja i ćwiczenia praktycznych umiejętności podczas zajęć (T, O), przygotowanie indywidualnego wystąpienia ustnego dla chętnych (O)

18.

Warunki i forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu: 

-kontrola obecności i postępów w zakresie tematyki zajęć (O)

19.

Nakład pracy studenta/doktoranta

 

 

Forma realizacji zajęć przez studenta

Liczba godzin przeznaczona na zrealizowanie
danego rodzaju zajęć

 

zajęcia (wg planu studiów) z prowadzącym:

 

 

- ćwiczenia/ćwiczenia online

30

 

praca własna studenta/doktoranta

 

 

- czytanie wskazanej literatury, przygotowanie indywidualnego wystąpienia

30

 

Łączna liczba godzin 

60

 

Liczba punktów ECTS

2

                       

 

 

 

1.

Nazwa przedmiotu/modułu
- w języku polskim

Proseminarium I

Dr Agnieszka Patała

 

- w języku angielskim

Proseminar I

2.

Dyscyplina

Nauki o sztuce

3.

Język wykładowy

polski

4.

Jednostka prowadząca przedmiot

Instytut Historii Sztuki

5.

Kod przedmiotu/modułu

22-HS-S1-ProI

6.

Rodzaj przedmiotu/modułu

obowiązkowy, do wyboru*

7.

Kierunek studiów / specjalność*

historia sztuki

8.

Poziom studiów

I stopień

9.

Rok studiów (jeśli obowiązuje)

II

10.

Semestr

zimowy, letni*

11.

Forma zajęć i liczba godzin

ćwiczenia/konwersatorium 30h online

12.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla przedmiotu/modułu

Student ma podstawową wiedzę z zakresu historii sztuki średniowiecznej, potrafi sporządzić opis dzieła sztuki, potrafi analizować teksty o charakterze naukowym i formułować na podstawie ich lektury wnioski.

13.

Cele kształcenia dla przedmiotu

Proseminarium ma za zadanie zapoznanie z metodami badawczymi stosowanymi w analizie dzieł sztuki średniowiecznej i przygotowanie uczestników do pisania prac zwierających historię i stan badań nad danym dziełem / problemem, jego analizę i interpretację.

14.

Treści programowe

W trakcie zajęć studenci zapoznają się z gotyckimi dziełami malarstwa i rzeźby powstałymi na terenach Śląska lub powiązanymi z tymi terenami (np. importy) poprzez przygotowywanie pracy poświęconej jednemu wybranemu zabytkowi. W trakcie zajęć studenci poznają literaturę przedmiotu, czytają i dyskutują na temat wybranych problemów zawartych w zadanych tekstach, poznają strukturę tekstu naukowego i uczą się tworzyć jego poszczególne części. Podczas zajęć praktycznych (w muzeach i kościołach Wrocławia) prezentowany jest kontekst funkcjonowania (znaczenie, sprawczość, potencjał performatywny i dewocyjny badanych dzieł) wybranych zabytków w przestrzeni ich pierwotnego przeznaczenia, zgłębiana jest ich historia, losy fundatorów i późniejszych właścicieli, wszelkie konteksty historyczne i społeczne, ze szczególnym uwzględnieniem realiów Śląska.
Wszystkie treści są realizowane online:
1. Zajęcia wprowadzające, historia śląskiej historii sztuki

2. Kwerenda bibliograficzna, tworzenie bibliografii i przypisów

3. Opis dzieła sztuki; nurt mistyczny w rzeźbie śląskiej (Pieta z Lubiąża i krucyfiks z kościoła Bożego Ciała we Wrocławiu); Madonny na lwach

4. Konstrukcja naukowego tekstu, omówienie planu pracy, stan badań i jego opracowywanie; Śląsk w orbicie Czech – oddziaływanie Pragi i styl piękny

5. Ustalanie historii dzieła oraz stan badań, konstrukcja tekstu  i jego poszczególnych akapitów; Wilhelm Kalteysen von Oche i jego następcy

6. Analiza dzieła sztuki; Śląskie nastawy ołtarzowe: budowa technologiczna, elementy składowe, znaczenie ideowe, właściwości performatywne, sprawczość

7. Analiza dzieła sztuki (c.d.); Średniowieczne epitafia obrazowe – budowa, ikonografia, funkcja, sprawczość

8. Epitafia i nastawy ołtarzowe we wnętrzach wrocławskich kościołów farnych

9. Wielkie warsztaty znanych i nieznanych mistrzów aktywnych we Wrocławiu, wrocławski cech malarzy, stolarzy i pozłotników, pracownie Mistrz Poliptyku Legnickiego (Nicolausa Obilmanna) i Mistrza Poliptyku Zwiastowania

10. Problem pracowni Jakoba Beinharta, oddziaływanie sztuki Wita Stwosza na Śląsku i zjawisko masowej produkcji artystycznej

11. Anonimowi Mistrzowie i ich funkcjonowanie na Śląsku – Mistrz Lubińskich Figur, Mistrz Lat 1486-87; Mistrz Poliptyku z Gościszowic

12. Technologiczne badania nad epitafiami i nastawami ołtarzowymi; architektura gotycka na Śląsku

13. Śląska rzeźba sepulkralna i nagrobki lokalnych Piastów

15.

Zakładane efekty uczenia się

K_W01 - Zna podstawową terminologię używaną w historii sztuki i zasady opisów i analiz dzieł sztuki z różnych dziedzin i epok w języku polskim i obcym (nowożytnym)

K_W02 - Zna różne rodzaje badań z zakresu historii sztuk i specyfikę stosowanych w nich metod

K_W12 - Zna zasady pisania prac badawczych w oparciu o podstawowe metody historii sztuki

K_W13 - Zna język łaciński w zakresie pozwalającym na odczytywanie i tłumaczenie napisów i inskrypcji występujących w dziełach sztuki

K_U01 - Swobodnie posługuje się terminologią historii sztuki w języku polskim i obcym (nowożytnym), potrafi dokonać opisu i analizy dzieła sztuki

K_U02 - Potrafi stosować podstawowe metody badawcze właściwe dla specyficznych przedmiotów badań

16.

Literatura obowiązkowa i zalecana

Braune, Wiese 1929: H. Braune, E. Wiese, Schlesische Malerei und Plastik des Mittelalters. Kritischer Katalog der Ausstellung in Breslau 1926, Leipzig 1929.

 

Burgermeister, Grundmann 1933: L. Burgermeister, G. Grundmann, Die Kunstdenkmäler der Stadt Breslau, T. 2: Die kirchlichen Denkmäler der Altstad, Die Kunstdenkmäler der Provinz Niederschlesien, Bd. 1: Die Stadt Breslau, Breslau 1933.

 

Chmielewski 2010: K. Chmielewski, Budowa technologiczna zachowanej części Poliptyku św. Barbary z Wrocławia, „Roczniki Sztuki Śląskiej” 19, 2010, s. 115-141.

 

Kaczmarek, Witkowski 1990a: R. Kaczmarek, J. Witowski, Gotyckie epitafia obrazowe na Śląsku, w: Sztuki plastyczne na średniowiecznym Śląsku. Studia i materiały II, Wrocław-Poznań 1990, s. 5-35.

 

Kaczmarek, Witkowski 1990b: R. Kaczmarek, J. Witowski, Gotyckie epitafia obrazowe na Śląsku, część II, zarys katalogu, w: Sztuki plastyczne na średniowiecznym Śląsku. Studia i materiały III, Wrocław-Poznań 1990, s. 97-118.

 

Kapustka 1997: M. Kapustka, Epitafium Matthiasa Schebitza – wzorzec, funkcja, znaczenie, [w:] O sztuce sepulkralnej na Śląsku, red. B. Czechowicz, A. Dobrzyniecki, Wrocław 1997, s. 35-48.

 

Kostowski 2002: J. Kostowski, Pictura docet. Uwagi o programach obrazowych kilku ołtarzy pochodzących z warsztatu Mistrza Ołtarza z Gościszowic, w: Imago narrat. Obraz jako komunikat w społeczeństwach europejskich, red. S. Rosik, P. Wiszewski, „Acta Universitatis Wratislaviensis No 2478”, Historia CLXI, Wrocław 2002, s. 137-162.

 

Kostowski 2006a: J. Kostowski, Późnogotyckie nastawy ołtarzowe przypisywane pracowni Mistrza Ołtarza z Gościszowic. Kilka uwag i spostrzeżeń na marginesie monografii warsztatu, w: Ecclesia – cultura – potestas . Studia z dziejów kultury i społeczeństwa. Księga ofiarowana siostrze Profesor Urszuli Borkowskiej OSU, red. P. Kras i in., Kraków 2006, s. 797-813.

 

Kostowski 2006b: J. Kostowski, Późnogotyckie ołtarze w Kaliszu, Kościanie i Kożminie – śląskie importy w Wielkopolsce na przełomie średniowiecza i czasów nowych, w: Wielkopolska – Polska – Europa. Studia dedykowane pamięci Alicji Karłowskiej – Kamzowej, red. J. Wiesiołowski, Poznań 2006, s. 259-274.

 

Kozieł 1994: A. Kozieł, Ołtarz Pięciu Boleści Marii z wrocławskiej katedry, „Dzieła i Interpretacje”, II, 1994, s. [5]-55.

 

Labuda 1984: A.S. Labuda, Wrocławski ołtarz Św. Barbary i jego twórcy. Studium o malarstwie śląskim połowy XV wieku, Poznań 1984.

 

Labuda 1987: A. Labuda, Jednostka i kolektyw w badaniach nad sztuką późnośredniowieczną, „Rocznik Historii Sztuki” XVI (1987), s. 231-235.

 

Labuda 2006: A. Labuda, Artysta w Europie Środkowo-Wschodniej około 1500. Poglądy i modele badawcze, w: Rozum i rzetelność są wsparciem jedynym. Studia z historii sztuki ofiarowane Ewie Chojeckiej, red. B. Szczypka–Gwiazda, Katowice 2006, s. 25-35.

 

Labuda 2014: A.S. Labuda, Wrocławski ołtarz św. Barbary – dzieło przełomowe. Aspekty, konstatacje, znaki zapytania, w: Procesy przemian w sztuce średniowiecznej. Przełom – regres – innowacja – tradycja, red. R. Eysymontt, R. Kaczmarek, Warszawa 2014, s. 223-237.

 

Labuda 2016: A.S. Labuda, Świadectwo źródła pisanego, świadectwo formy artystycznej. Tropami twórców ołtarzy św. Barbary we Wrocławiu i św. Jakuba Starszego w Nysie, w: Imagines pictae. Studia nad gotyckim malarstwem w Polsce, red. W. Walanus, M. Walczak, Kraków 2016, s. 43-63.

 

Malarstwo gotyckie 2004: Malarstwo gotyckie w Polsce, t. I-III, Warszawa 2004

 

Marcinkowski 2006: W. Marcinkowski, Gotycka nastawa ołtarzowa u kresu rozwoju – Retabulum ze Ścinawy (1514) w kościele klasztornym w Mogile, Kraków 2006.

 

Olszewska-Świetlik 2002: J. Olszewska-Świetlik, Warsztat malarski mistrza Ołtarza ze Strzegomia 1486/87, Toruń 2002

 

Szewczyk, Witkowski 2007: A. Szewczyk, J. Witkowski, Gotycki ołtarz główny kościoła św. Jakuba w Nysie, „Quart” 1(3), 2007, s. 3-11.

 

Witkowski 1997: J. Witkowski, Gotycki ołtarz główny kościoła Świętych Piotra I Pawła w Legnicy, Legnica 1997

 

Ziomecka 1976: A. Ziomecka, Śląskie retabula szafowe w drugiej połowie XV i na początku XVI wieku, „Roczniki Sztuki Śląskiej”, 10, 1976, s. [7]-145.

 

17.

Metody weryfikacji zakładanych efektów uczenia się: 

Pisemna praca semestralna indywidualna (O)

18.

Warunki i forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu:  

Ciągła kontrola obecności, pisemna praca indywidualna (O)

19.

Nakład pracy studenta/doktoranta

 

 

Forma realizacji zajęć przez studenta*/doktoranta*

Liczba godzin przeznaczona na zrealizowanie
danego rodzaju zajęć

 

zajęcia (wg planu studiów) z prowadzącym:

 

 

- ćwiczenia online

30 h

 

praca własna studenta/doktoranta

 

 

- przygotowanie do zajęć

 - czytanie wskazanej literatury

 - przygotowanie pracy

10 h

30 h

30 h

 

Łączna liczba godzin 

100 h

 

Liczba punktów ECTS

4

                       

 

 

 

 

 

1.

Nazwa przedmiotu/modułu
- w języku polskim

Proseminarium II

Dr Marcin Wisłocki

 

- w języku angielskim

Pre-Seminar II

2.

Dyscyplina

nauki o sztuce

3.

Język wykładowy

polski

4.

Jednostka prowadząca przedmiot

Instytut Historii Sztuki

5.

Kod przedmiotu/modułu

22-HS-S1-ProII

 

6.

Rodzaj przedmiotu

obowiązkowy

7.

Kierunek studiów

historia sztuki

8.

Poziom studiów

I stopień

9.

Rok studiów (jeśli obowiązuje)

II

10.

Semestr

zimowy

11.

Forma zajęć i liczba godzin

seminarium, 30 godzin (O)

12.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla przedmiotu/modułu

Poznana na I roku studiów podstawowa wiedza na temat chronologicznych podziałów historii sztuki, zagadnień teoretycznych i interpretacyjnych oraz metodologii dyscypliny.

13.

Cele kształcenia dla przedmiotu

- poznanie sposobów przygotowania i sporządzania tekstów naukowych

- poznanie sposobów poszukiwania materiałów bibliograficznych i archiwalnych oraz wykorzystania Internetu w badaniach naukowych

- opanowanie umiejętności krytycznego spojrzenia na literaturę przedmiotu oraz sporządzania stanu badań nad wybranymi dziełami sztuki

- pogłębienie umiejętności szczegółowego opisu ikonograficznego (na przykładzie dzieł nowożytnej sztuki kościelnej)

- opanowanie umiejętności analizy ikonograficznej i ikonologicznej dzieła sztuki oraz interpretacji dzieła sztuki w historycznym kontekście epoki

14.

Treści programowe

 1. Zajęcia organizacyjne – przedstawienie tematu, celów, trybu pracy i kryteriów zaliczeń.
 2. Różne spojrzenia na treści ideowe dzieła sztuki (dyskusja nad tekstami nt. obrazu Antona Möllera Sąd Ostateczny).
 3. O materiałach bibliograficznych – gdzie ich szukać, w jaki sposób wykorzystywać. Literatura o charakterze topograficznym: katalogi, inwentarze i spisy zabytków.
 4. Wprowadzenie do problematyki – dzieło sztuki nowożytnej w historycznym kontekście epoki (podstawowe zagadnienia). Narzędzia internetowe w badaniach: katalogi biblioteczne i bazy danych.
 5. Zasady opisu dzieła sztuki.
 6. Zasady zapisu bibliograficznego i cytowania literatury. Indeksy i leksykony ikonograficzne.
 7. Spojrzenie na stan badań nad konkretnym dziełem sztuki (dyskusja nad tekstami nt. obrazu Uczta u Heroda Bartłomieja Strobla).
 8. Omawianie fragmentów prac – ołtarze.
 9. Omawianie fragmentów prac – ambony.
 10. Omawianie fragmentów prac – chrzcielnice.
 11. Omawianie fragmentów prac – prospekty organowe, stalle, dekoracje ław.
 12. Omawianie fragmentów prac – dzieła sztuki sepulkralnej (epitafia).
 13. Omawianie fragmentów prac – dzieła sztuki sepulkralnej (epitafia).
 14. Omawianie fragmentów prac – dzieła sztuki sepulkralnej (pomniki nagrobne).
 15. Podsumowanie.

 

15.

Zakładane efekty uczenia się

 

K_W01, K_W02, K_W012, K_W13

K_U01 ,K_U12, K_U13

K_K02, K_K05

 

Zna podstawową terminologię używaną w historii sztuki i zasady opisów i analiz dzieł sztuki z różnych dziedzin i epok w języku polskim i obcym (nowożytnym)

Zna różne rodzaje badań z zakresu historii sztuk i specyfikę stosowanych w nich metod.

Zna metody badań z zakresu historii sztuki w terenie

Zna zasady pisania prac badawczych w oparciu o podstawowe metody historii sztuki

Swobodnie posługuje się terminologią historii sztuki w języku polskim i obcym (nowożytnym), potrafi dokonać opisu i analizy dzieła sztuki.

Potrafi stosować podstawowe metody badawcze właściwe dla specyficznych przedmiotów badań

Potrafi pisać prace badawcze w oparciu o podstawowe metody historii sztuki

Odczytuje inskrypcje i napisy występujące w dziełach sztuki w języku łacińskim, potrafi wykorzystać źródła do historii sztuki wytworzone w językach obcych.

Potrafi działać w zespołach, organizować pracę zespołową, planować i przeprowadzać przedsięwzięcia z zakresu historii sztuki.

Dąży do własnego rozwoju naukowego przez wyjazdy na stypendia, staże i praktyki zagraniczne. Sprawnie wykorzystuje dostępne w tym względzie możliwości.

16.

Literatura obowiązkowa i zalecana

Birecki, Piotr: Sztuka luterańska na ziemi chełmińskiej od drugiej połowy XVI do pierwszej ćwierci XVIII wieku, Warszawa 2007

Christensen, Carl C.: Art and the Reformation in Germany (Studies in the Reformation, 2), Athens, OH – Detroit, MI 1979.

Cieślak, Katarzyna: Kościół - cmentarzem. Sztuka nagrobna w Gdańsku (XV-XVIII w.). ”Długie trwanie” epitafium, Gdańsk 1992

Cieślak, Katarzyna: Epitafia obrazowe w Gdańsku (XV-XVII w.) (Gdańskie Towarzystwo Naukowe. Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych. Seria Monografii Nr 96), Wrocław-Warszawa-Kraków 1993

Cieślak, Katarzyna: Między Rzymem, Wittenbergą a Genewą. Sztuka Gdańska jako miasta podzielonego wyznaniowo (Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej), Wrocław 2000

Göttler, Christine: Die Kunst des Fegefeuers nach der Reformaiton. Kirchliche Schenkungen, Ablaß und Almosen in Antwerpen und Bologna um 1600 (Berliner Schriften zur Kunst, Bd. 7), Mainz 1996

Deiters, Maria; Wetter, Evelin (hg.): Bild und Konfession im Östlichen Mitteleuropa – vier Fallstudien (Studia Jagellonica Lipsiensia, Bd. 11), Ostfildern 2013

Finney, Paul Corby (ed.): Seeing Beyond the Word: Visual Arts and the Calvinist Tradition, Grand Rapids, MI – Cambridge, MA 1999

Harasimowicz, Jan: Treści i funkcje ideowe sztuki śląskiej Reformacji 1520-1650 (Acta Universitatis Vratislaviensis No 819, Historia Sztuki II), Wrocław 1986

Harasimowicz, Jan: Rola sztuki w religijnych i społecznych konfliktach wieku reformacji na Śląsku. „Rocznik Historii Sztuki” 18 (1990), s. 31-95

Harasimowicz, Jan: Mors janua vitae. Śląskie eiptafia i nagrobki wieku reformacji (Acta Universitatis Vratislaviensis No 1098, Historia Sztuki III), Wrocław 1992

Harasimowicz, Jan: Śląskie nagrobki i epitafia wieku reformacji jako ”teksty kultury”. „Biuletyn Historii Sztuki”, 56 (1994), nr 3, s. 241-258

Sztuka i dialog wyznań. Materiały z Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Wrocław, 18-20 XI 1999, red. Jan Harasimowicz, Warszawa 2000

Hofmann, Werner (hg.): Luther und die Folgen für die Kunst. Ausstellungskatalog, Hamburger Kunsthalle 11. November 1983 - 8. Januar 1984, München 1983

Jurkowlaniec, Grażyna: Epoka nowożytna wobec średniowiecza. Pamiątki przeszłości, cudowne wizerunki, dzieła sztuki, Wrocław 2008

Kaleciński Marcin, Mity Gdańska. Antyk w publicznej sztuce protestanckiej res publiki, Gdańsk 2011

Kaleciński, Marcin: Muta praedicatio. Studia z historii i recepcji malarstwa włoskiego doby potrydenckiej, Warszawa 1999

Lieske, Reinhard: Protestantische Frömmigkeit im Spiegel der kirchlichen Kunst des Herzogtums Württemberg (Forschungen und Berichte der Bau- und Kunstdenkmäler in Baden Württemberg, Bd. 2), München-Berlin 1973

Michalski, Sergiusz: Widzialne słowa sztuki protestanckiej, (w:) Słowo i obraz. Materiały Sympozjum Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk, Nieborów, 29 września-1 października 1977, Warszawa 1982, s. 171-208

Michalski, Sergiusz: Protestanci a sztuka. Spór o obrazy w Europie nowożytnej, Warszawa 1989

Pokora, Jakub: Słowo i obraz w programie ideowym protestanckich kazalnic śląskich XVI i 1 poł. XVII w., (w:) Słowo i obraz. Materiały Sympozjum Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk, Nieborów, 29 września-1 października 1977, Warszawa 1982, s. 151-170

Pokora, Jakub: Sztuka w służbie reformacji. Śląskie ambony 1550-1650, Warszawa 1982

Poscharsky, Peter: Die Kanzel. Erscheinungsform im Protestantismus bis zum Ende des Barocks (Schriftenreihe des Institutes für Kirchenbau und kirchliche Kunst der Gegenwart, Bd. 1), Gütersloh 1963

Scharfe, Martin: Evangelische Andachtsbilder. Studien zu Intention und Funktion des Bildes in der Frömmigkeitsgeschichte vornehmlich des schwäbischen Raumes (Veröffentlichungen des Staatlichen Amtes für Denkmalpflege Stuttgart, Reihe C: Volkskunde, Bd. 5), Stuttgart 1968

Wisłocki, Marcin: Sztuka protestancka na Pomorzu 1535-1684 (Biblioteka Naukowa Muzeum Narodowego w Szczecinie, Seria: Historia Sztuki), Szczecin 2005

17.

Metody weryfikacji zakładanych efektów uczenia się:

- bieżąca kontrola obecności i postępów w nauce w zakresie tematyki zajęć (O)

- kontrola poszczególnych etapów pracy (O)

18.

Warunki i forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu:

- aktywny udział w zajęciach (O)

- wygłoszenie referatu (15-20 min.) wraz z prezentacją materiału ilustracyjnego (O)

- opis dzieła (do 30.11.2020)

- literatura przedmiotu (do 15.12.2020)

- praca semestralna (20 000 znaków), złożona z opisu dzieła, omówienia literatury przedmiotu oraz rozdziału poświęconego treściom ideowym, zawierająca przypisy oraz kompletną bibliografię omawianego obiektu

19.

Nakład pracy studenta/doktoranta

 

 

Forma realizacji zajęć przez studenta*/doktoranta*

Liczba godzin przeznaczona na zrealizowanie
danego rodzaju zajęć

 

zajęcia (wg planu studiów) z prowadzącym:

 

 

- seminarium (O)

30 h

 

praca własna studenta/doktoranta

 

 

- przygotowanie do zajęć:

- opracowanie wyników:

- czytanie wskazanej literatury (opanowanie definicji):

- napisanie pracy:

 

30 h

15 h

30 h

15 h

 

Łączna liczba godzin 

120 h

 

Liczba punktów ECTS

4

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Nazwa przedmiotu/modułu
- w języku polskim

Przedmiot fakultatywny „Kolekcjonerstwo sztuki antycznej w XVIII i XIX wieku”

Dr Agata Kubala

 

- w języku angielskim

Optional course “Collecting Antiquities in the eighteenth and Nineteenth Centuries”.

 

2.

Dyscyplina

Nauki o sztuce

3.

Język wykładowy

polski

4.

Jednostka prowadząca przedmiot

Instytut Historii Sztuki

5.

Kod przedmiotu

22-HS-S1-PF3KoSzAn

6.

Rodzaj przedmiotu

do wyboru

7.

Kierunek studiów

Historia sztuki

8.

Poziom studiów

I stopień

9.

Rok studiów (jeśli obowiązuje)

II

10.

Semestr

zimowy

11.

Forma zajęć i liczba godzin

Konwersatorium,  30 godz. (w tym 24 godz. online)

12.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla przedmiotu

Wymagana wiedza z przedmiotu „Historia sztuki starożytnej”

 

13.

Cele kształcenia dla przedmiotu

Zapoznanie studentów z historią kolekcjonowania antyków w XVIII i XIX stuleciu.

 

14.

Treści programowe

Przedmiotem zajęć będzie zagadnienie kolekcjonerstwa obiektów antycznych wyrosłe na bazie zainteresowania sztuką starożytną po odkryciach w Herkulanum i Pompejach oraz publikacji dzieł J.J. Winckelmanna. Szczególny nacisk zostanie położony na nowe, naukowe podejście do kolekcjonowania, w którym istotny staje się kontakt z oryginałem. Poruszone zostanie także zagadnienie filhellenizmu, którego efektem stały się  podróże do Grecji w celu nabywania antyków, co zaowocowało  powstaniem licznych prywatnych kolekcji obiektów antycznych, zbiorów uniwersyteckich zawierających, obok oryginałów, także odlewy gipsowe dzieł sztuki antycznej , czy wreszcie  pierwszych publicznych muzeów (np. Gliptoteka w Monachium, British Museum (O).

Zajęcia w Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie eksponowana jest wystawa czasowa „Antykomania. Dziewiętnastowieczne kolekcje starożytności” (T)

15.

Zakładane efekty uczenia się

K_W01 Zna podstawową terminologię używaną w historii kolekcjonerstwa obiektów antycznych i zasady opisów i analiz dzieł sztuki z różnych dziedzin i epok antycznych w języku polskim

EK_U01 Swobodnie posługuje się terminologią historii kolekcjonerstwa przedmiotów antycznych w języku polskim, potrafi dokonać opisu i analizy kolekcji starożytności.

 

 

16.

Literatura obowiązkowa i zalecana

1. Tiffany Jenkins, Keeping their Marbles. How the Treasures of the Past Ended Up in Museums and Why They Should Stay There, Oxford 2016.

2. Susan M. Pearce, On Collecting. An Investigation Into Collecting in the European Tradition, London 2013

3. Erin L. Thompson, "But We Didn't Steal It". Collectors' Justifications for Purchasing of Looted Antiquities, w: Journal of Art Crime 2015, issue 13, s. 59-67.

4. Jonathan Scott, the Pleasures of Antiquity. British Collectors of Greece and Rome, Yale University Press 2004.

5. Tomasz Mikocki, Najstarsze kolekcje starożytności w Polsce (lata 1750-1830), Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1990.

6. Agata Kubala, Filhellenizm a rodząca się nowoczesność. Kolekcja starożytności eduarda Schauberta w świetle zachodzących zmian, Kraków-Wrocław 2019.

17.

Metody weryfikacji zakładanych efektów uczenia się: 

Obecność i aktywność na zajęciach (O)

 

18.

Warunki i forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu:  

-Ciągła kontrola obecności i postępów w zakresie tematyki zajęć (T)* i (O)

19.

Nakład pracy studenta/doktoranta

120 godz.

 

Forma realizacji zajęć przez studenta

Liczba godzin przeznaczona na zrealizowanie
danego rodzaju zajęć

 

zajęcia (wg planu studiów) z prowadzącym:

 

 

- konwersatorium

30 godz.

 

praca własna studenta/doktoranta

 

 

- przygotowanie do zajęć: czytanie wskazanej literatury

90 godz.

 

Łączna liczba godzin 

120

 

Liczba punktów ECTS

4

                       

 

 

1.

Nazwa przedmiotu/modułu
- w języku polskim

Iluzjonistyczne przestrzenie w architekturze

Przedmiot fakultatywny nr 3

Dr Arkadiusz Wojtyła

 

- w języku angielskim

Illusionistic Spaces in Architecture

Optional Course III

2.

Dyscyplina

nauki o sztuce

3.

Język wykładowy

polski

4.

Jednostka prowadząca przedmiot

Instytut Historii Sztuki

5.

Kod przedmiotu/modułu

22-HS-S1-PF3IPwAr

6.

Rodzaj przedmiotu/modułu

do wyboru

7.

Kierunek studiów / specjalność*

historia sztuki

8.

Poziom studiów

I stopień

9.

Rok studiów (jeśli obowiązuje)

II

10.

Semestr

zimowy

11.

Forma zajęć i liczba godzin

Fakultet 30 h

12.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla przedmiotu/modułu

Znajomość terminologii z zakresu Wprowadzenia do historii sztuki (malarstwo, rzeźba), umiejętność sporządzania analizy dzieła architektury i malarstwa.

13.

Cele kształcenia dla przedmiotu

Praca nad warsztatem badawczym w zakresie iluzjonizmu w architekturze (pojęcia, metody, pisanie analizy)

14.

Treści programowe

Przedmiot traktuje o rozwoju iluzjonizmu przestrzennego w architekturze od czasów starożytnych po koniec wieku XVIII. Prezentuje pełną terminologię, opisującą te zjawiska oraz podstawowe metody ich analizy. Szczególny nacisk położony jest na perspektywę i skrót di sotto in sù. W trakcie zajęć pokazane zostaną różne sposoby modyfikacji rzeczywistej architektury przez dekorację iluzjonistyczną takie jak kwadratura, „całkowite otwarcie”, panorama.  Omówione zostaną czołowe przykładu antyku (Pompeje, Herkulanum, Złoty Dom Nerona), średniowiecza (iluzjonizm w twórczości Giotta di Bondone; dekoracja sal Palazzo Davanzati we Florencji), rozwój gatunku za sprawą mistrzów: renesansu i manieryzmu (Andrea Mantegna, Melozzo da Forli, Donato Bramante, Michał Anioł Buonarroti, Giovanni Antonio Bazzi, Rafael Santi, Giulio Romano, Girolamo Genga, Paolo Veronese, Correggio, Bernardino Gatti, bracia Rosa, Giulio Campi, Vincenzo Campi), baroku:  (bracia Alberti,Tommaso Sandrino, Cristoforo Roncalli, Agostino Tassi, Giovanni Lanfranco, Pietro da Cortona, Giovanni Battista Gauli, Luca Giordano, Andrea Pozzo) i rokoka (Giovanni Battista Tiepolo, Giambattista Piazetta, bawarska szkoła malarstwa freskowego).

15.

Zakładane efekty uczenia się

K_W01 Zna pełną terminologię używaną w dekoracjach iluzjonistycznych i zasady ich opisów i analiz

K_U01 Posługuje się terminologią używaną w dekoracjach iluzjonistycznych i potrafi sporządzać ich opisy i analizy

16.

Literatura obowiązkowa i zalecana

Literatura obowiązkowa: w języku polskim i angielskim

Literatura zalecana: w pozostałych językach obcych.

 

Bartel Kazimierz, Perspektywa malarska, Warszawa 1958,

t. I-II.

Bauer Hermann, Der Himmel im Rokoko. Das Fresko im deutschen Kirchenraum des 18. Jahrhunderts, Regensburg 1965.

Fiess Peggy, Die Anfänge der barocken Deckenmalerei in süddeutschen Kirchenräumen. Prinzipien der Illusion, Karlsruhe 1997.

Francesca Pierro, della, De prospectiva pingendi.

Gould Cecil, The paintings of Correggio, London 1976.

Kliemann Julian , Rohlmann Michael,  Wandmalerei in Italien. Hochrenaissance und Manierismus 1510–1600, München 2004.

O perspektywie w malarstwie, wstęp Ryszard Mirek, tłum. Zofia M. Siwecka, Kraków 2016.

Panofsky Erwin, Perspektywa jako „forma symboliczna”, tłum., wstęp, posłowie, red. Naukowa Grażyna Jurkowlaniec, Warszawa 2008.

Parramón José, Perspektywa w rysunku i w malarstwie, tłum. Barbara Müller-Ostrowska, Stanisław Ostrowski, Warszawa 1993.

Quadratura. Geschichte – Theorie – Technik, red. Matthias Bleyl, Pascal Dubourg Glatigny,  München 2011.

Roettgen Steffi, Wandmalerei der Frührenaiisance in Italien.t. 1:Anfänge und Entfaltung 1400-1470, t. 2: Die Blütezeit : 1470-1510, München 1996-1997.

Roettgen Steffi, Wandmalerei in Italien. Barock und Aufklärung 1600-1800, München 2007.

Roliński Feliks, Perspektywa odręczna, Warszawa 1962.

Sandström Sven, Levels of unreality, Uppsala 1963.

Sjöström, Quadratura. Studies in Italian Ceiling Painting, Stockholm 1978.

17.

Metody weryfikacji zakładanych efektów uczenia się: 

- aktywne uczestnictwo w zajęciach (dopuszczalne dwie nieobecności)

- dyskusja nad prezentacją prowadzona wśród uczestników pod przewodnictwem prowadzącego

18.

Warunki i forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu:  

- prezentacja poświęcona zagadnieniu iluzjonizmu przestrzennego na przykładzie wybranego dzieła sztuki barokowej z terenu Śląska

19.

Nakład pracy studenta/doktoranta

 

 

Forma realizacji zajęć przez studenta*/doktoranta*

Liczba godzin przeznaczona na zrealizowanie
danego rodzaju zajęć

 

zajęcia (wg planu studiów) z prowadzącym:

 

 

-

30 h

 

praca własna studenta

 

 

-

30 h konsultacje z prowadzącym

40 h studiowanie literatury przedmiotu

20 h przygotowanie prezentacji

 

Łączna liczba godzin 

120 h

 

Liczba punktów ECTS

4

                       

 

 

 1.

Nazwa przedmiotu w języku polskim oraz angielskim: język łaciński 120h / Latin language course

 2.

Dyscyplina: nauki o sztuce

 3.

Język wykładowy: polski

 4.

Jednostka prowadząca przedmiot: Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego

 5.

Kod przedmiotu

 6.

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

 7.

Kierunek studiów: historia sztuki

 8.

Poziom studiów: I

 9.

Rok studiów: I-II

10.

Semestr: zimowy i letni

11.

Forma zajęć i liczba godzin: lektorat 120 h

Metody kształcenia: wykład konwersatoryjny, tłumaczenie i analiza tekstów, ćwiczenia, praca

w grupach, dyskusja

12.

Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej lektorat:

koordynator przedmiotu: mgr Beata Machalska

prowadzący lektorat:      mgr Beata Machalska

13.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla przedmiotu:

- znajomość podstawowych zasad gramatyki języka polskiego

- gotowość do pracy w zespole

- przestrzeganie zasad dyscypliny (terminowość, punktualność, samodzielność działań)

14.

Cele przedmiotu:

- zapoznanie z  zasadami gramatyki opisowej języka łacińskiego w stopniu umożliwiającym        

 tłumaczenie i analizę tekstów oryginalnych

 -zaznajomienie z podstawami łaciny średniowiecznej w stopniu umożliwiającym tłumaczenie, 

  analizę i interpretację tekstów źródłowych

  - wprowadzenie podstawowych pojęć z epigrafiki i paleografii oraz pochodzących z łaciny terminów

   historii  sztuki

- uświadomienie znaczenia łaciny w nauce języków nowożytnych oraz wpływu antyku na kulturę

  Europy

15.

Treści programowe:

- gramatyka oraz słownictwo  przewidziane dla  lektoratu 120 godzinnego (vide: program nauczania)

- realia historyczne i kulturowe związane z tłumaczonymi tekstami

- elementy wiedzy o kulturze antycznej i jej recepcji w kulturze polskiej

16.

Zakładane efekty uczenia się:

Po ukończeniu lektoratu 120- godzinnego student:

- zna zasady gramatyki opisowej języka łacińskiego

- ma opanowane słownictwo z zakresu 

 tłumaczonych tekstów

- ma wiedzę o kulturze antycznej i jej recepcji

  w Europie

- tłumaczy i analizuje oryginalne teksty łacińskie

 (starożytne, średniowieczne, nowożytne) oraz

  inskrypcje

- rozumie i potrafi zacytować najczęściej

  spotykane skróty, zwroty i sentencje łacińskie

 oraz pochodzące z łaciny terminy historii sztuki

- potrafi pracować w zespole

- przestrzega podstawowych norm etycznych

 (punktualność, terminowość, uczciwość

 intelektualna)

Symbole odpowiednich kierunkowych efektów uczenia się

Kody PRK: P6S_WG,

                   P6S_UW, P6S_UK, P6S_UO,

                   P6S_KK, P6S_KR,

 

17.

Literatura obowiązkowa i zalecana (źródła, opracowania, podręczniki, itp.):

    - A. Krajczyk, D. Kubica, Prima via (Teksty, Gramatyka, Słownik, Ćwiczenia)

    - materiały własne lektora

    - słownik łacińsko-polski(dowolny autor)

    - gramatyka języka łacińskiego(dowolny autor)

    - ks. A. Jougan, Słownik kościelny łacińsko-polski

   - J. Sondel, Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków

18.

Metody weryfikacji zakładanych efektów uczenia się:

- sprawdziany gramatyczno-leksykalne

- sprawdziany z tłumaczenia

- dyskusje i wypowiedzi indywidualne podczas zajęć

- obserwacja postępów wiedzy i umiejętności studenta

- obserwacja uczestnictwa studenta w pracy grupowej

- obserwacja punktualności studenta, terminowości i samodzielności wykonywania zadań

- egzamin pisemny/ustny

19.

Warunki i forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu:

- obecność i aktywność na zajęciach,

- pozytywne oceny w zakresie trzech sprawności językowych: czytania, tłumaczenia i analizy tekstów

- pozytywna ocena z egzaminu końcowego

20.

Nakład pracy studenta: 240 godzin

Forma działań studenta

liczba godzin na realizację działań

zajęcia (wg planu studiów) z prowadzącym:

- lektorat

 

120

praca własna studenta:

- przygotowanie do lektoratu:

- przygotowanie do egzaminu:

 

 90

30

Łączna liczba godzin

240

Liczba punktów ECTS

  5

 

 

 

 

 

III rok

semestr 5

 

1.

Nazwa przedmiotu/modułu
- w języku polskim

Historia sztuki nowoczesnej - malarstwo i rzeźba (powszechna i polska)

Dr Joanna Lubos-Kozieł

 

- w języku angielskim

History of modern art - painting and sculpture (world and Polish)

2.

Dyscyplina

Nauki o sztuce

3.

Język wykładowy

Polski

4.

Jednostka prowadząca przedmiot

Instytut Historii Sztuki

5.

Kod przedmiotu/modułu

22-HS-S1-HSNMiRPiP5

6.

Rodzaj przedmiotu/modułu

obowiązkowy

7.

Kierunek studiów

historia sztuki

8.

Poziom studiów

I stopień

9.

Rok studiów (jeśli obowiązuje)

III

10.

Semestr

zimowy

11.

Forma zajęć i liczba godzin

wykład, 30 h (wszystkie 30 godzin online)

12.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla przedmiotu/modułu

-

13.

Cele kształcenia dla przedmiotu

Wykłady mają zapoznać studetów z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu historii malarstwa i rzeźby (a także rysunku i grafiki) powszechnej od 2 poł. XVIII wieku do pocz. XX wieku. (Malarstwo i rzeźba polska omawiana będzie w ramach konwersatorium).

14.

Treści programowe

Wszystkie treści realizowane online (O).

Na wykładach (nie licząc zajęć wprowadzających) omówionych zostanie 8 tematów wybranych przeze mnie (dotyczących sztuki powstającej w środowisku rzymskim oraz we Francji, w okresie od około połowy XVIII w. do około połowy XIX w.), a następnie 7 tematów wybranych przez studentów z puli zagadnień do wyboru podanych przez prowadzącą.

 

Wprowadzenie

Malarstwo, rysunek, grafika i rzeźba powszechna od 2 poł. XVIII wieku do pocz. XX wieku – przegląd najważniejszych zjawisk (artystów, ugrupowań, nurtów).

Część pierwsza - mój wybór:

1.

Rzym jako ośrodek rozwoju sztuki w dobie klasycyzmu:

- Giovanni Battista Piranesi

2.

Rzym jako ośrodek rozwoju sztuki w dobie klasycyzmu:

- Johann Joachim Winckelmann;

- Malarze wczesnego klasycyzmu - Anton Raphael Mengs i Gavin Hamilton;

- Rzeźba klasycyzmu - technika rzeźbiarska w końcu XVIII i XIX wieku i jej wpływ na rozwój rzeźby

3.

Rzym jako ośrodek rozwoju sztuki w dobie klasycyzmu:

- Rzeźba klasycyzmu - Antonio Canova i Bertel Thorvaldsen

4.

Malarstwo we Francji:

- Joseph-Marie Vien;

- Jacques-Louis David - wielki mistrz malarstwa klasycyzmu

5.

Malarstwo we Francji:

- Uczniowie Davida i inni malarze francuscy tego czasu - naśladowanie mistrza i walka z presją jego twórczości

Jean-Germain Drouais;

François Gérard;

Anne-Louis Girodet;

Pierre-Narcisse Guérin;

Grupa „Les Barbus”

6.

Malarstwo we Francji:

- Antoine-Jean Gros – malarz wojen napoleońskich;

- Pierre-Paul Prud’hon – malarz czasów Cesarstwa (spoza szkoły Davida);

- przełom romantyczny w malarstwie francuskim: Theodore Gericault

7.

Malarstwo we Francji:

- Eugene Delacroix

8.

Malarstwo we Francji:

- Jean-Auguste-Dominique Ingres

Część druga - wybór studentów:

9.

Malarstwo Hiszpanii:

- Francisco Goya – twórczość malarska i graficzna.

10.

Malarstwo brytyjskie:

- Tzw. brytyjskie romantyczne „wizjonerskie” malarstwo historyczne (James Barry, Henry Fuseli, William Blake).

11.

Malarstwo krajów niemieckich:

- Wcześni romantycy niemieccy - twórczość i poglądy Philippa Ottona Rungego i Caspara Davida Friedricha.

12.

Malarstwo brytyjskie:

- Twórczość i poglądy Prerafaelitów.

13.

Malarstwo we Francji po impresjonizmie:

- Vincent van Gogh

- Paul Cézanne.

14.

Malarstwo we Francji po impresjonizmie:

- Paul Gauguin

- Szkoła z Pont Aven

- Nabiści.

15.

Rzeźba we Francji:

- Twórczość Auguste’a Rodina na tle sytuacji rzeźby w II połowie XIX wieku oraz na tle malarstwa impresjonizmu.

 

15.

Zakładane efekty uczenia się

Zna podstawową terminologię używaną w historii malarstwa i rzeźby doby nowoczesnej oraz zasady opisów i analiz dzieł malarstwa i rzeźby z okresu od II poł. XVIII do pocz. XX wieku w języku polskim. (K_W01)

Ma uporządkowaną chronologicznie i tematycznie wiedzę z historii malarstwa i rzeźby od II poł. XVIII do pocz. XX wieku. (K_W03)

Ma podstawową wiedzę dotyczącą technik wykonywania dzieł sztuki malarstwa, grafiki i rzeźby stosowanych od II poł. XVIII do pocz. XX wieku. (K_W05)

Zna zagadnienia specyfiki wizualnej dzieł malarstwa i rzeźby z czasów od II poł. XVIII do pocz. XX wieku, ich typologii, ikonografii i ikonologii

 (K_W07)

Swobodnie posługuje się polskojęzyczną terminologią używaną w historii malarstwa i rzeźby doby nowoczesnej i potrafi dokonać opisu i analizy dzieła malarstwa i rzeźby z czasów od II poł. XVIII do pocz. XX wieku (K_U01)

Potrafi posługiwać się nabytą wiedzą ogólną z zakresu historii malarstwa i rzeźby doby nowoc do charakteryzowania konkretnego dzieła sztuki (K_U03)

Rozróżnia w praktyce techniki wykonania dzieł malarstwa i rzeźby doby nowoczesnej i zastosowane w nich materiały (K_U05)

Potrafi w przypadku podjęcia analizy dzieła sztuki wskazać na jego przynależność do określonego typu, odczytać temat dzieła i wskazać na pochodzenie danego tematu (również ze wskazaniem jego źródeł pozaartystycznych: ideowych, religijnych, politycznych, społecznych czy literackich) (K_U07)

16.

Literatura obowiązkowa i zalecana

Opracowania ogólne

Fritz Novotny, Painting and Sculpture in Europe 1780-1880, The Pelican History of Art, [b.m.id.w].

Nineteenth Century Art. A Critical History, red. S. F. Eisenman, London 1994.

Petra ten-Doeschate Chu (w katalogu w naszej bibliotece jako Chu Petra ten Doeschate), Nineteenth Centruy European Art, Upper Saddle River, NJ 2012 (lub wcześniejsze wydania).

Robert Rosenblum, H. W. Janson, Art of the Nineteenth Century. Painting and Sculpture, Thames and Hudson, [b.m.id.w].

Sztuka świata, tom 8, Warszawa 1994.

Harald Keller, Die Kunst des 18. Jahrhunderts, (w serii: Propyläen Kunstgeschichte, tom 10), Frankfurt am Main - Berlin - Wien 1971.

Rudolf Zeitler, Die Kunst des 19. Jahrhunderts, (w serii: Propyläen Kunstgeschichte, tom 11), Frankfurt am Main - Berlin - Wien 1966.

A. Kotula, P. Krakowski, Rzeźba XIX wieku, Kraków 1980

Teksty źródłowe z komentarzami

Teoretycy, artyści, krytycy o sztuce 1700-1870, Warszawa 1989.

Johann Joachim Winckelmann, Dzieje sztuki starożytnej, przeł. Tadeusz Zatorski, Kraków 2012 (z wprowadzeniem Wojciecha Bałusa) - https://polona.pl/item/dzieje-sztuki-starozytnej,MTIzMjYzMTky/12/#index

Eugene Delacroix, Dzienniki, tłum. J. Guze, J. Hartwig, tom 1-2, Warszawa - Wrocław - Kraków 1968.

Francja

Thomas Crow, Emulation: Making Artists for Revolutionary France, New Haven – London 1995.

Walter Friedlaender, David to Delacroix, Harvard University Press 1952 (lub późniejsze wydanie).

Katalin Geller, Malarstwo francuskie XIX w., Warszawa 1990.

Niemcy

William Vaughan, German Romantic Painting, New Haven - London 1994.

Herbert von Einem, Deutsche Malerei des Klassizismus und der Romantik 1760 bis 1840, München 1978.

Gisold Lammel, Deutsche Malerei des Klassizismus, Leipzig 1986.

Malarstwo niemieckie w XIX wieku. Obrazy ze zbiorów polskich, katalog wystawy, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 2005.

Wielka Brytania

David Bindman (ed.), The Thames and Hudson Encyclopaedia of British Art (London, 1985) jest w Bibliotece Uniwersyteckiej na Piasku (Gabinet Graficzny)

Christopher Wood, Victorian Painting, London 1999 (tam m.in. o prerafaelitach)

Monografie artystów i kierunków

John Wilton-Ely, Giovanni Battista Piranesi. Vision und Werk, München 1988.

Jonathan Scott, Piranesi, London - New York 1975.

Antonio Canova. Wystawa w Muzeum Narodowym w Krakowie luty - maj 2008 i w Muzeum-Zamku w Łańcucie maj - lipiec 2008, Kraków 2008.

Dorothy Johnson, Jacques-Louis David. Art in Metamorphosis, Princeton, New Jersey 1993.

Jacques-Louis David, tekst Luc de Nanteuil, New York 1985.

Robert Rosenblum, Ingres, New York 1990.

Eugene Delacroix, katalog wystawy, Zürich - Frankfurt am Main 1987.

Kuno Mittelstädt, Eugene Delacroix, (z serii: W kręgu sztuki), Warszawa 1980.

Russel Ash, The impressionists and their Art, London 1983.

Z. Kępiński, Impresjonizm, Warszawa 1986 (lub wcześniejsze wydanie).

W. Juszczak, Postimpresjoniści, Warszawa 1985 (lub wcześniejsze wydanie).

Douglas W. Druick and Peter Kort Zegers, Van Gogh and Gauguin. The studio of the south, New York – Chocago 2001.

Franco Vedovello, Van Gogh. Życie i twórczość, Warszawa 1999.

Maria Teresa Benedetti, Cézanne. Życie i twórczość, Warszawa 1998.

Łukasz Kiepuszewski, Obrazy Cézanne'a. Między spojrzeniem a komentarzem, Gdańsk 2004.

Irena Kossowska, „Caprichos” Francisco Goyi. Nowa forma cyklu w grafice, [w:] „Rocznik Historii Sztuki”, 22 (1996), s. 7-33.

Kazimierz Zawanowski, Francisco Goya y Lucientes, Warszawa 1975 (z serii: W kręgu sztuki).

Jens Christian Jensen, Caspar David Friedrich. Leben und Werk, Köln 1983.

Kunst des Biedermeier 1815 – 1835. Architektur, Malerei, Plastik, Kunsthandwerk, Musik, Dichtung und Mode, red. Georg Himmelheber, München 1989.

Biedermeier, koncepcja wystawy i katalogu A. Kozak, A. Rosales Rodriguez, katalog wystawy, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 2017.

Baltic Light. Early Open Air Painting in Denmark und North Germany, New Haven - London 2000.

Timothy Hilton, Pre-Raphaelits, Thames and Hudson, London 1987.

Adam Konopacki, Prerafaelici, (z serii: W kręgu sztuki), Warszawa 1989.

Hanna Morawska, Prerafaelici: romantyzm czy realizm? [w:] Tessera. Sztuka jako przedmiot badań, Kraków 1981, s. 191-205.

17.

Metody weryfikacji zakładanych efektów uczenia się: 

Egzamin ustny (T lub O, w zależności od sytuacji epidemicznej).

18.

Warunki i forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu:  

Egzamin ustny (T lub O, w zależności od sytuacji epidemicznej).

19.

Nakład pracy studenta

 

 

Forma realizacji zajęć przez studenta

Liczba godzin przeznaczona na zrealizowanie
danego rodzaju zajęć

 

zajęcia (wg planu studiów) z prowadzącym:

 

 

- wykład online

30

 

praca własna studenta

 

 

- czytanie wskazanej literatury

45

 

- przygotowanie do sprawdzianów i egzaminu

45

 

Łączna liczba godzin 

120

 

Liczba punktów ECTS

4

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Nazwa przedmiotu/modułu
- w języku polskim

Historia sztuki nowoczesnej - malarstwo i rzeźba

Prof. dr hab. Waldemar Okoń

 

- w języku angielskim

History of Modern Art. – Painting and Sculpture

2.

Dyscyplina

Nauki o sztuce

3.

Język wykładowy

polska

4.

Jednostka prowadząca przedmiot

Instytut Historii Sztuki

5.

Kod przedmiotu/modułu

22-HS-S1-HSNMiRPiP5

6.

Rodzaj przedmiotu/modułu

obowiązkowy

7.

Kierunek studiów / specjalność*

Historia sztuki

8.

Poziom studiów

I stopień

9.

Rok studiów (jeśli obowiązuje)

III

10.

Semestr

zimowy

11.

Forma zajęć i liczba godzin

Konwersatorium, 30 h

12.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla przedmiotu/modułu

Znajomość terminologii z zakresu historii sztuki i wykładów kursowych z poprzednich epok

13.

Cele kształcenia dla przedmiotu

Ćwiczenia prowadzone do wykładu omawiającego sztukę XVIII i XIX wieku, uzupełniające zakres tego wykładu o problematykę  sztuki polskiej widzianej z perspektywy europejskiej w jej szczególnym uwikłaniu politycznym i historycznym.

14.

Treści programowe

Temat ćwiczeń obejmuje blisko dwieście pięćdziesiąt lat sztuki polskiej i europejskiej, zachodzące w niej przemiany stylistyczne i ideowe. Omawiane stopniowo lektury mają uzmysłowić uczestnikom zajęć tempo tych przemian i ukazać najwybitniejsze realizacje powstające w określonych realiach historycznych, politycznych i społecznych. Kolejne epoki znajdują tu swój wyraz w konkretnych biografiach i dziełach twórców, którzy, poczynając od drugiej połowy wieku XVIII, a kończąc na przełomie wieku XIX i XX, tworzą dzieła mieszczące się w pojawiających się i aktualizowanych przez nich trendach takich jak neoklasycyzm, romantyzm, realizm i symbolizm.

 

15.

Zakładane efekty uczenia się

Zna podstawową terminologię używaną w historii malarstwa i rzeźby doby nowoczesnej oraz zasady opisów i analiz dzieł malarstwa i rzeźby z okresu od II poł. XVIII do pocz. XX wieku w języku polskim. (K_W01)

Ma uporządkowaną chronologicznie i tematycznie wiedzę z historii malarstwa i rzeźby od II poł. XVIII do pocz. XX wieku. (K_W03)

Ma podstawową wiedzę dotyczącą technik wykonywania dzieł sztuki malarstwa, grafiki i rzeźby stosowanych od II poł. XVIII do pocz. XX wieku. (K_W05)

Zna zagadnienia specyfiki wizualnej dzieł malarstwa i rzeźby z czasów od II poł. XVIII do pocz. XX wieku, ich typologii, ikonografii i ikonologii

 (K_W07)

Swobodnie posługuje się polskojęzyczną terminologią używaną w historii malarstwa i rzeźby doby nowoczesnej i potrafi dokonać opisu i analizy dzieła malarstwa i rzeźby z czasów od II poł. XVIII do pocz. XX wieku (K_U01)

Potrafi posługiwać się nabytą wiedzą ogólną z zakresu historii malarstwa i rzeźby doby nowoc do charakteryzowania konkretnego dzieła sztuki (K_U03)

Rozróżnia w praktyce techniki wykonania dzieł malarstwa i rzeźby doby nowoczesnej i zastosowane w nich materiały (K_U05)

Potrafi w przypadku podjęcia analizy dzieła sztuki wskazać na jego przynależność do określonego typu, odczytać temat dzieła i wskazać na pochodzenie danego tematu (również ze wskazaniem jego źródeł pozaartystycznych: ideowych, religijnych, politycznych, społecznych czy literackich) (K_U07)

16.

Literatura obowiązkowa i zalecana

1. S. Lorentz, A. Rottermund, Klasycyzm w Polsce, Warszawa 1984

 

2. M. Rzepińska, Historia koloru, t. 2, Warszawa 1989.

 

3. W. Okoń, Alegorie narodowe, Wrocław 1992.

 

4. A. Ryszkiewicz, Malarstwo polskie. Romantyzm. Historyzm. Realizm, Warszawa 1989.

 

5. A. Pieńkos, Tracona moc obrazu czyli epizody nowoczesnego realizmu, Warszawa 2012.

 

6. A. Kotula, P. Krakowski, Rzeźba XIX wieku, Kraków 1980.

 

7. M. Poprzęcka, Akademizm, Warszawa 1989.

 

8. H. Hofstäter, Symbolizm, Warszawa 1980.

 

9. W. Juszczak, Modernizm, Warszawa 1972.

 

17.

Metody weryfikacji zakładanych efektów uczenia się: 

Trudności  prowadzenia zajęć z dużą grupą w trybie on-line sprawiają, że przybierają one w przeważającej mierze formę wykładu, a zaliczenia będą uzyskiwane na podstawie przedstawionych pod koniec semestru prac związanych z dołączoną do tych ćwiczeń listą lektur.

18.

Warunki i forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu:  

 

19.

Nakład pracy studenta/doktoranta

 

 

Forma realizacji zajęć przez studenta*/doktoranta*

Liczba godzin przeznaczona na zrealizowanie
danego rodzaju zajęć

 

zajęcia (wg planu studiów) z prowadzącym:

30

 

-

 

 

praca własna studenta/doktoranta

 

 

-

30

 

Łączna liczba godzin 

60

 

Liczba punktów ECTS

2

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Nazwa przedmiotu/modułu
- w języku polskim

Historia sztuki nowoczesnej - architektura (powszechna i polska) konwersatorium

Dr hab. Jerzy Kos

 

- w języku angielskim

 

2.

Dyscyplina

Nauki o sztuce

3.

Język wykładowy

polski

4.

Jednostka prowadząca przedmiot

Instytut Historii Sztuki

 

5.

Kod przedmiotu/modułu

22-HS-S1-HSNAPiP5

6.

Rodzaj przedmiotu/modułu

obowiązkowy

7.

Kierunek studiów / specjalność*

Historia sztuki

8.

Poziom studiów

I stopień

9.

Rok studiów (jeśli obowiązuje)

III

10.

Semestr

zimowy

11.

Forma zajęć i liczba godzin

Konwersatorium 15 (o)

12.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla przedmiotu/modułu

Podstawowa wiedza z zakresu historii architektury powszechnej i polskiej

13.

Cele kształcenia dla przedmiotu

Celem konwersatorium jest poznanie głównych zagadnień dotyczących dziejów architektury w Polsce w 2 połowie XVIII wieku i pierwszej połowie XIX stulecia.

14.

Treści programowe

1/recepcja Palladia i neopalladianizmu w Polsce w 2 połowie XVIII w.

2/wczesny neogotyk w Polsce ( 1760-1850)

3/tendencje ,,awangardowe" w architektury polskiej na przełomie XVIII i XIX wieku

4/Szymon Bogumił Zug - architekt wieku Oświecenia

5/mecenat artystyczny Stanisława Augusta w dziedzinie architektury

6/architektura Księstwa Warszawskiego

7/ architektura wczesnego historyzmu w Polsce

8/ Architektura polska na tle architektury Europy 1750-1850

 

15.

Zakładane efekty uczenia się

 1. Zna podstawową terminologię używaną w historii sztuki i zasady opisów i analiz dzieł architektury w XIX w. K-W01
 2. Ma uporządkowaną chronologicznie i tematycznie wiedzę z historii architektury polskiej XVIII i XIX w. K-W03
 3. Ma podstawową wiedzę dotyczącą technik wykonywania dzieł architektury, K-W05
 4. Zna zagadnienia specyfiki wizualnej dzieł architektury, ich typologii, ikonografii i ikonologii w XIX w. K-W07
 5. Swobodnie posługuje się terminologią historii sztuki w języku polskim i obcym (nowożytnym), potrafi dokonać opisu i analizy dzieła architektury w XIX w. K U01
 6. Potrafi posługiwać się nabytą wiedzą ogólną z zakresu historii sztuki wszystkich epok do charakteryzowania konkretnego dzieła architektury XIX w, K-U03
 7. Rozróżnia w praktyce techniki wykonania dzieł sztuki i zastosowane w nich materiały , K-U05

Potrafi wykorzystać do analizy dzieła sztuki informacje czerpane ze źródeł archiwalnych i opracowań historycznych. K-U07

16.

Literatura obowiązkowa i zalecana

Zalecana literatura

- T. S. Jaroszewski, Architektura doby oświecenia w Polsce. Warszawa 1971

- S. Lorentz, A. Rottermund, Klasycyzm w Polsce. Warszawa 1984

- T. S. Jaroszewski, Od klasycyzmu do nowoczesności. O architekturze polskiej XVIII, XIX i na początku XX wieku. Warszawa 1996

- Sztuka XIX wieku w Polsce. Materiały Sesji SHS. Warszawa 1979

- T. S. Jaroszewski, O siedzibach neogotyckich w Polsce. Warszawa 1981

- A. Rottermund, Jean-Nicolas-Louis Durand a polska architektura 1 połowy XIX wieku. Wrocław-Warszawa 1990

Literatura pomocnicza

 

- M. Kwiatkowski, Stanisław August Król – Architekt. Wrocław-Warszawa 1983

- A. Bartczakowa, Jakub Fontana, architekt warszawski XVIII w. Warszawa 1970

- W. Tatarkiewicz, Dominik Merlini. Warszawa 1953

- M. Kwiatkowski, Szymon Bogumił Zug, architekt polskiego Oświecenia. Warszawa 1971

- S. Lorentz,  Efraim Szreger architekt polski XVIII wieku.  Warszawa 1986

 

- N.Z. Batowscy, M. Kwiatkowski, Jan Christian Kamsetzer, architekt Stanisława Augusta. Warszawa 1978

- T. S. Jaroszewski Christian Piotr Aigner, architekt warszawskiego klasycyzmu. Warszawa 1970

- Z. Ostrowska- Kębłowska, Architektura pałacowa drugiej połowy XVIII wieku w Wielkopolsce. Poznań 1969

- Z. Ostrowska- Kębłowska. Siedziby wielkopolskie doby romantyzmu. Poznań 1975

- I. Malinowska, Stanisław Zawadzki. Warszawa 1958

- Jolanta Polanowska, Stanisław Kostka Potocki. Twórczość architekta amatora, Warszawa 2009

 

- R. Aftanazy, Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej. T. S.1-11, Wrocław-Warszawa 1992-1997

- R. Dzięciołowski, T. S. Jaroszewski. A. Potocka, Pałace i dwory Kresów. Warszawa 2005

Encyklopedia Kresów. Kraków ok. 2005

 

 

 

 

17.

Metody weryfikacji zakładanych efektów uczenia się: 

ciągła kontrola obecności i postępów w zakresie tematyki zajęć

18.

Warunki i forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu:  

.uczestnictwo  na zajęciach, pisemna praca semestralna

 

19.

Nakład pracy studenta/doktoranta

 

 

Forma realizacji zajęć przez studenta*/doktoranta*

Liczba godzin przeznaczona na zrealizowanie
danego rodzaju zajęć

 

zajęcia (wg planu studiów) z prowadzącym:

15

 

-

 

 

praca własna studenta/doktoranta

45

 

-

 

 

Łączna liczba godzin 

60

 

Liczba punktów ECTS

2

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Nazwa przedmiotu/modułu
- w języku polskim

Historia sztuki nowoczesnej - architektura (powszechna i polska) wykład

Dr hab. Jerzy Kos

 

- w języku angielskim

 

2.

Dyscyplina

Nauki o sztuce

3.

Język wykładowy

polski

4.

Jednostka prowadząca przedmiot

Instytut Historii Sztuki

 

5.

Kod przedmiotu/modułu

22-HS-S1-HSNAPiP5

6.

Rodzaj przedmiotu/modułu

obowiązkowy

7.

Kierunek studiów / specjalność*

Historia sztuki

8.

Poziom studiów

I stopień

9.

Rok studiów (jeśli obowiązuje)

III

10.

Semestr

zimowy

11.

Forma zajęć i liczba godzin

Wykład 30 0

12.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla przedmiotu/modułu

Podstawowa wiedza z zakresu historii architektury powszechnej i polskiej

13.

Cele kształcenia dla przedmiotu

Cele przedmiotu

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z najważniejszymi historycznymi etapami kształtowania się architektury nowoczesnej. Za początek tego procesu uznano angielski palladianizm i neoklasycyzm XVII i XVIII wieku, omówione na przykładach angielskiej architektury i sztuki ogrodowej (m.in. Jones, Burlington, bracia Adam i in.). W kolejnych wykładach przedstawiono znaczenie rzymskiego środowiska architektonicznego i ponownego odkrycia antyku dla nowych tendencji architektury europejskiej drugiej polowy XVIII wieku: archeologicznego neoklasycyzmu, francuskiego ,,rewolucyjnego klasycyzmu",  sztuki ogrodowej i empiru. Ze względu na rolę Prus w dziejach środkowej Europy omówiona jest twórczość pruskich architektów od Knobelsdorffa do Schinkla. Kolejne wykłady dotyczą podstawowych zjawisk  architektury XIX wieku: historyzmu, neostylów, nowychgatunkow architektonicznych, nowych materiałów , i technologii,wykształcenia społecznej pozycji architektów. Zagadnienia te są zaprezentowane na przykładach twórczości i poglądów wybitnych architektów epoki historyzmu. Specyfika architektury i budownictwa XIX wieku jest zaprezentowana na przykładach   wybranych gatunków architektonicznych typowych dla tego stulecia:  więzieniach, szpitalach, dworcach kolejowych, halach wystawowych , na przykładach architektury sakralnej (chrześcijańskiej i żydowskiej), rezydencjonalnej , mieszkaniowej i użyteczności publicznej. Problematyka przekształceń wielkich miast jest przedstawiona na przykladzie przebudowy Wiednia i Paryża.

14.

Treści programowe

Wykłady realizowane online

Wykład 1 Wstęp ogólny i palladianizm w Anglii w XVII w

Wykład 2,3 Architektura angielska w XVIII w.

Wykład 4,5 Architektura francuska czasów Ludwika XV i XVI

Wykład 6,7 Architektura Prus i Śląska w II poł XVIII i na początku XIXw.

Wykład 8 Architektura francuska przełomu XVIII/XIX w.

Wykład 9,10  Późny klasycyzm w Niemczech

Wykład 11,12 Początki architektury historyzmu w Europie

Wykład 13,14 Kształtowanie się nowoczesnego miasta na przykładzie Paryża Wiednia i Berlina

Wykład 15 Wystawy światowe

15.

Zakładane efekty uczenia się

 1. Zna podstawową terminologię używaną w historii sztuki i zasady opisów i analiz dzieł architektury w XIX w. K-W01
 2. Ma uporządkowaną chronologicznie i tematycznie wiedzę z historii architektury polskiej XVIII i XIX w. K-W03
 3. Ma podstawową wiedzę dotyczącą technik wykonywania dzieł architektury, K-W05
 4. Zna zagadnienia specyfiki wizualnej dzieł architektury, ich typologii, ikonografii i ikonologii w XIX w. K-W07
 5. Swobodnie posługuje się terminologią historii sztuki w języku polskim i obcym (nowożytnym), potrafi dokonać opisu i analizy dzieła architektury w XIX w. K U01
 6. Potrafi posługiwać się nabytą wiedzą ogólną z zakresu historii sztuki wszystkich epok do charakteryzowania konkretnego dzieła architektury XIX w, K-U03
 7. Rozróżnia w praktyce techniki wykonania dzieł sztuki i zastosowane w nich materiały , K-U05

Potrafi wykorzystać do analizy dzieła sztuki informacje czerpane ze źródeł archiwalnych i opracowań historycznych. K-U07

16.

Literatura obowiązkowa i zalecana

Zalecana literatura

 

1 John Summerson, Architecture in Britain 1530 - 1830. W serii The Pelican History of Art

2 Rudolf Wittkower, Palladio and english Palladianism, London 1974

3Emil Kaufmann, Architecture in the Age of Reason, New York 1955

4 Adrian von Buttlar, Der englische Landsitz 1715 - 1760. Symbol eines liberalen Weltentwurfs, Mittenwald 1982

5 John Harris, Lord Burlington, his Villa and Garden at Chiswick, London  1994

6 Hanno-Walter Kruft, Geschichte der Architekturtheorie, München

1985, s. 264-273

7 Giles Worsley, Classical Architecture in Britain.The heroic Age, New Haven (2005)

8 David King, The Complete Works of Robert & James Adam. Oxford 1991
- 9 9 Daniel Stillman, The decorative Work of Robert Adam. London 1973

10 Michael Gallet, Claude-Nicolas Ledoux, Stuttgart 1983

11  Anthony Vidler, Claude-Nicolas Ledoux, Basel 1988

12 Philippe Madec, Etienne-Louis Boullee. Basel 1989
- Jean-Marie Perouse de Montclos, Etienne-Louis Boullee, Paris 1994

13 Krzysztof Lipka, Wizjonerzy w służbie propagandy. W: Klasycyzm i klasycyzmy. Matriały sesji SHS, Warszawa, Karl Friedrich Schinkel. Bauwerke und Baugedanken, Müchen 1981

14 Hans-Joachim Giersberg, Friedrich als Bauherr. Berlin 1986

15 Erik Forssman Podstawowe  publikacje:

16 Karl Friedrich  Schinkel i Polacy, Warszawa 1987

17 Henry-Russel Hitchcok, Die Architektur des 19.und 20.Jahrhunderts, München 1994

18 Mignot Claude, Architektur des 19.Jahrhunderts, Köln  1994

19 Scharabi M. , Architekturgeschichte des 19.Jahrhunderts, Berlin 1993

20 Zofia Ostrowska - Kębłowska, Problem historyzmu w badaniach nad architekturą XIX wieku, (w:) Mysl o sztuce, Warszawa 1976

21 Zofia Ostrowska - Kębłowska, Historyzm w architekturze XIX wieku (próby wyjaśniania),  (w:)Interpretacje dzieła sztuki. Studia i dyskusje, Warszawa 1976

22 Donald Drew Egbert, The Beaux-Arts Tradition in French Architecture, Princeton 1980

23 Hammer-Schenk, Harold, Synagogen in Deutschland. Geschichte einer Baugattung im 19. und 20 Jahrhundert, t.1-2, Hamburg 1981

24 S. Giedion, Przestrzeń, czas, architektura. Warszawa 1968

25 N. Pevsner, Pionierzy współczesności. Warszawa 1978

 

 

17.

Metody weryfikacji zakładanych efektów uczenia się: 

ciągła kontrola obecności i postępów w zakresie tematyki zajęć

18.

Warunki i forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu:  

.uczestnictwo  na zajęciach, pisemna praca semestralna

 

19.

Nakład pracy studenta/doktoranta

 

 

Forma realizacji zajęć przez studenta*/doktoranta*

Liczba godzin przeznaczona na zrealizowanie
danego rodzaju zajęć

 

zajęcia (wg planu studiów) z prowadzącym:

30

 

-

 

 

praca własna studenta/doktoranta

30

 

-

 

 

Łączna liczba godzin 

60

 

Liczba punktów ECTS

2

                       

 

1.

Nazwa przedmiotu/modułu
- w języku polskim

Teoria i metodologia nauk o sztuce

Dr Sylwia Świsłocka-Karwot

 

- w języku angielskim

Theory and Methodology of Art Sciences

2.

Dyscyplina

Nauki o Sztuce

3.

Język wykładowy

polski

4.

Jednostka prowadząca przedmiot

Instytut Historii Sztuki

5.

Kod przedmiotu/modułu

22-HS-S1-TeoriMet5

 

6.

Rodzaj przedmiotu/modułu

obowiązkowy, do wyboru*

7.

Kierunek studiów / specjalność*

historia sztuki

8.

Poziom studiów

I stopień*, II stopień*, jednolite studia magisterskie*, nazwa Kolegium Doktorskiego*

9.

Rok studiów (jeśli obowiązuje)

III

10.

Semestr

zimowy, letni*

11.

Forma zajęć i liczba godzin

Wykład, 15 h w tym 15 h online (O)

12.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla przedmiotu/modułu

Znajomość podstawowych pojęć z historii sztuki oraz umiejętność krytycznego myślenia.

13.

Cele kształcenia dla przedmiotu

Zapoznanie studenta z problematyką oraz głównymi pojęciami z obszaru teorii i metodologii nauk z uwzględnieniem specyfiki nauk o sztuce.

14.

Treści programowe

1. Pojęcie teorii i metodologii. Informacja, wiedza a nauka. Prawa logiki a praktyka myślenia. Pojęcia: nauka, teoria, metodologia, metodyka, metoda naukowa. Myślenie o teorii.  Co tworzy teorię? Czy teoria jest czysta, uniwersalna i obiektywna? Postawy antyteoretyczne. Nauka a quasi nauka. Pojęcie faktu. Co różni teorię od metodologii? Proces formułowania pytań a proces odpowiadania na pytania. Chmura pojęć, a zespół procedur i sposobów działania przyjętych przez badacza.

2. Analiza formy, symbolu i znaku - formalizmy w historii sztuki /Immanuel Kant, Heinrich Woelfflin, Roger Frye, Henri Focillon, Cleement Greenberg, Rosalind Kraus, ikonografia i ikonologia Erwina Panofky'ego. Ikonografia oraz ikonologia w praktyce.

3. Ikonografia oraz ikonologia w praktyce - utrwalenie.

Analiza formy, symbolu i znaku - teorie semiotyczne1 /znak w rozumieniu Ferdynand de Saussure'a, znak w rozumieniu Charlesa Sandersa Peirce'a.

4. Analiza formy, symbolu i znaku - teorie semiotyczne 2 /problematyka systemów i kodów w ujęciu Romana Jakobsona, teoria "dzieła otwartego" Umberto Eco, teoria Rolanda Barthesa - historia sztuki jako historia mitów, problematyka subiektywizacji badania; koncepcje teoretyczne dla historii sztuki Maurice'a Marleau-Ponty'ego, Meyera Schapiro, Normana Brysona, Louisa Marina. Słowo i obraz w ujęciu Mieke Bal oraz W.J.T Mitchella.

5. Teorie semiotyczne w praktyce - utrwalenie.

Konteksty sztuki1 /historia idei, sztuka z perspektywy marksizmu i materializmu. Ideologie i kulturowe hegemonie. Materialistyczna i marksistowska historia sztuki w ujęciu Arnolda Hausera, Michaela Baxandalla, Svetlany Alpers, T.J. Clarka, Allana Wallacha i Carol Duncan, Annie E. Coombes. 

6. Materialistyczna i marksistowska historia sztuki - utrwalenie.

Konteksty sztuki2 /przegląd teorii w kontekście ideologii /sztuka z perspektywy feminizmu, teorii gender, postkolonializmu, studiów nad kulturą oraz studiów nad kulturą wizualną.

7. Sum up.

15.

Zakładane efekty uczenia się

K_W04 – zna podstawowe zagadnienia teorii i metodologii nauk o sztuce,

K_W07 – zna zagadnienia teoretyczne specyfiki wizualnej dzieł sztuki, ich typologii, ikonografii i ikonologii,

K_W08 – ma podstawową wiedzę dotyczącą pokrewnych historii sztuki dziedzin naukowych, stanowiących źródło formułowania teorii i metodologii nauk o sztuce 

 K_W11 – zna formalistyczne i nieformalistyczne metody badań a zakresu historii sztuki

K_W12 – zna zasady pisania prac badawczych w oparciu o podstawowe teorie i metodologie nauk o sztuce

K_U02 – potrafi stosować podstawowe teorie i metody badawcze nauk o sztuce,

K_U04 – potrafi łączyć elementy wiedzy filozoficznej, estetycznej, epistemologicznej z teoriami i metodologiami właściwymi naukom o sztuce

K_U08 – potrafi wykorzystać poznane teorie i metodologie do analizy dzieła sztuki

K_U12 – potrafi pisać prace badawcze z zastosowaniem teorii i metodologii nauk o sztuce,

K_K02 – potrafi działać w zespole

 

16.

Literatura obowiązkowa i zalecana

 1. Anne D’Alleva, Metody i teorie historii sztuki, Kraków 2005 /tu dalsze wskazówki bibliograficzne/.
 2. Jan Białostocki, Historia sztuki wśród nauk humanistycznych, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1980
 3. Mariusz Bryl, New Art. History, nauka, polityka, obyczaj, „Artium questiones” VII, 1995, s.185-215.
 4. Bohdan Dziemidok, Głowne kontrowersje estetyki współczesnej, Warszaawa 2002.
 5. Arnold Hauser, Filozofia historii sztuki, przeł. D. Danek, J. Kaminkowa, Warszawa 1970.
 6. Mieczysław Porębski, Krytycy i sztuka, Kraków 2004.
 7. Sztuka dzisiaj, red. Maria Poprzęcka, Warszawa 2002.
 8. Greenberg Clement, Obrona modernizmu, przeł. Grzegorz Dziamski, Maria Śpik-Dziamska, Kraków 2006.

 

17.

Metody weryfikacji zakładanych efektów uczenia się: 

(O) – realizowane online, końcowa praca kontrolna (T) i (O), ciągła kontrola postępów w zakresie tematyki zajęć (kolejne wykłady rozpoczyna weryfikacja praktycznych umiejętności zastosowania poszczególnych teorii i pozyskanej na wcześniejszym wykładzie wiedzy – próba zadania pytań z zakresu historii sztuki w kontekście omówionej teorii i przykładowego dzieła.

18.

Warunki i forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu:  

Ciągła kontrola obecności i postępów w zakresie tematyki zajęć (T)* i (O)*, - praca kontrolna (końcowa) (T)* i (O)

19.

Nakład pracy studenta/doktoranta

 

 

Forma realizacji zajęć przez studenta*/doktoranta*

Liczba godzin przeznaczona na zrealizowanie
danego rodzaju zajęć

 

zajęcia (wg planu studiów) z prowadzącym:

 

 

- wykład online

15 h

 

praca własna studenta/doktoranta

 

 

- przygotowanie do kolokwium, czytanie wskazanych lektur

45 h

 

Łączna liczba godzin 

60 h

 

Liczba punktów ECTS

2

                       

 

 

 

 

1.

Nazwa przedmiotu/modułu
- w języku polskim

Seminarium licencjacko -pomocnicze „Sztuka starożytna i jej odbicia w sztuce nowożytnej”

Dr Agata Kubala

 

- w języku angielskim

BA seminar/auxiliary seminar „Ancient Art and its Reflections in Modern Art”

 

2.

Dyscyplina

Nauki o sztuce

3.

Język wykładowy

polski

4.

Jednostka prowadząca przedmiot

Instytut Historii Sztuki

5.

Kod przedmiotu

 22-HS-S1-SL-P5/1

6.

Rodzaj przedmiotu

do wyboru

7.

Kierunek studiów

Historia sztuki

8.

Poziom studiów

I stopień

9.

Rok studiów (jeśli obowiązuje)

III

10.

Semestr

zimowy

11.

Forma zajęć i liczba godzin

Seminarium, 30 godz. (w tym 24 godz. online)

12.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla przedmiotu

Wymagana wiedza z przedmiotu „Historia sztuki starożytnej”.

 

13.

Cele kształcenia dla przedmiotu

Seminarium skierowane do studentów zainteresowanych sztuką starożytną oraz inspiracjami antykiem w sztuce nowożytnej

 

14.

Treści programowe

Zapoznanie ze sposobem pisania prac naukowych, poprawnym konstruowaniem przypisów i bibliografii (T).

 

Poznanie głównych instytucji posiadających publikacje potrzebne przy pisaniu prac licencjackich i zaliczeniowych (O).

 

Omawianie metod opisu i analizy dzieł sztuki (O).

 

15.

Zakładane efekty uczenia się

K_W01 Zna podstawową terminologię używaną w historii sztuki starożytnej i zasady opisów i analiz dzieł sztuki z różnych dziedzin i epok starożytnych w języku polskim.

K_W02  Zna różne rodzaje badań z zakresu historii sztuki starożytnej i specyfikę stosowanych w nich metod.

K_W12 Zna zasady pisania prac badawczych w oparciu o podstawowe metody historii sztuki starożytnej.

K_W13  Zna język łaciński w zakresie pozwalającym na odczytywanie i tłumaczenie napisów i inskrypcji występujących w dziełach sztuki.

K_U01 Swobodnie posługuje się terminologią historii sztuki starożytnej w języku polskim, potrafi dokonać opisu i analizy dzieła sztuki starożytnej.

K_U02  Potrafi stosować podstawowe metody badawcze właściwe dla specyficznych przedmiotów badań

K_U12  Potrafi pisać prace badawcze w oparciu o podstawowe metody historii sztuki.

K_U13  Odczytuje inskrypcje i napisy występujące w dziełach sztuki w języku łacińskim, potrafi wykorzystać źródła do historii sztuki wytworzone w językach obcych.

K_K02  Potrafi działać w zespołach, organizować pracę zespołową, planować i przeprowadzać przedsięwzięcia z zakresu historii sztuki.

K_K05  Dąży do własnego rozwoju naukowego przez wyjazdy na stypendia, staże i praktyki zagraniczne. Sprawnie wykorzystuje dostępne w tym względzie możliwości.

 

16.

Literatura obowiązkowa i zalecana

Literatura dobierana indywidulanie dla każdego studenta, zależy od tematu przygotowywanej pracy licencjackiej lub zaliczeniowej

 

17.

Metody weryfikacji zakładanych efektów uczenia się: 

Seminarium licencjackie: ocenianie ciągłe – obecność na zajęciach oraz postępy w przygotowywaniu pracy licencjackiej (O). Seminarium pomocnicze: obecność oraz przygotowanie i wygłoszenie referatu (O).

 

18.

Warunki i forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu:  

Ciągła kontrola obecności i postępów w zakresie tematyki zajęć (T) i (O)

Wystąpienie ustne indywidualne (O)

19.

Nakład pracy studenta

300 godz.

 

Forma realizacji zajęć przez studenta

Liczba godzin przeznaczona na zrealizowanie
danego rodzaju zajęć

 

zajęcia (wg planu studiów) z prowadzącym:

 

 

- udział w seminarium

30 godz.

 

praca własna studenta

 

 

- przygotowanie do zajęć – czytanie wskazanej literatury,  przygotowanie wystąpień i prac

270 godz.

 

Łączna liczba godzin 

300

 

Liczba punktów ECTS

10 (5 – sem. licencjackie + 5 – sem. pomocnicze)

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim

 

Seminarium licencjacko-pomocnicze: Plastyka gotycka XV-XVI w. w Polsce

Doc. dr Jacek Witkowski

 

 

- w języku angielskim

 

Bachelor and Auxiliary Seminary: Gothic Fine Arts of 15th and 16th centuries in Poland

 

2.

 

Dyscyplina

 

Nauki o sztuce

3.

 

 

Język wykładowy

polski

4.

Jednostka prowadząca przedmiot

 

Instytut Historii Sztuki

 

5.

Kod przedmiotu/modułu

22-HS-S1-SL-P5/1 

6.

Rodzaj przedmiotu/modułu

Do wyboru

 

7.

Kierunek studiów

 

Historia Sztuki

 

8.

Poziom studiów (I lub II stopień lub jednolite studia magisterskie)

 

I stopnia

 

9.

Rok studiów (jeśli obowiązuje)

 

III

 

 

10.

Semestr (zimowy lub letni)

 

Zimowy

 

11.

Forma zajęć i liczba godzin

Seminarium, 30 h

12.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów

 

Znajomość terminologii i zasad opisu i analizy dzieł sztuki. Znajomość historii sztuki średniowiecznej powszechnej i polskiej. Podstawy warsztatu badawczego historyka sztuki.

 

13.

Cele kształcenia dla przedmiotu

 

Przygotowanie studentów do umiejętnego i krytycznego korzystania z naukowej literatury historyczno-artystycznej oraz literatury pomocniczej z zakresu innych dziedzin. Bliższe zapoznanie studentów z rzeźbą i malarstwem późnogotyckim w Polsce. Przygotowanie pracy licencjackiej bądź pomocniczej

14.

Treści programowe:

Plastyka późnogotycka i w krajach ościennych oraz jej związki ze sztuką zachodnioeuropejską. Analiza historyczno-artystyczna oraz ikonograficznych wybranych dzieł sztuki.

 

15.

Zakładane efekty uczenia się

 

K_W01 Zna podstawową terminologię używaną w plastyce gotyckiej i zasady jej opisów i analiz

K_W02  Zna różne rodzaje badań z zakresu plastyki gotyckiej i specyfikę stosowanych w nich metod.

K_W12 Zna zasady pisania prac badawczych w oparciu o podstawowe metody historii sztuki gotyckiej

K_W13  Zna język łaciński w zakresie pozwalającym na odczytywanie i tłumaczenie napisów i inskrypcji występujących w dziełach sztuki.

K_U01 Swobodnie posługuje się terminologią historii sztuki gotyckiej j w języku polskim, potrafi dokonać opisu i analizy dzieła sztuki gotyckiej.

K_U02  Potrafi stosować podstawowe metody badawcze właściwe dla specyficznych przedmiotów badań

Symbole kierunkowych

efektów uczenia się np.:

K_W01

K_W02

K_W12

K_W13

K_U01

K_U02

K_U12

K_U13

K_K02

K_K05

16.

Literatura obowiązkowa i zalecana: 

Kraków w czasach Wita Stwosza. Red. J. Małecki, Kraków 1986.

Łodyńska-Kosińska M., Stwosz. Lata krakowskie 1477-1496, Warszawa 1998.

Sawicka S., Ryciny Wita Stwosza, Warszawa 1957.

Walanus. W., Późnogotycka rzeźba drewniana w Małopolsce 1490-1540, Kraków 2009.

Wit Stwosz w Krakowie. Red. L. Kalinowski, F. Stolot, Kraków 1987.

Wit Stwosz. Studia o sztuce i recepcji. Red. A. S. Labuda, Warszawa-Poznań, 1986.

Wokół Wita Stwosza. Katalog wystawy w Muzeum Narodowym w Krakowie 2005. Red. D. Horzela, A. Organisty, Kraków 2005.

Wokół Wita Stwosza. Materiały z międzynarodowej konferencji w Muzeum Narodowym w Krakowie 19-22 mają 2005. Red. D. Horzela, A. Organisty, Kraków 2006.

S. Skibiński, K. Zalewska-Lorkiewicz, Sztuka polska. Gotyk, Warszawa 2010.

K. H. Clasen, Der Meister der Schönen Madonnen, Berlin – New York 1974.

A. M. Olszewski, Niektóre zagadnienia stylu międzynarodowego w Polsce. W: Sztuka i ideologia XV w., Warszawa 1978.

M. Zlat, Sztuki śląskiej drogi od gotyku. W: Późny gotyk, Warszawa 1965.

Malarstwo gotyckie w Polsce. Red. A. S. Labuda i K. Secomska, Warszawa 2004.

17.

Metody weryfikacji zakładanych efektów uczenia się

 

Seminarium licencjackie: ocenianie ciągłe – obecność na zajęciach oraz postępy w przygotowywaniu pracy licencjackiej (O). Seminarium pomocnicze: obecność oraz przygotowanie i wygłoszenie referatu (O).

 

przygotowanie i przedstawienie pełnej bibliografii i planu pracy

 

18.

Warunki i forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu:  

Ciągła kontrola obecności i postępów w zakresie tematyki zajęć (T) i (O)

Wystąpienie ustne indywidualne (O)

 

19.

Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin na

zrealizowanie aktywności

 

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem:

- wykład:

- ćwiczenia:

- laboratorium:

- konwersatorium:

- seminarium

 

 

 

 

 

 

30 h

Praca własna studenta np.:

- przygotowanie do zajęć:

- opracowanie wyników:

- czytanie wskazanej literatury (opanowanie definicji):

- napisanie pracy:

- przygotowanie do egzaminu:

 

 

30 h

30 h

60 h

 

Suma

150 h

Liczba punktów ECTS

 

5

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Nazwa przedmiotu/modułu
- w języku polskim

Seminarium licencjackie i pomocnicze (sztuka XVII-XVIII w.)

Dr Arkadiusz Wojtyła

 

- w języku angielskim

Bachelor and Auxilairy Seminar

2.

Dyscyplina

nauki o sztuce

3.

Język wykładowy

polski

4.

Jednostka prowadząca przedmiot

Instytut Historii Sztuki

5.

Kod przedmiotu/modułu

22-HS-S1-SL-P6/3

6.

Rodzaj przedmiotu/modułu

do wyboru

7.

Kierunek studiów / specjalność*

historia sztuki

8.

Poziom studiów

I stopień

9.

Rok studiów (jeśli obowiązuje)

III

10.

Semestr

zimowy

11.

Forma zajęć i liczba godzin

Seminarium 30 h (24 h zdalnie)

12.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla przedmiotu/modułu

Znajomość terminologii z zakresu Wprowadzenia do historii sztuki; umiejętność sporządzania przypisów i bibliografii; wiedza z zakresu Historii sztuki nowożytnej powszechnej (renesans, barok).

13.

Cele kształcenia dla przedmiotu

Seminarium licencjacko-pomocnicze ma na celu wykształcenie umiejętności napisania pracy badawczej z aparatem naukowym oraz wprowadzenie w metodologię badań naukowych. Studenci doskonalą na nim sporządzanie stanu badań, przypisów, bibliografii, kwerendy bibliotecznej i archiwalnej. Rozwijają również umiejętności analizy formalnej, stylowo-porównawczej i ideowej.

14.

Treści programowe

Tematy prac licencjackich:

Kościół Jerozolimski pw. Krzyża Świętego w Nysie – architektura i jej kontekst ideowy

Architektura kościoła Franciszkanów pw. Matki Boskiej Różańcowej w Kłodzku

Mauzoleum rodziny Wintzkler w Jeleniej Górze

Architektura i wystrój monasteru pw. Zaśnięcia NMP w Żyrowiczach

Architektura pałacu w Żaganiu

Architektura pałacu w Sośnicowicach

Zespół pałacowo-parkowy w Bojadłach

Wyposażenie kościoła pw. Matki Bożej w Grodowcu

Dekoracje klawesynów Michaela Mietkego

Tematy prac pomocniczych:

Dekoracja pałacu w Otwocku Wielkim

Architektura pałacu w Radzyniu Podlaskim

Architektura pałacu w Białaczowie

Portrety biskupa Franciszka Ludwika Neuburskiego

Recepcja wzorów Nicolasa Poussina w grafice ze zbiorów Ossolineum

Wybrane grafiki portretowe ze zbiorów Ossolineum

Cykl pięciu grafik z historii Polski autorstwa Daniela Chodowieckiego ze zbiorów Ossolineum

Ikonostans bohorodczański ze zbiorów Muzeum Historycznego Lwowa

15.

Zakładane efekty uczenia się

K_W01 - Zna podstawową terminologię używaną w historii sztuki XVII-XVIII w. i zasady opisów i analiz dzieła sztuki z tego okresu, będącego przedmiotem pracy

K_W02 - Zna różne rodzaje badań z zakresu historii sztuki XVII-XVIII w. i specyfikę stosowanych w nich metod

K_W12 - Zna zasady pisania prac seminaryjnych w oparciu o podstawowe metody historii sztuki

K_U01 - Swobodnie posługuje się terminologią historii sztuki XVII-XVIII w., potrafi dokonać opisu i analizy dzieła sztuki

K_U02 - Potrafi stosować podstawowe metody badawcze właściwe dla tematu pracy seminaryjnej

K_U12 - Potrafi pisać pracę seminaryjną w oparciu o podstawowe metody historii sztuki

16.

Literatura obowiązkowa i zalecana

dostosowana w sposób indywidualny do prac

17.

Metody weryfikacji zakładanych efektów uczenia się: 

-systematyczne konsultowanie postępów w pracy z prowadzącym

- prezentacja wyników pracy podczas seminarium z przewidzianą dyskusją jego uczestników pod kierunkiem prowadzącego

- sprawdzenie i omówienie przez Prowadzącego prac wskazanych w punkcie 18.

18.

Warunki i forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu:  

- aktywny udział w zajęciach stacjonarnych i online (dopuszczalne 2 nieobecności)

- dostarczenie: konspektu pracy seminaryjnej, stanu badań nad obiektem i jego bibliografii, opisu dzieła sztuki stanowiącego przedmiot pracy

19.

Nakład pracy studenta/doktoranta

 

 

Forma realizacji zajęć przez studenta*/doktoranta*

Liczba godzin przeznaczona na zrealizowanie
danego rodzaju zajęć

 

zajęcia (wg planu studiów) z prowadzącym:

30 h

 

-

 

 

praca własna studenta/doktoranta

120 h

 

 

-

W tym:

konsultacje z prowadzącym

kwerenda biblioteczna i archiwalna

studiowanie literatury przedmiotu

zebranie materiału ilustracyjnego do analizy stylowo-formalnej i porównawczej

przygotowanie konspektu pracy, bibliografii

napisanie stanu badań i opisu dzieła sztuki

 

Łączna liczba godzin 

150 h

 

Liczba punktów ECTS

5

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Nazwa przedmiotu/modułu
- w języku polskim

Seminarium licencjackie i pomocnicze

Dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. nadzw. UWr

 

- w języku angielskim

 

2.

Dyscyplina

Nauki o sztuce

3.

Język wykładowy

polski

4.

Jednostka prowadząca przedmiot

Instytut Historii Sztuki

5.

Kod przedmiotu/modułu

22-HS-S1-SL-P5/4

6.

Rodzaj przedmiotu/modułu

do wyboru

7.

Kierunek studiów / specjalność*

Historia sztuki

8.

Poziom studiów

I stopień

9.

Rok studiów (jeśli obowiązuje)

III

10.

Semestr

zimowy

11.

Forma zajęć i liczba godzin

30, 26 O, 4 T

12.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla przedmiotu/modułu

Znajomość  historii  sztuki, szczególnie architektury europejskiej XIX XX wieku

13.

Cele kształcenia dla przedmiotu

Seminarium poświęcone jest architekturze i urbanistyce Wrocławia w latach 1860-2020 i dotyczy rozwoju urbanistyczno-architektonicznego obszaru tzw. Centrum Południowego, czyli zachodniej strony ul. Powstańców Śląskich między torami kolejowymi a pl. Powstańców Śląskich. Seminarium odbywa się w ścisłej współpracy z Muzeum Architektury (Michał Duda) i Wydziałem Architektury Politechniki Wrocławskiej (dr Łukasz Wojciechowski) i stanowi przygotowanie do wystawy „Centrum Południowe” przygotowywanej przez Muzeum Architektury i planowanej na jesień 2021 r.  Studenci seminarium wzięliby aktywny udział w tych przygotowaniach stając się współkuratorami tej wystawy.

14.

Treści programowe

Ramowy plan pracy w semestrze zimowym 2020/21

zajęcia 1-3 Wstęp , rozdanie tematów, omówienie literatury (T)

 zajęcia  4- 8     Wykłąd A.Zabłocka-Kos. Tematy:  powstawanie nowoczesnej struktury miasta, rola defortyfikacji i sekularyzacji, „Rozwarstwienie” miasta: city a przedmieścia, Znacznie planu Jamesa Hobrechta dla Berlina  (1864)  a planowanie Wrocławia, Kształtowanie się nowej dyscypliny: projektowanie urbanistyczne i rola Josepha  Stübbena. Podręczniki projektowania urbanistycznego, rola czasopism,Węzłowe problemy badań nad XIX-wiecznym miastem  (O)

Zajęcia  9 - 11 Analiza planów Wrocławia  - prezentacje studentów. (O)

Zajęcia  12-14 Prezentacje studentów opracowywanych kamienic (O)

zajęcia 15 Podsumowanie semestru, zaliczenie (O)

15.

Zakładane efekty uczenia się

K W01 Zna podstawową terminologię używaną w historii sztuki i zasady opisów i analiz dzieł sztuki z różnych dziedzin i epok w języku polskim i obcym (nowożytnym)

K W02 Zna różne rodzaje badań z zakresu historii sztuk i specyfikę stosowanych w nich metod

K W12 Zna zasady pisania prac badawczych w oparciu o podstawowe metody historii sztuki

K U01 Swobodnie posługuje się terminologią historii sztuki w języku polskim i obcym (nowożytnym), potrafi dokonać opisu i analizy dzieła sztuki

K U02 Swobodnie posługuje się terminologią historii sztuki w języku polskim i obcym (nowożytnym), potrafi dokonać opisu i analizy dzieła sztuki

16.

Literatura obowiązkowa i zalecana

Materiały archiwalne w Muzeum Architektury.

A.Tomaszewicz, Wrocławskie wille i osiedla willowe doby historyzmu, Wrocław 2018

A.Tomaszewicz, Wrocławski dom czynszowy, 1808-1918. Wydawnictwo Via Nova, Wrocław 2003

Aleksander Łupienko, Kamienice czynszowe Warszawy 1864-1914, Warszawa 2015

Przedmieście Świdnickie, Wrocław 2012

A.Gabis, Całe morze budowania. Wrocław 2016

G.Thum, Obce miasto. Wrocław 1945 i potem, Wrocław 2007

17.

Metody weryfikacji zakładanych efektów uczenia się: 

- oddanie pierwszej części pracy licencjackiej lub seminaryjnej

18.

Warunki i forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu:  

- ciągła kontrola obecności i postępów w zakresie tematyki zajęć (T)* i (O)*, pisemna praca semestralna (indywidualna lub grupowa) (T)* i (O)*, wystąpienie ustne (indywidualne lub grupowe) (T)* i (O)*,

19.

Nakład pracy studenta/doktoranta

 

 

Forma realizacji zajęć przez studenta*/doktoranta*

Liczba godzin przeznaczona na zrealizowanie
danego rodzaju zajęć

 

zajęcia (wg planu studiów) z prowadzącym:

30

 

-

 

 

praca własna studenta/doktoranta

120

 

-

 

 

Łączna liczba godzin 

150

 

Liczba punktów ECTS

5

 

 

 

1.

Nazwa przedmiotu/modułu
- w języku polskim

Muzealnictwo i ochrona zabytków - zagadnienia ekonomiczne i prawne

Dr Łukasz Krzywka

 

- w języku angielskim

 

2.

Dyscyplina

Nauki o Sztuce

3.

Język wykładowy

polski

4.

Jednostka prowadząca przedmiot

Instytut Historii Sztuki

5.

Kod przedmiotu/modułu

22-HS-S1-MiOchZ5

6.

Rodzaj przedmiotu/modułu

obowiązkowy

7.

Kierunek studiów / specjalność*

Historia Sztuki

8.

Poziom studiów

I stopień

9.

Rok studiów (jeśli obowiązuje)

III

10.

Semestr

zimowy

11.

Forma zajęć i liczba godzin

Ćwiczenia, 30 g. T,, od 20.10 2020 O

12.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla przedmiotu/modułu

Zaliczenie  I i II roku studiów

13.

Cele kształcenia dla przedmiotu

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze specyfiką ochrony zabytków w muzeum oraz ochrony i rewaloryzacji zabytków architektury i urbanistyki, odpowiednimi regulacjami prawnymi, promocją zabytków i elementami ekonomii procesu rewaloryzacji. 

14.

Treści programowe

Treści teoretyczne

 

Historia ochrony zabytków

Karta Ateńska, karta Lipska

Prawne formy ochrony zabytków

Służby konserwatorskie i zakres ich działania

Wykazy zabytków

Ewidencje zabytków, „biała karta”

Sposoby ochrony zabytków architektury

Definicje rewaloryzacji / renowacji / restauracji itp.

Zabytki w planach zagospodarowania przestrzennego

 

Zajęcia praktyczne

Opracowanie planu rewaloryzacji

Działania i ekspertyzy niezbędne do opracowania projektu rewaloryzacji

Zagadnienia ekonomiczne

Opracowanie wytycznych konserwatorskich dla potrzeb planowania przestrzennego

 

Zgodnie obowiązującymi zarządzeniami treści realizowane są od 20.10.2020 online        

15.

Zakładane efekty uczenia się

K_W09, K_W11 K_U02 K_U03 K_U06 K_U11 K_K01 K_K02  

16.

Literatura obowiązkowa i zalecana

Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity, Dziennik Ustaw z dnia 28 listopada 2017 r.) Karta Ateńska Karta Lipska M. Kulesza, Bilans korzyści i niedogodności. Prywatny właściciel wobec decyzji o wpisaniu obiektu do rejestru zabytków, w: „Mazowsze”, 2011, tekst dostępny w Internecie: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-7cf9aca1-6464-4a59-a083-fb4cbd7747ee/c/msr_7_kulesza.pdf Jacek Brudnicki, Problem wyjaśniania i prostowania treści decyzji o wpisie do rejestru zabytków w kontekście wad i uchybień tkwiących w tym rejestrze. Kurier Konserwatorski nr 10, 40-49, 2011, dostęp: http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Kurier_Konserwatorski/Kurier_Konserwatorski-r2011-t-n10/Kurier_Konserwatorski-r2011-t-n10-s40-49/Kurier_Konserwatorski-r2011-t-n10-s40-49.pdf WARTOŚĆ FUNKCJI W OBIEKTACH ZABYTKOWYCH, Polski Komitet Narodowy ICOMOS Muzeum Pałac w Wilanowie Politechnika Lubelska, Warszawa 2014, dostęp: http://bc.pollub.pl/Content/8696/PDF/obiekty.pdf OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO Nr 2 (16), 2016, Klasyfikacja i kategoryzacja w systemie ochrony zabytków, dostęp: http://bc.pollub.pl/Content/12885/PDF/klasyfikacja.pdf 

 

UWAGA: W związku z ograniczeniami w dostępie do bibliotek literatura ograniczana jest do dostępnej w sieci!

17.

Metody weryfikacji zakładanych efektów uczenia się: 

Przygotowanie wystąpienia ustnego (O)

18.

Warunki i forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu:  

ciągła kontrola obecności i postępów w zakresie tematyki  (O),  wystąpienie ustne indywidualne (O)

19.

Nakład pracy studenta/doktoranta

 

 

Forma realizacji zajęć przez studenta*/doktoranta*

Liczba godzin przeznaczona na zrealizowanie
danego rodzaju zajęć

 

zajęcia (wg planu studiów) z prowadzącym:

30

 

-

Ćwiczenia i od 20.10.2020 ćwiczenia online

 

praca własna studenta/doktoranta

 

 

-

przygotowanie do zajęć, czytanie wskazanej literatury, przygotowanie prac/wystąpień/projektów  

 

 

Łączna liczba godzin 

30

 

Liczba punktów ECTS

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studia magisterskie

1 semestr

Rok akademicki 2020/21

 

I rok

1.

Nazwa przedmiotu
- w języku polskim

Metodologia historii sztuki i badań nad sztuką

dr hab. Cezary Wąs

 

- w języku angielskim

Methodology of Art History and the Study of Art

2.

Dyscyplina

Nauki o Sztuce

3.

Język wykładowy

polski

4.

Jednostka prowadząca przedmiot

Instytut Historii Sztuki

5.

Kod przedmiotu/modułu

22-HS-S2-MHSziBnSz1 (semestr zimowy)

22-HS-S2-MHSziBnSz2 (semestr letni)

6.

Rodzaj przedmiotu

obowiązkowy

7.

Kierunek studiów

Historia Sztuki

8.

Poziom studiów

 II stopień

9.

Rok studiów (jeśli obowiązuje)

I rok studiów II stopnia

10.

Semestr

zimowy i letni

11.

Forma zajęć i liczba godzin

(O) Wykład online 30 h – I semestr

(T) Wykład stacjonarny 30 h – II semestr

12.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla przedmiotu/modułu

Brak wymagań wstępnych.

13.

Cele kształcenia dla przedmiotu

I semestr + II semestr

Rozwinięcie postawy refleksyjnej nad zagadnieniami naukoznawstwa, podstawowych metod humanistyki oraz tradycyjnych metod historii sztuki.

14.

Treści programowe

Wykłady prowadzone w I semestrze dotyczą krytyki podstawowych pojęć stosowanych w historii sztuki (m.in. pojęcia stylu i struktury), w dalszej kolejności przedstawiają zarys historii dziedziny. Historia metod badawczych prezentowana w semestrze I kończy się na prezentacji ikonologii Erwina Panofsky'ego oraz na pierwszych przejawach krytyki tej metody (Lorenz Dittmann).

I semestr

1. Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk. Metodologia nauki. Naturalizm i antynaturalizm. Konwencjonalizm

2. Historia sztuki wśród nauk humanistycznych. Elementy psychologii, socjologii, filozofii, historii kultury w historii sztuki a specyficzne zagadnienia historii sztuki

3. Możliwości badania jednostkowego dzieła sztuki

4. Badanie grup dzieł sztuki. Część I (pojęcie typu)

5. Badanie grup dzieł sztuki. Część II (pojęcie stylu

6. Pojęcie struktury

7. Zagadnienie interpretacji

8. Historia sztuki – zarys historii dziedziny

9. Filozoficzne podstawy nauk humanistycznych. Część I: Twórcy podstaw nauk humanistycznych: Burckhardt, Dilthey, Windelband i Rickert

10. Filozoficzne podstawy nauk humanistycznych. Część II: Cassirer

11. Klasyczne metody historii sztuki. Część I: Metoda systematyczna i jej twórcy: J. Burckhardt, H. Wölfflin, A. Schmarsow, M. Dvorak, D. Frey, P. Frankl

12. Klasyczne metody historii sztuki. Część II: Metody interpretacji stylu i formy: H. Wölfflin, A. Riegl, H. Focillon

13. Klasyczne metody historii sztuki. Część III: M. Dvorak: „historia sztuki jako historia idei”)

14. Klasyczne metody historii sztuki. Część IV: Metoda ikonologiczna: A.Warburg, E. Panofsky i jego krytycy: O. Pächt, L. Dittmann, E. Gombrich, O. Bätschmann;

15. Klasyczne metody historii sztuki. Część V: Krytyka głównych pojęć historii sztuki w pracy Lorentza Dittmanna

 

Wykłady w semestrze II rozpoczynają się od przedstawienia narastającego sceptycyzmu wobec ikonologii (Ernst Gombrich, Oskar Bätschmann) oraz przejścia do hermeneutyki. Duży ciąg wykładów poświęcony jest hermeneutyce, jej odmianom oraz konkretnym przykładom jej zastosowania.

II semestr

1. Dewiacje heglowskie w pojmowaniu historii (wg Ernsta Gombricha)

2. „Historia sztuki na przejściu od ikonologii do hermeneutyki” w ujęciu Oskara Bätschmanna

3. Współczesna hermeneutyka sztuki (Arnheim, Boehm, Imdahl, Bätschmann, Brötje)

4. Gombrich i Arnheim

5. Imdahl

6. Brötje – przykład hermeneutyki obrazów

7. Przykład hermeneutyki obrazu: Suchocki i Samosierra  Michałowskiego

8. Baxandall

9. Późna filozofia Heideggera jako filozoficzna podstawa hermeneutycznych ujęć współczesnej humanistyki

10. Filozofia sztuki Marina Heideggera

11. Filozofia Gadamera jako podstawa hermeneutycznych metod w humanistyce

12. Historia sztuki a nauki historyczne

13. Zagadnienia religioznawcze w historii sztuki

14. Socjologiczne ujęcia historii sztuki. Wpływy języka polityki

15. New Art History

15.

Zakładane efekty uczenia się

I semestr

EK_W_01 Ogólna znajomość współczesnej estetyki, filozofii i metodologii

EK_W_02 Znajomość problemów XX-wiecznej historii sztuki

EK_U_01 Umiejętność posługiwania się nowymi metodami historii sztuki

EK_K_01 Zdolność formułowania analiz i ich publicznego prezentowania wykonanych zgodnie z aktualnymi metodami historii sztuki

 

II semestr

EK_W_01 Wiedza o nowych metodach historii sztuki

EK_U_01 Umiejętność zastosowania nowych metod

EK_K_01 Zdolność krytycznego odniesienia się do nowych i starych metod historii sztuki

Symbole kierunkowych efektów kształcenia:

K_W01, K_W03, K_W06, K_W17

K_U03, K_U06

K_K02

 

16.

Literatura obowiązkowa i zalecana

Literatura do zajęć w I semestrze

temat 1

Filozofia a nauka. Zarys encyklopedyczny, Wrocław 1987, sub vocem: Nauka, s. 412 –421, Klasyfikacja nauk, s. 297-305, Metodologia nauk, s. 357-365, Naturalizm i antynaturalizm, s. 403-412, Konwencjonalizm,  s. 322-330

temat 2

Białostocki, O funkcjach sztuki i jej historyków, w:  Funkcja dzieła sztuk,. Materiały sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, 1970, Warszawa 1972, s. 9-16 (przedruk w: tegoż, Refleksje i syntezy ze świata sztuki, Warszawa 1978,  s. 234-241)

temat 3

J. Białostocki, P. Skubiszewski, Pojęcia, kierunki i metody historii sztuki, w: Wstęp do historii sztuki. Przedmiot – metodologia – zawód, Warszawa 1973, t. I, s. 237-265

temat 4

W. Tatarkiewicz, Pojęcie typu w sztuce, w: tegoż, Skupienie i marzenie. Studia z zakresu estetyki, Kraków 1951, s. 113-126, i 140;

Lazari-Pawłowska, O pojęciu typologicznym w humanistyce, „Studia Filozoficzne”, 2, 1958, s. 30-53

temat 5

Białostocki, Kryzys pojęcia styl, „Biuletyn Historii Sztuki”, 1978, 1, s. 3-10;

J. Kębłowski, Styl. Próba charakterystyki pojęcia, „Biuletyn Historii Sztuki”, 1978, 1, s. 11-21

temat 6

T. Dobrowolski, Strukturalizm w historii sztuki, „Studia Metodologiczne”, VI, 1969, s. 3-45;

S. Pazura, Struktura i sacrum. Estetyka sztuk plastycznych Hansa Sedlmayra, w: Sztuka i społeczeństwo, t. I, Ocalenie przez sztukę, Warszawa 1973, s. 91-143;

S. Pazura, Sedlmayra teoria sztuki, „Estetyka”, t. II, 1961, s. 239-245;

S. Pazura, Hans Sedlmayr a teoria sztuki, „Studia Estetyczne”, t. 7, 1970, s. 225-250

P. Skubiszewski, O dwóch podstawowych sposobach uprawiania historii sztuki, „Teksty”, V, 1974, nr 17, s. 57-85;

temat 7 (interpretacja)

P. Skubiszewski, O dwóch podstawowych sposobach uprawiania historii sztuki, „Teksty”, V, 1974, nr 17, s. 57-85;

M. Gołaszewska, Zagadnienie rozumienia dzieła sztuki, „Studia estetyczne”, 1964, t. I, s. 41-60; W. Ławniczak, Teoretyczne podstawy interpretacji dzieł sztuki plastycznej, Warszawa 1975; Sztuka interpretacji, pr. zb. pod red. H. Markiewicza, t.I-II, Wrocław 1971

temat 8 (zarys historii)

J. Białostocki, Dzieje historiografii artystycznej i  naukowej  historii  sztuki, w: Wstęp do historii sztuki, Warszawa 1973, s. 165-195 ;

tegoż, Rozkwit i kryzys dyscypliny, w: Historia sztuki wśród nauk humanistycznych, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, 1980, s. 11 – 35

temat 9 (Burckhardt, Dilthey, Windelband i Rickert)

Zbigniew Kuderowicz,  Biografia  kultury.  O  poglądach Jakuba Burckhardta, Warszawa 1973 (Cz. I  Burckhardt  a  tendencje światopoglądowe XIX w., rozd. II Burckhardt a romantyczny konserwatyzm, rozd. III Odrzucenie heglowskiej dialektyki, rozd. IV Powinowactwa schopenhauerowskie)

Ryszard Kasperowicz, Zweite, ideale Schöpfung: sztuka w myśleniu historycznych Jacoba Burckhardta, Lublin 2004

Kuderowicz, Wilhelm Dilthey jako teoretyk sztuki, Wstęp do Pism estetycznych W. Diltheya, Warszawa  1982

Zdzisław Jerzy Czarnecki, Idiografizm, w: Filozofia a nauka. Zarys encyklopedyczny, Wrocław..., 1987, s. 212 - 218

temat 10 (Cassirer)

J. Sójka, O koncepcji form symbolicznych Ernsta Cassirera, Warszawa 1988;

B. Andrzejewski, Animal symbolicum. Ewolucja neokantyzmu Ernsta Cassirera, Poznań 1980;

temat 11

Heinrich Wölfflin, Podstawowe pojęcia historii sztuki. Problem rozwoju stylu w sztuce nowożytnej, przeł. Danuta Hanulanka, Wrocław, Warszawa, Kraków 1962 (wznowienie: Gdańsk 2006)

temat 12 (Wölfflin, Riegl, Focillon)

Ksawery Piwocki, Alois Riegl – podstawowe elementy jego nauki o sztuce, „Studia Estetyczne”, t. 7, 1969, s. 261-273

Jacek Jaźwierski, Determinizm Aloisa Riegla w świetle krytyki, „Roczniki Humanistyczne” 2000-2001, t. XLVIII-XLIX, z. 4 – Historia Sztuki, s. 227-247.

temat 13 (Dworak)

Lech Kalinowski, Max Dvorak i jego metoda badań nad sztuką, Warszawa 1974;

temat 14 (Warburg, Panofsky)

Jan Białostocki, Posłanie Aby Warburga: historia sztuki czy historia kultury?, w: tegoż, Refleksje i syntezy ze świata sztuki, Cykl drugi, Warszawa 1987, s. 187-203

Jan Białostocki, Erwin Panofsky (1982 - 1968), myśliciel, historyk, człowiek, w: Erwin Panofsky, Studia z historii sztuki, s. 387 - 420

Jan Białostocki, Metoda ikonologiczna w badaniach nad sztuką

"Przegląd Humanistyczny", t. I, 1957, nr 2 (s. 46 - 59), nr 3 (s. 9 -18),

w: Pięć wieków myśli o sztuce, wyd. II, Warszawa 1976, s. 249 - 274

temat 15 (Dittmann)

L. Dittmann, Stil – Symbol – Struktur. Studien zur Kategorien der Kunstgeschichte, München 1967;

J. Kębłowski, Lorenza Dittmanna krytyka niektórych pojęć historii sztuki i jej założenia, „Biuletyn Historii Sztuki”, r. XL, 1978, nr 1, s. 61-68

 

Literatura do zajęć w II semestrze

1. Dewiacje heglowskie w pojmowaniu historii

Ernst H. Gombrich, W poszukiwaniu historii kultury, w: Pojęcia, problemy i metody współczesnej nauki o sztuce. Dwadzieścia sześć artykułów uczonych europejskich i amerykańskich, Wybrał, przekłady przejrzał, wstępem opatrzył Jan Białostocki, Warszawa 1976, s. 302 - 345

2. „Historia sztuki na przejściu od ikonologii do hermeneutyki” w ujęciu Oskara Bätschmanna

Oskar Bätschmann, Historia sztuki na przejściu od ikonologii do hermeneutyki, w: "Artium Questiones", t. III, Poznań 1986, s. 157 - 175

3. Współczesna hermeneutyka sztuki  (Arnheim, Boehm, Imdahl, Bätschmann, Brötje)

Mariusz Bryl, Płaszczyzna, ogląd, absolut. Inspiracje hermeneutyczne we współczesnej historii sztuki, „Artium Quaestiones”, t. VI, Poznań 1993, s.55-82

Gottfried Boehm, Bild und Zeit, w: Das Phänomen Zeit in Kunst und Wissenschaft, Hg H. Paflik, Weinheim 1987 (tłum. polskie w: „Res Facta” 1982)

4. Gombrich i Arnheim

Rudolf Arnheim, Sztuka i percepcja wzrokowa, Warszawa 1978 (oryginał: Art. and Visual Perception: A Psychology of Creative Eye, London 1956)

Ernst H. Gombrich, Sztuka i złudzenie. O psychologii przedstawienia obrazowego, przeł. J. Zarański, Warszawa 1981

5. Imdahl

Max Imdahl, Giotto. Z zagadnień ikonicznej struktury sensu, tłum.T. Żuchowski, „Artium Quaestiones”, t. IV, Poznań 1990, s. 103-122

6. Brötje – przykład  hermeneutyki  obrazów

Michael Brötje, Obraz jako parabola. O pejzażach Gustawa Courbeta, „Artium Quaestiones”, Poznań 1993, s. 85-100

7. Przykład hermeneutyki obrazu: Suchocki i Samosierra  Michałowskiego

Wojciech Suchocki, Samosierra Michałowskiego, „Artium Quaestiones”, t. V, Poznań 1991, s. 61-83

8. Baxandall

Michael Baxandall, Prawda a inne kultury. Chrzest Chrystusa Piera della Francesca, „Artium Quaestiones”, t. V, Poznań 1991, s.109-144

9. Późna filozofia Heideggera jako filozoficzna podstawa hermeneutycznych ujęć współczesnej humanistyki

Stanisław Kwiatkowski, Martina Heideggera istotne myślenie jako fenomenologia słowa, "Studia Filozoficzne", nr 11-12 (228-229), 1984, s. 105-114

10. Filozofia sztuki Marina Heideggera

Wojciech Suchocki, W miejscu sumienia. Śladem myśli o sztuce Martina Heideggera, Poznań 1996;

Cezary Woźniak, Martina Heideggera myślenie sztuki, Kraków 1997

11. Filozofia Gadamera jako podstawa hermeneutycznych metod w humanistyce

H.-G. Gadamer, Rozum, słowo, dzieje, Szkice wybrane, przeł. M. Łukasiewicz, K. Michalski, Warszawa 1979

12. Historia sztuki a nauki historyczne

Marek Wichrowski, Spór o naturę procesu historycznego (od Hebrajczyków do śmierci Fryderyka Nietzszechego), Warszawa 1995

13. Zagadnienia religioznawcze w historii sztuki

Władysław Stróżewski, O możliwości sacrum w sztuce, w: Sacrum i sztuka. Materiały konferencji zorganizowanej przez Sekcję Sztuki KUL, Rogóźno 1984, Kraków 1989, s. 23-38

14. Socjologiczne ujęcia historii sztuki. Wpływy języka polityki

Maria Poprzęcka, Język historii sztuki a język polityki, „Artium Quaestiones”, t. IV, Poznań 1990, s.90-101

15. New Art History

      Mariusz Bryl, New Art. History: nauka, polityka, obyczaj, „Artium Quaestiones”, t. VII,      Poznań 1995, s. 185-215

 

17.

Metody weryfikacji zakładanych efektów uczenia się: 

W trakcie każdego wykładu inicjowane są dyskusje sprawdzające zrozumienie poruszanych problemów.

18.

Warunki i forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu

kolokwium pisemne po I semestrze; kolokwium pisemne po II semestrze + punkty za obecność na wykładach

 

19.

Nakład pracy studenta

 

 

Forma realizacji zajęć przez studenta

Liczba godzin przeznaczona na zrealizowanie
danego rodzaju zajęć

 

zajęcia (wg planu studiów) z prowadzącym:

 

 

 

Wykład online – I semestr

Wykład stacjonarny – II semestr

30 h (I semestr)

30 h (II semester)

 

praca własna studenta

 

 

- czytanie wskazanej literatury:

- przygotowanie do egzaminu:

10 h (I semestr) + 10 h (II semestr)

10 h (I semester) + 10 h (II semester)

 

Łączna liczba godzin 

30 h wykłady + 20 h praca własna = 50 h (I semestr)

30 h wykłady + 20 h praca własna = 50 h (II semestr)

Łącznie 100 h rocznie

 

Liczba punktów ECTS

4 (I semestr) + 4 (II semestr) = 8 punktów rocznie

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Nazwa przedmiotu/modułu
- w języku polskim

Dzieje myśli o sztuce

Dr Marcin Wisłocki

 

- w języku angielskim

Thoughts on Art and Its History

2.

Dyscyplina

nauki o sztuce

3.

Język wykładowy

polski

4.

Jednostka prowadząca przedmiot

Instytut Historii Sztuki

5.

Kod przedmiotu/modułu

22-HS-S2-DzMoSzt1

6.

Rodzaj przedmiotu/modułu

obowiązkowy

7.

Kierunek studiów

historia sztuki

8.

Poziom studiów

II stopień

9.

Rok studiów (jeśli obowiązuje)

I

10.

Semestr

zimowy

11.

Forma zajęć i liczba godzin

wykład, 30 godzin (O)

12.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla przedmiotu/modułu

Ugruntowana na I poziomie studiów orientacja w chronologicznych i stylistycznych podziałach historii sztuki, zagadnieniach teoretycznych sztuki starożytnej, średniowiecznej i nowożytnej oraz metodologii historii sztuki.

13.

Cele kształcenia dla przedmiotu

Zapoznanie studentów z terminologią z zakresu estetyki, teorii sztuki i filozofii sztuki oraz z podstawowymi zjawiskami i nurtami w teoretycznej refleksji o pięknie i sztuce w starożytności, średniowieczu i okresie nowożytnym. Poznanie wzajemnych relacji pomiędzy teoretyczną refleksją a zjawiskami w architekturze i sztukach plastycznych na przestrzeni dziejów.

14.

Treści programowe

 1. Wprowadzenie. Teoria sztuki, filozofia sztuki, estetyka. Początki refleksji estetycznej (Trójjedyna choreja. Estetyka Grecji okresu archaicznego).
 2. Liczba, proporcja, harmonia, kanon. Estetyka pitagorejczyków i jej konsekwencje artystyczne.
 3. Różne spojrzenia na mimesis. Poglądy estetyczne Platona i Arystotelesa i ich oddziaływanie na sztukę.
 4. Witruwiusz i jego De architectura libri decem.
 5. Według miary, liczby i wagi. Estetykaw Biblii.
 6. Obraz kultowy, ikona, ikonoklazm. Ojcowie Kościoła o wizerunkach w kulcie. Teologia ikony i bizantyński spór o obrazy.
 7. Między teologią a empirią. Scholastyczne i niescholastyczne teorie estetyczne XIII w. (m.in. traktaty o perspektywie: Witelo, Roger Bacon, John Peckham a początki konstruowania przestrzeni w malarstwie włoskim).
 8. Między teorią a praktyką – o średniowiecznych traktatach technologicznych i o społecznym statusie artysty w średniowieczu.
 9. Reformacja a sztuka (m.in. miejsce i rola architektury oraz sztuki kościelnej w świetle pism reformatorów i dokumentów kościelnych doby konfesjonalizacji).
 10. Katolicyzm potrydencki wobec sztuki.
 11. Traktaty o malarstwie doby renesansu we Włoszech oraz na północ od Alp.
 12. Renesansowa teoria architektury we Włoszech oraz na północ od Alp.
 13. Maniera, sprezzatura, figura serpentinata. Wokół teorii sztuki manierystycznej.
 14. Różne oblicza retorycznej koncepcji sztuki. O teoriach artystycznych doby baroku.
 15. Podług nieba i zwyczaju. O polskiej refleksji o sztuce doby nowożytnej.

15.

Zakładane efekty uczenia się

K_W01, K_W03,

K_U01, K_U03,

 

Posiada orientację w zmianach pojęć i kategorii z zakresu historii sztuki oraz wiedzę o nowych pojęciach stosowanych w charakterystyce dzieł sztuki (w tym szczególnie sztuki współczesnej) w języku polskim i obcym (nowożytnym).

 

Ma uporządkowaną chronologicznie i tematycznie wiedzę dotyczącą teorii artystycznych od starożytności po czasy współczesne.

 

Potrafi korzystać ze źródeł i literatury z zakresu historii sztuki z różnych epok. Umie zastosować nowoczesną terminologię historyczno-artystyczną, zwłaszcza w analizie dzieła sztuki współczesnej

 

Potrafi odnieść teorie artystyczne do badanych dzieł sztuki

16.

Literatura obowiązkowa i zalecana

Zalecana literatura

 

 1. A Documentary History of Art: vol. 1: The Middle Ages and the Renaissance, wybór i red. E. G. Holt, Princeton, New Jersey 1981; vol. 2: Michelangelo and the Mannerists. The Baroque and the Eighteenth Century, wybór i red. E. G. Holt, Princeton, New Jersey 1982
 2. Belting H., Obraz i kult – Historia obrazu przed epoką sztuki, tłum. T. Zatorski, Gdańsk 2012
 3. Białostocki J., „Barok” – styl, epoka, postawa, [w:] tegoż, Pięć wieków myśli o sztuce, Warszawa 1976.
 4. Eco U., Sztuka i piękno w średniowieczu, tłum. M. Olszewski, M. Zabłocka, Kraków 1994.
 5. Krasny P., Visibilia signa ad pietatem excitantes. Teoria sztuki sakralnej pisarzy kościelnych epoki nowożytnej, Kraków 2010.
 6. Łodyńska-Kosińska M., Architektoniczna „scientia” gotyku. Szkice z zakresu teorii architektury w średniowieczu, Warszawa 1964
 7. Michalski S., Protestanci a sztuka. Spór o obrazy w Europie nowożytnej, Warszawa 1989
 8. Myśliciele, kronikarze i artyści o sztuce od starożytności do 1500, wybór i opr. J. Białostocki, Warszawa 1988.
 9. Pochat G., Geschichte der Ästhetik und Kunsttheorie von der Antike bis zum 19. Jahrhundert, Köln 1986.
 10. Shearman J., Manieryzm, przeł. M. Skibniewska, Warszawa 1970
 11. 11.  Tatarkiewicz W., Dzieje sześciu pojęć. Sztuka – piękno – forma – twórczość – odtwórczość – przeżycie artystyczne, Warszawa 1988
 12. Tatarkiewicz W., Historia estetyki, t. 1-3, Warszawa 1991
 13. Teoretycy, artyści i krytycy o sztuce 1700-1870, wybór, przedmowa i komentarz E. Grabska i M. Poprzęcka, Warszawa 1974
 14. Teoretycy, historiografowie i artyści o sztuce 1600-1700, wybór i opr. J. Białostocki, red. i uzup. M. Poprzęcka, A. Ziemba, Warszawa 1994
 15. Teoretycy, pisarze i artyści o sztuce 1500-1600, wybór i opr. J. Białostocki, Warszawa 1985

 

17.

Metody weryfikacji zakładanych efektów uczenia się

kontrola obecności (O)

egzamin ustny (O)

18.

Warunki i forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu

-  obecność (O)

- egzamin ustny (O)

19.

Nakład pracy studenta/doktoranta

 

 

Forma realizacji zajęć przez studenta*/doktoranta*

Liczba godzin przeznaczona na zrealizowanie
danego rodzaju zajęć

 

zajęcia (wg planu studiów) z prowadzącym:

 

 

 

- wykład (O)

30 h

 

praca własna studenta/doktoranta

 

 

- czytanie wskazanej literatury

- przygotowanie do sprawdzianu:

30 h

30 h

 

Łączna liczba godzin 

90 h

 

Liczba punktów ECTS

3

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Nazwa przedmiotu/modułu
- w języku polskim

Dzieje myśli o sztuce

Dr Marcin Wisłocki

 

- w języku angielskim

Thoughts on Art and Its History

2.

Dyscyplina

nauki o sztuce

3.

Język wykładowy

polski

4.

Jednostka prowadząca przedmiot

Instytut Historii Sztuki

5.

Kod przedmiotu/modułu

22-HS-S2-DzMoSzt1

6.

Rodzaj przedmiotu/modułu

obowiązkowy

7.

Kierunek studiów

historia sztuki

8.

Poziom studiów

II stopień

9.

Rok studiów (jeśli obowiązuje)

I

10.

Semestr

zimowy

11.

Forma zajęć i liczba godzin

ćwiczenia, 15 godzin (O)

12.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla przedmiotu/modułu

Ugruntowana na I poziomie studiów orientacja w chronologicznych i stylistycznych podziałach historii sztuki, zagadnieniach teoretycznych sztuki starożytnej, średniowiecznej i nowożytnej oraz metodologii historii sztuki.

13.

Cele kształcenia dla przedmiotu

Zapoznanie studentów z terminologią z zakresu estetyki, teorii sztuki i filozofii sztuki oraz z podstawowymi zjawiskami i nurtami w teoretycznej refleksji o pięknie i sztuce w starożytności, średniowieczu i okresie nowożytnym. Poznanie wzajemnych relacji pomiędzy teoretyczną refleksją a zjawiskami w architekturze i sztukach plastycznych na przestrzeni dziejów.

14.

Treści programowe

 1. Dzieje myśli o sztuce – prezentacja problematyki.
 2. Jak sztuka ma naśladować? Rozważania o kategorii mimesis
 3. Jak starożytni opisywali sztukę? Ekphrasis, periegetyka i początki ujęcia historycznego
 4. Jak pojmować budowlę kościelną i czy należy czcić obrazy? Wczesnochrześcijańska ekphrasis oraz argumenty zwolenników i przeciwników wizerunków
 5. Blask czy asceza? Suger i św. Bernard z Clairvaux o pięknie i sztuce
 6. Okno na świat? Wokół nowożytnej teorii malarstwa
 7. Rysunek czy kolor? Spór pomiędzy poussinistami i rubensistami

 

15.

Zakładane efekty uczenia się

K_W01, K_W03,

K_U01, K_U03,

 

Posiada orientację w zmianach pojęć i kategorii z zakresu historii sztuki oraz wiedzę o nowych pojęciach stosowanych w charakterystyce dzieł sztuki (w tym szczególnie sztuki współczesnej) w języku polskim i obcym (nowożytnym).

 

Ma uporządkowaną chronologicznie i tematycznie wiedzę dotyczącą teorii artystycznych od starożytności po czasy współczesne.

 

Potrafi korzystać ze źródeł i literatury z zakresu historii sztuki z różnych epok. Umie zastosować nowoczesną terminologię historyczno-artystyczną, zwłaszcza w analizie dzieła sztuki współczesnej

 

Potrafi odnieść teorie artystyczne do badanych dzieł sztuki

16.

Literatura obowiązkowa i zalecana

Zalecana literatura

 

 1. A Documentary History of Art: vol. 1: The Middle Ages and the Renaissance, wybór i red. E. G. Holt, Princeton, New Jersey 1981; vol. 2: Michelangelo and the Mannerists. The Baroque and the Eighteenth Century, wybór i red. E. G. Holt, Princeton, New Jersey 1982
 2. Belting H., Obraz i kult – Historia obrazu przed epoką sztuki, tłum. T. Zatorski, Gdańsk 2012
 3. Białostocki J., „Barok” – styl, epoka, postawa, [w:] tegoż, Pięć wieków myśli o sztuce, Warszawa 1976.
 4. Eco U., Sztuka i piękno w średniowieczu, tłum. M. Olszewski, M. Zabłocka, Kraków 1994.
 5. Krasny P., Visibilia signa ad pietatem excitantes. Teoria sztuki sakralnej pisarzy kościelnych epoki nowożytnej, Kraków 2010.
 6. Łodyńska-Kosińska M., Architektoniczna „scientia” gotyku. Szkice z zakresu teorii architektury w średniowieczu, Warszawa 1964
 7. Michalski S., Protestanci a sztuka. Spór o obrazy w Europie nowożytnej, Warszawa 1989
 8. Myśliciele, kronikarze i artyści o sztuce od starożytności do 1500, wybór i opr. J. Białostocki, Warszawa 1988.
 9. Pochat G., Geschichte der Ästhetik und Kunsttheorie von der Antike bis zum 19. Jahrhundert, Köln 1986.
 10. Shearman J., Manieryzm, przeł. M. Skibniewska, Warszawa 1970
 11. 26.  Tatarkiewicz W., Dzieje sześciu pojęć. Sztuka – piękno – forma – twórczość – odtwórczość – przeżycie artystyczne, Warszawa 1988
 12. Tatarkiewicz W., Historia estetyki, t. 1-3, Warszawa 1991
 13. Teoretycy, artyści i krytycy o sztuce 1700-1870, wybór, przedmowa i komentarz E. Grabska i M. Poprzęcka, Warszawa 1974
 14. Teoretycy, historiografowie i artyści o sztuce 1600-1700, wybór i opr. J. Białostocki, red. i uzup. M. Poprzęcka, A. Ziemba, Warszawa 1994
 15. Teoretycy, pisarze i artyści o sztuce 1500-1600, wybór i opr. J. Białostocki, Warszawa 1985

 

17.

Metody weryfikacji zakładanych efektów uczenia się

bieżąca kontrola obecności i postępów w nauce w zakresie tematyki zajęć (O)

18.

Warunki i forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu

- aktywna obecność (O)

- prezentacja przykładów dzieł sztuki (O)

- sprawdzian pisemny (O)

19.

Nakład pracy studenta/doktoranta

 

 

Forma realizacji zajęć przez studenta*/doktoranta*

Liczba godzin przeznaczona na zrealizowanie
danego rodzaju zajęć

 

zajęcia (wg planu studiów) z prowadzącym:

 

 

 

- ćwiczenia(O)

15 h

 

praca własna studenta/doktoranta

 

 

- - przygotowanie do zajęć

- czytanie wskazanej literatury

- przygotowanie do sprawdzianu:

15 h

15 h

15 h

 

Łączna liczba godzin 

60 h

 

Liczba punktów ECTS

2

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Nazwa przedmiotu/modułu
- w języku polskim

Muzealnictwo - zagadnienia ekonomiczne i prawne 

Dr Łukasz Krzywka

 

 

- w języku angielskim

 

2.

Dyscyplina

Nauki o Sztuce

3.

Język wykładowy

polski

4.

Jednostka prowadząca przedmiot

Instytut Historii Sztuki

5.

Kod przedmiotu/modułu

22-HS-S2-Muz1

6.

Rodzaj przedmiotu/modułu

obowiązkowy

7.

Kierunek studiów / specjalność*

Historia Sztuki

8.

Poziom studiów

 II stopień

9.

Rok studiów (jeśli obowiązuje)

I

10.

Semestr

zimowy

11.

Forma zajęć i liczba godzin

Ćwiczenia, 30 g., T, od 20.10.2020 - O

12.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla przedmiotu/modułu

Zaliczenie studiów I stopnia

13.

Cele kształcenia dla przedmiotu

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze specyfiką pracy muzealnej, zwłaszcza w aspekcie wystawiennictwa, promocji, logistyki i inwentaryzacji a także z elementami rynku sztuki.

14.

Treści programowe

 Historia i teoria muzealnictwa. 1. Historia kolekcjonerstwa i muzeów 2. Istota działalności muzealnej 3. Rodzaje muzeów 4. Kolekcje Muzea współczesne 5. Muzea „narodowe”, regionalne i specjalistyczne. 6. Muzea archeologiczne i skanseny. 7. Wewnętrzna organizacja muzeów 8. Specyfika pracy w muzeum 9. Tworzenie kolekcji. Zakupy i darowizny. 10. Inwentarze i katalogi zbiorów 11. Promocja muzeum Wystawiennictwo 12. Wystawy „stałe” i ekspozycje czasowe 13. Założenia ekspozycji 14. Sposób prezentacji przedmiotów 15. Katalogi ekspozycji 16. Promocja wystaw 17. Finansowanie i zabezpieczenie ekspozycji,

Zgodnie obowiązującymi zarządzeniami treści realizowane są od 20.10.2020 do odwołania online    

 

15.

Zakładane efekty uczenia się

K_W09, K_U06, K_U09, K_K02

16.

Literatura obowiązkowa i zalecana

Wykaz literatury podstawowej Ustawa o Muzeach (USTAWA z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach z późniejszymi zmianami) Czasopisma: „Arts & Bussines”, „Muzealnictwo”, „Spotkania z zabytkami” „Opuscula Muzealia” M. Krzemińska, Muzeum sztuki w kulturze polskiej, Warszawa 1987. K. Pomian, Kolekcjonerstwo i filozofia. Narodziny nowożytnego muzeum [w:] Drogi kultury europejskiej. Trzy studia, Warszawa 1996. Z. Żygulski, Muzea na świecie. Wstęp do muzealnictwa, Warszawa 1982 

UWAGA: W związku z ograniczeniami w dostępie do bibliotek literatura ograniczana jest do dostępnej w sieci!

17.

Metody weryfikacji zakładanych efektów uczenia się: 

Przygotowanie wystąpienia ustnego (O)

18.

Warunki i forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu:  

ciągła kontrola obecności i postępów w zakresie tematyki  (O),  wystąpienie ustne indywidualne (O)

19.

Nakład pracy studenta/doktoranta

 

 

Forma realizacji zajęć przez studenta*/doktoranta*

Liczba godzin przeznaczona na zrealizowanie
danego rodzaju zajęć

 

zajęcia (wg planu studiów) z prowadzącym:

 

 

-

Ćwiczenia i od 20.10.2020 ćwiczenia online

 

praca własna studenta/doktoranta

 

 

-

 

 

Łączna liczba godzin 

30

 

Liczba punktów ECTS

 

                       

 

 

 

 

1.

Nazwa przedmiotu/modułu
- w języku polskim

Przedmiot fakultatywny: Tradycje starożytne w sztuce nowożytnej i nowoczesnej Europy Dr Agata Kubala

 

- w języku angielskim

Ancient Traditions in the Art of Modern Europe

2.

Dyscyplina

Nauki o sztuce

3.

Język wykładowy

polski

4.

Jednostka prowadząca przedmiot

Instytut Historii Sztuki

5.

Kod przedmiotu

22-HS-S2-PF1/I/TSwSN

6.

Rodzaj przedmiotu

 do wyboru

7.

Kierunek studiów

Historia sztuki

8.

Poziom studiów

II stopień

9.

Rok studiów (jeśli obowiązuje)

I

10.

Semestr

zimowy

11.

Forma zajęć i liczba godzin

Konwersatorium, 30 godz. (w tym 24 online)

12.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla przedmiotu/modułu

Wymagana wiedza z zakresu historii sztuki starożytnej i nowożytnej

13.

Cele kształcenia dla przedmiotu

Uzyskanie pełnej wiedzy na temat stopnia wpływu antycznych inspiracji na artystów i architektów od okresu renesansu po XIX wiek.

14.

Treści programowe

Dzieła architektoniczne, rzeźbiarskie i malarskie  wykorzystujące motywy sztuki starożytnej powstawały w Europie już w okresie średniowiecza, aczkolwiek w znikomej ilości. Prawdziwy rozkwit zainteresowań sztuką starożytną datuje się od epoki renesansu. W efekcie tego następuje nagły wzrost ilości budowli, rzeźb i obrazów inspirowanych materialnymi dowodami mistrzostwa antycznych artystów. Przedmiotem zajęć będą zagadnienia związane z motywami antycznymi obecnymi w twórczości artystów europejskich od epoki Odrodzenia po XIX wiek. W ich trakcie dyskutowane będą kwestie dotyczące zachowanych pozostałości architektury, rzeźby i malarstwa grecko-rzymskiego oraz ich trwanie jako źródła inspiracji dla kolejnych pokoleń rzeźbiarzy, malarzy i architektów (częściowo T, częściowo O)

Rozkwit zainteresowań starożytnym Egiptem datuje się od końca XVIII wieku. Przełomowym wydarzeniem była ekspedycja Napoleona do Egiptu. W jej efekcie w Europie XIX wieku następuje nagły wzrost ilości budowli nawiązujących do tych wznoszonych w starożytnym Egipcie. We Francji i Anglii było to w głównej mierze spowodowane kampaniami wojennymi obu mocarstw w kraju faraonów. Styl architektoniczny określany mianem Egyptian Revival znalazł odbicie także w XIX-wiecznej architekturze innych krajów Europy. Druga fala „egiptomanii” europejskiej wiąże się bezpośrednio z odkryciem grobu egipskiego faraona XVIII dynastii, Tutanchamona, dokonanego w 1922 roku przez brytyjskiego archeologa, Howarda Cartera. Ta faza zainteresowania sztuką starożytnego Egiptu, niekiedy uważana za części stylu art deco, znalazła wyraz głównie w sztuce dekoracyjnej, jest jednak także obecna w architekturze lat 20-tych XX wieku.

W trakcie zajęć dyskutowane będą także kwestie związane z obiema fazami „egiptomanii” europejskiej (O).

15.

Zakładane efekty uczenia się

K_W01  Posiada orientację w zmianach pojęć i kategorii z zakresu historii sztuki starożytnej: grecko-rzymskiej i egipskiej oraz europejskiej 2 poł. XVIII i XIX wieku oraz wiedzę o nowych pojęciach stosowanych w charakterystyce dzieł sztuki w języku polskim i obcym (nowożytnym).

K_W08  Zna monograficzne ujęcia dzieła sztuki w szerokim kontekście, również pozaartystycznym.

K_U01 Potrafi korzystać ze źródeł i literatury z zakresu historii sztuki antycznej i staroegipskiej oraz europejskiej 2 poł. XVIII i XIX wieku. Umie zastosować nowoczesną terminologię historyczno-artystyczną.

K_U08  Potrafi sporządzić monograficzne ujęcie dzieła sztuki w szerokim kontekście, również pozaartystycznym

16.

Literatura obowiązkowa i zalecana

Nie obowiązuje żadna literatura. Zajęcia przeznaczone są dla studentów I roku studiów magisterskich, bazują zatem na wiedzy zdobytej w trakcie 3-letnich studiów licencjackich

17.

Metody weryfikacji zakładanych efektów uczenia się: 

Ciągła kontrola obecności i postępów w zakresie tematyki zajęć (T) i (O), wystąpienia ustne (indywidualne) w trakcie zajęć (O)

18.

Warunki i forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu:  

Obecność i aktywność na zajęciach

19.

Nakład pracy studenta

120 godz.

 

Forma realizacji zajęć przez studenta

Liczba godzin przeznaczona na zrealizowanie
danego rodzaju zajęć

 

zajęcia (wg planu studiów) z prowadzącym:

 

 

- konwersatorium

30 godz.

 

praca własna studenta

 

 

- przygotowanie do zajęć

90 godz.

 

Łączna liczba godzin 

120

 

Liczba punktów ECTS

4

                       

 

1.

Nazwa przedmiotu/modułu
- w języku polskim

Przedmiot fakultatywny

Prof. dr hab. Andrzej Kozieł

 

- w języku angielskim

Optional Course

2.

Dyscyplina

Nauki o Sztuce

3.

Język wykładowy

Polski

4.

Jednostka prowadząca przedmiot

Instytut Historii Sztuki

5.

Kod przedmiotu/modułu

22-HS-S2-PF1/I/KKZnaw

6.

Rodzaj przedmiotu/modułu

do wyboru

7.

Kierunek studiów

Historia Sztuki

8.

Poziom studiów

II stopień

9.

Rok studiów (jeśli obowiązuje)

I

10.

Semestr

zimowy

11.

Forma zajęć i liczba godzin

30, w tym 24 on line

12.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla przedmiotu/modułu

Brak

13.

Cele kształcenia dla przedmiotu

Zapoznanie studentów z podstawowymi wiadomościami na temat znawstwa i metod atrybuowania obrazów

14.

Treści programowe

Celem zajęć jest przybliżenie studentom historii sztuki podstawowych metod ustalania autorstwa obrazów. Zostaną szczegółowo omówione zarówno klasyczne metody znawstwa (Giovanni Morelli, Bernard Berenson, Max Friedländer), jak i myśl metodologiczna tzw. „nowego znawstwa”, która była budowana głównie na bazie wieloletniego programu badań nad obrazami Rembrandta van Rijn (Rembrandt Research Project). Uczestnicy zajęć fakultatywnych będą mieli możliwość zapoznania się z metodami szczegółowej analizy dzieła sztuki, gdzie obraz jest traktowany jako manifestacja złożonego świadomego procesu kreacji, w którym indywidualność twórcy objawia się w określeniu celu dzieła, wyborze artystycznych środków i sposobie ich wykorzystania. Oprócz zajęć w salach wykładowych przewidziane są także wizyty w muzeach mające na celu doskonalenie praktycznych umiejętności atrybuowania obrazów.

Tematy poszczególnych zajęć: Kiedy i po co potrzebny jest znawca? Co należy wiedzieć o sygnaturach. Kilka uwag na temat historii znawstwa. Znawstwo jako intuicyjna praktyka – Max J. Friedlaender, Bernard Berenson. Próby obiektywizacji pracy znawcy: Giovanni Morelli, Arthur Laurie i Mauritz von Danzig. Nowe znawstwo: Rembrandt Research Project. Fizyko-chemiczne metody badania obrazów. Jak fałszerze oszukują znawców? Casus Madonny pod jodłami Lucasa Cranacha Starszego. Zajęcia praktyczne w jednym z kościołów we Wrocławiu. Zajęcia praktyczne w pracowni konserwatorskiej. Zajęcia praktyczne w muzealnej galerii malarstwa.

15.

Zakładane efekty uczenia się

Posiada szeroką wiedzę z zakresu historii sztuki oraz wiedzę dotyczącą specyfiki przedmiotowej i metodologicznej tej dziedziny. Zna sposoby rozwoju posiadanej wiedzy (K_W01)

Posiada umiejętności zdobywania wiedzy z różnych źródeł, krytycznego stosunku do gromadzonych informacji i swobodnego tworzenia samodzielnych opinii. Potrafi wyrażać swoje opinie w sposób jasny, rzeczowy, bogato argumentowany. Trafnie ocenia dotychczasowe poglądy i potrafi formułować opinie w sposób oryginalny (K_U01).

16.

Literatura obowiązkowa i zalecana

F. Arnau, Sztuka fałszerzy – fałszerze sztuki, Warszawa 1988; G. Bastek, Znawstwo – dzieje i metoda, „Ikonotheka“, 10 (1996), s. 35–49; B. Berenson, Rudiments of Connoisseurship, [w:] tegoż, The Study and Criticism of Italian Art, London 1910, s. 111–148; B. Berenson, Three Esseys in Method, Oxford 1927; J. Bruyn, B. Haak, S. H. Levie, P. J. J. van Thiel, E. van de Wetering, A Corpus of Rembrandt Paintings, t. 1-5, The Hague – Boston – London 1982-2011; M. Ciba, A. Kozieł, B. Łydżba-Kopczyńska, Obrazy Michaela Willmana pod lupą, red. Andrzej Kozieł, Jawor 2010; M.M. van Dantzig, Pictology. An Analytical Method for Attribution and Evaluation of Pictures, Leiden 1973; M.J. Friedländer, O granicach nauki o sztuce [w:] Pojęcia, problemy, metody współczesnej historii sztuki, opr. J. Białostocki, Warszawa 1976, s. 164-169; A. Kozieł, Współczesne znawstwo na drodze do hermeneutyki twórczości, [w:] Historia a system. Materiały Seminarium Metodologicznego Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Nieborów 24-26.10.1996, Warszawa 1997, s. 147-160; A.P. Laurie, The Brushwork of Rembrandt and his school, London 1932; D. Markowski, Ocena autentyczności dzieła na przykładzie wybranych obrazów polskiego malarstwa XIX i XX wieku, [w:] Ars longa - vita brevis: tradycyjne i nowoczesne metody badania dzieł sztuki, red. J. Flik, Toruń 2003, s. 249–268; Ernst van de Wetering, Rembrandt. The Painter at Work, Revised Edition, Berkeley – Los Angeles 2009; E. Wind, Krytyka znawstwa [w:] Pojęcia, problemy, metody współczesnej historii sztuki, opr. J. Białostocki, Warszawa 1976, s. 170-193.

17.

Metody weryfikacji zakładanych efektów uczenia się: 

Przygotowanie wystąpienia ustnego indywidualnego (T)

18.

Warunki i forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu:  

Przygotowanie wystąpienia ustnego indywidualnego (T)

19.

Nakład pracy studenta/doktoranta

 

 

Forma realizacji zajęć przez studenta*/doktoranta*

Liczba godzin przeznaczona na zrealizowanie
danego rodzaju zajęć

 

zajęcia (wg planu studiów) z prowadzącym:

30

 

- ćwiczenia on line

30

 

praca własna studenta/doktoranta

 

 

- przygotowanie do zajęć:

- czytanie wskazanej literatury:

- przygotowanie wystąpienia ustnego indywidualnego:

30

30

30

 

Łączna liczba godzin 

90

 

Liczba punktów ECTS

4

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Nazwa przedmiotu
- w języku polskim

Przedmiot fakultatywny: Od "Grand Tour" do "Rzymskich wakacji" - podróże do Włoch oraz ich kulturowe konsekwencje

Dr Jakub Zarzycki

 

- w języku angielskim

Elective cours: From „Grand Tour” to “Roman Holiday” – Italian journeys and their cultural consequences

2.

Dyscyplina

Nauki o sztuce

3.

Język wykładowy

Język polski

4.

Jednostka prowadząca przedmiot

Instytut Historii Sztuki

5.

Kod przedmiotu/modułu

22-HS-S2-PF2/I/PdoW

6.

Rodzaj przedmiotu/modułu

do wyboru

7.

Kierunek studiów

Historia sztuki

8.

Poziom studiów

II stopień

9.

Rok studiów (jeśli obowiązuje)

I

10.

Semestr

zimowy

11.

Forma zajęć i liczba godzin

Zajęcia zdalne, 30 h

12.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla przedmiotu/modułu

brak

13.

Cele kształcenia dla przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie z artystycznej podróży do Włoch, czyli z jednym z najważniejszych europejskich fenomenów kulturowych. Poprzez przeróżne teksty kultury powstałe w latach ok. 1650-2020 postaramy się odpowiedzieć, jak przebiegały i czym charakteryzowały się wyprawy Europejczyków do Italii.

14.

Treści programowe

1. Historia Włoch w zarysie. Podróż do Włoch – aspekt turystyczny (O)

2. Podróż do Włoch jako tradycja, przeżycie i klisza kulturowa (O)

3. Podróż do Włoch jako gatunek literacki (O)

4. Problem italianizmu (O)

5. Starożytności – renesans – renesansyzm (O)

6. Artysta we Włoszech (O)

7. Spotkanie z Innym – problem imagologii (O)

8. Wenecja jako miejsce szczególne – toposy, dyskursy (O)

9. Polacy we Włoszech (O)

10. Niemcy we Włoszech (O)

11. Brytyjczycy we Włoszech (O)

12. Francuzi we Włoszech (O)

13. Amerykanie we Włoszech (O)

15.

Zakładane efekty uczenia się

K_W01, K_W08, K_U02, K_U08:

- Posiada orientację w zmianach pojęć i kategorii z zakresu historii sztuki oraz wiedzę o nowych pojęciach stosowanych w charakterystyce dzieł sztuki (w tym szczególnie sztuki współczesnej) w języku polskim i obcym (nowożytnym);

-Zna monograficzne ujęcia dzieła sztuki w szerokim kontekście, również pozaartystycznym;

-Potrafi stosować zaawansowane metody badawcze właściwe dla specyficznych przedmiotów badań historii sztuki;

-Potrafi sporządzić monograficzne ujęcie dzieła sztuki w szerokim kontekście, również pozaartystycznym.

16.

Literatura obowiązkowa i zalecana

Obowiązkowa (do czytania na kolejne zajęcia)

– Joanna Ugniewska, Mit Włoch w dziewiętnastowiecznych podróżach, [w:] eadem, Podróżować, pisać. O literaturze podróżniczej i współczesnych pisarzach włoskich, Warszawa 2011, s. 11-21.

– Władysław Orkan, Jak Jędrek Śklarz po Włochach jeździł, [w:] idem, Herkules nowożytny i inne wesołe rzeczy, Kraków 1905, s. 95-155.

– Dariusz Czaja, Topografie pamięci, [w:] idem, Gdzieś dalej, gdzie indziej, Wołowiec 2010.

– Urszula Kowalczuk, Dylemat podróży – „Podróż do Włoch” Józefa Kremera i „Podróż po Włoszech” Hipolita Taine’a, „Prace Filologiczne” 2009 (Seria Literaturoznawcza: t. 57, Podróż do Włoch), s. 163–182.

– Dariusz Czaja, Stacja Rovigo. Przyjazdy, odjazdy, „Przegląd Kulturoznawczy” 2012, nr 1(11), s. 26-35.

– Olga Płaszczewska, Przestrzenie komparatystyki – italianizm, Kraków 2010.

– Julian Fałat, Pamiętniki, Warszawa 1935.

– Maksymilian i Aleksander Gierymscy, Listy i notatki, Wrocław 1973.

– Irena Weiss, Pisane z Italii, Młoda Polska. Słowa – obrazy – przestrzenie, [katalog wystawy], Warszawa 2007 s. 42-46.

– Małgorzata Biernacka, Artyści polscy w Rzymie w latach 1900–1914, „Sztuka Europy Wschodniej” 2015, s. 77-83.

– Arkadiusz Boniecki, Kulturowe i literackie konstrukcje wyrażania siebie i ,,innych”. Wprowadzenie do imagologii, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury”, 2014, z. 14, s. 141-152.

– Aleksandra Achtelik, Wenecja mityczna w literaturze polskiej XIX i XX wieku, Katowice 2002.

– Dariusz Czaja, Fragmenty dyskursu weneckiego, „Konteksty” 2008, nr 3/4 (282/283), s. 125-148.

– Józef Ignacy Kraszewski, Pod włoskim niebem. Fantazyja, Warszawa 1857.

Pokój z widokiem, 1985 (reż. James Ivory)

Rzymskie wakacje, 1953 (reż. William Wyler)

Pod słońcem Toskanii, 2003 (Audrey Wells)

Utalentowany Mr. Ripley, 1999 (reż. Anthony Minghella)

 

Zalecana

– Józef Andrzej Gierowski, Historia Włoch, Wrocław 1999.

– Atillo Brilli, Il grande racconto del viaggio in Italia. Itinerari di ieri per viaggiatori di oggi, Bologna 2014.

17.

Metody weryfikacji zakładanych efektów uczenia się: 

 - końcowa praca kontrolna (O),

- przygotowanie wystąpienia ustnego (indywidualnego) (O),

18.

Warunki i forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu:  

- ciągła kontrola obecności i postępów w zakresie tematyki zajęć (O),

- praca kontrolna (końcowa) (O),

 - wystąpienie ustne (indywidualne lub grupowe) (O),

19.

Nakład pracy studenta/doktoranta

 

 

Forma realizacji zajęć przez studenta*/doktoranta*

Liczba godzin przeznaczona na zrealizowanie
danego rodzaju zajęć

 

zajęcia (wg planu studiów) z prowadzącym:

 

 

- ćwiczenia online

30

 

praca własna studenta/doktoranta

 

 

-  przygotowanie do zajęć

- czytanie wskazanej literatury

- przygotowanie pracy i wystąpień

90

 

Łączna liczba godzin 

120

 

Liczba punktów ECTS

4

                       

 

 

 

1.

Nazwa przedmiotu
- w języku polskim

Przedmiot fakultatywny: Architektura polska po 1945 roku

Mgr Barbara Szczepańska

 

- w języku angielskim

Facultative subject: Polish architecture after 1945

2.

Dyscyplina

Nauki o sztuce

3.

Język wykładowy

polski

4.

Jednostka prowadząca przedmiot

Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego

5.

Kod przedmiotu

22-HS-S2-PF2/I/AP

6.

Rodzaj przedmiotu

do wyboru

7.

Kierunek studiów

Historia sztuki

8.

Poziom studiów

II stopień

9.

Rok studiów (jeśli obowiązuje)

I rok

10.

Semestr

zimowy

11.

Forma zajęć i liczba godzin

30 godzin (w tym 26 godzin online)

12.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla przedmiotu

Podstawowa wiedza dotycząca zjawisk zachodzących w architekturze polskiej w XX w. nabyta w trakcie zajęć kierunkowych na studiach historii sztuki I stopnia.

13.

Cele kształcenia dla przedmiotu

Poszerzenie i wzbogacenie wiedzy dotyczącej architektury powstającej w Polsce po 1945 r., jej twórców, tendencji i kierunków oraz różnorodnych kontekstów (artystycznych i pozaartystycznych: społecznych, gospodarczych, politycznych).

14.

Treści programowe

1. Odbudowa miast polskich po II wojnie światowej. Rekonstrukcje i działania na tkance zabytkowej (T)

2. Nowa architektura i jej konteksty – co i jak budowano w pierwszych latach powojennych? (O)

3. Architektura „narodowa w formie, socjalistyczna w treści” - okres socrealizmu (1949-1956) (O)

4. „Chcemy być nowocześni” - architektura poodwilżowa (O)

5. Uprzemysłowienie, typizacja i prefabrykacja budownictwa (O)

6. Architektura „kosmiczna” - wizje futurologiczne (O)

7. Powojenna architektura na Górnym Śląsku (O)

8. Architektki – o kobietach w architekturze polskiej (O)

9. „Architektura VII Dnia” - architektura sakralna w Polsce w okresie PRL (O)

10. Odpoczynek prawem człowieka. Architektura wypoczynkowa w PRL (O)

11. Architektura postmodernistyczna w Polsce (O)

12. „Cztery ściany i dach” - o mieszkaniu i mieszkalnictwie w powojennej i współczesnej Polsce (O)

15.

Zakładane efekty uczenia się

K_W01 Student posiada orientację w zmianach pojęć i kategorii z zakresu historii architektury współczesnej oraz wiedzę o nowych pojęciach stosowanych w charakterystyce dzieł współczesnej architektury polskiej.

K_W08 Zna monograficzne ujęcia dzieł polskiej architektury współczesnej w szerokim kontekście, również pozaartystycznym.

K_U01 Potrafi korzystać ze źródeł i literatury z zakresu historii architektury współczesnej. Umie zastosować nowoczesną terminologię historyczno-artystyczną, zwłaszcza w analizie dzieł polskiej architektury współczesnej.

K_U08 Potrafi sporządzić monograficzne ujęcie dzieła architektury w szerokim kontekście, również pozaartystycznym.

16.

Literatura obowiązkowa i zalecana

- Aneta Borowik, Forma i ideologia polskiej architektury powojennej na przykładzie Katowic (1945-1980), Katowice 2019

- Architektki, red. Tomasz Kunz, Kraków 2016 (wybrane rozdziały)

- „Architektura” (wybrane roczniki i numery)

- Błażej Ciarkowski, Architektura wypoczynkowa w służbie polityki – kłopotliwe dziedzictwo ośrodków wypoczynkowych z czasów Polski Ludowej, [w:] „Wiadomości Konserwatorskie. Journal of Heritage Conservation” nr 49 (2017), s. 19-26

- Emilia Kiecko, Przyszłość do zbudowania. Futurologia i architektura w PRL, Warszawa 2018

- Izabela Cichońska, Karolina Popera, Kuba Snopek, Architektura VII Dnia, Wrocław 2016

- Pionierki, red. Ewa Dąbrowska, Kraków 2019 (wybrane rozdziały)

- Piotr Marciniak, Sławne, pracowite i zapomniane? Architektoniczna działalność kobiet w okresie PRL, [w:] „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki”, nr 4 (2016), s. 5-38

-  Piotr Marciniak, Wielka płyta i bloki. Przyczynek do typizacji i prefabrykacji budownictwa mieszkaniowego w Poznaniu, [w:] "Kronika miasta Poznania. Blokowiska", red. P. Marciniak, Poznań 2018, s. 61-80

- Postmodernizm polski. Architektura i urbanistyka, red. L. Klein, Warszawa 2013 (wybrane rozdziały)

- Teksty modernizmu. Antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918-1981. Tom 2: Eseje, red. D. Jędruch, M. Karpińska, D. Leśniak-Rychlak, Kraków 2018 (wybrane teksty)

- Teksty modernizmu. Antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918-1981. Tom 1: Źródła, red. D. Jędruch, M. Karpińska, D. Leśniak-Rychlak, Kraków 2018 (wybrane teksty)

17.

Metody weryfikacji zakładanych efektów uczenia się: 

- przygotowanie indywidualnego wystąpienia ustnego (T) i (O)

18.

Warunki i forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu:  

- ciągła kontrola obecności i postępów w zakresie tematyki zajęć (T) i (O)

- wystąpienie ustne (indywidualne) (T) i (O)

19.

Nakład pracy studenta/doktoranta

 

 

Forma realizacji zajęć przez studenta

Liczba godzin przeznaczona na zrealizowanie
danego rodzaju zajęć

 

zajęcia (wg planu studiów) z prowadzącym:

 

 

- konwersatorium

- konwersatorium online

4

26

 

praca własna studenta/doktoranta

 

 

- czytanie wskazanej literatury

- przygotowanie wystąpień

10

5

 

Łączna liczba godzin 

30

 

Liczba punktów ECTS

4

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Nazwa przedmiotu/modułu
- w języku polskim

Wykład monograficzny

Prof. dr hab. Andrzej Kozieł

 

- w języku angielskim

Monograph Lecture

2.

Dyscyplina

Nauki o Sztuce

3.

Język wykładowy

Polski

4.

Jednostka prowadząca przedmiot

Instytut Historii Sztuki

5.

Kod przedmiotu/modułu

22-HS-S2-WMonII1 i 22-HS-S2-WMonII3

6.

Rodzaj przedmiotu/modułu

do wyboru

7.

Kierunek studiów

Historia sztuki

8.

Poziom studiów

II stopień

9.

Rok studiów (jeśli obowiązuje)

I i II

10.

Semestr

zimowy

11.

Forma zajęć i liczba godzin

Wykład, 30 godzin (O)

12.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla przedmiotu/modułu

Brak

13.

Cele kształcenia dla przedmiotu

Zapoznanie studentów z rezultatami badań oraz warsztatem badawczym samodzielnego pracownika naukowego

14.

Treści programowe

Tematem wykładu monograficznego są: Relacje artystyczne Śląska i Czech w czasach baroku. Omawiane są różnego rodzaju przykłady dzieł malarstwa, rzeźby, grafiki i rzemiosła artystycznego, które ilustrują różnorodne, rozległe i niezwykle doniosłe dla kultury obu krajów związki artystyczne Śląska i Czech. Problematyka wykładu ogniskuje się wokół takich zjawisk artystycznych, jak działalność czeskich artystów na Śląsku (E. Paritius, P. Brandl, V. V. Reiner, F. M. Brokoff, A. Dorazil, K. Hiernle, J. F. Hoffmann, I. Preissler i D. Trzeschniak), obecność „czeskiego” mecenatu artystycznego na Śląsku (I. Fritsch, O. Zinke, F. Hochberg, Krzyżowcy z czerwoną gwiazdą), działalność rodzimych śląskich twórców, którzy otrzymali wykształcenie w Czechach (J. Weber, J. Urbański, M. Klahr St., Ph. Bentum, B. Strachowski), czy obecność „czeskiej” ikonografii na Śląsku (św. Jan Nepomucen, św. Wacław, św. Wojciech, św. Ludmiła, bł. Jan Sarkander, praskie Jezulatko).

Tematy poszczególnych zajęć: Śląsk i Czechy po wojnie trzydziestoletniej. Uwagi wstępne, Wspólne „niebo” Śląska i Czech w dobie baroku, Casus arcybiskupa Arnošta z Pardubic, Silesia Mystica. Śląska ikonografia mistyczna i jej recepcja w Czechach i na Morawach w czasach baroku, Czeski nurt w architekturze barokowej na Śląsku, Czeski nurt w rzeźbie barokowej na Śląsku, Czescy malarze na Śląsku: drogi kariery i recepty na sukces, Casus artystów Towarzystwa Jezusowego, Między Śląskim a Czechami, czyli o artystycznej dekoracji szkła, Czeski zakon na Śląsku, czyli o mecenacie krzyżowców z czerwoną gwiazdą, Willmann i willmannizm w Czechach i na Morawach, Ekscentryk i mecenas - hrabia Franz Anton von Sporck, Friedrich Bernhard Werner w Czechach i na Morawach, Epilog, czyli o relacjach artystycznych Śląska i Czech po 1741 roku.

15.

Zakładane efekty uczenia się

Posiada szeroką wiedzę z zakresu historii sztuki oraz wiedzę dotyczącą specyfiki przedmiotowej i metodologicznej tej dziedziny. Zna sposoby rozwoju posiadanej wiedzy (K_W01)

Zna komputerowe techniki dokumentacji dzieł sztuki dawnej i nowej, w tym także aktualne formy prezentacji sztuki z użyciem mediów takich jak film telewizyjny, muzealna baza danych, bazy fotograficzne, czasopisma internetowe, bazy danych dotyczących poszczególnych dziedzin sztuki dawnej i nowej (K_W08).

Posiada umiejętności zdobywania wiedzy z różnych źródeł, krytycznego stosunku do gromadzonych informacji i swobodnego tworzenia samodzielnych opinii. Potrafi wyrażać swoje opinie w sposób jasny, rzeczowy, bogato argumentowany. Trafnie ocenia dotychczasowe poglądy i potrafi formułować opinie w sposób oryginalny (K_U01).

 

16.

Literatura obowiązkowa i zalecana

Śląsk, perła w Koronie Czeskiej. Trzy okresy świetności w relacjach artystycznych Śląska i Czech, katalog wystawy, Akademia Rycerska, Legnica, 6.05-8.10.2006, Valdštejská jízdárna, Praga, 16.11.2006-8.04.2007, red. A. Niedzielenko, V. Vlnas, opracowanie naukowe M. Kapustka, J. Klípa, A. Kozieł, P. Oszczanowski, Praha 2006. Śląsk, perła w Koronie Czeskiej. historia – kultura – sztuka, red. M. Kapustka, J. Klípa, A. Kozieł, P. Oszczanowski, V. Vlnas, Praha 2007. Śląsk i Czechy. Wspólne drogi sztuki. Materiały konferencji naukowej dedykowane Profesorowi Janowi Wrabecowi, red. M. Kapustka, A. Kozieł, P. Oszczanowski, Wrocław 2007. Malarstwo barokowe na Śląsku, red. Andrzej Kozieł, Wrocław 2017. Andrzej Kozieł, Angelus Silesius, Bernhard Rosa i Michael Willmann, czyli sztuka i mistyka na Śląsku w czasach baroku, Wrocław 2006. Andrzej Kozieł, Michael Willmann i jego malarska pracownia, Wrocław 2013.

17.

Metody weryfikacji zakładanych efektów uczenia się: 

Kolokwium pisemne (O)

18.

Warunki i forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu:  

Kolokwium pisemne (O)

19.

Nakład pracy studenta/doktoranta

 

 

Forma realizacji zajęć przez studenta

Liczba godzin przeznaczona na zrealizowanie
danego rodzaju zajęć

 

zajęcia (wg planu studiów) z prowadzącym:

30

 

- wykład on line

30

 

praca własna studenta/doktoranta

 

 

-  przygotowanie do zajęć:

- opracowanie wyników:

- czytanie wskazanej literatury:

- przygotowanie do kolokwium:

30

 

Łączna liczba godzin 

60

 

Liczba punktów ECTS

2

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Nazwa przedmiotu/modułu
- w języku polskim

Seminarium magisterskie

Dr hab. Rafał Eysymontt, prof. nadzw. UWr

 

- w języku angielskim

MA Seminar

2.

Dyscyplina

Nauki o sztuce

3.

Język wykładowy

polski

4.

Jednostka prowadząca przedmiot

Instytut Historii Sztuki

5.

Kod przedmiotu

22-HS-S2-SemMagAKbI1 ; 22-HS-S2-SemMgAKbII3

6.

Rodzaj przedmiotu

do wyboru

7.

Kierunek studiów

Historia sztuki

8.

Poziom studiów

II stopień

9.

Rok studiów (jeśli obowiązuje)

 I i II

10.

Semestr

zimowy

11.

Forma zajęć i liczba godzin

Seminarium, 30 godz. ( w tym 24 online)

12.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla przedmiotu

Ukończone studia licencjackie na kierunku humanistycznym.

13.

Cele kształcenia dla przedmiotu

Napisanie pracy magisterskiej

 

14.

Treści programowe

Zależą od tematów przygotowywanych prac magisterskich

 

15.

Zakładane efekty uczenia się

K_W01 Posiada orientację w zmianach pojęć i kategorii z zakresu historii sztuki starożytnej oraz wiedzę o nowych pojęciach stosowanych w charakterystyce dzieł sztuki starożytnej w języku polskim i obcym (nowożytnym).

K_W08 Zna monograficzne ujęcia dzieła sztuki w szerokim kontekście, również pozaartystycznym.

K_W09 Zna zasady pisania prac badawczych o charakterze syntetycznym w oparciu o szerokie spektrum metod historii sztuki.

K_U01 Potrafi korzystać ze źródeł i literatury z zakresu historii sztuki z różnych epok. Umie zastosować nowoczesną terminologię historyczno-artystyczną, zwłaszcza w analizie dzieła sztuki starożytnej).

K_U08 Potrafi sporządzić monograficzne ujęcie dzieła sztuki w szerokim kontekście, również pozaartystycznym.

K_U09 Potrafi napisać pracę badawczą o charakterze syntetycznym w oparciu o szerokie spektrum metod historii sztuki.

16.

Literatura obowiązkowa i zalecana

Dobierana jest indywidualnie dla każdego studenta, zależy od tematu przygotowywanej pracy.

 

17.

Metody weryfikacji zakładanych efektów uczenia się: 

Praca pisemna

18.

Warunki i forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu:  

-Ciągła kontrola obecności i postępów w zakresie przygotowywanej pracy magisterskiej (T) i (O),

19.

Nakład pracy studenta

63czytanie 0 godz.

 

Forma realizacji zajęć przez studenta

Liczba godzin przeznaczona na zrealizowanie
danego rodzaju zajęć

 

zajęcia (wg planu studiów) z prowadzącym:

 

 

- udział w seminarium

30 godz.

 

praca własna studenta

 

 

- czytanie wskazanej literatury, przygotowanie do dyskusji na zajęciach na temat przygotowywanej pracy magisterskiej

600 godz.

 

Łączna liczba godzin 

630

 

Liczba punktów ECTS

22

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Nazwa przedmiotu/modułu
- w języku polskim

Seminarium magisterskie

Dr hab. Romuald Kaczmarek, prof. nadzw. UWr

 

- w języku angielskim

Master’s Seminar

2.

Dyscyplina

Nauki o sztuce

3.

Język wykładowy

Polski

4.

Jednostka prowadząca przedmiot

Instytut Historii Sztuki

5.

Kod przedmiotu/modułu

22-HS-S2-SemMagRKI1

6.

Rodzaj przedmiotu/modułu

obowiązkowy

7.

Kierunek studiów

Historia sztuki

8.

Poziom studiów

II stopień

9.

Rok studiów (jeśli obowiązuje)

I

10.

Semestr

zimowy

11.

Forma zajęć i liczba godzin

konwersatorium seminaryjne, 30 h (w sem. zimowym 26h online)

12.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla przedmiotu/modułu

Dyplom licencjata kierunku humanistycznego

13.

Cele kształcenia dla przedmiotu

Wprowadzenie w problematykę przygotowywania (wybór tematu, koncepcja pracy, zbieranie literatury, poszukiwanie źródeł, metody badań i interpretacji) i pisania pracy magisterskiej (język pracy naukowej, układ treści, składniki); Napisanie pracy.

14.

Treści programowe

T (nr zajęć 1-2) & O (nr zajęć 3-15: konwersatorium seminaryjne)

15.

Zakładane efekty uczenia się

 

K_W01, K_W08, K_W09, K_U01, K_U08, K_U09, K_K04, K_K06

- Posiada orientację w zmianach pojęć i kategorii z zakresu historii sztuki oraz wiedzę o nowych pojęciach stosowanych w charakterystyce dzieł sztuki (w tym szczególnie sztuki średniowiecznej) w języku polskim i obcym (nowożytnym).

- Zna monograficzne ujęcia dzieła sztuki w szerokim kontekście, również pozaartystycznym.

- Zna zasady pisania prac badawczych o charakterze syntetycznym w oparciu o szerokie spektrum metod historii sztuki.

- Potrafi korzystać ze źródeł i literatury z zakresu historii sztuki średniowiecznej i wczesnonowożytnej. Umie zastosować nowoczesną terminologię historyczno-artystyczną, zwłaszcza w analizie dzieła sztuki.

- Potrafi sporządzić monograficzne ujęcie dzieła sztuki w szerokim kontekście, również pozaartystycznym.

- Potrafi napisać pracę badawczą o charakterze syntetycznym w oparciu o szerokie spektrum metod historii sztuki

- Podejmuje próby organizacji studenckich sesji naukowych lub publikacji.

- Dąży do własnego rozwoju naukowego przez wyjazdy na stypendia, staże i praktyki zagraniczne. Sprawnie wykorzystuje dostępne w tym względzie możliwości.

16.

Literatura obowiązkowa i zalecana

Uzależniona od wybranego tematu pracy

17.

Metody weryfikacji zakładanych efektów uczenia się: 

pisemna praca semestralna (indywidualna) (T), przygotowanie wystąpienia ustnego (indywidualnego) (O)

18.

Warunki i forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu:  

-  ciągła kontrola obecności i postępów w zakresie tematyki zajęć (T&O),

-  praca kontrolna (końcowa) (T),

-  pisemna praca semestralna (indywidualna) (T),

-  wystąpienie ustne (indywidualne) (O),

19.

Nakład pracy studenta/doktoranta

 

 

Forma realizacji zajęć przez studenta*/doktoranta*

Liczba godzin przeznaczona na zrealizowanie
danego rodzaju zajęć

 

zajęcia (wg planu studiów) z prowadzącym:

 

 

- konwersatorium

30

 

praca własna studenta/doktoranta

 

 

- czytanie wskazanej literatury, kwerendy, przygotowanie wystąpień i pracy pisemnej

120

 

Łączna liczba godzin 

150

 

Liczba punktów ECTS

5

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Nazwa przedmiotu/modułu
- w języku polskim

Seminarium magisterskie

Prof. dr hab. Andrzej Kozieł

 

- w języku angielskim

MA Seminar

2.

Dyscyplina

Nauki o Sztuce

3.

Język wykładowy

Polski

4.

Jednostka prowadząca przedmiot

Instytut Historii Sztuki

5.

Kod przedmiotu/modułu

22-HS-S2-SemMagAKI2 i 22-HS-S2-SemMagAKII3

6.

Rodzaj przedmiotu/modułu

obowiązkowy

7.

Kierunek studiów

Historia Sztuki

8.

Poziom studiów

II stopień

9.

Rok studiów (jeśli obowiązuje)

I i II

10.

Semestr

zimowy

11.

Forma zajęć i liczba godzin

30, w tym 26 on line

12.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla przedmiotu/modułu

Zaliczone studia licencjackie z przedmiotu humanistycznego

13.

Cele kształcenia dla przedmiotu

Przygotowanie pracy magisterskiej

14.

Treści programowe

Epoka baroku była jednym z okresów największego rozkwitu sztuki i kultury na Śląsku. W latach 1648–1780 na tym terenie mieliśmy do czynienia z wielkim ruchem inwestycyjnym, jakiego Śląsk w przeszłości doświadczył jedynie w XIV wieku w epoce Luksemburgów, a później w latach 80. XIX wieku po wojnie prusko-francuskiej oraz w dzisiejszych czasach, kiedy to Śląsk wraz z całą Polską stał się częścią Unii Europejskiej. Specyficzne położenie geograficzne Śląska na przecięciu europejskich szlaków handlowych z zachodu na wschód i z południa na północ, długi okres pokoju i dynamiczny rozwój gospodarczy tego regionu sprawiły, iż chętnie przybywali tutaj najlepsi twórcy z wiodących europejskich ośrodków artystycznych, jak – przykładowo – Giacomo Scianzi i Carlo Carlone z Włoch, nadworny malarz cesarza Johann Michael Rottmayr von Rosenbrunn z Wiednia, Cosma Damian Asam i jego uczeń, Felix Anton Scheffler z Monachium, Johann Claessens i Johann Frans de Backer z Antwerpii, czy Johann Hiebel, Peter Brandl i Wenzel Lorenz Reiner z Pragi. Zapotrzebowanie na artystów na Śląsku wzmagały także konflikty polityczno-religijne: pomiędzy cesarskim absolutyzmem Habsburgów i lokalną autonomią oraz pomiędzy śląskimi protestantami a odradzającym się po Wojnie Trzydziestoletniej Kościołem katolickim. Dzieła sztuki stały się także pożądanym przedmiotem zbytku i kolekcjonerskiej fascynacji, co znalazło wyraz w dynamicznie rozwijających się miejscowych kolekcjach dzieł sztuki. Stąd też złoty wiek baroku na Śląsku to także ogromny skok ilościowy i jakościowy jeśli chodzi o dzieła pracujących na tym terenie artystów. Mimo dużego naukowego zainteresowania sztuką baroku na Śląsku wiele jej aspektów pozostaje dla nas wciąż nieznanych i wymaga dalszych badań. Sprawia to, że głównym celem seminaryjnych zajęć będzie odkrywanie nowych, nieznanych obszarów sztuki tego czasu na Śląsku.

Szczegółowe treści programowe zajęć dotyczą realizowanych tematów prac magisterskich:

Nagrobki alegoryczne doby baroku na Śląsku.

Nowożytna ikonografia księcia Henryka Pobożnego na Śląsku.

Nowożytne portrety kobiet z książęcego rodu Ostrogskich.

Kobiety a zawód malarza na Śląsku w dobie baroku.

Dekoracja malarska tzw. „Pokoju Beyersdorfów” w Muzeum Miejskim Wrocławia.

Galeria portretów rektorów Uniwersytetu Wrocławskiego.

Architektura pałacu w Żyrowej.

15.

Zakładane efekty uczenia się

Posiada szeroką wiedzę z zakresu historii sztuki oraz wiedzę dotyczącą specyfiki przedmiotowej i metodologicznej tej dziedziny. Zna sposoby rozwoju posiadanej wiedzy (K_W01)

Zna komputerowe techniki dokumentacji dzieł sztuki dawnej i nowej, w tym także aktualne formy prezentacji sztuki z użyciem mediów takich jak film telewizyjny, muzealna baza danych, bazy fotograficzne, czasopisma internetowe, bazy danych dotyczących poszczególnych dziedzin sztuki dawnej i nowej (K_W08).

Zna zagadnienia specyfiki wizualnej dzieł sztuki, ich typologii, ikonografii i ikonologii. Zna historię przejawiania się ważnych tematów w sztuce wraz z ich aktualnymi formami. Zna różnorodne źródła tematów w sztuce dawnej i nowej (K_W09).

Posiada umiejętności zdobywania wiedzy z różnych źródeł, krytycznego stosunku do gromadzonych informacji i swobodnego tworzenia samodzielnych opinii. Potrafi wyrażać swoje opinie w sposób jasny, rzeczowy, bogato argumentowany. Trafnie ocenia dotychczasowe poglądy i potrafi formułować opinie w sposób oryginalny (K_U01).

Potrafi katalogować dzieła sztuki w powszechnie stosowanych modelach gromadzenia danych z zakresu sztuki dawnej i nowej. Potrafi wykorzystywać dostępne bazy danych z zakresu historii sztuki (zbiory muzealne, fotograficzne, zbiory źródeł pisanych, kolekcje, repozytoria internetowe). Potrafi tworzyć nowe bazy danych na użytek własny i publiczny (K_U08).

Potrafi w przypadku podjęcia analizy dzieła sztuki wskazać na jego przynależność do określonego typu, odczytać temat dzieła i wskazać na pochodzenie danego tematu (również ze wskazaniem jego źródeł pozaartystycznych: ideowych, religijnych, politycznych, społecznych czy literackich). Potrafi badać różne, pozaartystyczne źródła sztuki (K_U09).

Potrafi aktywnie prezentować wiedzę z zakresu sztuki światowej, poszukiwać sposobów upowszechniania wiedzy o sztuce z użyciem klasycznych i nowych metod prezentacyjnych.  Sprawnie funkcjonuje w ramach możliwości zapewnianych przez istniejące instytucje, jednocześnie poszukując nowych form prezentacji sztuki dawnej i nowej (K_K04).

Organizuje swój rozwój intelektualny na zasadzie integrowania różnych dziedzin wiedzy wokół historii sztuki. Uczestniczy w konferencjach naukowych różnych dziedzin kultury i badań historycznych. Uzupełnia wiedzę z zakresu historii sztuki informacjami czerpanymi z publikacji i czasopism naukowych innych dziedzin humanistycznych (K_K06).

16.

Literatura obowiązkowa i zalecana

Literatura dotyczy realizowanych tematów prac magisterskich:

Nagrobki alegoryczne doby baroku na Śląsku.

Nowożytna ikonografia księcia Henryka Pobożnego na Śląsku.

Nowożytne portrety kobiet z książęcego rodu Ostrogskich.

Kobiety a zawód malarza na Śląsku w dobie baroku.

Dekoracja malarska tzw. „Pokoju Beyersdorfów” w Muzeum Miejskim Wrocławia.

Galeria portretów rektorów Uniwersytetu Wrocławskiego.

Architektura pałacu w Żyrowej.

17.

Metody weryfikacji zakładanych efektów uczenia się: 

- seminarium: prace pisemne (O)

- przygotowanie wystąpienia ustnego (indywidualnego) (O),

18.

Warunki i forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu:  

- ciągła kontrola obecności i postępów w zakresie tematyki zajęć (O),

- wystąpienie ustne (indywidualne) (O),

- pisemna praca semestralna (indywidualna) (T),

- przygotowanie pracy magisterskiej (T)

19.

Nakład pracy studenta/doktoranta

 

 

Forma realizacji zajęć przez studenta*/doktoranta*

Liczba godzin przeznaczona na zrealizowanie
danego rodzaju zajęć

 

zajęcia (wg planu studiów) z prowadzącym:

30

 

- seminarium, w tym on line

30, 26 (O)

 

praca własna studenta/doktoranta

 

 

- przygotowanie do zajęć:

- czytanie wskazanej literatury:

- przygotowanie prac/wystąpień/projektów:

- zbieranie materiału do pracy magisterskiej:

30

30

30

 

30

 

Łączna liczba godzin 

150

 

Liczba punktów ECTS

5

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Nazwa przedmiotu/modułu
- w języku polskim

Seminarium magisterskie

Dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. nadzw. UWr

 

- w języku angielskim

 

2.

Dyscyplina

Nauki o sztuce

3.

Język wykładowy

polski

4.

Jednostka prowadząca przedmiot

Instytut Historii Sztuki

5.

Kod przedmiotu/modułu

22-HS-S2-SemMagAZKI1

 

6.

Rodzaj przedmiotu/modułu

obowiązkowy

7.

Kierunek studiów / specjalność*

Historia sztuki

8.

Poziom studiów

II stopień

9.

Rok studiów (jeśli obowiązuje)

I

10.

Semestr

zimowy

11.

Forma zajęć i liczba godzin

30 seminarium

12.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla przedmiotu/modułu

Podstawowa wiedza z zakresu historii sztuki na poziomie I stopnia studiów  licencjackich z zakresu historii sztuki

 

13.

Cele kształcenia dla przedmiotu

Napisanie pracy magisterskiej z historii sztuki

 

14.

Treści programowe

Badanie architektury i urbanistyki XIX i XX wieku w Polsce

15.

Zakładane efekty uczenia się

1. Posiada orientację w zmianach pojęć i kategorii z zakresu historii sztuki oraz wiedzę o nowych pojęciach stosowanych w charakterystyce dzieł sztuki (w tym szczególnie sztuki współczesnej) w języku polskim i obcym (nowożytnym). K_W01

2. Zna monograficzne ujęcia dzieła sztuki w szerokim kontekście, również pozaartystycznym, , K_W08,

3. Zna zasady pisania prac badawczych o charakterze syntetycznym w oparciu o szerokie spektrum metod historii sztuki K_W09,

4. Potrafi korzystać ze źródeł i literatury z zakresu historii sztuki z różnych epok. Umie zastosować nowoczesną terminologię historyczno-artystyczną, zwłaszcza w analizie dzieła sztuki współczesnej K_U01

5. Potrafi sporządzić monograficzne ujęcie dzieła sztuki w szerokim kontekście, również pozaartystycznym K_U08

6. Potrafi napisać pracę badawczą o charakterze syntetycznym w oparciu o szerokie spektrum metod historii sztuki K_U09

7. Podejmuje próby organizacji studenckich sesji naukowych, czasopism, publikacji i wystaw sztuki K_K04

8. Dąży do własnego rozwoju naukowego przez wyjazdy na stypendia, staże i praktyki zagraniczne. Sprawnie wykorzystuje dostępne w tym względzie możliwości K_K06

 

16.

Literatura obowiązkowa i zalecana

1. Peter Oliver Loew, Gdańsk i jego przeszłośc, Gdańsk 2003

2. Jacek Friedrich, Walka obrazów, Gdańsk 2017

3. Jacek Friedrich, Odbudowa Głównego Miasta w Gdańsku w latach 1945–1960, Gdańsk 2012

4. K. Matyjaszek, Produkcja przestrzeni żydowskiej, Kraków 2019

5. P. Przybyła Narracje (i) infrastruktury, POznan 2016

17.

Metody weryfikacji zakładanych efektów uczenia się: 

przygotowanie wystąpienia ustnego (indywidualnego)  (O)*, pisemna praca semestralna,

18.

Warunki i forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu:  

pisemne  opracowanie wyznaczonych  tematów,

oddanie wykazu źródeł i literatury,

opracowanie konspektu pracy.

19.

Nakład pracy studenta/doktoranta

 

 

Forma realizacji zajęć przez studenta*/doktoranta*

Liczba godzin przeznaczona na zrealizowanie
danego rodzaju zajęć

 

zajęcia (wg planu studiów) z prowadzącym:

30

 

-

 

 

praca własna studenta/doktoranta

 

 

- Praca własna studenta np.:

- przygotowanie do zajęć:

- opracowanie wyników:

- czytanie wskazanej literatury (opanowanie definicji):

- zebranie literatury i żródeł

120

 

Łączna liczba godzin 

150

 

Liczba punktów ECTS

5

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Nazwa przedmiotu/modułu
- w języku polskim

Seminarium magisterskie

Prof. dr hab. Waldemar Okoń

 

- w języku angielskim

Master’s seminar

2.

Dyscyplina

Nauki o sztuce

3.

Język wykładowy

polski

4.

Jednostka prowadząca przedmiot

Instytut Historii Sztuki

5.

Kod przedmiotu/modułu

I rok - 22-HS-S2-SemMagWOI1

II rok - 22-HS-S2-SemMgWOII3

 

6.

Rodzaj przedmiotu/modułu

do wyboru

7.

Kierunek studiów / specjalność*

Historia sztuki

8.

Poziom studiów

II stopień

9.

Rok studiów (jeśli obowiązuje)

 

10.

Semestr

zimowy, letni*

11.

Forma zajęć i liczba godzin

30 h seminarium

12.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla przedmiotu/modułu

Podstawowa wiedza z zakresu historii sztuki na poziomie I stopnia studiów  licencjackich z zakresu historii sztuki

 

13.

Cele kształcenia dla przedmiotu

Napisanie pracy magisterskiej z historii sztuki

14.

Treści programowe

Tematy prac II roku:

 1. Obraz kultury muzycznej w grafice użytkowej przełomu XIX i XX wieku w Polsce. Wybrane zagadnienia
 2. Akt w twórczości Jerzego Nowosielskiego. Wybrane zagadnienia

 

15.

Zakładane efekty uczenia się

1. Posiada orientację w zmianach pojęć i kategorii z zakresu historii sztuki oraz wiedzę o nowych pojęciach stosowanych w charakterystyce dzieł sztuki (w tym szczególnie sztuki współczesnej) w języku polskim i obcym (nowożytnym). K_W01

2. Zna monograficzne ujęcia dzieła sztuki w szerokim kontekście, również pozaartystycznym, , K_W08,

3. Zna zasady pisania prac badawczych o charakterze syntetycznym w oparciu o szerokie spektrum metod historii sztuki K_W09,

4. Potrafi korzystać ze źródeł i literatury z zakresu historii sztuki z różnych epok. Umie zastosować nowoczesną terminologię historyczno-artystyczną, zwłaszcza w analizie dzieła sztuki współczesnej K_U01

5. Potrafi sporządzić monograficzne ujęcie dzieła sztuki w szerokim kontekście, również pozaartystycznym K_U08

6. Potrafi napisać pracę badawczą o charakterze syntetycznym w oparciu o szerokie spektrum metod historii sztuki K_U09

7. Podejmuje próby organizacji studenckich sesji naukowych, czasopism, publikacji i wystaw sztuki K_K04

 

16.

Literatura obowiązkowa i zalecana

Dostosowana do tematów prac

17.

Metody weryfikacji zakładanych efektów uczenia się: 

 

18.

Warunki i forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu:  

Ocena ciągła obejmująca aktywny udział w zajęciach, znajomość przywoływanej literatury oraz systematyczną realizację wybranego tematu.

 

I semestr (dla uczestniczek z I roku po licencjacie) : Wybór przedmiotu i tematu badań, stworzenie ramowego planu pracy.

 

II semestr: Redakcja szczegółowego konspektu pracy magisterskiej, zgromadzenie bibliografii oraz opracowanie katalogu ilustracji będących podstawą dla końcowego zaliczenia seminarium.

 

Uczestniczki z II roku po licencjacie mają przedstawić w I semestrze rozdział swojej pracy. Po drugim semestrze – ukończoną pracę.

 

 

19.

Nakład pracy studenta/doktoranta

 

 

Forma realizacji zajęć przez studenta*/doktoranta*

Liczba godzin przeznaczona na zrealizowanie
danego rodzaju zajęć

 

zajęcia (wg planu studiów) z prowadzącym:

30 (I rok) + 30 (II rok)

 

-

 

 

praca własna studenta/doktoranta

120 (I rok) + 270 (II rok)

 

-

 

 

Łączna liczba godzin 

150 (I rok) + 300 (II rok)

 

Liczba punktów ECTS

5 (I rok) + 10 (II rok)

 

 

 

 

1.

Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim oraz angielskim

 

Seminarium

Prof. dr hab. Anna Kutaj-Markowska

 

2.

Dyscyplina

Historia sztuki

 

 

 

 

3.

Język wykładowy

polski

 

 

 

 

4.

Jednostka prowadząca przedmiot

 

 

Instytut Historii Sztuki

 

5.

Kod przedmiotu/modułu

 

 

22-HS-S2-SemMagAKM

 

6.

Rodzaj przedmiotu/modułu (obowiązkowy lub do wyboru)

do wyboru

 

 

 

7.

Kierunek studiów (specjalność)*

 

 

 

 

8.

Poziom studiów (I stopień*, II stopień*, jednolite studia magisterskie*, nazwa Kolegium

 

Doktorskiego*)

 

 

II stopień

 

9.

Rok studiów (jeśli obowiązuje)

1 i 2

 

 

 

 

10.

Semestr (zimowy lub letni)

Zimowy i letni

 

 

 

 

11.

Forma zajęć i liczba godzin ( w tym liczba godzin zajęć online*)

30

 

 

 

12.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla

 

przedmiotu/modułu

 

 

Pogłębione zainteresowania w zakresie sztuki współczesnej - podstawowa wiedza w tym zakresie

 

13.

Cele kształcenia dla przedmiotu

Krytyczny ogląd i żywe uczestnictwo we współczesnej kulturze; sproblematyzowanie tych działań w pracy magisterskiej poprzez właściwe postawienie problemu i jego analizę. Pośrednim celem jest aktywne uczestnictwo we współczesnej kulturze (wykształcenie nawyków) – odwiedzanie wystaw, czytanie książek i prasy kulturalnej, umiejętność  ulokowania  dyskutowanych dzieł w dyskursach, krytyczna recepcja, stawianie pytań; ostatecznym celem, sumującym te umiejętności, jest napisanie pracy magisterskiej.

 

 

 

 

 

14.

Treści programowe

 

 

- realizowane w sposób tradycyjny (T)*

 

 

- realizowane online (O)* online

 

 

Treści programowe realizowane online powinny być opatrzone numerami porządkowymi

 

wg kolejnych godzin, kolejnych zajęć lub kolejnych bloków tematycznych, które zajęcia

 

obejmują.

Tematy pisanych prac magisterskich powstają na podstawie dyskusji ze studentami, są zawsze w relacji z ich zainteresowaniami i doprecyzowane są po szczegółowych lekturach prezentowanych na zajęciach oraz dyskusji.

Każde zajęcia składają się z trzech bloków:

 

Blok I [online]

Dyskusje metodologiczne na podstawie wspólnie przeczytanych lektur (w tym prezentacje studentów) – wedle następującego porządku: metodologie feministyczne, antropocen czy zmierzch antropocentryzmu; status roślin i zwierząt w świcie sztuki, performatyka i partycypacja, tradycja awangardy i nowoczesności, nowy materializm;

Blok II [online; wystawy też oglądane online]

Dyskusje o aktualnych wystawach i strategiach artystycznych (prezentacje wykładowcy i studentów)

Blok III [online]

Dyskusje o pracach magisterskich, napotkanych problemach w trakcie układania planu badań i w trakcie pisania 

 

15.

Zakładane efekty uczenia się

Symbole odpowiednich

 

 

kierunkowych efektów uczenia

 

Posiada orientację w zmianach pojęć i kategorii z zakresu historii sztuki oraz wiedzę o nowych pojęciach stosowanych w charakterystyce dzieł sztuki współczesnej w języku polskim i obcym;

Zna monograficzne ujęcia dzieła sztuki w szerokim kontekście, również pozaartystycznym;

Zna zasady pisania prac badawczych o charakterze syntetycznym w oparciu o szerokie spektrum metod historii sztuki;

Potrafi korzystać ze źródeł i literatury z zakresu historii sztuki z różnych epok. Umie zastosować nowoczesną terminologię historyczno-artystyczną w analizie dzieła sztuki współczesnej;

Potrafi sporządzić monograficzne ujęcie dzieła sztuki w szerokim kontekście, również pozaartystycznym;

Potrafi napisać pracę badawczą o charakterze syntetycznym w oparciu o szerokie spektrum metod historii sztuki;

Podejmuje próby organizacji studenckich sesji naukowych, czasopism, publikacji i wystaw sztuki;

Dąży do własnego rozwoju naukowego przez wyjazdy na stypendia, staże i praktyki zagraniczne. Sprawnie wykorzystuje dostępne w tym względzie możliwości.

 

 

 

się, np.: K_W01*, K_U05,K_K03

 

K_W01, K_W08, K_W09, K_U01, K_U08, K_U09, K_K04, K_K06

 

 

 

16.

Zalecana literatura

Literatura do dyskusji (wybór):

 

G. Agamben. Homo sacer. Suwerenna władza i nagie życie, przeł. M. Salwa, Warszawa 2008

M. Bakke,  Bio-transfiguracje. Sztuka i estetyka posthumanizmu, Poznań 2010

E. Bińczyk, Epoka człowieka. Retoryka i marazm antropocenu, Warszawa 2018

C. Bishop, Sztuczne piekła. Sztuka partycypacyjna i polityka widowni, Warszawa 2015

P. Bernatowicz, Picasso za żelazną kurtyną: recepcja artysty i jego sztuki w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1945–1970, Kraków 2006.

J. Baudrillard, Symulakry i symulacja, przeł. S. Królak, Warszawa 2005

H. Belting, Antropologia obrazu : szkice do nauki o obrazie,Kraków 2007

H. Belting, Miejsce obrazów,  przeł. M. Bryl. w: Perspektywy współczesnej historii sztuki. Antologia przekładów „Artium Questiones“ red. M. Bryl et al., Poznań 2009, s. 1045-1060.

W. Benjamin, Twórca jako wytwórca, przeł. H.Orłowski, J. Sikorski, Poznań 1975

T. Bernhard, Dawni mistrzowie, przeł. M. Kędzierski, Warszawa 2005

R. Barthes, Światło obrazu. Uwagi o fotografii, przeł. J. Trznadel, Warszawa 1996.

P. Bourdieu, Reguły sztuki. Geneza i struktura pola literackiego, przeł. A. Zawadzki, Kraków 2001

N. Bourriaud, Estetyka relacyjna, przeł. Ł. Białkowski, Kraków 2012

R. Braidotti, Po człowieku, Warszawa 2020

M. Bryl, Suwerenność dyscypliny. Polemiczna historia historii sztuki od 1970 roku, Wydawnictwo UAM,  Poznań 2008.

J. Butler, Uwikłani w płeć. Feminizm i polityka tożsamości, przeł. K.Krasuska, Warszawa 2008

P. Bürger, Teoria awangardy, rzeł. J. Kita-Huber, Universitas, Kraków 2006

M. de Certeau, Wynaleźć codzienność. Sztuki działania, przeł. K.Thiel-Jańczuk, Kraków 2008

J. Czapski, Patrząc, Kraków 1983

K. Czerni, Nietoperz w świątyni. Biografia Jerzego Nowosielskiego, Kraków 2011

J. Clifford, Kłopoty z kulturą: dwudziestowieczna etnografia, literatura i sztuka,przeł. E. Dżurak, Warszawa 2000.

G. Deleuze, Kino. 1. Obraz-ruch, 2. Obraz-czas, przeł. J. Margiński, Gdańsk 2008

G. Deleuze i F. Guattari, Tysiąc plateau, Warszawa 2015

J. Derrida,  Prawda w malarstwie, przeł. M. Kwietniewska, Gdańsk 2003.

J. Didi-Huberman, Obrazy mimo wszystko, przeł. M.Kubiak Ho-Chi, Kraków 2008.

E. Fischer-Lichte, Estetyka performatywności, przeł. M.Borowski, M. Sugiera, Kraków 2008

H. Foster, Powrót realnego, przeł. M. Borowski, M. Sugiera, Universitas, Kraków 2010

M. Foucault, Słowa i rzeczy. Archeologia nauk humanistycznych, przeł. T. Komendant, Gdańsk 2006

W. Gombrowicz, J. Dubuffet, Korespondencja, przeł. I. Kania, Kraków 2005

Ł. Gorczyca, Ł. Ronduda, W połowie puste. Życie i twórczość Oskara Dawickiego. Powieść. Warszawa 2010.

S. Guilbaut, Jak Nowy Jork ukradł ideę sztuki nowoczesnej. Ekspresjonizm abstrakcyjny, wolność i zimna wojna, tłum. E. Mikina, Warszawa 1992

C. Greenberg, Obrona modernizmu, tłum.. G. Dziamski, M. Śpik-Dziamska,  Kraków 2006.

B. Groys, Stalin jako totalne dzieło sztuki, tłum. Piotr Kozak, Warszawa 2010.

Z. Grzywacz. Memłary i inne teksty przy życiu i sztuce, wybrał, ułożył  i opracował T. Nyczek, Kraków  2009.

Z. Herbert, Barbarzyńca w ogrodzie, Warszawa 1973

M. Houellebecq, Mapa i terytorium, Warszawa 2011

A. Jakubowska, Portret wielokrotny dzieła Aliny Szapocznikow, Poznań 2007

M. Jadzińska, „Duże dzieło sztuki” Sztuka instalacji. Autentyzm, Zachowanie, konserwacja, Kraków 2012.

W. Juszczak, Fragmenty, Warszawa 1995

W. Juszczak, Zasłona w rajskie ptaki, albo, O granicach "okresu powieści", Warszawa 1981

W. Juszczak, Ekfraza poetycka w antycznej Grecji (Przykłady wybrane), Warszawa 2012

W. Juszczak, Poeta i mit, Warszawa 2014

P. Juszkiewicz, Cień modernizmu, Poznań 2013

I. Kowalczyk, Ciało i władza: polska sztuka krytyczna lat 90., Warszawa 2002

I. Kowalczyk, Podróż do przeszłości: interpretacje najnowszej historii w polskiej sztuce krytycznej, Poznań 2010

R. E. Krauss, Oryginalność awangardy i inne mity modernistyczne, przeł. M. Szuba, Gdańsk 2011.

J. Kristeva, Potęga obrzydzenia. Esej o wstręcie, przeł. M. Falski, Kraków 2007.

J. Kristeva, Ta niewiarygodna potrzeba wiary, przeł. Anna Turczyn, Kraków 2010

D. Kuspit, Koniec sztuki, przeł. J. Borowski, Gdańsk 2006

M. Lachowski, Awangarda wobec instytucji. O sposobach prezentacji sztuki w PRL-u, Lublin 2006

B. Latour, Polityka natury. Nauki wkraczają do demokracji, przeł. A. Czarnacka, Warszawa 2009

P. Leszkowicz, Nagi mężczyzna. Akt męski w sztuce polskiej po 1945 roku, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2012 

J. Ludwiński, Sztuka w epoce postartystycznej i inne teksty, wyb. i oprac. J.Kozłowski, Poznań–Warszawa 2009 [Jerzy Ludwiński, Wypełniając puste pola, red. P. Lisowski, K. Radomska Toruń 2011]

J.-P.Lyotard, Co malować? Adami, Arakawa, Buren. Tłum. M. Murawska i P. Schollenberger, Warszawa 2015.

B. Majewska,  Sztuka inna. Sztuka ta sama, Warszawa 1974

M. Merleau-Ponty, Oko i umysł: szkice o malarstwie; wybrał, oprac. i wstępem poprzedził S. Cichowicz, Gdańsk 1996

L. Nead, Akt kobiecy. Sztuka, obscena i seksualność,przeł. E. Franus, Poznań 1998

L. Nochlin Dlaczego nie było wielkich artystek?, tłum. B. Limanowska, „Unigender” 2007, nr 1 (3).

B. O’Doherty, Biały sześcian od wewnątrz. Ideologia przestrzeni galerii, Gdańsk 2015

Piotrowski P., Dekada. O syndromie lat siedemdziesiątych, kulturze artystycznej, krytyce, sztuce – wybiórczo i subiektywnie, Poznań 1991

P. Piotrowski, Awangarda w cieniu Jałty. Sztuka w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1945-1989, Poznań, Rebis, 2005

P. Piotrowski, Agorafilia, Poznań 2010

P. Piotrowski, Muzeum krytyczne, Poznań 2011

M. Poprzęcka, Impas. Opór, utrata, niemoc, sztuka, Fundacja Terytoria Książki, Gdańsk 2019

M. Porębski, Granica współczesności 1909-1925, Warszawa 1965

M. Porębski, Polskość jako sytuacja, Kraków 2002

A. Ptaszkowska, Wierzę w wolność, ale nie nazywam się Beethoven, Gdańsk 2010.

J. Rancière, Dzielenie postrzegalnego. Estetyka i polityka, Kraków 2007

E.W. Said, Orientalizm, przeł. M. Wyrwas-Wiśniewska, Poznań 2005

A. Sekula, Społeczne użycia fotografii, przeł. K. Pijarski, Warszawa 2010

S. Sontag, O fotografii, przeł. S. Magala, Warszawa 1986.

S. Sontag, Choroba jako metafora. AIDS i jego metafory, przeł. J. Anders, PIW, Warszawa 1999

S. Sontag, Widok cudzego cierpienia, przeł. S. Magala, Kraków 2010

V. Stoichita, Ustanowienie obrazu. Metamalarstwo u progu ery nowoczesnej, przeł. K. Thiel-Jańczuk, Słowo-obraz-terytoria, Gdańsk 2011

F.Springer, Zaczyn. O Zofii i Oskarze Hansenach, Kraków-Warszawa 2013

W. Strzemiński, Teoria widzenia, Kraków 1974

A. Szczerski, Cztery nowoczesności. Teksty o architekturze i sztuce polskiej XX wieku. Kraków 2015

W. Szymański, Postminimalizm i sztuka po nowoczesności. Eva Hesse – Felix Gonzalez-Torres – Roni Horn – Derek Jarman, Kraków 2015.

E. Toniak, Olbrzymki. Kobiety i socrealizm, Kraków 2008.

A. Turowski, Parowóz dziejów, Warszawa 2012 [cześć dzieła filmowego A. Baumgart „Zdobywcy słońca”]

A. Turowski, Polska ideoza, w: Sztuka polska po 1945 roku, red. T. Hrankowska Warszawa 1987

A. Turowski, Sztuka która wznieca niepokój. Manifest artystyczno-polityczny sztuki szczególnej, Warszawa 2012

A. Turowski, Biomorfizm w sztuce XX wieku. Między biomechaniką a bezformiem, Fundacja Terytoria Książki, Gdańsk 2019

L. Wittgenstein, Uwagi o kolorach, przeł. R. Reszke, Warszawa 1998

U. Zajączkowska, Patyki i badyle, Warszawa 2020

P. Zańko, „Zabijemy was słowami”. Prowokacja kulturowa w przestrzeni miejskiej i w internecie Warszawa 2012

A. Żmijewski, Stosowane sztuki społeczne. Przychodzi sztuka do polityki, „Krytyka Polityczna” 2007, nr 11–12.

 

 

 

 

17.

Metody weryfikacji zakładanych efektów uczenia się:

Praca pisemna końcowa indywidualna

 

np.

 

 

- egzamin ustny lub pisemny (T)* i (O)*,

 

 

- końcowa praca kontrolna (T)* i (O)*,

 

 

- pisemna praca semestralna (indywidualna lub grupowa) (T)* i (O)*,

 

- przygotowanie wystąpienia ustnego (indywidualnego lub grupowego) (T)* i (O)*,

 

- przygotowanie i zrealizowanie projektu (indywidualnego lub grupowego) (T)* i (O)*,

 

 

 

 

 

 1. Warunki i forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu: wystąpienia ustne online, kontrola  obecności online, praca końcowa pisemna
 2.  np.

 

-  ciągła kontrola obecności i postępów w zakresie tematyki zajęć (T)* i (O)*,

-  praca kontrolna (końcowa) (T)* i (O)*,

-  pisemna praca semestralna (indywidualna lub grupowa) (T)* i (O)*,

-  wystąpienie ustne (indywidualne lub grupowe) (T)* i (O)*,

 

-  przygotowanie i zrealizowanie projektu (indywidualnego lub grupowego) (T)* i (O)*,

-  napisanie raportu z zajęć (T)* i (O)*,

-  egzamin (pisemny lub ustny) (T)* i (O)*.

Pisemna praca semestralna indywidualna T, wystąpienie ustne T, ciągła kontrola

 

 1. Nakład pracy studenta/doktoranta

 

forma realizacji zajęć przez

liczba godzin przeznaczona na

 

studenta*/doktoranta*

zrealizowanie danego rodzaju zajęć

 

zajęcia (wg planu studiów) z prowadzącym:

 

 

- wykład*:

 

 

- wykład online*:

 

 

- ćwiczenia*:

30 godzin seminarium – online wedle zarządzeń Rektora

 

- ćwiczenia online*:

 

 

- laboratorium*:

 

 

- laboratorium online*:

 

 

- inne:

 

 

praca własna studenta/doktoranta ( w tym udział

 

 

w pracach grupowych) np.:

 

 

- przygotowanie do zajęć:

120 godzin przeznaczone na czytanie lektur, przygotowanie wystąpień seminaryjnych, odwiedzanie wystaw

 

- czytanie wskazanej literatury:

 

 

- przygotowanie prac/wystąpień/projektów:

 

 

- napisanie raportu z zajęć:

 

 

- przygotowanie do sprawdzianów i egzaminu:

 

 

Łączna liczba godzin

 

 

Liczba punktów ECTS (jeśli jest wymagana)

5

 

 

II rok

3 semestr

 

1.

Nazwa przedmiotu
- w języku polskim

Metodologia historii sztuki i badań nad sztuką

dr hab. Cezary Wąs

 

- w języku angielskim

Methodology of Art History and the Study of Art

2.

Dyscyplina

Nauki o Sztuce

3.

Język wykładowy

Polski

4.

Jednostka prowadząca przedmiot

Instytut Historii Sztuki

5.

Kod przedmiotu

22-HS-S2-MHSziBnSz3 (III semestr studiów mgr)

22-HS-S2-MHSziBnSz4 (IV semestr studiów mgr)

6.

Rodzaj przedmiotu

obowiązkowy

7.

Kierunek studiów

Historia Sztuki

8.

Poziom studiów

II stopień

9.

Rok studiów (jeśli obowiązuje)

II rok studiów mgr

10.

Semestr

zimowy i letni

11.

Forma zajęć i liczba godzin

(O) Wykład online 30 h – I semestr

(T) Wykład stacjonarny 30 h – II semestr

12.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla przedmiotu/modułu

Brak wymagań wstępnych.

13.

Cele kształcenia dla przedmiotu

Wykłady z metodologii prowadzone podczas II roku studiów magisterskich dotyczą postulatów badawczych wysuniętych u schyłku XX wieku i w początkach wieki XXI. Część wykładów rozwija poszczególne dezyderaty w przykładowe analizy konkretnych dzieł sztuki. Celem przedmiotu zajęć jest poznanie najnowszych metod historii sztuki i przykładów ich zastosowania. W efekcie studenci powinni posiadać umiejętności dokonywania interpretacji dzieł sztuki w duchu antropologii obrazu, studiów kultury wizualnej, metod feministycznych i rozumieć ograniczenia wynikające z wpływów idei politycznych.

14.

Treści programowe

Wykłady w I i II semestrze

 

Wykłady w I semestrze

 

1. Nurty metodologiczne w historii sztuki od lat 70. XX w – schemat podziałów

Podstawowe zagadnienie: podział współczesnej historii sztuki na dwa główne nurty: tradycyjny i tzw. radykalny (krytyczny). Omówienie kierunków wchodzących w skład obu głównych nurtów. Problemy terminologiczne.

 

2. Michael Baxandall

Podstawowe zagadnienia:

Świadomość różnicy intencji twórcy i badacza – metodyczna podstawa interpretacji; zasady postępowania badawczego: uprawomocnienie, odtworzenie porządku obrazu i adekwatność opisu do porządku, niezbędność i płodność opisu; możliwość odnowienia znaczenia krytyki w historii sztuki

 

Literatura:

Michael Baxandall, Prawda a inne kultury. Chrzest Chrystusa Piera della Francesca, „Artium Quaestiones”, t. V, Poznań 1991, s.109-144; także w: Perspektywy współczesnej historii sztuki. Antologia przekładów „Artium Quaestiones”, red. M. Bryl, P. Juszkiewicz, P. Piotrowski, W. Suchocki, Poznań 2009, s. 27-67.

 

3-4. Belting, antropologia obrazu – zwolennicy i adwersarze

 

Literatura:

1. Hans Belting, Antropologia obrazu. Szkice do nauki o obrazie, Kraków 2012

2. Mariusz Bryl, Suwerenność dyscypliny. Polemiczna historia historii sztuki od 1970 roku, Poznań 2008, Rozdział IX Hans Betting i jego adwersarze: polemiczny koniec historii sztuki, s. 495-550

3. Mariusz Bryl, Historia sztuki na przejściu od kontekstualnej „Funktiongeschichte” ku antropologicznej Bildwissenschaft, „Atrium Quaestiones” 2000, nr 9, s. 237-293

4. Mariusz Bryl, Między wspólnotą inspiracji a odrębnością tradycji. Niemiecko- i anglojęzyczna historia sztuki u progu trzech ostatnich dekad, „Rocznik Historii Sztuki” 1999, nr 24, s. 217-260

 

5-6. Georges Didi-Huberman

 

Literatura:

1. G. Didi-Huberman, Obrazy mimo wszystko, Kraków 2008

2. A. Leśniak, Obraz płynny. Georges Didi-Huberman i dyskurs historii sztuki, Kraków 2010

3. A. Leśniak, Ikonofolia. Francuska semiologia pikturalna i obrazy, Warszawa 2013

4. G. Didi-Huberman, Przed obrazem. Pytanie o cele historii sztuki, Gdańsk 2011

 

 

7-8. New Art History

 

Podstawowe zagadnienia:

 

Główne tezy modernistów:

1.         Dotychczasowe systemy wartości obciążone są klasowo, rasowo lub płciowo

2.         Należy na preferencyjnych warunkach dopuścić wartości kultur dotychczas poniżonych (np. kulturę proletariacką, homoseksualistów, mniejszości etnicznych, kobiet  (najlepiej lesbijek), osób chorych)

3.         Nie istnieją obiektywne standard wartości; istniejące dotąd są narzędziem represji i opresji

4.         Celem uniwersytetu jest radykalna interwencja społeczna i transformacja (niegdyś rewolucja)

 

Główne tezy tradycjonalistów:

1.         Uznanie dla tradycji, tj. istnienia dzieł o szczególnej wartości oraz obiektywnych sposobów ustalania pozycji (wartości) dzieł

2.         Celem nauczania uniwersyteckiego jest zdobycie odpowiedzi na podstawowe pytania (np. o istotę prawdy, dobro i zło)

3.         Celem wychowania jest wykształcenie niezależnych, odważnych i samodzielnych elit

4.         Sens wartości tradycyjnych zakorzeniony jest w absolucie i dlatego pozostaje on nieosiągalną tajemnicą (jest niezależny od zewnętrznych determinant)

 

Literatura:

Mariusz Bryl, New Art History: nauka, polityka, obyczaj, „Artium Quaestiones”, t. VII, Poznań 1995, s. 185-215

Mariusz Bryl, Suwerenność dyscypliny. Polemiczna historia historii sztuki od 1970 roku, Poznań 2008, s. 258-290

Jonathan Harris, The New Art History. A critical introduction, London-New York 2001

           

 

9-10. Feminizm w sztuce i historii sztuki

 

Literatura:

Agata Jakubowska, Feministyczne interwencje Griseldy Pollock, „Rocznik Historii Sztuki” 2004, nr 29, s. 26-47

Agata Jakubowska, Na marginesach lustra. Ciało kobiece w pracach polskich artystek, Kraków 2004

Agata Jakubowska, Feminizm i współczesna historia sztuki, „Artium Quaestiones” 2009, nr 20

Ewa Franus, Widzące, widziane, „Artium Quaestiones” 1993, nr 6, s. 101-114

Whitney Chadwick, Kobiety, sztuka i społeczeństwo, przeł. Ewa Hornowska, Poznań 2015

Griselda Pollock, Polityka teorii: pokolenia i geografie. Teoria feministyczna i historie historii sztuki „Artium Quaestiones” 1996, nr VIII

 

 

11-12. Visual Culture Studies

 

Literatura

Mieke Bal, Wizualny esencjalizm i przedmiot kultury wizualnej, przeł. M. Bryl, „Artium Quaestiones” 2006, nr 17, s. 295-331,

Bryson N., “Kultura wizualna” i niedostatek obrazów, przeł. M. Bryl, „Artium Quaestiones” 2006, nr 17, s. 333-337

Nicholas Mirzoeff, Podmiot kultury wizualnej, przeł. Mariusz Bryl, w: Perspektywy współczesnej historii sztuki. Antologia przekładów „Artium Quaestiones”, red. M. Bryl, P. Juszkiewicz, P. Piotrowski, W. Suchocki, Poznań 2009, s. 795-816

W.J.T Mitchell, Mroczny przedmiot kultury wizualnej, przeł. M. Bryl, „Artium Quaestiones” 2006, nr 17, s. 360-364,

Mitchell W.J.T., Pokazując widzenie: krytyka kultury wizualnej, przeł. M. Bryl, w: Perspektywy współczesnej historii sztuki. Antologia przekładów „Artium Quaestiones”, red. M. Bryl, P. Juszkiewicz, P. Piotrowski, W. Suchocki, Poznań 2009, s. 817-837.

 

 

Wykłady w II semestrze

 

Przybliżanie odbiorcom sztuki dawnej jest podstawą działań historii sztuki. Kilka tysięcy lat ludzkich doświadczeń zakodowanych w dziełach sztuki wartych jest nieustannych analiz prowadzonych z pomocą nieustannie zmieniających się metod (Jan Białostocki). W ostatnich dekadach pojawiło się wiele ważnych ujęć dawnej sztuki w nowych i niespodziewanych interpretacjach. Jednak naszemu rytmowi życia towarzyszy przede wszystkim sztuka współczesna, która nierzadko wyprzedza takie próby zrozumienia zjawisk współczesności, jakie tworzą filozofia czy ogólnie humanistyka i badania społeczne. Z tego też powodu historyk sztuki powinien posiadać orientację w trendach badawczych dotyczących sztuki współczesnej. Podstawowa wiedza na temat aktualnych metod historii sztuki pomieszczona została w pracy Mariusz Bryla Suwerenność dyscypliny. Polemiczna historia sztuki od 1970 roku, Poznań 2008. Należy jednak zwrócić uwagę na różnego rodzaju zjawiska poboczne, jak m.in. pisma współczesnych filozofów dotyczące zagadnień sztuki (m.in. Derridy, Lyotarda, Deleuze’a, Nancy’ego). Historyk sztuki powinien też (a może przede wszystkim?) posiadać orientację w rodzimym pisarstwie na temat sztuki, zwłaszcza piśmiennictwie na temat sztuki współczesnej. W Polsce istnieje wiele ośrodków badania sztuki współczesnej, ale taką tematykę podejmują też z powodzeniem socjologowie (np. P. Możdżyński) czy kulturoznawcy (np. B. Frydryczak). Celem wykładów w II semestrze jest wprowadzenie w konkretne badania nad sztuką, architekturą, filozofią sztuki i jej aspektami politycznymi.  Osobnym acz ważnym nurtem jest badanie sztuki pojmowane jako aktywny udział w kulturze humanistycznej i podtrzymywanie wartości, które niesłusznnie wydają się być już przebrzmiałe. Taki niezwykły charakter, tworzący jakby kolejne narodziny klasycyzmu, posiada pisarstwo Wiesława Juszczaka.

 

Główne grupy tematów wykładów w II semestrze:

1. Współczesne badania nad architekturą

Krytyka historiografii dotyczącej architektury modernistycznej (wg Panayotisa Tournikiotisa). Teorie dotyczące nurtu postmodernistycznego w architekturze (Jencks, Klotz). Pozycja teorii we współczesnej architekturze. Zagadnienie narracyjności i symbolizmu w architekturze XX i XXI wieku.

2. Współczesne badania nad sztuką najnowszą

Wojciech Michera, Piękna jako bestia. Przyczynek do teorii obrazu, Warszawa 2010

Paweł Możdżyński, Inicjacje i transgresje. Antystrukturalność sztuki XX i XXI wieku w oczach socjologa, Warszawa 2001

Jacek Wachowski, Performans, Gdańsk 2011

Iwona Mikołajczyk, Awangarda w analizach. Malarstwo europejskie 1905-1939, Koszalin 2014

Iwona Mikołajczyk, „Okiem wewnętrznym”. Paragone a praktyka artystyczna od średniowiecza do schyłku XIX wieku, Koszalin 2012

Iwona Mikołajczyk, „Gdzie jest wspólne krążenie rzeczy”. Przyleganie sztuk pięknych i literatury. Egzemplifikacje, Koszalin 2014

Teresa Pękala, Awangarda i ariergarda. Filozofia sztuki nowoczesnej, Lublin 2000

Teresa Pękala (red.), Powrót modernizmu , Lublin 2013

Teresa Pękala, Estetyczne konteksty doświadczenia przeszłości, Lublin 2013

Roman Kubicki, Zmierzch sztuki. Narodziny ponowoczesnej jednostki?, Poznań 1995

Anna Markowska, Komedia sublimacji. Granica współczesności a etos rzeczywistości w sztuce amerykańskiej, Warszawa 2010

Anna Markowska, Dwa przełomy. Sztuka polska po 1955 i 1989 roku, Toruń 2012

do tego nurtu badawczego należą też prace: Piotra Piotrowskiego, Piotra Juszkiewicza czy Izabeli Kowalczyk

3. Aspekty polityczne sztuki współczesnej

Jacques Rancierè, Estetyka jako polityka, przeł. J. Kutyła, P. Mościcki, wstęp: A. Żmijewski, posłowie: S. Žižek, Warszawa 2007

Jacques Rancierè, Dzielenie postrzegalnego. Estetyka i polityka, przeł. M. Kropiwnicki, J. Sowa, wstęp: M. Pustota, słownik pojęć: K. Mikurda, Kraków 2007

Ewa Majewska, Sztuka jako pozór? Cenzura i inne paradoksy upolitycznienia kultury, Kraków 2013

4. Współczesna filozofia sztuki

Arthur C. Danto, Świat sztuki. Pisma z filozofii sztuki, przeł. L. Sosnowski, Kraków 2006

Arthur C. Danto, Sztuka współczesna i zatarcie granic tradycji, przeł. M. Salwa, Kraków 2013

Beata Frydryczak, Estetyki oporu, Zielona Góra 1995

Beata Frydryczak, Świat jako kolekcja. Próba analizy estetycznej natury rzeczywistości, Poznań 2002

Iwona Lorenc, Świadomość i obraz. Studia z filozofii przedstawienia, Warszawa 2003

Jacques Derrida, Prawda w malarstwie, Gdańsk 2003

Giles Deleuze, Fałda: Leibniz a barok, Warszawa 2014

Francois Lyotard, Co malować. Adami, Arakawa, Buren, Warszawa 2015

5. Klasycyzm we współczesnej humanistyce

Wiesław Juszczak, Pani na żurawiach, Część pierwsza: Realność bogów, Kraków 2002

Wiesław Juszczak, Poeta i mit, Wołowiec 2014

Wiesław Juszczak, Wędrówka do źródeł, Gdańsk 2009

15.

Zakładane efekty uczenia się

Student powinien mieć poprawne rozeznanie w metodach i tematach badań dotyczących sztuki współczesnej oraz zdolność dokonania wyboru metody adekwatnej do wybranego tematu badań i jej czytelnego zastosowania.

I semestr

EK_W_01 Ogólna znajomość współczesnej estetyki, filozofii i metodologii

EK_W_02 Znajomość problemów XX-wiecznej historii sztuki

EK_U_01 Umiejętność posługiwania się nowymi metodami historii sztuki

EK_K_01 Zdolność formułowania analiz i ich publicznego prezentowania wykonanych zgodnie z aktualnymi metodami historii sztuki

 

II semestr

EK_W_01 Wiedza o nowych metodach historii sztuki

EK_U_01 Umiejętność zastosowania nowych metod

EK_K_01 Zdolność krytycznego odniesienia się do nowych i starych metod historii sztuki

Symbole kierunkowych efektów kształcenia:

K_W01, K_W03, K_W06, K_W17

K_U03, K_U06

K_K02

 

16.

Literatura obowiązkowa i zalecana

Literatura została wymieniona wyżej w połączeniu z konkretnymi tematami zajęć.

17.

Metody weryfikacji zakładanych efektów uczenia się: 

Częste zadawanie pytań w czasie wykładu sprawdzające stopień zrozumienia wykładanych treści.

18.

Warunki i forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu: 

Kolokwium pisemne po każdym semestrze.

19.

Nakład pracy studenta

 

 

Forma realizacji zajęć przez studenta

Liczba godzin przeznaczona na zrealizowanie
danego rodzaju zajęć

 

zajęcia (wg planu studiów) z prowadzącym:

 

 

Wykład online – I semestr

Wykład stacjonarny – II semestr

30 h (I semestr)

30 h (II semester)

 

praca własna studenta

 

 

- czytanie wskazanej literatury:

- przygotowanie do egzaminu:

10 h (I semestr) + 10 h (II semestr)

10 h (I semester) + 10 h (II semester)

 

Łączna liczba godzin 

30 h wykłady + 20 h praca własna = 50 h (I semestr)

30 h wykłady + 20 h praca własna = 50 h (II semestr)

Łącznie 100 h rocznie

 

Liczba punktów ECTS

6 (I semestr) + 6 (II semestr) = 12 rocznie

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim

Warsztat badawczy historyka sztuki- dokumentalistyka konserwatorska

Dr hab. Rafał Eysymontt, prof. nadzw. UWr

 

2.

Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim

Documentary studies on monuments

3.

Jednostka prowadząca przedmiot

Instytut Historii Sztuki

 

4.

Kod przedmiotu/modułu WBHSzFS2, WBHszFS3

 

5.

Rodzaj przedmiotu/modułu (obowiązkowy lub fakultatywny)

obowiązkowy

 

6.

Kierunek studiów

Historia sztuki

 

7.

Poziom studiów (I lub II stopień lub jednolite studia magisterskie)

II stopień

 

8.

Rok studiów (jeśli obowiązuje)

I i II

 

9.

Semestr (zimowy lub letni)

Zimowy i letni

 

10.

Forma zajęć i liczba godzin

 Ćwiczenia , 60 (30+30)

 

11.

Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia

Rafał Eysymontt, dr hab., prof. U. Wr.

 

12.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów

 

 

13.

Cele przedmiotu

Opanowanie metodologii zbierania materiałów i  pracy w terenie. Opanowanie umiejętności przygotowania opracowania historyczno- konserwatorskiego (karta inwentaryzacyjna, studium historyczno- urbanistyczne)

14.

Zakładane efekty uczenia się

 

Symbole kierunkowych

efektów uczenia się:

K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_K02, K_K05

 

15.

Treści programowe

Zajęcia mają przygotować studentów do sporządzania typowej dokumentacji konserwatorskiej. W pierwszym semestrze (letnim I rok studiów magisterskich) jest to Karta Ewidencyjna Zabytku Architektury i Budownictwa, w drugim semestrze (zimowym II roku studiów magisterskich) studium historyczno – urbanistyczne wybranej dzielnicy większego ośrodka miejskiego lub małego miasta. Część zajęć poświęcona jest precyzowaniu wiedzy dotyczącej terminologii architektonicznej, część nauce datowania elementów i detali architektonicznych w końcu w drugim semestrze określeniu wartości zabytkowych zespołów urbanistycznych. W trakcie zajęć w drugim semestrze omawiana jest także teoria i praktyka działań konserwatorskich w dziedzinie architektury, a także aspekty prawne ochrony zabytków.       

 

16.

Zalecana literatura (podręczniki)

Semestr I (letni).

Źródła:

 1. Schlesisches Urkundenbuch, Bd – 1- VI, Köln, Wien 1977- 1988
 2. Regesten zur Schlesische Geschichte/w:/ Codex Diplomaticus Silesiae, Bd 7, 16, 18, 22, 29, 30, Breslau 1896- 1930.
 3. Regesty Śląskie, t. 1- 5, Wrocław 1975- 92.

 

- W. Koch, Style w architekturze, Warszawa 1996.

- W. Krassowski, Dzieje budownictwa i architektury na ziemiach Polski, T. I i II, Wydawnictwo Arkady 1990

- K. Krajewski, Mała encyklopedia architektury i wnętrz, Wrocław, Warszawa, Kraków, 1999.

- F. Mączeński, Elementy i detale architektoniczne w rozwoju historycznym, Warszawa 1965.

- W. Szolginia, Architektura i budownictwo, ilustrowana encyklopedia dla wszystkich, Warszawa 1975.

- N. Pevsner, A history of building types, Washington 1970.

- N. Pevsner, J. Fleming, H. Honour, Encyklopedia architektury, Warszawa 1997.

- Ch. Norberg- Schulz, Bycie, przestrzeń, architektura, Warszawa 2000.        

 

Opracowania niepublikowane Narodowy Instytut Dziedzictwa Oddział Wrocławski

 

- Instrukcja dotycząca sporządzania Karty Ewidencyjnej Architektury i Budownictwa.

                              

Semestr II (zimowy)

- R. Eysymontt, Historyk sztuki wobec planu zagospodarowania przestrzennego, /w:/ Dzieło sztuki a konserwacja. Materiały LII Ogólnopolskiej Sesji Naukowej SHS, Kraków 20-22 XI 2003. Kraków 2004, s. 109-130

- R. Eysymontt, Rewaloryzacja miast na Dolnym Śląsku po 1990 roku. Analiza wybranych przykładów, „Ochrona Zabytków” nr ½ 2004, s. 5- 22

- R. Eysymontt, Ł. Krzywka, Plac Nowy Targ we Wrocławiu, „Ochrona Zabytków, nr 2 2006, s. 41- 56

- R. Eysymontt, The town as a palimpsest. Erasing and recovering the medieval Town, Conferences and Studies of the Polish Institute of World Art Studies, Vol. XIII: Politics of erasure. From “damnatio memoriae” to alluring void, Anna Markowska (ed.),  Polish Institute of World Art Studies & Tako Publishing House, Warsaw–Toruń  2014, s. 191- 204

- R. Eysymontt, Kopie, Imitation, Rekonstruktion : die wichtigsten Tendenzen im Revalorisierungsprozess der niederschlesischen Städte innerhalb der letzten zwei Jahrzehnte /w:/ Re-Konstruktionen. Stadt, Raum, Museum : Beiträge der 23. Tagung des Arbeitkreises deutcher und polnischer Kunsthitoriker und Denkmlapfleger in Posen, 7.-10. Oktober 2015 / herausgegeben von Piotr Korduba, Dietmar Popp. - Warszawa : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2019. - (Das gemeinsame Kulturerbe = Wspólne Dziedzictwo ; Bd. 11 s. 119-142

- J. Frycz, Restauracja  i konserwacja zabytków architektury w Polsce 1795- 1918, Warszawa 1975

- Integracja i dezintegracja w krajobrazie miast i miasteczek. Red. R. Eysymontt, Materiały sesji naukowej, Wrocław 2006

- K. Kalinowski, Odbudowa zabytkowych miast w Polsce. Teoretyczne podstawy i realizacje na przykładzie Gdańska, /w:/ Ochrona dziedzictwa kulturowego zachodnich i północnych ziem Polski, Warszawa 1995

- L. Krzyżanowski, Ochrona i konserwacja zabytków, /w:/  Wstęp do historii sztuki, Warszawa 1973

- S. Latour, Zabytki na Pomorzu Zachodnim po II wojnie światowej- konserwacja, restauracja, odbudowa, /w:/ Ochrona dziedzictwa kulturowego zachodnich i północnych ziem Polski, Warszawa 1995

- W. Ostrowski, Zespoły zabytkowe a urbanistyka, Warszawa 1980

- J. Pruszyński, Ochrona Zabytków w Polsce, Warszawa 1989

- M. Przyłęcki, Ochrona i konserwacja zabytków na Dolnym Śląsku w latach 1945- 1970,  /w:/ Ochrona dziedzictwa kulturowego zachodnich i północnych ziem Polski, Warszawa 1995

- B. Rymaszewski, O przetrwanie dawnych miast,  Warszawa 1984

- J. Tajchman, W sprawie konieczności ustanowienia standardów wykonywania projektów dotyczących prac planowanych w zabytkach architektury, „Ochrona zabytków”, nr. 1, 2008

- S. Thurley, Zasady ochrony zabytków, „Ochrona zabytków” nr 2 2008, s. 51- 54.

- D. Wędzina, Kierunek awangarda– koncepcje odbudowy miast historycznych po II wojnie światowej na Dolnym Śląsku, /w:/ Sztuka polska na ziemiach pólnocnych i zachodnich w latach 1945- 1981 red. Anna Markowska, Zofia Reznik, Pamiętnuk Sztuk Pięknych, nr 11, 2016.

-Tożsamość miasta odbudowanego. Autentyzm- integralność – kontynuacja, materiały międzynarodowej konferencji naukowej, Gdańsk 10- 11 maja 2001 roku, Gdańsk 2001

- Zabytki urbanistyki i architektury w Polsce. Odbudowa i konserwacja, T. I, Miasta historyczne,  pod red. W. Kalinowskiego, Warszawa 1986

- K. Zalasińska,  Interes indywidualny a interes publiczny- konflikt wartości w prawnej ochronie zabytków, „Ochrona zabytków” nr 2 2008, s. 83- 87

 

17.

Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób

sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów uczenia się:

wykład: zaliczenie  na ocenę na podstawie przedstawionych prac

 

18.

Język wykładowy

polski

 

19.

Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin na

zrealizowanie aktywności

 

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem:

- ćwiczenia: 30 w każdym semestrze

- projekt

 

 

30/ 30 razem 60

Praca własna studenta np.:

- przygotowanie do zajęć:

- praca w terenie (opis, pomiary, fotografie)

- praca archiwalna i opracowanie literatury tematu

- napisanie zadanych prac (projekt)

 

 

120

Suma godzin

60 + 120 własnej pracy

Liczba punktów ECTS

 

3 + 6

       

 

Wykłady monograficzne jak na I roku studiów magisterskich

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Nazwa przedmiotu/modułu
- w języku polskim

Seminarium magisterskie

Dr hab. Romuald Kaczmarek, prof. nadzw. UWr

 

- w języku angielskim

Master’s Seminar

2.

Dyscyplina

Nauki o sztuce

3.

Język wykładowy

Polski

4.

Jednostka prowadząca przedmiot

Instytut Historii Sztuki

5.

Kod przedmiotu/modułu

22-HS-S2-SemMagRKII3

6.

Rodzaj przedmiotu/modułu

obowiązkowy

7.

Kierunek studiów

Historia sztuki

8.

Poziom studiów

II stopień

9.

Rok studiów (jeśli obowiązuje)

II

10.

Semestr

Zimowy

11.

Forma zajęć i liczba godzin

konwersatorium seminaryjne, 30 (w sem. zimowym 26h online)

12.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla przedmiotu/modułu

zaliczenie I r. studiów magisterskich historii sztuki i seminarium magisterskiego

13.

Cele kształcenia dla przedmiotu

Wprowadzenie w problematykę przygotowywania (wybór tematu, koncepcja pracy, zbieranie literatury, poszukiwanie źródeł, metody badań i interpretacji) i pisania pracy magisterskiej (język pracy naukowej, układ treści, składniki); Napisanie pracy.

14.

Treści programowe

T (nr zajęć 1-2) & O (nr zajęć 3-15: konwersatorium seminaryjne)

15.

Zakładane efekty uczenia się

 

K_W01, K_W08, K_W09, K_U01, K_U08, K_U09, K_K04, K_K06

- Posiada orientację w zmianach pojęć i kategorii z zakresu historii sztuki oraz wiedzę o nowych pojęciach stosowanych w charakterystyce dzieł sztuki (w tym szczególnie sztuki średniowiecznej) w języku polskim i obcym (nowożytnym).

- Zna monograficzne ujęcia dzieła sztuki w szerokim kontekście, również pozaartystycznym.

- Zna zasady pisania prac badawczych o charakterze syntetycznym w oparciu o szerokie spektrum metod historii sztuki.

- Potrafi korzystać ze źródeł i literatury z zakresu historii sztuki średniowiecznej i wczesnonowożytnej. Umie zastosować nowoczesną terminologię historyczno-artystyczną, zwłaszcza w analizie dzieła sztuki.

- Potrafi sporządzić monograficzne ujęcie dzieła sztuki w szerokim kontekście, również pozaartystycznym.

- Potrafi napisać pracę badawczą o charakterze syntetycznym w oparciu o szerokie spektrum metod historii sztuki

- Podejmuje próby organizacji studenckich sesji naukowych lub publikacji.

- Dąży do własnego rozwoju naukowego przez wyjazdy na stypendia, staże i praktyki zagraniczne. Sprawnie wykorzystuje dostępne w tym względzie możliwości.

16.

Literatura obowiązkowa i zalecana

Uzależniona od wybranego tematu pracy

17.

Metody weryfikacji zakładanych efektów uczenia się: 

pisemna praca semestralna (indywidualna) (T), przygotowanie wystąpienia ustnego (indywidualnego) (O)

18.

Warunki i forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu:  

-  ciągła kontrola obecności i postępów w zakresie tematyki zajęć (T&O),

-  praca kontrolna (końcowa) (T),

-  pisemna praca semestralna (indywidualna) (T),

-  wystąpienie ustne (indywidualne) (O),

19.

Nakład pracy studenta/doktoranta

 

 

Forma realizacji zajęć przez studenta*/doktoranta*

Liczba godzin przeznaczona na zrealizowanie
danego rodzaju zajęć

 

zajęcia (wg planu studiów) z prowadzącym:

 

 

- konwersatorium

30

 

praca własna studenta/doktoranta

 

 

- czytanie wskazanej literatury, kwerendy, przygotowanie wystąpień i pracy pisemnej

150

 

Łączna liczba godzin 

180

 

Liczba punktów ECTS

6

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

Nazwa przedmiotu (modułu) w języku polskim

 Seminarium magisterskie

 

 

 1.  

Nazwa przedmiotu (modułu) w języku angielskim

MA seminary

 

 

 1.  

Jednostka prowadząca przedmiot Instytut Historii Sztuki

 

 1.  

Kod przedmiotu (modułu) Sem. Mag RE I1 REI2 RE REII3 RE 4

 

 1.  

Rodzaj przedmiotu (modułu)- obowiązkowy

 1.  

Kierunek studiów

Historia sztuki

 

 

 1.  

Poziom studiów (I lub II stopień lub jednolite studia magisterskie)

magisterskie

 

 1.  

Rok studiów (jeśli obowiązuje)

I i II

 

 1.  

Semestr – zimowy lub letni

Zimowy i letni

 

 1.  

Forma zajęć i liczba godzin

Seminarium 30 + 30/ 30  + 30

 

 1.  

Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, osoby prowadzącej zajęcia

dr hab. Rafał Eysymontt prof. UWr

 

 

 1.  

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla przedmiotu  (modułu) oraz zrealizowanych przedmiotów.

 

Ukończone studia licencjackie i przyjęcie na studia magisterskie zgodnie z zasadami rekrutacji w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

 1.  

Cele przedmiotu

Napisanie pracy magisterskiej stanowiącej wynik samodzielnej i oryginalnej pracy badawczej, poszerzenie świadomości naukowej wszystkich uczestników seminarium, prezentacja różnych metod badawczych dotyczących architektury urbanistyki i ochrony zabytków. Metoda ikonograficzna, metrologiczna, porównawcza, społeczna historia sztuki. Najlepsze prac prezentowane będą w formie artykułu, lub nawet w szczególnych wypadkach książki, jednak naczelnym celem jest pogłębienie wiedzy studenta i zachęta do twórczego konsumowania sztuki. 

 1.  

Zakładane efekty uczenia się

 

K_W01, K_W08, K_W09, K_U01, K_U08. K_U09, , K_K04, K_K06

Symbole kierunkowych efektów uczenia się 

 

 1.  

Treści programowe

Pierwsze zajęcia seminaryjne polegają na prezentacji zainteresowań uczestników seminarium i omówienie przygotowywanych przez nich w dotychczasowym toku studiów prac pisemnych. W trakcie następnych zajęć prowadzący proponuje zakres tematyczny poszczególnych prac wskazując w prezentacji materiału ilustracyjnego zasadnicze elementy problematyki badawczej. Proponowane są też podstawowe lektury dla poszczególnych tematów. W toku dalszych zajęć następuje prezentacja postępu prac poszczególnych uczestników seminarium. Dyskusja nad poszczególnymi prezentacjami, moderowana przez prowadzącego seminarium prowadzi do pogłębiania refleksji dotyczącej omawianych tematów. Efektem prac na poszczególnych etapach są rozdziały prac, których krytyczna ocena szczegółowa przeprowadzana jest w trakcie konsultacji. Tematyka seminarium związana jest mocniej z rozmaitymi metodami analizy architektury i urbanistyki, niż ze sztuką określonego, zamkniętego okresu czasowego, choć szczególny nacisk położony jest na architekturę i urbanistykę okresu średniowiecza, a także regionalizm w architekturze dawnej i współczesnej.

 

 1.  

Zalecana literatura (podręczniki i zbiory dokumentów)

 

Literatura podstawowa:

Źródła:

-         Schlesisches Urkundenbuch, Bd – 1- VI, Köln, Wien 1977- 1988

-         Regesten zur Schlesische Geschichte/w:/ Codex Diplomaticus Silesiae, Bd 7, 16, 18, 22, 29, 30, Breslau 1896- 1930.

-         Regesty Śląskie, t. 1- 5, Wrocław 1975- 92.

-         Opracowania niepublikowane: Narodowy Instytut Dziedzictwa Oddział Wrocławski

 

Literatura podstawowa:

 

Urbanistyka:

 

- Benevollo, Storia della Citta, Roma 1976.

- Wolfgang Braunfels, Abendländische Stadtbaukunst, Köln 1976.

- R. Eysymontt, Kod genetyczny miasta. Średniowieczne miasta lokacyjne     Dolnego Śląska  na tle urbanistyki europejskiej, Wrocław 2009.

- B. Krasnowolski, Lokacyjne układy urbanistyczne na obszarze Zuiemi Krakowskiej w XIII i XIV w. , Kraków 2004

- Ch. Jencks, Ruch nowoczesny w architekturze, Warszawa 1987.

- M. Mazurczak, Miasto w pejzażu malarskim XV wieku, Lublin 2004.

- J Nikolaus Pevsner, Historia architektury europejskiej, Warszawa 1976

- J. Pudełko, Zagadnienie wielkości średniowiecznych miast Śląska, Wrocław 1967

- A. Ziemba, Sztuka Burgundii i Niderlandów 1380-1500, t. 1, Sztuka dworu burgundzkiego oraz miast niderlandzkich, Warszawa 2008; t. 2,

 

Pozostałe lektury proponowane są wspólnie przez prowadzącego i poszczególnych uczestników w zależności od realizowanych tematów prac.

 

Konserwacja zabytków architektury i urbanistyki:

 

- R. Eysymontt, Historyk sztuki wobec planu zagospodarowania przestrzennego, /w:/ Dzieło sztuki a konserwacja. Materiały LII Ogólnopolskiej Sesji Naukowej SHS, Kraków 20-22 XI 2003, Kraków 2004, s. 109-130.

- R. Eysymontt, Integralność krajobrazu miasta średniowiecznego /w:/ Integracja i dezintegracja w krajobrazie miast i miasteczek. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Oddział Wrocławski Stowarzyszenia historyków sztuki, Oddział Gdański Stowarzyszenia historyków sztuki, Główną Komisję Ochrony Zabytków Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Muzeum Narodowe w Gdańsku, Wrocław- Gdańsk 7- 9 Października 2005 r. Pod redakcją Rafała Eysymontta, Wrocław 2006, s. 11- 34.

- R. Eysymontt, Rewaloryzacja miast na Dolnym Śląsku po 1990 roku. Analiza wybranych przykładów,  "Ochrona Zabytków", nr 1, 2005

- J. Frycz, Resturacja  i konserwacja zabytków architektury w Polsce 1795- 1918, Warszawa 1975.

- M. Lubocka – Hoffmann, Miasta historyczne zachodniej i północnej Polski. Zniszczenia i programy odbudowy, Elbląg – Bydgoszcz 2004.

- B. Rymaszewski, O przetrwanie dawnych miast,  Warszawa 1984.

- Zabytki urbanistyki i architektury w Polsce, Odbudowa i Konserwacja, T. I, Miasta historyczne pod red. W. Kalinowskiego, Warszawa 1986.

 

 

 

 

 

 

 1.  

Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia:

seminarium: zaliczenie na ocenę podstawie postępu pracy i treści przygotowanego rozdziału, zakończenie seminarium na podstawie napisanej pracy, egzamin magisterski.

 

 1.  

Język wykładowy

polski

 

 

19. Obciążenie pracą studenta

 

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności

Godziny zajęć (wg planu studiów)

z nauczycielem:

seminarium

120

Praca własna studenta, np.:

- przygotowanie do zajęć:

- opracowanie wyników:

- czytanie wskazanej literatury:

- praca pisemna:

- przygotowanie do egzaminu:

240

Suma godzin

 

60

Liczba punktów ECTS

 

5 + 5 + 10+ 6 +18 (egzamin)

 

 

 

 

 

 

 

1.

Nazwa przedmiotu/modułu
- w języku polskim

Seminarium magisterskie

Dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. nadzw. UWr

 

- w języku angielskim

 

2.

Dyscyplina

Nauki o sztuce

3.

Język wykładowy

Polski

4.

Jednostka prowadząca przedmiot

Instytut Historii Sztuki

5.

Kod przedmiotu/modułu

22-HS-S2-SemMagAZKII3

 

6.

Rodzaj przedmiotu/modułu

obowiązkowy

7.

Kierunek studiów / specjalność*

Historia sztuki

8.

Poziom studiów

II stopień

9.

Rok studiów (jeśli obowiązuje)

II

10.

Semestr

Zimowy

11.

Forma zajęć i liczba godzin

30 seminarium

12.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla przedmiotu/modułu

Podstawowa wiedza z zakresu historii sztuki na poziomie I stopnia studiów  licencjackich z zakresu historii sztuki

 

13.

Cele kształcenia dla przedmiotu

Napisanie pracy magisterskiej z historii sztuki

 

14.

Treści programowe

Badanie architektury i urbanistyki XIX i XX wieku w Polsce, szczególnie historia cmentarzy zydowskich

15.

Zakładane efekty uczenia się

1. Posiada orientację w zmianach pojęć i kategorii z zakresu historii sztuki oraz wiedzę o nowych pojęciach stosowanych w charakterystyce dzieł sztuki (w tym szczególnie sztuki współczesnej) w języku polskim i obcym (nowożytnym). K_W01

2. Zna monograficzne ujęcia dzieła sztuki w szerokim kontekście, również pozaartystycznym, , K_W08,

3. Zna zasady pisania prac badawczych o charakterze syntetycznym w oparciu o szerokie spektrum metod historii sztuki

K_W09,

4. Potrafi korzystać ze źródeł i literatury z zakresu historii sztuki z różnych epok. Umie zastosować nowoczesną terminologię historyczno-artystyczną, zwłaszcza w analizie dzieła sztuki współczesnej K_U01

5. Potrafi sporządzić monograficzne ujęcie dzieła sztuki w szerokim kontekście, również pozaartystycznym K_U08

6. Potrafi napisać pracę badawczą o charakterze syntetycznym w oparciu o szerokie spektrum metod historii sztuki K_U09

7. Podejmuje próby organizacji studenckich sesji naukowych, czasopism, publikacji i wystaw sztuki K_K04

8. Dąży do własnego rozwoju naukowego przez wyjazdy na stypendia, staże i praktyki zagraniczne. Sprawnie wykorzystuje dostępne w tym względzie możliwości K_K06

 

16.

Literatura obowiązkowa i zalecana

1. Peter Oliver Loew, Gdańsk i jego przeszłośc, Gdańsk 2003

2. Jacek Friedrich, Walka obrazów, Gdańsk 2017

3. Jacek Friedrich, Odbudowa Głównego Miasta w Gdańsku w latach 1945–1960, Gdańsk 2012

4. K. Matyjaszek, Produkcja przestrzeni żydowskiej, Kraków 2019

5. P. Przybyła Narracje (i) infrastruktury, POznan 2016

17.

Metody weryfikacji zakładanych efektów uczenia się: 

przygotowanie wystąpienia ustnego (indywidualnego)  (O)*, pisemna praca semestralna, oddanie rozdziału pracy

18.

Warunki i forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu:  

oddanie rozdziału pracy

19.

Nakład pracy studenta/doktoranta

 

 

Forma realizacji zajęć przez studenta*/doktoranta*

Liczba godzin przeznaczona na zrealizowanie
danego rodzaju zajęć

 

zajęcia (wg planu studiów) z prowadzącym:

30

 

-

 

 

praca własna studenta/doktoranta

 

 

- Praca własna studenta np.:

- przygotowanie do zajęć:

- opracowanie wyników:

- czytanie wskazanej literatury (opanowanie definicji):

- zebranie literatury i żródeł

270

 

Łączna liczba godzin 

300

 

Liczba punktów ECTS

10

                       

 

 

 

Pozostałe seminaria jak na I roku studiów magisterskich