Psychologiczne Wspomaganie Rozwoju Dzieci i Młodzieży z Trudnościami

 

Kierownik:  dr Magdalena Żurko

     magdalena.zurko@uwr.edu.pl

Sekretarz:  mgr Ewa Okręglicka-Forysiak
  ewa.okreglicka-forysiak@uwr.edu.pl
  telefon: +48 71 367-20-01 wew.163,126;  fax 71 367 18 14

czas trwania: 2 semestry

obecna edycja:   XXII     

w r.ak.2020/2021 zajęcia realizowane są w formie zdalnej na platformie MS Teams

termin pierwszych zajęć:  05 grudnia 2020

odpłatność: 1900,00 zł za semestr
  

REKRUTACJA 2020/2021 - XXII EDYCJA

ZASADY REKRUTACJI i WYMAGANE DOKUMENTY:

Obowiązuje rekrutacja elektroniczna

Należy zarejestrować się najpierw w systemie IRK (www.irka.uni.wroc.pl) i wypełnić kwestionariusz rekrutacyjny. Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia, należy wydrukować kwestionariusz i dostarczyć do sekretariatu Instytutu Psychologii wraz z pozostałymi dokumentami wg poniższego wykazu:

  1. Podanie - kwestionariusz osobowy, wydrukowane z systemu IRK (wydruk będzie możliwy po zaakceptowaniu przez administratora zdjęcia, załączonego przez kandydata podczas rejestracji internetowej)
  2. Odpis dyplomu ukończenia studiów lub kserokopia dyplomu poświadczoną przez jednostkę przyjmującą dokumenty

Wymagane wykształcenie:  ukończone studia wyższe licencjackie/magisterskie

Termin rejestracji na www.irka.uni.wroc.pl: czerwiec - listopad 2021 (XXIII edycja)

Zasady naboru:
Po uzyskaniu informacji w systemie IRK o zakwalifikowaniu do przyjęcia, należy dostarczyć dokumenty, co jest warunkiem przyjęcia na studia. Po otrzymaniu informacji o przyjęciu na studia, kandydat/ka zostaje zarejestrowany/a w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studenta (USOS) i otrzymuje indywidualny numer wirtualnego indeksu, który stanowi login do USOS.  Dziekanat generuje umowy z indywidualnym kontem słuchacza (jest uwidoczniony w systemie USOS w zakładce Płatności).  Na pierwszym zjeździe uczestnicy studiów podyplomowych podpisują umowy. Wpłaty (całości lub pierwszej raty) należy dokonać w ciągu siedmiu (7) dni po podpisaniu umowy.

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW

Studia Podyplomowe Psychologiczne Wspomaganie Rozwoju Dzieci i Młodzieży z Trudnościami są studiami typu doskonalącego. Program obejmuje zagadnienia teoretyczne i praktyczne z zakresu normy i patologii w ujęciu psychobiologicznym, psychospołecznym i psychologiczno-rozwojowym. Klasyfikacja i diagnoza zaburzeń jest omawiana w oparciu o system DSM-IV i DSM V. Część szczegółowa zajęć obejmuje: etiologię, obraz kliniczny, diagnozę, metody terapii i profilaktyki zaburzeń u dzieci i młodzieży.

Zajęcia odbywają się w formie wykładów, seminariów, warsztatów i treningów realizowanych w wymiarze 230 godzin. Prowadzone są w układzie sobotnio - niedzielnym (w godzinach 9.00 - 18.00). Zajęcia warsztatowe realizowane są w dwóch grupach, natomiast seminaria, konwersatoria i wykłady są wspólne.

 

MODUŁY TEMATYCZNE:

Prawidłowy i nieprawidłowy rozwój człowieka: trudności, zaburzenia i dysharmonie w rozwoju psychicznym, zaburzenia kliniczne u dzieci i młodzieży, dysfunkcje intelektu, proces deformowania się osobowości.

Wybrane zaburzenia i trudności rozwoju: nieśmiałość, zaburzenia depresyjne i lękowe, zaburzenia więzi, nadpobudliwość psychoruchowa i zaburzenia uwagi

Problemy okresu adolescencji: prawidłowy i nieprawidłowy rozwój tożsamości, obrony psychologiczne w okresie dorastania, bunt młodzieńczy, syndrom presuicydalny, obraz ciała i jego zaburzenia

Specyficzne trudności szkolne: niepowodzenia szkolne (przyczyny, konsekwencje, profilaktyka); specyficzne trudności w nauce czytania i pisania (dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia); dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia

Psychoprofilaktyka i terapia zaburzeń: terapia rodzin; socjoterapia; autystyczne spektrum (objawy, mechanizmy, zaburzenia rodziny); zachowania ryzykowne dzieci w wieku szkolnym (m.in. wagary, odrzucenie przez rówieśników – zapobieganie i interwencja); stymulacja funkcji związanych z mową; biblioterapia; psychodietetyka; ryzyko problematycznego używania Internetu.

Kompetencje wychowawcy:  komunikacja nauczyciel-rodzice-dziecko; radzenie sobie z konfliktami w relacjach dziecko-dorosły, sytuacje trudne w nauczaniu, sposoby radzenia sobie z agresją wychowanków, techniki twórczego myślenia w pracy z dziećmi i młodzieżą, poszerzanie świadomości własnej osoby jako wychowawcy (trening umiejętności wychowawczych, rozwój inteligencji emocjonalnej, zapobieganie wypaleniu zawodowemu).

 

Zajęcia na Studiach Podyplomowych Psychologiczne Wspomaganie Rozwoju Dzieci i Młodzieży z Trudnościami prowadzą nauczyciele akademiccy Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, którzy poza dorobkiem naukowym, dysponują praktycznym doświadczeniem zawodowym z zakresu problematyki studiów oraz psychologowie praktycy.

 

PLANOWANE TERMINY ZAJĘĆ W R.AK. 2020/2021

zajęcia realizowane są w formie zdalnej na platformie MS Teams

semestr zimowy

semestr letni

05-06.12.2020

     13 -14.03.2021    

19-20.12.2020

27-28.03.2021

09-10.01.2021

10-11.04.2021

30-31.01.2021

24-25.04.2021

13-14.02.2021

08-09.05.2021

27-28.02.2021

22-23.05.2020

                                              

EGZAMIN KOŃCOWY - 12.06.2021

UZYSKANE UMIEJĘTNOŚCI

W pracy osoby pomagającej dziecku niezbędna jest umiejętność diagnozy, stawiania hipotez oraz planowania procesu wychowawczo-terapeutycznego w zależności od zgłaszanych problemów i zdiagnozowanych zaburzeń. Podyplomowe Studia Psychologiczne Wspomaganie Rozwoju Dzieci i Młodzieży z Trudnościami stanowią szerokie przygotowanie teoretyczne i praktyczne w tym zakresie.

Absolwent studiów potrafi rozpoznać czynniki ryzyka kształtowania się trudności i zaburzeń rozwojowych. Wyjaśnia ich mechanizm, wykorzystując rożne podejścia teoretyczne, dzięki czemu wszechstronnie ujmuje proces patogenezy. Potrafi korzystać ze współczesnych systemów klasyfikacji zaburzeń.

Rozpoznaje specyficzne potrzeby rozwojowe dzieci i młodzieży w wymiarze społecznym i indywidualnym. Uwzględnia sposób odbioru i przeżywania rzeczywistości przez dziecko i adolescenta.

Potrafi krytycznie ustosunkować się do istniejących metod terapii i wspierania rozwoju, dobrać metodę oddziaływań do indywidualnego przypadku, zmodyfikować ją lub skonstruować własny program wspomagania rozwoju.

Rozpoznaje własne zasoby i ograniczenia w pracy z dziećmi i młodzieżą. Potrafi komunikować się z rodzicami i nauczycielami w sposób ułatwiający współpracę. Świadomie stosuje strategie wychowawcze z poszanowaniem odrębności osób zaangażowanych w proces.

Zdobyte umiejętności mogą być wykorzystane we wspomaganiu rozwoju typowego lub nietypowego w obszarach: potrzeb emocjonalnych dzieci i młodzieży, trudności szkolnych (dysleksja), trudności adaptacyjnych (agresja, nieśmiałość), kształtowania tożsamości i poczucia własnej wartości, akceptacji ciała, zachowań podwyższonego ryzyka (wagary, buntowniczość).

 

Bloki tematyczne 2020/2021

Harmonogram 2020-2021