Studia w ramach Programu Erasmus+

 

Spis treści

 

 

Informacje ogólne

 

Rekrutacja na wyjazdy na studia w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim  2019/2020 odbędzie się w okresie od grudnia 2018 do lutego 2019. W wyniku rekrutacji zostaną przyznane miejsca zarówno na semestr zimowy, jak i letni w nadchodzącym roku akademickim. Dodatkowa rekrutacja zostanie zorganizowana w okresie od września do października 2019 roku tylko w sytuacji, gdy UWr będzie dysponował wolnymi miejscami stypendialnymi.

Rekrutacja na wyjazdy na studia w ramach Programu Erasmus + odbywa się w trzech etapach.

Pierwszy etap związany jest ze  sprawdzeniem znajomości języków obcych.

Rozmowy kwalifikacyjne z języków obcych (język angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, portugalski, włoski) odbywają się w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UWr. Informacje dotyczące dat i miejsca odbywania egzaminów wraz z wykazem certyfikatów językowych zwalniających z rozmowy kwalifikującej znajdują się na stronie Studium: http://www.spnjo.uni.wroc.pl/content/polscy-studenci.

W ramach drugiego etapu przeprowadzania jest kwalifikacja kandydatów na poszczególnych wydziałach UWr. Zakończenie rekrutacji w Instytucie Historii Sztuki Uwr przewidziane jest na dzień 18 lutego 2019.

W trzecim etapie kandydaci zakwalifikowani na wyjazd stypendialny zakładają indywidualne konta na stronie Biura Współpracy Międzynarodowej UWr - international.uni.wroc.pl, celem przygotowania formularza zgłoszeniowego na wyjazd.1 marca 2018 r. jest terminem dostarczenia zatwierdzonego formularza zgłoszeniowego do Biura Współpracy Międzynarodowej.

 

Kapitał Mobilności

W ramach Programu Erasmus+ studenci mogą się ubiegać o wyjazdy na studia i praktyki na każdym z trzech poziomów studiów (studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie). Kapitał mobilności (ilość miesięcy spędzonych za granicą w ramach Programu Erasmus+) jest obliczany osobno na danym poziomie studiów. Przy obliczaniu kapitału mobilności należy zsumować  miesiące wszystkich zrealizowanych wyjazdów (zarówno na studiów, jak praktyk) na danym poziomie studiów; wliczane są również wyjazdy z poprzednich edycji Programu Erasmus (Socrates-Erasmus, LLP-Erasmus). Kapitał mobilności na każdym poziomie studiów wynosi 12 miesięcy. Przy studiach jednolitych magisterskich liczba możliwych wyjazdów jest podwojona. Nie ma możliwości kumulowania miesięcy z możliwym finansowaniem np. w miejsce dwóch osobnych wyjazdów realizacja jednego rocznego (ze stypendium). Nie ma możliwości przenoszenia finansowania, np. wyjazd na 10 miesięcy na studia ze stypendium przy rezygnacji z wyjazdu na praktyki lub odwrotnie.

 

Finansowanie

Każdy student UWr może otrzymać na danym poziomie studiów finansowanie na:

 • semestralne studia na uczelni partnerskiej z grantem finansowym na czas trwania semestru/trymestru (od 3 do 5 miesięcy),
 • praktyki w czasie trwania studiów lub praktyki absolwenckie (po uzyskaniu dyplomu magistra) na okres od 2  do 5 miesięcy.

 

 

Rekrutacja na studia w ramach Programu Erasmus+ na historii sztuki

 

 Warunki uzyskania stypendium

 

 1. O stypendium w ramach Programu Erasmus+ mogą ubiegać się wszyscy studenci, którzy są studentami UWr przyjętymi na studia prowadzące do uzyskania dyplomu studiów pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia na kierunku historia sztuki.
 2. O  stypendium  mogą ubiegać się studenci  studiów stacjonarnych albo niestacjonarnych.
 3. W kwalifikacji mogą uczestniczyć studenci przynajmniej drugiego roku studiów I stopnia, pierwszego roku studiów II stopnia oraz uczestnicy studiów doktoranckich UWr.
 4. W rekrutacji mogą wziąć udział studenci trzeciego roku studiów I stopnia, pod warunkiem udokumentowania przed wyjazdem, że zostali przyjęci przez UWr na studia drugiego stopnia.
 5. Doktoranci (jako studenci trzeciego stopnia studiów) mogą uczęszczać na zajęcia i zdobyć wymaganą liczbę punktów ECTS uzgodnioną między uczelniami lub mogą poświęcić swój pobyt na tzw. badania własne bez konieczności uczęszczania na zajęcia i zdobywania punktów. Wówczas konieczne jest wskazanie opiekuna na uczelni zagranicznej, który potwierdzi realizacje programu.
 6. Student może zostać skierowany jedynie do uczelni, z którą macierzysta jednostka uzgodniła i zawarła międzyinstytucjonalną umowę Programu Erasmus+. Uczelnia zagraniczna musi posiadać tzw. Kartę ECHE (Erasmus Charter for Higher Education) ważną na rok akademicki 2019/2020.
 7. Studenci studiów międzywydziałowych mogą ubiegać się o kwalifikację w ramach kierunków wchodzących w skład studiów. Studenci ci podlegają tym samym kryteriom kwalifikacji, co studenci danej jednostki.
 8. Kwalifikacja studentów odbywa się zgodnie z ustaleniami między uczelniami, dotyczącymi w szczególności: liczby studentów podlegających wymianie, długości okresu studiów, stopnia studiów (np. pierwszego lub drugiego), poziomu znajomości uzgodnionego języka wykładowego.
 9. Student ma prawo przystąpienia do rekrutacji podczas przerwy w studiach (urlop dziekański), jednak warunkiem realizacji wyjazdu jest posiadanie statusu czynnego studenta.
 10. Stypendium Erasmusa może być przyznane tylko studentowi podejmującemu w uczelni zagranicznej studia na tym samym lub pokrewnym kierunku.
 11. Podstawowymi kryteriami kwalifikacji studentów są: średnia ocen i znajomość właściwego języka obcego oraz motywacja do wyjazdu.
 12. Minimalna średnia ocen z ostatniego roku studiów, kwalifikująca do wyjazdu, wynosi 4.0.
 13. Warunkiem wyjazdu jest  zaliczenie  wszystkich dotychczasowych  przedmiotów oraz rozliczenie  roku poprzedzającego (bez wpisu warunkowego).
 14. Pierwszeństwo w ubieganiu się o stypendium mają studenci z najwyższą średnią ocen ze studiów.

 

Postępowanie kwalifikacyjne

 

 1. Decyzje o zakwalifikowaniu kandydatów podejmuje komisja rekrutacyjna w składzie: Koordynator i Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych.
 2. Komisja, kierując kandydata do danej uczelni, bierze pod uwagę preferencje studenta wyrażone w liście motywacyjnym, jednakże zastrzega sobie głos decydujący, w szczególności w przypadku braku wystarczającej ilości miejsc w wybranych uczelniach.
 3. Komisja decyduje, w którym semestrze realizowany będzie pobyt stypendialny (letnim czy zimowym).
 4. W przypadku wolnych miejsc stypendialnych, Koordynator po uzyskaniu akceptacji Dziekana może jednoosobowo dokonać kwalifikacji poza regulaminową rekrutacją.

 

Konieczne dokumenty

Teczka kandydata powinna zawierać:

 1. CV w formie tabelarycznej,
 2. zaświadczenie z Dziekanatu Wydziału nauk Historycznych i Pedagogicznych o średniej za okres ostatniego roku,      
 3. oświadczenie dotyczące wcześniejszych wyjazdów (kapitał mobilności),
 4. list motywacyjny z uzasadnieniem wyjazdu oraz wskazaniem maksymalnie pięciu uczelni w kolejności rankingowej i semestru wyjazdu,
 5. potwierdzenie osiągnięć naukowych (kserokopie),
 6. kserokopie certyfikatu językowego (w przypadku nieuczestniczenia w rozmowach kwalifikujących prowadzonych przez SPNJO),
 7. pisemną zgodę promotora pracy dyplomowej (licencjackiej, magisterskiej, doktorskiej).

 Wszystkie dokumenty powinny być przygotowane w języku polskim.

  

Harmonogram rekrutacji

 1. 22 stycznia- 18  lutego 2019 r.– złożenie teczki kandydata u Koordynatora Instytutowego,
 2. 18 lutego 2019 r.-  rozmowa kwalifikacyjna,
 3. 18 lutego 2019 r. ogłoszenie wyników rekrutacji pocztą elektroniczną oraz

 przyznanie przez Koordynatora miejsc wyjazdu na stronie usosweb.

 1. Do 22 lutego 2019 r., akceptacja przez kandydata w systemie USOS przyznanego wyjazdu oraz uzupełnienie w systemie brakujących danych.
 2. 1 marca 2019 r. - przekazanie do BWM protokołów z rekrutacji wraz z listą kandydatów (plik pdf wygenerowany z systemu usosweb).
 3. W okresie od 22 lutego 2019 do 15 marca studenci skierowani do wyjazdu zakładają indywidualne konta na stronie international.uni.wroc.pl w celu przygotowania formularza zgłoszeniowego
 4. Do dnia 16 marca 2019 r. – musi nastąpić złożenie w Biurze Współpracy Międzynarodowej formularza zgłoszeniowego z podpisem Koordynatora Instytutowego.

 Student, który został zakwalifikowany w ramach Programu Erasmus na zagraniczne studia zobowiązany jest przed wyjazdem do przygotowania Learning Agreement (porozumienia o programie studiów) oraz do podpisania:

- aneksu do programu studiów -  w Dziekanacie Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych, a także

- umowy indywidualnej - w Biurze Współpracy Międzynarodowej.

Student zobowiązany jest do uzgodnienia z Koordynatorem Instytutowym i Zastępcą Dyrektora Instytutu ds. Dydaktycznych zakresu realizowanego w trakcie studiów zagranicznych programu nauczania. Powinien także uzyskać podpis Koordynatora Instytutowego na Learning Agreement, a na aneksie Zastępcy Dyrektora ds. Dydaktycznych, Koordynatora Instytutowego i Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych oraz wskazanych w dokumencie Wykładowców. 

Niedopełnienie któregokolwiek z warunków będzie jednoznaczne z rezygnacją z wyjazdu i przyznanego stypendium Erasmus.

 

 

 

Nabór na praktyki w ramach Programu Erasmus+ w Instytucie Historii Sztuki UWr

 

Studenci historii sztuki ubiegający się o wyjazd na praktykę w ramach Programu - Erasmus+  muszą spełniać następujące wymagania:

 1. Mieć zaliczony co najmniej I semestr I roku studiów w momencie naboru na przyszły rok akademicki
 2. Mieć uregulowane wszystkie zaliczenia i zdane egzaminy kierunkowe w momencie ubiegania się o wyjazd na praktykę
 3. Dostarczyć Koordynatorowi Instytutowemu Programu Erasmus+:
 • zaproszenie instytucji, w której planowana jest praktyka
 • list motywacyjny z uzasadnieniem celu wyjazdu
 • zaświadczenie o średniej ocen ze wszystkich semestrów wystawione przez Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr
 • zaświadczenie o znajomości języka kraju wyjazdu wystawione przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UWr na podstawie zdanego egzaminu
 • życiorys z aktualnym adresem e-mailowym.
 1. Po zakwalifikowaniu na  praktykę należy wypełnić odpowiedni formularz dostępny na stronie Biura Współpracy Międzynarodowej  UWr

Studenci historii sztuki mogą starać się o wyjazd tylko do tych instytucji, których działalność związana jest z przedmiotem tego kierunku.

 

Proces rekrutacji

Rekrutacja trwa przez cały rok akademicki, o przyznaniu grantu decyduje kolejność zgłoszeń i ranking kandydatów.

Podstawowe kryteria selekcji kandydatów to wyniki uzyskane w trakcie studiów oraz motywacje kandydatów (zwłaszcza merytoryczne uzasadnienie konieczności wyjazdu, np. zdobywanie doświadczenia w dziedzinie związanej z problematyką pracy licencjackiej lub magisterskiej, zainteresowanie muzealnictwem, konserwatorstwem, rynkiem dzieł sztuki). W związku z ograniczoną liczbą miejsc w procesie rekrutacji studenci wyższych lat studiów będą traktowani preferencyjnie.

 

Obowiązki  studentów realizujących praktyki w ramach Programu Erasmus+:

1. Studenci, którzy zostaną zakwalifikowani na wyjazd zagraniczny winni zgłosić się do Koordynatora Instytutowego Programu Erasmus+ w celu zaznajomienia się ze wszystkimi rygorami dotyczącymi zaliczeń, programu studiów i konieczności podpisania niezbędnych aneksów.

2. Student uczestniczący w Programie Erasmus+ musi podpisać aneks do umowy, w którym zobowiązuje się do zaliczenia przedmiotów obowiązującym w semestrze, w którym realizowany jest wyjazd.

3. Po ukończeniu praktyki student zobowiązany jest do przedłożenia Koordynatorowi Instytutowemu dokumentu poświadczającego jej odbycie, wystawionego przez instytucję przyjmującą.

 

 

 

Zasady rozliczania pobytów na studiach w ramach Programu  Erasmus+ w Instytucie Historii Sztuki UWr

 

 1. Studenci, którzy zostaną zakwalifikowani na wyjazd zagraniczny mają obowiązek  skontaktować się  z Koordynatorem Instytutowego Programu Erasmus+ w Instytucie Historii Sztuki, który poinformuje ich o wszystkich rygorach dotyczących zaliczeń, programu studiów i konieczności podpisania niezbędnych aneksów.

2. Student uczestniczący w Programie Erasmus+ poza Learning Agreement musi podpisać aneks do umowy, w którym zobowiązuje się do zaliczenia przedmiotów obowiązujących w semestrze, w którym realizowany jest wyjazd (wg minimum programowego Instytutu Historii Sztuki UWr).

3.Student zaliczy semestr pod warunkiem zaliczenia przedmiotów w uczelni zagranicznej (min. 15 pkt ETCS) i w macierzystym Instytucie (min. 15 pkt ETCS). Pozostałe przedmioty z minimum programowego Instytutu Historii Sztuki UWr student może zaliczyć za zgodą Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych po zakończeniu sesji egzaminacyjnej. Koordynatorowi Programu należy przedłożyć pełną dokumentację wraz z listą zaliczeń, nazwiskami wykładowców, nazwami przedmiotów, ilością godzin wykładów i ćwiczeń oraz ilością punktów ECTS.