Radosław Gliński, Agnieszka Patała, Krajobraz kulturowy gminy Lubawka, Wrocław 2017

Publikacja ma za zadanie nakreślić panoramę najważniejszych zjawisk, wydarzeń i dzieł składających się na obecny kształt dziedzictwa kulturowego gminy Lubawka, przy uwzględnieniu najistotniejszych kontekstów lokalnych, regionalnych i ziem sąsiednich. Termin dziedzictwo kulturowe został tutaj zawężony do materialnego dziedzictwa, tj. dzieł architektury, rzeźby, malarstwa oraz miast jako organizmów o zmiennej dynamice rozwoju. Szczególne uwzględnienie zyskały dwie okoliczności determinujące zaprezentowany obraz spuścizny minionych epok w gminie Lubawka: uwarunkowany historycznie przygraniczny charakter gminy oraz jej wielowiekowa zależność od opactwa Cystersów w Krzeszowie. Celem uporządkowania omawianego materiału zabytkowego i wskazania jego najcenniejszych elementów, części esejowej towarzyszy wykaz najważniejszych obiektów i dzieł gminy.