Zasady dyplomowania dla I i II stopnia studiów

 

1. Zasady dyplomowania zostały określone przez Uchwałę Nr 94/2019 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie regulaminu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim
(§ 46-49). Od początku sesji letniej do początku semestru zimowego kolejnego roku akademickiego prowadzone są zapisy na seminaria licencjackie i magisterskie. Tematy prac seminaryjnych – licencjackich i magisterskich – proponowane są przez prowadzących zajęcia. Uwzględniane mogą zostać również propozycje studentów. Tematy prac, ich modyfikacje i zmiany zatwierdza Rada Instytutu Historii Sztuki.

Recenzenci prac dyplomowych dobierani są przez promotorów spośród samodzielnych pracowników Instytutu oraz tych, którzy uzyskali uprawnienia do tego na podstawie uchwały Rady Wydziału.

2. Do 45 dni przed obroną należy zgłosić do Dziekanatu skład komisji oraz podać termin i miejsce obrony. 

3. Procedura składania i archiwizacji prac dyplomowych określa Zarządzenie Dziekana WNHP nr 10/2016
z 30.10.2016 r. Rozpoczyna się ona w systemie Archiwizacji Prac Dyplomowych (APD). Po wprowadzeniu prac przez studentów są one sprawdzane w systemie antyplagiatowym. Pozytywny wynik i zatwierdzenie raportu
z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego umożliwia przeprowadzenie pracy do dalszych etapów dyplomowania.

4. Podczas egzaminu licencjackiego student odpowiada na dwa pytania spoza zakresu pracy zadane przez recenzenta (1) i promotora pracy (1).

5. Podczas egzaminu magisterskiego student odpowiada na trzy pytania spoza zakresu pracy zadane przez recenzenta (1) i promotora pracy (2).