sprawozdanie z prac kierunkowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia (ZJK) za rok 2021

Kierunkowy Zespół ds. Jakości Kształcenia rozpoczął swoją działalność w 2021 roku od spotkania on-line w dniu 10 marca. Na wstępie dr Arkadiusz Wojtyła, przewodniczący Zespołu, zreferował przebieg debaty na temat programu studiów, jaka odbyła się on-line 8 marca 2021 r. W trakcie spotkania rozmawiano na temat koniecznych przesunięć w punktacji ECTS w programie studiów. Dr A. Wojtyła podkreślił, że musi być 30% punktów ECTS przedmiotów do wyboru.

Na zakończenie dyskusji Dr A. Wojtyła ogłosił głosowanie za wprowadzonymi zmianami punktów ECTS
w programie studiów. Projekt przyjęto jednogłośnie.

W trakcie spotkania poruszono także temat zmian w regulaminie praktyk zalecanych przez PKA. Sugerowane rozwiązania zostały także przyjęte jednogłośnie.

Kolejne zebranie ZJK odbyło się w dniu 29 marca. Dyskutowano nad zaleconym przez PKA rozdzieleniem Ochrony zabytków od Muzealnictwa oraz nad kwestią, który z tych przedmiotów powinien się znaleźć na pierwszym, a który na drugim stopniu studiów. W czasie spotkania poruszona została także kwestia nazwy nowych przedmiotów. Rozmawiano także o dodaniu do nazw ww. przedmiotów zagadnień ekonomicznych
i prawnych, ponieważ zagadnienie ekonomiczne i prawne powinny stanowić 5% przedmiotów na historii sztuki.

Przewodniczący Zespołu ogłosił trzy głosowania. Głosowanie 1: Muzealnictwo przechodzi w Ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami. Propozycja została przyjęta jednogłośnie. Głosowanie 2: Muzealnictwo na drugim stopniu studiów zamienia się w Muzealnictwo – zagadnienia prawne i praktyczne (jw.). Głosowanie 3: Warsztat badawczy historyka sztuki zamienia się w Dokumentalistykę konserwatorską (jw.). Wszystkie zaproponowane zmiany zostały przyjęte jednogłośnie.

Spotkanie ZJK, które odbyło się w dniu 28 kwietnia dotyczyło wprowadzenia dwóch dopuszczalnych systemów zapisu bibliograficznego w pracach licencjackich i magisterskich realizowanych w IHSz. Przyjęte formy zapisu zostały zamieszczone na stronie instytutu.

12 maja miało miejsce następne posiedzenie Zespołu. Na wstępie jego przewodniczący poinformował, że uchwalono korekty w punktacji ECTS. Zmieniono również nazwę przedmiotu Warsztat badawczy historyka sztuki na Dokumentalistyka konserwatorska. Obecnie należy rozważyć wprowadzenie do planu studiów dwóch przedmiotów z nauk społecznych i zmianę treści kształcenia. Muzealnictwo – zagadnienia ekonomiczne i prawne zostanie zastąpione przez Muzealnictwo i wystawiennictwo (prowadzący: dr hab. Piotr Oszczanowski).

Konieczny udział przedmiotów z nauk społecznych zostanie zapewniony przez wprowadzenie do przedmiotów prowadzonych przez instytutową kadrę dydaktyczną elementów nauk społecznych w odpowiednim zakresie. Prof. nauk geograficznych, Jerzy Wyrzykowski konsultował właściwe w tym zakresie efekty uczenia się
w przedmiocie Objazd zabytkoznawczy z elementami krajoznawstwa. Na drugim stopniu studiów z kolei ma się pojawić przedmiot Prawne aspekty ochrony dóbr kultury (prowadzący: dr Sylwia Świsłocka-Karwot).

Ostatnie przed przerwą wakacyjną spotkanie ZJK odbyło się 14 czerwca. Dotyczyło omówienia zbiorczego wszystkich zmian wprowadzonych zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi PKA oraz przekazania ich do dalszego procedowania. Zmiany zostały ostatecznie zatwierdzone na posiedzeniu Senatu UWr w dniu 23 czerwca.

Pierwsze w nowym roku akademickim 2021/2022 posiedzenie ZJK miało miejsce 24 listopada. Poprowadziła je dr hab. Agata Kubala, która objęła w zastępstwie zmarłego dr Arkadiusza Wojtyły funkcję przewodniczącej Zespołu. Posiedzenie zostało zwołane w celu omówienia propozycji zmian w programie studiów I i II stopnia, postulowanych przez pracowników IHSz oraz studentów. Zaakceptowane propozycje zmian zostały następnie przekazane dwóm członkom powołanej przez Dziekana WNHiP grupy roboczej ds. zmian w programie
(dr Agnieszka Seidel-Grzesińska oraz dr Marcin Wisłocki) w celu przygotowania wstępnej formy nowego programu studiów do dalszego procedowania (m.in. uzyskania opinii pracowników IHSz, społeczności studenckiej oraz przedstawicieli pracodawców). Dalsze prace nad programem odbywać się będą w ramach posiedzeń ZJK
w pierwszych miesiącach 2022 roku.