praktyki zawodowe na studiach magisterskich

 

Praktyka zawodowa jest obowiązkowym przedmiotem na studiach magisterskich, którego celem jest zapoznanie studentów/studentek historii sztuki z działaniem instytucji kultury i sztuki, stanowiących w przyszłości miejsce pracy absolwentów naszego kierunku.

 

Program praktyk zawodowych

na studiach dziennych drugiego stopnia na kierunku Historia sztuki

na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego,

zawierający instrukcje dla studentów i opiekunów praktyk w zakładach pracy

 

 

I. Informacje ogólne

1. Celem praktyki zawodowej jest zapoznanie studentek i studentów historii sztuki z działaniem instytucji kultury i sztuki, stanowiących w przyszłości miejsce pracy absolwentów naszego kierunku.

2. Praktyka zawodowa jest elementem programu kształcenia na studiach dziennych drugiego stopnia na kierunku Historia sztuki.

3. Praktyka zawodowa jest przypisana do planu studiów, a więc jej zaliczenie jest dla wszystkich studentów obligatoryjne.

4. Praktyce zawodowej przypisano punkty ECTS oraz wymiar godzin w liczbie określonej w planach studiów.

5. Praktyka zawodowa podlega zaliczeniu na ocenę.

6. W związku z odbywaniem praktyki zawodowej studentowi nie przysługuje od Uczelni żadne świadczenie finansowe ani rzeczowe.

7. Przed rozpoczęciem praktyki studentka/student zobowiązana/zobowiązany jest ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) i odpowiedzialności cywilnej (OC) na czas trwania praktyki.

8. Praktykanci są zobowiązani do przestrzegania zapisów zawartych w:

  • Regulaminie praktyk przewidzianych w programach studiów na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego (Załącznik do Uchwały nr 6/2023 Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 25 stycznia 2023 r. (załącznik poniżej).
  • Zarządzeniu Nr 187/2022 Rektora UWr z dnia 9 sierpnia 2022 r. w sprawie organizacji praktyk przewidzianych w programach studiów w UWr (załącznik poniżej).

 

II. Efekty uczenia się

W czasie praktyki zawodowej studentka/student winna/winien uzyskać co najmniej trzy efekty uczenia się z poniżej wymienionych – po jednym efekcie z każdej kategorii (1 x K_W, 1 x K_U i 1 x K_K).

 

K_W04 – Ma podstawową wiedzę dotyczącą problematyki konserwatorstwa i rewitalizacji zabytków

K_W05 – Zna zasady sporządzania dokumentacji dzieł sztuki o charakterze urzędowym

K_W06 – Zna zagadnienia dotyczące organizacji muzeów i urzędów konserwatorskich. Zna regulacje prawne dotyczące funkcjonowania tych instytucji

K_W07 – Zna metody komputerowego katalogowania dzieł sztuki oraz prezentacji sztuki dzieł sztuki dawnej i nowej z użyciem muzealnych baz danych

 

K_U05 – Potrafi sporządzić dokumentację dzieł sztuki o charakterze urzędowym

K_U06 – Potrafi stworzyć koncepcję wystawy muzealnej lub pokazu dzieł sztuki współczesnej

K_U07 – Potrafi katalogować dzieła sztuki w zaawansowanych modelach gromadzenia danych z zakresu sztuki dawnej i nowej.

K_U08 – Potrafi sporządzić monograficzne ujęcie dzieła sztuki w szerokim kontekście, również pozaartystycznym

 

K_K02 – Włącza się w profesjonalny sposób w akcje ochrony zabytków i dzieł sztuki współczesnej

K_K03 – Współpracuje przy wystawach dzieł sztuki

K_K04 – Podejmuje próby organizacji wystaw sztuki

K_K05 – Podejmuje próby współpracy z istniejącymi instytucjami kultury na zasadzie wolontariatu

 

III. Czas trwania praktyki

1. Praktyka zawodowa trwa 100 godzin, które realizować należy w okresie nie krótszym niż 20 dni roboczych.

2. Praktyka zawodowa odbywa się w semestrze letnim I roku studiów. Praktyka może być realizowana w trakcie trwania semestru i sesji egzaminacyjnej (pod warunkiem, że godziny praktyki nie kolidują z zajęciami na studiach i egzaminami) lub w okresie letniej przerwy semestralnej. Ukończyć praktykę oraz dostarczyć jej dokumentację opiekunowi praktyk należy przed końcem wrześniowej sesji poprawkowej.

3. W uzasadnionych przypadkach studentka/student może odbyć praktykę zawodową w innym terminie, o ile nie będzie to kolidowało z wypełnieniem przez niego obowiązków wynikających z toku studiów. Zgody na odbycie praktyki w innym terminie udziela Dziekan, po zasięgnięciu opinii opiekuna praktyk.

 

IV. Miejsce odbywania praktyki

1. Miejscem odbywania praktyk zawodowych są instytucje, których charakter działania związany jest z kierunkiem odbywanych studiów, w tym zwłaszcza:

– muzea posiadające zbiory sztuki,

– galerie sztuki,

– antykwariaty zajmujące się handlem dziełami sztuki,

– salony aukcyjne,

– urzędy konserwatorskie,

– oddziały Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

2. Miejsca odbywania praktyki wskazuje studentkom/studentom opiekun praktyk, który dysponuje bazą kontaktową instytucji (załącznik poniżej) współpracujących z Instytutem Historii Sztuki w zakresie realizacji praktyk.

6. Studentka/student ma prawo wnioskować o realizację praktyki w instytucji wybranej przez siebie, która nie znajduje się w w/w bazie. Wybrane przez studentkę/studenta miejsce praktyki musi umożliwiać zrealizowanie w czasie praktyki zakładanych efektów uczenia się (patrz punkt II). Zgodę na realizację praktyki w instytucji wybranej przez studentkę/studenta wyraża opiekun praktyk.

 

V. Dokumentacja praktyk i kolejność jej przygotowania

1. Przed praktyką należy przygotować, wypełnić i dostarczyć opiekunowi praktyk następujące dokumenty:

- kopię wykupionego na czas trwania praktyki ubezpieczenia OC i NNW

- 2 egzemplarze Umowy o Organizacji Praktyki; w umowie należy wpisać, że Uniwersytet Wrocławski reprezentowany jest przez Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych; umowa może być podpisana lub jeszcze nie podpisana przez osobę reprezentującą instytucję przyjmującą na praktykę, musi być w niej jednak wpisana nazwa instytucji (zakładu pracy) i jej adres oraz czas trwania praktyki.

- 1 egzemplarz Skierowania na Praktykę

- 1 egzemplarz podpisanej przez studentkę/studenta Deklaracji

- 2 egzemplarze Wykazu Planowanych Działań Praktykantki/ta (załącznik do niniejszego Programu); wykaz ten, który studentka/student przygotowuje w porozumieniu z instytucją przyjmującą na praktykę, ma zawierać czynności zaplanowane do zrealizowania w czasie praktyki; przygotowując wykaz, proszę pamiętać, że zaplanowane czynności mają pozwolić uzyskać przewidziane dla praktyki efekty uczenia się (patrz punkt II).

2. Po podpisaniu przez Dziekana i opiekuna praktyk student/studentka otrzymuje z powrotem i zanosi do instytucji, w której będzie odbywać praktykę, następujące dokumenty:

- 2 egzemplarze Umowy o Organizacji Praktyki

- 2 egzemplarze Wykazu Planowanych Działań Praktykantki/ta

- 1 egzemplarz Skierowania na Praktykę

 

3. Ponadto studentka/student zanosi do instytucji, w której będzie odbywać praktykę:

- wydruk niniejszego Programu Praktyk Zawodowych – dla zakładowego opiekuna praktyk (do wglądu i podpisania)

- 1 egzemplarz Zaświadczenia o Odbyciu Praktyki/Sprawozdania z Praktyki– do wypełnienia i podpisania przez zakładowego opiekuna praktyk

- Ankietę Ewaluacyjną nr 1 – do wypełnienia i podpisania przez zakładowego opiekuna praktyk

 

3. Po praktyce studentka/student dostarcza opiekunowi praktyk następujące dokumenty: 

- 1 egzemplarz Umowy o Organizacji Praktyki (podpisanej przez osobę reprezentującą instytucję przyjmującą)

 - 1 egzemplarz Wykazu Planowanych Działań Praktykanta (podpisanego przez zakładowego opiekuna praktyk oraz studentkę/studenta)

 - 1 egzemplarz Zaświadczenia o Odbyciu Praktyki/Sprawozdania z Praktyki (wypełnionego i podpisanego przez zakładowego opiekuna praktyk; koniecznie z OCENĄ ­– w skali od 2 do 5 – oraz z pieczątką instytucji).

- 1 egzemplarz niniejszego Programu Praktyk Zawodowych (podpisanego przez zakładowego opiekuna praktyk oraz studentkę/studenta)

- Ankietę Ewaluacyjną nr 1 (wypełnioną i podpisaną przez zakładowego opiekuna praktyk)

- Ankietę Ewaluacyjną nr 2 (wypełnioną i podpisaną przez studenta/studentkę)

 

VI. Zaliczenie praktyki na podstawie aktywności zawodowej

1. Dopuszcza się realizację praktyki w miejscu zatrudnienia lub innej zawodowej aktywności studentki/studenta, jeśli zakres wykonywanych zadań/obowiązków jest zgodny z kierunkiem studiów oraz umożliwia osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się określonych dla praktyki. Czas trwania takiej działalności/aktywności zawodowej nie może być krótszy od wymaganego czasu trwania praktyki.

2. W celu uzyskania zgody na realizację praktyki w miejscu zatrudnienia lub innej zawodowej aktywności, studentka/student zobowiązana/zobowiązany jest do złożenia wniosku, którego wzór stanowi Załącznik nr 6 do ZARZĄDZENIA Nr 187/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 sierpnia 2022 r. w sprawie organizacji praktyk przewidzianych w programach studiów w Uniwersytecie Wrocławskim.

3. Do wniosku winne być dołączone następujące dokumenty: a) szczegółowy zakres obowiązków i czynności wykonywanych na stanowisku, podpisany przez pracodawcę lub osobę upoważnioną; b) kserokopia dokumentu poświadczającego zatrudnienie lub inną formę aktywności zawodowej (np. umowa, wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).

 

4. Wniosek wraz z dokumentami powinien zostać złożony przed przewidzianym terminem rozpoczęcia praktyki.

 

4. Wniosek jest rozpatrywany przez Dziekana, po zaopiniowaniu przez uczelnianego opiekuna praktyk.

 

 

VII. Zaliczenie praktyki na podstawie aktywności badawczej, eksperckiej lub projektowej

1. Studentka/student ma prawo wnioskować o uznanie za formę realizacji praktyki aktywności badawczej, eksperckiej lub projektowej, jeśli umożliwia ona osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się określonych dla praktyki.

2. W celu uzyskania zgody na zaliczenie praktyki na podstawie aktywności badawczej, eksperckiej lub projektowej należy złożyć wniosek, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu praktyk przewidzianych w programach studiów na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

3. Do wniosku musi być dołączona pisemna informacja koordynatora/opiekuna naukowego danego przedsięwzięcia (np. projektu naukowego lub wdrożeniowego), który będzie odpowiedzialny za organizację zadań studenta, ze wskazaniem czasu trwania tej aktywności.

4. Wniosek jest rozpatrywany przez Dziekana, po zaopiniowaniu przez opiekuna praktyk.

 

VIII. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla studentek/studentów znajduje się w Załączniku Nr 8 do ZARZĄDZENIA Nr 187/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 sierpnia 2022 r. w sprawie organizacji praktyk przewidzianych w programach studiów w Uniwersytecie Wrocławskim.

2. Informacja Uniwersytetu Wrocławskiego o przetwarzaniu danych osobowych dla osób z zakładów pracy/instytucji (osób reprezentujących, osób do kontaktu, opiekunów praktyk) zaangażowanych w realizację praktyk znajduje się w Załączniku Nr 9 do ZARZĄDZENIA Nr 187/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 sierpnia 2022 r. w sprawie organizacji praktyk przewidzianych w programach studiów w Uniwersytecie Wrocławskim.

 

Wzory dokumentów do wydrukowania

 

Zaliczenie praktyki na podstawie aktywności zawodowej

 

Zaliczenie praktyki na podstawie aktywności badawczej, eksperckiej lub projektowej

 

Baza kontaktowa instytucji

 

Regulamin praktyk na WNHiP UWr

 

Zarządzenie Rektora UWr nr 187/2022

 

 

 

 

 

Staże dla studentów historii sztuki UWr  

Studenci z Instytutu Historii Sztuki UWr mogą od maja 2022 r. ubiegać się o staż w trzech dolnośląskich instytucjach: Muzeum Architektury we Wrocławiu, Muzeum Współczesnym Wrocław oraz w biurach Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków (Wrocław, Wałbrzych, Legnica i Jelenia Góra). Zachęcamy do zapoznania się z warunkami aplikowania i odbywania staży w każdej z wymienionych instytucji oraz zaznajomienia się z regulaminem staży obowiązującym w naszym Instytucie. Dwumiesięczne staże stanowią doskonałą okazję do pogłębienia swojej wiedzy, nabycia nowych praktycznych umiejętności i zwiększenia swoich szans na rynku pracy. Wszelkie pytania proszę kierować na adres: agnieszka.patala@uwr.edu.pl/  

Muzeum Architektury we Wrocławiu: 

- w stażach mogą uczestniczyć studenci i studentki studiów ostatniego roku studiów licencjackich i studiów magisterskich; 

                czas trwania stażu przewidzianego dla jednego studenta to maksymalnie 480 godzin roboczych (tj. 60 dni roboczych) 
                program stażu obejmować może różne rodzaje działań, między innymi:  

                        a) prace związane z opracowywaniem zbiorów Muzeum; 
                        b) wsparcie asystenckie przy wybranych wystawach i/lub innych wydarzeniach muzealnych
                        c) udział w przedsięwzięciach promocyjnych i edukacyjnych

 -  studenci i studentki ubiegający się o staż są zobowiązani dostarczyć podanie skierowane do Dyrekcji Muzeum, zawierające opis ich zainteresowań oraz umiejętności wraz ze wskazaniem działu,
w którym staż miałby się odbyć. Podania należy dostarczyć na adres muzeum@ma.wroc.pl 

- selekcja kandydatów i kandydatek odbywa się na podstawie oceny zbieżności zainteresowań kandydatek
i kandydatów z celami, zadaniami i bieżącym zapotrzebowaniem muzeum; 

- szczegółowe warunki i przebieg stażu określa pracownik/pracowniczka muzeum odpowiedzialna za jego przebieg. 

 

Muzeum Narodowe we Wrocławiu: 

- w stażach mogą uczestniczyć studenci studiów magisterskich;

 -  w ramach jednego naboru Muzeum przyjmuje na staż maksymalnie 5 studentów.;

 - czas trwania stażu przewidzianego dla jednego studenta to maksymalnie 480 godzin roboczych (tj. 60 dni roboczych) 

 - studenci ubiegający się o staż są zobowiązani dostarczyć podanie skierowane do Dyrektora Muzeum Narodowego we Wrocławiu, zawierające opis ich zainteresowań oraz umiejętności wraz ze wskazaniem działu,
w którym staż miałby się odbyć.  

 - selekcja kandydatów odbywa się w trybie konkursowym. Warunkiem przyjęcia na studenta na staż jest zgoda kierownika/kuratora wskazanego w podaniu działu. 

 - warunki i przebieg stażu określa kierownik/kurator działu.  

 - studenci odbywający staż są zobowiązani do wykupienia we własnym zakresie ubezpieczenia OC i NWW.  

 

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu 

- w stażach mogą uczestniczyć studenci I i II roku studiów magisterskich.   

- w ramach jednego naboru Urząd przyjmuje na staż maksymalnie 1 osobę we Wrocławiu i po 1 osobie
w Delegaturach w Wałbrzychu, Legnicy i Jeleniej Górze. 

- czas trwania stażu przewidzianego dla jednego studenta wynosi 480 godzin roboczych tj. 60 dni roboczych. 

- studenci ubiegający się o staż są zobowiązani dostarczyć podanie skierowane do Dyrektora Urzędu, zawierające opis ich zainteresowań oraz umiejętności wraz ze wskazaniem działu, w którym staż miałby się odbyć.  

- selekcja kandydatów odbywa się w trybie konkursowym. Warunkiem przyjęcia na studenta na staż jest zgoda kierownictwa WUOZ we Wrocławiu, 

- warunki i przebieg stażu określa kierownictwo WUOZ we Wrocławiu. 

- studenci odbywający staż są zobowiązani do wykupienia we własnym zakresie ubezpieczenia OC i NWW.  

 

Muzeum Współczesne Wrocław 

 - w stażach mogą uczestniczyć studenci I i II roku studiów magisterskich;   

 - w ramach jednego naboru Muzeum przyjmuje na staż maksymalnie 5 studentów; 

 - czas trwania stażu przewidzianego dla jednego studenta wynosi maksymalnie 480 godzin roboczych tj. 60 dni roboczych; 

 - studenci ubiegający się o staż są zobowiązani dostarczyć podanie skierowane do Dyrektora Muzeum Współczesnego Wrocław, zawierające opis ich zainteresowań oraz umiejętności wraz ze wskazaniem działu,
w którym staż miałby się odbyć.  

 - selekcja kandydatów odbywa się w trybie konkursowym. Warunkiem przyjęcia studenta na staż jest zgoda kierownika/kuratora wskazanego w podaniu działu; 

 - warunki i przebieg stażu określa kierownik/kurator działu; 

 - studenci odbywający staż są zobowiązani do wykupienia we własnym zakresie ubezpieczenia OC i NWW.

 
Pracownia Dokumentacji Zabytków Sztuki Instytutu Historii Sztuki UW:- w stażach mogą uczestniczyć studenci studiów licencjackich i magisterskich, którzy ukończyli II rok studiów licencjackich na kierunku historia sztuki lub w ramach studiów zrealizowali przynajmniej dwa semestry przedmiotu / przedmiotów z zakresu humanistyki cyfrowej.- czas trwania stażu przewidzianego dla jednego studenta to 480 godzin roboczych (tj. 60 dni roboczych).- w ramach jednego naboru na staż mogą zostać przyjęte 2 osoby.- program stażu obejmuje prace związane z:a) gromadzeniem informacji, które będą przetwarzane w bazach danych.b) wprowadzeniem danych do baz.d) korektą danych.c) skanowaniem lub wykonywaniem fotografii.- praca częściowo realizowana będzie w Instytucie Historii Sztuki UWr, a częściowo zdalnie.- podania należy kierować do dr Agnieszki Seidel-Grzesińskiej (agnieszka.seidel-grzesinska@uwr.edu.pl ); w podaniu należy uwzględnić ewentualne dotychczasowe doświadczenia w zakresie tematyki stażu  

Regulamin staży przeznaczonych dla osób studiujących historię sztuki w ramach współpracy Instytutu Historii Sztuki z interesariuszami zewnętrznymi WNHiP UWr

1. Oferta staży jest skierowana do osób studiujących na studiach I i II stopnia, pod warunkiem, że instytucja oferująca staż nie zastrzeże sobie inaczej.

2. Staże są bezpłatne i mają na celu zwiększenie praktycznych kompetencji oraz umiejętności osób studiujących historię sztuki i tym samym zwiększenie ich szans na rynku pracy. 

3. Oferty staży będą zamieszczane na stronie internetowej Instytutu Historii Sztuki UWr [tu ścieżka lub link]
i aktualizowane wedle ustaleń z instytucjami oferującymi staże.

4. Osoby zainteresowane odbyciem stażu powinny dokładnie zapoznać się z ofertami instytucji i zamieszczonymi w nich wymaganiami oraz warunkami, a także starannie przygotować ewentualną aplikację/list motywacyjny/podanie etc. Z uwagi na zróżnicowany profil działalności instytucji oferujących staże, ich przebieg oraz tryb aplikowania i rekrutacji mogą się znacząco od siebie różnić.

5. Osoba odbywająca staż jest zobowiązana do:

a) wykupienia na własny koszt ubezpieczenia na czas odbywania stażu (wykaz przykładowych firm oferujących takie ubezpieczenia dostępny u koordynatorki staży).

b) przestrzegania przepisów obowiązującego prawa oraz wszelkich innych zasad i regulaminów obowiązujących w instytucji oferującej staż.

c) stosowania się do poleceń i zaleceń przydzielonego opiekuna/nki stażu oraz wypełniania wszystkich powierzonych zadań z najwyższą starannością i sumiennością.

d) odbycia stażu w wymiarze czasowym, formie i zakresie zadań ustalonych z instytucją na samym początku współpracy.

e) dbałości o opracowywane obiekty oraz wszelkie użytkowane / powierzone mienie.

f) prowadzenia dzienniczka stażu, w którym realizacja poszczególnych zadań jest potwierdzana przez przydzielonego opiekuna/nkę stażu.

6. Instytucja oferująca staż może wymagać od studenta/tki podpisania odrębnej umowy regulującej warunki jego odbywania.

7. Instytucja oferująca staż może wymagać od studenta/tki dysponowania własnym sprzętem (np. laptop, telefon komórkowy).

8. Podstawą zaliczenia stażu jest pisemne zaświadczenie wydane przez instytucję, w której odbywa się staż.

9. Studenci/tki I roku studiów magisterskich odbywający/ce staż mogą uzyskać zaliczenie z obowiązkowej praktyki zawodowej pod warunkiem odbycia przynajmniej 100 godzin stażu do końca sesji poprawkowej danego roku akademickiego, w którym stosowne zaliczenie należy uzyskać.

10. Osoby zainteresowane odbyciem staży proszone są o kontakt z koordynatorką staży, dr Agnieszką Patałą (agnieszka.patala@uwr.edu.pl) lub, w przypadku chęci odbycia stażu w Muzeum Narodowym we Wrocławiu,
dr hab. Agatą Kubalą (agata.kubala@uwr.edu.pl), które odpowiedzą na wszystkie pytania i udzielą pomocy
w procedurze aplikacyjnej.