Koncepcja kształcenia

 
Koncepcja kształcenia na I i II stopniu studiów historii sztuki

 

Historia sztuki to dziedzina łącząca elementy ogólnej wiedzy humanistycznej i wiedzy specjalistycznej. Z tego powodu absolwent kierunku historia sztuki powinien reprezentować możliwie wysoki poziom wykształcenia intelektualnego i rozwoju kulturalnego, a z drugiej strony wiedzę specjalistyczną umożliwiająca mu głębsze spojrzenie na problematykę związaną z dziejami i współczesnym funkcjonowaniem sztuk plastycznych, architektury i współczesnych mediów sztuki. 

W trakcie 3 pierwszych lat studiów absolwent uzyskuje wiedzę z zakresu dziejów sztuki europejskiej i polskiej od czasów starożytnych po sztukę współczesną. Inwentaryzacyjne praktyki terenowe i praktyki muzealne przybliżają studentom warsztat pracy związanej z kontaktem z zabytkami, muzealnictwem i współczesnym wystawiennictwem. Absolwent studiów licencjackich zakończonych obroną pracy i stosownym egzaminem przygotowany jest do wykonywania prac pomocniczych w zakresie dokumentacji zabytków, przygotowania wystaw sztuki, upowszechniania sztuki, obrotu dziełami sztuki oraz do pracy w szkolnictwie - po zakończeniu specjalizacji nauczycielskiej. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 II Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadać umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym w zakresie historii sztuki. Proseminaria i seminaria mają studentom przybliżyć warsztat badawczy historyka sztuki, a co za tym idzie również podstawy tego warsztatu aktualne dla całej humanistyki. Prace seminaryjne i prace licencjackie mają również na celu opanowanie przez studentów umiejętności głębszej analizy dzieła sztuki, opartej na charakterystycznych dla tej dziedziny studiach porównawczych. Taki zakres programu studiów umożliwia też absolwentom obiektywną ocenę otaczającej nas ikonosfery i co za tym idzie możliwość pozytywnego wpływania na jej estetyczny kształt.

Celem 2-letnich studiów magisterskich jest pogłębienie powyższych umiejętności, a także przybliżenie studentom istoty pracy w dziedzinach charakterystycznych dla przedmiotu studiów - w szeroko pojętych działaniach konserwatorskich, wystawienniczych, muzealnych i kuratorskich. Ponieważ ze względu na ograniczoną liczbę miejsc pracy związanych bezpośrednio z nauczanym zawodem zatrudnienie w tej dziedzinie znajduje tylko część osób, studia historii sztuki przygotować też mają do pracy w innych dziedzinach związanych z szeroko pojętą działalnością kulturalną a także na stanowiskach związanych z public relations, dziennikarstwem i reklamą. Niemniej jednak spora liczba absolwentów podejmuje pracę w instytucjach muzealnych i wystawienniczych, w urzędach konserwatorskich i w bibliotekach. Poziom rozwoju intelektualnego, szerokość horyzontów i kultura osobista powinny  absolwentowi historii sztuki ułatwić szybkie opanowanie innych zawodów jak np. nauczyciela, czy pracownika związanego z władzami samorządowymi. Wielu magistrów historii sztuki kontynuuje studia doktoranckie w tej dziedzinie na Wydziale Historyczno- Pedagogicznym.  Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 + Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadać umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym w zakresie historii sztuk.