Sylwetka absolwenta

 

 

 

Absolwent studiów I stopnia winien dysponować podstawową wiedzą dotyczącą epok stylowych od starożytności po współczesność, a także opanować terminologię z zakresu historii sztuki, zasady opisu i analizy dzieła sztuki oraz jego monograficznego opracowania. Winien wykazać się znajomością języka obcego nowożytnego na poziomie B 2 II, umiejętnością tłumaczenia z języka łacińskiego oraz sprawnością w zakresie cyfrowych technik informacji i komunikacji w humanistyce i komputerowych technik dokumentacji dzieła sztuki. W podstawowym zakresie powinien być zorientowany w problematyce muzealnej i rynku dzieł sztuki. Jego główne umiejętności winny się wyrażać w pisaniu prac o charakterze badawczym. Absolwent studiów I stopnia jest przygotowywany do inicjowania i koordynowania działań w społeczeństwie związanych z promocją dziedzictwa artystycznego.

Na studiach I stopnia absolwenci są przygotowani do pracy w muzeach, galeriach sztuki, urzędach konserwatorskich. Uzyskują wiedzę pozwalającą na pracę w instytucjach kultury i mediach z nią związanych oraz w domach aukcyjnych i handlu antykwarycznym.

Absolwent studiów II stopnia winien dysponować zaawansowaną wiedzą z metodologii historii sztuki i nauk o sztuce, a także poznać dzieje myśli o sztuce. Wdrożony jest wprowadzenie badań naukowych oraz w przygotowywanie dokumentacji dzieł sztuki, architektury i urbanistyki. Powinien wykazać się znajomością języka obcego nowożytnego na poziomie B 2 + . Jego główne umiejętności winny się wyrażać w pisaniu prac o charakterze naukowym. Absolwent studiów I stopnia jest przygotowywany do pełnienia w społeczeństwie funkcji związanych z opieką nad zabytkami i ochroną zabytków, a także promocją dziedzictwa artystycznego.

Absolwenci studiów II stopnia mają uprawnienia do pracy w muzeach, galeriach sztuki, urzędach konserwatorskich, placówkach dokumentacji zabytków sztuki, wydziałach kultury administracji państwowej oraz samorządowej. Dysponują również wiedzą pozwalającą na pracę w mediach związanych z kulturą, w domach aukcyjnych i handlu antykwarycznym. Mogą kontynuować kształcenie na studiach doktoranckich.