Proseminaria/seminaria - wytyczne formalne

Zespół Jakości Kształcenia Instytutu Historii Sztuki, kierując się uwagami docierającymi od pracowników
i studentów, przedyskutował i zatwierdził następujące zmiany w praktyce organizacji dydaktyki na poziomie proseminariów i seminariów licencjacko-pomocniczych, poczynając od roku akademickiego 2021/22.

 

Proseminaria: jako obowiązkowe wprowadza się nauczanie dwóch podstawowych systemów tworzenia przypisów i bibliografii, tj. 1/ tzw. oksfordzkiego oraz 2/ zgodnego z Polską Normą Bibliograficzną. Na stronie instytutu zamieszczone są zasady ich tworzenia, dostępne dla prowadzących (jako materiał dydaktyczny)
i studentów. Prowadzący seminaria licencjackie i magisterskie będą mogli wymagać od studentów znajomości praktycznego zastosowania jednego z tych dwóch systemów. 

 

Seminaria licencjackie: wprowadza się limit uczestników seminarium piszących prace licencjackie - prowadzący ma obowiązek przyjąć liczbę osób, odpowiadającą 1/4 ogółu studentów studiujących na roku. Zasady przyjmowania na seminarium licencjackie (np. rozmowa kwalifikacyjna, ocena z egzaminu, itp. bądź "kto chętny") ustala prowadzący.

 

Seminaria pomocnicze (od roku akademickiego 2023/2024): wprowadza się dla studentek/-ów obowiązek zmiany seminarium pomocniczego po I semestrze przy zachowaniu górnego limitu liczebności pojedynczego seminarium licencjacko-pomocniczego na poziomie 15 osób (chyba, że będziemy mieć do czynienia w przyszłości z rocznikami liczniejszymi niż obecnie.

 

Wytyczne formalne dla prac licencjackich i magisterskich (obowiązują od roku akademickiego 2022/2023)

LICENCJAT

Objętość: między 25 a 40 ss tekstu liczonego wg znaków (bez ilustracji), bez uwzględnienia spisu literatury i spisu ilustracji (1 s. to 1800 znaków liczonych ze spacjami, czyli objętość w znakach to między 45000 a 72000 znaków)

Krój i odstępy: prace powinny być wydrukowane krojem Times New Roman o wielkości 12 punktów z odstępem 1,5 między wierszami

Ilustracje: mogą być włączone w tekst lub umieszczone w bloku na końcu tekstu

Aparat przypisów i bibliograficzny: wg wzorów podanych poniżej

MAGISTERIUM

Objętość: od 50 ss tekstu liczonego wg znaków (bez ilustracji), bez uwzględnienia spisu literatury i spisu ilustracji (1 s. to 1800 znaków liczonych ze spacjami, czyli objętość w znakach to minimum 90 tys. znaków)

Krój i odstępy: prace powinny być wydrukowane krojem Times New Roman o wielkości 12 punktów z odstępem 1,5 między wierszami

Ilustracje: mogą być włączone w tekst lub umieszczone w bloku na końcu tekstu

Aparat przypisów i bibliograficzny: wg wzorów podanych poniżej