Kanon lektur historyka sztuki

 

 

zebrał: Mateusz Kapustka

I rok

Wstęp do historii sztuki, wykład
Wstęp do historii sztuki, ćwiczenia
Historia sztuki starożytnej
Historia sztuki pradziejowej i wczesnośredniowiecznej
Historia sztuki średniowiecznej powszechnej
Historia sztuki średniowiecznej polskiej
Techniki sztuk plastycznych
Ikonografia (oprac. dr A. Seidel-Grzesińska, dr Marcin Wisłocki)

II rok

Historia sztuki nowożytnej powszechnej
Historia sztuki nowożytnej polskiej
Nauki pomocnicze historii sztuki
Komputerowe techniki dokumentacji zabytków
Proseminarium - Ikonografia

III rok

Historia sztuki nowoczesnej powszechnej
Historia sztuki nowoczesnej polskiej
Dzieje doktryn artystycznych

IV rok

Metodologia historii sztuki Spis lektur (*.doc)

W niniejszym spisie ujęte zostały wszystkie pozycje bibliograficzne podane przez pracowników naukowych Instytutu Historii Uniwersytetu Wrocławskiego jako literatura do prowadzonych przez nich zajęć w roku akademickim 2004/2005. Zakres spisu obejmuje wyłącznie przedmioty kursowe od I do IV roku studiów. Nie zostały więc w nim uwzględnione zajęcia o zmieniającym się corocznie programie i zestawie literatur, jak seminaria pomocnicze, licencjackie i magisterskie, wykłady monograficzne oraz zajęcia fakultatywne. W ramach tych zajęć literatura podawana jest indywidualnie przez prowadzącego. Literatura zalecana w niniejszym spisie dla uczestników proseminariów ma z analogicznych względów jedynie charakter ogólny.

Spis został ułożony według kolejności przedmiotów w pięcioletnim programie nauczania w Instytucie. W obrębie niektórych przedmiotów uwzględniono również podział na literaturę ogólną, szczegółową oraz na zalecane wydawnictwa albumowe.
Zastosowany został zapis bibliograficzny według polskiej normy bibliograficznej z nieznacznymi odpowiednimi modyfikacjami. Numery początkowe i końcowe stron artykułów i względnie rozdziałów w pracach jednego autora, pracach zbiorowych i czasopismach podano opcjonalnie według wskazań autorów programów poszczególnych zajęć.
Każda pozycja bibliograficzna została w niniejszym spisie wymieniona tylko jeden raz, niezależnie od jej ewentualnego miejsca w programach zajęć poźniejszych lat studiów.

 

Wstęp do historii sztuki, wykład

Lektury obowiązkowe

Frankl P., Zu Fragen des Stils, Leipzig 1988
Gieysztor A., Dziedzictwo; Dziedzictwo i suwerenność; Europa: Sztuka, historia, historyk, [w:] tegoż, O dziedzictwie kultury, Warszawa 2000
Gombrich E., Sztuka i złudzenie, Warszawa 1981
Jarzębski J., Po co Panofsky?, "Teksty", 17 (1974), z. 5
Kalinowski L., Max Dvořak i jego metoda badań nad sztuką. Suplement, Warszawa 1974
Ostrowicki M., Dzieło sztuki jako system, Warszawa-Kraków 1997
Piwocki K., Niektóre zagadnienia teorii sztuki ludowej, [w:] Szkice z teorii i metodyki historii sztuki, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970
Piwocki K., Pierwsza nowoczesna historia sztuki. Poglądy Aloisa Riegla, Warszawa 1970
Rosner K., Paul Ricoeur - filozoficzne źródła jego hermeneutyki, [w:] P. Ricoeur, Język, tekst, interpretacja, Warszawa 1989
Różanowski R. (oprac.), Współczesna myśl estetyczna. Wybór tekstów, Wrocław 1993
Skubiszewski P., O dwóch sposobach uprawiania historii sztuki, "Teksty", r. 17 (1974), z. 5
Stróżewski Wł., Wartości estetyczne i nadestetyczne, [w:] Sztuka i wartość. Materiały XI seminarium metodologicznego SHS, pod. red. M. Poprzęckiej, Nieborów 1986
Tatarkiewicz Wł., Dzieje sześciu pojęć, Warszawa 1976
Tatarkiewicz Wł., Skupienie i marzenie, Kraków 1951
Toynbee A.J., Cywilizacja w czasie próby, Warszawa 1991

Zalecane teksty źródłowe

Giorgio Vasari, Żywoty najsławniejszych malarzy, rzeźbiarzy i architektów, wybrał i przetłumaczył K. Estreicher, Warszawa 1989
Leonardo da Vinci, Traktat o malarstwie, wstęp M. Rzepińska, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1984
Max Dvořak i jego teoria dziejów sztuki, wybrał L. Kalinowski, Warszawa 1974
Witruwiusz, O architekturze ksiąg dziesięć, przeł. K. Kumaniecki, Warszawa 1956
Wöllflin H., Podstawowe pojęcia historii sztuki, przeł. D. Hanulanka, Wrocław-Warszawa-Kraków 1962

Literatura pomocnicza - podręczniki

Bauer H., Kunsthistorik. Eine kritische Einführung in das Studium der Kunstgeschichte, München 1976
Belting H., Dilly H., Kemp W., Sauerlander W., Warnke M. (red.), Kunstgeschichte. Eine Einführung, Berlin 1985
Białostocki J., Historia sztuki wśród nauk humanistycznych, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1980
Sedlmayr H., Kunst und Wahrheit. Zur Theorie und Methode der Kunstgeschichte, München 1978
Skubiszewski P. (red.), Wstęp do historii sztuki. T. 1: Przedmiot - metodologia - zawód, Warszawa 1973

 

Wstęp do historii sztuki, ćwiczenia

Architektura

Biegański P., Architektura, sztuka, kształtowania przestrzeni, Warszawa 1974
Koch W., Style w architekturze, Warszawa 1996
Krajewski K., Mała encyklopedia architektury i wnętrz, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1999
Mączeński F., Elementy i detale architektoniczne w rozwoju historycznym, Warszawa 1965
Norberg- Schulz Ch., Bycie przestrzeń, architektura, Warszawa 2000
Pevsner N., A History of Building Types, Washington 1970
Pevsner N., Fleming J., Honour H., Encyklopedia architektury, Warszawa 1997
Poradnik majstra budowlanego, Warszawa 1992
Szolginia W., Architektura i budownictwo, ilustrowana encyklopedia dla wszystkich, Warszawa 1975

Malarstwo

Arnheim R., Sztuka i percepcja wzrokowa. Psychologia twórczego oka, Warszawa 1978
Arnheim R., The Power of the Center. A Study of Composition in Visual Arts, Berkeley-Los Angeles-London 1982
Bätschmann O., Einführung in die kunstgeschichtliche Hermeneutik. Die Auslegung von Bildern, Darmstadt 1984
Białostocki J., Innowacja i repetycja, [w:] Oryginał, replika, kopia. Materiały III Seminarium Metodologicznego Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Warszawa 1971, s. 9-44
Białostocki J., Styl i modus w sztukach plastycznych, [w:] tegoż, Sztuka i myśl humanistyczna, Warszawa 1966, s. 79-92
Brötje M., Obraz jako parabola. O pejzażach Gustawa Courbeta, "Artium Quaestiones", III (1993), s. 85-100
Bryl M., Cykle Artura Grottgera. Poetyka i recepcja, Poznań 1994 - rozdz. III, s. 154-325
Bryl M., Obraz i widz. O nowej książce Wolfganga Kempa, "Artium Quaestiones", IV (1990), s. 140-151
Dąbówna B., Warsztat malarza cechowego w Polsce, [w:] Studia Renesansowe, red. M. Walicki, t. IV, Wrocław-Warszawa-Kraków 1964
Friedländer M.J., O granicach nauki o sztuce, [w:] Pojęcia, problemy i metody współczesnej nauki o sztuce, wybrał, przekłady przejrzał, wstępem opatrzył J. Białostocki, Warszawa 1976, s. 164-169
Gombrich E.H., Obraz wizualny, [w:] Symbole i symbolika, oprac. M. Głowiński, Warszawa 1991, s. 312-338
Gombrich E.H., Sztuka i złudzenie, Warszawa 1981
Held J.S., Przeróbki i zniekształcenia dzieł sztuki, [w:] Pojęcia, problemy i metody współczesnej nauki o sztuce, wybrał, przekłady przejrzał, wstępem opatrzył J. Białostocki, Warszawa 1976, s. 79-94
Hofmann W., Kicz i sztuka trywialna jako sztuki użytkowe, [w:] Pojęcia, problemy i metody współczesnej nauki o sztuce, wybrał, przekłady przejrzał, wstępem opatrzył J. Białostocki, Warszawa 1976, s. 466-484
Imdahl M., Giotto. Z zagadnień ikonicznej struktury sensu, "Artium Quaestiones", IV (1990), s. 103-122
Ingarden R., Wartości artystyczne i wartości estetyczne, [w:] Pojęcia, problemy i metody współczesnej nauki o sztuce, wybrał, przekłady przejrzał, wstępem opatrzył J. Białostocki, Warszawa 1976, s. 194-214
Janson H., Oryginalność jako kryterium doskonałości, [w:] Pojęcia, problemy i metody współczesnej nauki o sztuce, wybrał, przekłady przejrzał, wstępem opatrzył J. Białostocki, Warszawa 1976, s. 215-221
Kandyński W., O duchowości w sztuce, przeł. S. Fijałkowski, Łódź 1996, s. 58-105
Kandyński W., Punkt i linia a płaszczyzna. Przyczynek do analizy elementów malarskich, przeł. S. Fijałkowski, Warszawa 1986
Kunstgeschichte - eine Einführung, oprac. H. Belting, H. Dilly, W. Kemp, W. Sauerländer, Berlin 1986
Labuda A.S., Obraz a słowo w późnym średniowieczu (na przykładzie wrocławskiego ołtarza św. Barbary), [w:] Literatura i kultura późnego średniowiecza w Polsce, red. T. Michałowska, Warszawa 1993, s. 227-256
Labuda A.S., Wrocławski ołtarz św. Barbary i jego twórcy. Studium o malarstwie śląskim połowy XV wieku, Poznań 1984, s. 38-76
Panofsky E., Studia z historii sztuki, wybór, oprac. i posł. J. Białostocki, Warszawa 1971
Rzepińska M., Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego, t. 1, Warszawa 1989, cz. 1: Problemy teoretyczne, s. 8-59
Skubiszewski P., Pojęcie stylu artysty, "Biuletyn Historii Sztuki", XL (1978), nr 1, s. 35-40
Stróżewski W., Wartości estetyczne i nadestetyczne, [w:] Sztuka i wartość. Materiały XI Seminarium Metodologicznego Stowarzyszenia Historyków Sztuki, red. M. Poprzęcka, [b. m. i d. w.], s. 34-53
Suchocki W., 'Samosierra' Michałowskiego, "Artium Quaestiones", V (1991), s.61-84
van der Waal H., Stylistyczne problemy falsyfikatu, [w:] Pojęcia, problemy i metody współczesnej nauki o sztuce, wybrał, przekłady przejrzał, wstępem opatrzył J. Białostocki, Warszawa 1976, s. 95-111
Wind E., Krytyka znawstwa, [w:] Pojęcia, problemy i metody współczesnej nauki o sztuce, wybrał, przekłady przejrzał, wstępem opatrzył J. Białostocki, Warszawa 1976, s. 170-193
Wittkower R., Interpretacja symboli wizualnych, [w:] Symbole i symbolika, oprac. M. Głowiński, Warszawa 1991, s. 339-357
Wölfflin H., Podstawowe pojęcia historii sztuki, Wrocław-Kraków-Warszawa 1962

Rzeźba

Literatura ogólna

Kębłowski J., Klasyfikacja sztuk plastycznych, [w:] Wstęp do historii sztuki, t. 1: Przedmiot - metodologia - zawód, red. P. Skubiszewski, Warszawa 1973, s. 69-106
Łoziński J. Z., Dzieło sztuki w terenie, [w:] Wstęp do historii sztuki, t. 1: Przedmiot - metodologia - zawód, red. P. Skubiszewski, Warszawa 1973, s. 107-127
Ryszkiewicz A., Źródła do dziejów sztuki w archiwach, [w:] Wstęp do historii sztuki, t. 1: Przedmiot - metodologia - zawód, red. P. Skubiszewski, Warszawa 1973, s. 313-324
Skubiszewski P., Znaki w dziełach sztuki, [w:] Wstęp do historii sztuki, t. 1: Przedmiot - metodologia - zawód red. P. Skubiszewski, Warszawa 1973, s. 351-383
Słownik terminologiczny sztuk pięknych, red. S. Kozakiewicz, Warszawa 1969
Zwolińska K. i Malicki Z., Mały słownik terminów plastycznych, Warszawa 1975

Literatura szczegółowa

Argan G.C., Sculpture, [hasło w:] Encyclopedia of World Art, Vol. XII, London 1966, szp. 816-840
Białostocki J., Znaczenie rzeźby w sztuce XX wieku, [w:] tegoż, Refleksje i syntezy ze świata sztuki, Warszawa 1978, s. 90-108
Burnatowa J., Ornament renesansowy w Krakowie, [w:] Studia Renesansowe, red. M. Walicki, t. IV, Wrocław-Warszawa-Kraków 1964, s. 5-243
Chrzanowski T., Rzeźba z lat 1560-1650 na Śląsku Opolskim, Warszawa 1974, s. 95-120
Chrzanowski T., Uniwersum maski - destrukcja symbolu, "Rocznik Historii Sztuki", XVII (1988), s. 179-194
Dworakowska A., Wydobywanie i obróbka kamienia, [w:] Kultura materialna starożytnej Grecji. Zarys, t. 1, red. K. Majewski, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1975, s. 15-118
Dziurla H., Christophorus Tausch uczeń Andrei Pozza, Wrocław 1991, min. ss. 34-50, 72-76, 95-98, 112-126, 141-164, 186-244
Hinz B., "Jeździec Bamberski", [w:] Pojęcia, problemy i metody współczesnej nauki o sztuce, wybrał, przekłady przejrzał, wstępem opatrzył J. Białostocki, Warszawa 1976, s. 259-270
Kalinowski K., Rzeźba barokowa na Śląsku, Warszawa 1986, s. 25-31
Kalinowski K., Warsztat barokowego rzeźbiarza, "Artium Quaestiones", VII (1995), s. 103-140
Kalinowski L., Treści ideowe i estetyczne Drzwi Gnieźnieńskich, [w:] tegoż, Speculum artis. Treści dzieła sztuki średniowiecza i renesansu, Warszawa 1989, s. 227-378
Kębłowski J., "Natura" i "styl" w sztuce późnego gotyku. Opozycja formuły naturalizm - nienaturalizm, [w:] Sztuka i ideologia XV wieku. Materiały Sympozjum Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, 1-4 grudnia 1976 r., red. P. Skubiszewski, Warszawa 1978, s. 259-270
Kębłowski J., Renesansowa rzeźba na Śląsku 1500-1560, Poznań 1967, s. 129-172
Komorowski M., Postać ludzka w teorii sztuki humanizmu. Leone Battista Alberti "De statua", [w:] O ikonografii świeckiej doby humanizmu. Tematy - symbole - problemy, Warszawa 1977, s. 13-76
Krassowski W., Aestetyczna ozdoba w architekturze 2 poł. XIX wieku, [w:] Sztuka 2 połowy XIX wieku. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Łódź, listopad 1971, Warszawa 1973, s. 137-149
Lipińska J., Historia rzeźby, reliefu i malarstwa starożytnego Egiptu, Warszawa 1978, s. 5-30
Melbechowska-Luty A. i Szubert P., Posągi i ludzie. Antologia tekstów o rzeźbie 1815-1889, t. 1, cz. 1 i 2, Warszawa 1993
Michał Klahr Starszy i jego środowisko kulturowe, red. J. Wrabec, Wrocław 1995
Mossakowski S., Proweniencja artystyczna twórczości Bartłomieja Berreciego w świetle dekoracji kaplicy Zygmuntowskiej, "Biuletyn Historii Sztuki", XLVII (1986), nr 2-4, s. 165-191
Read H., Sens sztuki, wyd. 2, Warszawa 1982, s. 7-53
Reallexikon zur deutschen Kunstgeschichte, Stuttgart 1937 nn. - wybrane hasła
Studien zur europäischen Barock- und Rokokoskulptur, red. K. Kalinowski, Poznań 1985
Studien zur Werkstattpraxis der Barockskulptur im 17. und 18. Jahrhundert, red. K. Kalinowski, Poznań 1992
Szubert P., Pomnik Adama Mickiewicza w Krakowie - idea i realizacja, [w:] Dzieła czy kicze, red. E. Grabska i T.S. Jaroszewski, Warszawa 1981, s. 159-242
Tatarkiewicz W., Czarny marmur w Krakowie, [w:] tegoż, O sztuce polskiej XVII i XVIII wieku. Architektura. Rzeźba, Warszawa 1966, s. 347-399
Waźbiński Z., Modele akademickie w procesie dydaktycznym cechu malarzy i rzeźbiarzy toruńskich w XVIII i na początku XIX w., [w:] Sztuka Torunia i Ziemi Chełmińskiej 1233-1815. Materiały z sesji naukowej..., Warszawa-Poznań-Toruń 1986, s. 181-204
Wittkower R., Sculpture: Processes and Principles, London 1977
Wittkower R., The Sculptor`s Workshop. Tradition and Theory from Renaissance to the Present, Glasgow 1974

 

Historia sztuki starożytnej

Egipt

Baines J., Malek J., Egipt Starożytny, (="Wielkie Kultury Świata"), Warszawa 1995
Carter H. i Mae A.C., Odkrycie grobowca Tutanchamona, Warszawa 1997
Daumas F., Od Narmera do Kleopatry, Warszawa 1973
Drioton E., Egipt Faraonów, Warszawa 1970
Edwards I.E.S., Piramidy Egiptu, Warszawa 1995
Herodot, Dzieje, Warszawa 1954
Lipińska J., Historia architektury starożytnego Egiptu, Warszawa 1977
Lipińska J., Historia rzeźby, reliefu, malarstwa starożytnego Egiptu, Warszawa 1978
Michałowski K., Nie tylko piramidy, Warszawa 1974
Myśliwiec K., Pan obu krajów. Egipt w I tysiącleciu p.n.e., Warszawa 1993
Niwiński A., Bóstwa, kulty i rytuały starożytnego Egiptu, Warszawa 1993
Siliotti A., Egipt - świątynie, ludzie, bogowie, Warszawa 1995
Vercoutter J., W poszukiwaniu starożytnego Egiptu, Wrocław 1995

Grecja

Bernhard M.L., Greckie malarstwo wazowe, Warszawa 1966 (i następne wydania)
Bernhard M.L., Korynt i Argolida, Warszawa 1987
Bernhard M.L., Olimpia, Warszawa 1979
Bernhard M.L., Sztuka grecka IV w. p.n.e., Warszawa 1978
Bernhard M.L., Sztuka grecka V w. p.n.e., Warszawa 1975
Bernhard M.L., Sztuka grecka, Warszawa 1980
Bernhard M.L., Sztuka grecka. Okres archaiczny, Warszawa 1989
Bernhard M.L., Sztuka hellenistyczna, Warszawa 1980
Boardman J., Sztuka grecka, Warszawa 1999
Conolly P., Dodge H., Antyczne miasta, Warszawa 1987
Lewartowski K., Ulanowska A., Archeologia egejska. Grecja od paleolitu po wczesną epokę żelaza, Warszawa 1999 - rozdz. poświęcony "wiekom ciemnym"
Michałowski K., Akropol, Warszawa 1964
Michałowski K., Aleksandria, Warszawa 1970
Michałowski K., Delfy, Warszawa 1959 (i następne wydania)
Michałowski K., Jak Grecy tworzyli sztukę, Warszawa 1985
Nowicka M., Malarstwo antyczne. Zarys, Warszawa-Wrocław 1985
Nowicka M., Z dziejów malarstwa greckiego i rzymskiego, Warszawa 1988
Parnicki-Pudełko S., Architektura starożytnej Grecji, Warszawa 1985
Stierlin H., Grecja. Od Myken do Partenonu, Warszawa 1998
Sztetyłło Z., Sztuka grecka, [w:] Sztuka świata, t. 2, Warszawa 1990, s. 35 i n.
Wąsowicz A., Zagospodarowanie przestrzenne miast greckich, Warszawa-Wrocław 1982

Rzym

Bloch R., Etruskowie, Warszawa 1995
Ciechanowicz J., Rzym. Ludzie i budowle, Warszawa 1987
Dobrowolski W., Sztuka Etrusków, [w:] Sztuka świata, t. 2, Warszawa 1990, s. 185 i n.
Dobrowolski W., Sztuka Etrusków, Warszawa 1971
Nowicka M., Twarze antyku, Warszawa 2000
Ostrowski J.A., Starożytny Rzym. Polityka i sztuka, Warszawa-Kraków 1999
Picard Ch.G., Sztuka rzymska, Warszawa 1975
Sadurska A., Archeologia starożytnego Rzymu, t. 1 i 2, Warszawa 1975, 1980
Sadurska A., Sztuka rzymska, [w:] Sztuka świata, t. 2, Warszawa 1990, s. 211 i n.
Stierlin H., Architektura świata. Imperium Romanum. Od Etrusków do upadku cesarstwa rzymskiego, Warszawa 1997
Zanker P., August i potęga obrazów, Poznań 1999

Polecane wydawnictwa albumowe

Barnett M., Bogowie i mity starożytnego Egiptu, Warszawa 1997
Siliotti A., Dolina Królów, Warszawa 1997
Wildung D., Egipt. Od czasów prehistorycznych do rzymskich, (="Architektura Świata"), Warszawa 1988

 

Historia sztuki pradziejowej i wczesnośredniowiecznej

Clark G., Piggott S., Społeczeństwa prahistoryczne, Warszawa 1970
Dillon M. i Chadwick N.K., Ze świata Celtów, Warszawa 1975
Encyklopedia historyczna Świata, t. 1: Prehistoria, Kraków 1999
Gąssowski J., Prahistoria sztuki, Warszawa 1994
Gediga B., Motywy figuralne w sztuce ludności kultury łużyckiej, Wrocław-Warszawa 1970
Hensel W., Sztuka społeczeństw paleolitycznych, Warszawa 1957
Historia sztuki Świata, t. 1, Warszawa 1999, s. 1-51
Kramarek J., Polska sztuka przedpiastowska, Wrocław 1975
Krzak Z., Megality Świata, Warszawa 2001
Leroi Gourhan A., Religie prehistoryczne, Warszawa 1966
Polska starożytna, Wrocław 1988
Powell T.G.E., Celtowie, Warszawa 1999
Propyläen Kunstgeschichte, t. 13, s. 73-126
Schlette F., Celtowie, Łódź 1987
Sztuka epoki brązu i wczesnej epoki żelaza, Wrocław-Biskupin 2001
Sztuka pradziejowa na Śląsku, Opole 1991
Sztuka pradziejowa w Polsce, Warszawa 1975
Sztuka pradziejowa ziem polskich, Gniezno 2002
Sztuka Świata, t. 1, Warszawa 1989, s. 9-54; t. 3, Warszawa 1993, 233-245

 

Historia sztuki średniowiecznej powszechnej

Literatura ogólna

Bochnak A., Historia sztuki średniowiecznej, Warszawa 1973
Duby G., Czasy katedr. Sztuka i społeczeństwo 980-1420, przeł. K. Dolatowska, Warszawa 1986
Guriewicz A., Problemy średniowiecznej kultury ludowej, Warszawa 1987
Huizinga J., Jesień średniowiecza, Warszawa 1974
Le Goff J., Kultura średniowiecznej Europy, Warszawa 1970
Meyer P., Historia sztuki europejskiej, t. 1, Warszawa 1973
Pevsner N., Historia architektury europejskiej, t. 1, Warszawa 1979
Sauerländer W., Rzeźba średniowieczna, Warszawa 1978
Stern H., Sztuka bizantyńska, Warszawa 1975

Literatura szczegółowa

Białoskórska K., Kierunki ewolucji architektury cysterskiej w XIII wieku, [w:] Sztuka i ideologia XIII wieku. Materiały Sympozjum Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, 5 i 6 IV 1971 r., red. P. Skubiszewski, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1974, s. 25-122
Białostocki J., Spory o późny gotyk, [w:] Późny gotyk. Studia nad sztuką przełomu średniowiecza i czasów nowych. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Wrocław 1962, red. J. Białostocki, Warszawa 1963, s. 18-82
Deichmann F.W., Archeologia chrześcijańska, Warszawa 1994
Dobrzeniecki T., Średniowieczne źródła Piety, [w:] Treści dzieła sztuki. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Gdańsk, grudzień 1966, Warszawa 1969
Filarska B., Początki architektury chrześcijańskiej, Lublin 1983
Filarska B., Początki sztuki chrześcijańskiej, Lublin 1986
Gimpel J., Jak budowano w średniowieczu, Warszawa 1968
Henderson G., Wczesne średniowiecze, Warszawa 1984
Kłoczowski J., Franciszkanie a sztuka europejska XIII wieku, [w:] Sztuka i ideologia XIII wieku. Materiały Sympozjum Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, 5 i 6 IV 1971 r., red. P. Skubiszewski, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1974, s. 165-178
Panofsky E., Early Netherlandish Painting, vol. 1-2, Cambridge 1958
Panofsky E., Studia z historii sztuki, wybór, oprac. i posł. J. Białostocki, Warszawa 1971 - z tego zbioru wszystkie artykuły dotyczące sztuki średniowiecznej
Propyläen Kunstgeschichte (edycja powojenna), tomy nr III-VII
Secomska K., Mistrzowie i książęta. Malarstwo francuskie XV i XVI wieku, Warszawa 1989
Simson O., Katedra gotycka, Warszawa 1989
Skubiszewska M., Malarstwo Italii w latach 1250-1400, Warszawa 1981
Skubiszewski P., Malarstwo karolińskie i przedromańskie, Warszawa 1973
Skubiszewski P., Sztuka Europy Łacińskiej od VI do IX w., Lublin 2001
Sztuka około 1400. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Poznań, listopad 1995, t. 1, Warszawa 1996 - artykuły T. Chrzanowskiego, L. Kalinowskiego, S. Skibińskiego, J. Kębłowkiego
Świechowski Z., Nowak L., Gumińska B., Sztuka romańska, Warszawa 1976
Vegh J., Malarstwo niderlandzkie XV wieku, Warszawa 1977
Seria "The Pelican History of Art" - przede wszystkim:
Krautheimer R., Early Christian and Byzantine Architecture, Harmondsworth, Middlesex 1965
Conant K.J., Carolingian and Romanesque Architecture 800-1200, Harmondsworth, Middlesex 1966
Frankl P., Gothic Architecture, Harmondsworth, Middlesex 1962

 

Historia sztuki średniowiecznej polskiej

Literatura ogólna

Architektura gotycka w Polsce, red. T. Mroczko, M. Arszyński, Warszawa 1995
Bochnak A., Pagaczewski J., Polskie rzemiosło artystyczne wieków średnich, Kraków 1959
Chrzanowski T., Kornecki M., Sztuka Ziemi Krakowskiej, Kraków 1982
Chrzanowski T., Sztuka w Polsce Piastów i Jagiellonów - zarys dziejów, Warszawa 1993
Dobrowolski T., Sztuka Krakowa, Kraków 1971
Dobrowolski T., Sztuka na Śląsku, Katowice-Wrocław 1948
Dobrowolski T., Sztuka polska od czasów najdawniejszych do ostatnich, Kraków 1974
Dobrzeniecki T., Malarstwo tablicowe. Katalog zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie, Warszawa 1972
Dobrzeniecki T., Sztuka sakralna w Polsce. Rzeźba, Warszawa 1980
Dzieje Wielkopolski, t. I, red. J. Topolski, Poznań 1969 - rozdziały dotyczące historii sztuki
Gadomski J., Gotyckie malarstwo tablicowe Małopolski, tomy I-III, Warszawa 1986-95
Gdańsk, jego dzieje i kultura, red. F. Mamuszka, Warszawa 1969 - rozdziały o sztuce średniowiecznej
Gotyckie malarstwo ścienne w Polsce, red. A. Karłowska-Kamzowa, Poznań 1984
Grzybkowski A., Architektura polska około 1300 roku, [w:] Polska około roku 1300. Państwo, społeczeństwo, kultura, red. W. Fijałkowski, Warszawa 2003
Guerquin B., Zamki w Polsce, Warszawa 1984
Historia sztuki polskiej, t. 1: Sztuka średniowieczna, red. T. Dobrowolski, Kraków 1965
Kaczmarek R., Sztuki plastyczne. Rzeźba i rzemiosło artystyczne (od ok. 1280 do ok. 1320), [w:] Polska około roku 1300. Państwo, społeczeństwo, kultura, red. W. Fijałkowski, Warszawa 2003
Karłowska-Kamzowa A., Malarstwo śląskie 1250-1450, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1979
Karłowska-Kamzowa A., Sztuka Piastów śląskich w średniowieczu. Znaczenie fundacji książęcych w dziejach sztuki gotyckiej na Śląsku, Warszawa-Wrocław 1991
Kębłowski J., Dzieje sztuki polskiej, panorama zjawisk od zarania do współczesności, Warszawa 1987
Kębłowski J., Polska sztuka gotycka, Warszawa 1983
Malarstwo gotyckie w Wielkopolsce. Studia o dziełach i ludziach, red. A.S. Labuda, Poznań 1994
Mroczko T., Polska sztuka przedromańska i romańska, Warszawa 1988
Sztuka polska przedromańska i romańska do schyłku XIII wieku, red. M. Walicki, Warszawa 1971
Sztuka Wrocławia, red. T. Broniewski, M. Zlat, Wrocław 1967
Świechowski Z., Architektura na Śląsku do poł. XIII w., Warszawa 1955
Świechowski Z., Sztuka romańska w Polsce, Warszawa 1990
Walicki M., Malarstwo polskie. Gotyk - renesans - wczesny manieryzm, Warszawa 1961
Walicki M., Złoty widnokrąg, Warszawa 1965
Wrocław, jego dzieje i kultura, red. Z. Świechowski, Warszawa 1978 - rozdziały o sztuce średniowieczne

Literatura szczegółowa

Sztuka przedromańska i romańska

Bieniek St., W sprawie grobowca Piotra Włostowica, "Roczniki Sztuki Śląskiej", 3 (1965)
Hawrot J., Problem przedromańskich i romańskich rotund bałkańskich, czeskich i polskich w ujęciu W. Mole w konfrontacji z wynikami ostatnich badań, "Biuletyn Historii Sztuki", 24 (1964)
Kalinowski L., "Hi conculcari querunt", czyli kto pragnie być deptany na posadzce wiślickiej?, [w:] tegoż, Speculum artis. Treści dzieła sztuki średniowiecza i renesansu, Warszawa 1989
Kalinowski L., Romańska posadzka z rytami figuralnymi w krypcie kolegiaty wiślickiej, [w:] tegoż, Speculum artis. Treści dzieła sztuki średniowiecza i renesansu, Warszawa 1989
Kalinowski L., Sztuka przedromańska i romańska w Polsce a dziedzictwo karolińskie i ottońskie, [w:] tegoż, Speculum artis. Treści dzieła sztuki średniowiecza i renesansu, Warszawa 1989
Kalinowski L., Treści ideowe i estetyczne drzwi gnieźnieńskich, [w:] Drzwi gnieźnieńskie, red. M. Walicki, t. 2, Wrocław 1959
Kalinowski L., Treści ideowe sztuki przedromańskiej i romańskiej w Polsce, [w:] tegoż, Speculum artis. Treści dzieła sztuki średniowiecza i renesansu, Warszawa 1989
Kalinowski L., Zabytki rzeźby romańskiej w opactwie tynieckim, [w:] tegoż, Speculum artis. Treści dzieła sztuki średniowiecza i renesansu, Warszawa 1989
Kępiński Z., Symbolika drzwi gnieźnieńskich, [w:] Drzwi gnieźnieńskie, red. M. Walicki, t. II, Wrocław 1959
Knapiński R., Credo Apostolorum w romańskich drzwiach płockich, Płock 1992
Romańskie drzwi płockie 1154-ok. 1982, Płock 1983 - m.in. artykuły Rudzińskiego, Poppego
Mączewska-Pilch K., Tympanon fundacyjny z Ołbina na tle przedstawień o charakterze donacyjnym, Wrocław 1973
Markowska R.K., Ikonografia cnót i przywar na kolumnach w Strzelnie, "Studia Źródłoznawcze", XXVI (1981)
Mossakowski St., Drzwi gnieźnieńskie a "Kronika Polska" Mistrza Wincentego, "Rocznik Historii Sztuki", XII (1981)
Mroczko T., Czerwiński uczeń Willigelma, "Biuletyn Historii Sztuki", XXXIII (1971)
Orłowski T.H., Czy Piotr Włost zbudował 70 kościołów?, [w:] Mecenas, kolekcjoner, odbiorca. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Katowice, listopad 1981, Warszawa 1984
Rozpędowski J., Ze studiów nad palatiami w Polsce, "Biuletyn Historii Sztuki", 24 (1964)
Skubiszewski P., Patena kaliska, "Rocznik Historii Sztuki", 3 (1962)
Sroka Z., Romańskie kolumny figuralne w Strzelnie (ikonografia), Gniezno 2000
Świechowski Z., Drzewo życia w monumentalnej rzeźbie romańskiej Polski, [w:] Księga ku czci Władysława Podlachy [Wrocławskie Towarzystwo Naukowe. Rozprawy Komisji Historii Sztuki, t. 1], Wrocław 1957
Świechowski Z., Fundacje Piotra Włostowica, [w:] Architektura Wrocławia, t. 3: Świątynia, red. J. Rozpędowski, Wrocław 1997
Świechowski Z., Studia nad rzeźbą w Strzelnie, "Rocznik Historii Sztuki", VIII (1970)
Świechowski Z., Znaczenie Włoch dla polskiej architektury i rzeźby romańskiej, "Rocznik Historii Sztuki", V (1965)
Tomaszewski A., Romańskie kościoły z emporami zachodnimi na obszarach Polski, Czech i Węgier, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1974
Żurowska K., Romańskie detale architektoniczne i fragmenty rzeźb odnalezione w Tyńcu w latach 1970-1980, [w:] Symbolae historiae artium. Studia z historii sztuki Lechowi Kalinowskiemu dedykowane, Warszawa 1986
Żurowska K., Rotunda wawelska. Studium nad centralną architekturą epoki wczesniopiastowskiej, "Studia do dziejów Wawelu", III (1968)

Sztuka gotycka

Białłowicz-Krygierowa Z., Malowidła ścienne z XIV wieku w Lądzie nad Wartą, Poznań 1957
Białoskórska K., Kierunki ewolucji architektury cysterskiej w XIII w., [w:] Sztuka i ideologia XIII w. Materiały Sympozjum Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, 5 i 6 IV 1971 r., red. P. Skubiszewski, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1974
Białoskórska K., Wąchock. Opactwo cystersów, Warszawa 1960
Bochnak A., Pagaczewski J., Dary złotnicze Kazimierza Wielkiego dla kościołów polskich, "Rocznik Krakowski", XXV (1934)
Boczkowska A., Herkules i Dawid z rodu Jagiellonów, Warszawa 1993
Bukowski M., Katedra wrocławska, Wrocław 1962
Bukowski M., Zlat M., Ratusz wrocławski, Wrocław 1958
Crossley P., Gothic Architecture in the Reign of Kasimir the Great. Church Architecture in Lesser Poland 1320-1380, Kraków 1985
Dąb-Kalinowska B., Malowidła niepołomickie a problem italianizmu w malarstwie Europy Środkowej w 2 poł. XIV w., [w:] Gotyckie malarstwo ścienne w Europie Środkowo-Wschodniej, red. A. Karłowska-Kamzowa, Poznań 1977
Dettloff S., Wit Stosz, Wrocław 1961
Dębicki J., Główne nurty artystyczne w małopolskiej rzeźbie stylu międzynarodowego, [w:] Sztuka około 1400. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Poznań, listopad 1995, red. T. Hrankowska, t. 1, Warszawa 1996
Dębicki J., Idealizm i naturalizm w małopolskiej sztuce 2 połowy XV wieku. Kilka uwag o relacjach między sztuką a teologią i filozofią, [w:] Sztuka około 1500. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Gdańsk, listopad 1996, red. T. Hrankowska, Warszawa 1997
Dobrowolski T., Geneza nagrobka Kazimierza Wielkiego w katedrze na Wawelu, "Biuletyn Historii Sztuki", 37 (1975)
Dobrowolski T., Jeszcze o nagrobku Kazimierza Wielkiego, "Biuletyn Historii Sztuki", 39 (1977)
Dobrowolski T., Uwagi o nagrobku Władysława Jagiełły, "Rocznik Historii Sztuki", 1 (1956)
Domasłowski J., Labuda A.S., Karłowska-Kamzowa A., Malarstwo gotyckie na Pomorzu wschodnim, Warszawa-Poznań 1990
Estreicher K., Grobowiec Władysława Jagiełły, "Rocznik Krakowski", XXXIII (1953)
Eysymontt J., Architektura pierwszych kościołów franciszkańskich na Śląsku, [w:] Z dziejów sztuki śląskiej, red. Z. Świechowski, Warszawa 1978
"Folia Historiae Artium", 25 (1989) - wybrane artykuły o Wicie Stwoszu
Gadomski J., Funkcja kościołów fundacji Kazimierza Wielkiego w świetle heraldycznej rzeźby architektonicznej, [w:] Funkcja dzieła sztuki. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Szczecin, listopad 1970, red. E. Studniarowa, Warszawa 1972
Gadomski J., Związki małopolskiego malarstwa cechowego w latach 1420-1460 z malarstwem innych środowisk artystycznych w Europie, [w:] Sztuka i ideologia XV wieku. Materiały Sympozjum Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, 1-4 grudnia 1976 r., red. P. Skubiszewski, Warszawa 1978
Grzybkowski A., Fundacja i funkcja kościoła św. Krzyża we Wrocławiu, [w:] tegoż, Między formą a znaczeniem. Studia z ikonografii architektury i rzeźby gotyckiej, Warszawa 1997
Jędrzejczak M., Kapitele w części prezbiterialnej katedry wrocławskiej, "Roczniki Sztuki Śląskiej", 6 (1968)
Kalinowski L., Kryzys w sztuce późnego średniowiecza, [w:] Kryzysy w sztuce. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Lublin, grudzień 1985, Warszawa 1988
Kalinowski L., Płyta nagrobna Jana z Czerniny w Rydzynie, "Prace z Historii Sztuki UJ", I (1962) (lub w: tegoż, Speculum artis. Treści dzieła sztuki średniowiecza i renesansu, Warszawa 1989)
Kapustka M., Epitafium Matthiasa Schebitza - wzorzec, funkcja, znaczenie. Przemiany pomnika sepulkralnego, [w:] O sztuce sepulkralnej na Śląsku, red. B. Czechowicz, A. Dobrzyniecki, Wrocław 1997
Karłowska-Kamzowa A., Kontakty artystyczne z Czechami w malarstwie gotyckim Śląska, Pomorza Wschodniego, Wielkopolski i Kujaw, "Folia Historiae Artium", XVI (1980)
Karłowska-Kamzowa A., Zagadnienie związków polsko-czeskich w malarstwie drugiej połowy XIV i początków XV wieku, "Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Sprawozdania nr 95 za 1977 rok. Wydział Nauk o Sztuce", (1978)
Katedra gnieźnieńska, red. A. Świechowska, Poznań 1970
Kębłowski J., Dwie "antytezy" w sprawie tzw. Pięknych Madonn, [w:] Sztuka około 1400. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Poznań, listopad 1995, red. T. Hrankowska, t. 1, Warszawa 1996
Kębłowski J., Nagrobek króla Bolesława Chrobrego - nagrobek czy relikwiarz? [w:] Symbolae historiae artium. Studia z historii sztuki Lechowi Kalinowskiemu dedykowane, Warszawa 1986
Kębłowski J., Nagrobki gotyckie na Śląsku, Poznań 1969
Kębłowski J., Pomniki Piastów śląskich w okresie średniowiecza, Wrocław 1971
Kębłowski J., Treści ideowe gotyckich nagrobków na Śląsku, Poznań 1970
Kępiński Z., Wit Stwosz, Warszawa 1981
Krupińska-Pałamarz E., Pejzaż w krakowskim malarstwie tablicowym końca XV i początków XVI wieku (Między późnym średniowieczem a wczesnym renesansem), "Folia Historiae Artium", XVI (1980)
Kutzner M., Cysterska architektura na Śląsku w latach 1200-1330, Toruń 1969
Kutzner M., Społeczne uwarunkowania rozwoju śląskiej architektury w latach 1200-1330, [w:] Sztuka i ideologia XIII w. Materiały Sympozjum Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, 5 i 6 IV 1971 r., red. P. Skubiszewski, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1974
Kutzner M., Kościoły bazylikowe w miastach śląskich XIV w., [w:] Sztuka i ideologia XIV wieku. Materiały Sympozjum Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, 29 i 30 listopada 1973, red. P. Skubiszewski, Warszawa 1975
Labuda A.S., Malarstwo tablicowe w Gdańsku, Warszawa 1979
Labuda A.S., Wrocławski ołtarz św. Barbary i jego twórcy. Studium o malarstwie śląskim połowy XV wieku, Poznań 1984
Łużyniecka E., Architektura średniowiecznych klasztorów cysterskich filiacji lubiąskiej, Wrocław 1995
Machowski M., Architektura franciszkanów w Polsce w XIII w., [w:] Franciszkanie w Polsce średniowiecznej, Lublin 1982
Małachowicz E., Architektura zakonu dominikanów na Śląsku, [w:] Z dziejów sztuki śląskiej, red. Z. Świechowski, Warszawa 1978
Marcinkowski W., "Współodkupienie" i "Zaślubiny". Przedstawienia we wnętrzu szafy krakowskiego retabulum Stwosza, "Folia Historiae Artium", 19 (1983)
Marcinkowski W., Co to jest Piękna Madonna? Uwagi o wzajemnym powiązaniu formy, funkcji i ikonografii sztuki późnogotyckiej, [w:] Prawda i twórczość, red. M. Kapustka, Wrocław 1998
Marcinkowski W., Przedstawienia dewocyjne jako kategoria sztuki gotyckiej, Kraków 1994
Marcinkowski W., Retabulum ołtarzowe na przełomie wieków XIV i XV. Zastój czy moment zwrotny? [w:] Sztuka ok. 1400. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Poznań, listopad 1995, red. T. Hrankowska, t. 2, Warszawa 1996
Miodońska B., Iluminacje krakowskich rękopisów z 1 poł. XV w., Kraków 1967
Miodońska B., Rex Regum i Rex Poloniae w dekoracji malarskiej Graduału Jana Olbrachta i Pontyfikału Erazma Ciołka. Z zagadnień ikonografii władzy królewskiej w sztuce polskiej wieku XVI, Kraków 1979
Mischke W., Pierwotna forma i funkcja Epitafium Wierzbięty z Branic, [w:] Sztuka około 1400. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Poznań, listopad 1995, red. T. Hrankowska, t. 1, Warszawa 1996
Mossakowski St., Kiedy powstała tumba Władysława Jagiełły?, [w:] Ars auro prior. Studia Ioanni Białostocki sexagenario dicata, red. J. St. Chróścicki i in., Warszawa 1981
Mrozowski P., Gotyckie tablice erekcyjne i romańskie tympanony fundacyjne jako wyraz odmiennej sytuacji prawnej fundatorów, [w:] Mecenas, kolekcjoner, odbiorca. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Katowice, listopad 1981, Warszawa 1984
Mrozowski P., Polskie nagrobki gotyckie, Warszawa 1994
Olszewski A.M., Niektóre zagadnienia stylu międzynarodowego w Polsce, [w:] Sztuka i ideologia XV wieku. Materiały Sympozjum Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, 1-4 grudnia 1976 r., red. P. Skubiszewski, Warszawa 1978
Olszewski M.A., Styl Pięknych Madonn w Małopolsce, [w:] Sztuka około 1400. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Poznań, listopad 1995, red. T. Hrankowska, t. 1, Warszawa 1996
Die Parler und der Schöne Stil 1350-1400. Europäische Kunst unter den Luxemburgern, katalog wystawy, tomy 1-4, Köln 1978
Pianowski Z., Z dziejów średniowiecznego Wawelu, Kraków 1984
Pietrusiński J., Katedra krakowska - biskupia. Dzieje fundacji, [w:] Sztuka i ideologia XIV wieku. Materiały Sympozjum Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, 29 i 30 listopada 1973, red. P. Skubiszewski, Warszawa 1975
Różycka-Bryzek A., Bizantyńsko-ruskie malowidła w kaplicy zamku lubelskiego, Warszawa 1983
Samek J., Życie sztuki Wita Stwosza, [w:] Tradycja i innowacja. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Łódź, listopad 1979, Warszawa 1981
Skibiński S., Kaplica na Zamku Wysokim w Malborku, Poznań 1982
Skibiński S., Polskie katedry gotyckie, Poznań 1996
Skibiński S., Program ideowy i funkcje kościoła franciszkanów w Krakowie, [w:] Sztuka i ideologia XIII wieku. Materiały Sympozjum Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, 5 i 6 IV 1971 r., red. P. Skubiszewski, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1974
Skubiszewska M., Program ikonograficzny nagrobka Kazimierza Jagiellończyka w katedrze wawelskiej, "Studia do Dziejów Wawelu", 4 (1978)
Skubiszewski P., Cykl Wielkanocny w Ołtarzu Mariackim Wita Stosza, "Rocznik Historii Sztuki", XII (1981)
Skubiszewski P., Rzeźba nagrobna Wita Stwosza, Warszawa 1957
Szczepkowska-Naliwajek K., Relikwiarze średniowiecznej Europy od IV do początku XVI wieku: geneza, treści, styl i techniki wykonania, Warszawa 1996
Śnieżyńska-Stolot E., Nagrobek Kazimierza Wielkiego w katedrze wawelskiej, "Studia do Dziejów Wawelu", 4 (1978)
Śnieżyńska-Stolot E., Uwagi na temat nagrobka Ludwika Węgierskiego z bazyliki w Szekesfehervar, "Biuletyn Historii Sztuki", 30 (1968)
Śnieżyńska-Stolot E., W sprawie artykułu Tadeusza Dobrowolskiego..., "Biuletyn Historii Sztuki", 38 (1976)
Wit Stosz. Studia o sztuce i recepcji, red. A.S. Labuda, Warszawa 1986
Zaske N., Henryk Brunsberg - jego twórczość i znaczenie, [w:] Sztuka Sztuka pobrzeża Bałtyku. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Gdańsk, listopad 1976, Warszawa 1978
Zlat M., Ratusz wrocławski, Wrocław 1975
Zlat M., Sztuki śląskiej drogi od gotyku [w:] Późny gotyk. Studia nad sztuką przełomu średniowiecza i czasów nowych. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Wrocław 1962, red. J. Białostocki, Warszawa 1963

 

Techniki sztuk plastycznych

Literatura podstawowa

Doerner M., Materiały malarskie i ich zastosowanie, nowe opracowanie: T. Roth, R. Jacobi, Warszawa 1975
Gradowski M., Dawne złotnictwo. Technika i terminologia, Warszawa 1984
Hopliński J., Farby i spoiwa malarskie, Wrocław 1990
Krejča A., Techniki sztuk graficznych. Podręcznik metod warsztatowych i historii grafiki artystycznej, Warszawa 1984
Losos L., Techniki malarskie, Warszawa 1991
Marconi B., O sztuce konserwacji, Warszawa 1982
Rada P., Techniki ceramiki artystycznej, Warszawa 1993
Ślesiński Wł., Konserwacja zabytków sztuki, t. 1: Malarstwo sztalugowe i ścienne. Warszawa 1989; t. 2: Rzeźba. Warszawa 1990; t. 3: Rzemiosło artystyczne, Warszawa 1985
Ślesiński Wł., Techniki malarskie. Spoiwa mineralne, Warszawa 1983
Ślesiński Wł., Techniki malarskie. Spoiwa organiczne, Warszawa 1984
Teissig K., Techniki rysunku. Warsztat artysty, Warszawa 1982

Literatura uzupełniająca (wybór)

Arnau F., Sztuka fałszerzy - fałszerze sztuki. Trzydzieści wieków antykwarskich mistyfikacji, Warszawa 1988
Białostocki J., W pracowniach dawnych grafików, Warszawa 1957
Borusewicz Wł., Konserwacja zabytków budownictwa murowanego, Warszawa 1985
Gradowski M., Znaki probiercze na zabytkowych srebrach w Polsce, Warszawa 1988
Jarmontowicz A., Krzywobłocka-Laurów R., Lehmann J., Piaskowiec w zabytkowej architekturze i rzeźbie, Warszawa 1994
Jurkiewicz A., Podręcznik metod grafiki artystycznej, Warszawa 1975
Pasierb J.St., Ochrona zabytków sztuki kościelnej, Warszawa 1995
Profilaktyczna konserwacja kamiennych obiektów zabytkowych, red. W. Domasłowski, Toruń 1993
Roznerska M., Piotr Mikołajczyk., Malarstwo ścienne. Przyczyny powstawania zniszczeń, Toruń 1995
Rouba B.J., Budowa techniczna obrazów XIX-wiecznych malowanych na handlowych podobraziach płóciennych i problematyka ich konserwacji, Toruń 1988
Slanský B., Technika malarstwa, t I: Materiały do malarstwa i konserwacji, Warszawa 1960; t. II: Badanie i konserwowanie obrazów, Warszawa 1965
Stein D., Trzy Picassy przed śniadaniem, Wrocław 1994
Ślesiński Wł., Fałszerstwa rzemiosła artystycznego, Wrocław 1994
Techniki sztuk graficznych. Podręcznik metod warsztatowych i historii grafiki artystycznej, Warszawa 1984
Teofil Prezbiter, Diversum Artium Schedula. Średniowieczny zbiór przepisów o sztukach rozmaitych, Kraków 1998
Werner J., Podstawy technologii malarstwa i grafiki, Warszawa-Kraków 1981
Werner J., Technika i technologia sztuk graficznych, Kraków 1972
Wolski Z., Sztukatorstwo, Warszawa 1992
Zwolińska K., Mała technologia malarstwa, Warszawa 1989

 

Historia sztuki nowożytnej powszechnej

Białostocki J., "Barok": styl, epoka. postawa, "Biuletyn Historii Sztuki", XX (1958) [lub w: tegoż, Pięć wieków myśli o sztuce, Warszawa 1976]
Białostocki J., Pojęcie manieryzmu i sztuka polska, [w:] tegoż, Pięć wieków myśli o sztuce, Warszawa 1976
Białostocki J., The Art of the Renaissance in Eastem Europe, London 1976
Blažicek O., Barockkunst in Böhmen, Praha 1967
Blunt A., Art and Architecture in France, Harmondsworth, Middlesex 1973
Blunt A., Art and Architecture in France: 1500-1700, (="The Pelican History of Art"), Harmondsworth, Middlesex 1977
Blunt A., Kunst und Kultur des Barock und Rokoko, Basel-Wien 1979
Burke P., Kultura i społeczeństwo w renesansowych Włoszech, Warszawa 1991
Chastel A., Sztuka włoska, t. I-II, Warszawa 1978
Chudzikowski A., Krajobraz holenderski, Warszawa 1957
Couchard J.P., Sztuka francuska, Warszawa 1981
Dejiny českého vytvarného umení, t. II: Od počatku renesance do zaveřů baroka, cz. I-II, Praha 1989
Freedberg S.J., Painting in Italy: 1500-1600, (="The Pelican History of Art"), Harmondsworth, Middlesex 1975
Genaille R., Sztuka flamandzka i belgijska, Warszawa 1976
Gerson H., Kuile E.H., Art and Architecture in Belgium 1600-1800, (="The Pelican History of Art"), Harmondsworth, Middlesex 1960
Grimschitz B., Feuchtmüller R., Mrazek. W., Barock in Österreich, Wien 1978
Heydenreich L.H., Lotz W., Architecture in Italy: 1400-1600, (="The Pelican History of Art"), Harmondsworth, Middlesex 1974
Hubala E., Die Kunst des 17. Jhts, (="Propyläen Kunstgeschichte", t. 9), Berlin 1970
Hütt W., Niemieckie malarstwo i grafika późnego gotyku i renesansu, Warszawa 1983
Kalnein W.G., Levey M., Art and Architecture of the Eighteenth Century in France, (="The Pelican History of Art"), Harmondsworth, Middlesex 1973
Kauffmann G., Die Kunst des 16. Jhts, (="Propyläen Kunstgeschichte", t. 8), Berlin 1970
Keller M., Die Kunst des 18. Jhts, (="Propyläen Kunstgeschichte", t. 10), Berlin 1971
Kubler G., Art and Architecture in Spain 1500-1900, (="The Pelican History of Art") Harmondsworth, Middlesex 1974
Levey M., Wczesny renesans, Warszawa 1972
Levey M., Dojrzały renesans, Warszawa 1980
Michałkowa J., Holenderskie i flamandzkie malarstwo rodzajowe XVII wieku, Warszawa 1954
Michałkowa J., Mistrzowie portretu niderlandzkiego XVII wieku, Warszawa 1958
von der Osten G., Vey H., Painting and Sculpture in Germany and the Netherlands 1500-1600, (="The Pelican History of Art"), Harmondsworth, Middlesex 1973
Panofsky E., Grabplastik. Vier Vorlesungen über ihren Bedeutungswandel von Alt-Ägypten bis Bernini, red. H.W. Janson, Köln 1964
Pavel J., Sztuka Czechosłowacji, Warszawa 1986
Pevsner N., Historia architektury europejskiej, Warszawa 1976
Poesche J., Die Skulptur der Renaissance in Italien, München 1990-92
Pope-Henessy J., An Introduction to Italian Sculpture, London 1963
Pope-Henessy J., Italian Renaissance Sculpture, London 1958
Rosenberg J., Slive S., Kuile E.H., Dutch Art and Architecture:1600-1800, (="The Pelican History of Art"), Harmondsworth, Middlesex 1977
Rzepińska M., Malarstwo Cinquecenta, Warszawa 1976
Rzepińska M., Siedem wieków malarstwa europejskiego (kilka wydań)
Secomska K., Malarstwo francuskie XVII wieku, Warszawa 1985
Seymour jr. C., Sculpture in Italy: 1400-1500, (="The Pelican History of Art"), Harmondsworth, Middlesex 1966
Shearman J., Manieryzm, Warszawa 1970
Tomkiewicz Wł., Rokoko, Warszawa 1988
Vanickova M., Die Kunst der Renaissance und des Manierismus in Böhmen, Praha 1982
Waźbiński Z., Malarstwo Quattrocenta, Warszawa 1972
Wittkower R., Art and Architecture in Italy: 1600-1750, (="The Pelican History of Art"), Harmondsworth, Middlesex 1982

 

Historia sztuki nowożytnej polskiej

Renesans

Ameisenowa Z., Kodeks Baltazara Behema, Warszawa 1961
Aurea Porta Rzeczypospolitej. Sztuka Gdańska od połowy XV do końca XVII wieku. Katalog, Muzeum Narodowe w Gdańsku, maj-sierpień 1997, Gdańsk 1997
Batowski Z., Marcin Kober, malarz śląski XVI wieku, "Sprawozdania z Posiedzeń Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Wydział II", XX (1928)
Bernatowicz T., Miles Christianus et Peregrinus. Fundacje Mikołaja Radziwiłła "Sierotki" w Ordynacji Nieświeskiej, Warszawa 1998
Białostocki J., Nereidy w Kaplicy Zygmuntowskiej, [w:] Treści dzieła sztuki. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Gdańsk, grudzień 1966, Warszawa 1969
Białostocki J., The Art of the Renaissance in Eastern Europe. Hungary - Bohemia - Poland, (="The Wrightsman Lectures"), Phaidon Press 1976
Białostocki J., Renesans polski i renesans europejski, [w:] Renesans. Sztuka i ideologia. Materiały Sympozjum Naukowego Komitetu Nauk o Sztuce PAN. Kraków, czerwiec 1972 oraz Sesji Naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Kielce, listopad 1973, Warszawa 1976
Białostocki J., Obszar bałtycki jako region artystyczny w XVI w., [w:] Sztuka pobrzeża Bałtyku. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Gdańsk, listopad 1976, Warszawa 1978
Burnatowa J., Ornament renesansowy w Krakowie, [w:] Studia renesansowe, t. IV, red. M. Walicki, Wrocław-Warszawa-Kraków 1964
Chojecka E., Krakowska grafika kalendarzowa i astronomiczna XVI wieku, [w:] Studia renesansowe, t. III, red. M. Walicki, Wrocław-Warszawa-Kraków 1963
Chojecka E., O tematach i formach antykizujących w grafice polskiej XVI wieku, "Biuletyn Historii Sztuki", XXXII (1970), nr 1
Chojecka E., Łukasz Cranach St. i krakowska grafika renesansowa, "Biuletyn Historii Sztuki", XXXIV (1972), nr 1
Chojecka E., Znaczenie kulturowe grafiki polskiej XVI wieku, [w:] Dawna książka i kultura. Materiały międzynarodowej sesji naukowej z okazji pięćsetlecia sztuki drukarskiej w Polsce, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1975
Chojecka E., Polska grafika renesansowa. Stan i postulaty badań, [w:] Renesans. Sztuka i ideologia. Materiały Sympozjum Naukowego Komitetu Nauk o Sztuce PAN, Kraków, czerwiec 1972 oraz Sesji Naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Kielce, listopad 1973, Warszawa 1976
Chojecka E., Związki artystyczne polskiego drzeworytu renesansowego z grafiką europejską. Krispin i Wandel Scharffenbergowie, [w:] 500-lecie polskiego słowa pisanego na Śląsku. Materiały sesji naukowej 9-11 X. 1975, Wrocław 1978
Chojecka E., Ilustracja polskiej książki drukowanej XVI i XVII wieku, Warszawa 1980
Chrościcki J., Sztuka i polityka. Funkcje propagandowe sztuki w epoce Wazów 1587-1668, Warszawa 1983
Cieślak K., Luterańskie epitafia obrazowe w kościołach Gdańska (1556-1680), "Biuletyn Historii Sztuki", XLV (1983), nr 3/4
Cieślak K., Kościół - cmentarzem. Sztuka nagrobna w Gdańsku (XV-XVIII w.). Długie "trwanie" epitafium, Gdańsk 1992
Cieślak K., Epitafia obrazowe w Gdańsku (XV-XVII w.), Wrocław-Warszawa-Kraków 1993
Cieślak K., Między Rzymem, Wittenbergą a Genewą. Sztuka Gdańska jako miasta podzielonego wyznaniowo (="Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej"), Wrocław 2000
Daranowska-Łukaszewska J., O przypadkowej genezie formy nagrobka Montelupich w kościele Mariackim w Krakowie, [w:] Między gotykiem a barokiem. Sztuka Krakowa XVI i XVII wieku, Kraków 1997
Dolczewski Z., Geneza i rozwój renesansowego nagrobka z figurą stojącą w Wielkopolsce, [w:] Studia nad renesansem w Wielkopolsce, red. T. Rudkowski, Poznań 1970
Dreścik J., Epitafium Jana Leopolity. Próba interpretacji treści, "Prace z Historii Sztuki", z. XIV (="Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego", CCCCLXXIX), Warszawa-Kraków 1977
Dutkiewicz J., Grobowce rodziny Tarnowskich w kościele katedralnym w Tarnowie, Tarnów 1932
Eckhardt J., Złotnictwo poznańskie w dobie odrodzenia, "Studia Muzealne", II (1957)
Fischinger A., Santi Gucci, architekt i rzeźbiarz królewski XVI wieku (="Biblioteka Wawelska", 3), Kraków 1969
Fischinger A., Ze studiów nad twórczością Bartłomieja Berecciego i jego warsztatu. Nagrobki Szydłowieckich i Tarnowskich, "Folia Historiae Artium", X (1974)
Fischinger A., Nagrobek Jana Olbrachta i początki rzeźby renesansowej w Polsce, [w:] Renesans, sztuka i ideologia. Materiały Sympozjum Naukowego Komitetu Nauk o Sztuce Pan. Kraków, czerwiec 1972 oraz Sesji Naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Kielce, listopad 1973, Warszawa 1976
Fischinger A., Ze studiów nad rzeźbą figuralną kaplicy Zygmuntowskiej. Pomnik króla Zygmunta I, "Studia do dziejów Wawelu", IV (1978)
Gdzie Wschód spotyka Zachód. Portret osobistości dawnej Rzeczypospolitej Polskiej 1576-1763, katalog wystawy, Muzeum Narodowe w Warszawie, oprac. J. Malinowski, Warszawa 1993
Gębarowicz M., Studia nad dziejami kultury artystycznej późnego renesansu w Polsce, Toruń 1962
Gębarowicz M., Artyści-przedsiębiorcy epoki renesansu, "Biuletyn Historii Sztuki", XXXI (1969), nr 3
Gębarowicz M., Początki malarstwa historycznego w Polsce, Ossolineum 1981
Glińska M., Plastyka kamienna na Pomorzu Zachodnim w latach 1530-1640, [w:] Sztuka Pomorza Zachodniego, red. Z. Świechowski, Warszawa 1973
Gosieniecka A., Wzory graficzne w malarstwie pomorskim drugiej połowy XVI i początków XVII wieku, [w:] Ze studiów nad sztuką XVI wieku na Śląsku i w krajach sąsiednich, materiały z konferencji, Muzeum Śląskie we Wrocławiu, red. B. Steinborn, Wrocław 1968
Gosieniecka A., Ze studiów nad malarstwem pomorskim, cz. 1: Przełom XVI i XVII wieku w malarstwie gdańskim, "Gdańskie Studia Muzealne", I (1976)
Grzybkowska T., Złoty wiek malarstwa gdańskiego na tle kultury artystycznej miasta 1520-1620, Warszawa 1990 Grzybkowska T., Artyści i patrycjusze Gdańska, Warszawa 1996
Grzybkowska T., Rzeźba XVII-XVIII wieku, [w:] Aurea Porta Rzeczypospolitej. Sztuka Gdańska od połowy XV do końca XVII wieku. Eseje, Muzeum Narodowe w Gdańsku maj-sierpień 1997, Gdańsk 1997
Grzybkowski A., Braterski uścisk na polskich nagrobkach renesansowych, [w:] Nobile Claret Opus. Studia z dziejów sztuki dedykowane Mieczysławowi Zlatowi (="Acta Universitatis Wratislaviensis", No 2016, Historia Sztuki XIII), Wrocław 1998
Harasimowicz J., Mauzoleum Górków w Kórniku, "Biuletyn Historii Sztuki", XLVII (1986), nr 2/4
Harasimowicz J., Związki artystyczne Wielkopolski i Śląska w zakresie rzeźby kamiennej w XVI i pierwszej połowy XVI wieku, "Biuletyn Historii Sztuki", LIII (1991), nr 3/4
Hornung Z., Jan Maria zwany il Mosca albo Padovano. Próba charakterystyki, "Prace Komisji Historii Sztuki", VII (1937-1938)
Hornung Z., Działalność rzeźbiarska Jana Ciniego ze Sienny w świetle nowych badań, "Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego", VII (1953)
Hornung Z., Gdańska szkoła rzeźbiarska na przełomie XVI i XVII wieku, "Teka Komisji Historii Sztuki", I (1959), (="Towarzystwo Naukowe w Toruniu. Prace Wydziału Filologiczno-Filozoficznego", t. VIII, z. 1)
Husarski W., Attyka polska i jej wpływ na kraje sąsiednie, Warszawa 1936
Iwanoyko E., Gdański okres Hansa Vredemana de Vries. Studium na temat cyklu malarskiego z Ratusza w Gdańsku (="Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prace Wydziału Filozoficzno-Historycznego. Seria: Historia Sztuki", nr 1), Poznań 1963
Iwanoyko E., Sala Czerwona ratusza gdańskiego, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1986
Jakimowicz T., Dwór murowany w Polsce w wieku XVI. Wieża - Kasztel - Kamienica, Warszawa 1978
Jakimowicz T., Temat historyczny w sztuce epoki Jagiellonów, Warszawa-Poznań 1985
Jakimowicz T., "Laus Bellica" i "Decus Fidei". Kilka uwag o pomnikach hetmana Tarnowskiego i książąt Ostrogskich w katedrze w Tarnowie, [w:] Podług nieba i zwyczaju polskiego. Studia z historii architektury, sztuki i kultury ofiarowane Adamowi Miłobędzkiemu, Warszawa 1988
Kalinowski L., Treści artystyczne i ideowe Kaplicy Zygmuntowskiej, "Studia do Dziejów Wawelu", II (1960)
Kalinowski L., Motywy antyczne w dekoracji Kaplicy Zygmuntowskiej, "Folia Historiae Artium", XII (1976)
Karpowicz M., Rzeźba około roku 1600-1630, [w:] Sztuka około roku 1600. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki zorganizowanej przy współpracy Wydziału Kultury Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie. Lublin, listopad 1972, Warszawa 1974 (lub w: M. Karpowicz, Sztuki polskiej drogi dziwne, Bydgoszcz 1994)
Karpowicz M., Sztuka polska XVII w., Warszawa 1983
Karpowicz M., Fontanna Neptuna i inspiracje weneckie w sztuce Gdańska, [w:] Ludzie, kontakty, kultura XVI-XVIII w., red. J. Kawecki i J. Tazbir, Warszawa 1997
Kębłowski J., Rzeźba (renesansowa w Wielkopolsce), [w:] Dzieje Wielkopolski, t. I: Do roku 1793, red. J. Topolski, Poznań 1969
Kębłowski J., Dzieje sztuki polskiej. Panorama zjawisk od zarania do współczesności, Warszawa 1987 - rozdział poświęcony sztuce renesansu
Kochanowska J., Kultura artystyczna na dworze książąt szczecińskich w XVI w., Szczecin 1992
Kołakowska M., Renesansowe nagrobki dziecięce w Polsce XVI i pierwszej połowy XVII wieku, [w:] Studia renesansowe, t. I, red. M. Walicki, Wrocław 1956
Kowalczyk J., Znakomita rozprawa o rzeźbie kręgu lwowskiego na przełomie XVI i XVII stulecia (M. Gębarowicz, Studia nad dziejami kultury artystycznej późnego renesansu w Polsce, Toruń 1962) (recenzja), "Biuletyn Historii Sztuki", XXVI (1964), nr 1
Kowalczyk J., Kolegiata w Zamościu, Warszawa 1968
Kowalczyk J., Portrety polskie "all`antica" w plastyce renesansowej, [w:] Treści dzieła sztuki. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Gdańsk, grudzień 1966, Warszawa 1969
Kowalczyk J., Sebastiano Serlio a sztuka polska. O roli włoskich traktatów architektonicznych w dobie nowożytnej, Ossolineum 1973
Kowalczyk J., Wille w Polsce w XVI i w pierwszej połowie XVII stulecia, "Kwartalnik Architektury i Urbanistyki", XXI (1976)
Kozakiewicz S., Początki działalności Komasków, Tesseńczyków i Gryzończyków w Polsce - okres renesansu (1520-1580), "Biuletyn Historii Sztuki", XXI (1959), nr 1
Kozakiewiczowa H., Renesansowe nagrobki piętrowe w Polsce, "Biuletyn Historii Sztuki", XVII (1955), nr 1
Kozakiewiczowa H., Spółka architektoniczno-rzeźbiarska Bernardina de Gianotis i Jana Cini, "Biuletyn Historii Sztuki", XXI (1959), nr 2
Kozakiewiczowa H., Renesans i manieryzm w Polsce, Warszawa 1978
Kozakiewiczowa H., Renesans w Polsce. Jan Maria Mosca zw. Padovano, Warszawa 1983
Kozakiewiczowa H., Renesans w Polsce. Jan Michałowicz z Urzędowa, Warszawa 1983
Kozakiewiczowa H., Rzeźba XVI wieku w Polsce, Warszawa 1984
Kozakiewiczowie H. i S., Renesans w Polsce, Warszawa 1976
Kozłowska-Tomczyk E., Jan Michałowicz z Urzędowa, Warszawa 1967
Krakowski P., Pomnik nagrobny ks. Ostrogskich, [w:] Studia renesansowe, t. II, red. M. Walicki, Wrocław 1957
Kraków w dobie renesansu, Kraków 1989
Krzyżanowski L., Plastyka nagrobna Wilhelma van den Blocke, "Biuletyn Historii Sztuki", XIX (1958), nr 3/4
Krzyżanowski L., Rzeźba kamienna na Pomorzu w drugiej połowie XVI i w pierwszej połowie XVII w., "Biuletyn Historii Sztuki", XXIX (1967), nr 1
Krzyżanowski L., Gdańskie nagrobki Kosów i Bahrów, "Biuletyn Historii Sztuki", XXX (1968), nr 4
Krzyżanowski L., Blocke Abraham van den, [biogram w:] Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających (zmarłych przed 1966 r.). Malarze-rzeźbiarze-graficy, t. I, Warszawa 1971
Krzyżanowski L., Rozwój nowożytnego mecenatu mieszczańskiego w Gdańsku w XVI w., [w:] Funkcja dzieła sztuki. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Szczecin, listopad 1970, red. E. Studniarowa, Warszawa 1972
Krzyżanowski L., Niderlandyzm w Gdańsku, [w:] Sztuka pobrzeża Bałtyku. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Gdańsk, listopad 1976, Warszawa 1978
Kunkel R.N., Jan Baptysta Wenecjanin, budowniczy i obywatel płocki, "Biuletyn Historii Sztuki", XLV (1983), nr 1
Kunkel R.N., Renesansowa katedra płocka i jej twórca Bernardinus de Gianotis, "Biuletyn Historii Sztuki", XLIX (1987), nr 3/4
Kusztelski A., O trzech nieatrybuowanych renesansowych nagrobkach biskupich w katedrze poznańskiej, "Biuletyn Historii Sztuki", LI (1989), nr 2
Ljubčenko V.F., L`vivs`ka skul`ptura XVI-XVII stolit`, Kyiv 1981
Łoziński J.Z., Grobowe kaplice kopułowe w Polsce 1520-1620, Warszawa 1973
Łoziński W., Sztuka lwowska w XVI i XVII wieku. Architektura i rzeźba, Lwów 1901
Mańkowski T., Od renesansu włoskiego do północnego. Ustęp z dziejów rzeźby w Polsce, "Biuletyn Historii Sztuki i Kultury", X (1948), nr 3/4
Markham-Schulz A., Gianmaria Mosca called Padovano: a Renaissance Sculptor in Italy and Poland, , t. I & II, The Pensylvania State University Press, University Park, PA, 1998
Mikocka K., Nagrobki Stefana Batorego i Anny Jagiellonki w katedrze wawelskiej. Kilka uwag i hipotez, "Rocznik Historii Sztuki", XIV (1984)
Mikocka-Rachubowa K., Vladimir F. Ljubčenko, L`vivs`ka skul`ptura XVI-XVII stolit`, Kyiv 1981 (recenzja), "Biuletyn Historii Sztuki", L (1988), nr 3
Mikocka-Rachubowa K., Mistrz nagrobka Provany - rzeźbiarz krakowski przełomu XVI i XVII wieku, "Rocznik Historii Sztuki", XX (1994)
Mikocka-Rachubowa K., Abraham van den Block, [biogram w:] Allgemeines Künstler-Lexikon. Die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, t. XI, K.G. Saur: München-Leipzig 1995
Mikocki T., Antyczne pierwowzory gdańskiego posągu Neptuna, "Porta Aurea", II (1993)
Miłobędzki A., Ze studiów nad urbanistyką Zamościa, "Biuletyn Historii Sztuki", XV (1953), nr 3/4
Miodońska B., Małopolskie malarstwo książkowe 1320-1540, Warszawa 1993
Miodońska B., Miniatury Stanisława Samostrzelnika, Warszawa 1983
Miziołek J., Sacrarium fieri pulchrum, firmum ac solidum: wawelskie tabernakulum Padovana, "Studia Waweliana", II (1993)
Mossakowski S., Proweniencja artystyczna twórczości Bartłomieja Berreciego w świetle dekoracji kaplicy Zygmuntowskiej, "Biuletyn Historii Sztuki", XLVII (1986), nr 2-4
Mossakowski S., Kiedy, jak i przez kogo wznoszona była i dekorowana Kaplica Zygmuntowska, "Kwartalnik Historii Kultury Materialnej", IXL (1994), nr 2
Niderlandyzm w sztuce polskiej. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Toruń, grudzień 1992, red. T. Hrankowska, Warszawa 1995
Pałubicki J., Rzeźba kamienna w Gdańsku w latach 1517-1585, "Gdańskie Studia Muzealne", III (1981)
Ratusz w miastach północnej Europy. Materiały z sesji "Ratusz w miastach nadbałtyckich", Gdańsk 1997
Renesans. Sztuka i ideologia. Materiały Sympozjum Naukowego Komitetu Nauk o Sztuce PAN, Kraków, czerwiec 1972 oraz Sesji Naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Kielce, listopad 1973, Warszawa 1976
Ross J., Związki Słowacczyzny i Małopolski w dziedzinie rzeźby nagrobkowej z okresu renesansu i manieryzmu, "Folia Historiae Artium", V (1968)
Rożek M., Jan Maria Padovano twórcą nagrobka prymasa Andrzeja Krzyckiego w Gnieźnie, "Biuletyn Historii Sztuki", XLV (1983), nr 1
Samek J., Dzieje złotnictwa w Polsce, Warszawa 1993 - rozdz. poświęcony złotnictwu renesansowemu
Skuratowicz J., Z badań nad rzeźba nagrobną w Polsce. Nagrobki Czarnkowskich w Czarnkowie i Górków w Kórniku, [w:] Renesans. Sztuka i ideologia. Materiały Sympozjum Naukowego Komitetu Nauk o Sztuce PAN, Kraków, czerwiec 1972 oraz Sesji Naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Kielce, listopad 1973, Warszawa 1976
Sławska A., Sztuka renesansu i manieryzmu - malarstwo i rzeźba, [w:] Dzieje Wielkopolski, t. I, red. J. Topolski, Poznań 1969
Smoleń M., Nagrobek podskarbiego Mikołaja Szydłowieckiego w Szydłowcu, "Ikonotheka", IX (1995)
Studia nad renesansem w Wielkopolsce, red. T. Rudkowski, Poznań 1970
Sztuka około roku 1600. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki zorganizowanej przy współpracy Wydziału Kultury Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie. Lublin, listopad 1972, Warszawa 1974
Szydłowska W., Pomnik grobowy Batorych w Barczewie na Warmii, "Studia Pomorskie", I (1957)
Tatarkiewicz W., Nagrobki z figurami klęczącymi, [w:] Studia renesansowe, t. I, red. M. Walicki, Wrocław 1956
Tomkiewicz W., Pisarze polskiego Odrodzenia o sztuce, Wrocław 1955
Tomkiewicz W., "Lament opatowski". (Próba interpretacji treści), "Biuletyn Historii Sztuki", XXII (1960)
Tylicki J., Wilhelm II van der Meer (ok. 1569-1621), [biogram w:] Słownik Biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, red. S. Gierszewski, t. III: L-P, red. Z. Nowak, Gdańsk 1997
Walicki M., Malarstwo polskie. Gotyk - renesans - wczesny manieryzm, Warszawa 1961
Walicki M., Tomkiewicz Wł., Ryszkiewicz A., Malarstwo polskie. Manieryzm - barok, Warszawa 1971
Wolf-Łozińska B., Malowidła stropów polskich 1. połowy XVI w. Dekoracje roślinne i kasetonowe, Warszawa 1971
Woziński A., Rzeźba XV-XVI wieku, [w:] Aurea Porta Rzeczypospolitej. Sztuka Gdańska od połowy XV do końca XVII wieku. Eseje, Muzeum Narodowe w Gdańsku, maj-sierpień 1997, Gdańsk 1997
Wyrobisz A., Pomniki nagrobne mieszczan w Polsce w XVI-XVII wieku, "Kwartalnik Historii Kultury Materialnej", XXXVIII (1990), nr 1/2
Zlat M., Zamek w Krasiczynie, [w:] Studia renesansowe, t. III, red. M. Walicki, Wrocław-Warszawa-Kraków 1963
Zlat M., Leżące figury zmarłych w polskich nagrobkach XVI w., [w:] Treści dzieła sztuki. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Gdańsk, grudzień 1966, Warszawa 1969
Zlat M., Typy osobowości w polskiej sztuce XVI w., [w:] Renesans. Sztuka i ideologia. Materiały Sympozjum Naukowego Komitetu Nauk o Sztuce PAN, Kraków, czerwiec 1972 oraz Sesji Naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Kielce, listopad 1973, Warszawa 1976
Zlat M., Nobilitacja przez sztukę - jedna z funkcji mieszczańskiego mecenatu w XV i XVI w., [w:] Sztuka miast i mieszczaństwa XV-XVIII wieku w Europie Środkowowschodniej, red. J. Harasimowicz, Warszawa 1990
Zlat M., Ratusz - zamek mieszczan: symbolika typu architektonicznego i jego form, [w:] Ratusz w miastach północnej Europy. Materiały z sesji "Ratusz w miastach nadbałtyckich", Gdańsk 1997

Barok

Baranowski A., Nurty, formy i centra barokowej architektury sakralnej w Wielkim Księstwie Litewskim, "Biuletyn Historii Sztuki", XLVI (1984)
Bartczakowa A., Jakub Fontana - architekt polski XVIII wieku, Warszawa 1970
Błachut J.A., Budownictwo małopolskiej prowincji reformatorów w XVII wieku w świetle ustawodawstwa zakonnego, "Kwartalnik Architektury i Urbanistyki", XIX (1974)
Brykowska M., Architektura karmelitów bosych, Warszawa 1991
Chrościcki J., Sztuka i polityka. Funkcje propagandowe sztuki w epoce Wazów 1589-1668, Warszawa 1983
Chrzanowski T., Geografia niderlandyzmu polskiego, [w:] Niderlandyzm w sztuce polskiej. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Toruń, grudzień 1992, red. T. Hrankowska, Warszawa 1995
Chrzanowski T., Portret staropolski, Warszawa 1995
Chrzanowski T., Uwagi o intelektualiście kolekcjonerze w Polsce na przełomie renesansu i baroku, [w:] Mecenas, kolekcjoner, odbiorca. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Katowice, listopad 1981, Warszawa 1984
Cieślak K., Epitafia obrazowe w Gdańsku (XV-XVII w.), Wrocław-Warszawa-Kraków 1993
Ciołek G., Ogrody polskie, Warszawa 1978
Dalbor W., Pompeo Ferrari 1660-1736. Działalność architektoniczna w Polsce, Warszawa 1938
Dobrowolski T., Polskie malarstwo portretowe. Ze studiów nad sztuką epoki sarmatyzmu, Kraków 1948
Dobrzycka A., Jerzy Wilhelm Neunhertz, malarz śląski, Poznań 1958
Dziubkowa J., Vanitas. Portret trumienny na tle sarmackich obyczajów pogrzebowych, katalog wystawy, Poznań 1996
Gdzie Wschód spotyka się z Zachodem. Portrety osobistości dawnej Rzeczypospolitej 1576-1763, katalog wystawy, Warszawa 1993
Gębarowicz M., Mecenat Jana III na tle kultury sarmatyzmu, [w:] tegoż, Szkice z historii sztuki XVII w., Toruń 1996
Gębarowicz M., Portret XVI-XVIII wieku we Lwowie, Wrocław-Warszawa-Kraków 1969
Gieysztor-Miłobędzka A., Wnętrze sakralne w pierwszej połowie XVIII wieku, "Biuletyn Historii Sztuki", XLII (1980)
Grzybkowska T., Andrzej Stech, malarz gdański, Warszawa 1979
Grzybkowska T., Złoty wiek malarstwa gdańskiego na tle kultury artystycznej miasta 1520-1620, Warszawa 1990
Hentschel W., Die sächsische Baukunst des 18. Jahrhunderts in Polen, t. I-II, Berlin 1967
Hornung Z., Bernard Merettini i jego główne dzieła - kościół pomisjonarski w Horodeńce, ratusz w Buczaczu i katedra Sw. Jura we Lwowie, "Prace Komisji Historii Sztuki PAU", V (1933-34)
Hornung Z., Jan de Witte - architekt kościoła dominikanów we Lwowie, red. J. Kowalczyk, Warszawa 1995
Hornung Z., Majster Pinsel Snycerz. Karta z dziejów polskiej rzeźby barokowej, Wrocław 1976
Hornung Z., Problem rokoka w architekturze sakralnej XVIII wieku, Wrocław 1972
Hornung Z., Stanisław Stroiński, 1719-1802, Lwów 1935
Iwanoyko E., Apoteoza Gdańska. Program ideowy malowideł stropu Wielkiej Sali Rady w Gdańskim Ratuszu Głównego Miasta, Gdańsk 1976
Iwanoyko I., Bartłomiej Strobel, Poznań 1957
Kaczmarzyk D., Warszawski ośrodek rzeźbiarski czasów saskich [w:] Warszawa XVIII wieku, z. 3, Warszawa 1975
Kalinowska K., Malowane stropy w kamienicach Torunia XVI-XVIII w., Warszawa 1995
Karpowicz M., Andreas Sluter w Polsce. Dzieła i inspiracje [w:] Rokoko. Studia nad sztuką 1 połowy XVIII wieku. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki i Muzeum Śląskiego we Wrocławiu, Wrocław, październik 1968, Warszawa 1970
Karpowicz M., Barok w Polsce, Warszawa 1991
Karpowicz M., Działalność artystyczna Michelangela Palloniego w Polsce, Warszawa 1967
Karpowicz M., Jerzy Eleuter Siemiginowski, malarz polskiego baroku, Wrocław 1974
Karpowicz M., Sztuka baroku w Polsce, Warszawa 1988
Karpowicz M., Sztuka oświeconego sarmatyzmu, Warszawa 1970
Karpowicz M., Sztuka polska XVIII wieku, Warszawa 1985
Karpowicz M., Sztuka Warszawy czasów Jana III, Warszawa 1987
Karpowicz M., Sztuka Warszawy drugiej połowy XVII wieku, Warszawa 1975, wyd. 2
Koniusz T., Taddeo Polacco z Zielonej Góry, Zielona Góra 1960
Kopera F., Malarstwo w Polsce od XVI do XVIII wieku, Kraków 1926 (="Dzieje malarstwa w Polsce", 2)
Kowalczyk J., Andrea Pozzo a późny barok w Polsce, "Biuletyn Historii Sztuki", 27 (1975)
Kowalczyk J., Andrea Pozzo a późny barok w Polsce, cz. 1: Traktat i ołtarze, cz. 2: Freski sklepienne, "Biuletyn Historii Sztuki", 37 (1975), nr 2, s. 162-178; nr 4, s. 335-350
Kowalczyk., Dwór artystyczny Jana Zamoyskiego Sobiepana, [w:] Sarmatia artistica. Księga pamiątkowa ku czci prof. Władysława Tomkiewicza, Warszawa 1968
Kowalczyk J., Kontakty Polaków z artystami i sztuką Wenecji na przełomie XVI i XVII w., [w:] Sztuka około roku 1600. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, zorganizowanej przy współudziale Wydziału Kultury Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie, Lublin, listpad 1972, Warszawa 1974
Kowalczyk J., Latynizacja i okcydentalizacja architektury grecko-katolickiej w XVIII wieku, "Biuletyn Historii Sztuki", XLII (1980)
Kowalczyk J., Ze studiów nad geografią lwowskiej rzeźby rokokowej [w:] Rokoko, sztuka 1 połowy XVIII wieku. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki i Muzeum Śląskiego we Wrocławiu, Wrocław, październik 1968, Warszawa 1970
Kreglewska-Foksowicz E., Wielkopolskie rezydencje 1 poł. XVIII w., [w:] Sztuka 1 poł. XVIII wieku. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Rzeszów, listopad 1978, Warszawa 1981
Kręglewska-Foksowicz E., Mecenat dworski i mieszczański w Lesznie w XVII i XVIII w., [w:] Mecenas, kolekcjoner, odbiorca. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Katowice, listopad 1981, Warszawa 1984
Kruszelnicki Z., Historyzm i kult przeszłości w sztuce pomorskiej, Warszawa-Poznań-Toruń 1984
Lileyko J., Zamek warszawski - rezydencja króla i siedziba władz Rzeczypospolitej 1569-1763, Warszawa 1984
Linette E., Jan Catenazzi - architekt i jego dzieło w Wielkopolsce, Warszawa 1973
Lorentz S., Efraim Szreger - architekt polski XVIII wieku, Warszawa 1986
Lorentz S., Jan Krzysztof Glaubitz - architekt wileński XVIII wieku, Warszawa 1937
Łoziński J., Grobowe kaplice kopułowe w Polsce 1520-1620, Warszawa 1973
Małkiewicz A., Kościół śś. Piotra i Pawła w Krakowie, Kraków 1985
Małkiewicz A., Udział Nataniela Wąsowskiego w budowie kościoła kolegium jezuitów (obecnie farnego) w Poznaniu, "Folia Historiae Artium", 26 (1990)
Miłobędzki A., Architektura polska XVII wieku, Warszawa 1980
Miłobędzki A., Główne nurty i zjawiska w architekturze polskiej 1 ćw. XVIII w., [w:] Sztuka 1 poł. XVIII wieku. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Rzeszów, listopad 1978, Warszawa 1981
Miłobędzki A., Kościoły ścienno-filarowe [w:] Rokoko. Sztuka pierwszej połowy XVIII wieku .Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki i Muzeum Śląskiego we Wrocławiu, Wrocław, październik 1968, Warszawa 1970
Miłobędzki A., Niderlandzka i niderlandyzująca architektura jako zjawisko kulturowe i artystyczne 1550-1630, [w:] Niderlandyzm w sztuce polskiej. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Toruń, grudzień 1992, red. T. Hrankowska, Warszawa 1995
Miłobędzki A., Wiedeńskie kościoły centralno-podłużne a późnobarokowa architektura ziem polskich, "Rocznik Historii Sztuki", XVI (1986)
Morelowski M., Znaczenie baroku wileńskiego XVIII stulecia, Wilno 1940
Morka M., Polski nowożytny portret konny i jego europejska geneza, Wrocław-Kraków-Warszawa 1986
Morka M., Wzorce graficzne polskiego malarstwa batalistycznego w XVII wieku, "Biuletyn Historii Sztuki", XLVI (1984)
Mossakowski S., Tylman z Gameren - architekt polskiego baroku, Wrocław 1973
Orańska J., Szymon Czechowicz 1680-1775, Poznań 1948
Pagaczewski J., Geneza i charakterystyka sztuki Baltazara Fontany, "Rocznik Krakowski", 30 (1938)
Pasierb J., Malarz gdański Herman Han, Warszawa 1974
Portret typu sarmackiego w wieku XVII w Polsce, Czechach i na Węgrzech, red. E. Śnieżyńska-Stolot, Kraków 1985(="Seminaria Niedzickie", 2)
Putkowska J., Przemiany w projektowaniu warszawskich ogrodów królewskich od początku XVII do połowy XVIII wieku, [w:] Królewskie ogrody w Polsce. Materiały sesji naukowej. Warszawa 10-11 maja 2001 roku, red. M. Szafrańska, Warszawa 2001
Ruszczycówna J., Portret polski XVII i XVIII wieku, katalog wystawy, Warszawa 1977
Ryszkiewicz A., Polski portret zbiorowy, Wrocław-Kraków-Warszawa 1961
Samek J., Polskie rzemiosło artystyczne - czasy nowożytne, Warszawa 1984
Skuratowicz J., Renesansowe kaplice grobowe z XVI i pierwszej połowy XVII w. w Wielkopolsce, [w:] Studia nad renesansem w Wielkopolsce, red. T. Rudkowski, Poznań 1970
Sławska A., Malarstwo wielkopolskie 1520-1650, katalog wystawy, Poznań 1952
Starzyński J., Wilanów. Dzieje budowy pałacu za Jana III, wyd. 2, Warszawa 1977
Stoga A., Quadratura w malarstwie polskim XVIII wieku. Malowidła na sklepieniach, "Biuletyn Historii Sztuki", XLII (1980)
Szymański St., Wystroje malarskie kościołów drewnianych, Warszawa 1970
Tatarkiewicz Wł., Daty przełomowe w nowożytnej architekturze w Polsce, [w:] tegoż, O sztuce polskiej XVII i XVIII w. Architektura - rzeźba, Warszawa 1966
Tatarkiewicz Wł., Typ lubelski i kaliski w architekturze XVII w., [w:] tegoż, O sztuce polskiej XVII i XVIII w. Architektura - rzeźba, Warszawa 1966
Tomkiewicz Wł., Czynniki kształtujące sztukę polską w XVII w., "Rocznik Historii Sztuki", 11 (1976)
Tomkiewicz Wł., Dolabella, Warszawa 1959
Tomkiewicz Wł., Pędzlem rozmaitym. Malarstwo okresu Wazów w Polsce, Warszawa 1970
Tomkiewicz Wł., Z dziejów polskiego mecenatu artystycznego w wieku XVII, Wrocław 1952
Tylicki J., Bartłomiej Strobel, malarz epoki wojny trzydziestoletniej, t. 1-2, Toruń 2000
Walicki M., Malarstwo polskie. Gotyk - renesans - wczesny manieryzm, Warszawa 1961
Walicki M., Tomkiewicz W., Ryszkiewicz A., Malarstwo polskie. Manieryzm - barok, Warszawa 1971
Witwińska M., Topografia i kierunki malarstwa ściennego w Polsce około połowy XVIII wieku, "Biuletyn Historii Sztuki", 43 (1981), nr 2
Wróblewska K., Malarstwo Warmii i Mazur od XV do XIX wieku, Olsztyn 1978
Zagórowski O., Architekt Kacper Bażanka, "Biuletyn Historii Sztuki", XVIII (1956)

 

Nauki pomocnicze historii sztuki

Literatura ogólna

Semkowicz Wł., Encyklopedia nauk pomocniczych historii, oprac. B. Wyrozumska, Kraków 1999
Szymański J., Nauki pomocnicze historii od schyłku IV do końca XVIII w. (kilka wydań)

Literatura szczegółowa

Paleografia, Sfragistyka, Numizmatyka, Heraldyka

Fabijański W., Dawne pieczęcie na Dolnym Śląsku, Wrocław 1980
Haisig M., Herb Chojnowa w świetle dokumentacji historycznej, [w:] Chojnów dawniej i dziś. Szkice i materiały, red. R. Gładkiewicz, Chojnów-Wrocław 1992, s. 114-122
Haisig M., Herb miasta Legnicy. Jego geneza i symbolika, "Szkice Legnickie", 5 (1969), s. 5-20
Haisig M., Herby dynastyczne Piastów i początki godła państwowego Polski, [w:] Piastowie w dziejach Polski. Zbiór artykułów z okazji trzechsetnej rocznicy wygaśnięcia dynastii Piastów, red. R. Heck, Wrocław i in., Wrocław 1975, s. 149-166
Haisig M., Studia nad legendą pieczęci miejskiej, Wrocław 1953
Haisig M., Śląsk w monetach, medalach i pieczęciach, Wrocław 1951
Łagiewski M., Herb Wrocławia w architekturze miasta, Wrocław i in. 1993, s. 15-63
Marcisz B., Karnicka M., Biskupstwo Wrocławskie w numizmatyce i sfragistyce, Wrocław 1997
Michniewicz Z., Biały orzeł na grobowcu Henryka IV we Wrocławiu, "Roczniki Sztuki Śląskiej", 1 (1959), s. 34-45
Piech Z., Ikonografia pieczęci Piastów, Kraków 1993
Porębski St. A., Paleografia łacińska, Warszawa 1997, s. 7-18
Przała J., Daty, monogramy i gmerki na bramie zamku w Brzegu, "Biuletyn Historii Sztuki", 24 (1962), z. 3-4, s. 400-409
Smacka J., Dukaty Jana V Turzona, biskupa wrocławskiego, "Roczniki Sztuki Śląskiej", 4 (1967), s. 210-212
Szwagrzyk J.A., Pieniądz na ziemiach polskich X-XX w., Wrocław 1990
Trelińska B., Gotyckie pismo epigraficzne w Polsce, Lublin 1991
Więcek A., Medale pamiątkowe Jerzego Wilhelma księcia legnicko-brzesko-wołowskiego (w 280- rocznicę śmierci ostatniego Piasta śląskiego 1675-1955), "Kwartalnik Opolski", 1 (1955), z. 3-4, s. 103-115
Wrzesińska J., Problematyka heraldyczna w gotyckiej architekturze Wrocławia, [w:] Z dziejów sztuki śląskiej, red. Z. Świechowski, Warszawa 1978, s. 203-246
Zlat M., Znaki kamieniarskie jako źródło w świetle badań wrocławskiego ratusza, "Roczniki Sztuki Śląskiej", 1 (1959), s. 78-81

Historia uzbrojenia i ubioru wojskowego

Dell` Aqua A., Praxis ręczna działa, przygotowanie, wstęp i komentarz T. Nowak, Wrocław-Warszawa-Kraków 1969
Bielecki Z., Polskie szable pamiątkowe, Warszawa 1980
Bielecki Z., Polskie szable XX w., Warszawa 1980
Bocheński Z., Polskie szyszaki wczesnośredniowieczne, Warszawa 1930
Dziewanowski Wł., Zarys dziejów uzbrojenia w Polsce, Warszawa 1935
Förster G., Hoch P., Müller R., Uniformen europäischen Armeen, Berlin 1978
Głosek M., Nadolski A., Miecze średniowieczne z ziem polskich, Łódź 1970
Goetz D., Die Anfänge der Artillerie, Berlin 1985
Gradowski M., Żygulski Z. jun., Słownik polskiej terminologii uzbrojenia historycznego, Warszawa 1982
Kajzer L., Uzbrojenie i ubiór rycerski w średniowiecznej Małopolsce w świetle źródeł ikonograficznych, Wrocław 1976
Kwaśniewicz Wł., Szabla polska od XV do końca XVIII wieku. Szkice o konstrukcji, typologii i symbolice, Zielona Góra 1988
Lauts J., Alte deutsche Waffen, Burg b. M. 1938
Ledóchowski St., Polskie szable bojowe, Warszawa 1980
Ledóchowski St., Polskie szable paradne, Warszawa 1980
Müller H., Kunter F., Europäische Helme aus der Sammlung des Museums für deutsche Geschichte, Erfurt 1971
Nadolski A., Broń i strój rycerza polskiego w średniowieczu, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1979
Nadolski A., Studia nad uzbrojeniem polskim w X, XI, i XII wieku, Łódź 1954
Schöbel J., Prunkwaffen. Waffen und Rüstungen aus dem Historischen Museum Dresden, Leipzig 1973
Swaryczewski A., Płatnerze krakowscy, Warszawa-Kraków 1987
Thomas B., Deutsche Plattnerkunst, München 1944
Uzbrojenie w Polsce średniowiecznej 1350-1450, red. A. Nadolski, Łódź 1990
Wagner E., Ars bella gerendi. Aus dem Soldatenleben im Dreissigjährigen Krieg, Praha 1980
Wagner E., Hieb- und Stichwaffen, Prag 1975
Żołnierz polski. Ubiór, uzbrojenie i oporządzenie od wieku XI do roku 1960, Warszawa
Żygulski Z., Broń w dawnej Polsce na tle uzbrojenia Europy i Bliskiego Wschodu, Warszawa 1982
Żygulski Z., Broń wschodnia. Turcja, Persja, Indie, Japonia, Warszawa 1983
Żygulski Z., Stara broń w polskich zbiorach, Warszawa 1982
Żygulski Z., Wielecki H., Polski mundur wojskowy, Kraków 1988

Historia mebli

Disertori A. et al., Meble XVIII wieku, przeł. K. i E. Kabatcowie et al., Warszawa 1996
Gostwicka J., Dawne łóżka, Warszawa 1987
Gostwicka J., Dawne meble polskie, Warszawa 1965
Gostwicka J., Dawne szafy, Warszawa 1981
Gostwicka J., Włoskie meble renesansowe w zbiorach wawelskich, Warszawa 1954
Haase G., Dresdener Möbel des 18. Jahrhunderts, Leipzig 1983
Hinz S., Wnętrza mieszkalne i meble. Od starożytności po współczesność, przeł. B. Ostrowska,Warszawa-Berlin 1976-80
Idea Thoneta. Meble z drewna giętego i rur stalowych, katalog wystawy, Muzeum Architektury we Wrocławiu, Instytut Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie, Muzeum Narodowe w Poznaniu, oprac. C. Rose, U. Peters, przeł. R. Wierzbicki, Nürnberg 1989
Kreisel H., Die Kunst des deutschen Möbels, t. 1: Von den Anfängen bis zum Hochbarock, München 1968; t. 2: Spätbarock und Rokoko, München 1970
Maszkowska B., Z dziejów polskiego meblarstwa okresu Oświecenia, Wrocław 1956
Styles, meubles, decors, Paris 1972 - t. 1: Du moyen age au Louis XV; t. 2: Du Louis XVI a nos jours

Historia zdobnictwa i ornamentu

Barasch F.K., The Grotesque. A Study in Meanings, The Hague-Paris 1971
Fantastische Formen. Ornamente von Dürer bis Boucher, red. G. Unverfehrt, katalog wystawy, Göttingen 1992
Gombrich E.H., Ornament und Kunst. Schmucktrieb und Ordnungssinn in der Psychologie des dekorativen Schaffens, Stuttgart 1982
Grabar O., The Meditation of Ornament, Oxford 1992
Kroll F.-L., Das Ornament in der Kunsttheorie des 18. Jahrhunderts, Hildesheim-Zürich-New York 1987
Meyer F.S., Handbuch der Ornamentik, Leipzig 1986
de Mourant, H., Historia sztuki zdobniczej od pradziejów do współczesności, Warszawa 1981
Smodin M., Howard M., Ornament. A Social History Since 1450, New Haven-London 1996
Warncke C.-P., Die ornamentale Groteske in Deutschland 1500-1650, t. 1 i 2, Berlin 1979

Historia ubioru

Bartkiewicz M., Odzież i wnętrza domów mieszczańskich w Polsce w drugiej połowie XVI i w XVII wieku, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1974
Błotnicki T., Zarys historji ubiorów z uwzględnieniem historji haftów i tkanin, Kraków 1930
Chruszczyńska J., Pasy kontuszowe z polskich manufaktur i pracowni w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, Warszawa 1995
Fingerlin I., Gürtel des hohen und späten Mittelalters, München-Berlin 1971
Gutkowska M., Historia ubiorów. Atlas, Lwów-Warszawa 1932
Gutkowska-Rychlewska M., Historia ubiorów, Wrocław-Warszawa-Kraków 1968
Mańkowski T., Pasy polskie, Kraków 1938
Szyller E., Historia ubiorów, Warszawa 1960
Šroňkova O., Die Mode der gotischen Frau, Prag 1954
Taszycka M., Pasy wschodnie, (="Katalogi zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie", t. IV: Pasy kontuszowe, 1), Kraków 1990
Taszycka M., Polskie pasy kontuszowe, Kraków-Wrocław 1985
Thiel E., Geschichte des Kostüms. Europäische Mode von der Antike bis zur Gegenwart, Berlin 1980
Toussaint-Samat M., Historia stroju, przeł. K. Szeżyńska-Maćkowiak, Warszawa 1998
Turska K., Ubiór dworski w Polsce w dobie pierwszych Jagiellonów, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1987

 

Komputerowe techniki dokumentacji zabytków

Heusinger L., Marburger Informations-, Dokumentations- und Administrations-System (MIDAS). Handbuch (3 wyd.), München-London-Paris 1994
KrämerK., Museumsinformatik und Digitale Sammlung, Wien 2001
Müller W., Kunstgeschichte und Computer, Deutscher Kunstverlag 1987
Seidel-Grzesińska A., Inwentaryzacja Zabytków Sztuki Dolnego Śląska w Systemie MIDAS, [w:] Infobazy 99, Gdańsk 1999

 

Proseminarium - Ikonografia

Słowniki, podręczniki, opracowania ogólne

Braun J., Tracht und Attribute der Heiligen in der deutschen Kunst, Stuttgart 1943
Ferguson G., Signs and Symbols in Christian Art, New York 1961
Forstner D., Świat symboliki chrześcijańskiej, przeł. i oprac. W. Zakrzewska, P. Pachciarek, R. Turzyński, Warszawa 1990
Graves R., Mity greckie, wyd. 2, Warszawa 1968
Henkel A., Schöne A., Emblemata. Handbuch zur Sinnbildkunst des XVI. und XVII. Jahrhunderts, Stuttgart 1967
Kaftal G., Saints in Italian Art, t. 1-2, Florence 1952, 1965
Künstle K., Ikonographie der christlichen Kunst, t. 1-2, Freiburg i. Br. 1926-1928
Lurker M., Słownik obrazów i symboli biblijnych, Poznań 1989
Male E., L`art religieux en France, t. 1-4, kilka wydań od 1905
van Marle R., Iconographie de l`art profane, au moyen age et a la Renaissance et la decoration des demeures, t. 1-2, La Haye 1931-32
Parandowski J., Mitologia, wiele wydań
Pauly A., Wissowa G., Real-Encyclopädie der klassischen Altertums-wissenschaft, Stuttgart 1894 i nast.
Pigler A., Barockthemen. Eine Auswahl von Verzeichnissen zur Ikonographie des 17. und 18. Jahrhunderts, t. 1-2, Budapest 1956
Podręczna encyklopedia biblijna, red. E. Dąbrowski, t. 1-2, Lublin 1959
Reau L., Iconographie de l`art chretien, t. 1-3 (6 woluminów), Paris 1955-59
Ripa C., Iconologia, t. 1-2, reprint, Torino 1986
Rops D., Amiot F., Apokryfy Nowego Testamentu, Londyn 1955
Roscher W.H., Ausführliches Lexikon der griechischen und römischen Mythologie, Leipzig 1884 i nast.
Sachs H., Badstübner E., Neumann H., Christliche Ikonographie in Stichworten, Leipzig 1980
Schiller G., Ikonograhie der christlichen Kunst, Kassel 1969
de Tervarent G., Attributs et symboles dans l`art profane, 1450-1600, Geneve 1959
de Voragine J., Złota Legenda, (wybór), Warszawa 1955
Zieliński T., Starożytność bajeczna (różne wydania)

 

Historia sztuki nowoczesnej powszechnej

Adolph von Menzel. 1815-1905, red. C. Keisch, M.U. Rieman-Reyher, New Haven-London 1996
Andrews K., The Nazarenes. A Brotherhood of German Painters in Rome, Oxford 1964
Antal F., Füsseli Studien, Dresden 1973
Ash R., The Impressionists and their Art, London 1983
Baltic Light. Early Open Air Painting in Denmark und North Germany, New Haven-London 2000
Barielle J.-F., The Life and Work of Vincent van Gogh, Paris 1984
Baur Ch., Neugotik, München 1981 (kserokopia w bibliotece IHSzt)
Black J., Europa XVIII wieku 1700-1789, Warszawa 1997
von Buttlar A., Der Landschaftsgarten, Köln 1989
Chaunu P., Cywilizacja wieku oświecenia, Warszawa 1989
Cormack M., The Paintings of Thomas Gainsborough, Cambridge 1991
Dorment R., British Painting in the Philadelphia Museum of Art from the Seventeenth through the Nineteenth Century, Philadelphia Museum of Art 1986
Düchtin H., Paul Cezanne 1839-1906, Nature into Art, Köln 1989
von Einem H., Deutsche Malerei des Klassizismus und der Romantik 1760 bis 1840, München 1978
Eugene Delacroix, katalog wystawy, Zürich-Frankfurt am Main 1987
Fleckner U., Abbild und Abstraktion. Die Kunst des Porträts im Werk von J.-A.-D. Ingres, Mainz 1995
Forssman E., Karl Friedrich Schinkel, München 1981
Friedländer W., David to Delacroix, Harvard University Press 1952 (lub późniejsze wydanie)
Geller K., Malarstwo francuskie XIX w., Warszawa 1990
Herrmann L., British Landscape Painting of the 18th Century, London 1973
Hilton T., Pre-Raphaelits, London 1987
Hitchcock H.-R., Die Architektur des 19. und 20. Jahrhunderts, München 1994
Hofstätter H., Symbolizm, Warszawa 1987
Honour H., Neoklasycyzm, Warszawa 1972
Jacques-Louis David, tekst: L. de Nanteuil, New York 1985
Jensen J.Ch., Caspar David Friedrich. Leben und Werk, Köln 1983
Johnson D., Jacques-Louis David. Art in Metamorphosis, Princeton, New Jersey 1993
Junghanns K., Der Deutsche Werkbund. Sein erstes Jahrzehnt, Berlin 1982
Juszczak W., Postimpresjoniści, Warszawa 1985 (lub wcześniejsze wydanie)
von Kalnein W., Architecture in France in the Eighteenth Century, (="Pelican History of Art"), Harmondsworth, Middlesex 1995
Kaufmann E., Architecture in the Age of Reason, New York 1955
Keller H., Die Kunst des 18. Jahrhunderts, (="Propyläen Kunstgeschichte", 10), Frankfurt am Main-Berlin-Wien 1971
Kępiński Z., Impresjonizm, Warszawa 1986 (lub wcześniejsze wydanie)
Kieß W., Urbanismus im Industiezeitalter, Berlin 1991
Konopacki A., Prerafaelici, (="W kręgu sztuki"), Warszawa 1989
Konopacki A., William Blake, (="W kręgu sztuki"), Warszawa 1987
Kosowska I., "Caprichos" Francisco Goyi. Nowa forma cyklu w grafice, "Rocznik Historii Sztuki", XXII (1996)
Kotula A., Krakowski P., Rzeźba XIX wieku, Kraków 1980
Krakowski P., Teoretyczne podstawy architektury wieku XIX, (="Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego", nr 15), Warszawa 1979
Kruft H.-W., Geschichte der Architekturtheorie, München 1985
Lammel G., Deutsche Malerei des Klassizismus, Leipzig 1986
Lichaczow D., Poezja ogrodów, Wrocław-Warszawa-Kraków 1991 - rozdz. 4 i 5
Majdecki L., Historia ogrodów, Warszawa 1978
Mellinghoff T., Watkin D., Deutscher Klassizismus. Architektur 1740 - 1840, Stuttgart 1989
Mignot C., Architektur des 19. Jahrhunderts, Köln 1994
Milde K., Neoreneissance in der deutschen Architektur des 19. Jahrhunderts, Dresden 1981
Mittelstädt K., Eugene Delacroix, (="W kręgu sztuki"), Warszawa 1980
Morawska H., Francuscy pisarze i krytycy o malarstwie 1820-1876, t. 1, Warszawa 1976
Morawska H., Prerafaelici: romantyzm czy realizm? [w:] Tessera. Sztuka jako przedmiot badań (księga pamiątkowa ku czci Mieczysława Porębskiego), red. J. Białostocki i in., Kraków 1981, s. 191-205
Nineteenth Century Art A Critical History, red. S. F. Eisenman, London 1994
Nochlin L., Realizm, Warszawa 1974
Novotny F., Painting and Sculpture in Europe 1780-1880, (="The Pelican History of Art"), Harmondsworth, Middlesex [b.d.w.]
Okoń W., Wiktorianie i antyk, [w:] tegoż, Wtajemniczenia. Studia z dziejów sztuki XIX i XX wieku, Wrocław 1996
Ostrowska-Kębłowska Z., Klasycyzm i utopia. Uwagi o symbolicznym charakterze dzieł Asmusa Jakoba Carstensa, [w:] Dylematy klasycyzmu. O sztuce Wrocławia XVIII-XIX wieku i jej europejskich kontekstach, red. Z. Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1994
Paulson R., William Hogarth, Warszawa 1984
Perez Sanches A.E., Goya, Warszawa 1992
Pevsner N., Historia architektury europejskiej, t. 2, Warszawa 1980
Pevsner N., Pionierzy współczesności, Warszawa 1978
Poprzęcka M., Akademizm, Warszawa 1989 (lub wcześniejsze wydanie)
Raine K., William Blake, New York-Toronto 1970
Reynolds., katalog wystawy, red. N. Penny, London 1986
Rosenblum N., Janson H.W., Art of the Nineteenth Century. Painting and Sculpture, Thames and Hudson, [b.m.i d.w.]
Rosenblum R., Ingres, New York 1990
Rosenthal M., Constable. The Painter and his Landscape, New Haven-London 1983
Rosenthal M., The Art of Thomas Gainsborough, New Haven-London 1999
Roztworowski E., Historia powszechna. Wiek XVIII, Warszawa 1984
Russel J., Seurat, London 1985
Rzepińska M., Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego, Kraków 1983 - cz. IV, rozdz.: III, IV, V, VI, VII
Schiff G., Johann Heinrich Füsseli 1741-1825, t. 1-2, Zürich-München 1973
Scott J., Piranesi, London-New York 1975
Starobinski J., 1789 emblematy rozumu, Warszawa 1997
Starobinski J., Die Erfindung der Freiheit 1700-1789, Frankfurt am Main 1988
Teoretycy, artyści krytycy o sztuce 1700-1870, Warszawa 1989 (ewent. wyd z 1974)
Vaughan W., German Romantic Painting, New Haven-London 1994
Walker J., Joseph Mallord William Turner, Köln 1978
Wallis M., Secesja, Warszawa 1984
Welther I.F., Paul Gauguin 1848-1903. The Primitive Sophisticate, Köln 1988
Wilton-Ely J., Giovanni Battista Piranesi. Vision und Werk, München 1988
Zawanowski K., Francisco Goya y Lucientes, Warszawa 1975
Zeitler R., Die Kunst des 19. Jahrhunderts, (="Propyläen Kunstgeschichte", 11), Frankfurt am Main-Berlin-Wien 1966

 

Historia sztuki nowoczesnej polskiej

Artur Grottger a środowisko artystyczne Lwowa XIX wieku, materiały z sesji naukowej, Kraków 1991
Bryl M., Cykle Artura Grottgera, Poznań 1994
Chyczewska A., Marcello Bacciarelli, Wrocław 1973
Ikonografia romantyczna. Materiały Sympozjum Komitetu Nauk o Sztuce PAN, Nieborów 26-28 czerwca 1975 r., red. M. Poprzęcka, Warszawa 1977
Jakimowicz A., Jacek Malczewski i jego epoka, Warszawa 1970
Jaroszewski T., Architektura doby oświecenia w Polsce, Wrocław 1971
Krawczyk J., Matejko i Historia, Warszawa 1990
Kwiatkowski M., St. August Poniatowski - król architekt, Wrocław 1983
Ostrowska-Kębłowska Z., Dzieje Kaplicy Królów polskich czyli Złotej w katedrze poznańskiej, Poznań 1997
Ostrowska-Kębłowska Z., Architektura pałacowa drugiej połowy XVIII wieku w Wielkopolsce, Poznań 1969
Porębski M., Interregnum, Warszawa 1975
Porębski M., Malowane dzieje, Warszawa 1961
Skuratowicz J., Architektura Poznania 1890-1918, Poznań 1991
Stępień H., Artyści polscy w środowisku monachijskim w latach 1828-55, Wrocław 1990
Sztuka a Technika. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Szczecin 1987, Warszawa 1991
Sztuka i Historia. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, listopad 1988, Warszawa 1992
Sztuka 1 połowy XVIII wieku w Polsce. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Rzeszów, listopad 1978, Warszawa 1981
Sztuka Krakowa i Galicji w wieku XIX, Kraków 1991
Sztuka XIX wieku w Polsce. Naród - Miasto. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Poznań, grudzień 1977, red. H. Lisińska, Warszawa 1979
Warkoczewska M., Malarstwo i grafika epoki romantyzmu w Wielkopolsce. Dzieje i funkcje, Warszawa 1984
Żdżarski W., Historia fotografii warszawskiej, Warszawa 1974

 

Dzieje doktryn artystycznych

Literatura ogólna

Artyści o sztuce. Od van Gogha do Picassa. Opracowanie: Elżbieta Grabska, Hanna Morawska, wyd. 2, Warszawa 1969
A Documentary History of Art:
Vol. 1: The Middle Ages and the Renaissance, wybór i red. E. G. Holt, Princeton, New Jersey 1981
Vol. 2: Michelangelo and the Mannerists. The Baroque and the Eighteenth Century, wybór i red. E. G. Holt, Princeton, New Jersey 1982
Myśliciele, kronikarze i artyści o sztuce od starożytności do 1500, wybór i oprac. J. Białostocki, Warszawa 1988
Pochat G., Geschichte der Ästhetik und Kunsttheorie von der Antike bis zum 19. Jahrhundert, Köln 1986
Tatarkiewicz Wł., Dzieje sześciu pojęć, Warszawa 1988
Tatarkiewicz Wł., Historia estetyki, t. 1-3, Warszawa 1991
Tatarkiewicz Wł., Historia filozofii, t. 1-3, Warszawa 1968
Teoretycy, artyści i krytycy o sztuce 1700-1870, wybór, przedmowa i komentarz E. Grabska i M. Poprzęcka, Warszawa 1974
Teoretycy, historiografowie i artyści o sztuce 1600-1700, wybór i oprac. J. Białostocki, red. i uzup. M. Poprzęcka, A. Ziemba, Warszawa 1994
Teoretycy, pisarze i artyści o sztuce 1500-1600, wybór i oprac. J. Białostocki, Warszawa 1985

Literatura szczegółowa

Arystoteles, Poetyka, przeł. i oprac. H. Podbielski, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1989
Bałus W., Zjawisko historyzmu w architekturze wieku XIX. Próba opisu, "Dzieła i Interpretacje" III (1995)
Barber Ch., From Image into Art: Art after Byzantine Iconoclasm, "Gesta", XXXIV (1995), z.1
Belting H., Die Reaktion der Kunst des 13. Jahrhunderts auf den Import von Reliquien und Ikonen, [w:] Il medio oriente e l`occidente nell`arte del XIII secolo, red. H. Belting, (="Atti del XXIV Congresso Internazionale di Storia dell`Arte"), Bologna 1982, s. 35-53 [przedruk w: Ornamenta Ecclesiae. Kunst und Künstler der Romanik. Katalog zur Ausstellung des Schnütgen-Museums in der Josef-Häbrich-Kunsthalle, t. 3, red. A. Legner, Köln 1985, s. 173-183]
Belting H., Bild und Kult. Eine Geschichte des Bildes vor dem Zeitalter der Kunst, München 1990
Białostocki J., "Barok" - styl, epoka, postawa, [w:] tegoż, Pięć wieków myśli o sztuce, Warszawa 1959
Białostocki J., Czy istniała barokowa teoria sztuki? [w:] tegoż, Refleksje i syntezy ze świata sztuki, Warszawa 1978
Białostocki J., Manieryzm - triumf i zmierzch pojęcia, [w:] tegoż, Sztuka i myśl humanistyczna, Warszawa 1966
Białostocki J., Pojęcie natury w teorii sztuki renesansu, [w:] tegoż, Sztuka i myśl humanistyczna, Warszawa 1966
Białostocki J., Potęga piękna. O utopijnej idei L. B. Albertiego, [w:] tegoż, Sztuka i myśl humanistyczna, Warszawa 1966
Białostocki J., Terribilita, [w:] tegoż, Refleksje i syntezy ze świata sztuki, Warszawa 1978
Bianchi Bandinelli R., Archeologia klasyczna jako historia sztuki, przeł. W. Dobrowolski, Warszawa 1988
Bułgakow S., Ikona i kult ikony. Zarys dogmatyczny, przeł. i oprac. H. Paprocki, Bydgoszcz 2002
Estetyki filozoficzne XX wieku, red. K. Wilkoszewska, Kraków 2000
Finkelberg M., Two Kinds of Representation in Greek Religious Art, [w:] Representation in Religion. Studies in Honor of Moshe Barasch, red. J. Assmann i A.J. Baumgarten, Leiden-Boston-Koln 2001
Florenski P., Ikonostas i inne szkice, Białystok 1997
Freedberg D., Imitation and Its Discontents, [w:] Künstlerischer Austausch - Artistic Exchange. Akten des XXVIII. Internationalen Kongress für Kunstgeschichte Berlin 15.20. Juli 1992, red. T. W. Gaehtgens, t. II, Berlin 1993
Gadamer H.-G., Symbol i alegoria, [w:] Symbole i symbolika, wybór i wstęp M. Głowiński, Warszawa 1990
Gawroński A., Dlaczego Platon wykluczył poetów z Państwa?, Warszawa 1984 (s. 39-64)
Harasimowicz J., Rola sztuki w doktrynie i praktyce kultowej Reformacji, "Euhemer - Przegląd Religioznawczy", 4 [118] (1980)
Hauser A., Społeczna historia sztuki i literatury, t. 1, przeł. J. Ruszczycówna, Warszawa 1974 - rozdz. IV.6, IV.10
Hecht Ch., Katholische Bildertheologie im Zeitalter von Gegenreformation und Barock. Studien zu Traktaten von Johannes Molanus, Gabriele Paleotti und anderen Autoren, Berlin 1997
Juszczak W., Czy istnieje mistyczna sztuka?, [w:] Sacrum i sztuka, oprac. N. Cieślińska, Kraków 1989
Kitzinger E., The Cult of Images in the Age Before Iconoclasm, "Dumbarton Oaks Papers", 8 (1954)
Krakowski P., Sztuka Trzeciej Rzeszy, Kraków 2002
Krakowski P., Z zagadnień architektury XIX wieku. Historyzm i eklektyzm, [w:] Sztuka 2 połowy XIX wieku. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Łódź, listopad 1971, Warszawa 1973
Kruse Ch., Vera Icon - oder die Leerstellen des Bildes, [w:] Quel Corps? Eine Frage der Repräsentation, red. H. Belting, D. Kamper, M. Schulz, München 2002
Lessing G. E., Laokoon czyli o granicach malarstwa i poezji, oprac. J. Maurin-Białostocka, przeł. H. Zymon-Dębicki, Wrocław-Warszawa-Kraków 1962
Łodyńska-Kosińska M., Architektoniczna "scientia" gotyku. Szkice z zakresu teorii architektury w średniowieczu, Warszawa 1964
Manifesty literackie "burzy i naporu", wybór, wstęp i opracowanie G. Koziełek, Wrocław 1988
Manifesty romantyzmu. 1790-1830. Anglia, Niemcy, Francja, wybór tekstów i opracowanie A. Kowalczykowa, Warszawa 1975
Maurin-Białostocka J., Lessing i sztuki plastyczne, Warszawa 1969
Michalski S., Protestanci a sztuka. Spór o obrazy w Europie nowożytnej, Warszawa 1989
Miczka T., Czas przyszły niedokonany. O włoskiej sztuce futurystycznej, Katowice 1994
Mitosek Z., Mimesis. Zjawisko i problem, Warszawa 1997
Moderniści o sztuce, wybrała, opracowała i wstępem opatrzyła E. Grabska, Warszawa 1971
Morawski St., Główne nurty estetyki XX wieku. Zarys syntetyczny, Wrocław 1992
Morawski St., O podstawowych zagadnieniach estetyki angielskiej XVIII wieku, [w:] Studia z historii myśli estetycznej XVIII i XIX wieku, Warszawa 1961
Morawski St., Rozwój myśli estetycznej od Herdera do Heinego, Warszawa 1957
Nelson R.S., To Say and to See. Ekphrasis and Vision in Byzantium, [w:] Visuality Before and Beyond the Renaissance. Seeing as Others Saw, red. R. N. Nelson, Cambridge 2000
Nowakowska-Sito K., "Szlachetna prostota i spokojna wielkość". Sztuka XIX wieku a "klasyczna" Grecja Winckelmanna, [w:] Klasycyzm i klasycyzmy. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Warszawa, listopad 1991, Warszawa 1994
Ortega y Gasset J., Czym jest czytanie, [w:] tegoż, Dehumanizacja sztuki i inne eseje, przeł. P. Niklewicz, wybór i wstęp St. Cichowicz, Warszawa 1980
Ostrowska-Kębłowska Z., Historyzm w architekturze XX wieku (Próby wyjaśniania), [w:] Interpretacja dzieła sztuki. Studia i dyskusje, Warszawa-Poznań 1976
Panofsky E., Architektura gotycka i scholastyka, [w:] tegoż, Studia z historii sztuki, wybór, oprac. i posł. J. Białostocki, Warszawa 1971
Panofsky E., Suger, opat St. Denis, [w:] tegoż, Studia z historii sztuki, wybór, oprac. i posł. J. Białostocki, Warszawa 1971
Platon, Państwo, księga VII, 514-520
Poussin i teoria klasycyzmu, oprac. J. Białostocki, Wrocław 1953
Prokopiuk J., Wstęp, [w:] F. Schiller, Listy o estetycznym wychowaniu człowieka i inne rozprawy, Warszawa 1972
Pseudo-Dionizy Areopagita, O teologii mistycznej, "Znak" 2 (441), 1992
Rzepińska M., Historia koloru w dziajach malarstwa europejskiego, t. 1, Warszawa 1989 - rozdz. VIII
Saradi-Mendelovici H., Christian Attitudes toward Pagan Monuments in Late Antiquity and Their Legacy in Later Byzantine Centuries, "Dumbarton Oaks Papers", 44 (1990)
Sauerland K., Od Diltheya do Adorna. Studia z estetyki niemieckiej, Warszawa 1986
Schönborn Ch., Ikona Chrystusa, przeł. W. Szymona, Poznań 2001
Scribner B., Das Visuelle in der Volksfrömmigkeit, [w:] Bilder und Bildersturm im Spätmittelalter und in der frühen Neuzeit, red. B. Scribner, Wiesbaden 1990
Scribner R.W., Popular Culture and Popular Movements in Reformation Germany, London-Ronceverte 1987
Secomska K., Spór o starożytność, Warszawa 1991
Shearman J., Manieryzm, przeł. M. Skibniewska, Warszawa 1970
Szczeklik A., Katharsis. O uzdrowicielskiej mocy natury i sztuki, wstęp Cz. Miłosz, Kraków 2002
Tatarkiewicz Wł., Grecy o sztukach naśladowczych, [w:] tegoż, Droga przez estetykę, Warszawa 1972
Tatarkiewicz Wł., Kolor i rysunek, [w:] tegoż, Droga przez estetykę, Warszawa 1972
Tatarkiewicz Wł., Kto był teoretykiem manieryzmu?, [w:] tegoż, Droga przez estetykę, Warszawa 1972
Wilkoszewska K., Wariacje na postmodernizm, wyd. II, Kraków 2000
Winniczuk L., Ludzie, zwyczaje i obyczaje Starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 1985
Wolicka E., O potrzebie rytuału, "Znak", 5 (492), 1996
Wolicka E., Trzej świadkowie - trzy wykładnie idei "klasyczności" w kulturze europejskiej, [w:] Klasycyzm i klasycyzmy. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Warszawa, listopad 1991, Warszawa 1994
Woźniakowski J., Kilka uwag o symbolu i alegorii, [w:] Ikonografia romantyczna. Materiały Sympozjum Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk, Nieborów, 26-28 czerwca 1975 r., red. M. Poprzęcka, Warszawa 1977

 

Metodologia historii sztuki

Andrzejewski B., Animal symbolicum. Ewolucja neokantyzmu Ernsta Cassirera, Poznań 1980
Andrzejewski B., Racjonalność symbolizmu Ernsta Cassirera, "Studia filozoficzne", nr 5-6 (210-211), (1983), s. 276-280
Arnheim R., Sztuka i percepcja wzrokowa, Warszawa 1978 (oryginał: Art and Visual Perception: A Psychology of Creative Eye, London 1956)
Bałus W., Sztuka - idea - sacrum. Uwagi o XIX-wiecznych korzeniach współczesnej sytuacji sztuki sakralnej, "Znak", XLIII (1991), nr 439 (12)
Bałus W., Zjawisko historyzmu w architekturze wieku XIX. Próba opisu, "Dzieła i Interpretacje", III (1995), s. 69-80
Bartko M., Ikonologiczna teoria dzieła sztuki Erwina Panofsky'go, praca doktorska, Poznań 1983
Bartko M., Źródła teoretycznej koncepcji dzieła sztuki Erwina Panofsky'ego, (="Acta Universitatis Nicolai Copernici: Zabytkoznawstwo i konserwatorstwo", t. XIII, "Nauki humanistyczno-społeczne", z. 176), Toruń 1989, s. 179-190
Bartko-Singh M., Panofsky hermetyczny. Uwagi na marginesie książki Michel Ann Holly, "Studia Filozoficzne", nr 8 (261), (1987), s. 155-166
Bätschmann O., Historia sztuki na przejściu od ikonologii do hermeneutyki, "Artium Questiones", III (1986), s. 157-175
Baxandall M., Prawda a inne kultury. Chrzest Chrystusa Piera della Francesca, "Artium Quaestiones", V (1991), s.109-144
Białostocki J., Dzieje historiografii artystycznej i naukowej historii sztuki, [w:] Wstęp do historii sztuki, t. 1: Przedmiot - metodologia - zawód, red. P. Skubiszewski, Warszawa 1973, s. 165-195
Białostocki J., Erwin Panofsky (1982 - 1968), myśliciel, historyk, człowiek, [w:] E. Panofsky, Studia z historii sztuki, wybór, oprac. i posł. J. Białostocki, Warszawa 1971, s. 387-420
Białostocki J., Historia idei i historia sztuki, [w:] tegoż, Symbolae historiae artium. Studia z historii sztuki Lechowi Kalinowskiemu dedykowane, Warszawa 1986, s. 23-34 (lub w: tegoż, Refleksje i syntezy ze świata sztuki. Cykl drugi, Warszawa 1987, s. 18-29)
Białostocki J., Kryzys pojęcia styl, "Biuletyn Historii Sztuki", 40 (1978), z. 1, s. 3-10
Białostocki J., Metoda ikonologiczna w badaniach nad sztuką, "Przegląd Humanistyczny", I (1957), nr 2, s. 46-59; nr 3, s. 9-18 [lub w: tegoż, Pięć wieków myśli o sztuce, wyd. II, Warszawa 1976, s. 249-274]
Białostocki J., O funkcjach sztuki i jej historyków, [w:] Funkcja dzieła sztuki. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Szczecin, listopad 1970, red. E. Studniarowa, Warszawa 1972, s. 9-16 (przedruk w: tegoż, Refleksje i syntezy ze świata sztuki, Warszawa 1978, s. 234-241)
Białostocki J., Posłanie Aby Warburga: historia sztuki czy historia kultury?, [w:] tegoż, Refleksje i syntezy ze świata sztuki. Cykl drugi, Warszawa 1987, s. 187-203
Białostocki J., Rozkwit i kryzys dyscypliny, [w:] tegoż, Historia sztuki wśród nauk humanistycznych, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1980, s. 11-35
Białostocki J., Skubiszewski P., Pojęcia, kierunki i metody historii sztuki, [w:] Wstęp do historii sztuki, t. 1: Przedmiot - metodologia - zawód, red. P. Skubiszewski, Warszawa 1973, s. 197-265
Białostocki J., Styl i modus w sztukach plastycznych, "Estetyka", II (1961), s. 147-159
Białostocki J., Znaczenie historii sztuki jako nauki humanistycznej, "Studia Estetyczne", I (1964), s.17-37 (przedruk w: tegoż, Sztuka i myśl humanistyczna, Warszawa 1966, s. 146-162)
Boehm G., Bild und Zeit, [w:] Das Phänomen Zeit in Kunst und Wissenschaft, red. H. Paflik, Weinheim 1987 (przeł. polskie w: "Res Facta", 1982)
Brötje M., Obraz jako parabola. O pejzażach Gustawa Courbeta, "Artium Quaestiones", III (1993), s. 85-100
Bryl M., New Art History: nauka, polityka, obyczaj, "Artium Quaestiones", VII (1995), s. 185-215
Bryl M., Płaszczyzna, ogląd, absolut. Inspiracje hermeneutyczne we współczesnej historii sztuki, "Artium Quaestiones", VI (1993), s. 55-82
Buczyńska H., Cassirer, Warszawa 1963
Cassirer E., Esej o człowieku. Wstęp do filozofii kultury, Warszawa 1977
Czarnecki Z.J., Idiografizm, [hasło w:] Filozofia a nauka. Zarys encyklopedyczny, Wrocław 1987, s. 212-218
Dittmann L., Stil - Symbol - Struktur. Studien zur Kategorien der Kunstgeschichte, München 1967
Dobrowolski T., Strukturalizm w historii sztuki, "Studia Metodologiczne", VI (1969), s. 3-45
Durand G., Wyobraźnia symboliczna, przeł. C. Rowiński, Warszawa 1986
Etlinger L., Historia sztuki jako historia, przeł. S. Michalski, [w:] Pojęcia, problemy i metody współczesnej nauki o sztuce, wybrał, przekłady przejrzał, wstępem opatrzył J. Białostocki, Warszawa 1976, s. 443-464
Filozofia a nauka. Zarys encyklopedyczny, (hasła: Nauka, s. 412-421; Klasyfikacja nauk, s. 297-305; Metodologia nauk, s. 357-365; Naturalizm i antynaturalizm, s. 403-412; Konwencjonalizm, s. 322-330), Wrocław 1987
Francastel P., Twórczość malarska a społeczeństwo, Warszawa 1973
Fukuyama F., Koniec historii, przeł. T. Bieroń, M. Wichrowski, Poznań 1996 (oryg. 1992)
Kuderowicz Z., Filozofia dziejów, Warszawa 1983, s. 204-212 - rozdz.: Historyzm kulturowy: Burckhardt, Croce
Gadamer H.-G., Hermeneutik, [hasło w:] Historisches Wörterbuch der Philosophie, Basel-Stuttgart 1974 (tłum. pol. A. Bronk, Hermeneutyka, "Życie i Myśl", 4 (1976), s. 137-150)
Gadamer H.-G., Hermeneutyka i filozofia praktyczna, przeł. W. Wypych, "Studia Filozoficzne", 1 (1985), s. 17-22
Gadamer H.-G., Poezja i interpretacja, przeł. M. Łukasiewicz, "Pamiętnik Literacki", 4 (1977)
Gadamer H.-G., Rozum, słowo, dzieje, Szkice wybrane, przeł. M. Łukasiewicz, K. Michalski, Warszawa 1979
Gadamer H.-G., Symbol i alegoria, [w:] Symbole i symbolika, red. M. Głowiński, Warszawa 1990, s. 98-107
Gołaszewska M., Zagadnienie rozumienia dzieła sztuki, "Studia Estetyczne", I (1964), s. 41-60
Gombrich E.H., Style, [hasło w:] International Encyklopedia of Social Sciences, XV, New York 1968, s. 353-361
Gombrich E.H., Sztuka i złudzenie. O psychologii przedstawienia obrazowego, przeł. J. Zarański, Warszawa 1981
Gombrich E.H., W poszukiwaniu historii kultury, [w:] Pojęcia, problemy i metody współczesnej nauki o sztuce, wybrał, przekłady przejrzał, wstępem opatrzył J. Białostocki, Warszawa 1976, s. 302-345
Hauser A., Filozofia historii sztuki, przeł. D. Danek, J. Kamionkowa, Warszawa 1970 (oryg. München 1858), s. 123-203 - rozdziały: Wölfflin i historyzm, "Podstawowe pojęcia historii sztuki" i kategorie myślenia historycznego, Wartość logiczna a wartość estetyczna, Konieczność historyczna a wolność jednostki
Heidegger M., Drogi lasu, Warszawa 1997 (oryg. 1950) - szczególnie artykuł: Źródło dzieła sztuki, s. 7-62
Heidegger M., Hölderlin i istota poezji (1937), (oryg.: Hölderlin und das Wesen der Dichtung), [w:] Teoria badań literackich za granicą, t. II, cz. II, Kraków 1981, s. 185-199
Hüttinger E., Wölfflin heute, "Zeitschrift für Aestetik und Allgemeine Kunstwissenschaft", XII (1976), s. 104-116
Imdahl M., Giotto. Z zagadnień ikonicznej struktury sensu, przeł. T. Żuchowski, "Artium Quaestiones", IV (1990), s. 103-122
Interpretacja dzieła sztuki. Studia i dyskusje , red. J. Kębłowski, Warszawa-Poznań 1976
Juszczak W., Czy istnieje mistyczna sztuka, [w:] Sacrum i sztuka. Materiały konferencji zorganizowanej przez Sekcję Sztuki KUL, Rogóźno 1984, red. N. Cieślińska, Kraków 1989, s. 144-152
Juszczak W., Dzieło sztuki czy fakt historyczny, [w:] Granice sztuki. Z badań nad teorią i historią sztuki, kulturą artystyczną oraz sztuką ludową, Warszawa 1972, s. 10-16
Juszczak W., Dzieło sztuki czy fakt historyczny, [w:] tegoż, Fakty i wyobraźnia, Warszawa 1979, s. 13-26
Juszczak W., O wyobraźni historycznej, [w:] tegoż, Fakty i wyobraźnia, Warszawa 1979, s. 27-60
Juszczak W., Uwagi o "kulturze symbolicznej", [w:] Fermentum massae mundi. Jackowi Woźniakowskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Warszawa 1990, s. 385-393
Kalinowski L., Ikonografia czy ikonologia? Termin ikonologia w badaniach nad sztuką Erwina Panofsky'ego, (="Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego", t. CCCII, "Prace z historii sztuki", nr 10), Kraków 1972, s. 5-31
Kalinowski L., O Maxie Dvořaku i szkole wiedeńskiej (Posłowie), [w:] Max Dvořak i jego teoria dziejów sztuki, wyboru dokonał i posłowiem opatrzył L. Kalinowski, Warszawa 1974, s. 565-571
Kalinowski L., Przedmowa do wydania polskiego, [w:] H. Wölfflin, Podstawowe pojęcia historii sztuki. Problem rozwoju stylu w sztuce nowożytnej, przeł. D. Hanulanka, Wrocław, Warszawa, Kraków 1962, s. 10-15
Kębłowski J., Lorenza Dittmanna krytyka niektórych pojęć historii sztuki i jej założenia, "Biuletyn Historii Sztuki", XL (1978), nr 1, s. 61-68
Kębłowski J., Styl. Próba charakterystyki pojęcia, "Biuletyn Historii Sztuki", 1 (1978), s. 11-21
Kmita J., Interpretacja, [hasło w:] Filozofia a nauka. Zarys encyklopedyczny, Wrocław 1987, s. 261-269
Kobylińska E., Hermeneutyczne ujęcie kultury jako komunikacji, [w:] O kulturze i jej badaniu. Studia z filozofii kultury, red. K. Zamiara, Warszawa 1985, s. 211-230
Kołakowski L., Obecność mitu, Wrocław 1994
Kostyrko T., Sztuka - przedmiot i źródło poznania. Z metodologicznych problemów wyjaśniania zjawisk artystycznych, Warszawa 1977
Krakowski P., Teoretyczne podstawy architektury wieku XIX, (="Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. DXXV. Prace z Historii Sztuki", z. 15), - rozdz. I: Historyzm - dzieje światopoglądu, s. 10-23, rozdz. II: Historyzm i eklektyzm w architekturze. Zagadnienie stylu, s. 24-48
Krasnodębski Z., Rozumienie i życie w filozofii W. Diltheya, "Studia Filozoficzne", 1 (1985), s. 95-106
Kuderowicz Z., Biografia kultury. O poglądach Jakuba Burckhardta, Warszawa 1973 - cz. I: Burckhardt a tendencje światopoglądowe XIX w.; rozdz. II: Burckhardt a romantyczny konserwatyzm, rozd. III: Odrzucenie heglowskiej dialektyki; rozdz. IV: Powinowactwa schopenhauerowskie
Kuderowicz Z., Dilthey i Cassirer jako twórcy filozofii kultury, "Humanitas", IV (1981)
Kuderowicz Z., Dilthey i wartość historii, "Historyka", I (1967)
Kuderowicz Z., Dilthey, Warszawa, wyd. II, 1987
Kuderowicz Z., Historia i uniwersalność w estetyce Diltheya, "Studia Estetyczne", IV (1967), s. 99-117
Kuderowicz Z., Klasyczna filozofia niemiecka jako źródło współczesnej antropologii filozoficznej, "Humanitas", I (1978), s. 7-40
Kuderowicz Z., Światopogląd a życie u Diltheya, Warszawa 1966
Kuderowicz Z., Wilhelm Dilthey jako teoretyk sztuki, Warszawa 1982 (Wstęp do Pism estetycznych W. Diltheya)
Kuhn T.S., Dwa bieguny. Tradycja i nowatorstwo w badaniach naukowych, przełożył i posłowiem opatrzył Stefan Amsterdamski, Warszawa 1985 - cz. II, rozdz. 14: Uwagi o stosunkach między nauką a sztuką, s. 467-482
Kultermann U., Geschichte der Kunstgeschichte, Wien-Düsseldorf 1966
Kwiatkowski S., Martina Heideggera istotne myślenie jako fenomenologia słowa, "Studia Filozoficzne", nr 11-12 (228-229), (1984), s. 105-114
Lazari-Pawłowska I., Idiograficzna koncepcja historii, "Studia Filozoficzne", nr 1 (1958)
Lazari-Pawłowska I., O pojęciu typologicznym w humanistyce, "Studia Filozoficzne", 2 (1958), s. 30-53
Ławniczak W., Teoretyczne podstawy interpretacji dzieł sztuki plastycznej, Warszawa 1975
Sztuka interpretacji, red. H. Markiewicz, t. I-II, Wrocław 1971
Malewski A., Zagadnienia idiograficzności historii, "Kwartalnik Historyczny", 65 (1958)
Maurin-Białostocka J., Książka Antala o malarstwie florenckim XIV i XV wieku i zagadnienia metodologiczne z nią związane, "Materiały do studiów i dyskusji z zakresu teorii i historii sztuki, krytyki artystycznej oraz badań nad sztuką", 3 (1952), s. 149-171
Michalski K., Gadamer, "Twórczość", 1 (1979 ), s. 89-97
Michalski K., Hans-Georg Gadamer - antropologia i hermeneutyka, "Humanitas", I (1978), s. 107-121
Michalski K., O hermeneutyce Gadamera, "Pamiętnik Literacki", 1 (1975)
Mróz P., Sztuka a nierzeczywistość - kilka uwag o koncepcji estetyki filozofów egzystencji, "Studia Filozoficzne", nr 2-3 (291-292), (1990), s. 207-214
Neokantyzm, tłumaczenie i wybór tekstów B. Borowicz-Sierocka i Cz. Karkowski (zawiera teksty Windelbanda i Rickerta), Wrocław 1984
Ostrowska-Kębłowska Z., Historyzm w architekturze XIX wieku, [w:] Interpretacje dzieła sztuki. Studia i dyskusje, Warszawa-Poznań 1976, s. 77-109
Ostrowska-Kębłowska Z., Problem historyzmu w badaniach nad architekturą wieku XIX, [w:] Myśl o sztuce. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Warszawa, listopad 1974, Warszawa 1976, s. 75-93
Paczkowska-Łagowska E., Dilthey i upadek wiary w rozum, "Studia filozoficzne", 5-6 (1983), s. 265-270
Paczkowska-Łagowska E., Filozofia nauk humanistycznych w ujęciu Wilhelma Diltheya, Kraków 1981
Paczkowska-Łagowska E., Wilhelma Diltheya filozofia życia a irracjonalizm, [w:] Jak filozofować. Studia z metodologii filozofii, zebrał i opracował J. Perzanowski, Warszawa 1989, s. 218-228
Palacz R., U źródeł współczesnej hermeneutyki: Wilhelm Dilthey, "Humanitas", I (1978), s. 145-159
Pałubicka A., Przedteoretyczne postaci historyzmu, Warszawa-Poznań 1984 - rozdz. Antynaturalistyczny historyzm Diltheya
Pazura S., Hans Sedlmayr a teoria sztuki, "Studia Estetyczne", 7 (1970), s. 225-250
Pazura S., Sedlmayra teoria sztuki, "Estetyka", II (1961), s. 239-245
Pazura S., Struktura i sacrum. Estetyka sztuk plastycznych Hansa Sedlmayra, [w:] Sztuka i społeczeństwo, t. I: Ocalenie przez sztukę, Warszawa 1973, s. 91-143
Piwocki K., Pierwsza nowoczesna teoria sztuki. Poglądy Aloisa Riegla, Warszawa 1970 (recenzja: L. Kalinowski, Pierwsza nowoczesna historia sztuki profesora Ksawerego Piwockiego, "Folia Historiae Artium", 9 (1973), s. 196-204)
Piwocki K., Alois Riegl - podstawowe elementy jego nauki o sztuce, "Studia Estetyczne", 7 (1969), s. 261-273
Piwocki K., Sztuka i historia, [w:] tegoż, Sztuka żywa. Szkice z teorii i metodyki historii sztuki, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970, s. 23-37
Podlacha Wł., Wstęp do wydania polskiego - Henryk Wölfflin i jego teoria sztuki, [w:] H. Wöllflin, Podstawowe pojęcia historii sztuki, Wrocław 1962, s. 16-26
Poprzęcka M., Język historii sztuki a język polityki, "Artium Quaestiones", IV (1990), s. 90-101
Porębski M., Historia sztuki wobec nauk ścisłych, [w:] Symbolae historiae artium. Studia z historii sztuki Lechowi Kalinowskiemu dedykowane, Warszawa 1986, s. 43-53
Reut M., Pytanie o prawdę (filozoficzne pytanie o prawdę sztuki jako namysł nad tożsamością sztuki), [w:] Prawda i twórczość, red. M. Kapustka, Wrocław 1998, s. 11-23
Ricoeur P., Heidegger i problem podmiotu, przeł. E. Bieńkowska, "Znak", 26 (1974), nr 240, s. 778-789
Rogalski A., Heidegger i Hölderlin, "Poezja", 7/8
Rüsen J., Die Uhr, der die Stunde schlägt. Geschichte als Prozeß bei Jacob Burckhardt, [w:] Historische Prozesse, red. K.-G. Faber, Ch. Meier, München 1978, s. 196-217
Sauerland K., Wilhelm Dilthey: między pozytywizmem i antypozytywizmem, "Studia Filozoficzne", 7 (1976)
Schnädelbach H., Filozofia w Niemczech 1831-1933, przeł. K. Krzemieniowa, Warszawa 1992 (oryg. 1984) - rozdz. 2: Historyzm, s. 60-109
Skubiszewski P., Dzieło sztuki a źródło historyczne, [w:] Proces historyczny w literaturze i sztuce, Warszawa 1967, s. 277-298
Skubiszewski P., O dwóch podstawowych sposobach uprawiania historii sztuki, "Teksty", V (1974), nr 17, s. 57-85
Sójka J., O koncepcji form symbolicznych Ernsta Cassirera, Warszawa 1988
Stróżewski Wł., O możliwości sacrum w sztuce, [w:] Sacrum i sztuka. Materiały konferencji zorganizowanej przez Sekcję Sztuki KUL, Rogóźno 1984, red. N. Cieślińska, Kraków 1989, s. 23-38
Suchocki W., Samosierra Michałowskiego, "Artium Quaestiones", V (1991), s. 61-83
Suchocki W., W miejscu sumienia. Śladem myśli o sztuce Martina Heideggera, Poznań 1996
Symbole i symbolika, wybór i wstęp M. Głowiński, Warszawa 1990 - teksty Whiteheada, Gadamera, Gombricha, Wittkowera i Arnheima
Syski J., Heidegger: fenomenologia jako hermeneutyka "Dasein", "Humanitas", II (1979), s. 207-250
Szacki J., Historyzm a współczesne nauki społeczne, [w:] Historyzm i jego obecność w praktyce naukowej, Warszawa 1990, s. 9-25
Sztejnbarg D., Rozumienie i wyjaśnianie w doktrynach Diltheya i Sprangera, "Kwartalnik Psychologiczny", VII (1935), s. 504-520
Taranczewski P., Mowa jako medium doświadczenia hermeneutycznego (Niektóre problemy hermeneutyki H.-G. Gadamera), "Teksty", 15 (3), (1974), s. 33-51
Tarnowski K., Problem rozumienia u wczesnego Heideggera, "Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej", 25 (1979), s. 329-347
Tatarkiewicz Wł., Pojęcie typu w sztuce, [w:] tegoż, Skupienie i marzenie, Kraków 1951, s. 113-126, i 140
Wichrowski M., Spór o naturę procesu historycznego (od Hebrajczyków do śmierci Fryderyka Nietzschego), Warszawa 1995
Woźniakowski J., Symbol i alegoria wczoraj i dziś, [w:] tegoż, Czy artyście wolno się żenić?, Warszawa 1978, s. 57-87
Wuttke D., Aby M. Warburgs Kulturwissenschaft, "Historische Zeitschrift", t. 256 (1993), z. 1, s. 1-30
Zachariasz A.L., Pojęcie ducha obiektywnego w filozofii W. Diltheya na tle myśli G.W. Hegla, H. Rickerta i N. Hartmanna, "Studia Filozoficzne", 8 (1984), s. 29-46
Zachariasz A.L., Wilhelma Diltheya koncepcja hermeneutyki życia, "Studia filozoficzne", 3 (1984), s. 151-169
Zachariasz A.L., Relatywizm epistemologiczny Wilhelma Diltheya, [w:] Zagadnienia historiozoficzne, red. J. Litwin, Wrocław 1977, s. 145-179
Zakrzewska E., Przełom i kontynuacja w Diltheyowskiej koncepcji rozumienia, "Studia Filozoficzne", nr 7 (260), (1987), s. 71-86
Zeidler A., Antynaturalistyczny program badań nad sztuką i jego współczesne kontynuacje, Warszawa-Poznań 1983
Zeidler A., Epistemologiczny status antynaturalistycznej koncepcji sztuki, [w:] Zagadnienie przełomu antypozytywistycznego w humanistyce, red. J. Kmita, Warszawa-Poznań 1978
Zeitler R., Historia sztuki jako nauka historyczna, przeł. S. Michalski, [w:] Pojęcia, problemy i metody współczesnej nauki o sztuce, wybrał, przekłady przejrzał, wstępem opatrzył J. Białostocki, Warszawa 1976, s. 368-389