Fundacja im. Profesora Mieczysława Zlata

 

Komunikat w sprawie VIII edycji Konkursu

Wrocław 26 stycznia 2024 roku

Zarząd Fundacji im. Profesora Mieczysława Zlata wraz z Instytutem Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego informuje, że VIII edycja konkursu na prace naukowe młodych historyków i historyczek sztuki, poniżej 40. roku życia, nie będzie procedowana z uwagi na to, że nie została zgłoszona minimalna liczba trzech prac, wymagana Regulaminem, konieczna do uruchomienia procedury konkursowej.

Zgodnie z Regulaminem prace zgłoszone do VIII edycji przechodzą do konkursu IX edycji, który zostanie oficjalnie ogłoszony jesienią bieżącego roku. Zachęcamy do udziału.

Prezes Zarządu Fundacji

Romuald Kaczmarek

 

 

Ogłoszenie konkursowe VIII edycji Konkursu

Wrocław 4 grudnia 2023 roku

Zarząd Fundacji im. Profesora Mieczysława Zlata wraz z Instytutem Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza z dniem 4 grudnia 2023 r. konkurs na prace naukowe młodych historyków sztuki, poniżej 40. roku życia, dotyczące historii sztuki średniowiecza i renesansu europejskiego ze szczególnym uwzględnieniem Śląska.
W edycji 2023 pula nagród wynosi 11 tysięcy zł brutto. Rozpatrywane będą prace naukowe (książki, artykuły) opublikowane w roku 2023 (także te z wydrukowaną datą wydania 2022) bądź prace na stopień (magisterskie, doktorskie) obronione w roku 2023. Prace można zgłaszać do końca roku 2023 na adres: Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Szewska 36, 50-139 Wrocław. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w maju 2024 r.

 

Konkurs im. Profesora Mieczysława Zlata na prace naukowe

REGULAMIN

§1

1. Do konkursu można zgłaszać publikacje z zakresu historii sztuki średniowiecza i renesansu europejskiego ze szczególnym uwzględnieniem Śląska, a także niepublikowane prace doktorskie oraz magisterskie.

2. Autorzy zgłoszonych prac nie mogą przekraczać czterdziestego roku życia.

§ 2

1. Konkurs ogłaszany jest corocznie (o ile nie postanowi inaczej Zarząd Fundacji) przez Zarząd Fundacji
im. Profesora Mieczysława Zlata i Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego. Warunki szczegółowe poszczególnych edycji Konkursu określa Zarząd Fundacji w ogłoszeniu konkursowym.

2. Rozpatrywane będą wyłącznie prace opublikowane w roku ogłoszenia Konkursu (także te z wydrukowaną datą wydania roku poprzedzającego) lub obronione w roku ogłoszenia Konkursu.

3. Prace w formie elektronicznej i wydruku powinny być dostarczone wraz z podpisanym i zawierającym adres zamieszkania i adres mejlowy zgłoszeniem pracy do Konkursu do sekretariatu Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego do końca roku, w którym ogłoszono konkurs.

4. Warunkiem uruchomienia procedury konkursowej jest wpłynięcie na konkurs minimum trzech prac. Jeśli na konkurs wpłynie jedna lub dwie prace, to przechodzą one do procedury konkursowej w roku następnym,
w której będą rozpatrywane łącznie z nowo zgłoszonymi.

5. Ogłoszenie wyników i przekazanie nagród odbywa się w maju następnego roku.

§ 3

Jury Konkursu w liczbie 3-5 osób każdorazowo powoływane jest przez Radę Fundacji.

§ 4

W konkursie przyznawana jest jedna nagroda. Może ona być podzielona na dwie równorzędne lub nagrodę
i wyróżnienie. Nagroda obejmuje wszystkie zakwalifikowane do Konkursu prace. Jury może odstąpić od przyznania nagród. Pula i suma nagród nie ulega zmianie w przypadku rozciągnięcia trwania konkursu na kolejną edycję.

§ 5

1. Kwotę przyznaną na nagrody ustala każdorazowo Zarząd Fundacji.

2. Nagrody finansowane są z majątku własnego Fundacji lub pozyskanych środków zewnętrznych, przeznaczonych na ten cel.

3. Nagrody wypłaca Zarząd Fundacji.

4. Organizator Konkursu czyli Fundacja pobiera od przyznanej nagrody podatek zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

§ 6

Wszelkich zmian w Regulaminie dokonuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu.

 

                                                                                                              Prezes Zarządu

                                                                                                              Romuald Kaczmarek

 

 

 

Wyniki VII edycji Konkursu im. Profesora Mieczysława Zlata

Wrocław 7 czerwca 2023 roku

 

Zakończyła się VII edycja Konkursu im. prof. Mieczysława Zlata na prace naukowe młodych historyczek i historyków sztuki, zorganizowanego przez Zarząd Fundacji im. prof. Mieczysława Zlata i Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego.

Jury konkursowe postanowiło jak poniżej.

Wrocław 19.05. 2023

Werdykt Jury

konkursu Fundacji im. Prof. Mieczysława Zlata w edycji 2023 r.

Jury w składzie: dr hab. Piotr Oszczanowski, prof. UWr (przewodniczący), prof. UW dr hab. Michał Wardzyński, doc. UWr dr Jacek Witkowski (członkowie) obradowało dnia 19.05. 2023 r. w formule hybrydowej – stacjonarnie i poprzez łącza telefoniczne.

 

Do konkursu zgłoszone zostały cztery prace (trzy niepublikowane i jedna książka), w tym trzy prace doktorskie:

1. Olga Hajduk, Santi Gucci Fiorentino: artysta-przedsiębiorca w Polsce XVI wieku, mpis dr (prom. K. Mikocka-Rachubowa ISPAN), Warszawa 2020, 263 ss tekst główny + ilustr. + Katalog s. 277-353 + ill. + Aneksy źródłowe, łącznie 532 ss.;

2. Olga Hajduk, Rzeźba nagrobna na Mazowszu, Warszawa 2021, 431 ss;

3. Angelika Kosieradzka, Miasteczka w strukturze sieci miejskiej księstw jaworskiego, świdnickiego i ziębickiego w XIV i XV w., mpis dr (prom. B. Ludwig, PWr) Wrocław 2021; ss. 380 łącznie z 81 il., 40 tabelami i Aneksem tabelarycznym;

4. Masza Anna Sitek, Prace Hansa Süssa von Kulmbach (zm. 1522) dla zleceniodawców w Polsce, mpis dr (prom. M. Walczak, UJ), Kraków 2021, 430 ss wraz z Bibliografią i spisem il. oraz 249 il.

 

Jury potwierdziło, że wszystkie prace spełniają warunki formalne konkursu (§ 1–2 Regulaminu).

 

Po uprzednim zapoznaniu się z tekstami prac i ich przedyskutowaniu jury jednomyślnie postanowiło przyznać nagrodę w konkursie im. Profesora Mieczysława Zlata dr Maszy Annie Sitek za pracę doktorską pt. Prace Hansa Süssa von Kulmbach (zm. 1522) dla zleceniodawców w Polsce, napisaną pod kierunkiem dr. hab. Marka Walczaka, prof. UJ, i obronioną w IHSz UJ w Krakowie w 2021 r.

 

Nagrodzona rozprawa doktorska dr Maszy Anny Sitek uznana została za dzieło nad wyraz dojrzałe, przemyślane i w swej treści nie tylko nowatorskie, a wręcz pionierskie. Zwraca w niej uwagę trafnie przyjęta metodologia, która sprawia, iż dzieło można traktować, jako przejaw najnowszego nurtu międzynarodowej historii sztuki dyskursywnej, w którym poza pojmowanym już jako tradycyjne ujęciem interdyscyplinarnym zastosowano nowe metody z kręgu mobility turn i social history of art, wchodząc w ten sposób w konstruktywny dialog z nowymi dyscyplinami naukowymi, w tym technicznymi i przyrodniczymi. Jury doceniło bogactwo i wszechstornność przeprowadzonych badań źródłowych, ich imponujący zakres, także znajomość szerokiego kontekstu epoki i sztuki czasów wczesnonowożytnych. Z uznaniem także odniosło się do wyników współpracy Autorki z międzynarodowym gronem konserwatorów malarstwa tablicowego oraz badaczy historycznych technologii malarskich. Dostrzegło także ewidentny walor staranności, poprawności językowej oraz estetycznego kształtu doktoratu, w tym znakomitego doboru materiału ilustracyjnego. W opinii jury praca spełnia wszelkie wymogi, jakie obecnie oczekuje się od dysertacji doktorskiej, która winna przyjąć ostatecznie postać drukowanej monografii.

 

Jury postanowiło w tej edycji konkursu nie przyznawać wyróżnienia.

 

dr hab. Piotr Oszczanowski, prof. UWr

przewodniczący jury konkursu

Fundacji im. Prof. Mieczysława Zlata w edycji 2023 r.

 

 

 

Serdecznie gratulujemy!

Wkrótce ogłoszona zostanie VIII edycja konkursu

 https://www.facebook.com/InstytutHistoriiSztukiUniwersytetuWroclawskiego

 

 

 

Fundacja im. Prof. Mieczysława Zlata, działająca przy Instytucie Historii Sztuki UWr informuje, że ogłoszenie wyniku VII edycji konkursu im. Prof. Mieczysława Zlata na prace naukowe młodych historyków i historyczek sztuki nastąpi w dniu 7 czerwca tego roku. Wtedy też zostanie wręczona nagroda główna. 

Wkrótce pojawią się dalsze informacje.

 

 

Ogłoszenie konkursowe VII edycji Konkursu

Wrocław 4 grudnia 2022 roku

Zarząd Fundacji im. Profesora Mieczysława Zlata wraz z Instytutem Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza z dniem 4 grudnia 2022 r. konkurs na prace naukowe młodych historyków sztuki, poniżej 40. roku życia, dotyczące historii sztuki średniowiecza i renesansu europejskiego ze szczególnym uwzględnieniem Śląska.
W edycji 2022 pula nagród wynosi 11 tysięcy zł brutto. Rozpatrywane będą prace naukowe (książki, artykuły) opublikowane w roku 2022 (także te z wydrukowaną datą wydania 2021) bądź prace na stopień (magisterskie, doktorskie) obronione w roku 2022. Prace można zgłaszać do końca roku 2022 na adres: Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Szewska 36, 50-139 Wrocław. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w maju 2023 r.

 

Konkurs im. Profesora Mieczysława Zlata na prace naukowe

REGULAMIN

§1

1. Do konkursu można zgłaszać publikacje z zakresu historii sztuki średniowiecza i renesansu europejskiego ze szczególnym uwzględnieniem Śląska, a także niepublikowane prace doktorskie oraz magisterskie.

2. Autorzy zgłoszonych prac nie mogą przekraczać czterdziestego roku życia.

§ 2

1. Konkurs ogłaszany jest corocznie (o ile nie postanowi inaczej Zarząd Fundacji) przez Zarząd Fundacji
im. Profesora Mieczysława Zlata i Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego. Warunki szczegółowe poszczególnych edycji Konkursu określa Zarząd Fundacji w ogłoszeniu konkursowym.

2. Rozpatrywane będą wyłącznie prace opublikowane w roku ogłoszenia Konkursu (także te z wydrukowaną datą wydania roku poprzedzającego) lub obronione w roku ogłoszenia Konkursu.

3. Prace w formie elektronicznej i wydruku powinny być dostarczone wraz z podpisanym i zawierającym adres zamieszkania i adres mejlowy zgłoszeniem pracy do Konkursu do sekretariatu Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego do końca roku, w którym ogłoszono konkurs.

4. Warunkiem uruchomienia procedury konkursowej jest wpłynięcie na konkurs minimum trzech prac. Jeśli na konkurs wpłynie jedna lub dwie prace, to przechodzą one do procedury konkursowej w roku następnym,
w której będą rozpatrywane łącznie z nowo zgłoszonymi.

5. Ogłoszenie wyników i przekazanie nagród odbywa się w maju następnego roku.

§ 3

Jury Konkursu w liczbie 3-5 osób każdorazowo powoływane jest przez Radę Fundacji.

§ 4

W konkursie przyznawana jest jedna nagroda. Może ona być podzielona na dwie równorzędne lub nagrodę
i wyróżnienie. Nagroda obejmuje wszystkie zakwalifikowane do Konkursu prace. Jury może odstąpić od przyznania nagród. Pula i suma nagród nie ulega zmianie w przypadku rozciągnięcia trwania konkursu na kolejną edycję.

§ 5

1. Kwotę przyznaną na nagrody ustala każdorazowo Zarząd Fundacji.

2. Nagrody finansowane są z majątku własnego Fundacji lub pozyskanych środków zewnętrznych, przeznaczonych na ten cel.

3. Nagrody wypłaca Zarząd Fundacji.

4. Organizator Konkursu czyli Fundacja pobiera od przyznanej nagrody podatek zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

§ 6

Wszelkich zmian w Regulaminie dokonuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu.

 

                                                                                                              Prezes Zarządu

                                                                                                              Romuald Kaczmarek

Komunikat w sprawie VI edycji Konkursu

Wrocław 20 maja 2022 roku

Zarząd Fundacji im. Profesora Mieczysława Zlata wraz z Instytutem Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego informuje, że VI edycja konkursu na prace naukowe młodych historyków sztuki, poniżej 40. roku życia, nie został rozstrzygnięty z uwagi na to, że nie została zgłoszona minimalna liczba prac (trzech) konieczna do uruchomienia procedury konkursowej, a wskazana w Regulaminie konkursu.

Zgodnie z Regulaminem prace zgłoszone do VI edycji przechodzą do konkursu VII edycji, który zostanie oficjalnie ogłoszony jesienią bieżącego roku.

Prezes Zarządu Fundacji

Romuald Kaczmarek

 

Ogłoszenie konkursowe VI edycji Konkursu

Wrocław 4 października 2021 roku

Zarząd Fundacji im. Profesora Mieczysława Zlata wraz z Instytutem Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza z dniem 4 października 2021 r. konkurs na prace naukowe młodych historyków sztuki, poniżej 40. roku życia, dotyczące historii sztuki średniowiecza i renesansu europejskiego ze szczególnym uwzględnieniem Śląska. W edycji 2021 pula nagród wynosi 11 tysięcy zł brutto. Rozpatrywane będą prace naukowe (książki, artykuły) opublikowane w roku 2021 (także te z wydrukowaną datą wydania 2020) bądź prace na stopień (magisterskie, doktorskie) obronione w roku 2021. Prace można zgłaszać do końca roku 2021 na adres: Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Szewska 36, 50-139 Wrocław. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w maju 2022 r.

 

Konkurs im. Profesora Mieczysława Zlata na prace naukowe

REGULAMIN

§1

1. Do konkursu można zgłaszać publikacje z zakresu historii sztuki średniowiecza i renesansu europejskiego ze szczególnym uwzględnieniem Śląska, a także niepublikowane prace doktorskie oraz magisterskie.

2. Autorzy zgłoszonych prac nie mogą przekraczać czterdziestego roku życia.

§ 2

1. Konkurs ogłaszany jest corocznie (o ile nie postanowi inaczej Zarząd Fundacji) przez Zarząd Fundacji im. Profesora Mieczysława Zlata i Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego. Warunki szczegółowe poszczególnych edycji Konkursu określa Zarząd Fundacji w ogłoszeniu konkursowym.

2. Rozpatrywane będą wyłącznie prace opublikowane w roku ogłoszenia Konkursu (także te z wydrukowaną datą wydania roku poprzedzającego) lub obronione w roku ogłoszenia Konkursu.

3. Prace w formie elektronicznej i wydruku powinny być dostarczone wraz z podpisanym i zawierającym adres zamieszkania i adres mejlowy zgłoszeniem pracy do Konkursu do sekretariatu Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego do końca roku, w którym ogłoszono konkurs.

4. Warunkiem uruchomienia procedury konkursowej jest wpłynięcie na konkurs minimum trzech prac. Jeśli na konkurs wpłynie jedna lub dwie prace, to przechodzą one do procedury konkursowej w roku następnym, w której będą rozpatrywane łącznie z nowo zgłoszonymi.

5. Ogłoszenie wyników i przekazanie nagród odbywa się w maju następnego roku.

§ 3

Jury Konkursu w liczbie 3-5 osób każdorazowo powoływane jest przez Radę Fundacji.

§ 4

W konkursie przyznawana jest jedna nagroda. Może ona być podzielona na dwie równorzędne lub nagrodę i wyróżnienie. Nagroda obejmuje wszystkie zakwalifikowane do Konkursu prace. Jury może odstąpić od przyznania nagród. Pula i suma nagród nie ulega zmianie w przypadku rozciągnięcia trwania konkursu na kolejną edycję.

§ 5

1. Kwotę przyznaną na nagrody ustala każdorazowo Zarząd Fundacji.

2. Nagrody finansowane są z majątku własnego Fundacji lub pozyskanych środków zewnętrznych, przeznaczonych na ten cel.

3. Nagrody wypłaca Zarząd Fundacji.

4. Organizator Konkursu czyli Fundacja pobiera od przyznanej nagrody podatek zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

§ 6

Wszelkich zmian w Regulaminie dokonuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu.

 

Prezes Zarządu

Romuald Kaczmarek

 

 

Wyniki V edycji Konkursu im. Profesora Mieczysława Zlata

Wrocław 18 maja 2021 roku

 

Zakończyła się V edycja Konkursu im. prof. Mieczysława Zlata na prace naukowe młodych historyczek
i historyków sztuki, zorganizowanego przez Zarząd Fundacji im. prof. Mieczysława Zlata i Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego.

Jury konkursowe w składzie prof. dr hab. Jarosław Jarzewicz (przewodniczący), prof. UŁ dr hab. Piotr Gryglewski, prof. UG dr hab. Andrzej Woziński (członkowie) po uważnej lekturze i rozpatrzeniu zgłoszonych do konkursu prac postanowiło jak poniżej.

Poznań 10.05.2019

Werdykt Jury konkursu Fundacji im. Prof. Mieczysława Zlata w edycji 2020 r.

Jury w składzie: prof. dr hab. Jarosław Jarzewicz (przewodniczący), prof. UŁ dr hab. Piotr Gryglewski,
prof. UG dr hab. Andrzej Woziński (członkowie) obradowało w trybie on-line za pośrednictwem platformy teams dnia 10.05.2021.

Do konkursu zgłoszone zostały cztery prace – wszystkie niepublikowane – w tym dwie prace doktorskie:

1/ Zygmunt Łuniewicz, „Turris cupro tecta. Wczesnonowożytne hełmy wieżowe na Śląsku i ich pochodzenie na tle retrospektywnych tendencji w kulturze europejskiej około roku 1500”; PWr 2019, promotor prof. dr hab. Wojciech Brzezowski (praca obroniona w 2020)

2/ Adam Spodaryk, „Michał Lancz z Kitzingen – frankoński malarz w Krakowie (1507-1523)”; UJ 2020, promotor dr hab. Marek Walczak prof. UJ

oraz dwie prace magisterskie:

1/ Piotr Knapik, „Sklepienia gotyckie w Krakowie w latach ok. 1500-1570”; UJ 2020, promotor dr hab. Marek Walczak prof. UJ

2/ Natalia Rożek, „Kościół filialny p.w. św. Bartłomieja w Modliszowie. Architektura i wyposażenie”; UWr 2020, promotor dr hab. Romuald Kaczmarek prof. Uwr .

Wszystkie prace spełniają warunki formalne konkursu (§ 1-2 Regulaminu) i w opinii jury prezentują wysoki poziom merytoryczny.

Po uprzednim zapoznaniu się z tekstami prac i ich przedyskutowaniu, jury jednomyślnie postanowiło przyznać nagrodę w konkursie im. Profesora Mieczysława Zlata drowi Zygmuntowi Łuniewiczowi, za pracę „Turris cupro tecta. Wczesnonowożytne hełmy wieżowe na Śląsku i ich pochodzenie na tle retrospektywnych tendencji
w kulturze europejskiej około roku 1500”.

Rozprawa dotyczy śląskich hełmów wieżowych doby wczesnonowożytnej - problematyki dotychczas 
w niewielkim stopniu opracowanej a będącej – jak się okazuje w świetle rezultatów badań Autora - ważnym wyróżnikiem śląskiej architektury w skali europejskiej. Zasługą Autora jest dostrzeżenie wagi tego zjawiska i jego oryginalna interpretacja na szerokim tle porównawczym z zastosowaniem metodyki łączącej tradycję badawczą historii sztuki i badań architektonicznych. Według zgodnej opinii jurorów podkreślić należy zakres pracy obejmujący analizę i interpretację grupy kilkudziesięciu dzieł w świetle różnorodnych źródeł i perspektyw badawczych a także erudycję Autora, pozwalającej mu swobodnie poruszać się w skomplikowanej problematyce historycznoartystycznej.

Jury postanowiło również przyznać wyróżnienie mgr. Piotrowi Knapikowi za jego pracę magisterską Sklepienia gotyckie w Krakowie w latach ok. 1500-1570. W swojej pracy Autor podjął temat mający znaczną tradycję badawczą, jednak potrafił wydatnie poszerzyć dotychczasowe ustalenia. Wykazał przy tym umiejętność precyzyjnej analizy form architektury oraz znakomitą orientację w skomplikowanych relacjach artystycznych
w architekturze późnogotyckiej Europy Środkowej pozwalającą na formułowanie oryginalnych interpretacji.

Jarosław Jarzewicz

 

Serdecznie gratulujemy!

 

 

Wkrótce ogłoszona zostanie VI edycja konkursu https://www.facebook.com/InstytutHistoriiSztukiUniwersytetuWroclawskiego

Ogłoszenie konkursowe V edycji Konkursu

Wrocław 1 października 2020 roku

Zarząd Fundacji im. Profesora Mieczysława Zlata wraz z Instytutem Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza z dniem 1 października 2020 r. konkurs na prace naukowe młodych historyków sztuki, poniżej 40. roku życia, dotyczące historii sztuki średniowiecza i renesansu europejskiego ze szczególnym uwzględnieniem Śląska. W edycji 2020 pula nagród wynosi 11 tysięcy zł brutto. Rozpatrywane będą prace naukowe (książki, artykuły) opublikowane w roku 2020 (także te z wydrukowaną datą wydania 2019) bądź prace na stopień (magisterskie, doktorskie) obronione w roku 2020. Prace można zgłaszać do końca roku 2020 na adres: Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Szewska 36, 50-139 Wrocław. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w maju 2021 r.

 

Konkurs im. Profesora Mieczysława Zlata na prace naukowe

REGULAMIN

§1

1. Do konkursu można zgłaszać publikacje z zakresu historii sztuki średniowiecza i renesansu europejskiego ze szczególnym uwzględnieniem Śląska, a także niepublikowane prace doktorskie oraz magisterskie.

2. Autorzy zgłoszonych prac nie mogą przekraczać czterdziestego roku życia.

§ 2

1. Konkurs ogłaszany jest corocznie (o ile nie postanowi inaczej Zarząd Fundacji) przez Zarząd Fundacji im. Profesora Mieczysława Zlata i Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego. Warunki szczegółowe poszczególnych edycji Konkursu określa Zarząd Fundacji w ogłoszeniu konkursowym.

2. Rozpatrywane będą wyłącznie prace opublikowane w roku ogłoszenia Konkursu (także te z wydrukowaną datą wydania roku poprzedzającego) lub obronione w roku ogłoszenia Konkursu.

3. Prace w formie elektronicznej i wydruku powinny być dostarczone wraz z podpisanym i zawierającym adres zamieszkania i adres mejlowy zgłoszeniem pracy do Konkursu do sekretariatu Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego do końca roku, w którym ogłoszono konkurs.

4. Warunkiem uruchomienia procedury konkursowej jest wpłynięcie na konkurs minimum trzech prac. Jeśli na konkurs wpłynie jedna lub dwie prace, to przechodzą one do procedury konkursowej w roku następnym, w której będą rozpatrywane łącznie z nowo zgłoszonymi.

5. Ogłoszenie wyników i przekazanie nagród odbywa się w maju następnego roku.

§ 3

Jury Konkursu w liczbie 3-5 osób każdorazowo powoływane jest przez Radę Fundacji.

§ 4

W konkursie przyznawana jest jedna nagroda. Może ona być podzielona na dwie równorzędne lub nagrodę i wyróżnienie. Nagroda obejmuje wszystkie zakwalifikowane do Konkursu prace. Jury może odstąpić od przyznania nagród. Pula i suma nagród nie ulega zmianie w przypadku rozciągnięcia trwania konkursu na kolejną edycję.

§ 5

1. Kwotę przyznaną na nagrody ustala każdorazowo Zarząd Fundacji.

2. Nagrody finansowane są z majątku własnego Fundacji lub pozyskanych środków zewnętrznych, przeznaczonych na ten cel.

3. Nagrody wypłaca Zarząd Fundacji.

4. Organizator Konkursu czyli Fundacja pobiera od przyznanej nagrody podatek zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

§ 6

Wszelkich zmian w Regulaminie dokonuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu.

 

Prezes Zarządu

Romuald Kaczmarek

 

 

Wyniki IV edycji Konkursu im. Profesora Mieczysława Zlata

Wrocław 1 czerwca 2020 roku

 

Zakończyła się IV edycja Konkursu im. prof. Mieczysława Zlata na prace naukowe młodych historyczek i historyków sztuki, zorganizowanego przez Zarząd Fundacji im. prof. Mieczysława Zlata i Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego.

Na Konkurs wpłynęły cztery prace (trzy magisterskie i jeden publikowany artykuł), z których jedna dotyczyła sztuki średniowiecznej, a pozostałe renesansowej i manierystycznej.

Jury konkursowe w składzie dr Jacek Witkowski doc. UWr (przewodniczący), dr hab. Romuald Kaczmarek prof. UWr., dr hab. Piotr Oszczanowski prof. UWr (członkowie) po uważnej lekturze i rozpatrzeniu zgłoszonych do konkursu prac postanowiło jak poniżej.

  1. Nie przyznawać głównej nagrody.
  2. Przyznać jedno wyróżnienie pani mgr Joannie Kazubowskiej za pracę magisterską pt. Textilia picta. Znaczenie strojów i tkanin w twórczości portretowej Bartłomieja Strobla (1591- ok. 1647), napisaną pod kierunkiem dr. hab. Marka Walczaka na Uniwersytecie Jagiellońskim

i obronioną w 2019 r. Praca liczy 126 stron i 56 ilustracji.

Opracowanie podejmuje stosunkowo nowy temat na gruncie polskiej historii sztuki, a mianowicie kultury materialnej na przykładzie kostiumów ukazywanych w malarstwie. Wychodząc z dobrze opracowanej twórczości Bartłomieja Strobla Autorka dokonała próby rozszerzenia naszej wiedzy o strojach 1 połowy XVII w. i zweryfikowania autentyczność tychże, ukazywanych na portretach pędzla Strobla. Jury doceniło interdyscyplinarność pracy i przeprowadzenie kwerend w zbiorach kostiumologicznych w kraju i zagranicą, jak też szerokie konsultacje ze specjalistkami polskimi i zagranicznymi w tej dziedzinie.

Wkrótce ogłoszona zostanie V edycja konkursu https://www.facebook.com/InstytutHistoriiSztukiUniwersytetuWroclawskiego

Informacja o fundacji i o osobie jej patrona por. http://www.historiasztuki.uni.wroc.pl/fundacja_m_zlata.html

 

 

Ogłoszenie konkursowe IV edycji Konkursu im. Profesora Mieczysława Zlata 

Wrocław 25 maja 2019 roku

 

Zarząd Fundacji im. Profesora Mieczysława Zlata wraz z Instytutem Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza z dniem 25 maja 2019 r. konkurs na prace naukowe młodych historyków sztuki, poniżej 40. roku życia, dotyczące historii sztuki średniowiecza i renesansu europejskiego ze szczególnym uwzględnieniem Śląska. W edycji 2019 pula nagród wynosi 11 tysięcy zł brutto. Rozpatrywane będą prace naukowe (książki, artykuły) opublikowane bądź prace na stopień (magisterskie, doktorskie) obronione w roku 2019. Decyduje wydrukowana data wydania lub data obrony pracy. Prace można zgłaszać do końca roku 2019 na adres: Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Szewska 36, 50-139 Wrocław. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w maju 2020 r.

 

 

 

Wyniki III edycji Konkursu im. Profesora Mieczysława Zlata

 

W dniu 18 maja 2019 r. odbyło się w Muzeum Narodowym we Wrocławiu uroczyste ogłoszenie wyników III konkursu na prace naukowe młodych badaczy im. Prof. Mieczysława Zlata oraz wręczenie dyplomów i nagród.

Jury III Konkursu w składzie dr. hab. Rafał Eysymontt prof. UWr (przewodniczący), dr hab. Jarosław Jarzewicz prof. UAM i dr Jacek Witkowski doc. UWr przyznało nagrodę główną panu dr. hab. Jakubowi Adamskiemu z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego za książkę Gotycka architektura sakralna na Śląsku w latach 1200-1240. Główne kierunki rozwoju, Kraków 2017; wyróżnienie uzyskała pani mgr Elżbieta Musialik za pracę magisterską Gotyckie wyroby z kości słoniowej w zbiorach polskich, przygotowaną pod kierunkiem dr hab. Marka Walczaka w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Do III Konkursu zostało zgłoszonych łącznie siedem prac, publikowanych i niepublikowanych, których autorki i autorzy przygotowali je w ośrodkach takich jak: Warszawa, Kraków, Wrocław, Toruń. Ogólny poziom zgłoszonych prac był wysoki, co pozwala pokładać nadzieję w młodym pokoleniu mediewistów i mediewistek, historyków sztuki.

 

dr hab. Romuald Kaczmarek prof. UWr

Prezes Fundacji im. Prof. Mieczysława Zlata

 

 

 

Konkurs im. Profesora Mieczysława Zlata na prace naukowe

Regulamin konkursu

§1

1. Do konkursu można zgłaszać publikacje z zakresu historii sztuki średniowiecza i renesansu europejskiego ze szczególnym uwzględnieniem Śląska, a także niepublikowane prace doktorskie oraz magisterskie.

2. Autorzy zgłoszonych prac nie mogą przekraczać czterdziestego roku życia.

§ 2

1. Konkurs ogłaszany jest corocznie (o ile nie postanowi inaczej Zarząd Fundacji) na początku stycznia przez Zarząd Fundacji im. Profesora Mieczysława Zlata i Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego. Warunki szczegółowe poszczególnych edycji Konkursu określa Zarząd Fundacji w ogłoszeniu konkursowym.

2. Rozpatrywane będą wyłącznie prace opublikowane lub obronione w roku poprzedzającym ogłoszenie Konkursu i w roku jego ogłoszenia (decyduje wydrukowana data wydania lub data obrony pracy).

3. Prace w formie elektronicznej i wydruku powinny być dostarczone do sekretariatu Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego do końca roku, w którym ogłoszono konkurs.

4. Warunkiem uruchomienia procedury konkursowej jest wpłynięcie na konkurs minimum trzech prac. Jeśli na konkurs wpłynie jedna lub dwie prace, to przechodzą one do procedury konkursowej w roku następnym, w której będą rozpatrywane łącznie z nowo zgłoszonymi.

5. Ogłoszenie wyników następuje podczas specjalnie zorganizowanej uroczystości wręczenia nagród w maju następnego roku.

§ 3

Jury Konkursu w liczbie 3-5 osób każdorazowo powoływane jest przez Radę Fundacji.

§ 4

W konkursie przyznawana jest jedna nagroda. Może ona być podzielona na dwie równorzędne lub nagrodę i wyróżnienie. Nagroda obejmuje wszystkie zakwalifikowane do Konkursu prace. Jury może odstąpić od przyznania nagród. Pula i suma nagród nie ulega zmianie w przypadku rozciągnięcia trwania konkursu na kolejną edycję.

§ 5

1. Kwotę przyznaną na nagrody ustala każdorazowo Zarząd Fundacji.

2. Nagrody finansowane są z majątku własnego Fundacji lub pozyskanych środków zewnętrznych, przeznaczonych na ten cel.

3. Nagrody wypłaca Zarząd Fundacji.

4. Organizator Konkursu czyli Fundacja pobiera od przyznanej nagrody podatek zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

§ 6

Wszelkich zmian w Regulaminie dokonuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu.

 

Prezes Zarządu

Romuald Kaczmarek

 

 

 

Statut Fundacji im. Profesora Mieczysława Zlata

 

 

 

Profesor Mieczysław Zlat

Profesor Mieczyslaw Zlat - biogram